STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI"

Transkrypt

1 STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia, stanowi odpowiedź na kryzys gospodarczy, uwzględniając równocześnie stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Podobnie jak w poprzednio obowiązującej strategii lizbońskiej, głównym celem jest nadal wzrost gospodarczy, jednak szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące zrównoważenia rozwoju. Efektem realizacji strategii Europa 2020 ma być gospodarka bazująca na wiedzy, niskoemisyjna, promująca technologie przyjazne środowisku, oszczędnie gospodarująca zasobami, kreująca nowe zielone miejsca pracy, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną. W celu osiągnięcia powyższych założeń przyjęto trzy podstawowe, wzajemnie powiązane ze sobą priorytety: wzrost inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności wzrost tworzący wysoką wartość dodaną, wymagający znacznych nakładów na działalność badawczą i rozwojową oraz stosowania mechanizmów, które sprzyjają efektywnemu zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce. Prowadzenie gospodarki opartej na wiedzy jest niemożliwe bez odpowiednio wykształconego społeczeństwa, dlatego priorytet ten obejmuje również rozwój i podnoszenie jakości edukacji; wzrost zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Idea zrównoważonego wzrostu traktowana jest jako dodatkowa szansa zarówno na przejście na nowoczesne technologie, które będą wspierały ochronę środowiska naturalnego, jak i na tworzenie nowych miejsc pracy; wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną poprzez aktywizację zawodową i integrację społeczną możliwie jak największej liczby osób. Priorytety te ujęto w pięciu wymiernych celach określonych wskaźnikami monitorującymi sytuację w obszarach zatrudnienia, badań naukowych, edukacji, ubóstwa oraz klimatu i energii. Wartości docelowe zostały określone na poziomie całej Unii Europejskiej, a poszczególne państwa członkowskie zostały zobowiązane do wyznaczenia krajowych wartości, które osiągną do 2020 r. Mimo, że strategia Europa 2020 obowiązuje od 2010 r. poniższy opis analityczny dotyczy okresu od 2004 r., tj. roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 2 S t r o n a T. 01. Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB Wykres 01. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową według źródeł finansowania w 2011 r. (w %PKB) w % Cel 2020 UE 28 1,82 2,01 2,00 2,04 2,06 3,00 Strefa euro 18 1,85 2,06 2,07 2,12 2,14. AT 2,24 2,71 2,80 2,77 2,84 3,76 BE 1,86 2,03 2,10 2,21 2,24 3,00 BG 0,49 0,53 0,60 0,57 0,64 1,50 CY 0,37 0,49 0,50 0,50 0,47 0,50 CZ 1,20 1,35 1,40 1,64 1,88. DE 2,50 2,82 2,80 2,89 2,92 3,00 DK 2,48 3,16 3,00 2,98 2,99 3,00 EE 0,85 1,41 1,62 2,37 2,18 3,00 EL 0,55.. 0,67 0,69 0,67 ES 1,06 1,39 1,40 1,36 1,30 3,00 FI 3,45 3,94 3,90 3,80 3,55 4,00 FR 2,16 2,27 2,24 2,25 2,26 3,00 HR 1,05 0,85 0,75 0,76 0,75 1,40 HU 0,88 1,17 1,17 1,22 1,30 1,80 IE 1,23 1,69 1,69 1,66 1,72. IT 1,09 1,26 1,26 1,25 1,27 1,53 LT 0,75 0,84 0,79 0,91 0,90 1,90 LU 1,63 1,74 1,51.. 2,30 LV 0,42 0,46 0,60 0,70 0,66 1,50 MT 0,51 0,53 0,66 0,72 0,84 0,67 NL 1,93 1,82 1,86 2,03 2,16 2,50 PL 0,56 0,67 0,74 0,76 0,90 1,70 PT 0,74 1,64 1,59 1,52 1,50 2,70 RO 0,39 0,47 0,46 0,50 0,42 2,00 SE 3,58 3,62 3,39 3,39 3,41 4,00 SI 1,39 1,85 2,10 2,47 2,80 3,00 SK 0,51 0,48 0,63 0,68 0,82 1,20 UK 1,67 1,82 1,77 1,78 1, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sektor przedsiębiorstw Sektor rządowy Sektor szkolnictwa wyższego Sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych Zagranica W celu utrzymania wysokiej pozycji gospodarczej Unii Europejskiej realizacja strategii Europa 2020 zakłada wzmocnienie innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB (w Polsce celem jest 1,70% PKB). W Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. nakłady na działalność B+R wyniosły 2,06% PKB (wobec 1,82% w 2004 r.). W Polsce w latach również obserwowano poprawę w tym zakresie w 2012 r. nakłady zwiększyły się do 0,90% PKB (wobec 0,56% w 2004 r.). Liderami innowacyjności w UE są Finlandia oraz Szwecja, gdzie w 2012 r. relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB wyniosła odpowiednio 3,55% i 3,41%. Wysokimi nakładami na działalność B+R charakteryzowały się również Dania, Niemcy, Austria oraz Słowenia (w przedziale 2,99% PKB 2,80% PKB), natomiast najniższymi Rumunia oraz Cypr (odpowiednio 0,42% PKB i 0,47% PKB).

3 3 S t r o n a T. 02. Młodzież w wieku lata niekontynuująca nauki Wykres 02. Młodzież w wieku lata niekontynuująca nauki według płci w 2013 r. (w %) w % Cel UE 28 16,0 13,9 13,4 12,7 11,9 1 Strefa euro 18 17,9 15,5 14,7 13,8 12,9. AT 9,5 8,3 8,3 7,6 7,3 9,5 BE 13,1 11,9 12,3 12,0 11,0 9,5 BG 21,4 13,9 11,8 12,5 12,5 11,0 CY 20,6 12,7 11,3 11,4 9,1 1 CZ 6,3 4,9 4,9 5,5 5,4 5,5 DE 12,1 11,9 11,7 10,6 9,9 1 DK 8,8 11,0 9,6 9,1 8,0 1 EE 13,1 11,6 10,9 10,5 9,7 9,5 EL 14,7 13,7 13,1 11,4 10,1 9,7 ES 32,0 28,4 26,5 24,9 23,5 15,0 FI 1 10,3 9,8 8,9 9,3 8,0 FR 12,1 12,6 12,0 11,6 9,7 9,5 HR 5,4 3,7 4,1 4,2 3,7 4,0 HU 12,6 10,5 11,2 11,5 11,8 1 IE 13,1 11,5 10,8 9,7 8,4 8,0 IT 22,9 18,8 18,2 17,6 17,0 16,0 LT 10,5 7,9 7,4 6,5 6,3 9,0 LU 12,7 7,1 6,2 8,1 6,1 1 LV 14,7 13,3 11,6 10,6 9,8 13,4 MT 42,1 25,9 23,6 22,6 20,9 1 NL 14,1 1 9,1 8,8 9,2 8,0 PL 5,6 5,4 5,6 5,7 5,6 4,5 PT 39,4 28,7 23,2 20,8 19,2 1 RO 22,4 18,4 17,5 17,4 17,3 11,3 SE 9,2 6,5 6,6 7,5 7,1 1 SI 4,3 5,0 4,2 4,4 3,9 5,0 SK 6,8 4,7 5,1 5,3 6,4 6,0 UK 12,1 14,9 15,0 13,6 12,4. 25,0 2 15,0 1 5,0 Mężczyźni Kobiety Ważnym wyzwaniem rozwojowym dla gospodarki europejskiej jest jakość edukacji. Do 2020 r. kluczowym zadaniem w tym obszarze jest zmniejszenie do 10% odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę (w Polsce cel ten określono na 4,5%). W kolejnych latach sukcesywnie spada liczba osób w wieku lata niekontynuujących nauki, w Unii Europejskiej w 2013 r. osoby te stanowiły 11,9% populacji w tej grupie wiekowej (wobec 16,0% w 2004 r.). Polska ze wskaźnikiem na poziomie 5,6% należy do grupy krajów o najkorzystniejszej sytuacji w tym zakresie. Niższy odsetek osób niekontynuujących nauki notowano w Chorwacji (3,7%), Słowenii (3,9%) oraz Czechach (5,4%), natomiast najwyższy w Hiszpanii (23,5%), na Malcie (20,9%), w Portugalii (19,2%), Rumunii (17,3%) oraz we Włoszech (17,0%). W Unii Europejskiej ogółem w 2013 r. odsetek mężczyzn zbyt wcześnie kończących naukę był o 3,4 p.proc. wyższy niż kobiet. Mężczyźni częściej niż kobiety byli skłonni kontynuować naukę jedynie w Bułgarii i Czechach. Znaczące różnice między płciami notowano na Cyprze, w Polsce, Estonii, na Łotwie i w Luksemburgu w tych krajach odsetek mężczyzn zbyt wcześnie kończących naukę był ponad dwukrotnie wyższy niż kobiet.

4 4 S t r o n a T. 03. Osoby w wieku lata posiadające wykształcenie wyższe Wykres 03. Osoby w wieku lata posiadające wykształcenie wyższe według płci w 2013 r. (w %) w % Cel 2020 UE 28 26,8 33,4 34,5 35,7 36,8 4 Strefa euro 18 27,9 33,3 33,8 34,6 35,6. AT 21,0 23,5 23,8 26,3 27,3 38,0 BE 39,9 44,4 42,6 43,9 42,7 47,0 BG 25,2 27,7 27,3 26,9 29,4 36,0 CY 41,0 45,3 46,2 49,9 47,8 46,0 CZ 12,7 20,4 23,7 25,6 26,7 32,0 DE 26,8 29,8 30,7 32,0 33,1 42,0 DK 41,4 41,2 41,2 43,0 43,4 4 EE 27,4 4 40,3 39,1 43,7 4 EL 24,9 28,4 28,9 30,9 34,6 32,0 ES 35,9 40,6 40,6 40,1 40,7 44,0 FI 43,4 45,7 46,0 45,8 45,1 42,0 FR 35,7 43,5 43,3 43,6 44,0 5 HR 16,8 24,3 24,5 23,7 25,9 35,0 HU 18,5 25,7 28,1 29,9 31,9 30,3 IE 38,6 50,1 49,7 51,1 52,6 6 IT 15,6 19,8 20,3 21,7 22,4 26,0 LT 31,1 43,8 45,7 48,6 51,3 4 LU 31,4 46,1 48,2 49,6 52,5 66,0 LV 18,5 32,3 35,9 37,2 40,7 34,0 MT 17,6 21,5 21,4 22,4 26,0 33,0 NL 33,6 41,4 41,1 42,2 43,1 4 PL 20,4 34,8 36,5 39,1 40,5 45,0 PT 16,5 23,5 26,1 27,2 29,2 4 RO 10,3 18,1 20,4 21,8 22,8 26,7 SE 33,9 45,3 46,8 47,9 48,3 4 SI 25,1 34,8 37,9 39,2 40,1 4 SK 12,9 22,1 23,2 23,7 26,9 4 UK 33,6 43,0 45,8 47,1 47,6. 65,0 6 55,0 5 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 Mężczyźni Kobiety Poziom wykształcenia ludności, a także zdobywanie nowych kwalifikacji i ich rozwijanie w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy jest bardzo istotnym elementem właściwie funkcjonującej gospodarki. W 2004 r. w Unii Europejskiej 26,8% osób w wieku lata posiadało wykształcenie wyższe, a w 2013 r. udział ten wzrósł do 36,8% (cel wyznaczony w ramach strategii Europa 2020 to 40%). We wszystkich krajach członkowskich w okresie r. obserwowano zwiększenie odsetka osób z wykształceniem wyższym. Największy wzrost odnotowano w Polsce z 20,4% w 2004 r. do 40,5% w 2013 r. Do 2020 r. odsetek osób z wykształceniem wyższym powinien zwiększyć się w naszym kraju do 45,0%. W 2013 r. największy odsetek ludności w wieku lata z wykształceniem wyższym notowano w Irlandii (52,6%), Luksemburgu (52,5%) i na Litwie (51,3%), natomiast najniższy: we Włoszech (22,4%), w Rumunii (22,8%), Chorwacji (25,9%) oraz na Malcie (26,0%).

5 5 S t r o n a T. 04. Emisja gazów cieplarnianych Wykres 04. Udział państw członkowskich w emisji gazów cieplarnianych w 2011 r =100 UE 28 93,7 92,2 90,3 83,8 85,7 83,1 Strefa euro AT 118,0 113,2 112,8 103,6 110,2 107,6 BE 103,2 94,2 96,4 87,8 93,0 85,1 BG 58,1 62,6 61,3 52,9 55,2 60,5 CY 149,9 156,7 160,4 155,6 150,6 147,5 CZ 74,8 75,7 72,9 68,5 70,4 68,4 DE 82,5 79,3 79,3 74,2 76,7 74,5 DK 100,4 99,1 94,3 89,7 90,3 83,4 EE 47,4 52,2 48,5 40,3 49,5 51,8 EL 125,6 128,1 124,6 118,0 111,5 109,6 ES 149,0 154,4 143,0 130,1 125,4 126,4 FI 114,6 112,1 100,8 94,7 106,7 96,6 FR 101,1 97,9 97,1 92,7 93,9 88,9 HR 94,6 102,1 98,3 91,9 90,2 89,1 HU 81,6 77,2 74,8 68,5 69,0 67,2 IE 125,0 126,9 125,1 113,8 113,3 105,8 IT 112,0 108,2 105,4 95,5 97,5 95,3 LT 45,5 53,6 51,2 41,8 43,3 44,3 LU 106,3 102,8 101,6 97,4 101,9 100,2 LV 42,0 46,5 44,7 42,2 46,7 44,7 MT 143,0 153,5 151,7 147,3 149,7 151,3 NL 104,5 99,5 99,1 96,3 101,4 94,7 PL 84,7 89,4 87,8 83,5 88,1 87,6 PT 140,8 133,0 129,9 124,3 118,6 116,5 RO 58,2 58,4 57,5 49,2 47,8 50,5 SE 96,9 91,4 88,9 82,9 91,3 86,0 SI 108,3 112,4 116,3 105,5 105,8 105,9 SK 71,6 67,7 68,6 61,3 64,0 63,2 UK 89,0 86,8 85,0 77,9 79,9 74,8 FR; 10,6% IT; 10,7% PL; 8,7% UK; 12,1% Jednym z podstawowych wymogów UE mających na celu zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest spalanie paliw w sektorze energetycznym, transporcie oraz przemyśle wytwórczym i budownictwie. W 2011 r. w Unii Europejskiej ogółem spalanie paliw oraz emisja lotna z paliw stanowiły 79,4% całkowitej emisji gazów cieplarnianych, a w Polsce 81,4% i w porównaniu z 2004 r. wielkości te zmniejszyły się odpowiednio o 0,2 p.proc. i 1,2 p.proc. Najwyższy udział w emisji gazów cieplarnianych w 2011 r. miały duże gospodarki UE: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja, których łączna emisja stanowiła ponad 50% emisji wszystkich gazów cieplarnianych UE, natomiast udział Polski wyniósł 8,7%. W ramach Protokołu z Kioto kraje zobowiązały się w latach do redukcji emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej w ekwiwalencie dwutlenku węgla) o co najmniej 5% w stosunku do poziomu z 1990 r., a Polska o 6% w stosunku do 1988 r. Realizując postanowienia Protokołu, Unia Europejska założyła redukcję emisji o 8%, a następnie w strategii Europa 2020 zobowiązała się do dalszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% (lub w sprzyjających warunkach nawet o 30% w stosunku do poziomu z 1990 r.). W 2011 r. emisja gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r. została zredukowana w UE o 16,9%. W Niemczech i Wielkiej Brytanii emisja gazów cieplarnianych obniżyła się o ponad 25%, we Francji o 11%, a we Włoszech o niecałe 5%. Największa redukcja w tym zakresie w okresie r. miała miejsce w krajach bałtyckich oraz w Rumunii, przy czym udział emisji gazów cieplarnianych tych krajów w całym ugrupowaniu jest stosunkowo niski (w sumie ok. 4%). W Polsce w 2011 r. emisja gazów cieplarnianych była o 12,4% niższa niż w 1990 r. W dziewięciu krajach obserwowano wzrost emisji w stosunku do poziomu z 1990 r. największy w Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji, a także na Malcie i Cyprze, tj. w krajach, których zapisy Protokołu nie dotyczą. NL; 4,2% CZ; 2,9% ES; 7,7% DE; 2% Inne; 12,5% RO; 2,7% BE; 2,6% EL; 2,5% Pozostałe kraje UE (o udziale mniejszym niż 1,0%); 2,8% AT; 1,8% PT; 1,5% FI; 1,5% HU; 1,4% BG; 1,4% SE; 1,3% IE; 1,3% DK; 1,2% SK; 1,0%

6 6 S t r o n a T. 05. Udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Wykres 05. Zużycie energii pierwotnej (wyrażonej w tonach ekwiwalentu ropy naftowej TOE) w % Cel 2020 UE 28 8,3 11,9 12,5 12,9 14,1 2 AT 22,7 30,4 30,8 30,8 32,1 34,0 BE 1,9 4,6 5,0 5,2 6,8 13,0 BG 9,6 12,4 14,4 14,6 16,3 16,0 CY 3,1 5,6 6,0 6,0 6,8 13,0 CZ 5,9 8,5 9,3 9,3 11,2 13,0 DE 5,8 9,9 10,7 11,6 12,4 18,0 DK 14,5 20,4 22,6 24,0 26,0 3 EE 18,4 23,0 24,6 25,6 25,8 25,0 EL 6,9 8,5 9,8 10,9 13,8 18,0 ES 8,3 13,0 13,8 13,2 14,3 2 FI 29,2 31,2 32,4 32,7 34,3 38,0 FR 9,3 12,2 12,7 11,3 13,4 23,0 HR 13,2 13,1 14,3 15,4 16,8 2 HU 4,4 8,0 8,6 9,1 9,6 14,7 IE 2,4 5,2 5,6 6,6 7,2 16,0 IT 5,7 9,3 10,6 12,3 13,5 17,0 LT 17,2 2 19,8 20,2 21,7 23,0 LU 0,9 2,9 2,9 2,9 3,1 11,0 LV 32,8 34,3 32,5 33,5 35,8 4 MT 0,3 0,4 0,4 0,7 1,4 1 NL 1,9 4,1 3,7 4,3 4,5 16,0 PL 7,0 8,8 9,3 10,4 11,0 15,5 PT 19,2 24,5 24,2 24,5 24,6 31,0 RO 16,8 22,6 23,2 21,2 22,9 24,0 SE 38,7 48,2 47,2 48,8 51,0 49,0 SI 16,1 18,9 19,2 19,4 20,2 25,0 SK 5,3 9,3 9,0 10,3 10,4 14,0 UK 1,2 3,0 3,3 3,8 4,2 15, r r. Kolejnym z celów UE jest zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Korzystne zmiany w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych obserwowano we wszystkich krajach członkowskich. W Unii Europejskiej ogółem w latach obserwowano systematyczny wzrost tego udziału z 8,3% do 14,1%. Polska określiła udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na 15,5% w 2020 r., a w 2012 r. wyniósł on 11,0% (wobec 7,0% w 2004 r.). Do państw o największym udziale energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2012 r. należały: Szwecja (51,0%), Łotwa (35,8%), Finlandia (34,3%) oraz Austria (32,1%). Najniższe wyniki w tym zakresie osiągnęły: Malta, Luksemburg, Wielka Brytania, Holandia, Cypr oraz Belgia (poniżej 7%). W obszarze wzrostu zrównoważonego sprzyjającego środowisku kolejnym celem UE jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (wyrażonej w tonach ekwiwalentu ropy naftowej TOE). W 2012 r. w Unii Europejskiej zużycie energii pierwotnej obniżyło się o 7,3% w stosunku do 2004 r. W Polsce zużycie energii pierwotnej w 2012 r. wyniosło 93,3 mln TOE i było o 6,9% większe niż w 2004 r. Do krajów UE o największym zużyciu energii pierwotnej należały Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Hiszpania (w granicach 297,6-121,3 mln TOE). Najniższe zużycie energii pierwotnej notowano w najmniejszych gospodarkach UE: na Malcie, Cyprze, w Luksemburgu, na Łotwie, Litwie, w Estonii i Słowenii oraz Chorwacji (poniżej 8 mln TOE).

7 7 S t r o n a T. 06. Zużycie finalne energii Wykres 06. Zużycie finalne energii według sektorów w 2012 r w mln TOE 100% 90% UE ,7 1174,7 1108, ,2 1103,4 Strefa euro ,2 829,5 782,5 818,5 781,9 778,0 AT 27,0 27,9 26,5 28,4 27,5 27,3 BE 37,8 37,8 34,6 37,5 37,8 36,6 BG 9,7 1 8,6 8,8 9,3 9,2 CY 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 CZ 26,4 25,6 24,4 25,4 24,5 24,1 DE 221,5 217,7 205,8 220,5 209,2 213,1 DK 15,4 15,5 14,5 15,2 14,5 14,1 EE 2,8 3,1 2,8 2,9 2,8 2,9 EL 20,5 21,4 20,6 19,0 18,9 16,3 ES 94,7 94,6 87,8 89,1 86,7 83,2 FI 26,3 25,8 24,0 26,3 25,1 25,3 FR 163,3 160,1 153,1 158,4 146,5 150,8 HR 6,2 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 HU 17,6 17,0 16,4 16,6 16,2 14,7 IE 12,0 13,3 11,9 11,9 11,0 10,7 IT 132,8 128,0 120,9 124,8 122,1 119,0 LT 4,4 5,1 4,6 4,8 4,7 4,8 LU 4,4 4,4 4,1 4,3 4,3 4,2 LV 3,9 4,2 4,0 4,3 3,9 4,0 MT 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 NL 53,0 53,7 50,4 54,0 50,7 51,1 PL 58,1 62,2 61,2 66,3 63,9 63,6 PT 19,0 18,4 18,2 18,1 17,3 16,2 RO 25,0 24,9 22,3 22,6 22,8 22,7 SE 34,0 32,4 31,4 34,1 32,4 32,4 SI 4,8 5,2 4,7 4,9 5,0 4,9 SK 11,1 11,5 10,6 11,5 10,8 10,3 UK 153,0 145,9 135,8 141,3 130,9 133,8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Przemysł Transport Gospodarstwa domowe Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Usługi Pozostałe Jednym z przejawów prowadzenia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów jest zwiększenie efektywności wykorzystywania energii. W 2012 r. w Polsce finalne zużycie energii (wyrażonej w tonach ekwiwalentu ropy naftowej TOE) wynosiło 63,6 mln (o 9,6% więcej niż w 2004 r.), natomiast w Unii Europejskiej 1103,4 mln TOE (o 7,0% mniej). Oprócz Polski do krajów, przed którymi stoi wyzwanie poprawy efektywności wykorzystania energii należały: Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Malta oraz Słowenia. Zmniejszenie finalnego zużycia energii odnotowano natomiast w Grecji, na Węgrzech, w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii oraz we Włoszech (na poziomie 20% 10%). W latach finalne zużycie energii na 1 mieszkańca przeciętnie w UE kształtowało się w granicach 2,2 2,4 TOE, podczas gdy w Polsce ok. 1,7 TOE. Największym finalnym zużyciem energii per capita charakteryzowały się: Luksemburg, Finlandia, Szwecja, Belgia, Austria oraz Holandia (powyżej 3,0 TOE), natomiast najmniejszym Malta, Rumunia oraz Bułgaria (od 1,1 1,3 TOE).

8 8 S t r o n a T. 07. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata Wykres 07. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata według płci w 2013 r. (w %) Cel 2020 UE 28 67,4 68,5 68,5 68,4 68,3 75,0 Strefa euro 18 67,3 68,4 68,5 68,0 67,7. AT 70,8 74,9 75,2 75,6 75,5 77,0 BE 65,6 67,6 67,3 67,2 67,2 73,2 BG 60,1 65,4 62,9 63,0 63,5 76,0 CY 74,9 75,0 73,4 70,2 67,1 75,0 CZ 70,1 70,4 70,9 71,5 72,5 75,0 DE 68,8 74,9 76,3 76,7 77,1 77,0 DK 77,6 75,8 75,7 75,4 75,6 8 EE 70,6 66,7 70,4 72,1 73,3 76,0 EL 64,0 64,0 59,9 55,3 53,2 7 ES 65,2 62,5 61,6 59,3 58,2 74,0 FI 72,2 73,0 73,8 74,0 73,3 78,0 FR 69,5 69,2 69,2 69,4 69,5 75,0 HR 59,6 58,7 57,0 55,4 53,9 59,0 HU 62,1 60,4 60,7 62,1 63,2 75,0 IE 71,5 64,6 63,8 63,7 65,5 69,0 IT 61,5 61,1 61,2 61,0 59,8 67,0 LT 69,0 64,3 66,9 68,5 69,9 72,8 LU 67,7 70,7 70,1 71,4 71,1 73,0 LV 69,3 65,0 66,3 68,1 69,7 73,0 MT 57,9 60,1 61,5 63,1 64,9 62,9 NL 74,9 76,8 77,0 77,2 76,5 8 PL 57,3 64,3 64,5 64,7 64,9 71,0 PT 72,6 70,5 69,1 66,5 65,6 75,0 RO 63,5 63,3 62,8 63,8 63,9 7 SE 77,4 78,1 79,4 79,4 79,8 8 SI 70,4 70,3 68,4 68,3 67,2 75,0 SK 63,7 64,6 65,0 65,1 65,0 72,0 UK 75,0 73,6 73,6 74,2 74,9. w % Mężczyźni Kobiety W obliczu współczesnych wyzwań rynku pracy priorytetowym celem Unii Europejskiej jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku lata do 75% w 2020 r. (w Polsce do 71%). Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez wprowadzenie większej liczby kobiet, młodzieży oraz osób starszych na rynek pracy. W Polsce w 2004 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata był najniższy wśród krajów członkowskich i wynosił 57,3% (przeciętna dla UE kształtowała się na poziomie 67,4%). W kolejnych latach sytuacja na rynku pracy poprawiała się i w 2013 r. Polska wyprzedziła dziewięć krajów, a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 64,9% (wobec 68,3% dla UE). Najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata występuje w Szwecji, Niemczech oraz Holandii. Wysokim wskaźnikiem charakteryzowały się w 2012 r. również Austria oraz Dania. Najniższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata notowano natomiast w Grecji, Chorwacji oraz Hiszpanii, gdzie kształtował się on w granicach od 55,2% do 58,2%. Pomimo stopniowej poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, nadal obserwowane są duże dysproporcje w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn. W 2004 r. w Polsce wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku lata wynosił 51,2%, natomiast mężczyzn 63,5%, podczas gdy przeciętnie w Unii Europejskiej było to odpowiednio 59,3% i 75,5%. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce w 2013 r. wzrósł w stosunku do 2004 r. o 6,4 p.proc. (w UE notowano wzrost o 3,2 p.proc.). Najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia kobiet (powyżej 70%) charakteryzowały się Szwecja, Dania, Niemcy, Finlandia, Holandia oraz Austria i Estonia, a najtrudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy notowano w Grecji, Chorwacji, na Malcie, we Włoszech oraz w Hiszpanii, gdzie wskaźnik zatrudnienia nie przekroczył 55%.

9 9 S t r o n a T. 08. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) Wykres 08. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) według płci w 2012 r. (w %) w % ogółu ludności UE ,5 16,9 17,0 Strefa euro 18 15,3 16,1 16,0 16,2 16,9 17,0 AT 12,3 12,4 12,0 12,1 12,6 14,4 BE 14,8 14,7 14,6 14,6 15,3 15,0 BG 14,0 21,4 21,8 20,7 22,2 21,2 CY 16,1 15,9 15,8 15,6 14,8 14,7 CZ 10,4 9,0 8,6 9,0 9,8 9,6 DE 12,2 15,2 15,5 15,6 15,8 16,1 DK 11,8 11,8 13,1 13,3 13,0 13,1 EE 18,3 19,5 19,7 15,8 17,5 17,5 EL 19,6 20,1 19,7 20,1 21,4 23,1 ES 20,1 20,8 20,1 21,4 22,2 22,2 FI 11,7 13,6 13,8 13,1 13,7 13,2 FR 13,0 12,5 12,9 13,3 14,0 14,1 HR 18,0 17,3 17,9 20,5 21,3 20,5 HU 13,5 12,4 12,4 12,3 13,8 14,0 IE 19,7 15,5 15,0 15,2 15,2. IT 18,9 18,7 18,4 18,2 19,6 19,4 LT 20,5 2 20,3 20,5 19,2 18,6 LU 13,7 13,4 14,9 14,5 13,6 15,1 LV 19,4 25,9 26,4 20,9 19,0 19,2 MT 14,3 15,3 14,9 15,5 15,6 15,1 NL 10,7 10,5 11,1 10,3 11,0 10,1 PL 20,5 16,9 17,1 17,6 17,7 17,1 PT 19,4 18,5 17,9 17,9 18,0 17,9 RO. 23,4 22,4 21,1 22,2 22,6 SE 9,5 12,2 13,3 12,9 14,0 14,1 SI 12,2 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 SK 13,3 10,9 11,0 12,0 13,0 13,2 UK 19,0 18,7 17,3 17,1 16,2 16,2 25,0 2 15,0 1 5,0 a 2011 r. Mężczyźni Kobiety Ważnym priorytetem strategii Europa 2020 jest również kwestia integracji społecznej. Działania realizowane przez Unię Europejską mają na celu przeciwdziałanie ubóstwu i promowanie włączenia społecznego. W Unii Europejskiej w 2012 r. 17,0% ludności stanowiły osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód (po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) kształtował się poniżej granicy ubóstwa. Sytuacja nie zmieniła się zasadniczo w stosunku do obserwowanej w 2005 r., kiedy 16,4% osób (w UE-27) było zagrożonych ubóstwem. W Polsce w pierwszych latach po akcesji wskaźnik ten należał do najwyższych wśród wszystkich krajów członkowskich, jednak w kolejnych latach notowano jego stopniową poprawę (z 20,5% w 2005 r. do 17,1% w 2012 r.). Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem w 2012 r. obserwowano w Grecji, Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii oraz Chorwacji, natomiast najniższy w Czechach i Holandii. W większości krajów UE ubóstwo dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, a przeciętnie w Unii Europejskiej w 2012 r. wskaźnik zagrożenia ubóstwem kobiet był wyższy niż w przypadku mężczyzn (odpowiednio 17,6% wobec 16,3%).

10 10 S t r o n a T. 09. Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej Wykres 09. Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym według płci w 2012 r. (w %) w % ogółu ludności 3 25,0 UE ,4 8,9 9,9 Strefa euro 18 5,9 5,9 5,9 5,9 6,8 7,6 AT 3,0 6,4 4,8 4,3 3,9 4,0 BE 6,5 5,6 5,2 5,9 5,7 6,5 BG. 41,2 41,9 45,7 43,6 44,1 CY 12,2 9,1 9,5 11,2 11,7 15,0 CZ 11,8 6,8 6,1 6,2 6,1 6,6 DE 4,6 5,5 5,4 4,5 5,3 4,9 DK 3,2 2,0 2,3 2,7 2,6 2,8 EE 12,4 4,9 6,2 9,0 8,7 9,4 EL 12,8 11,2 11,0 11,6 15,2 19,5 ES 4,1 3,6 4,5 4,9 4,5 5,8 FI 3,8 3,5 2,8 2,8 3,2 2,9 FR 5,3 5,4 5,6 5,8 5,2 5,3 HR... 14,3 14,8 15,4 HU 22,9 17,9 20,3 21,6 23,1 25,7 IE 5,1 5,5 6,1 5,7 7,8. IT 6,4 7,5 7,0 6,9 11,2 14,5 LT 32,6 12,3 15,6 19,9 19,0 19,8 LU 1,8 0,7 1,1 0,5 1,2 1,3 LV 39,3 19,3 22,1 27,6 31,0 25,6 MT 5,4 4,3 5,0 6,5 6,6 9,2 NL 2,5 1,5 1,4 2,2 2,5 2,3 PL 33,8 17,7 15,0 14,2 13,0 13,5 PT 9,3 9,7 9,1 9,0 8,3 8,6 RO. 32,9 32,2 31,0 29,4 29,9 SE 2,3 1,4 1,6 1,3 1,2 1,3 SI 5,1 6,7 6,1 5,9 6,1 6,6 SK 22,1 11,8 11,1 11,4 10,6 10,5 UK 5,3 4,5 3,3 4,8 5,1 7,8 2 15,0 1 5,0 a 2011 r. Mężczyźni Kobiety W zwalczaniu problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego Unia Europejska dąży do poprawy możliwości zaspokajania przez społeczeństwo elementarnych potrzeb materialnych. W 2005 r. Polska należała do krajów o najwyższym poziomie wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej (33,8%). Pomimo znacznej poprawy (spadek o 20,3 p.proc. do 13,5% w 2012 r.) wskaźnik ten nadal był wyższy niż przeciętnie w Unii Europejskiej (10,8% w 2005 r. UE-27 i 9,9% w 2012 r.). Najniższy wskaźnik notowano w Luksemburgu, krajach skandynawskich (Szwecji, Danii i Finlandii) oraz w Holandii (poniżej 3%). Na relatywnie niewielkim poziomie kształtował się wskaźnik w Czechach (6,6%). Znacznie wyższy niż przeciętny dla UE był wskaźnik m.in. w Bułgarii oraz Rumunii (odpowiednio 44,1% i 29,9%). Kluczowym dla monitorowania ubóstwa w kontekście strategii Europa 2020 jest również wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym. Wskaźnik ten informuje, jaki odsetek osób w wieku 0 59 lat mieszkających w gospodarstwach domowych, w których osoby dorosłe (w wieku lat) w minionym roku przepracowały mniej niż 20% ich całkowitego potencjału pracy. Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. wyniósł 10,3% i tylko w nieznacznym stopniu zmniejszył się w stosunku do notowanego w 2005 r. W Polsce wskaźnik stopniowo obniżał się i w 2012 r. wynosił 6,9% (wobec 14,3% w 2005 r.). Oprócz Polski do krajów UE, w których odsetek osób mieszkających w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy był najniższy należały Szwecja, Luksemburg, Cypr oraz Czechy. Znacznie powyżej przeciętnej dla UE wskaźnik kształtował się w Chorwacji, Hiszpanii, Grecji oraz Belgii.

11 11 S t r o n a T. 10. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wykres 10. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym według płci w 2012 r. (w %) w % ogółu ludności 6 5 UE ,7 24,3 24,8 Strefa euro 18 21,7 21,7 21,4 21,9 22,9 23,3 AT 16,8 18,6 17,0 16,6 16,9 18,5 BE 22,6 20,8 20,2 20,8 21,0 21,6 BG. 44,8 46,2 49,2 49,1 49,3 CY 25,3 23,3 23,5 24,6 24,6 27,1 CZ 19,6 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 DE 18,4 20,1 2 19,7 19,9 19,6 DK 17,2 16,3 17,6 18,3 18,9 19,0 EE 25,9 21,8 23,4 21,7 23,1 23,4 EL 29,4 28,1 27,6 27,7 31,0 34,6 ES 24,3 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 FI 17,2 17,4 16,9 16,9 17,9 17,2 FR 18,9 18,5 18,5 19,2 19,3 19,1 HR... 30,7 32,3 32,3 HU 32,1 28,2 29,6 29,9 31,0 32,4 IE 25,0 23,7 25,7 27,3 29,4. IT 25,0 25,3 24,7 24,5 28,2 29,9 LT 41,0 27,6 29,6 34,0 33,1 32,5 LU 17,3 15,5 17,8 17,1 16,8 18,4 LV 46,3 34,2 37,9 38,2 40,1 36,2 MT 20,5 20,1 20,3 21,2 22,1 23,1 NL 16,7 14,9 15,1 15,1 15,7 15,0 PL 45,3 30,5 27,8 27,8 27,2 26,7 PT 26,1 26,0 24,9 25,3 24,4 25,3 RO. 44,2 43,1 41,4 40,3 41,7 SE 14,4 14,9 15,9 15,0 16,1 15,6 SI 18,5 18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 SK 32,0 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 UK 24,8 23,2 22,0 23,2 22,7 24, a 2011 r. Mężczyźni Kobiety Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uwzględnia osoby, które zostały ujęte przynajmniej w jednym z trzech ww. wskaźników, tj.: zagrożenia ubóstwem, bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym oraz pogłębionej deprywacji materialnej. W 2012 r. ok. 123 mln osób w Unii Europejskiej było w takiej sytuacji, a w stosunku do 2005 r. liczba ta w UE zmniejszyła się o 1,2 mln osób (wskaźnik obniżył się z 25,7% w UE-27 do 24,8%). Celem Unii Europejskiej w ramach strategii Europa 2020 jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 20 mln do 2020 r. (cel dla Polski 1,5 mln). Spośród krajów członkowskich w 2012 r. najwyższym wskaźnikiem charakteryzowały się Bułgaria, Rumunia, Łotwa oraz Grecja, natomiast najniższym Holandia, Czechy oraz Szwecja i Finlandia. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w 2012 r. był wyższy niż przeciętnie w UE i wynosił 26,7%, jednak był on o 18,6 p.proc. niższy od notowanego w 2005 r. Oprócz Polski odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszył się w jedenastu krajach, w tym w największym stopniu w Bułgarii, na Słowacji, Łotwie oraz Litwie. Niekorzystne tendencje w tym zakresie i wzrost wskaźnika obserwowano m.in. w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii i na Malcie. W celu zachowania porównywalności, wszystkie dane, dla krajów Unii Europejskiej, w tym dotyczące Polski pochodzą z bazy Eurostatu. Dane pobrano w dn r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Dr Joanna Mazurkiewicz Dr Piotr Lis Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Cel i układ

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 23.12.2013 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Wstęp Ubóstwo stanowi poważny ekonomiczny, społeczny i moralny problem: zagraża stabilizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 15/10/2008 r. ZMIANY KLIMATU Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE AGRARNEJ. mgr Jakub Staniszewski

ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE AGRARNEJ. mgr Jakub Staniszewski ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE AGRARNEJ mgr Jakub Staniszewski XXIII KONGRES STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU BIAŁA PODLASKA,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Aneta Stańko Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW w Warszawie Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Wstęp W Strategii Lizbońskiej postawiono cel przed krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 17.4% Zachodniopomorskie 12.2% Pomorskie 20% Warmińsko-Mazurskie 13.2% 16.6% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2011 KOM(2011) 113 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Tomasz Panek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KONFERENCJA STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ Łódź, 17-18 października 2013 WPROWADZENIE Walka

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Wojciech Roszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jabłonowo, 29.03.2012; Współczesne środowisko gospodarcze

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2014 r. COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo