Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów 27

4 Niniejszy dokument jest dokumentem roboczym Komitetu i nie musi odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji. Nie stanowi też podstawy dokładnego określenia formy i treści przyszłych środków podejmowanych przez Komisję. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za dane i informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL

5 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Spis treści 1. Definicje Przegląd sytuacji w UE Detaliczne stałe łącza Stałe łącza w innych niż Aneks 1. Dane na temat lokalnego dostępu go (hurtowego i detalicznego) Aneks 2. Dane na temat lokalnego dostępu go według krajów

6 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 4

7 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 1. Definicje Definicje pojęć użytych w tabelach z danymi: w pełni niezależne od operatora: łącza w pełni niezależne od operatora dostarczane innym operatorom, z wyłączeniem łączy eksperymentalnych. W tym przypadku, para miedziana jest dzierżawiona stronie trzeciej do jej wyłącznego użytku. dostępowe współdzielone dostarczane przez operatora dominującego operatorom nowym na rynku: współdzielone łącza dostępowe dostarczane innym operatorom, z wyłączeniem łączy eksperymentalnych. W przypadku dostępu współdzielonego, operator dominujący nadal świadczy usługi telefoniczne, a nowy operator zapewnia usługi szybkiej transmisji danych z wykorzystaniem tej samej lokalnej pętli abonenckiej. do strumienia danych (bitstream access): zapewniany nowym operatorom. Jest to sytuacja, w której operator dominujący instaluje szybkie łącze dostępowe w siedzibie klienta, a następnie udostępnia to łącze stronom trzecim, aby umożliwić im dostarczanie klientom usług szybkiego dostępu. Strumień danych zależy częściowo od telefonii PSTN (Public Switched Telephone Network) i może obejmować inne sieci, np. ATM (Asynchronous Transfer Mode), a dostęp do strumienia danych to produkt hurtowy, który polega na zapewnieniu zdolności transmisyjnej w taki sposób, aby umożliwić nowym operatorom dostarczanie własnych usług o wartości dodanej dla klientów. Operator dominujący może również dostarczać usługi transmisyjne konkurentowi, aby przenieść ruch w sieci na wyższy poziom w hierarchii sieciowej, gdzie operatorzy nowi na rynku mogą już świadczyć usługi. Odsprzedaż: w przeciwieństwie do dostępu do strumienia danych, odsprzedaż ma miejsce wówczas, gdy nowy operator otrzymuje i sprzedaje użytkownikom końcowym bez możliwości oferowania wartości dodanej w części usługi związanej z produkt, który pod względem handlowym jest podobny do produktu dostarczanego przez operatora dominującego jego klientom detalicznym, niezależnie od usługi ISP, która może mu towarzyszyć. Odsprzedaż nie jest równoważna z dostępem do strumienia danych, ponieważ nie pozwala nowym operatorom na zróżnicowanie własnych usług od usług operatora dominującego (tzn. w przypadkach, gdy nowy operator po prostu odsprzedaje usługę bezpośrednią dostarczaną mu hurtowo przez operatora dominującego). : dostarczane użytkownikom końcowym przez operatora dominującego, spółki zależne lub partnerów (np. firmę stowarzyszoną joint venture dostarczającą usługi internetowe). WLL (Wireless Local Loop): szerokopasmowy dostęp do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej pętli abonenckiej (czasem określeany mianem stałego dostępu bezprzewodowego fixed wireless access). Modem : szerokopasmowy dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci telewizji kablowej. 5

8 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. dzierżawione (pozostały tradycyjny dostęp bezprzewodowy): szerokopasmowy dostęp do Internetu za pośrednictwem łączy dzierżawionych (Leased Lines) dostarczany poprzez pary miedziane, włączając odcinek końcowy lub odcinek obwodu. dzierżawione obejmują tylko łącza detaliczne, z wyłączeniem łączy dostarczanych innym operatorom. dzierżawione obejmują wszystkie łącza detaliczne zapewniane użytkownikom końcowym, nawet, jeśli bazują na łączach hurtowych dostarczanych przez operatora dominującego. : dostęp szerokopasmowy do Internetu za pośrednictwem telefonii komórkowej 3G, satelity, światłowodów, linii energetycznych, itd. detaliczny: dostęp zapewniany użytkownikom końcowym. (incumbents): to organizacje posiadające specjalne i wyłączne prawa, a nawet monopol na dostarczanie usług telefonii głosowej przed liberalizacją rynku, niezależnie od roli odgrywanej w zapewnianiu dostępu za pośrednictwem technologii alternatywnych do PSTN. Operatorzy nowi na rynku : to alternatywni operatorzy telekomunikacyjni oraz dostawcy usług internetowych (ISPs). Przepływność łącza: przepływność w dół (od operatora do użytkownika) równa lub większa niż 144 Kbit/s. 6

9 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 2. Przegląd sytuacji w UE Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały zgromadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej z ministerstw i urzędów regulacyjnych krajów członkowskich. Definicje użyte w niniejszym dokumencie zostały uzgodnione przez Komitet Łączności Elektronicznej (COCOM). W niniejszym dokumencie przez łącza rozumie się łącza o przepływności równej lub wyższej niż 144 Kbit/s. Dane są aktualne na dzień 1 lipca 27 r., a dane dotyczące Holandii i Austrii na dzień 1 kwietnia 27 r. W niektórych przypadkach brak informacji na temat niektórych rodzajów dostępu. W szeregu krajów dane liczbowe to dane szacunkowe, ponieważ krajowe urzędy regulacyjne nie otrzymały skonsolidowanych danych od. Należy również zaznaczyć, że w niektórych przypadkach dane odnoszą się wyłącznie do głównych dostawców go dostępu do Internetu, a łącza dostarczane przez innych mniejszych nie zostały uwzględnione. Wykresy i tabele w niniejszym dokumencie zawierają wyłącznie dane na temat stałych łączy szerokopasmowych. Dane na temat abonentów telefonii komórkowej 3G są dostępne tylko dla kilku krajów i nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie. Niniejszy raport zawiera dane ze wszystkich 27 państw członkowskich, łącznie z Bułgarią i Rumunią. Dane dotyczące Bułgarii i Rumunii uwzględniono w miarę możliwości. Z uwagi na brak danych dotyczących okresu przed 1 stycznia 27 r., niemożliwe było ustalenie trendów w tych dwóch krajach. W dniu 1 lipca 27 r. w UE było ( bez Bułgarii i Rumunii) stałych łączy szerokopasmowych, co stanowi wzrost o 12,7% w porównaniu z 1 stycznia 27 r. Z tego łączy stanowił (digital subscriber line cyfrowe łącze abonenckie) (8,3% całości), a (19,7%) inne media transmisyjne, głównie modem. W UE zasięg Internetu mierzony liczbą łączy szerokopasmowych na 1 osób wynosi 18,2%, 3,3 punktów procentowych więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem (14,9%). 7

10 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 4 Zasięg go internetu w UE (lipiec 27) 35% 37.2% 3 25% 2 15% 1 5% 5.7% 6.6% 6.8% 6.8% 6.9% 11.1% 11.6% 11.6% 12.2% 12.7% 13.9% 14.8% 15.3% 15.5% 15.9% 16.8% 18.2% 18.4% % 22.3% 23.8% 23.9% 24.6% 28.3% 28.8% 33.1% BG RO EL PL SK CY LV HU CZ LT MT PT SI IE IT ES EU27 AT EE DE FR UK BE LU SE FI NL DK 46,5% tych łączy dostarczyli operatorzy dominujący (incumbent), co jest kontynuacją tendencji spadkowej odnotowanej od roku 23. Odsetek ten wynosił odpowiednio 55,9% w lipcu 24 r., 51,5% w lipcu 25 r. i 48,1% w lipcu 26 r. Całkowity udział łączy szerokopasmowych wg operatora: (UE-27) ,1% 63,5% 6,3% 59,4% 55,7% ,7% 55,9% 51,5% 48,1% 46,5% lipiec 23 lipiec 24 lipiec 25 lipiec 26 lipiec 27, z uwzględnieniem łączy odsprzedanych Stałe łącza dostępu go wg operatora (lipiec 27 r.) operatorzy dominujący 44.3% 46.5% łącza odsprzedane (pośrednia kontrola nad użytkownikami końcowymi) łącza na rynku, z wyłączeniem łączy odsprzedanych 9.1% 8

11 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 3. Detaliczne stałe łącza W okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. przybyło łączy szerokopasmowych, co stanowi wzrost o 31,4%. Wprawdzie relatywnie wzrost ten jest niższy niż w ciągu poprzednich 12 miesięcy (42,), w liczbach bezwzględnych jest on większy niż wzrost odnotowany od lipca 25 r. do lipca 26 r. ( łączy). Dla porównania, liczba łączy powstałych w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. (wyłączając Bułgarię i Rumunię) wynosiła , co dowodzi spowolnienia wzrostu w krajach Dwudziestki Piątki. W okresie od lipca 26 r. do lipca 27r., 82,1% (76,4% z Bułgarią i Rumunią) łączy stanowiły technologie x, a 17,9% (23,6% z Bułgarią i Rumunią) stanowiły inne technologie, co jest wzrostem o 2,7 punktów procentowych odsetka łączy innych technologii w porównaniu z okresem od lipca 25 r. do lipca 26 r. (84,8% łączy w technologii i 15,2% innych). Tabela 1. Detaliczne łącza w UE wg krajów lipiec 24 styczeń 25 lipiec 25 styczeń 26 lipiec 26 styczeń 27 lipiec 27 BE ,172, ,59,456 BG N/A N/A N/A N/A N/A ,199 CZ , ,252,269 DK ,66, ,25,538 DE ,68, ,41,53 EE , ,586 EL , ,858 ES ,784, ,48,342 FR ,297, ,117,236 IE , ,832 IT ,69, ,42,18 CY , ,26 LV , ,62 LT , ,449 LU , ,927 HU , ,172,67 MT , ,4 NL ,741, ,418,971 AT ,31, ,524,854 PL ,54, ,65,958 PT ,359, ,565,869 RO N/A N/A N/A N/A N/A ,424,7 SI , ,985 SK , ,393 FI ,38, ,518,428 SE ,69, ,575,7 UK ,615, ,464,253 EU ,651, ,27,122 DK dane obejmują abonentów korzystających z dostępu w wielu lokalizacjach za pośrednictwem punktów dostępowych () Tabela 1 pokazuje rozkład łączy szerokopasmowych w UE wg państw członkowskich 1 lipca 24 r., 1 stycznia 25 r., 1 lipca 25 r., 1 stycznia 26 r., 1 lipca 26 r., 1 stycznia 27 r. i 1 stycznia 27 r. Tabela 1. Detaliczne łącza w UE wg krajów 9

12 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 2,, 18,, 16,, 14,, w UE wg państw członkowskich, lipiec 27 r. 14,117,236 14,464,253 17,41,53 Wykres 1. Kraje UE wg liczby łączy szerokopasmowych 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 56,4 86,26 112, ,62 268, ,393 37, , ,449 76, ,832 1,172,67 1,424,7 1,252,269 MT CY LU LV EE SK SI BG LT EL IE HU RO CZ FI AT PT DK PL SE BE NL ES IT FR UK DE łącza inne technologie (przewody, satelita, bezprzewodowa pętla abonencka, linie energetyczne, FTTH) Wykres 1 przedstawia rozkład łączy szerokopasmowych wg kraju, wykres 2 przedstawia ten rozkład procentowo (1 lipca 27 r.), a wykres 3 przedstawia stopę wzrostu od stycznia 23 r. Na Niemcy przypada 19,3% wszystkich łączy szerokopasmowych, następne są Wielka Brytania i Francja odpowiednio 16, i 15,6%. w tych krajach stanowią 5,9% wszystkich połączeń szerokopasmowych w UE. Na kolejnych miejscach uplasowały się Włochy, Hiszpania i Holandia. W państwach członkowskich (UE-12) znajduje się 8,7 miliona łączy szerokopasmowych, co stanowi 9,6% całości, wzrost o 3,3 punkty w porównaniu z lipcem 26 r. Rozkład stałych łączy szerokopasmowych (lipiec 27 r.) 1,518,428 1,524,854 1,565,869 2,25,538 2,65,958 2,575,7 2,59,456 5,418,971 7,48,342 9,42,18 BE, 2.8% SE, 2.9% Pozostałe, 15.8% PL, 2.9% NL, 6. ES, 8.3% DE, 19.3% IT, 1.4% Wykres 2. Rozkład łączy szerokopasmowych w UE wg kraju (% łączy szerokopasmowych) UK, 16. FR, 15.6% Wykres 3. Tendencja wzrostowa od stycznia 23 r Łączna liczba łączy szerokopasmowych (UE-27) 1,, 9,27,122 8,47,141 9,, 64.3% 8,, 68,651,579 58,988, ,, 6,, 48,35, ,, 39,488, % 29,871,571 4,, 23,32, % 3,, 17,386, % 12,87,755 2,, 133.2% 1,, 81.9% 35.8% % zmiany od stycznia 23 r. całkowita liczba łączy szerokopasmowych 1

13 Liczba łączy szerokopasmowych dodawanych każdego dnia w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. wynosiła (bez Bułgarii i Rumunii), tzn. o łączy dziennie mniej niż w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r., kiedy liczba ta wynosiła Innymi słowy, w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. przybywało codziennie o 3, mniej łączy niż rok wcześniej. Wzrost w pierwszej połowie 27 r. w liczbach bezwzględnych (bez Bułgarii i Rumunii) wynosił łączy i był to trzeci największy wzrost od stycznia 23 r. Nowe stałe łącza (UE-25) szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r ,793, ,819,693 2,848, ,457 32,822 35,694 45,599 79,23 17, ,39 157,9 26,125 29, ,758 28,66 337,21 391, , ,7 463,768 56,15 677,142 1,11,684 1,695,48 1,711,677 MT LU CY EE SI LV LT SK PT FI AT IE BE CZ HU DK EL SE NL PL ES IT FR UK DE Wykres 4. Nowe łącza, wg kraju Wykres 4 pokazuje, że w Niemczech największej gospodarce w Europie przybyło 4,8 miliona łączy w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. Za Niemcami uplasowały się inne duże państwa członkowskie (Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania). Aby zmierzyć wzrost liczby łączy w stosunku do liczby ludności, na wykresie 5 przedstawiono liczbę łączy na 1 osób. Na pierwszym miejscu znalazła się Dania z wynikiem 7,7 łącza na 1 mieszkańców, za nią Luksemburg 7,1 i Irlandia 6,7 łącza na 1 mieszkańców. 9 Liczba stałych łączy szerokopasmowych na 1 osób MT PT AT PL IT SK BE EE CZ ES SI FI HU NL EL LT FR CY UK LV SE DE IE LU DK Wykres 5. Nowe stałe łącza na 1 osób 4 Zasięg sieci szerokopasmowych w UE (lipiec 27 r.) 35% 37.2% % 25% 2 15% 1 5% 5.7% 6.6% 6.8% 6.8% 6.9% 11.1% 11.6% 11.6% 12.2% 12.7% 13.9% 14.8% 15.3% 15.5% 15.9% 16.8% 18.2% 18.4% % 22.3% 23.8% 23.9% 24.6% 28.3% 28.8% BG RO EL PL SK CY LV HU CZ LT MT PT SI IE IT ES EU27 AT EE DE FR UK BE LU SE FI NL DK Wykres 6. Zasięg sieci szerokopasmowych. na 1 osób 11

14 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Wykres 6 pokazuje zasięg sieci szerokopasmowych mierzony jako liczba łączy szerokopasmowych na 1 osób. Dwa kraje: Dania (37,2%) i Holandia (33,1%) pozostają w ścisłej czołówce, Finlandia i Szwecja szybko zbliżają się do progu 3, a Luksemburgowi udało się wyprzedzić Belgię. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Estonia również osiągnęły wynik powyżej 2. Na poziomie UE odsetek ten wynosi 18,2%, wzrost o 3,3 punktów procentowych w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem na poziomie 14,9%. Zasięg sieci szerokopasmowych i tempo wzrostu (lipiec 27 r.) Wykres 7. Zasięg sieci szerokopasmowych i tempo wzrostu Zasięg sieci szerokopasmowych 4 DK 35% NL 3 FI SE 25% BE UK DE LU 2 FR EE EU25 Średnia UE-25 15% AT IT ES SI MT PT HU IE CZ LT LV 1 PL EL CY SK 5% Średnia UE-25 Wzrost zasięgu sieci szerokopasmowych lipiec 26 r. lipiec 27 r. (w punktach procentowych) Wykres 7 przedstawia zasięg sieci szerokopasmowych w lipcu 27 r. i wzrost tego wskaźnika w punktach procentowych w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. Największy wzrost odnotowano w Danii, następnie w Luksemburgu i Irlandii. Dziewięć innych krajów członkowskich przekroczyło średni wynik UE-25 wynoszący 4 punkty procentowe. Stałe łącza wg operatora (lipiec 27 r.) operatorzy dominujący 44.3% 46.5% odsprzedaż łączy (pośrednia kontrola nad użytkownikami końcowymi) nowi operatorzy (wyłączając odsprzedaż łączy) Wykres 8. łączy szerokopasmowych 9.1% Wykres 8 przedstawia odsetek łączy szerokopasmowych dostarczonych przez (incumbent fixed operators) i przez pozostałych. Wykres 9 obrazuje tendencję pod względem odsetka łączy szerokopasmowych zapewnianych przez (incumbent fixed operators). W obydwu przypadkach wyodrębniono odsprzedaż łączy nowym operatorom na rynku. Całkowity udział łączy szerokopasmowych wg operatora: (UE-27) ,1% 63,5% 6,3% 59,4% 55,7% ,7% 55,9% 51,5% 48,1% 46,5% Wykres 9. Tendencje w przypadku odsetka łączy szerokopasmowych dostarczanych przez lipiec 23 lipiec 24 lipiec 25 lipiec 26 lipiec 27, z uwzględnieniem łączy odsprzedanych 12

15 Wykres 1 pokazuje stopień kontroli nad użytkownikami końcowymi. Dobrymi przykładami rozszerzonej siły rynkowej są w szczególności Wielka Brytania (z różnicą 28,3 punktów procentowych między udziałem wyłączając i włączając odsprzedaż łączy operatorom alternatywnym), Niemcy (2,3% punktów procentowych), Malta (18,7% punktów procentowych) i Luksemburg (11,6% punktów procentowych). szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 1 9 szerokopasmowych wyłączając/włączając odsprzedaż łączy operatorom alternatywnym (lipiec 27 r.) 89.8% 84.8% % 36.9% 65.1% 66.7% 56.6% % 48.4% 48.6% 64.8% 49.7% 48.8% 49.5% 61.3% 44.4% 39.2% 6.2% 7.1% 52.4% 56.8% 69.1% % % 63.7% 46.4% 56.6% % 46.8% 48.6% 64.8% 89.8% 49.5% 48.8% 73.2% 49.5% 42.6% 44.4% 39.2% 6.2% 7.1% 12.2% 12.2% % 69.1% 38.9% 25.7% BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK, bez odsprzedaży + odsprzedaż Wykres 1., wyłączając i włączając odsprzedaż łączy 13

16 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 4. Liczba łączy w UE w dniu 1 lipca 27 r. wynosiła ( z Bułgarią i Rumunią), 28,9% wzrost od 1 lipca 26 r. W okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. przybyło ( z Bułgarią i Rumunią) łączy. Stanowi to spadek o łączy w stosunku do łączy zainstalowanych w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r. Potwierdza to oznaki spowolnienia wzrostu w segmencie, zaobserwowane pod koniec 26 r. Tabela 2. detaliczne w UE wg krajów dostarczyli 56,1% tych łączy, co stanowi spadek w stosunku do 57,3% w lipcu 26 r. i 62,3% w lipcu 25 r. Tabela 2. detaliczne w UE wg krajów lipiec 24 styczeń 25 lipiec 25 styczeń 26 lipiec 26 styczeń 27 lipiec 27 BE ,356, ,525,335 BG N/A N/A N/A N/A N/A ,353 CZ , ,69 DK , ,154,475 DE ,128, ,476, EE , ,327 EL , ,12 ES ,561, ,871,519 FR ,697, ,417,236 IE , ,532 IT ,363, ,52,33 CY , ,365 LV , ,24 LT , ,273 LU , ,632 HU , ,155 MT , ,6 NL ,848, ,322,36 AT , ,11 PL ,98, ,696,528 PT , ,54 RO N/A N/A N/A N/A N/A ,81 SI , ,69 SK , ,339 FI ,68, ,212,595 SE ,392, ,661, UK ,74, ,263,353 EU ,14, ,478,22 14

17 Tabela 2 pokazuje rozkład łączy w poszczególnych państwach członkowskich UE 1 lipca 24 r., 1 stycznia 25 r., 1 lipca 25 r., 1 stycznia 26 r., 1 lipca 26 r., 1 stycznia 27 r. i 1 lipca 27 r. 18,, 16,, 14,, 12,, 1,, łączy (lipiec 27 r.) 9,52,33 11,263,353 13,417,236 16,476, szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 8,, 6,, 4,, 2,, 34,6 85,365 12, , , ,24 175,81 26, , ,69 472, ,69 699, ,12 937,11 98,54 1,154,475 1,212,595 1,525,335 1,661, 1,696,528 3,322,36 5,871,519 MT CY LU BG EE LV RO LT SK SI IE CZ HU EL AT PT DK FI BE SE PL NL ES IT UK FR DE Wykres 11. Kraje UE według liczby łączy Wykres 11 obrazuje rozkład łączy według krajów, wykres 12 przedstawia ten rozkład procentowo (stan na dzień 1 lipca 27 r.), a wykres 13 ilustruje stopę wzrostu od stycznia 23 r. W Niemczech znajduje się 22,7% wszystkich łączy, we Francji 18,5% a w Wielkiej Brytanii 15,5%. Te trzy kraje stanowią 56,7% wszystkich łączy, jak to pokazano na wykresie 12. Nowe państwa członkowskie (UE-12) posiadają 4,3 miliona łączy, co stanowi 5,9% wszystkich łączy (wzrost o 1,1 punkta procentowego od lipca 26 r.). Rozkład łączy (lipiec 27 r.) Pozostałe, 11.3% BE, 2.1% SE, 2.3% PL, 2.3% NL, 4.6% ES, 8.1% DE, 22.7% IT, 12.5% FR, 18.5% UK, 15.5% Wykres 12. Rozkład łączy w UE według krajów (% łączy ) 8 łączy (UE-27) 72,478,22 8,, 7 64,734,223 7,, ,14, ,977,623 38,795, % 31,326, % ,, 5,, 4,, ,14, % 17,387,394 12,633, % 9,116, % 9.7% 38.6% Jan-3 Jul-3 Jan-4 Jul-4 Jan-5 Jul-5 Jan-6 Jul-6 Jan-7 Jul-7 3,, 2,, 1,, % zmian od stycznia 23 r. łączy Wykres 13. Tendencja wzrostowa od stycznia 23 r. 15

18 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Liczba łączy przybywających każdego dnia w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. wynosiła (wyłączając Bułgarię i Rumunię), co oznacza, że dziennie przybywało o 2882 (tzn. 6,1%) przyłączeń mniej niż w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r., kiedy odnotowano łączy dziennie. W Niemczech przybyło ponad 4,3 miliona łączy w tym okresie, na drugim miejscu uplasowała się Francja, za nią Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i Polska. Liczba łączy (UE-25) ,347, ,558,45 2,719, ,39,812 1,688,677 Wykres 14. Liczba łączy, według kraju 1 5 4,77 17,17 3,762 35,492 47,217 67,42 7,836 72, , , , , , ,36 26, , , 462, , ,669 MT EE LU CY LV SI SK LT FI PT AT CZ BE IE DK HU SE EL NL PL ES IT UK FR DE Na wykresie 15 przedstawiono odsetek łączy dostarczonych przez i na rynku. Wykres 16 przestawia tendencje obserwowane w zmianie odsetka łączy dostarczanych przez. według operatora (lipiec 27) łącza łącza na rynku 43.9% 56.1% Wykres 15. łączy według operatora łączy według operatora: operatorzy dominujący (UE-27) % 77.9% 74.3% 69.8% 66.1% 62.3% 59.7% 57.3% 56.7% 56.1% Wykres 16. Tendencja dotycząca zmian odsetka łączy zapewnianych przez

19 Wykres 17 pokazuje rodzaj dostępu, za pomocą którego operatorzy wchodzący na rynek zapewniają klientom łącza. Przeważającym rodzajem dostępu hurtowego dla na rynku jest lokalna pętla abonencka (local loop unbundling LLU) pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej niezależny od operatora i dostęp współdzielony zapewniający 55,4% łączy (w lipcu 26 r. było to 45,9%). zastępują dostęp do strumienia danych (spadek o 3,1 punkta procentowego od lipca 26 r.) pełnym dostępem do pętli abonenckiej w usługach szerokopasmowych, co przedstawia wykres 18. odsprzedaży łączy, która jest rodzajem niskonakładowego dostępu wybieranym przez nowe podmioty na rynku, zmniejszył się w ciągu ostatniego roku o 6,3 punkty procentowe. według rodzaju dostępu (UE-27 lipiec 27) szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r..6% 25.9% 18.1% 37. Własna sieć Pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej współdzielony do strumienia danych Odsprzedaż łączy 18.4% Wykres 17. według rodzaju dostępu według rodzaju dostępu 2,, 18,, 16,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 756, ,58 1,454,869 2,275,637 2,393,978 2,272,56 5,966,786 4,394,769 4,253,559 11,15,436 5,86,619 7,742,453 17,618,591 5,757,749 8,239,673 lipiec 23 lipiec 24 lipiec 25 lipiec 26 lipiec 27 Pętla abonencka do strumienia danych Odsprzedaż Wykres 18. według rodzaju dostępu 17

20 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. 5. Stałe łącza w innych niż ( włączając Bułgarię i Rumunię) łączy szerokopasmowych w UE to technologie inne niż (stan na 1 lipca 27 r.). Przybyło łączy ( włączając Bułgarię i Rumunię), co stanowi wzrost o 27,9% od 1 lipca 26 r. Liczba łączy (netto) w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. była wyższa niż w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r., gdy sprzedano łączy, co wskazuje na stabilny wzrost segmentu poza. Tabela 3. w technologii innej niż w UE według kraju Operatorzy alternatywni dostarczyli 92,6% tych łączy, co odpowiada wielkości ich udziału w lipcu 26 r. Tabela 3. w technologii innej niż w UE według kraju lipiec 24 styczeń 25 lipiec 25 styczeń 26 lipiec 26 styczeń 27 lipiec 27 BE , ,121 BG N/A N/A N/A N/A N/A ,846 CZ , ,2 DK , ,63 DE , ,53 EE , ,259 EL , ,846 ES ,223, ,68,823 FR , 66 7, IE , ,3 IT , ,147 CY LV , ,578 LT , ,176 LU , ,295 HU , ,912 MT , ,8 NL ,893, ,96,665 AT , ,753 PL , ,43 PT , ,329 RO N/A N/A N/A N/A N/A ,248,197 SI , ,295 SK , ,54 FI , ,833 SE , ,7 UK ,91, ,2,9 EU ,637, ,728,92 DK dane obejmują abonentów korzystających z dostępu w wielu lokalizacjach za pośrednictwem punktów dostępowych () Tabela 3 pokazuje rozkład łączy innych niż w państwach członkowskich UE 1 lipca 24 r., 1 stycznia 25 r., 1 lipca 25 r., 1 stycznia 26 r., 1 lipca 26 r., 1 stycznia 27 r. i 1 lipca 27 r. 18

21 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Wykres 19 przedstawia rozkład według krajów, wykres 2 prezentuje rozkład procentowy (stan z 1 lipca 27 r.) a wykres 21 pokazuje stopę wzrostu od stycznia 23 r. stałych łączy szerokopasmowych w innych niż (lipiec 27 r.) 3,5, 3,2,9 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 895 3,846 1,295 21,8 85, , , ,54 18,3 225,176 35, ,846 35, , , ,753 69,2 7, 871,63 99,43 914,7 925,53 984,121 1,248,197 1,68,823 2,96,665 CY EL LU MT SI LV EE SK IE LT FI BG IT HU PT AT CZ FR DK PL SE DE BE RO ES NL UK Wykres 19. Liczba łączy szerokopasmowych w innych niż w krajach UE W Wielkiej Brytanii znajduje się 18,1% wszystkich łączy szerokopasmowych wykorzystujących inne technologie, jak to pokazano na wykresie 2. Na drugim miejscu znajduje się Holandia z wynikiem 11,8%, a za nią Hiszpania, Rumunia i Belgia (odpowiednio 9,1%, 7, i 5,6%). Te pięć krajów posiada 51,6% łączy szerokopasmowych w UE w tej kategorii. Rozkład łączy szerokopasmowych w innych niż (lipiec 27 r.) DK, 4.9% PL, 5.1% Pozostałe, 28. SE, 5.2% DE, 5.2% BE, 5.6% RO, 7. UK, 18.1% NL, 11.8% ES, 9.1% Wykres 2. Rozkład łączy szerokopasmowych w innych w UE według kraju (% łączy) stałych łączy szerokopasmowych w innych niż (UE-27) ,, 17,728, % 18,, 15,312,918 16,, 12,637, % 14,, 11,1,993 12,, 9,554, % 8,161,639 6,856, % 5,914,676 1,, 8,, 4,753, % 6,, 3,69, % 4,, 85.8% 6.3% 2,, 28.8% Jan-3 Jul-3 Jan-4 Jul-4 Jan-5 Jul-5 Jan-6 Jul-6 Jan-7 Jul-7 % zmiany od stycznia 23 r. Wykres 21. Tendencja wzrostowa od stycznia 23 r. 19

22 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r (wyłączając Bułgarię i Rumunię) łączy szerokopasmowych w innych przybywało każdego dnia w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r., co w porównaniu z łącz dziennie w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r. napawa optymizmem. Polska jest jedynym państwem członkowskim, w którym przybyło ponad,5 miliona łączy w innych niż od lipca 26 r. W tym samym okresie czasu w Niemczech przybyło ponad,4 miliona łączy, za Niemcami uplasowały się Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja i Czechy. Nowe stałe łącza wykorzystujące technologie inne niż (UE-25) ,63 54, , , ,522 23, ,19 229,17 237,15 29,1 Wykres 22. Przyrost łączy szerokopasmowych w innych według kraju ,6 11,621 23, 28,429 59,65 6,647 61,583 65,456 72,997 83,3 86,254 1, CY MT EL LU SI IT EE AT LV PT FI LT IE SK FR BE HU NL DK CZ SE UK ES DE PL Wykresy 23 i 24 pokazują odsetek łączy szerokopasmowych w innych dostarczanych przez i alternatywnych oraz tendencje w tej kategorii od stycznia 23 r. Stałe łącza wykorzystujące technologie inne niż według operatora (lipiec 27) 7.4% operatorzy dominujący nowi operatorzy Wykres 23. łączy szerokopasmowych wykorzystujących inne technologie 92.6% łączy szerokopasmowych innych technologii według operatora: nowi operatorzy (UE-27) 94% 93.1% 93% 93% 92.6% 92.2% 92.4% 92.6% 92.6% 92% 91.8% 92% 91% 9.7% 9.9% 91.1% Wykres 24. Tendencje w zmianach odsetka łączy wykorzystujących technologie inne niż dostarczanych przez 2 91%

23 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Aneks 1. Dane na temat lokalnego dostępu go (hurtowego i detalicznego) Niniejszy aneks dostarcza dodatkowych informacji, według państw członkowskich, na temat dostępu niezależnego od operatora, dostępu współdzielonego i hurtowego, a także ofert detalicznych i na rynku oraz ofert detalicznych technologii innych niż i (WLL bezprzewodowa pętla abonencka, kabel, łącza dzierżawione, satelita, FTTH ( światłowód do domu ), linie energetyczne, i inne). 21

24 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. hurtowy stan na 1 lipca 27 r. współdzielone dostarczane operatorom lipiec 27 niezależne od operatora Hurtowe łącza nowym na rynku przez Aktywowane PSTN do strumienia danych Zwykła odsprzedaż Liczba odsprzedanych Kraj główne niezależne Liczba zamówień Liczba umów współdzielone Liczba zamówień Liczba umów Liczba łączy Liczba umów Liczba umów łączy BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK CY CZ EE HU LV LT MT PL SK SI BG RO EU

25 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Detaliczne łącza (1 lipca 27 r.) lipiec 27 na PSTN w innych w innych Kraj Własna sieć Pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej do strumienia danych Odsprzedaż łączy Razem współdzielony pętla abonencka Modem dzierżawione 3G FTTH do domu) energetyczne WIFI, dostęp publiczny Razem (bez WIFI) energetyczne pętla abonencka Modem dzierżawione FTTH do domu) Satelita 3G Satelita WIFI, dostęp publiczny Razem (bez WIFI) BE , DK , DE ,466, EL , ES ,7, FR ,89, IE , IT ,979, LU , NL , AT , PT , FI , SE , UK ,545, CY , CZ , EE , HU , LV LT , MT , PL , SK , SI , BG RO , EU DK - dane obejmują abonentów korzystających z dostępu w wielu lokalizacjach za pośrednictwem punktów dostępowych () 23

26 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. detalicznych łączy szerokopasmowych w UE stałych łączy szerokopasmowych (UE-25) 7 1,, 88,347,916 9,, 6 78,614,14 68,651, % 8,, 5 7,, 58,988, % 6,, 4 48,35, ,, 3 39,488, % 29,871,571 4,, 277.5% 23,32,7 2 3,, 17,386, % 12,87,755 2,, % 1,, 81.9% 35.8% % zmiany od stycznia 23 r. łączy szerokopasmowych Zmiany w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. % 28.7% Nowe łącza 19,696,337 Liczba łączy/dzień 53,963 Zmiany w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r. % 42. Nowe łącza 2,31,567 Liczba łączy/dzień 55,621 Zmiany w okresie od lipca 24 r. do lipca 25 r. % 61.9% Nowe łącza 18,478,441 Liczba łączy/dzień 5,626 stałych łączy szerokopasmowych (UE-27) 2,, 18,, 16,, 14,, 17,41,53 14,117,236 14,464,253 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 2,59, ,199 1,252,269 2,25, ,586 76,858 7,48, ,832 9,42,18 86,26 263,62 431, ,927 1,172,67 56,4 5,418,971 1,524,854 2,65,958 1,565,869 1,424,7 37, ,393 1,518,428 2,575,7 BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Różnica Zmiana /dzień Różnica Zmiana /dzień Kraj Kraj lipiec 25 - lipiec 26 lipiec 26 - lipiec 27 BE 1,619,756 1,84,133 2,1,584 2,172,246 2,354,85 2,59,456 BE 368, % 1,9 337, % 924 BG 345, ,199 BG CZ 228,2 436, 65, 86,58 1,87,52 1,252,269 CZ 424, % 1, , % 1,73 DK 1,39,378 1,188,431 1,337,587 1,66,531 1,73,65 2,25,538 DK 418,1 35.2% 1, ,7 26.1% 1,148 DE 6,95,159 8,435,369 1,558,1 12,68,4 14,92,2 17,41,53 DE 4,173, % 11,433 4,793, ,132 EE 138,617 15, ,14 222, , ,586 EE 72, % , % 125 EL 51,455 93,583 16, ,9 487,889 76,858 EL 23, % , % 1,271 ES 3,452,76 4,24,339 5,26,933 5,784,862 6,652,665 7,48,342 ES 1,544, % 4,232 1,695, % 4,645 FR 6,793,249 8,322,442 9,95,561 11,297,543 12,816,164 14,117,236 FR 2,975, % 8,151 2,819, ,725 IE 138, , ,86 372, , ,832 IE 195, % , % 769 IT 4,71,232 5,521,374 6,896,696 7,69,53 8,497,422 9,42,18 IT 2,169, % 5,943 1,711, % 4,69 CY 18,967 18,967 47,9 5,566 68,14 86,26 CY 31, % 87 35, % 98 LV 56,448 85, , , ,55 263,62 LV 7, % , % 296 LT 129,53 17, ,46 286,59 359, ,449 LT 115, % ,39 5.8% 398 LU 37,19 53,49 7,436 8,15 98, ,927 LU 27, , HU 365, , ,712 76, ,784 1,172,67 HU 32, % , % 1,128 MT 38,54 41,551 51,289 51,943 5,493 56,4 MT 1, , % 12 NL 3,84,561 3,642,315 4,113,573 4,741,829 5,192,2 5,418,971 NL 1,99, % 3,12 677, % 1,855 AT 827, ,83 1,176,183 1,31,96 1,44,18 1,524,854 AT 372, % 1,2 214, % 588 PL 536,738 71,726 1,15,841 1,54,274 1,994,46 2,65,958 PL 793, % 2,174 1,11, % 3,18 PT 854,13 1,54,553 1,222,31 1,359,744 1,47,81 1,565,869 PT 35, % , % 565 RO 1,87,424 1,424,7 RO SI 118,31 156, , , ,66 37,985 SI 72, % , % 217 SK 51,869 8, , ,33 279, ,393 SK 134, % , FI 779, ,614 1,171,363 1,38,459 1,426,351 1,518,428 FI 333, % , SE 1,385,1 1,533,647 1,865,676 2,69,685 2,347,85 2,575,7 SE 536, ,469 56, % 1,386 UK 6,137,151 8,63,111 9,888,626 11,615,73 13,12,298 14,464,253 UK 3,552, % 9,733 2,848, % 7,84 24

27 detalicznych łączy w UE szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r szerokopasmowych łączy (UE-25) 8,, 72,181,39 64,541,14 7,, 56,14, % 6,, 47,977, % 5,, 38,795, % 4,, 31,326, % 23,14, % 17,387,394 12,633, % 9,116, % 9.7% 38.6% % zmiany od stycznia 23 r. łączy 3,, 2,, 1,, Zmiany w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. % Nowe łącza Liczba łączy/dzień Zmiany w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r. % Nowe łącza Liczba łączy/dzień Zmiany w okresie od lipca 24 r. do lipca 25 r. % Nowe łącza Liczba łączy/dzień 8,9% 16,166,812 44,293 4,4% 17,218,735 47,175 8,6% 15,78,89 43,235 18,, 16,476, łączy (UE-27) 16,, 14,, 12,, 1,, 13,417,236 9,52,33 11,263,353 8,, 6,, 4,, 2,, 1,525, , ,69 1,154, , ,12 5,871, ,532 85, ,24 26,273 12, ,155 34,6 3,322,36 937,11 1,696,528 98,54 175,81 222,69 211,339 1,212,595 1,661, BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Różnica Zmiana /dzień Różnica Zmiana /dzień Kraj Kraj lipiec 25 - lipiec 26 lipiec 26 - lipiec 27 BE 996,118 1,113,641 1,247,471 1,356,7 1,468,21 1,525,335 BE 242, % , % 464 BG 95,66 121,353 BG CZ 16, 181, 39, 399, ,47 562,69 CZ 218, % , % 445 DK 638, ,529 83, ,577 1,51,919 1,154,475 DK 233, % , % 567 DE 6,79,683 8,138,941 1,27,5 12,128,5 14,29, 16,476, DE 3,989, ,93 4,347,5 35.8% 11,911 EE 64,628 75,133 83,88 19,157 12,11 126,327 EE 34, % 93 17, % 47 EL 46,547 91, , ,26 484, ,12 EL 22, , % 1,268 ES 2,64,67 3,268,62 3,915,435 4,561,77 5,262,617 5,871,519 ES 1,293, % 3,543 1,39, % 3,589 FR 6,293,249 7,82,442 9,39,561 1,697,543 12,156,164 13,417,236 FR 2,895, % 7,932 2,719, % 7,451 IE 115, ,376 22,29 275, , ,532 IE 13, % , % 541 IT 4,42,585 5,175,27 6,556,648 7,363,356 8,155,511 9,52,33 IT 2,188, % 5,995 1,688, % 4,627 CY 17,994 17,994 44,322 49,873 67,378 85,365 CY 31, % 87 35, % 97 LV 39,281 49,465 69,464 83,87 17, ,24 LV 34, % 94 47, % 129 LT 5,688 69,84 14, ,88 178,32 26,273 LT 64, % , % 198 LU 32,67 47,48 63,132 71,87 89,71 12,632 LU 24, % 68 3, % 84 HU 239,81 297, , , , ,155 HU 188, % , % 584 MT 22,145 23,799 3,139 3,523 29,864 34,6 MT 6, % 18 4, % 11 NL 1,884,561 2,24,67 2,551,52 2,848,829 3,177,2 3,322,36 NL 644, % 1, , % 1,297 AT 442,75 525,23 683,83 781,48 872, ,11 AT 256, % , % 427 PL 41, ,284 73,358 1,98,859 1,493,794 1,696,528 PL 566, % 1, , % 1,637 PT 424, ,258 77, , ,42 98,54 PT 259, % , % 396 RO 98,53 175,81 RO SI 74,922 95, , , , ,69 SI 59, % , % 185 SK 38,334 64,539 14,487 14,53 182, ,339 SK 75, % 28 7, % 194 FI 585,65 763, ,268 1,68,82 1,161,836 1,212,595 FI 34, % , % 396 SE 883,2 1,38,747 1,25,441 1,392, 1,548, 1,661, SE 353, , 19.3% 737 UK 4,23,651 5,784,2 7,265,521 8,74,93 1,35,298 11,263,353 UK 2,92,91 5.5% 8,2 2,558, % 7,9 25

28 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. detalicznych łączy szerokopasmowych w technologii innej niż w UE detalicznych łączy szerokopasmowych w technologii innej niż (UE-25) 4,753,745 3,69, % 6,856,888 5,914, % 85.8% 8,161, % 9,554, % 11,1, % 12,637, % 14,73, % 18,, 16,166, ,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, % zmiany od stycznia 23 r. łączy w innych niż Zmiany w okresie od lipca 26 r. do lipca 27 r. % Nowe łącza Liczba łączy/dzień Zmiany w okresie od lipca 25 r. do lipca 26 r. % Nowe łącza Liczba łączy/dzień Zmiany w okresie od lipca 24 r. do lipca 25 r. % Nowe łącza Liczba łączy/dzień 27.9% 3,529,525 9, % 3,82,832 8, % 2,697,632 7,391 3,5, stałych łączy szerokopasmowych w innych niż (UE-27) 3,2,9 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 984, ,846 69,2 871,63 925,53 142,259 3,846 1,68,823 7, 18,3 35, , ,176 1, ,912 21,8 2,96, ,753 99,43 585,329 1,248,197 85, ,54 35, ,7 BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Różnica Zmiana /dzień Różnica Zmiana /dzień Kraj Kraj lipiec 25 - lipiec 26 lipiec 26 - lipiec 27 BE 623,638 69, , , , ,121 BE 125, % , % 46 BG 25, ,846 BG CZ 122,2 255, 341, 461,3 594,5 69,2 CZ 26,3 8.8% , % 628 DK 4, ,92 56,89 658, , ,63 DK 185, , % 581 DE 195, ,428 35,6 479,9 612,2 925,53 DE 183, % , % 1,221 EE 73,989 75,113 95, ,83 126, ,259 EE 38, % 16 28, EL 4,98 1,714 2,12 3,64 3,568 3,846 EL 1, % % 2 ES 848, ,737 1,111,498 1,223,155 1,39,48 1,68,823 ES 251, % , % 1,57 FR 5, 52, 56, 6, 66, 7, FR 8, 15.4% 219 1, 16.7% 274 IE 22,533 32,745 74,57 97, 138,2 18,3 IE 64, % ,3 85.9% 228 IT 298, ,14 34,48 327, ,911 35,147 IT -18, % , CY , CY % % 1 LV 17,167 35,916 61,865 71, ,77 132,578 LV 36,15 1.3% 99 6, % 166 LT 78,365 1, , , , ,176 LT 51, % , LU 4,412 6,1 7,34 8,235 9,55 1,295 LU 2, % 6 2, HU 125,931 16,32 26, ,39 38,89 472,912 HU 114,7 71.2% , % 544 MT 15,99 17,752 21,15 21,42 2,629 21,8 MT 3, % % 1 NL 1,2, 1,438,248 1,562,521 1,893, 2,15, 2,96,665 NL 454, % 1,246 23, % 558 AT 385,6 412,6 493,1 528, , ,753 AT 116, % , % 162 PL 126, , ,483 45,415 5,666 99,43 PL 226, % , % 1,381 PT 429, , , , ,39 585,329 PT 45, % , % 169 RO 989,371 1,248,197 RO SI 43,19 6,737 67,45 73,674 85,321 85,295 SI 12, % 35 11, % 32 SK 13,535 15,846 33,44 74,8 97, ,54 SK 58, , % 236 FI 194, , ,95 24, ,515 35,833 FI 29, % 8 65, % 179 SE 51,9 494,9 615, , ,85 914,7 SE 182, % , UK 1,933,5 2,279,19 2,623,15 2,91,8 3,67, 3,2,9 UK 631, % 1,731 29, Broadband Lines Retail Market. 1 July

29 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Stałe łącza wg operatora w UE-27 Stałe łącza wg operatora (lipiec 27 r.) 53.5% 46.5% Stałe łącza wg operatora Operatorzy dominujący Nowi operatorzy Lipiec % 53.5% Stałe łącza wg operatora (lipiec 27 r.) % 61% 61% 37% 39% 39% 1 31% 3 27% 36% 35% 57% 56% 54% 53% 53% 53% 53% 51% 51% % 46% 44% 43% 41% 4 74% 72% 88% 9 69% 7 73% 64% 65% 43% 44% 46% 47% 47% 47% 47% 49% 49% % 54% 56% 57% 59% 6 26% 28% 12% RO UK BG CZ SE AT MT NL DE EU27 BE FR EU25 IE LT LV HU SI SK ES EE EL PL DK IT FI PT LU CY Kraj Operatorzy dominujący Nowi operatorzy BE 46.8% 53.2% BG CZ 36.9% 63.1% DK 63.7% 36.3% DE 46.4% 53.6% EE 56.6% 43.4% EL ES 55.8% 44.2% FR 46.8% 53.2% IE 48.6% 51.4% IT 64.8% 35.2% CY 89.8% 1.2% LV 49.5% 5.5% LT 48.8% 51.2% LU 73.2% 26.8% HU 49.5% 5.5% MT 42.6% 57.4% NL 44.4% 55.6% AT 39.2% 6.8% PL 6.2% 39.8% PT 7.1% 29.9% RO 12.2% 87.8% SI SK 54.3% 45.7% FI 69.1% 3.9% SE 38.9% 61.1% UK 25.7% 74.3% EU % 52.8% EU % 53.5% 27

30 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. Stałe łącza wg technologii w UE-27 Stałe łącza wg technologii (lipiec 27 r.) 19.7% 8.3% w innych Stałe łącza wg technologii w innych Lipiec % 19.7% Stałe łącza wg technologii (lipiec 27 r.) % 43% 57% 57% 5% 5% 4% 1% 1% 9% 28% 28% 22% 22% % 4 39% 39% 39% 39% 37% 36% 35% 55% 53% 52% 5 72% 88% 95% 95% 96% 99% 99% 91% 72% 72% 78% 78% % 6 61% 61% 61% 61% 63% 64% 65% 45% 47% 48% 5 28% 12% RO BG CZ EE LT LV SK DK HU BE NL MT AT PT SE PL SI IE UK ES FI EU27 EU25 LU DE FR IT CY EL w innych Kraj w innych BE 6.8% 39.2% BG 27.9% 72.1% CZ 44.9% 55.1% DK DE 94.7% 5.3% EE EL 99.5%.5% ES 78.5% 21.5% FR IE 72.4% 27.6% IT 96.3% 3.7% CY LV 49.7% 5.3% LT 47.8% 52.2% LU 9.9% 9.1% HU 59.7% 4.3% MT 61.3% 38.7% NL 61.3% 38.7% AT 61.5% 38.5% PL 65.1% 34.9% PT 62.6% 37.4% RO 12.3% 87.7% SI 72.3% 27.7% SK 56.8% 43.2% FI 79.9% 2.1% SE 64.5% 35.5% UK 77.9% 22.1% EU % 18.3% EU27 8.3% 19.7% 28

31 DSl wg operatora w UE-27 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. wg operatora (lipiec 27 r.) 43.9% 56.1% wg operatora wych no- Lipiec % 43.9% wg operatora (lipiec 27 r.) % 51% 51% 44% 44% 42% 41% 36% 33% 33% 31% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 27% 23% 21% 18% 1 9% 4% 4% 1% 1% 1% % 49% 49% 56% 56% 58% 59% 64% 67% 67% 69% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 73% 77% 79% 82% 9 91% 96% 96% 99% 99% 99% 1 1 UK DE FR EU25 EU27 SE EL AT IT IE MT DK FI ES SI NL HU PT BE LU CZ CY PL SK EE RO LT LV BG Kraj BE BG 1.. CZ 82.2% 17.8% DK 7.7% 29.3% DE 48.6% 51.4% EE 96.2% 3.8% EL 59.1% 4.9% ES FR 49.3% 5.7% IE 67.2% 32.8% IT 67.1% 32.9% CY 9.4% 9.6% LV 99.2%.8% LT 98.9% 1.1% LU 79.2% 2.8% HU 72.4% 27.6% MT 69.4% 3.6% NL 72.4% 27.6% AT 63.8% 36.2% PL 9.9% 9.1% PT 73.2% 26.8% RO 98.5% 1.5% SI 71.8% 28.2% SK 95.6% 4.4% FI 7.9% 29.1% SE 57.7% 42.3% UK EU % 44.1% EU % 43.9% 29

32 szerokopasmowy do Internetu w UE: sytuacja w dniu 1 lipca 27 r. w technologii innej niż wg operatora w UE-27 w technologii innej niż wg operatora (lipiec 27 r.) 7.4% 92.6% w technologii innej niż Operatorzy dominujący Nowi operatorzy Lipiec % 92.6% w technologii innej niż wg operatora (lipiec 27 r.) % 97% 95% 95% 94% 93% 92% 79% 84% 88% 65% 61% 46% 38% 35% % 65% 54% 35% 39% 21% 16% 3% 3% 5% 5% 6% 12% 7% 8% UK FR AT IE MT NL BE CZ RO SI BG SK ES LV PL LT SE IT DE EU27 EU25 LU HU EE CY EL DK FI PT Kraj Operatorzy dominujący Nowi operatorzy BE. 1. BG.1% 99.9% CZ. 1. DK 54.4% 45.6% DE 6.2% 93.8% EE 21.4% 78.6% EL ES.3% 99.7% FR. 1. IE. 1. IT 5.4% 94.6% CY 34.9% 65.1% LV.3% 99.7% LT 2.9% 97.1% LU 12.5% 87.5% HU 15.7% 84.3% MT. 1. NL. 1. AT. 1. PL 2.8% 97.2% PT 64.9% 35.1% RO.1% 99.9% SI.1% 99.9% SK.2% 99.8% FI 61.9% 38.1% SE 4.9% 95.1% UK. 1. EU25 8.1% 91.9% EU27 7.4% 92.6% 3

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 AT - Austria AT - Austria AT - Austria BE - Belgia BE - Belgia BE - Belgia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2011 KOM(2011) 113 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.7.2010 KOM(2010)364 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DYREKTYWY RADY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

Scenariusze migracji międzynarodowych na lata : wstępne założenia

Scenariusze migracji międzynarodowych na lata : wstępne założenia Scenariusze migracji międzynarodowych na lata 24-25: wstępne założenia Jakub Bijak, Anna Kicinger Seminarium Scenariusze rozwoju ludności i zasobów pracy UE w latach 24 25 CEFMR ISiD SGH 11 października

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 ROKU. ranking cctld z obszaru UE, stan na koniec pierwszego kwartału 2011

SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 ROKU. ranking cctld z obszaru UE, stan na koniec pierwszego kwartału 2011 RYNEK NAZW DOMEN SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 ROKU 2 spis treści 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 wstęp ranking cctld z obszaru UE, stan na koniec pierwszego kwartału

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne)

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 1. Struktury demograficzne WYKŁAD 6 22.04.2016 2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 3. Starzenie się

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 158 9300 Poz. 941 941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 Warszawa, 12 stycznia 2005 roku POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 TELEFONIA STACJONARNA

Bardziej szczegółowo

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich www.case-research.eu O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich 144. Seminarium mbank-case Andrzej Rzońca (SGH, TEP, FOR), Aleksander Łaszek (FOR) 28/04/2016

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007 Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007 Informacje na temat badania W tegorocznej edycji badania European Economic Survey, którą przeprowadzono we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Informacje prasowe sieci Eurydice. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009 Wydanie 7

Informacje prasowe sieci Eurydice. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009 Wydanie 7 Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009 Wydanie 7 Europejskie systemy edukacji porównania na podstawie 121 wskaźników Siódme wydanie publikacji Kluczowe dane o edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 8 1.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo