KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencję grup patrolowych w obiektach zarządzanych przez Kancelarię Prezydenta RP, Zamawiający na podstawie: I. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.), wykluczył z postępowania w części I, II, III, V i VI firmę Agencja Ochrony KOWALCZYK sp. z o.o. ul. Tuwima 1, Mińsk Mazowiecki, ponieważ nie wniosła wadium. Uzasadnienie Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w celu zabezpieczenia oferty, zażądał wniesienia przez wykonawców wadium. Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji bankowej wystawionej przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie (dalej: Bank ). Z treści powyższego dokumentu wynika, że Bank zobowiązuje się do zapłacenia wymagalnych należności w przypadku wymienionym w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Gwarancja powinna obejmować wszystkie okoliczności opisane w ustawie Pzp, tj. w art. 46 ust. 4a i ust. 5 tejże ustawy. Tym samym określenie warunków zapłaty gwarancji bankowej w sposób węższy, który ogranicza uprawnienia Zamawiającego powoduje, że gwarancja bankowa nie może być uznana i potwierdzać prawidłowego wniesienia wadium. Nadmienić należy, że wadium (np. gwarancja bankowa) nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ani nie stanowi treści oferty. Dlatego też Zamawiający nie ma możliwości wezwania Wykonawcy do: 1. uzupełnienia dokumentu, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub 2. złożenia wyjaśnień, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2 Ponadto Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, tj.: Wykazu narzędzi, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, bowiem pomimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. II. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczył z postępowania w części I firmę Art.-Security Sp. z o. o. ul. Wałbrzyska 11 lok. 85, Warszawa, ponieważ nie wykazała spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wymagał, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami m. in. legitymującymi się ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych co najmniej o klauzuli Poufne. W dniu 30 grudnia 2014 r. pismem nr BA-WZP /14 Zamawiający wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji w złożonej ofercie. Ponieważ po uzupełnieniu dokumentów przez Wykonawcę okazało się, że Pan Włodzimierz Majcherkiewicz nie posiada ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego Zamawiający, w dniu 12 stycznia 2015 r. pismem nr BA-WZP /15, wezwał Firmę, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi Wykonawca wyjaśnił, że p. Majcherkiewicz, w terminie składania nie miał ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i w związku z powyższym, w trybie pilnym, wszczęto postępowanie sprawdzające, a Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wydał w dniu 7 stycznia 2015 r. zgodę do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne. Zgoda wydana przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o dostępie do informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) nie obejmuje udostępniania dokumentów i informacji o klauzuli Poufne u Zamawiającego. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunku, o którym mowa w pkt SIWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu. III. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odrzucił - w części II i III - ofertę Konsorcjum firm: KONSALNET HOLDING SA lider Konsorcjum KONSALNET OCHRONA sp. z o.o., KONSALNET SECURE SOLUTIONS sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55, Warszawa, gdyż jest niezgodna z ustawą Pzp. Zamawiający wymagał, zgodnie z pkt SIWZ, złożenia wraz z ofertą Informacji Wykonawcy na temat liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, przewidzianych do realizacji zamówienia. 2

3 Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił powyższy dokument, z którego treści wynikało, że w części II i III będzie realizowało zamówienie 18 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ponieważ Zamawiający nie był w stanie, w sposób prawidłowy, odczytać intencji Wykonawcy i stwierdzić ilu pracowników zostało przewidzianych do realizacji zamówienia w części II, a ilu w części III wezwał Wykonawcę, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień. Z treści powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty. Dlatego też wyjaśniania składane przez Wykonawcę mogą dotyczyć tylko tego co już w treści oferty zostało zawarte. Wykonawca w przesłanych wyjaśnieniach zmienił liczbę osób zatrudnionych na umowę o pracę, która będzie realizowała zamówienie i określił, że w części II i III będzie zatrudnionych po 10 pracowników co łącznie daje 20 osób, a tym samym zmienił treść złożonej oferty. W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odrzuca złożoną ofertę w obu częściach, jako niezgodną z ustawą. IV. art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp, odrzucił oferty niżej wymienionych firm, jako nieważnych na podstawie odrębnych przepisów: 1. KOMANDOS Sp. z o.o. ul. Podchorążych 3, Kraków w części V postępowania Wykonawca nie złożył ostatniej strony formularza oferty zawierającej zapisy dotyczące zobowiązania w zakresie realizacji zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, akceptacji SIWZ i istotnych postanowień umowy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. Art. 82 ust. 2 ustawy Pzp wymaga dla oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod rygorem nieważności, formy pisemnej, albo - za zgodą Zamawiającego - postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z uwagi na fakt, iż ustawa nie zawiera szczególnej regulacji dotyczącej formy pisemnej należy stwierdzić, że w oparciu o art. 14 ustawy Pzp w zakresie tym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Art k.c., stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Zatem zgodnie z treścią ww. przepisu w celu zachowania odpowiedniej formy oferty koniecznym było złożenie przez Wykonawcę własnoręcznego podpisu pod treścią formularza oferty obejmującego treść oświadczenia woli. Poprzez złożenie podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli podpisujący wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych. Ponadto złożenie podpisu wskazuje, że dokument nie jest projektowaną, lecz ostateczną wersją określonego oświadczenia a także, że oświadczenie jest zupełne i pochodzi od osoby podpisanej. Wykonawca nie składając ostatniej strony formularza oferty, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli Wykonawcy, stąd decyzja o odrzuceniu oferty. 3

4 Ponadto Zamawiający nie wzywał Firmy do uzupełnienia dokumentów, tj.: zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, bowiem pomimo ich uzupełnienia oferta podlegała odrzuceniu. 2. Konsorcjum firm w części I, II, III i V: IMPEL Provider Security Partner Sp. z o. o., IMPEL Security Polska Sp. z o. o. IMPEL Monitoring Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, Wrocław GWARANT Agencja Ochrony SA ul. Józefa Cygana 2, Opole Wykonawca nie złożył ostatniej strony formularza oferty zawierającej zapisy dotyczące zobowiązania w zakresie realizacji zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, akceptacji SIWZ i istotnych postanowień umowy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. Art. 82 ust. 2 ustawy Pzp wymaga dla oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod rygorem nieważności, formy pisemnej, albo - za zgodą Zamawiającego - postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z uwagi na fakt, iż ustawa nie zawiera szczególnej regulacji dotyczącej formy pisemnej należy stwierdzić, że w oparciu o art. 14 ustawy Pzp w zakresie tym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Art k.c., stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Zatem zgodnie z treścią ww. przepisu w celu zachowania odpowiedniej formy oferty koniecznym było złożenie przez Wykonawcę własnoręcznego podpisu pod treścią formularza oferty obejmującego treść oświadczenia woli. Poprzez złożenie podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli podpisujący wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych. Ponadto złożenie podpisu wskazuje, że dokument nie jest projektowaną, lecz ostateczną wersją określonego oświadczenia a także, że oświadczenie jest zupełne i pochodzi od osoby podpisanej. Wykonawca nie składając ostatniej strony formularza oferty, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli Wykonawcy, stąd decyzja o odrzuceniu oferty. Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, tj.: Wykazu narzędzi, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, bowiem pomimo ich uzupełnienia oferta podlegała odrzuceniu. 4

5 V. art. 91 ust. 1 ustawy, wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: 1. w części I, II i III postępowania ofertę nr 8 złożoną przez firmę Agencja Ochrony Mienia BASMA SECURITY Adam Mianecki i Marek Wyszkowski sp. z o.o. ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, Warszawa. 2. w części IV postępowania ofertę nr 1 złożoną przez firmę Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia AUTO-TREZOR ul. Gen. Sowińskiego 5, Toruń. VI. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił postępowanie w części V i VI, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym z zastrzeżeniem, że nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją. Z wyrazami szacunku Michał Leszczyński 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/6/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo