ZAGADNIENIE WYBORU NARZĘDZIA DO DATA MINING. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH PRODUKTÓW I TECHNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIE WYBORU NARZĘDZIA DO DATA MINING. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH PRODUKTÓW I TECHNIK"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIE WYBORU NARZĘDZIA DO DATA MINING. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH PRODUKTÓW I TECHNIK Streszczenie Paweł Pandzierski Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Artykuł ten przedstawia zwięzły szkic przykładowych rozwaŝań, które mogą wpłynąć na decyzję zastosowania i wyboru pakietu Data Mining. Pierwsza część rozwaŝań jest powierzchowną prezentacją niektórych zastosowań eksploracji. Zawarte jest tam równieŝ proste porównanie najwaŝniejszych pakietów Data Mining. Kolejny rozdział zawiera przykład odkrywania uŝytecznych zaleŝności w danych kredytowych banku. W zakończeniu przedstawiono zestawienie wybranych narzędzi i technik budowy modelu, oraz podsumowanie przeprowadzonych rozwaŝań. Słowa kluczowe: Data Mining, eksploracja danych, klasyfikacja. 1. Wstęp Znaczenie posiadania właściwej wiedzy w określonym czasie przez decydenta jest wartością nie do przecenienia. Wiedza moŝe pochodzić z róŝnych źródeł, moŝe teŝ być pozyskiwana z danych gromadzonych latami w przedsiębiorstwie. Lista moŝliwych zastosowań eksploracji danych, a tym samym zastosowań odpowiedniego oprogramowania jest bardzo długa i systematycznie poszerzana. Koszt analiz marketingowych, moŝe ulec obniŝeniu o bardzo istotny składnik - nakłady na samo zebranie danych, gdy zaczniemy eksplorować juŝ posiadane, archiwalne dane. Trudno teŝ stwierdzić, co jest bardziej zaawansowanym raportem z zapytania, a co moŝemy juŝ określić jako Data Mining, ale zawsze mówimy wtedy o pozyskiwaniu wiedzy z bazy danych, wiedzy która nie jest oczywista [WYRO02]. Przy wyborze narzędzia kierujemy się róŝnymi kryteriami, jak np. do czego narzędzie będzie zastosowane (obszar tematyczny aplikacji), dostępność narzędzi, ich jakość oraz koszt. Wybór spośród ofert róŝnych producentów jest spory. Raz zakupione narzędzie powinno być uŝyteczne przez dłuŝszy okres, a nie tylko jednorazowo. Zatem problem wyboru narzędzia jest waŝny dla przedsiębiorstwa. Właściwy zakup to dla firmy korzyść, zakup niewłaściwy to czysta strata.

2 348 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence 2.Metody eksploracji danych Istnieje wiele metod eksploracji danych, od klasycznej statystyki aŝ po sieci neuronowe i algorytmy genetyczne. KaŜda z reguł reprezentuje zaleŝności odkryte w posiadanych bazach danych i kaŝda moŝe być wykorzystana do predykcji przyszłych wartości i zachowań. Przykłady zastosowań eksploracji danych: Przy: analizie dostępów do stron w Web, analizie koszyka, badaniu zachowań klientów w czasie, bezpośrednim marketingu, planowaniu inwestycji giełdowych, przewidywaniu sprzedaŝy (ubezpieczenia, telekomunikacja) uŝyteczne jest odkrywanie wzorców sekwencji - czasowych wzorców zachowań, Do zastosowań takich jak: rozpoznawanie obrazów (biologia, medycyna), określanie segmentów rynku na podstawie cech klientów (telekomunikacja, ubezpieczenia), poprawa jakości produktu, wczesne ostrzeganie przed awariami stosujemy klastrowanie, celem jest tu znajdowanie skończonego zbioru klas obiektów - klastrów (o stałej ilości), czyli podzbiorów podobnych rekordów. Klastrowanie przebiega najczęściej, w dwóch cyklach: cykl zewnętrzny przebiega po liczbie moŝliwych klastrów, cykl wewnętrzny próbuje znaleźć optymalny podział obiektów pomiędzy klastry, Do zastosowań takich jak: analiza koszyka zakupów, bezpośredni marketing, planowanie kampanii promocyjnych, planowanie rozmieszczenia stoisk sprzedaŝy w supermarketach, opracowania nowych taryf firm ubezpieczeniowych, zmniejszenie skali zjawiska migracji abonentów operatorów telekomunikacyjnych stosowane jest odkrywanie asocjacji. Jest to szeroka klasa metod, które obejmują głównie odkrywanie pomiędzy obiektami zaleŝności, które posiadają pewne miary statystyczne określające ich wsparcie i ufność, W przypadku, np. : weryfikacji kredytobiorców, przydziału kart kredytowych, marketingu bezpośredniego, planowania lokalizacji sklepów, diagnostyki medycznej, klasyfikacji pacjentów, rozpoznawania trendów na rynkach finansowych, segmentacji wielkiej grupy klientów ze względu na potencjalną zyskowność dla przedsiębiorstwa - odkrywanie klasyfikacji jest doskonałą metodą., a celem jest tu znajdowanie zaleŝności pomiędzy klasyfikacją obiektów (naturalną lub wprowadzoną przez eksperta) a ich charakterystyką, Gdy szukamy klientów o podobnej konsumpcji energii elektrycznej, identyfikujemy na giełdzie firmy o podobnej dynamice wzrostu cen akcji, szukamy surowców o podobnej charakterystyce sprzedaŝy stosujemy odkrywanie podobieństw w przebiegach czasowych, opisujących pewne procesy, Do: analizy danych pochodzących z ubezpieczalni, duŝych supermarketów, danych opisujących zachowania posiadaczy kart kredytowych, klientów banków, wykrywania naduŝyć, gdzie staramy się zrozumieć trendy i zmiany zachodzące w procesach generujących te dane - wykrywanie zmian i od-

3 Zagadnienie wyboru narzędzia do data mining. Analiza 349 chyleń -znajdujemy róŝnice pomiędzy aktualnymi a oczekiwanymi wartościami danych. Gotowe rozwiązania tego typu są szczególnie uŝyteczne przy ogromnych wolumenach elektronicznych danych 3.Wybór narzędzi Dokonanie wyboru pakietu narzędzi Data Mining nie jest rzeczą prostą. Zasadniczą barierą jest cena i dość wysoki stopień skomplikowania obsługi oprogramowania. Popularne pakiety istniejące na rynku to np.: Clementine firmy SPSS, Data Miner STATISTICA, Affinium Model, Insightful Miner, KXEN. Kompletne pakiety narzędzi do Data Mining oferowane przez poszczególnych producentów są uŝyteczne takŝe dla osób nie będących statystykami, osób, które ograniczają swoje analizy do najprostszych modeli. To wszystko dzięki temu, Ŝe oferowane programy są w stanie np. automatycznie przetestować szeroki wachlarz architektur sieci neuronowych, dokonać wyboru spośród wielu postaci drzew, automatycznie dobrać najlepszy podzbiór zmiennych predykcyjnych uŝywając zaawansowanych ogólnych i uogólnionych modeli. UŜytkownik tym sposobem otrzymuje lepsze, dokładniejsze i bardziej powtarzalne wyniki. Ma równieŝ moŝliwość przełączania się na graficzną prezentację wszelkich danych, na kaŝdym etapie procesu Data Mining (w trakcie budowania modelu, jego wykonywania, a nawet w procesie wdraŝania gotowego modelu). Pozwala to równieŝ interakcyjnie, wizualnie eksplorować dane i poruszyć wyobraźnię. Tabela 1 Pakiety DM, opracowanie własne na podstawie: [NISB04]. PAKIET: CLEM STAT IM AM KXEN Ilość punktów [pkt.] Cena [k$] Cena / Ilość punktów [$/pkt.] Dostępność algorytmów [pkt.] Cena / Dostępność algorytmów [$/pkt.] Przykład analizy Data Minning Wykorzystując wybrany np. na podstawie powyŝszego opracowania pakiet narzędzi do Data Mining, przeprowadzono przykładową analizę. Do instytucji, gdzie właśnie eksploracja danych moŝe zostać wykorzystana dla znalezienia bliskiego optymalnemu rozwiązania, z pewnością naleŝą banki. Gromadzą wiele szczegółowych informacji dotyczących swoich kredytobiorców: dochody, histo-

4 350 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence ria kredytowa klienta, stanowisko pracy, wiek, stan cywilny, wydatki itp. Przykładowe dane moŝna znaleźć na witrynie internetowej Uniwersytetu w Monachium(http://www.stat.uni-muenchen.de/service/datenarchiv/ kredit/kredit.html). Kiedy klient banku ubiega się o przyznanie kredytu, wtedy informacje te są uŝyteczne dla podjęcia właściwej decyzji: czy przyznać kredyt, osiągać z tego tytułu zyski, czy ryzykować moŝliwość bankructwa klienta, czy teŝ nie przyznawać kredytu, ale pomniejszyć swoje potencjalne zyski z odsetek [MLAS02]. 4.1.Liniowy model klasyfikacyjny Analizując bazy danych kredytów przyznawanych w przeszłości, generowane są reguły asocjacyjne uzaleŝniające np. regularną spłatę kredytów od pewnych cech osobowych klienta. Budując przykładowy liniowy model klasyfikacyjny dla danych dotyczących decyzji kredytowych przewidujemy, jaką decyzję podjął bank w zaleŝności od zestawu cech osoby starającej się o kredyt. W oryginalne, zbiór danych zawiera 1000 obserwacji: 300 klientów nie miało zdolności kredytowej, a 700 miało. W zborze danych mamy 20 predyktorów skategoryzowanych. W naszym przypadku wykonamy analizę na zmodyfikowanym podzbiorze, w którym proporcje decyzji pozytywnych do negatywnych są wyrównane. Stosując procedurę sprawdzająca jakość naszego modelu, tworzymy tabelę krzy- Ŝową pokazująca trafność przewidywań dla danych testowych. Z liczności trafnych i błędnych przewidywań widzimy, jak sprawnie model przewiduje decyzje dla danych z próby testowej. Przykładowa macierz pomyłek, opracowanie własne. Decyzja Przewidywanie Nie Nie[%] Tak Tak[%] Ogół Trafne 86 57,72% ,12% 201 Błędne 63 42,28% 49 29,88% 112 Razem ,00% ,00% 313 Tabela 2 Zastosowano tu ogólne modele analizy dyskryminacyjnej (GDA) - uogólnienie zwykłej analizy dyskryminacyjnej, pozwalające na korzystanie z predyktorów skategoryzowanych. Jeśli uznamy, ze uzyskane wyniki są zadawalające, moŝemy wdroŝyć nasz model, a znalezione reguły mogą zostać zaaplikowane do nowych kredytobiorców, pozwalając na predykcję przyszłego postępowania kredytobiorcy wobec banku. 4.2.Porównanie wybranych technik modelowania W celu porównania kilku róŝnych metod i narzędzi diagnostyki modelu, pracując na dostępnej bazie danych kredytów, wygenerowano odpowiadające im

5 Zagadnienie wyboru narzędzia do data mining. Analiza 351 ilość błędnych klasyfikacji. Przeprowadzając analizę na oryginalnych danych, z proporcją decyzji pozytywnych do negatywnych 7/3, z prostego powodu większej częstości występowania w danych obserwacji z pozytywną decyzją kredytową - uzyskujemy gorsze wyniki dla obserwowanej klasy Nie. UŜyty model CHAID (Chisquare Automatic Interaction Detection), jest metodą drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, w której kolejne węzły mogą być dzielone na wiele grup (z kaŝdego węzła mogą wychodzić więcej niŝ dwie gałęzie). Obserwujemy, Ŝe metoda CHAID ma dość duŝo błędnych klasyfikacji. Najlepszy wydaje się model uzyskany metodą BT (Boosted Tress). Są to drzewa klasyfikacyjne i regresyjne ze wzmacnianiem. Dla pewnych trudnych zadań estymacji i predykcji, przewidywania generowane przez sekwencje stosunkowo prostych drzew są bliŝsze rzeczywistym wartościom, niŝ prognozy sieci neuronowych lub jednego, złoŝonego drzewa. Wzmacnianiem (ang. boosting) nazywamy tu technikę polegająca na stosowaniu sekwencji prostych modeli, przy czym kaŝdy kolejny model przykłada większą wagę do tych obserwacji, które zostały błędnie zaklasyfikowane przez poprzednie modele [STAT03]. W prowadzonej analizie zastosowano równieŝ ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (GC&RT - General Classification and Regression Trees). Wykorzystano równieŝ sieci neuronowe RBF (Radial Basis Function - sieci o radialnych funkcjach bazowych) oraz prognozy zagregowane uzyskane poprzez głosowanie modeli (Voting). Jest to metoda, w której zamiast dopasowywać model, wyszukujemy podobne obiekty. Podstawą tej metody jest intuicyjne przeświadczenie, Ŝe podobne obiekty trafią do tej samej klasy. Występowanie błędnych klasyfikacji, opracowanie własne. Tabela 3 Błędne klasyfikacje [%] BT Voting GDA RBF GC&RT CHAID PROPORCJA Tak/Nie Faktyczna decyzja: Tak /30 Faktyczna decyzja: Nie Cały zbiór PROPORCJA Tak/Nie Faktyczna decyzja: Tak /50 Faktyczna decyzja: Nie Z LOSOWANIEM Cały zbiór Przeprowadzając modyfikację i losując automatycznie zadane liczności obydwu kategorii w próbie uczącej, wg predyktora decyzja, procent błędnych przewidywań wygląda korzystniej. W próbie testowej zachowano oryginalne proporcje odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Tym razem błędy dla obu decyzji występują duŝo rzadziej.

6 352 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence 5. Podsumowanie Jednoznacznie moŝna stwierdzić, Ŝe narzędzia Data Mining mogą znacznie usprawnić proces wnioskowania oraz przyśpieszyć cykl tworzenia modelu. Trzeba teŝ pamiętać, Ŝe nie zawsze mogą one zastępować ekspertyzy statystyczne. UŜytkownicy systemów powinni testować zawarte narzędzia i powinni być wyczuleni na upgrade produktów. Literatura [MLAS02] Mirosława Lasek: Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka MenedŜera i Bankowca, Warszawa, [EGAT01] Gatnar E.: Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN Warszawa, [STAT99] Marketing i statystyka, StatSoft Polska, Kraków, [BELI97] Berry M. J. A., Linoff G.: Data Mining Techniques, for Marketing, Sales and Customer Support, John Wiley &Sons, Inc., [ZABO98] Zaborski A.: Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań marketingowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, [HAKA01] Han J., Kamber M.: Data Mining, Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, [STAT03] STATISTICA Data Miner Manual, StatSoft Inc., [HATI02] Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning, Springer, [WALE93] Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe AE, Wrocław, Monografie i Opracowania Nr 101, [WYRO02] Wyrozumski T.: Eksploracja danych dlaczego nie w przemyśle?, VIII Konferencja PLOUG Kościelisko, [ZAKR98] Zakrzewicz M.: On-Line Data Mining, Konferencja PLOUG Zakopane, [MORZ04] Morzy T.: Eksploracja danych: problemy i rozwiązania, Konferencja PLOUG Zakopane, 1999 [NISB04] internet: Nisbet R.A.: nisbetreview.pdf z dn r. eview.pdf

7 Zagadnienie wyboru narzędzia do data mining. Analiza 353 QUESTION OF CHOICE A DATA MINING SUITE. COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED PRODUCTS AND TECHNIQUES This article provides a brief outline of some considerations that could affect your decision of apply and choice a Data Mining suite. First point of the consider is superficial presentation of some exploration applications. There is simply comparison of leading Data Minning suites, too. Next part include a case of discovery useful summaries of bank credit information data. The end of the article contain comparison of some selected data analysis tools, techniques to build models and think over conclusions. Key words: Data Mining, data exploration, classyfication.

ORACLE 9i DATA MINING NARZĘDZIEM DO EKSTRAKCJI WIEDZY Z BAZ DANYCH

ORACLE 9i DATA MINING NARZĘDZIEM DO EKSTRAKCJI WIEDZY Z BAZ DANYCH ORACLE 9i DATA MINING NARZĘDZIEM DO EKSTRAKCJI WIEDZY Z BAZ DANYCH Streszczenie Małgorzata Nycz, Barbara Smok Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu {malgorzata.nycz,barbara.smok}@ae.wroc.pl Artykuł prezentuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU StatSoft Polska, tel. 2 428 43, 6 4 4 5, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY NAUKA 3/2007 83-104 TADEUSZ MORZY Eksploracja danych Intensywny rozwój technologii generowania, gromadzenia i przetwarzania danych z jednej strony, z drugiej, upowszechnienie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie narzędzi Data Mining w systemie SAS. Rysunek 0.1. Miejsce OLAP i metod eksploracji danych w piramidzie systemów wspomagania decyzji

Wykorzystywanie narzędzi Data Mining w systemie SAS. Rysunek 0.1. Miejsce OLAP i metod eksploracji danych w piramidzie systemów wspomagania decyzji Wstęp Praca przedstawia podstawy użytkowania programu Enterprise Miner firmy SAS oraz krótki opis metod eksploracji danych (data mining), których wykorzystanie umożliwia ten program. Pod pojęciem eksploracji

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING

SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING Janusz Wątroba StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problematyka oceny ryzyka kredytowego oraz wybrane zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Implementacja wybranych algorytmów eksploracji danych na Oracle 10g

Implementacja wybranych algorytmów eksploracji danych na Oracle 10g Implementacja wybranych algorytmów eksploracji danych na Oracle 10g Sławomir Skowyra, Michał Rudowski Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska S.Skowyra@stud.elka.pw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ MODEL DAA MIIG PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIEÓW A OFERĘ omasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Jednym z najpopularniejszych zadań data mining jest przewidywanie, którzy klienci najchętniej odpowiedzą na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Mikołaj Morzy Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej e-mail: Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Duże wolumeny danych zawierają

Bardziej szczegółowo

Data economy gospodarka oparta na danych

Data economy gospodarka oparta na danych Data economy gospodarka oparta na danych DATA ECONOMY GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH Marcin Nadolny Współpraca merytoryczna: Dominik Batorski Mikołaj Hnatiuk Aleksandra Leyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH KORPORACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BUSINESS INTELLIGENCE I BAZ DANYCH

SYSTEM GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH KORPORACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BUSINESS INTELLIGENCE I BAZ DANYCH STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Paweł DRZYMAŁA, Łukasz SOBCZAK, Henryk WELFLE, Sławomir WIAK Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych SYSTEM GROMADZENIA I

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MODELI DLA POTRZEB ANALITYCZNYCH SYSTEMÓW CRM

BUDOWA MODELI DLA POTRZEB ANALITYCZNYCH SYSTEMÓW CRM BUDOWA MODELI DLA POTRZEB ANALITYCZNYCH SYSTEMÓW CRM Streszczenie Mariusz śytniewski zyto@sulu.ae.katowice.pl Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Celem niniejszego referatu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I DATA MINING W CRM

ANALIZA DANYCH I DATA MINING W CRM ANALIZA DANYCH I DATA MINING W CRM Grzegorz Migut 1 Wstęp Nieustanne zmiany na rynku, wzrost konkurencji spowodowały, że firmy, chcąc przetrwać na rynku, muszą przystąpić do zmiany strategii marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH Małgorzata NYCZ Streszczenie: Artykuł poświęcony jest pozyskiwaniu wiedzy z hurtowni danych. Składa się z czterech części. Po krótkim wstępie zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie. Jerzy Stefanowski

Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie. Jerzy Stefanowski Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie Jerzy Stefanowski Wykład TPD Poznan 2008/2009 uzupełnienie 2010 1 Plan prezentacji Proces Odkrywania Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo