Drzewa decyzyjne w SAS Enterprise Miner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drzewa decyzyjne w SAS Enterprise Miner"

Transkrypt

1 Drzewa decyzyjne w SAS Enterprise Miner Aneta Ptak-Chmielewska Instytut Statystyki i Demografii Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych 1 struktura ćwiczeń tworzenie zbioru uczącego i walidacyjnego; model domyślny drzewa klasyfikacyjnego; drzewa regresyjne; domyślne informacje dla ilościowej zmiennej objaśnianej; interaktywne tworzenie drzewa; wybór ostatecznego modelu; ocena jakości utworzonego drzewa; 2

2 Zbiór danych HMEQ Przygotujemy projekt trees, a w nim diagram tree1. Celem projektu jest wspomóc podejmowanie decyzji dotyczących przyznawania lub odmowy kredytu przez bank. Zbiór danych: HMEQ zawiera dane dotyczące 5960 klientów banku wraz z informacją, czy dany klient spłacił terminowo kredyt w przeszłości. Będzie to binarna zmienna objaśniana. Zmienne: BAD REASON DEBTINC CLNO NINQ CLAGE DELINQ DEROG YOJ VALUE MORTDUE LOAN JOB - 1, gdy klient nie spłacił kredytu, 0 - gdy spłacił kredyt - przyczyna wzięcia kredytu (binarna, tekstowa) - stosunek kredytu do dochodu - liczba linii handlowych - liczba ostatnich zapytań - czas najdłuŝszej linii (w miesiącach) - liczba linii z zalegającą zapłatą - liczba krytycznych raportów - liczba lat bieŝącej pracy - wartość własności - wysokość hipoteki - wysokość kredytu - kategoria zawodu (zmienna tekstowa) 3 Prognozowaną zmienną jest BAD 1, klient nie spłacił kredytu, 0, klient spłacił kredyt. NaleŜy nadać jej rolę Target Zmienne Reason i Job są tekstowe. Zmienna Reason jest binarna, a zmienna Job jest nominalna. Pozostałe zmienne mają skalę pomiaru Interval. Wszystkie zmienne objaśniające mają rolę Input. NaleŜy zmienić odpowiednio ustawienia. 4

3 Diagram tree1 Zbudujemy dwa modele drzew klasyfikacyjnych i porównamy je między sobą. Do diagramu dodamy węzły Multiplot i StatExplore. Aby zmienić nazwę węzła na diagramie, naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Rename 5 Podział na zbiór treningowy i walidacyjny Podzielimy zbiór na część: treningową 67%, walidacyjną 33%. Nie będziemy tworzyć zbioru testowego Zostawimy domyślną metodę losowania 6

4 Rozkład zmiennej DEBTINC Zmienna DEBTINC (stosunek kredytu do dochodu) ma 1267 braków danych. 7 Model domyślny drzewa klasyfikacyjnego Zastosujemy domyślne kryterium podziału Braki danych będą brać udział w analizie jako osobna kategoria Zmienne objaśniające mogą być wielokrotnie uŝyte w etapach podziału Domyślnie jest tworzone drzewo binarne Maksymalna głębokość tworzonego drzewa wynosi 6 KaŜdy liść musi zawierać przynajmniej 5 obserwacji 8

5 Wyniki Wyniki są domyślnie przedstawiane w sześciu oknach: 9 Score Ranking Overlay Jest to porównanie wykresów wzrostu lift (korzyści, pozytywnych odpowiedzi) dla zbioru treningowego i walidacyjnego. Obie krzywe nie powinny duŝo róŝnić się. JeŜeli tak jest, świadczy to o przetrenowaniu lub niedotrenowaniu modelu 10

6 Leaf Statistics Wykres porównuje udział procentowy wartości y = 1 zmiennej objaśnianej we wszystkich liściach dla danych treningowych i walidacyjnych. JeŜeli są duŝe róŝnice w wysokościach słupków, wskazuje to, Ŝe dany liść naleŝy przyciąć 11 Tree Map Wykres pokazuje strukturę drzewa. Powierzchnia prostokątów odpowiada liczebności w danych węzłach drzewa. Kolory wskazują jednorodność populacji w węzłach (czerwone najbardziej jednorodne) 12

7 Klikając na dany obszar moŝna zobaczyć liczebność węzłów i rozkład zmiennej objaśnianej w zbiorze treningowym i walidacyjnym 13 Fit Statistics Tabela pokazuje porównanie statystyk dopasowania w zbiorze treningowym, walidacyjnym i ewentualnie testowym. DuŜe róŝnice w wartościach statystyk dopasowania mogą wskazywać na przetrenowanie lub niedotrenowanie modelu. Przykładowo, stopa błędnej klasyfikacji wynosi 11,02% dla zbioru treningowego i 10,77% dla zbioru walidacyjnego 14

8 Tree 15 UŜywając prawego przycisku myszy moŝna zmieniać rozmiar widoku na ekranie. Na ogół trudno zmieścić całe drzewo i opis węzłów na ekranie. 16

9 Korzeń drzewa Dane treningowe Dane walidacyjne Wartości zmiennej objaśnianej Udział procentowy dla kaŝdej wartości zmiennej objaśnianej 20% klientów nie spłaciło kredytu Liczba obserwacji ogółem 17 Tree Pierwszą zmienną, która spowodowała podział populacji jest zmienna DEBTINC. W populacji jest około 20% złych kredytów, natomiast dla DEBTINC < 45,1848 jest około 7% złych kredytów. Następnie ten węzeł jest dzielony według zmiennej Value. Gdy Value < , mamy około 6,5% złych kredytów. Grubość linii wskazuje na liczebność podzbioru Dla DEBTINC > 45,1848 jest około 64% złych kredytów. Oznacza to, Ŝe kredyty o wielkości ponad 45-krotnego dochodu są trudno spłacalne. 18

10 Iteration Plot Po wybraniu z menu Results polecenia View Model Iteration Plot otrzymujemy wykres statystyk błędu (tu: Average Squared Error) wraz ze wzrostem liczby liści Pionowa linia wskazuje najlepszą liczbę liści - wtedy model minimalizuje statystykę dopasowania na zbiorze walidacyjnym 19 Drzewa regresyjne. Domyślne informacje dla ilościowej zmiennej objaśnianej KaŜdy węzeł zawiera domyślnie: liczbę obserwacji w zbiorze treningowym i w zbiorze walidacyjnym, średnią wartość zmiennej objaśnianej w węźle na podstawie danych treningowych i danych walidacyjnych. 20

11 Interaktywne tworzenie drzewa Zaznaczamy opcję Interactive. Zostaje otwarta aplikacja SAS Enterprise Miner Tree Desktop Application. Jest to aplikacja niezaleŝna od SAS Enterprise Miner 21 Interaktywne tworzenie drzewa W pierwszym oknie jest pokazany rozkład zmiennej zaleŝnej oraz liczba obserwacji w zbiorze treningowym (N = 3992) 22

12 Interaktywne tworzenie drzewa Klikamy na węźle drzewa (korzeń) prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Split Node. 23 Otwiera się okno dialogowe Split Node 1. Okno pokazuje malejąco wartości -Log(p) lub logworth wskazujące względną waŝność zmiennej objaśniającej dla pięciu najlepszych zmiennych. Tutaj widać, Ŝe najlepszą zmienną decydującą o podziale zbioru jest Debtinc. Klikając na Edit Rule wywołamy następne okno dialogowe 24

13 W oknie widzimy, jaki jest najlepszy punkt podziału węzła. Gałąź 1 będzie zawierać obserwacje, dla których zachodzi Debtinc<45,1848, gałąź 2 będzie zawierać obserwacje, dla których zachodzi Debtinc>=45,1848. JeŜeli pojawią się braki danych, to obserwacje zostaną przypisane do drugiej gałęzi. MoŜemy to zaakceptować (Apply) 25 Zbiór treningowy został podzielony na dwie części. Ich liczebności wynoszą 3099 i 893. W pierwszej części mamy 7% złych kredytów, w prawej części 64%, podczas gdy w całym zbiorze treningowym udział ten wynosi 20%. 26

14 Wykonajmy te same czynności (Split Node) odpowiednio dla lewej i prawej części drzewa. Lewa gałąź została podzielona według wartości zmiennej Value (299746), a prawa część według wartości zmiennej Delinquencies (0,5). 27 Niekiedy dla lepszej interpretacji warto zmienić punkt podziału. Po wybraniu węzła 2 i zmiennej Value i wciśnięciu Edit Rule naleŝy wprowadzić nowa wartość punktu podziału, np , a następnie wcisnąć przycisk Add Branch. Poprzedni punkt podziału naleŝy usunąć. Następnie kliknąć przycisk OK. 28

15 Wartości nieznacznie zmieniły się (3072 obserwacje zamiast 3071 jest lewym liściu). 29 MoŜna teŝ zmienić zmienną będącą kryterium podziału. Zamiast zmiennej Delinq weźmy zmienną Derog, drugą pod względem waŝności. Po zaznaczeniu zmiennej i wciśnięciu Edit Rule pojawia się okno dialogowe, w którym moŝna wpisać nową wartość podziału. Tutaj braki danych są zaliczane do pierwszego węzła, ale moŝna to zmienić. 30

16 Po zaznaczeniu zmiennej i wciśnięciu Edit Rule pojawia się okno dialogowe, w którym moŝna wpisać nową wartość podziału. Tutaj braki danych są zaliczane do pierwszego węzła, ale moŝna to zmienić. 31 Wartości w węzłach drzewa zmieniają się 32

17 Ocena jakości utworzonego drzewa Drzewo jest budowane w oparciu o zbiór uczący, Ocena jakości jest dokonywana na podstawie zbioru walidacyjnego, Kryteria oceny są uzaleŝnione od skali pomiaru zmiennej objaśnianej (przedziałowa, porządkowa, nominalna, binarna). Uwzględnia się: udział błędnie zaklasyfikowanych obiektów, koszt błędnej klasyfikacji. 33 Wybór lepszego modelu Model Comparison Zaznaczamy kryterium wyboru modelu, w naszym przypadku ROC 34

18 35 Model drzewa 1 jest lepszy od modelu drzewa 2 ze względu na wyŝszą wartość ROC. Model drzewa 2 zawiera tylko dwie zmienne objaśniające. 36

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz

Bardziej szczegółowo

Drzewa decyzyjne z użyciem pakietu R. Zastosowanie w badaniach występowania nawrotu choroby u pacjentek z nowotworem piersi.

Drzewa decyzyjne z użyciem pakietu R. Zastosowanie w badaniach występowania nawrotu choroby u pacjentek z nowotworem piersi. Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marta Tyce Nr albumu: 277952 Drzewa decyzyjne z użyciem pakietu R. Zastosowa w badaniach występowania nawrotu choroby u pacjentek z nowotworem

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji 1. Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji 2. Temat

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU StatSoft Polska, tel. 2 428 43, 6 4 4 5, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA

BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA Kamila Karnowska i Katarzyna Cioch, SKOK im. Franciszka Stefczyka Wykorzystanie metod scoringowych do oceny punktowej klientów

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I STOSOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM STATISTICA ENTERPRISE

TWORZENIE I STOSOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM STATISTICA ENTERPRISE TWORZENIE I STOSOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM STATISTICA ENTERPRISE Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Badanie przebiegu rozmaitych wielkości w czasie w celu znalezienia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ocena przydatności wskaźników wagowo wzrostowych i analiza wybranych modeli statystycznych zastosowanych do wyznaczania czynników ryzyka występowania nieprawidłowego ciśnienia tętniczego krwi u dzieci

Bardziej szczegółowo

MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? Badania Mystery shopping

MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? Badania Mystery shopping MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? Małgorzata Michalak, Cegedim Customer Information Badania Mystery Shopping (Tajemniczego Klienta) polegają na zbieraniu danych dotyczących oceny funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak Brzezińska Wykład 2 z 5

Agnieszka Nowak Brzezińska Wykład 2 z 5 Agnieszka Nowak Brzezińska Wykład 2 z 5 metoda typ Zmienna niezależna Regresja liniowa Regresja Wszystkie ilościowe Zakłada liniową zależność, prosta w implementacji Analiza dyskryminacyjna klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 W tym rozdziale omówione zostaną poniŝsze tematy: Przegląd Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu

Bardziej szczegółowo

Data Bases & Tools Studio

Data Bases & Tools Studio Data Bases & Tools Studio System do czyszczenia normalizacji i deduplikacji danych w teleadresowych bazach danych Specyfikacja wersji DBT Studio 1,9 Spis treści Specyfikacja wersji DBT Studio 1,9... 0

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu

Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu Aplikacja MDI Co to takiego jest ta aplikacja MDI? OtóŜ w zasadzie w kaŝdej aplikacji występuje przynajmniej kilka okien umoŝliwiających wprowadzanie / wyświetlanie róŝnych danych. Okna te mogą być wyświetlane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć: Statystyczne metody analizy danych. Agnieszka Nowak-Brzezińska 14 maja 2012

Konspekt do zajęć: Statystyczne metody analizy danych. Agnieszka Nowak-Brzezińska 14 maja 2012 Drzewa klasyfikacyjne Konspekt do zajęć: Statystyczne metody analizy danych Agnieszka Nowak-Brzezińska 14 maja 2012 1 Wprowadzenie Drzewa klasyfikacyjne 1 jako reprezentacja wiedzy o klasyfikacji są dość

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA

PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA Barbara Leśniarek, TUiR WARTA S.A. Ubezpieczenia komunikacyjne są strategicznym filarem biznesu ubezpieczeniowego.

Bardziej szczegółowo

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ MODEL DAA MIIG PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIEÓW A OFERĘ omasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Jednym z najpopularniejszych zadań data mining jest przewidywanie, którzy klienci najchętniej odpowiedzą na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formatów uŝytkownika

Tworzenie formatów uŝytkownika Tworzenie formatów uŝytkownika Część 1 Ms Excel oferuje sporo gotowych formatów liczbowych, jednakŝe jeśli chcielibyście sformatować wartości liczbowe jako punkty lub kilogramy to nie znajdziecie takich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik elektroniczny Selection CAD

Podręcznik elektroniczny Selection CAD Podręcznik elektroniczny Selection CAD Wersja: 1.0 Nazwa: PL_AutoCAD_V1.PDF Tematy: 1 Podstawy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Powierzchnia AutoCAD...2 2.1 Funkcje menu...2 2.2 Funkcje ikon AutoCAD...4 3

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych. Andrzej Dąbrowski

Analiza danych jakościowych. Andrzej Dąbrowski Analiza danych jakościowych Andrzej Dąbrowski 2 Spis treści 1 Dane 7 1.1 Skale.................................. 8 2 Statystyczne modele danych jakościowych 11 2.1 Rozkłady prawdopodobieństwa dla liczności

Bardziej szczegółowo