Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe"

Transkrypt

1 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont dla papierów wartościowych zł 1.2. [skreślony] 1.3. Opłata za rozszerzenie uczestnictwa zł 1.4. Opłata za przyjęcie do depozytu akcji oraz obligacji zamiennych na akcje 0,015% wartości emisji, lecz nie mniej niż zł i nie więcej niż zł 1.5. Opłata za przyjęcie do depozytu papierów wartościowych innych niż akcje i obligacje zamienne na akcje (z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa) 0,01% wartości emisji, lecz nie mniej niż zł i nie więcej niż zł 2. Opłaty roczne 2.1. Opłata za uczestnictwo bezpośrednie zł za typ uczestnictwa 2.2. Opłata roczna za uczestnictwo emitenta zł

2 2 3. Opłaty kwartalne 3.1. Opłata za prowadzenie depozytu akcji 0,001% wartości rynkowej, w 97 ust.1 regulaminu, z tym, że: w przypadku akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Oesterreichische Kontrollbank AG 0,00155% wartości rynkowej, w 97 ust. 1 regulaminu, w przypadku akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu 0,00725% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu, jeżeli rejestracja akcji na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Republiki Czeskiej 0,039875% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu, w przypadku akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz KELER Központi Elszámolőház és Értéktár (Budapest) Rt. 0,01125% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu, w przypadku akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS 0,00415% wartości rynkowej, w 97 ust. 1 regulaminu.

3 w przypadku akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Euroclear Bank SA/NV w Brukseli 0,0185% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu, jeżeli rejestracja akcji na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Królestwa Szwecji 0,022% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu, jeżeli rejestracja akcji na poziomie centralnym prowadzona jest na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0,019% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu Opłata za prowadzenie depozytu innych niż akcje papierów wartościowych 0,0008% wartości rynkowej, w 97 ust. 1 regulaminu, z tym, że: w przypadku papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu 0,0044% wartości rynkowej, w 97 ust. 3 regulaminu, w przypadku papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Oesterreichische Kontrollbank AG 0,00155% wartości rynkowej, w 97 ust. 1 regulaminu Opłata za prowadzenie depozytu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 0,0004% wartości nominalnej, w 97 ust. 1 regulaminu. 1 opłata obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 r. (wprowadzona na mocy uchwały Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 14/278/2007 z dnia 5 lipca 2007 r.).

4 4 4. Opłata za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym 4.1. w przypadku transakcji, których wartość nie przekracza 100 zł 0,5 zł, 4.2. w przypadku transakcji, których wartość jest wyższa niż 100 zł 1 zł. 5. Opłaty jednorazowe z tytułu wykonywania innych niż opisane w pkt 1 czynności 5.1. [skreślony] 5.2. Opłata z tytułu obsługi wypłaty pożytków, wykupu papierów wartościowych 0,075% od wartości przekazywanych kwot lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł, Opłata w przypadku wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy 0,3% od wartości przekazywanych kwot lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł, Opłata z tytułu wykupu papierów wartościowych przeprowadzonego w trybie określonym w 40 ust.5 2 zł 5.3. Opłata z tytułu obsługi wykonywania prawa poboru / emisji bezpłatnych 0,15% wartości emisji objętej za pośrednictwem uczestników, lecz nie mniej niż zł i nie więcej niż zł 5.4. Opłata z tytułu obsługi połączenia spółek lub obsługi podziału spółki zł Opłata z tytułu przeprowadzenia operacji unieważnienia części akcji dla KDPW S.A zł dla uczestników biorących udział w operacji po zł 5.5a. Opłata z tytułu zamiany obligacji zamiennych danej emisji na akcje: 5.5a.1. jeżeli liczba operacji zamiany w okresie miesiąca kalendarzowego nie przekracza zł 5.5a.2. jeżeli liczba operacji zamiany w okresie miesiąca kalendarzowego przekracza 5, lecz nie przekracza zł

5 5 5.5a.3. jeżeli liczba operacji zamiany w okresie miesiąca kalendarzowego przekracza zł przy czym dla ustalenia liczby operacji zamiany wykonanych w miesiącu kalendarzowym przyjmuje się, że wszystkie zapisy ewidencyjne wykonane w tym samym dniu księgowym w związku z zamianą obligacji oznaczonych danym kodem na akcje, składają się na jedną operację zamiany. 5.5b. Opłata z tytułu obsługi wykonywania prawa objęcia akcji nowej emisji innego niż prawo poboru: 5.5b.1. jeżeli liczba operacji w okresie miesiąca kalendarzowego nie przekracza zł 5.5b.2. jeżeli liczba operacji w okresie miesiąca kalendarzowego przekracza 5, lecz nie przekracza zł 5.5b.3. jeżeli liczba operacji w okresie miesiąca kalendarzowego przekracza zł przy czym dla ustalenia liczby operacji wykonanych w miesiącu kalendarzowym przyjmuje się, że wszystkie zapisy ewidencyjne wykonane w tym samym dniu księgowym w związku z wykonywaniem praw oznaczonych danym kodem składają się na jedną operację. 5.5c. Opłata z tytułu obsługi połączenia (scalenia) akcji zł Opłata z tytułu obsługi innych operacji na papierach wartościowych zł [skreślony] II. Opłaty rozliczeniowe oraz za rozrachunek transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym 6. Opłaty miesięczne 6.1. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym: Dłużne papiery wartościowe: Pozostałe papiery wartościowe: w zakresie transakcji zawieranych na rynku regulowanym 0,0015% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 7 zł za rozliczenie jednej transakcji, 0,005% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 7 zł

6 6 za rozliczenie jednej transakcji, w zakresie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu 0,005% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 7 zł za rozliczenie jednej transakcji [skreślony] 6.3. Opłata z tytułu rozliczenia i rozrachunku dokonanego w związku transakcją zawartą poza obrotem zorganizowanym: za rozliczenie i rozrachunek transakcji zawartej w obrocie na rynku elektronicznym skarbowych papierów wartościowych organizowanym przez MTS-CeTO S.A., jeżeli jej rozliczenie następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez MTS-CeTO S.A., które nie wymagają potwierdzenia warunków rozliczenia przez strony transakcji: 7 zł, za rozliczenie i rozrachunek transakcji innej, niż transakcja, o której mowa w pkt : 11 zł, w przypadku transakcji, której rozrachunek pieniężny nie następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu: 7 zł Opłata z tytułu rozliczenia posttransakcyjnego i rozrachunku dokonanego w związku z takim rozliczeniem: 3 zł Opłata z tytułu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawartej w ramach obrotu pierwotnego 5 zł Opłata z tytułu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawartej w ramach publicznej subskrypcji realizowanej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 1,6 zł + 0,001% wartości transakcji Opłata z tytułu rozliczenia i rozrachunku operacji innej, niż określona w pkt , przeprowadzanej na podstawie dyspozycji uczestnika 3 zł za rozliczenie i rozrachunek jednej operacji,

7 opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Oesterreichische Kontrollbank AG, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Oesterreichische Kontrollbank AG, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Oesterreichische Kontrollbank AG dla innego podmiotu równowartość 7 EUR,, opłata za rozrachunek operacji innej, niż określona w pkt , dotyczącej papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu, bądź też w związku z dokonaniem ich transferu z tych kont 11,5 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu równowartość 5,2 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Czeskiej równowartość 32 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli równowartość 6,9 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej równowartość 20,5 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Włoskiej równowartość 36,5 EUR, opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz KELER Központi Elszámolőház és Értéktár (Budapest) Rt., realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez KELER Központi Elszámolőház és Értéktár (Budapest) Rt., bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez KELER Központi Elszámolőház és Értéktár (Budapest) Rt. dla innego

8 8 podmiotu równowartość 18 EUR, opłata z tytułu zaewidencjonowania dyspozycji uczestnika dotyczącej żądania wymiany obligacji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Clearstream Banking SA w Luksemburgu, na inne papiery wartościowe, oraz przekazania na podstawie tej dyspozycji stosownej instrukcji do Clearstream Banking SA w Luksemburgu równowartość 45 EUR, opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS dla innego podmiotu równowartość 9 EUR opłata za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli, bądź też w związku z ich transferem z tych kont: 9,5 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje pomiędzy kontami prowadzonymi wyłącznie przez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli równowartość 5,8 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez Clearstream Banking SA w Luksemburgu równowartość 9,8 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Królestwa Szwecji równowartość 37 EUR, jeżeli transfer, w związku z którym dokonywany jest rozrachunek operacji, następuje z udziałem kont ewidencyjnych prowadzonych przez uprawnioną instytucję finansową na terytorium Republiki Francuskiej równowartość 10 EUR. ; 6.8. Opłata z tytułu ustalenia wartości świadczenia pieniężnego, według której dokonywany jest rozrachunek transakcji, w przypadku, gdy dokumenty, na podstawie których następuje rozliczenie,

9 9 wskazują różne wartości tego świadczenia (uiszczana tylko przez uczestnika, który wskazał inną wartość świadczenia pieniężnego, aniżeli ta, według której nastąpiło rozliczenie) 0,5 zł. 7. Opłaty związane z instrumentami pochodnymi 7.1. Opłaty za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych oraz transfery pozycji w kontraktach terminowych dokonywane pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi: Rejestracja transakcji w kontraktach terminowych na obligacje Skarbu Państwa albo transfer pozycji w takich kontraktach terminowych, dokonywany pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi 0,50 zł za 1 kontrakt, Rejestracja transakcji w kontraktach terminowych na akcje albo transfer pozycji w takich kontraktach terminowych, dokonywany pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi 0,34 zł za 1 kontrakt, Rejestracja transakcji w kontraktach terminowych innych, niż wymienione w ppkt i , albo transfer pozycji w takich kontraktach terminowych, dokonywany pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi 0,80 zł za 1 kontrakt Opłata za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem: kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa 0,50 zł za 1 kontrakt, kontraktów terminowych na akcje 0,34 zł za 1 kontrakt, kontraktów terminowych innych, niż wymienione w ppkt i ,80 zł za 1 kontrakt. 7.2a. Opłata za przeniesienie pozycji wynikających z transakcji zawartej na podstawie zbiorczego zlecenia wystawionego przez zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na rzecz klientów, dla których zarządzający realizuje jednakową strategię inwestycyjną, z konta prowadzonego dla zarządzającego na konto indywidualne klienta, dokonane w dniu zawarcia transakcji 2 zł Opłata za transfer pozycji dokonywany pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi tym samym indywidualnym numerem identyfikacyjnym 10 zł Opłata za zarządzanie środkami pieniężnymi stanowiącymi depozyty zabezpieczające

10 10 5% wartości przychodu osiągniętego w okresie kwartału na rzecz uczestnika 7.5. Opłaty za rejestrację transakcji oraz transfery pozycji w indeksowych jednostkach udziałowych dokonywane pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi: Opłata stała za jedną transakcję albo transfer: w przypadku transakcji lub transferu pozycji o wartości nie przekraczającej 100 zł w przypadku transakcji lub transferu pozycji o wartości wyższej niż 100 zł 0,5 zł, 1 zł Opłata od wartości transakcji lub wartości transferowanych pozycji 0,0075%, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 50 zł za rozliczenie jednej transakcji lub jednego transferu Opłata za rejestrację transakcji zawieranych w kontraktach opcyjnych 0,2% wartości premii, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji. 7.6a. Opłata za transfer pozycji w kontraktach opcyjnych dokonywany pomiędzy kontami indywidualnymi oznaczonymi różnymi indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi 1 zł od jednej pozycji Opłaty za wykonanie indeksowych jednostek udziałowych oraz opcji Opłata za wykonanie opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie 0,2% wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji, Opłata za wykonanie opcji rozliczanych z dostawą 0,25% wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,50 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji, Opłata za zgłoszenie do wykonania lub zgłoszenie rezygnacji z wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych 2 zł od jednego zgłoszenia.

11 Opłaty związane z rozliczeniem transakcji w kontraktach terminowych na obligacje Skarbu Państwa przez dostawę obligacji 1 zł od jednego kontraktu, jednak nie mniej niż 3 zł i nie więcej niż 35 zł od jednej transakcji. 8. Fundusz rozliczeniowy i fundusze zabezpieczające ASO 8.1. Opłata z tytułu zarządzania funduszem rozliczeniowym 4% wartości przychodu osiągniętego w okresie kwartału na rzecz uczestnika 8.2. Opłata z tytułu zarządzania funduszem zabezpieczającym ASO 4% wartości przychodu osiągniętego w okresie kwartału na rzecz uczestnika. 9. Opłaty pożyczkowe 9.1. Opłata za udzielenie pożyczki papierów wartościowych służącej zabezpieczeniu płynności rozliczania transakcji w przypadku, gdy umowa pożyczki zawierana jest za pośrednictwem Krajowego Depozytu 0,1 % wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem każdej pożyczki, lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień utrzymania tej pożyczki w tym: 4/5 opłaty dla pożyczkodawcy w przypadku, gdy zwrot pożyczki nastąpił w dniu jej udzielenia dla KDPW S.A.: 10 zł, dla pożyczkodawcy: 0,02% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem każdej pożyczki, lecz nie mniej niż 40 zł Opłata za udzielenie pożyczki papierów wartościowych zabezpieczającej płynność rozliczeń w przypadku, gdy umowa pożyczki zawierana jest w ramach systemu, o którym w 77a ust. 1, bez pośrednictwa Krajowego Depozytu, a pożyczkobiorca zobowiązany jest do dania odpowiedniego zabezpieczenia 0,01% wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem każdej pożyczki

12 12 za każdy dzień utrzymania tej pożyczki, lecz nie więcej niż 120 zł za każdy dzień utrzymania tej pożyczki Opłata za niedojście do skutku, z powodu braku zabezpieczenia, pożyczki służącej zabezpieczeniu płynności rozliczeń, realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu 250 zł Opłata za zarządzanie środkami pieniężnymi wchodzącymi w skład zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych 5% osiągniętego przychodu, lecz nie mniej niż 30 zł za każdy dzień zarządzania zabezpieczeniem. 9a. Opłaty z tytułu obsługi komunikatów 9a.1. Opłaty z tytułu obsługi komunikatów związanych z rozliczeniami prowadzonymi w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym 9a.1.1. Opłata za przyjęcie komunikatu zawierającego zapytanie o status dokumentu wprowadzonego przez uczestnika do systemu depozytowo rozliczeniowego albo o stan lub stany na jego koncie lub kontach ewidencyjnych 0,10 zł za każdy komunikat 9a.1.2. Opłata za przesłanie uczestnikowi, w odpowiedzi na jego zapytanie, komunikatu zawierającego informację o statusie dokumentu wprowadzonego przez niego do systemu depozytowo-rozliczeniowego albo o stanie na jednym koncie ewidencyjnym 0,05 zł za każdy komunikat 9a.2. Opłaty z tytułu obsługi komunikatów związanych z rozliczaniem transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym przez podmioty nie będące uczestnikami 9a.2.1. Opłata za przesłanie uczestnikowi komunikatu wskazującego warunki jednej transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym przez podmiot nie będący uczestnikiem 0,05 zł za każdy komunikat 9a.2.2. Opłata za przyjęcie od uczestnika i przekazanie spółce prowadzącej rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu komunikatu zawierającego dyspozycję zablokowania możliwości zawierania transakcji przez dany podmiot nie będący uczestnikiem, albo komunikatu zawierającego dyspozycję zniesienia takiej blokady 0,10 zł za każdy komunikat. 10. Opłaty z tytułu innych czynności

13 Opłata z tytułu zarządzania środkami pieniężnymi powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych albo wchodzącymi w skład depozytu zabezpieczającego realizację uprawnień z papierów wartościowych: jeżeli przychód osiągnięty z zarządzania nie przekracza zł 5% osiągniętego przychodu, jeżeli przychód osiągnięty z zarządzania jest wyższy niż zł, ale nie przekracza zł zł + 3% nadwyżki osiągniętego przychodu ponad zł, jeżeli przychód osiągnięty z zarządzania jest wyższy niż zł zł + 1% nadwyżki osiągniętego przychodu ponad zł Opłata pobierana od uczestników bezpośrednich z tytułu przekazania emitentowi papierów wartościowych, o których mowa w 40 ust.6, lub podmiotowi, o którym mowa w 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane, zbiorczej informacji dotyczącej posiadaczy tych papierów lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych 15 zł, opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz ten podmiot w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w formie elektronicznej i w strukturze określonej przez Krajowy Depozyt 2 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 10 zł, opłata za przekazanie podmiotowi, o którym mowa w 40 ust. 6, informacji identyfikujących posiadaczy akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz ten podmiot, w celu umożliwienia im wykonania praw wynikających z tych akcji, w przypadku, gdy informacje te zostały przekazane Krajowemu Depozytowi przez uczestnika bezpośredniego w formie lub strukturze innej, niż wynikające z ppkt zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 20 zł Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania emitentowi papierów wartościowych, o których mowa w 40 ust.6, lub podmiotowi, o którym mowa w 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane, dokumentów dotyczących posiadaczy tych papierów wartościowych lub stanów ich posiadania w związku z realizacją praw z tych papierów wartościowych (w tym dokumentów określających statusy podatkowe uczestników lub ich klientów)

14 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 400 zł, w przypadku, gdy realizacja celu, w którym dokumenty te są przekazywane, wymaga sporządzenia, sprawdzenia lub poświadczenia tłumaczenia tych dokumentów na właściwy język obcy, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie, a podmiot, do którego Krajowy Depozyt przekazuje te dokumenty zapewnia dokonanie takich czynności 400 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 645 zł w przypadku, gdy przekazanie tych dokumentów jest warunkiem wykonania praw z papierów wartościowych, o których mowa w 40 ust. 6, zaś dokumenty te nie wymagają podjęcia czynności, o których mowa w ppkt zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 100 zł. ; Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania podmiotowi, o którym mowa w 40 ust. 6, instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy równowartość 65 EUR Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu przekazania mu agendy walnego zgromadzenia akcjonariuszy otrzymanej od podmiotu, o którym mowa w 40 ust. 6 równowartość 50 EUR Opłata pobierana od uczestników bezpośrednich z tytułu przekazania do Oesterreichische Kontrollbank AG instrukcji dotyczących wykonania prawa poboru akcji nowej emisji, wynikającego z akcji, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz Oesterreichische Kontrollbank AG 0,5% łącznej wartości emisyjnej akcji wskazanych w instrukcji, lecz nie mniej niż równowartość 10 EUR i nie więcej niż równowartość 300 EUR Opłata pobierana od uczestnika bezpośredniego z tytułu czynności podjętych w celu umożliwienia uczestnikowi bezpośredniemu lub jego klientowi osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wykonaniu praw z akcji, których depozyt prowadzonych jest na zasadach określonych w 40 ust. 6 przez Krajowy Depozyt oraz podmiot, o którym mowa w 40 ust.6 równowartość 50 EUR od każdego podmiotu którego dotyczą te czynności. III. Opłaty specjalne 11. Opłaty miesięczne

15 Opłata za odwołanie z systemu depozytowo rozliczeniowego dowodu ewidencyjnego (uiszczana przez każdego z uczestników dokonujących odwołania): W przypadku, gdy odwołanie realizowane jest poprzez złożenie dokumentu elektronicznego 1 zł, W przypadku, gdy odwołanie realizowane jest w inny sposób 30 zł Za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji wynikającego z braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika 0,3% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 500 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia Opłata za każde ponowne skierowanie do rozrachunku transakcji, której rozrachunek nie mógł zostać dokonany z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, lub za każde ponowne skierowanie do realizacji operacji, która nie mogła zostać zrealizowana z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym (uiszczana przez uczestnika, na koncie lub rachunku którego wystąpił brak pokrycia) 2 zł Opłata z tytułu stwierdzenia przeterminowania dowodu ewidencyjnego, uiszczana przez uczestnika, który wystawił taki dowód ewidencyjny 2 zł.

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Uwaga: Stałe i okresowe obniżki opłat zdefiniowanych w Tabeli Opłat KDPW zawiera Załącznik nr. 1 1. Opłaty jednorazowe I.

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego

Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Typ papieru Uwagi 4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym 4,00 zł TR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r.

Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34/603/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Uchwała Nr 34/603/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2015 r. Uchwała Nr 34/603/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2015 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego

Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Typ papieru Uwagi 4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym 4,00 zł TR

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie konta formalnego Opłata fakturowana po wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r. Uchwała Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - przykłady, wyjaśnienia

Tabela Opłat - przykłady, wyjaśnienia Tabela Opłat - przykłady, wyjaśnienia Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie konta formalnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) (Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Tysiące, miliony, biliony

Tysiące, miliony, biliony Warszawa, 9 listopada 29 r. 15 lat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych KDPW w liczbach INFORMACJA PRASOWA Prawie 14 zarejestrowanych na koniec października 29 emisji instrumentów finansowych akcji,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od emitentów

Opłaty pobierane od emitentów Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW - Opłaty pobierane od emitentów Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od emitentów

Opłaty pobierane od emitentów Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Opłata za uczestnictwo 1 Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52 Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

innych instrumentów finansowych,

innych instrumentów finansowych, Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) obowiązuje od maja 2016 Spis treści 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Internetu... 3 2. Taryfa prowizji maklerskich z tytułu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Faza operacji. Typ operacji Kod rynku. Tryb obrotu. TR XG ZG (instrukcje nettowane) 3 (instrukcje nienettowane) TR XG PK

Faza operacji. Typ operacji Kod rynku. Tryb obrotu. TR XG ZG (instrukcje nettowane) 3 (instrukcje nienettowane) TR XG PK Załącznik nr 2a 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w nie wymagające potwierdzenia rozrachunku 1. Transakcja giełdowa na rynku nie będącym rynkiem instrumentów pochodnych, której rozrachunek jest zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się; Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/776/19. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 marca 2019 r.

Uchwała Nr 8/776/19. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 marca 2019 r. Uchwała Nr 8/776/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 marca 2019 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku

1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku WYKAZ OPERACJI, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ROZRACHUNKOWI W CZĘŚCIACH 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku Próg Pozycja Rodzaj Typ Kod rynku Tryb obrotu Faza

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: Tryb obrotu AS IN ZN R

Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: Tryb obrotu AS IN ZN R ZAŁĄCZNIK NR 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW 2 Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: Pozycja Rodzaj operacji Typ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo