B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I"

Transkrypt

1 B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Biblioteka Uniwersytecka Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb społeczestwa The relation of scientific libraries to cultural and civilization needs of a society Abstrakt Biblioteki naukowe, jak inne, s instytucjami kultury działajcymi w powizaniu z tradycj i wypełniajcymi bardzo wane zadania polegajce na zabezpieczaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Jednake z drugiej strony, szybki rozwój cywilizacji spowodował, e współczesne biblioteki naukowe wykorzystuj w swej działalnoci rozwizania oparte na technologiach informatyczno - komunikacyjnych, aby, jako aktywne orodki edukacji i informacji, czynnie uczestniczy w procesie globalizacji i tworzenia społeczestwa informacyjnego. W ten sposób tradycyjne biblioteki przeobraaj si w biblioteki hybrydowe, w których nastpuje hybrydyzacja: mediów (media drukowane i cyfrowe), usług (realizowane tradycyjnie i sieciowo), umiejtnoci (zarówno bibliotekarze jak i uytkownicy zmuszeni s do korzystania z hybrydowych ródeł informacji i usług) oraz rodowiska funkcjonowania bibliotek (rzeczywiste - budynek biblioteki i wirtualne - biblioteka w sieci). Model hybrydowy pozwala bibliotekom naukowym elastycznie reagowa na potrzeby i oczekiwania uytkowników, którzy s członkami rozwijajcego si społeczestwa informacyjnego. Słowa kluczowe biblioteka naukowa; biblioteka hybrydowa; centrum edukacji, informacji i kultury; Internet Abstract Scientific libraries, like the others, are culture centers connected with tradition and fulfilling very important task of preservation and popularization of cultural heritage. On the other hand, however, the fast development of civilization makes the present day scientific libraries employ the information and communication technology. This enables them to participate actively in the process of globalization and creation of the information society, acting as centers of education and information. In this way the traditional libraries are being transformed into hybrid libraries, where the hybridization processes affect: the media (printed and digital), services (traditional and networked), skills (of librarians and users) and the library environment (library premises and virtual library on the web). The hybrid model seems to be flexible enough for scientific libraries to meet information needs and expectations of their users, who are the members of a developing information society. Key words scientific library; hybrid library; center of education; information and culture; Internet 1. Wprowadzenie Biblioteki naukowe uczelni wyszych pełni rónorodne funkcje w rodowisku. Z jednej strony działalnoci sw wspieraj procesy dydaktyczne i naukowo-badawcze na uczelniach, z drugiej - pełnic funkcje ogólnodostpnych bibliotek publicznych, zapewniaj szerokim krgom uytkowników

2 20 dostp do informacji i wiedzy. Ponadto, jako instytucje kultury wnosz aktywny wkład w rozwój ycia kulturalnego społeczestwa. Dlatego procesy zachodzce w bibliotekach nie mog by rozwaane w oderwaniu od dokonujcych si przemian społecznych i cywilizacyjnych. Biblioteka, jako instytucja społeczna, jest bowiem połczona z ewolucj całego systemu wiedzy i komunikacji. Wraz z szybkim rozwojem nauki i technologii wiat wkracza obecnie w er informacji. Oparte na Internecie, komputerach oraz telekomunikacji technologie cyfrowe i multimedialne - ludziom, którzy je wykorzystuj - ukazuj zupełnie nowy wiat. Budowanie infostrad zmienia społeczne metody produkcji, sposoby studiowania i ycia, powodujc gwałtown zmian niemal w kadej dziedzinie 1 Kraje rozwinite gospodarczo znajduj si obecnie w fazie rewolucji informacyjnej, która jest take rewolucj komunikacyjn. Konwergencja telekomunikacji, technologii komputerowej i audiowizualnej, okrelana mianem rewolucji telematycznej 2 jest jednym z najwaniejszych etapów tworzenia podstaw telekomunikacyjnych społeczestwa informacyjnego. Termin społeczestwo informacyjne 3 okrela przemiany społeczne spowodowane nie tylko przyspieszonym obiegiem informacji oraz informatyzacj, ale wyranym wzrostem zapotrzebowania społecznego na otwarty dostp do informacji, nieograniczony przez czas i przestrze. Biblioteki s czci społeczestwa i odzwierciedlaj zachodzce w nim przemiany. 4 Czynne uczestnictwo bibliotek w powstajcej globalnej infrastrukturze informacyjnej mobilizuje je do adaptacji nowoczesnych technologii i rozpowszechniania informacji w formatach cyfrowych. Biblioteki podejmuj stale wyzwania zwizane z zaspokajaniem publicznego zapotrzebowania na nowe usługi informacyjne, które wspierałyby społeczestwo w procesie samokształcenia i promowały Internet jako narzdzie wspólnego wykorzystywania informacji Rozwój społeczestwa informacyjnego W społeczestwie informacyjnym dostp do informacji, wiedzy i technologii oraz ich efektywne wykorzystanie staj si głównym narzdziem rozwoju ekonomicznego i społecznego. Sił napdow przemian s technologie informatyczne i komunikacyjne, a procesem stale im towarzyszcym - transformacja. 6 1 Rumei G.: Constructing library networks with Chinese characteristics: bringing about society wide sharing of information resources. The International Information & Library Review no. 36, pp Babik W., Rykaczewska-Wiórogórska B.: Telematyka koncepcja i wykorzystanie w społeczestwie informacyjnym. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 17 (1), s Bem D. J.: Multimedialne usługi. [W:] VII Krajowa Konferencja KOWBAN 2000 (Wrocław Polanica Zdrój): materiały. Wrocław 2000, s Saunders L. M.: The Human Elements in the Virtual Libraries. Library Trends no. 47 (4), pp Jankowska M. A., Jankowski P.: Is this a geolibrary? A case of Idaho Geospatial Data Center. Information Technology and Libraries no 19 (1), pp Piotrowicz G.: Kreowanie serwisów informacyjnych w hybrydowej bibliotece uczelnianej. [W:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. M. Kocójowa. Wydaw. UJ, Kraków 2005, s

3 Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb 21 W społeczestwie takim zmienia si take natura gospodarki z bazujcej na dobrach materialnych na opart na wiedzy, oraz nastpuj przemiany w strukturze zawodowej i zatrudnieniu. Informacja i wiedza staj si kluczem strategicznym dokonujcym transformacji zasobów, tak jak praca i kapitał stanowiły centralne zasoby społeczestwa industrialnego. 7 Dziki szybkim sieciom teleinformatycznym, łczcym miejsca na całym wiecie nastpuje kompresja czasu i przestrzeni. Czas jak gdyby kurczył si, poprzez niemal natychmiastowy kontakt, moliwy za porednictwem łcznoci komputerowej i telekomunikacyjnej. 8 Zjawiska te maj równie wpływ na rozwój globalizacji i sprzyjaj demokratyzacji dostpu do sieciowych zasobów informacyjnych. W zmieniajcym si społeczestwie przeobraeniu ulega równie rodowisko funkcjonowania bibliotek oraz oczekiwania ich uytkowników Zmiany w rodowisku edukacyjnym Komputeryzacja, technologie cyfrowe i teleinformatyczne spowodowały powstanie nowych technik informacyjnych 9 i kanałów dystrybucji danych. W rodowisku edukacyjnym oprócz tradycyjnych form pracy zwizanej z aktywnoci naukowo-badawcz, nauczaniem i uczeniem si pojawiły si nowe, oparte na wykorzystaniu najnowszych narzdzi. Wzajemne komunikowanie si uczonych oraz publikowanie rezultatów ich bada coraz czciej przybiera form cyfrow i odbywa si w przestrzeni sieciowej. Ukształtował si te i zyskuje wzrastajce znaczenie nowy model uczenia si na odległo (tzw. distance learning lub e-learning), stosowany coraz bardziej powszechnie przez uczelnie wysze, take w wersji kształcenia ustawicznego (lifelong learning, lifelong education). Rozwój nowoczesnych praktyk pracy akademickiej, odbywajcych si w oparciu o media cyfrowe i rodowisko sieciowe, czsto w trybie online, nie wyeliminował i nie zastpił całkowicie dotychczas stosowanych, tradycyjnych metod, lecz rozwija si jako ich uzupełnienie. Oznacza to, e współczesne praktyki edukacyjne nadaj sens istnieniu i organizacji jednoczenie realnej i wirtualnej przestrzeni działa, czyli hybrydowej przestrzeni edukacyjnej. Coraz wiksza ilo uczelni działa dzisiaj w hybrydowym rodowisku uczenia si, w którym cz lub cało pracy akademickiej odbywa si online. Nawet, gdy uywany jest tradycyjny model nauczania działania nie s ju ograniczone do jednej przestrzeni, z powodu uycia narzdzi elektronicznych, choby np. . Przez ignorowanie wiedzy komputerowej i kontekstu komputeryzacji mona straci wany aspekt wiedzy nt. kultury organizacyjnej i sposobów, w jakie praca jest wykonywana 7 Bell D.: Communication technology: for better or for worse? [W:] Salvagio J.L. (ed.): The information society: economics, social, and structures issues. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, pp Li B.: Development in information society as reflected in online abstracts of The Information Society ( ). International Information & Library Review no 34, pp Por. przyp. 2.

4 22 w rodowisku akademickim. Obie przestrzenie: rzeczywistego i zdalnego nauczania pozostaj bowiem pod nieograniczonym wpływem, wci rosncego, wykorzystywania komputerów w edukacji Przeobraenia w bibliotekach uczelnianych W przecigu ostatnich dwóch dekad biblioteki podlegały znaczcym zmianom, spowodowanym wykorzystywaniem technologii informatycznych w katalogowaniu, systemach wypoycze, systemach online wyszukiwania informacji, elektronicznym dostarczaniu dokumentów i bazach danych na CD- ROM. Rozwój Internetu, digitalizacja oraz moliwo dostpu do biblioteki i materiałów badawczych z odległych lokalizacji - wywołały ogromne zmiany pod koniec XX wieku. 11 Z kolei rozwój systemów eksperckich, sieci bezprzewodowych, kolekcji wirtualnych, interaktywnych interfejsów Web, wirtualnych usług informacyjnych oraz osobistych portali Web wskazuje na jeszcze wiksze przeobraenia, nastpujce od rozpoczcia nowego millennium. W dodatku, znaczce i bardzo szybko pojawiajce si zmiany nastpuj w bibliotekarstwie, gdzie tworzone s biblioteki cyfrowe i elektroniczne - by uzupełni, a w niektórych przypadkach zupełnie zastpi, biblioteki tradycyjne. 12 Najwicej samodzielnie funkcjonujcych bibliotek cyfrowych powstaje w USA, Kanadzie, Australii i Europie Zachodniej. W innych krajach jest ich znacznie mniej. W zdecydowanej wikszoci bibliotek akademickich utrwala si jednak model hybrydowy, który łczy bibliotek tradycyjn z rozwijan równoczenie bibliotek elektroniczn i/lub repozytorium cyfrowym. 3. Biblioteki hybrydowe i ich charakterystyka Najwczeniej pojcia biblioteki hybrydowej uył Sutton, charakteryzujc j jako bibliotek, w której równowaga midzy informacj w wersji drukowanej i meta-informacj w wersji cyfrowej przemieszcza si wyranie w kierunku mediów cyfrowych. 13 Biblioteka taka, jego zdaniem, gwarantuje te dostp do rozproszonych zasobów sieciowych. Inn nazw zaproponowan dla okrelenia biblioteki cyfrowej jest biblioteka zintegrowana, rozumiana jako łczca w kontekst działajcej instytucji - szereg technologii pochodzcych z rónych ródeł, a take eksploatujca zintegrowane systemy i serwisy, które działaj zarówno w rodowisku elektronicznym jak i tekstowym. Powinna ona integrowa dostp 10 Merkel C.: Folkloristics and educational spaces: material lore in classrooms with and without walls. Library Trends no. 7 (3), pp Ostrow R. L.: Library culture in the electronic age: a case study of organizational change. The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, Rutgers Ramzan M.: Effects of IT utilization and knowledge on librarians IT attitudes. The Electronic Library no. 22 (5), pp Sutton S.: Future service models and the convergence of functions: the reference librarian as technician, author and consultant. [W:] The roles of reference librarians, today and tomorrow. Haworth Press, New York 1996, pp

5 Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb 23 do wszystkich rodzajów zasobów (...) uywajc rónorodnych technologii ze wiata biblioteki cyfrowej i stosujc je do rónego typu mediów. 14 Dla podobnego typu biblioteki zaproponowano równie nazw biblioteki bramy (gateway library), zdefiniowanej jako system informacyjny, który dostarcza pojedynczego, wygodnego, nieskomplikowanego punktu wejciowego do starannie wyselekcjonowanej kolekcji złoonej z informacji bibliograficznych, pełnotekstowych i numerycznych. 15 W zwizku z szerokim wykorzystywaniem technologii komputerowych i teleinformatycznych mona zaryzykowa stwierdzenie, e obecnie niemal wszystkie współczesne biblioteki akademickie w naszym kraju reprezentuj model hybrydowy, charakteryzujcy si m.in. hybrydyzacj mediów, usług i umiejtnoci (zarówno personelu bibliotecznego, jak i uytkowników) Hybrydyzacja mediów Biblioteki tradycyjne zawsze zajmowały si gromadzeniem, katalogowaniem, przechowywaniem i udostpnianiem zbiorów na nonikach papierowych. Jednak na przestrzeni trzech ostatnich dekad zaadaptowały one róne media. Najpierw były to mikroformy, potem zbiory multimedialne (filmy, video), a w kocu - informacje cyfrowe, które pozwoliły im, obok tradycyjnych bibliotek, tworzy take - elektroniczne (cyfrowe). W 1995 roku Negrophonte napisał, e stanie si cyfrow wymaga transformacji z atomów na bity. 16 Informacj w formie cyfrowej charakteryzuj pewne zupełnie nowe cechy, takie jak: wirtualno i poprzez to take deterytorialno, w stosunku do okrelonego obszaru lub miejsca; szybko, poniewa wymiana w sieci nie zaley od, i nie ma odniesienia do, czasu rzeczywistego; wszechobecno, jednoczesno i płynno, wynikajce z dematerializacji informacji, symultanicznego dostpu do niej i moliwoci szybkiego lub natychmiastowego kontaktu oraz przesyłu odpowiedzi przez , chat itp.. 17 Tradycyjna biblioteka funkcjonowała zawsze jako porednik pomidzy uytkownikiem a ksik (lub czasopismem) i wydawc (lub dystrybutorem). W bibliotece hybrydowej w przestrzeni sieciowej dostawcy, uytkownicy oraz porednicy (czyli równie biblioteki) pozostaj we wzajemnie dynamicznych relacjach. Co wicej, nastpuje zupełne odwrócenie ról: biblioteki i uczelnie staj si wydawcami, naukowcy i studenci buduj biblioteki na swoich stronach internetowych, a sprzedawcy staj si archiwistami. Wartoci zarzdzania kolekcj tradycyjn staj przed cyfrow cian, która zmienia definicj kolekcji i sposobów jej budowania Brophy P.: Towards a generic model of information and library services in the information age. Journal of Documentation no. 56 (2), pp Borgman C.L.: Digital libraries and the continuum of scholarity communication. Journal of Documentation no. 56 (4), pp Negrophonte N.: Being Digital. Knopf, New York Lévy P.: O que é o virtual?, ed. 34. Saõ Paulo Philips, Williams S. R.: Collection development embraces the digital age. Library Resources & Technical Services no. 48 (4), pp

6 24 W bibliotece hybrydowej coraz wiksza cz materiałów przybiera posta elektroniczn (cyfrow) i obowizuj w stosunku do nich zupełnie nowe wzorce dostarczania i gromadzenia. Pojawiaj si bardzo istotne problemy dotyczce utrzymywania, rozwoju i zarzdzania kolekcjami cyfrowymi. Dane staj si osigalne dziki licencji i nie s wypoyczane. Mog sta si dostpne dla okrelonych grup uytkowników pod pewnymi warunkami i przez pewien okrelony okres Hybrydyzacja usług W tradycyjnej bibliotece akademickiej, do której uytkownik najczciej przybywa osobicie, kontakty s bezporednie, odbywaj si najczciej twarz w twarz, pozwalaj bibliotekarzowi zorientowa si w potrzebach i oczekiwaniach klienta, by nastpnie zapewni mu właciw obsług. W bibliotece hybrydowej natomiast, oprócz uytkowników rzeczywistych, obsług zostaje objta cała społeczno rozproszonych, wirtualnych uytkowników, zgłaszajcych si do niej zdalnie z globalnego rodowiska sieciowego. Kontakt z t grup klientów biblioteki hybrydowej odbywa si zazwyczaj poprzez bram prowadzc do informacyjnej przestrzeni cyfrowej biblioteki, któr najczciej stanowi witryna internetowa biblioteki. Strony Web, stanowice rozbudowane multimedialne serwisy internetowe, pełni wan funkcj informacyjn i promocyjn. Współczesne biblioteki hybrydowe wykorzystuj je przede wszystkim w celu informowania o bibliotece, jej zbiorach tradycyjnych i zasobach cyfrowych oraz organizowania dostpu do informacji elektronicznych. Ze wzgldu na brak bezporedniego porednictwa ludzkiego konieczne jest porzdkowanie, grupowanie i opisywanie zasobów cyfrowych oraz zaopatrywanie ich w tzw. warto dodan 20. W ten sposób poprzez system hiperlinków porzdkowanych i opisanych na witrynach - moliwe staje si organizowanie dostpu do kolekcji, wirtualnie wykreowanych przez personel biblioteczny, na potrzeby uytkowników. Wiele bibliotek współpracuje sieciowo przy tworzeniu repozytoriów cyfrowych, gwarantujcych dostp do pełnych tekstów podrczników i skryptów (wspieranie procesów edukacyjnych) i/lub zabytków pimiennictwa (ochrona dziedzictwa kultury). Zasoby te w postaci cyfrowej staj si łatwiej dostpne i odgrywaj wan rol edukacyjn. W chwili obecnej pojawia si jednak druga generacja bibliotek cyfrowych [przyp. aut.: zatem i hybrydowych], w których punkt cikoci przesuwa si wyranie z funkcji organizowania dostpu do informacji 19 Dempsey L.: The network and the library: working in the new shared space: infrastructure and institutions. The Electronic Library no. 17 (4), pp Piotrowicz G.: Bibliotekarz a uytkownik-klient we współczesnej bibliotece uczelnianej [dok. elektr.] [odczyt ].

7 Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb 25 w stron funkcji bezporedniego wiadczenia usług informacyjnych online. 21 Do tego typu usług polskie biblioteki najczciej wykorzystuj , ale zagraniczne - do powszechnie stosuj chat, video konferencje oraz inne specjalistyczne oprogramowanie i realizuj je w czasie rzeczywistym 24 godz. na dob przez 7 dni w tygodniu (24/7). By utrzyma taki standard bezporednich usług online personel bibliotek z krajów znajdujcych si na przeciwległych półkulach Ziemi, jak np. z USA i Australii niejednokrotnie na przemian, co 12 godz. przejmuje zdaln obsług uytkowników biblioteki partnerskiej. Usługi wiadczone przez Web wykazuj zauwaaln analogi do form usług tradycyjnych, któr jest ich indywidualizacja, czyli wyrane ukierunkowanie na osobiste potrzeby konkretnego uytkownika. Wród rozwiza wdraanych w ramach zindywidualizowanych usług informacyjnych zarysowuj si obecnie dwa trendy: tworzenie dla uytkownika osobistej przestrzeni roboczej, w której moe on rejestrowa dane przydatne do wykorzystania w przyszłoci oraz - automatyczne filtrowanie informacji, wykonywane zgodnie z potrzebami lub uprawnieniami uytkownika. 22 Jako e koncepcja biblioteki hybrydowej zakłada tworzenie zintegrowanego dostpu do wszystkich zbiorów i zasobów, a uytkownicy domagaj si zintegrowanych usług niektóre biblioteki stworzyły ju pewne narzdzia programowe tego typu. 23 Jednak niewtpliwie jednym z najbardziej interesujcych rozwiza proponowanych w tej dziedzinie jest tworzony aktualnie w Wielkiej Brytanii, projekt uniwersalnego interfejsu wyszukiwawczego o nazwie GSI (generic search interface), który ma za zadanie: integrowa róne rodzaje zasobów, zapewnia jednolity sposób wyszukiwania informacji w rónorodnych systemach, ujednolica wyszukiwanie w rónych schematach metadanych, zapewnia jednakowy sposób przeszukiwania danych w rónych formatach, stwarza moliwo identyfikacji rónych ródeł nt. tej samej informacji i prowadzi uytkownika do najbardziej odpowiedniego, upraszcza identyfikacj i autoryzacj uytkownika, zapamitywa profil uytkownika do indywidualizacji jego własnego interfejsu, dynamizowa proces przełczania do odpowiednich materiałów informacyjnych oraz zapewnia pełn integracj z systemem zarzdzania informacj i wykorzystywania statystyk. 24 Kierunki rozwoju i cechy nowopowstałych usług informacyjnych realizowanych w czasie rzeczywistym wiadcz o deniu do zapewnienia uytkownikowi komfortu pracy i maksymalnego upodobnienia usług sieciowych do tradycyjnych, przy zachowaniu komfortu zwizanego ze zdalnym dostpem. Działania te dowodz, e współczeni bibliotekarze s 21 Chowdhury G. G.: Digital libraries and reference services: present and future. Journal of Documentation no. 58 (3), pp Desai C. M.: Instant messaging reference: how does it compare? The Electronic Library no. 21 (1), pp McDonald J., Kebbell M.: Access in an increasingly digital world. The Electronic Library no. 22 (6), pp Cox A., Yates R.: Library orientated portals solutions. JISC, London 2002.

8 26 wiadomi, i na ocen pracy biblioteki hybrydowej ogromny wpływ ma równie jako sprzenia zwrotnego bibliotekarz uytkownik wirtualny Hybrydyzacja umiejtnoci W zwizku z rozszerzeniem działalnoci bibliotek poza wymiar rzeczywisty i wyzwaniami, jakie stawia przed nimi aktywne uczestnictwo w budowaniu społeczestwa informacyjnego zmienia si zakres wymaga stawianych przed bibliotekarzami, zatrudnionymi w hybrydowej bibliotece uczelnianej. Biblioteka hybrydowa narzuca konieczno rozszerzenia i hybrydyzacji umiejtnoci zawodowych personelu bibliotecznego, a take uytkowników. Od bibliotekarza w 21. wieku oczekuje si, e odegra ywotn rol w zmieniajcych si potrzebach społecznoci informacyjnej jutra. Tradycyjnie bibliotekarze czsto organizowali i klasyfikowali informacje w taki sposób, e mogli odszuka właciwe dane w imieniu uytkownika. Bibliotekarze pełnili wic fizyczn rol doradców, interpretatorów i poredników, w odniesieniu do potrzeb informacyjnych uytkownika. Obecnie, bibliotekarz musi wej dodatkowo w całkowicie nowy cykl informacyjny, poczwszy od tworzenia, restrukturyzowania i prezentacji informacji, po jej rozpowszechnianie i uytkowanie. Przyszło bibliotekarza opiera si na robieniu tego, czego nie moe wykona komputer. Innymi słowy, bibliotekarz powinien by stra przyboczn informacji. 25 Uznaje si, e współczesny bibliotekarz hybrydowy powinien posiada zdolnoci analityczne, umiejtno zarzdzania rozproszonymi zasobami, zdolno obsługi społecznoci rozproszonych uytkowników, elastyczno, 26, 27 kreatywno, umiejtno samokształcenia i wprowadzania innowacji. Musi on czuwa nad cigłym rozwojem zasobów, ich aktualnoci i kompletnoci, prowadzi działalno promocyjn i marketingow, a wobec uytkowników - pełni funkcje doradcze i konsultacyjne oraz przeprowadza ich permanentne szkolenia. Uytkownik biblioteki hybrydowej musi bowiem równie posiada umiejtnoci hybrydowe, aby mógł samodzielnie korzysta z oferowanych mu zasobów i usług. 4. Przyszło bibliotek W 1931 r. Ranganathan stworzył słynne pi praw, w odniesieniu do bibliotek (1. Ksiki s do uytku, 2. Kademu czytelnikowi jego ksik, 3. Kada ksika jej czytelnikowi, 4. Oszczdzaj czas czytelnika, 5. Biblioteka jest rosnc organizacj), które nawet w erze informacji cigle pozostaj 25 Bhattacharya P.: Advances in digital library initiatives: a developing country perspective. The International Information & Library Review no. 36, pp Arnold S.E.: The future role of the information professional. The Electronic Library no. 17 (6), pp Giesecke J., McNeil B.: Core competencies and the learning organization. Library Administration & Management no. 13 (3), pp

9 Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb 27 aktualne. Jednak na ich bazie Crawford i German w 1995 r. sformułowali pi nowych zasad w nadziei, e bd one stanowi reinterpretacj praw Ranganathana dla dzisiejszych bibliotek i ich przyszłoci. Brzmi one nastpujco: 1. Biblioteki obsługuj ludzko, 2. Uwzgldniaj wszystkie formy, w jakich przekazywana jest wiedza, 3. Uywaj inteligentnie technologii, by poprawia obsług, 4. Popieraj wolny dostp do wiedzy, 5. Uwzgldniaj przeszło i twórz przyszło. 28 Propozycja nowych zasad spotkała si jednak z krytyk niektórych wizjonerów przyszłoci, którzy twierdz, e prawa te s właciwie aktualne tylko w odniesieniu do dzisiejszej koncepcji biblioteki. Wg nich jedynie otwarty dostp do informacji powinien by przestrzegany jako zasada uniwersalna, gdy koncepcja ta ley w sercu kadej biblioteki. Kuny i Cleveland uwaaj, e w przyszłoci rola bibliotekarza zdecydowanie zmieni si w stosunku do chwili obecnej oraz, e bazowa bdzie głównie na wiedzy i usługach, a nie zbiorach. W tej wizji przyszłoci nastpuje wyrana zmiana kierunku, z rozwijania biblioteki cyfrowej (hybrydowe) na rozwijanie si - bibliotekarzy. Nadszedł czas by inwestowa w ludzi, nie w technologie. Centralnym punktem dla wizji nowej biblioteki cyfrowej jest bibliotekarz cyfrowy/pracownik wiedzy, który troszczy si o ludzi. 29 Ale inwestowanie w technologie ponad głowami ludzi jest bardzo kuszce dla rzdów, fundacji, przełoonych itp., działajcych zgodnie z prawem destrukcji, podanym przez Downesa i Mui. Mówi ono, e systemy społeczne, ekonomiczne i polityczne zmieniaj si na zasadzie równomiernego wzrostu, natomiast technologia zmienia si skokowo. 30 Oznacza to, e raczej wicej bdziemy wydawa na technologie w nadziei, e ze skutków ich rozwoju skorzysta społeczestwo i róne instytucje, anieli - na socjalne i ekonomiczne potrzeby, aby w ten sposób wywoła rozwój technologiczny. Dlatego najlepsz rad dla bibliotekarzy jest, aby nie skupiali swych wysiłków na wyłapywaniu nowinek z technologii, lecz spdzali wicej czasu na dostosowywaniu i ujarzmianiu jej dla realizacji informacyjnych potrzeb społeczestwa Uwagi kocowe Powstanie bibliotek hybrydowych dowodzi, e biblioteki naukowe bardzo aktywnie reaguj na zmieniajce si potrzeby informacyjne swoich uytkowników, wykorzystujc do ich realizacji najnowoczeniejsze rodki, dostpne dziki rozwojowi technologicznemu i cywilizacyjnemu. 28 Crawford W., German M.: Future libraries: dreams, madness, and reality. American Library Association Kuny T., Cleveland G.: The digital library: myths and challenges. IFLA Journal no. 24 (2), pp Downes L., Mui C.: Unleashing the killer app: digital strategies for market dominance. Harward Business School Press Deegan M., Tanger S.: Digital futures. Strategies for the information age. Neal-Schuman Publisher Inc., New York 2002.

10 28 Aby si tak jednak działo, ich personel musi by właciwie przygotowany i dysponowa odpowiednim poziomem wiedzy, umiejtnoci i potencjału twórczego. Tylko wówczas bdzie w stanie podejmowa nowe wyzwania, które skutecznie wspiera bd społeczno akademick i pozaakademick w procesie przeobrae, zwizanych z budow społeczestwa informacyjnego. Dla osignicia tego stanu - współczesne biblioteki akademickie musz zmienia sw kultur organizacyjn i przekształca si w organizacje oparte na wiedzy, w których kady członek personelu ma obowizek dokształcania si przez cały okres swojej aktywnoci zawodowej.

11 Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb 29 Bibliografia [1] Arnold S. E.: The future role of the information professional. The Electronic Library no. 17 (6), pp [2] Babik W., Rykaczewska-Wiórogórska B.: Telematyka koncepcja i wykorzystanie w społeczestwie informacyjnym. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 17 (1), s [3] Bem D. J.: Multimedialne usługi. [W:] VII Krajowa Konferencja KOWBAN 2000 (Wrocław - Polanica Zdrój): materiały. Wrocław 2000, s [4] Bhattacharya P.: Advances in digital library initiatives: a developing country perspective. The International Information & Library Review no 36, pp [5] Borgman C. L.: Digital libraries and the continuum of scholarity communication. Journal of Documentation no. 56 (4), pp [6] Brophy P.: Towards a generic model of information and library services in the information age. Journal of Documentation no. 56 (2), pp [7] Chowdhury G. G.: Digital librariesand reference services: present and future. Journal of Documentation no. 58 (3), pp [8] Cox A., Yates R.: Library oriented portals solutions. JISC, London [9] Deegan M., Tanger S.: Digital futures: strategies for the information age. Neal-Schuman Publisher Inc., New York [10] Dempsey L.: The network and the library: working in the new shared space: infrastructure and institutions. The Electronic Library no. 17 (4), pp [11] Desai C.M.: Instant messaging reference: how does it compare? The Electronic Library no. 21 (1), pp [12] Giesecke J., McNeil B.: Core competencies and the learning organization. Library Administration & Management no. 13 (3), pp [13] Jankowska M. A., Jankowski P.: Is this a geolibrary? A case of Idaho Geospatial Data Center. Information Technology and Libraries no. 19 (1), pp [14] Li B.: Development in information society as reflected in online abstracts of The Information Society ( ). The International Information & Library Review no. 34, pp [15] McDonald J., Kebbell M.: Access in an increasingly digital world. The Electronic Library no. 22 (6), pp [16] Merkel C.: Folkloristics and educational spaces: material lore in classrooms with and without walls. Library Trends no. 7 (3), pp [17] Negrophonte N.: Being digital. Knopf, New York [18] Ostrow R. L.: Library culture in the electronic age: a case study of organizational change. The State University of New Jersey, New Brunswick, NJ, Rutgers [19] Philips, Williams S. R.: Collection development embraces the digital age. Library Resources & Technical Services no. 48 (4), pp [20] Piotrowicz G.: Kreowanie serwisów informacyjnych w hybrydowej bibliotece uczelnianej. [W:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. M. Kocójowa. Wydaw. UJ, Kraków 2005, s [21] Piotrowicz G.: Bibliotekarz a uytkownik-klient we współczesnej bibliotece uczelnianej. [dok. elektr.] [odczyt ]. [22] Ramzan M.: Effects of IT utilization and knowledge on librarians IT attitudes. The Electronic Library no. 22 (5), pp [23] Rumei G.: Constructing library networks with Chinese characteristics: bringing about society - wide sharing of information resources. The International Information & Library Review no. 36, pp [24] Saunders L. M.: The human elements in the virtual libraries. Library Trends no. 47 (4), pp [25] Sutton S.: Future service models and the convergence of functions: the reference librarian as technician, author and consultant. [W:] The roles of reference librarians, today and tomorrow. Haworth Press, New York 1996, pp

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 1. INFORMACJA O OBIEKTACH KULTURY I INTERNET 2005

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 1. INFORMACJA O OBIEKTACH KULTURY I INTERNET 2005 Grażyna Piotrowicz Biblioteka Uniwersytecka Wrocław e-mail: piotrowicz@bu.uni.wroc.pl NOWY WYMIAR FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK JAKO INSTYTUCJI KULTURY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM [NEW DIMENSION OF THE PERFORMANCE

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Piotr Pachół WODGiK Katowice Metadane standardy (historia) 2003.02.26 opublikowanie standardu ISO 15836:2003 Information and documentation

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital Libraries

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital Libraries Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum - Polskie Biblioteki Cyfrowe Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby

Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby mgr Jagoda Rycharska Sekretarz Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego eprint, IINiB UMK I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Człowiek Nauka.

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Alma system biblioteczny następnej generacji

Alma system biblioteczny następnej generacji RADOSŁAWA DZIUBECKA Aleph Polska e-mail: r.dziubecka@aleph.pl DOMINIKA PALECZNA Aleph Polska e-mail: d.paleczna@aleph.pl Alma system biblioteczny następnej generacji ABSTRAKT: Artykuł stanowi omówienie

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich The newest trends in American academic libraries

Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich The newest trends in American academic libraries B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Profesor Fundacji Fulbrighta 2004/05 University of Idaho Library Moscow, USA Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Zagadnienia Zarządzanie szkołą wyŝszą systemy klasy ERP stan obecny Komunikacja wewnątrz uczelni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Akademia Ekonomiczna w Krakowie Biblioteka Główna kochan@bibl.ae.krakow.pl Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA AKADEMICKA KOMUNIKACJA NAUKOWA OTWARTA NAUKA REPOZYTORIUM UCZELNIANE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

BIBLIOTEKA AKADEMICKA KOMUNIKACJA NAUKOWA OTWARTA NAUKA REPOZYTORIUM UCZELNIANE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Krystyna Kaczmarczyk * Biblioteka Politechniki Krakowskiej BIBLIOTEKA AKADEMICKA W PROCESIE OTWARTEJ KOMUNIKACJI NAUKOWEJ: ZINTEGROWANY SYSTEM WYMIANY WIEDZY I UDOSTĘPNIANIA AKADEMICKICH PUBLIKACJI Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 25-28 września 2007 dr Barbara Mauer-Górska

Bardziej szczegółowo

Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Piotr Myszkowski

Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Piotr Myszkowski Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Piotr Myszkowski Informacje o obiektach w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dwa poziomy strukturyzacji informacji o obiektach odpowiadają dwóm podstawowym

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II konferencja i3: internet infrastruktutry innowacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Repozytorium eczność. ść? uska,, Instytut Medycyny Pracy, Biblioteka Naukowa

Repozytorium eczność. ść? uska,, Instytut Medycyny Pracy, Biblioteka Naukowa Repozytorium magazyn dokumentów w czy wirtualna społeczno eczność ść? Jolanta Przyłuska uska,, Instytut Medycyny Pracy, Biblioteka Naukowa Biblioteka cyfrowa (internetowa, wirtualna, elektroniczna) Zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej 11 Gra yna Piotrowicz Biblioteka Uniwersytecka Wroc³aw piotrowicz@bu.uni.wroc.pl Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej Hybrid model as the

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika - Wprowadzenie jest biblioteką udostępniającą zbiory elektroniczne o szerokim przekroju dziedzinowym odpowiadającym głównym profilom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie 0 80 0 egzamin magisterski

Bardziej szczegółowo

Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych

Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych 1 Integracja wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych Dr hab. Marek Nahotko 2 Dotychczasowe prace dla integracji Potrzeba współdziałania (interoperability) na wielu poziomach: Celem współdziałania jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

danych przestrzennych

danych przestrzennych Katalogi metadanych i usługi ugi przegldania danych przestrzennych Wisła Malinka 5-7 wrzenia 2007 r. URZDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOLIWOCI I OCZEKIWANIA Pierwszoplanowe działania: zatwierdzenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Organizacja wirtualnych warsztatów informacyjnych w bibliotekach publicznych Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego W dobie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Jak Cię widzą, tak Cię piszą Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Jak Cię widzą 2. Usytuowanie repozytoriów uczelnianych w systemie Synat 3. Czy tylko

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W prezentowanym artykule autor przedstawia p atno ci elektroniczne w kontek- cie ich u ycia w e-administracji. Autor wymienia dost pne w Polsce ró ne

W prezentowanym artykule autor przedstawia p atno ci elektroniczne w kontek- cie ich u ycia w e-administracji. Autor wymienia dost pne w Polsce ró ne UKASZ ZAKONNIK W prezentowanym artykule autor przedstawia patnoci elektroniczne w kontek- cie ich uycia w e-administracji. Autor wymienia dostpne w Polsce róne formy patnoci elektronicznych i zwraca uwag

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie oparte na bezpiecznym publikowaniu danych. Szybkie przeszukiwanie i przeglądanie na trójwymiarowym wirtualnym globusie

Rozwiązanie oparte na bezpiecznym publikowaniu danych. Szybkie przeszukiwanie i przeglądanie na trójwymiarowym wirtualnym globusie ERDAS TITAN ERDAS TITAN Pozwala udostępniać i przeglądać dane. Rozwiązanie oparte na bezpiecznym publikowaniu danych Szybkie przeszukiwanie i przeglądanie na trójwymiarowym wirtualnym globusie Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej JBC w liczbach Udostępnianie w JBC Działalność wydawnicza i self-archiving Obszary współpracy pomiędzy jednostkami UJ w ramach Repozytorium Perspektywa

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE Katowice, 27 28 listopada 2014 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Czasopisma w MathSciNet 3. Jednoznaczna identyfikacja autorów 4. System

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz brokerem informacji?

Bibliotekarz brokerem informacji? Bibliotekarz brokerem informacji? Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Katowice, 25 czerwca 2009 1 Spis treści Kim jest i co robi broker informacji? Kim jest i co robi bibliotekarz?

Bardziej szczegółowo