PORADNIK. Klasyfikacja budżetowa RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. plus. zmiany i praktyczne przykłady. nr 4/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Klasyfikacja budżetowa RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. plus. zmiany i praktyczne przykłady. nr 4/2015"

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK ISSN NR INDEKSU KWIECIEŃ 2015 CENA 63 zł (w tym 5% VAT) plus PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 4/2015 IRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy NAJWAŻNIEJSZE TEMATY SFERY BUDŻETOWEJ MACIEJ WOJDOWSKI Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady

2 Bądź na bieżąco! Sektor FinanS ów Publicznych PRB 5/2015 Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdawczości należności publicznoprawne PRB 6/2015 Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdawczości należności cywilnoprawne PRB 7/2015 Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdawczości zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne Format B5, 96 stron, oprawa miękka. W najbliższych trzech numerach PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej znajdą się praktyczne wskazówki w zakresie rozrachunków, tj. należności i zobowiązań, w tym: publicznoprawnych, cywilnoprawnych. Cała tematyka zostanie przedstawiona zarówno od strony rachunkowej, jak i sprawozdawczej ,

3 UWAGA! Na 94 stronie KRZYŻÓWKA DLA KSIĘGOWYCH Spis treści Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady 1. Klasyfikacja budżetowa najnowsze zmiany w 2015 r Zmiany w klasyfikacji rozdziałów Zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów Zmiany dotyczące czwartej cyfry dochodów Zmiany dotyczące paragrafów dochodów Zmiany w klasyfikacji paragrafów wydatków Zmiany w grupowaniu wydatków Zmiany dotyczące czwartej cyfry wydatków Zmiany dotyczące paragrafów wydatków Zmiany w klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków. Teoria i praktyka Zamówienie towar czy usługa a kwestia opisu czynności w treści faktury lub rachunku. Przyczyny błędnego zaklasyfikowania Zlecenie zakupu a faktury wielopozycyjne zakup usługi czy też usługi i towaru. Jeden paragraf czy też dwa lub więcej paragrafów, czyli zakup towaru i usługi jednocześnie Zakup usługi efekt materialny. Towar czy usługa? Zakup usługi czy wyposażenia program komputerowy licencja, aktualizacja oprogramowania Usługi wykonywane przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poza nią Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług Umowy o dzieło Partycypacja w kosztach zadania czy zakup usługi od innej jednostki wspólne zadanie Opłaty obowiązkowe opłaty o charakterze ekwiwalentnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki i zakupy inwestycyjne zasady klasyfikowania Przeglądy, naprawy w ramach przeglądu, konserwacja Zaliczki udzielane pracownikom i innym osobom a klasyfikacja budżetowa Zaangażowanie a klasyfikacja budżetowa Usługi szkoleniowe i szkolenia pracowników Analiza porównawcza poszczególnych paragrafów wydatków budżetowych Zastosowanie paragrafu 430 w relacji do paragrafów: 427, 433, 441, 442 oraz Zastosowanie paragrafu 421 w relacji do paragrafów 422 i Zastosowanie paragrafu 427 w relacji do paragrafów 430 i PORADNIK Rachunkowości Budżetowej nr 4 (100 ) 1

4 3.4. Zastosowanie paragrafów 302 oraz 303 w relacji do paragrafu Zastosowanie paragrafu 417 w relacji do paragrafów 409 i Zastosowanie paragrafu 461 w relacji do paragrafu Zastosowanie paragrafów 459 i Zastosowanie paragrafu 427 w relacji do paragrafów: 605 i 606 oraz Zastosowanie paragrafu 443 w relacji do paragrafu Zastosowanie paragrafu 440 w relacji do paragrafu Zastosowanie paragrafu 311 w relacji do paragrafów 430 oraz Zastosowanie paragrafów 438 i 439 w relacji do paragrafów 430 oraz Paragrafy wydatków budżetowych a koszty rodzajowe Układ kosztów rodzajowych a klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków budżetowych Konto 401 Zużycie materiałów i energii a klasyfikacja budżetowa Konto 402 Usługi obce a klasyfikacja budżetowa Konto 403 Podatki i opłaty a klasyfikacja budżetowa Konto 404 Wynagrodzenia a klasyfikacja budżetowa Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia a klasyfikacja budżetowa Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe a klasyfikacja budżetowa Paragrafy wydatków budżetowych a pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne Konto 751 Koszty finansowe a klasyfikacja budżetowa Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne a klasyfikacja budżetowa Konto 771 Straty nadzwyczajne a klasyfikacja budżetowa Paragrafy wydatków budżetowych a środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne Konto 011 Środki trwałe a klasyfikacja budżetowa Konto 013 Pozostałe środki trwałe a klasyfikacja budżetowa Konto 014 Zbiory biblioteczne a klasyfikacja budżetowa Konto 020 Wartości niematerialne i prawne a klasyfikacja budżetowa WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW Zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej dotyczące piątej cyfry IRB INFORMUJE Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej Ozusowanie zleceń Wpłaty na PFRON PRZEPISY a PRAKTYKA W jakiej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmować nową opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego Dostęp do IRB PLATFORMY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PRAWA PRACY

5 Maciej Wojdowski prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, wieloletni trener wiodących firm szkoleniowych. Tematyką finansów publicznych i rachunkowości budżetowej zajmuje się od 1997 r. Autor wielu publikacji, w tym wzorcowego planu kont dla jednostek systemu pomocy społecznej oraz jednostek systemu oświaty. Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady ad5ed2ad-c7e4-4ee7-b630-4bbbc31423fc Wstęp Jednostki sektora finansów publicznych stosują klasyfikację budżetową w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. W przypadku większości objaśnień zamieszczonych w rozporządzeniu o klasyfikacji budżetowej przy poszczególnych podziałkach użyte jest sformułowanie w szczególności, co oznacza, że katalog wskazany przez Ministra Finansów jest otwarty, a zatem w praktyce ciągle występuje wiele rozbieżności. Ministerstwo Finansów w wielu swoich wyjaśnieniach podkreśla, że wyboru odpowiedniego sposobu klasyfikowania wydatku dokonać musi kierownik jednostki sektora (główny księgowy jednostki) zgodnie z istniejącym stanem faktycznym i stosownie do postanowień umowy zawartej z określonym podmiotem. W Poradniku oprócz zestawienia zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. i od 1 stycznia 2016 r. oraz informacji MF w sprawie piątej cyfry podano wskazówki ułatwiające dokonanie wyboru właściwego paragrafu, m.in. wskazano: jak uniknąć błędnego zaklasyfikowania wydatku w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią złożonego zamówienia a opisem zawartym na fakturze w pozycji: nazwa towaru/usługi, jakie są przyczyny tych błędów, jak postępować w przypadku otrzymania faktury wielopozycyjnej, np. towar, usługa robocizna (czy stosować wówczas jeden paragraf, czy też dwa lub więcej paragrafów, czyli zakup towaru i usługi jednocześnie), kiedy mamy do czynienia z zakupem usługi, a kiedy z zakupem wyposażenia, jak klasyfikować usługi wykonane przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak rozróżniać: remont, konserwację, naprawę, usunięcie awarii, przegląd techniczny z naprawą i bez naprawy, montaż, regenerację, malowanie, serwis, adaptację, ulepszenie, modernizację, polepszenie, odnowienie, co oznacza: prenumerata, licencja, aktualizacja oprogramowania, abonament. Szczegółowej analizie poddano zagadnienia związane z praktycznym aspektem stosowania paragrafów wydatków. Zaprezentowano wiele rozmaitych sytuacji, z jakimi jednostki spotykają się na co dzień w ramach prowadzonych zadań. Różnorodność sytuacji zilustrowano licznymi przykładami liczbowymi wraz z różnymi argumentami za i przeciw ujmowaniu danego wydatku w danym paragrafie klasyfikacji budżetowej. PRB nr 4 (100) 3

6 W Poradniku podano także zasady postępowania w przypadku podobnych paragrafów, np.: kiedy stosować paragraf 430, a kiedy 427, 441 czy 433, kiedy stosować paragraf 421, a kiedy 422 czy 424. Ponadto wskazano propozycje przyporządkowania paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków do kont kosztów rodzajowych zespół 4, w tym powiązanie nowego paragrafu 419. Poradnik adresowany jest zarówno do pracowników pionów finansowo-księgowych, jak i do pracowników merytorycznych odpowiedzialnych z tytułu prowadzonej kontroli merytorycznej ponoszonych wydatków ze środków publicznych. Z pewnością będzie przydatnym narzędziem w pracy dla każdego, kto zajmuje się przyporządkowywaniem ponoszonych wydatków do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej na poziomie paragrafów wydatków budżetowych. 4 kwiecień 2015 r.

7 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady 1. Klasyfikacja budżetowa najnowsze zmiany w 2015 r. Wydane pięć lat temu rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) było już wielokrotnie nowelizowane. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne tym razem spore zmiany wprowadzone w podziałkach klasyfikacji budżetowej, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zakres zmian obejmuje m.in.: wprowadzenie nowych rozdziałów, zmiany w objaśnieniach do niektórych rozdziałów, zmiany w objaśnieniach do niektórych paragrafów dochodów, zmiany w objaśnieniach do niektórych paragrafów wydatków, wprowadzenie nowych paragrafów wydatków, uchylenie niektórych paragrafów wydatków. Większość zmian weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a część ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 r Zmiany w klasyfikacji rozdziałów W załączniku nr 2 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja rozdziałów uchylono rozdziały: 70013, 70016, 71032, 90012, dodano rozdziały: 75222, 75223, 80149, oraz dodano lub zmieniono objaśnienia do niektórych rozdziałów. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmieniono brzmienie objaśnień: Nowe objaśnienia W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Objaśnienia przed zmianą W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby uwzględnienia nowej perspektywy finansowej ( ). 2. W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo w rozdziale Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dodano objaśnienia w brzmieniu: Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby uwzględnienia nowej perspektywy finansowej ( ). PRB nr 4 (100) 5

8 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: uchylono rozdział Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, uchylono rozdział Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych. Uchylenie rozdziału związane jest z równoczesnym dodaniem nowego rozdziału o tej samej treści i zakresie w dziale 752 Obrona narodowa (zmiana ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.), natomiast w zakresie rozdziału uchylenie jest wynikiem eliminacji niefunkcjonującej podziałki klasyfikacji budżetowej. 4. W dziale 710 Działalność usługowa uchylono rozdział Agencja Mienia Wojskowego. Uchylenie związane jest z równoczesnym dodaniem nowego rozdziału o tej samej treści i zakresie w dziale 752 Obrona narodowa (zmiana ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.). 5. W dziale 750 Administracja publiczna po rozdziale Rada do Spraw Uchodźców dodano rozdział wraz z objaśnieniami w brzmieniu: Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody na zadania realizowane w ramach służby zagranicznej objęte porozumieniem zawieranym między organem administracji rządowej a ministrem właściwym do spraw zagranicznych. W ramach tego nowego rozdziału prowadzone będą rozliczenia zadań wykonywanych przez przedstawicieli resortów, którzy są delegowani do realizacji zadań w placówkach zagranicznych podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych (zmiana nie ma zastosowania do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.). 6. W dziale 752 Obrona narodowa dodano rozdziały: i w brzmieniu: Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Nowe rozdziały w swym zakresie i treści nawiązują do uchylonych rozdziałów: i Zadania realizowane w ramach uchylonych rozdziałów mają związek z obronnością i zostały wprowadzone do działu 752 Obrona narodowa (zmiana ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.). 7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodano rozdział wraz z objaśnieniami w brzmieniu: Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych W rozdziale tym ujmuje się dokonywane przez organ podatkowy zwroty kwot stanowiących różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym. Wprowadzenie nowego rozdziału związane jest ze zmianą zasad obliczania ulgi prorodzinnej. 6 kwiecień 2015 r.

9 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady 8. W dziale 801 Oświata i wychowanie dodano rozdziały: i w brzmieniu: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Nowe rozdziały w dziale 801 Oświata i wychowanie związane są z obowiązkiem przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej (w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zmiana ta powinna być uwzględniona w 2015 r. z tym, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwały budżetowej w terminie do 31 marca 2015 r. 9. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono następujące zmiany: w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmieniono brzmienie objaśnień: Nowe objaśnienia W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. Objaśnienia przed zmianą W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. do rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dodano objaśnienia w brzmieniu: W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), do rozdziału Dodatki mieszkaniowe dodano objaśnienia w brzmieniu: W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o któ- PRB nr 4 (100) 7

10 rym mowa w art. 5c 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz z późn.zm.). Zmiany objaśnień do rozdziałów: i wynikają z wejścia w życie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych. Natomiast zmiana w rozdziale ma na celu wyłączenie ewentualnych sporów interpretacyjnych co do poprawnej podziałki klasyfikacji bud żetowej. 10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: do rozdziału Gospodarka odpadami dodano objaśnienia w brzmieniu: W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz z późn.zm.), uchylono rozdziały: EKOFUNDUSZ i Agencja Rozwoju Komunalnego. Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mają charakter zmian ujednolicających zasadę rozliczania dochodów i wydatków w ramach jednego rozdziału w związku z systemem funkcjonowania gospodarowania odpadami, a w przypadku rozdziałów i ma charakter porządkujący, tak jak przy rozdziale Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów W załączniku nr 3 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) rozszerzono zakres paragrafów stanowiących dochody majątkowe jednostki samorządu terytorialnego, zmieniono nazwy i objaśnienia do czwartej cyfry 8 i 9, dodano paragrafy 205 i 626 oraz zmieniono objaśnienia do niektórych paragrafów. Wprowadzono zmiany w zdaniu dotyczącym dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: Po zmianie Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: , 087, 618, 620, , , , , 656, i 668. Przed zmianą Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: , 087, 618, 620, 626, , , , 656, i 668. Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem nowych paragrafów zmiana ma charakter porządkujący Zmiany dotyczące czwartej cyfry dochodów Zmieniono nazwę i objaśnienia do czwartej cyfry 8: 8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich 8 kwiecień 2015 r.

11 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady Nowe objaśnienia Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, w tym głównie z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Symbol ten stosuje się również do dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Objaśnienia przed zmianą Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, a także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Zmieniono nazwę i objaśnienia do czwartej cyfry 9: 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Nowe objaśnienia Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów, których źródłem są, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, odsetki, a także środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Objaśnienia przed zmianą Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, a także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Zmiana jest związana z nową perspektywą finansową na lata Zmiany dotyczące paragrafów dochodów 1. Zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafu 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych : Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, o którym mowa Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, PRB nr 4 (100) 9

12 w art. 30c powyższej ustawy. pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 30c powyższej ustawy. Zmiana jest związana z objęciem w ramach tego paragrafu również działów specjalnej produkcji rolnej. 2. Zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafu 003 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych : Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wpływy z tytułów określonych w art a i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wpływy z tytułów określonych w art. 28, 29, 30, 30a i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ma charakter porządkujący. 3. Do paragrafu 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dodano objaśnienia w brzmieniu: W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana ma na celu ujednolicenie zasad klasyfikowania wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Zmiana ta powiązana jest ze zmianą objaśnień do rozdziału Zmieniono nazwę i brzmienie objaśnień do paragrafu 068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych : 068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.). Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 oraz w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiana doprecyzowuje zasady ujmowania odpłatności ponoszonej przez rodziców w związku z pobytem dziecka w pieczy zastępczej. 5. W objaśnieniach do paragrafu 069 Wpływy z różnych opłat dodano tiret od dziewiętnastego do dwudziestego piątego w brzmieniu: 10 kwiecień 2015 r.

13 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady opłaty za wydanie pisemnej interpretacji podatkowej przez Biura Krajowej Informacji Podatkowej, opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn.zm.), opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.), opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619), wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, o których mowa w art. 203 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn.zm.). Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu ujmowania różnych opłat. Tym samym nowo wskazane tytuły nie mogą być ujmowane w innych paragrafach. 6. W objaśnieniach do paragrafu 097 Wpływy z różnych dochodów dodano tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu: wpływy z tytułu odszkodowań od poczty i ubezpieczycieli, zryczałtowane koszty postępowania karno-skarbowego, o których mowa w art pkt 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn.zm.). Zmiana ta polega na rozszerzeniu zakresu ujmowania różnych opłat. Tym samym nowo wskazane tytuły nie mogą być ujmowane w innych paragrafach. 7. Zmieniono nazwę i brzmienie objaśnień do paragrafu 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem nowego paragrafu Dodano nowy paragraf 205 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego PRB nr 4 (100) 11

14 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Jest to zmiana uszczegóławiająca, związana z realizacją nowych programów w ramach nowej perspektywy finansowej , gdzie jednostka samorządu terytorialnego występuje jako beneficjent. 9. Zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafu 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy : Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a 2c oraz art. 108 ust. 1g 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.). Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.). Jest to zmiana porządkująca związana ze skutkami zmiany ww. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 10. Zmieniono nazwę i brzmienie objaśnień do paragrafu 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Nowe objaśnienia Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Jest to zmiana związana z wprowadzeniem nowego paragrafu Dodano paragraf 625 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej kwiecień 2015 r.

15 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady Jest to zmiana uszczegóławiająca, związana z realizacją nowych programów w ramach nowej perspektywy finansowej , gdzie jednostka samorządu terytorialnego występuje jako beneficjent. 12. Zmieniono nazwę i brzmienie objaśnień do paragrafu 855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej : 855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Zmiana ma na celu umożliwienie ujmowania dochodów w nowej perspektywie Zmiany w klasyfikacji paragrafów wydatków W załączniku nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) rozszerzono zakres paragrafów stanowiących wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego, wprowadzono zmiany w grupowaniu wydatków, zmieniono nazwy i objaśnienia do czwartej cyfry 8 i 9, dodano paragrafy: 205, 419 i 625, uchylono paragrafy 435 i 437 oraz zmieniono lub uchylono objaśnienia do niektórych paragrafów. Wprowadzono zmiany w zdaniu dotyczącym dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: Po zmianie Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, , 625, 630, , i 680. Przed zmianą Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, , 630, , i Zmiany w grupowaniu wydatków Grupy wydatków: Dotacje i subwencje 200 do 204, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301 otrzymują brzmienie: Dotacje i subwencje 200 do 205, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301, 482, Wydatki bieżące jednostek budżetowych 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 488 do 490 i 493 do 498 otrzymują brzmienie: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 401 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 474 do 478, 481, 488 do 490 i 493 do 498, Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680 otrzymują brzmienie: Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680. PRB nr 4 (100) 13

16 Zmiany dotyczące czwartej cyfry wydatków Zmieniono nazwę i objaśnienia do czwartej cyfry 8: 8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich Nowe objaśnienia Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (do których stosowana jest czwarta cyfra 5 lub 1) oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, a także z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa. Objaśnienia przed zmianą Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa. Zmieniono nazwę i objaśnienia do czwartej cyfry 9: 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Nowe objaśnienia Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (do których stosowana jest czwarta cyfra 6 lub 2), stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych. Objaśnienia przed zmianą Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych. Jest to zmiana związana z nową perspektywą finansową na lata kwiecień 2015 r.

17 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady Zmiany dotyczące paragrafów wydatków 1. Zmieniono nazwę i brzmienie objaśnień do paragrafu 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Nowe objaśnienia Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Jest to zmiana związana z wprowadzeniem nowego paragrafu Dodano nowy paragraf 205 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Jest to zmiana uszczegóławiająca, związana z realizacją nowych programów w ramach nowej perspektywy finansowej , gdzie jednostka samorządu terytorialnego występuje jako beneficjent. 3. Zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafu 269 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy : Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a 2c oraz art. 108 ust. 1g 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to zmiana porządkująca, związana ze skutkami zmiany ww. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PRB nr 4 (100) 15

18 4. Zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafu 304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń : Nowe objaśnienia Paragraf ten obejmuje w szczególności: nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrody ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne, nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, nagrody dla żołnierzy wynikające z ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz z późn.zm.). Paragraf ten nie obejmuje nagród przyznawanych przez pracodawców dla pracowników. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten obejmuje w szczególności nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrody ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, nagrody konkursowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody dla żołnierzy wynikające z ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz z późn.zm.). Zmiana polega na wyodrębnieniu z paragrafu 304 nagród konkursowych oraz na doprecyzowaniu istniejących postanowień zawartych w paragrafie Dodano nowy paragraf 419 wraz z objaśnieniami: 419 Nagrody konkursowe Paragraf ten obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. W paragrafie tym powinny być ujmowane zarówno wydatki przeznaczone na zakup towarów stanowiących nagrody rzeczowe, jak i wydatki na nagrody w formie pieniężnej. Wydatki na nagrody rzeczowe w konkursach nie mogą być zatem ujmowane w paragrafie 421 czy też innym paragrafie z zastrzeżeniem paragrafu 419. Nowo wprowadzony paragraf ma także zastosowanie w jednostkach systemu oświaty w związku z organizowanymi różnorodnymi konkursami, jeśli nagrody na wygrane są finansowane ze środków budżetowych. W przypadku finansowania kosztów nagrody ze środków rady rodziców jakikolwiek paragraf klasyfikacji budżetowej nie może mieć zastosowania. 16 kwiecień 2015 r.

19 Klasyfikacja budżetowa zmiany i praktyczne przykłady 6. Zmieniono brzmienie objaśnień do paragrafu 425 Zakup sprzętu i uzbrojenia : Nowe objaśnienia Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach kontroli skarbowej i w izbach celnych w dziale 750 Administracja publiczna. Do paragrafu tego nie zalicza się wydatków na zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn.zm.). Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu i w budżetach wojewodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach kontroli skarbowej i w izbach celnych w dziale 750 Administracja publiczna. Do paragrafu tego nie zalicza się wydatków na zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn.zm.). Jest to zmiana porządkowa dotycząca instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego. 7. Zmieniono objaśnienia do paragrafu 430 Zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą tiret szóstego, z którego usunięto zwrot wywóz śmieci. Tym samym opłaty za wywóz śmieci, a precyzyjniej opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane przez gminy powinny być ujmowane w paragrafie 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Usunięcie zapisu w paragrafie 430 związane jest ze zmianą charakteru prawnego opłaty za gospodarowanie odpadami. Charakter prawny tej opłaty wyklucza ją z kategorii usług, a tym samym nie jest zasadne i celowe ujmowanie jej jako wydatku na zakup usług pozostałych w paragrafie 430 Zakup usług pozostałych. 8. Uchylono paragraf 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet. Uchylenie paragrafu 435 jest związane ze zmianą opisu zastosowania paragrafu 436. Zakupu usług dostępu do sieci Internet nie należy już ujmować jako odrębnego wydatku w podziałce klasyfikacji budżetowej. 9. Zmieniono nazwę i dodano objaśnienia do paragrafu 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej : 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet. Zmiana w zakresie stosowania paragrafu 436 jest wynikiem uchylenia paragrafów 435 i 437. Zakres rzeczowy objęty oboma uchylonymi paragrafami został skumulowany w jednym paragrafie 436, co ułatwi planowanie i wykonywanie budżetu. PRB nr 4 (100) 17

20 10. Uchylono paragraf 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Uchylenie paragrafu 437 jest związane jednocześnie ze zmianą działania paragrafu 436. Po zmianach nie ma już możliwości ujmowania w tym paragrafie usług telefonii stacjonarnej. 11. Uchylono objaśnienia do paragrafu 462 Umorzenie należności agencji płatniczych. Uchylenie objaśnień nastąpiło z uwagi na istnienie budżetu środków europejskich. 12. Uchylono objaśnienia do paragrafu 463 Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Uchylenie objaśnień nastąpiło z uwagi na istnienie środków europejskich. 13. Uchylono objaśnienia do paragrafu 495 Różnice kursowe. Uchylenie objaśnień ma charakter techniczny. 14. Zmieniono nazwę i brzmienie objaśnień do paragrafu 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Nowe objaśnienia Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Objaśnienia przed zmianą Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem nowego paragrafu Dodano paragraf 625 wraz z objaśnieniami: 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Jest to zmiana uszczegóławiająca, związana z realizacją nowych programów w ramach nowej perspektywy finansowej , gdzie jednostka samorządu terytorialnego występuje jako beneficjent. 18 kwiecień 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny KPS-4100-06-01/2013 P/13/108 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Rozstrzygającej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo