OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:"

Transkrypt

1 OPERAT SZACUNKOWY Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113, KW Nr GL1Z/ /3 PODSTAWA WYCENY: Wycena opracowana na podstawie zamówienia DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 przez Tadeusza ŻUKROWSKIEGO Rzeczoznawcę Majątkowego, uprawnienia zawodowe Nr 3253 do szacowania nieruchomości. CEL OPRACOWANIA: Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. POZIOM CEN: listopad 2013 r. AUTOR OPRACOWANIA: DATA OPRACOWANIA: 4 listopad 2013 r.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 KW Nr GL1Z/ /3, działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 Podstawa wyceny: Właściciel nieruchomości: Cel opracowania: operat szacunkowy opracowany na podstawie zamówienia DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 dla Tadeusza ŻUKROWSKIEGO Rzeczoznawcy Majątkowego, uprawnienia zawodowe Nr 3253 do szacowania nieruchomości, członka Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach DOM MUZYKI I TAŃCA zam ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 celem niniejszego opracowania jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy Nieruchomość zabudowana: działki gruntu Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 o powierzchni m 2 z prawem wieczystego użytkowania zabudowana budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA o powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2 Wartość rynkowa nieruchomości na dzień wyceny wynosi: ,- zł słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych Poziom cen: listopad 2013 r. Data określenia wartości: 4 listopad 2013 r. Data sporządzenia operatu: 4 listopad 2013 r. Zabrze, 4 listopad 2013 r. Rzeczoznawca Majątkowy AUTOR OPRACOWANIA: STRONA 2

3 ZAWARTOŚĆ WYCENY: I CZĘŚĆ OGÓLNA... str Przedmiot i zakres wyceny... str Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy wycenie... str Podstawa formalna opracowania, daty wyceny, poziom cen, źródła informacji.. str Cel opracowania wyceny... str Stan przedmiotu wyceny... str Analiza rynku i dobór metodologii wyceny... str Opis nieruchomości gruntowej zabudowanej... str. 13 II CZĘŚĆ WYCENA NIERUCHOMOŚCI... str Wycena podejściem porównawczym... str. 20 III CZĘŚĆ USTALENIA KOŃCOWE... str Określenie końcowe szacunkowej wartości nieruchomości... str Wnioski końcowe... str Klauzule i zastrzeżenia... str Załączniki... str Dokumentacja fotograficzna... str. 30 STRONA 3

4 I CZĘŚĆ OGÓLNA STRONA 4

5 1. Przedmiot i zakres wyceny. Stosownie do treści zamówienia, oszacowaniu wartości podlega nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA o powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2, zlokalizowana w Zabrzu przy ulicy de Gaulle a Nr 17, działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 o powierzchni m 2. Nieruchomość jest zapisana w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych KW Nr GL1Z/ /3. 2. Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy wycenie. 2.1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). 2.2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2109) w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego z późn. zmianami. 2.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2004 r. (Dz.U. Nr 196 poz. 1628) zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. 2.4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami). 2.5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami). 2.6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. 2.7 Odpis Księgi Wieczystej Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych KW Nr GL1Z/ / Mapa ewidencyjna działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/ Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM 2013 r Materiały wykorzystane przy wycenie: Katalog cen jednostkowych wskaźników robót i obiektów inwestycyjnych wyd. BISTYP-CONSULTING Spółka z o.o. Warszawa 2013 r. STRONA 5

6 Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli wyd. WACETOB Nr 103 wyd. Warszawa Katalog cen dla szacowania obiektów budowlanych metodą szczegółową Nr I/2007(22), wyd. Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMIKS spółka z o.o. w Katowicach Katowice 2007 r Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. I - obiekty kubaturowe, cz. II - obiekty inżynieryjne wyd. SEKOCENBUD, 2013 r Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli - wyd. Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMIKS Sp. z o.o. Katowice 1992 r. oraz Zużycie nieruchomości zabudowanych Instytut Doradztwa Majątkowego, wyd. Warszawa 2003 r Wycena nieruchomości M. Prystupa, wyd. Warszawa PFSRM Informacje własne z transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z terenu woj. śląskiego. 3. Podstawa formalna opracowania, daty wyceny, poziom cen, źródła informacji. 3.1 Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie: DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 dla rzeczoznawcy majątkowego, uprawnienia zawodowe Nr 3253 do szacowania nieruchomości Tadeusza ŻUKROWSKIEGO członka Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. 3.2 Daty istotne dla wyceny: Data sporządzenia wyceny 4 listopad 2013 r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 4 listopad 2013 r. Data, na którą uwzględniono i określono stan przedmiotu wyceny 28 maj 2013 r. Data dokonania oględzin 28 maj 2013 r. STRONA 6

7 3.3 Wizja lokalna 29 października 2013 r. polegająca na dokonaniu: oględzin z ustaleniami ustalenia powierzchni użytkowej opisu technicznego połączonego z badaniem poszczególnych elementów składników ustalenia stopnia zużycia inwentaryzacji technicznej budynku użytkowego spisania ustaleń ze zleceniodawcą wykonania dokumentacji fotograficznej 3.4 Źródła informacji Zleceniodawca: DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr Urząd Miasta w Zabrzu Kancelarie Notarialne w Gliwicach i Zabrzu Agencje Handlu Nieruchomościami z terenu woj. śląskiego Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych kwartalnik Nieruchomość Bank informacji Rzeczoznawców Majątkowych SILESIA w Katowicach Wywiad w terenie i informacje własne. Ponadto: prasa i literatura fachowa Szczegółowe informacje w zakresie: W zakresie informacji technicznych i danych liczbowych dotyczących budynku oraz stanu technicznego budynku wizja lokalna w dniu 29 października 2013 r. W zakresie działki odpis Księgi Wieczystej i Urząd Miasta w Zabrzu W zakresie informacji o prawach do nieruchomości odpis Księgi Wieczystej, Nr GL1Z/ /3, decyzja Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 grudnia 2005 r. o nabyciu praw do nieruchomości o powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2 W zakresie informacji o wartościach rynkowych informacja własna, agencje handlu nieruchomościami, bank informacji SILESIA STRONA 7

8 4. Cel opracowania wyceny. Stosownie do zamówienia celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Zgodnie z rozdziałem 1 dział IV Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych wartość tę określa się w oparciu o aktualnie kształtujące się ceny w obrocie wolnorynkowym dla aktualnego sposobu użytkowania. 5. Stan przedmiotu wyceny. 5.1 Stan prawny nieruchomości. W świetle odpisu z Księgi Wieczystej KW Nr GL1Z/ /3 w Sądzie Rejonowym Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu: Dział I Oznaczenie nieruchomości: Zabrze, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 o powierzchni m 2 BI inne tereny zabudowane BUDYNEK: obiekt kulturalno-oświatowy o charakterze muzyczno-rozrywkowym o kubaturze m 2 i powierzchni przyziemia m 2 działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia r. Dział II Własność: Dział III Prawa i ograniczenia: Dział IV Hipoteki: własność gruntu: Gmina Miejska Zabrze wieczyste użytkowanie gruntu: DOM MUZYKI I TAŃCA Zabrze brak wpisu wg zapisu w KW (odpis w załączeniu) STRONA 8

9 5.2 Informacje o terenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego i w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami dla przedmiotowego terenu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze teren obejmujący działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 przy ul. de Gaulle a Nr 17 w Zabrzu znajduje się na terenie oznaczonym jako: UM tereny śródmieścia miasta - zabudowa usługowa 6. Analiza rynku i dobór metodologii wyceny. 6.1 Analiza rynku nieruchomości Wskazanie rodzaju szacowanej wartości: Artykuł 150 ust. 2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) mówi:,,dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu określa się wartość rynkową. Ustalono, że przedmiotowa nieruchomość może być przedmiotem obrotu. Artykuł 151 ust.1 definiuje wartość rynkową nieruchomości -,,wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. W operacie jest określona wartość rynkowa przedmiotu wyceny zgodnie z podanym zakresem, określono wartość rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU). STRONA 9

10 6.1.2 Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość: Celem określenia wartości rynkowej nieruchomości, biorąc pod uwagę jej cechy fizyczne, użytkowe, a także stan prawny przyjęto do badania rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami użytkowanymi jako budynki o charakterze usługowym, położonych w województwie śląskim, pozostających w obrocie na rynku wtórnym. Obszar badanego rynku nieruchomości to miejscowości województwa śląskiego. Rodzaj przyjętych do badania nieruchomości to, nieruchomości gruntowe zabudowane, będące przedmiotem prawa własności, przeznaczone w planie zagospodarowania na cele usługowe z zapleczem biurowo-socjalnym i pełną infrastrukturą. Przyjęcie do badań takiego obszaru rynku oraz opisanej grupy rodzajowej nieruchomości jest zgodne z położeniem, charakterem i warunkami wycenianej nieruchomości Analiza cen transakcyjnych: Wartość rynkowa 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków usługowych z zapleczem biurowo-socjalnym w dobrym stanie technicznym znajdujących się na rynku w ostatnim okresie kształtowała się przeciętnie dla tego typu od ok zł/m 2 do ok zł/m 2, w zależności przede wszystkim od lokalizacji, wieku budynku, stanu technicznego budynku standardu wykończenia pomieszczeń itd. Rynek wykazuje również transakcje spoza w/w przedziału cenowego. Jednakże nie są to ceny reprezentatywne. Aktualnie na rynku występuje znaczne zapotrzebowanie na powierzchnie usługowe, handlowe, biurowe. Tworzą je głównie małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne korzystające z nich do tej pory na podstawie praw obligacyjnych. Najbardziej poszukiwane przez inwestorów są nieruchomości o niedużych powierzchniach, zabudowane budynkami w dobrym stanie technicznym, dobrze zlokalizowane z dobrym dojściem, dojazdem i parkingami. STRONA 10

11 Natomiast nieruchomości o dużych powierzchniach działek, zabudowane budynkami specjalistycznymi o znacznych powierzchniach użytkowych i kubaturze, zwłaszcza związanych z kulturą i usługami, o małych możliwościach przystosowania dla innej działalności, trudno znajdują nabywców. Przeprowadzona analiza transakcji kupna-sprzedaży wykazała, że sprzedawane nieruchomości charakteryzowały się dużą różnorodnością. Jakkolwiek funkcja wyznaczona w opracowaniach planistycznych i faktyczny sposób użytkowania dla nieruchomości będących przedmiotem transakcji były porównywalne, to inne atrybuty, jak np.: sposób zainwestowania na tych nieruchomościach, wielkość działek, intensywność zabudowy, stan techniczny obiektów oraz ich funkcji itp. znacznie odbiegały od siebie. Jednakże analiza ta pozwoliła na określenie cech rynkowych nieruchomości wpływających na poziom cen i wielkość tego wpływu na ceny (wagi cech). Analiza transakcji wskazuje, że największy wpływ na poziom cen mają następujące cechy nieruchomości: Rodzaj współczynników atrybutów: Waga atrybutu w %: Położenie 40 Lokalizacja i sąsiedztwo 10 Stan techniczny 30 Funkcjonalność 5 Wyposażenie w instalacje 5 Urządzenie działki 5 Dojście, dojazd, parking 5 STRONA 11

12 6.2 Metodologia wyceny Zastosowane metody, podejścia, techniki. Zgodnie z postanowieniami ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z r. późniejszymi zmianami, Ustawą o własności lokali, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego z dnia 22.IX.2004 r., a ponadto Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych wyd r., określono wartość rynkową nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania. Wybór podejścia metod i technik wynika z obowiązującej Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, zasad wyceny, Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych, oraz ze zlecenia Zleceniodawcy oraz dostępnych informacji na rynku nieruchomości podobnych Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości podejściem porównawczym. Na badanym rynku lokalnym rynkach równoległych miały miejsce transakcje nieruchomościami podobnymi. Zgodnie z art Jeżeli znane są ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, stosuje się podejście porównawcze. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. STRONA 12

13 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego podaje: 5.1. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania nieruchomości parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. Właściwą procedurą dla określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości będzie podejście porównawcze z wykorzystaniem metody korygowania ceny średniej, która przeprowadzona zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardzie III.7. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego oraz w komentarzu do w/w standardu. Wycenę przeprowadzono zgodnie z procedurą wyceny nieruchomości metodą korygowania ceny średniej, a wartość rynkowa W M wycenianej nieruchomości jest równa iloczynowi poła powierzchni użytkowej F budynku i średniej ważonej cen skorygowanych W jr. 7. Opis nieruchomości gruntowej zabudowanej. 7.1 Lokalizacja. Nieruchomość położona jest w Zabrzu przy ul. de Gaulle a Nr 17, utwardzony i dojście i dojazd oraz zespół parkingów bezpośrednio do budynku zapewniony jest od strony ulicy ul. Charlesa de Gaulle a oraz pośrednio od ul. Jana III Sobieskiego i 1-go Maja. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajdują się nieruchomości mieszkalne oraz usługowe. Zabrze to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), zamieszkałe przez ok. 180 tyś. mieszkańców, należy do grona pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego. STRONA 13

14 Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu. Zabrze niegdyś postrzegane jako przemysłowe, obecnie staje się miastem usług i turystyki przemysłowej. Jego charakter określają dziś podziemne skanseny Królowa Luiza i Guido. Polska Organizacja Turystyczna w 2003 roku przyznała miastu certyfikat za turystyczny produkt roku p.n. Zabrze miastem turystyki przemysłowej. Szeroką ofertę kulturalną i sportową proponują: Filharmonia Zabrzańska, Teatr Nowy, Dom Muzyki i Tańca, Multikino, Muzeum Miejskie, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Górnictwa Węglowego, rozbudowana sieć bibliotek, miejskie kino Roma, samorządowa telewizja, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kąpielisko Leśne, kluby sportowe: Górnik Zabrze, Gwarek, Sparta, Walka Makoszowy, Pogoń Zabrze. Zabrze posiada znaczną powierzchnię terenów zielonych, które zajmują aż 62% jego powierzchni. Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrad A-1 i A-4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta. Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Niezwykle istotny dla miasta jest program rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych obejmujący ponad 600 ha gruntów po przemyśle ciężkim. Położenie i lokalizację określono jako dogodne dla działalności kulturalno-usługowej. STRONA 14

15 7.2 Charakterystyka budynku. Dom Muzyki i Tańca - sala widowiskowa wzniesiona w 1959 r. w Zabrzu, według projektu znanych architektów Zygmunta Majerskiego i Juliana Duchowicza - to miejsce licznych imprez rozrywkowych o charakterze nie tylko regionalnym. Od lat DMiT gości czołowych artystów krajowych i zagranicznych, którzy chętnie wpisują występ w Zabrzu w plan swoich tras koncertowych. Pod względem liczby miejsc na widowni, parametrów akustycznych i możliwości technicznych, DMiT to jedno z najlepszych miejsc w Polsce. W głównej klimatyzowanej sali widowiskowej, liczącej 2037 miejsc, organizowane są duże widowiska sceniczne, koncerty, pokazy artystyczne i zamknięte imprezy okolicznościowe. Mniejsze pomieszczenia Domu Muzyki i Tańca, jak chociażby mała scena w Kawiarni Artystycznej, idealnie nadają się do spotkań, konferencji, sympozjów itp. Uczestnicy wszystkich imprez korzystać mogą z zaplecza gastronomicznego. Od listopada 2007 r. w strukturach DMiT znajdują się samorządowe media: instytucja realizuje zadania produkcji i emisji lokalnego programu telewizyjnego Telewizja Zabrze (Program Miejski GTV), jest także wydawcą dwóch miesięczników: Nasze Zabrze Samorządowe miesięcznik społeczno-kulturalny oraz zabrzańskiego informatora kulturalnego SUFLER. Dom Muzyki i Tańca zlokalizowany jest w centrum Zabrza pomiędzy ulicami Gen. de Gaulle'a i Jana Sobieskiego. W promieniu ok. 30 m od obiektu znajduje się teren otwarty rekreacyjny z utwardzonymi drogami dojazdowymi, dojściem i parkingami. Dom Muzyki i Tańca jest obiektem użyteczności publicznej organizującym imprezy masowe o charakterze muzyczno-rozrywkowym, w którym może brać udział maksymalnie ok osób. Jest obiektem średniowysokim jednostrefowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2 i kubaturze m 3. STRONA 15

16 W obiekcie wyróżnia się trzy podstawowe przestrzenie: widownia z holami wejściowymi i szatniami, scena z pomieszczeniami przy scenicznymi, pomieszczenia zaplecza biurowego, magazynowego i garderoby Do budynku od strony zewnętrznej prowadzi 14 wejść o drzwiach dwuskrzydłowych. Na widownię prowadzą wejścia typu tunelowego o konstrukcji żelbetowej wyłożone boazerią drewnianą. Hole i wejścia z balkonów łączą się z galerią, która prowadzi do wejść na zewnątrz. Widownia zajmuje około 1000 m 2 powierzchni w jednokondygnacyjnej części budynku. Przestrzeń sceny o wysokości około 9 m dzieli się w układzie pionowym na poziom podscenia, sceny i nadscenia. W poziomie podscenia jest fosa dla orkiestry oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Od strony widowni w poziomie tym usytuowane są garderoby. Część ta posiada ściany z cegły pełnej, stropy żelbetowe oraz stropodach. Zasadniczymi elementami budynku są: dwupoziomowa widownia obejmująca parter, i balkon na I piętrze (galerie na II piętrze - została wyłączona z użytkowania) oraz scena w kształcie prostokąta o wymiarach 18 m / 8 m, przedłużona trapezowym proscenium wychodzącym na 8 m przed linię kurtyn). Scena ma drewnianą podłogę, pod którą znajduje się pusta przestrzeń. Przed sceną wzdłuż trzech boków trapezu znajduje się dół orkiestralny z ruchomą podłogą umożliwiającą jego zamknięcie i przedłużenie proscenium. Orkiestron-zapadnia przeznaczony na około 60 osób, od przestrzeni pod widownią oraz podziemnej części scenicznej oddzielony jest murowaną ścianą i połączony z korytarzem podscenia parą zwykłych drzwi, otwieranych na zewnątrz. Nad sceną znajduje się pomost techniczny, sznurownia oraz pomieszczenia techniczne. Całkowita wysokość budynku, z jednoprzestrzenną częścią widowni i sceny, łącznie z grubością stropu w najwyższym punkcie dachu, wynosi około 19.5 m (licząc do sufitu podwieszonego wysokość ta nie przekracza 16 m). Natomiast wysokość dwukondygnacyjnej części użytkowej przeznaczonej dla publiczności, licząc od wejść z poziomu terenu, wynosi około 9.5 m. a wysokość części za sceną około 15 m. STRONA 16

17 Budynek DOM MUZYKI I TAŃCA wolnostojący, 3-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej na konstrukcji żelbetowej i stalowej. Fundamenty: Ściany podziemia: Ściany nośne i działowe: Strop: Schody: Tynki wewnętrzne: Elewacja: Posadzki: Stolarka okienna: Stolarka drzwiowa: Dach: Urządzenie terenu: Stan techniczny: żelbetowe ciągłe i punktowe murowane z bloczków betonowych i beton wylewany na miejscu konstrukcja żelbetowa i stalowa, ściany osłonowe murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej żelbetowe krzyżowo zbrojone, wylewane na miejscu żelbetowe wylewane na miejscu, z wykładziną granit, marmur tynk IV kat. wapienno-cementowe, wykładziny, granit, glazura tynkowana tynk wapienno-cementowy III kat., malowana granit, marmur, glazura, wykładziny, lastriko aluminiowe i zespolone PCV drzwi aluminiowe oraz drewniane płycinowe, pełne i szklone wielospadowy, stropodach, ocieplony, izolowany, pokrycie papą termozgrzewalną na płytach, obróbka blacha, rynny i rury z PCV teren urządzony i zagospodarowany, dojścia, dojazdy i parking utwardzone, zieleń niska i wysoka budynek zużyty zgodnie z upływem czasu, po remontach bieżących i kapitalnych, częściowo adaptowany i modernizowany 7.3 Charakterystyczne dane techniczno-ekonomiczne: Powierzchnia użytkowa budynku: 7.866,80 m 2 Kubatura budynku: m 3 Powierzchnia działek Nr 2552/118, 4900/2, 2553/ m 2 Rok budowy: 1959 r. Liczba kondygnacji nadziemnych Liczba kondygnacji podziemnych 3 szt. 1 szt. STRONA 17

18 7.4 Funkcja budynku: Budynek Domu Muzyki i Tańca składa się z trzech zasadniczych części: części przeznaczonej dla publiczności, to jest dwupoziomowej widowni dla 2037 osób i galerii, która została wyłączona z użytkowania, oraz dwukondygnacyjnego zaplecza widowni obejmującego: na parterze: hol główny wejściowy, portiernię, mini bar, hol z szatniami, pełniący także funkcję poczekalni, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe dla pracowników, na I piętrze: foyer, kawiarnię oraz pomieszczenia TV Zabrze i Wydawnictwa. części scenicznej wraz z zapleczem, obejmującej pudło sceny, dół orkiestralny, magazyn dekoracji i rekwizytów (zascenie), garderoby dla aktorów oraz sanitariaty (przyziemie i parter), a także w przyziemiu pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie cateringu. części techniczno-gospodarczej, zlokalizowanej w przyziemiu budynku, obejmującej pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia komór filtro-wentylacyjnych, pomieszczenie wymiennikowni, akumulatorowi oraz pompowni przeciwpożarowej. 7.5 Instalacje: DOM MUZYKI I TAŃCA wyposażony jest w następujące instalacje: W wodociąg komunalny K kanalizacja komunalna ogólnospławna E instalacja elektroenergetyczna światła i siły, odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne T instalacja teletechniczna pełna CO i CW centralne ogrzewanie + ciepła woda system ogrzewania wodnego zasilany z wymiennikowni ciepła z sieci ciepłowniczej miejskiej G przyłącze gazowe do budynku nie użytkowane WE wentylacja grawitacyjna i mechaniczna A instalacja alarmowa, połączona z monitoringiem i ochroną budynku firma ERA Io instalacja oddymiania I p.poż. instalacja przeciwpożarowa: hydranty, tryskacze-zraszacze, zbiornik wody, gaśnice, monitoring pożarowy, dźwiękowy system ostrzegawczy, STRONA 18

19 II CZĘŚĆ WYCENA NIERUCHOMOŚCI STRONA 19

20 8. Wycena podejściem porównawczym. 8.1 Metodologia wyceny. Z uwagi na rozszerzony rynek tego typu budynków najbardziej odpowiednim sposobem dla wyceny będzie wycena (łącznie składnik budowlany i gruntowy): - podejście porównawcze - metoda korygowania ceny średniej Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości na podstawie analizy cech i cen nieruchomości porównywalnych. W metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się grupę nieruchomości reprezentatywnych dla rynku lokalnego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, jeżeli były one przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości i jeśli brakuje na rynku lokalnym transakcji, badanie rynku rozszerza się o podobne nieruchomości. Przyjęto następujące założenie: Wartość rynkowa nieruchomości jest korektą ceny średniej (przeciętnej) obliczonej na podstawie populacji generalnej cen lub na podstawie próbki reprezentatywnej. Wartość rynkowa nieruchomości W n określona jest następującym wzorem: W n W k W P x n C u E śr i 1 i gdzie: u i E n P C śr współczynniki korygujące odpowiadające rynkowym cechom nieruchomości o liczebności i od 1 do n współczynnik korygujący liczba cech rynkowych powierzchnia średnia wartość 1 m 2 powierzchni Zakres współczynników korygujących określony jako: C C min śr C ; C max śr Granice współczynników korygujących nie pozwalają wyjść przy E = 1 z wartością rynkową nieruchomości poza zakres wartości [C min, C max ] STRONA 20

21 8.2 Określenie wartości nieruchomości zabudowanej. DOM MUZYKI I TAŃCA (składnik gruntowy i budowlany łącznie): - podejście porównawcze - metoda korygowania ceny średniej Data transakcji: Wartość rynkową nieruchomości zabudowanej budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA określono na podstawie poniższych danych w okresie 2012 r r.: Położenie: woj. śląskie, miasto/gmina, obręb, ulica: Nr KW: Nr działki: Wartość transakcyjna w zł: Pow. użytkowa w m 2 : Cena 1m 2 w zł: Gliwice, Stare Miasto, GL1G/ / zł 1271, ,64 zł ul. Górnych Wałów Katowice, Roździeń, / zł 1707, ,97 zł ul. Bednorza Tarnowskie Góry, GL1T/ /3 367/ zł 1689, ,25 zł ul. Sobieskiego Czeladź, ul. Bytomska KA1B/ / zł 1125, ,74 zł Katowice, Mysłowice 57271/6, 48147/2 3214/55, zł 1359, ,08 zł Las, ul. Adama 3215/ Katowice, Bogucice KA1K/ /3 203/ zł 1200, ,00 zł Zawodzie, ul. Lubuska Katowice, Roździeń, /45, zł 1195, ,13 zł ul. Bednarska 1358/ Katowice, KA1K/ / zł 2135, ,89 zł Bogucice Zawodzie, ul. Powstańców Jaworzno, 187, KA1J/ /8 2, 263/ zł 1634, ,96 zł ul. Grunwaldzka 263/9, 263/11, 263/ Krzyżanowice, GL1R/ /1 100/2, zł 1380, ,91 zł ul. Tworkowska 110/ Pszczyna, KA1P/ /3 379/28, zł 1373, ,88 zł ul. Bankowa Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Miasto, ul. Mazowiecka Katowice, Bogucice Zawodzie, ul. Józefowska Myszków, Centrum, ul. Kwiatkowskiego Mysłowice, Wesoła, ul. Piastów Śląskich Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Miasto, ul. Mazowiecka KA1P/ /7 378/28 GL1J/ /2 147/7, 147/8, 147/9 KA1K/ /2 103/2, 106/1, 107/ /8 3680/12, 3681/5, 3681/ zł 2097, ,36 zł zł 1067, ,01 zł zł 1276, ,56 zł KA1L/ /2 1530/ zł 1366, ,71 zł GL1J/ /2 147/7, 147/8, 147/ zł 2097, ,14 zł STRONA 21

22 Knurów, ul. Dworcowa Katowice, Śródmieście Załęże, ul. Słowackiego Tychy, 0001, ul. Kopernika Tychy, 0001, ul. Nowokościelna GL1G/ /7 GL1G/ /7 2141/58, 2141/15, 2141/16, 2141/ zł 1406, ,23 zł KA1K/ /7 108/ zł 1197, ,28 zł / /2 4818/ zł 1504, ,61 zł KA1T/ /8 2205/5, 2321/5, 2508/ zł 1553, ,84 zł SUMA: zł 29635, ,19 zł ŚREDNIA: zł 1481, ,01 zł Szczegółowe dane: położenie, Nr aktu notarialnego, Nr Księgi Wieczystej, Nr administracyjny, Nr działki, sposób użytkowania działki, powierzchnia działki, wartość transakcyjna nieruchomości, powierzchnia użytkowa, cena 1 m 2, forma władania, przeznaczenie w PZP wykorzystane zostały z bazy transakcji SILESIA, z danych Agencji Nieruchomości oraz aktów notarialnych w Urzędach Miasta i Gmin województwa śląskiego. Do wyceny przyjęto niezbędne dane: data transakcji, położenie: województwo śląskie, miasto/gmina, obręb, ulica, numer Księgi Wieczystej, numer działki, wartość transakcyjna w zł, powierzchnia użytkowa w m 2, cena 1 m 2 w zł. Dane dotyczące rynku: Liczba transakcji w próbce reprezentacyjnej wynosi: 20 Obszar badania rynku: województwo śląskie Czas monitorowania cen: 2012 r r. C min : 1.366,64 zł/m 2 C max : 4.836,84 zł/m 2 Określenie średniej ceny: Cena średnia wynosi: C śr = ,19 / 20 = 2.854,01 zł/m 2 Określenie zakresu sumy współczynników korygujących: G d = C min / C śr = 1.366,64 / 2.854,01 = 0,479 G g = C max / C śr = 4.836,84 / 2.854,01 = 1,695 STRONA 22

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14.

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r.

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 0 WYCIĄG Z OPERATU 3 I DANE WYJŚCIOWE 4 1 3 PODSTAWY FORMALNE WYCENY 4 PODSTAWY PRAWNE WYCENY PODSTAWA MERYTORYCZNA 4 5 II OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 6 6 1 3 4 III STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13.

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku biurowego oraz budynku garażu stanowiących odrębne nieruchomości przy ulicy Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Czerwonka Parcele przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nie stwierdzono zagrożeń środowiskowych. Do centrum

Bardziej szczegółowo

OPINIA. zam. Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 11/8 zam. Rzeszów, ul. Małopolska 2/18

OPINIA. zam. Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 11/8 zam. Rzeszów, ul. Małopolska 2/18 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI MASZYN l URZĄDZEŃ 35-03, ul. Zamkowa 9 BWN/69/011 OPINIA sygn. akt: KM 04/11 Zgodnie z Postanowieniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14 Memorandum Informacyjne Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14 UWAGI I ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. ELBEST sp. z o.o. ogłasza ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Restauracja Hoker w miejscowości Bogatynia, powiat zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bodaczów 120, gmina Szczebrzeszyn, powiat Zamość, województwo Lublin. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Położenie nieruchomości: Poznań,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości nieruchomości. Adres nieruchomości: Adamów, powiat Zamość. Księga wieczysta numer ZA1Z00105447/7. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00082357/3 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00082357/3 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00082357/3 - wyciąg 1. opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 123,0600m2 położony na 4,5 kondygnacji, składający się z 7 pokoi,

Bardziej szczegółowo

TYCHY, al. Jana Pawła II 16-18. centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT

TYCHY, al. Jana Pawła II 16-18. centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT TYCHY, al. Jana Pawła II 16-18 centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT Nowoczesny wielofunkcyjny kompleks handlowo rozrywkowy zlokalizowany w ścisłym centrum miasta. Catchment area: 0,5 miliona mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667 Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, działka nr 834/73 o pow. 6667 m2, objęta KW KR1E/00040211/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowana

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Andrychów, na działce nr 6869/1, gmina Andrychów, powiat Wadowicki, województwo małopolskie. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej:

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej: Uproszczona wycena nieruchomości przeprowadzona podejściem dochodowym, metodą kapitalizacji prostej dochodu netto wykonana dla potrzeb opinii na temat wartości przedsiębiorstwa: CENTRUM FILTROWENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Informacje z opisu i oszacowania:

Informacje z opisu i oszacowania: Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz Kancelaria Komornicza w Grójcu 05-600 Grójec ul. Niepodległości 52 tel. (0-48) 664-69-96 e-mail: grojec1@komornik.pl www.komornik-grojec.pl

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

Księga Wieczysta NR LD1H/00031505/5 dla nieruchomości lokalowej prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Księga Wieczysta NR LD1H/00031505/5 dla nieruchomości lokalowej prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach. EGZ. NR 1 OPERAT SZACUNKOWY LOKALU UŻYTKOWEGO określający wartość rynkową nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położonej w Skierniewicach przy ul. Armii Krajowej 59 lokal użytkowy nr 8, powiat Miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości przy ul. Leśnej 6 w Zawierciu Katowice, sierpień

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA Grabowiecka 19, Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, Maj 2014 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka nieruchomości komercyjnej... 2 2. Hala główna... 3 3. Obiekt handlowo-magazynowy...

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

Wartość rynkowa wózka widłowego wynosi: ,00 zł

Wartość rynkowa wózka widłowego wynosi: ,00 zł BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH tel. /18/ 443 53 49 lub 602 70 44 77 ZLECENIODAWCA: ASORT DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Konarskiego 3/3, 33-300 Nowy Sącz TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo