Zakład Genetyki Medycznej OFERTA PORADNICTWA GENETYCZNEGO I BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Genetyki Medycznej OFERTA PORADNICTWA GENETYCZNEGO I BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Zakład Genetyki Medycznej OFERTA PORADNICTWA GENETYCZNEGO I BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 2013

2 Szanowni Państwo, Działalność naukowa i diagnostyczna Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka koncentruje się na zagadnieniach genetyki klinicznej, a w szczególności diagnostyce wad, chorób i zespołów uwarunkowanych genetycznie oraz zagadnieniach poradnictwa dla rodzin ryzyka genetycznego. Jednym z praktycznych efektów działalności Zakładu jest wprowadzenie najnowocześniejszych metod biologii molekularnej do diagnostyki rutynowej chorób genetycznie uwarunkowanych. Zakład jest ośrodkiem referencyjnym w Polsce w zakresie diagnostyki klinicznej i molekularnej oraz poradnictwa genetycznego wielu chorób genetycznie uwarunkowanych. W Zakładzie zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników naukowo-badawczych i technicznych. Dysponujemy nowoczesną aparaturą badawczą i sprzętem laboratoryjnym. Prowadzone badania naukowe i diagnostyczne odpowiadają standardom światowym co znajduje potwierdzenie w wynikach weryfikowanych w krajowych i międzynarodowych systemach oceny jakości badań diagnostycznych. Zakład współpracuje z licznymi ośrodkami genetyki medycznej w kraju i za granicą, a pracownicy Zakładu są członkami międzynarodowych zespołów badawczych oraz krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych Pragniemy przedstawić Państwu i Państwa Pacjentom ofertę badań, które są wykonywane w Zakładzie Genetyki Medycznej: - w Poradni Genetycznej - w pracowniach cytogenetyki - w zespole pracowni genetyki molekularnej, Warunki płatności za badania: Opłaty za wszystkie badania przedstawione w ofercie, zgodnie z cennikiem, można uiszczać w Kasie Instytutu Matki i Dziecka (niebieski budynek, parter) lub bezpośrednio na rachunek: Instytut Matki i Dziecka Tytuł płatności: Płatne badanie molekularne lub cytogenetyczne. Zakład Genetyki Medycznej. Istnieje również możliwość wystawienia faktury po przesłaniu z próbką krwi odpowiednich danych. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. t 2

3 Zakład Genetyki Medycznej OFERTA PORADNICTWA GENETYCZNEGO 2013 t 3

4 Oferta Poradni Genetycznej W Poradni Genetycznej istnieje możliwość uzyskania kompetentnej porady genetycznej dla osób i rodzin, w których rozpoznano lub istnieje podejrzenie choroby/wady wrodzonej uwarunkowanej genetycznie. Poradnictwo genetyczne oferowane pacjentom i ich rodzinom obejmuje: - ustalenie (weryfikację) rozpoznania choroby/wady genetycznej na podstawie cech klinicznych (analizy cech fenotypowych) oraz wyników badań specjalistycznych, - analizę i interpretację rodowodu, - zaplanowanie oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań diagnostycznych ujętych w ofercie Pracowni Genetyki Molekularnej oraz Pracowni Cytogenetycznej oraz innych badań diagnostycznych (np. biochemicznych, badań wizualizacyjnych) niezbędnych do udzielenia wiarygodnej porady genetycznej, - omówienie wskazań (jeśli istnieją) do diagnostyki prenatalnej i poradnictwo w tym zakresie, - konsultacje małżeństw z niepowodzeniami rozrodu, - interpretację ryzyka genetycznego w kontekście typu uwarunkowania choroby Wskazania do konsultacji w poradni genetycznej: urodzenie dziecka z wadą/licznymi wadami wrodzonymi/cechami dysmorfii opóźnienie rozwoju psychoruchowego/niepełnosprawność intelektualna u dziecka wśród najbliższych krewnych opóźnienie rozwoju fizycznego i psychoruchowego, wady wrodzone, cechy dysmorfii w budowie ciała znaczne opóźnienie wzrastania: niedobór wysokości ciała/dysharmonia w budowie ciała/podejrzenie dysplazji szkieletowej pierwotny brak miesiączki zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżenie/wzmożenie napięcia mięśniowego) współistniejące z opóźnieniem rozwoju urodzenie dziecka z aberracją chromosomową/chorobą monogenową jedno ze współmałżonków jest nosicielem strukturalnej aberracji chromosomowej matka jest nosicielką mutacji w genie choroby sprzężonej z chromosomem X obciążony wywiad rodzinny: przypadki wad wrodzonych, niepełnosprawność intelektualna choroby metaboliczne w rodzinie choroba matki/ojca/czynniki teratogenne w ciąży: leki, promieniowanie X, zw. chemiczne) nieprawidłowy wynik USG w ciąży wskazujący na możliwość choroby genetycznej nieprawidłowy wynik nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej (I/II trymestr ciąży). wiek matki > 35 lat, zaawansowany wiek ojca przed planowaną ciążą w przypadku: pokrewieństwa małżonków obciążonego wywiadu położniczego: poronienia samoistne, ciąża obumarła, zgony w okresie noworodkowym / niemowlęcym / przypadki wad wrodzonych i niepełnosprawności intelektualnej wśród krewnych Kontakt Zespół Poradni Genetycznej pracuje codziennie oprócz sobót i wolnych dni w godz W przypadku zainteresowania Państwa możliwością uzyskania porady genetycznej prosimy o kontakt telefoniczny, tel. (22) , (22) lub poprzez pocztę elektroniczną: Dr med. Ewa Obersztyn, oraz sekretariat Zakładu: t 4

5 Zakład Genetyki Medycznej OFERTA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNIACH CYTOGENETYKI 2013 t 5

6 Zakład Genetyki Medycznej pracownie cytogenetyki CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Usługa * Kod procedury Cena Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej GEN Kariotyp z płynu owodniowego GEN Kariotyp z trofoblastu GEN Hodowla fibroblastów skóry GEN-103A 241 Kariotyp z fibroblastów skóry GEN-103B 610 Test subtelomerowy metodą MLPA GEN Izolacja DNA do badań cytogenetycznych GEN Weryfikacja pochodzenia aberracji subtelomerowej metodą FISH GEN-105A 620 Weryfikacja pochodzenia aberracji chromosomowej metodą FISH z 1 sondą molekularną GEN-105B 530 Badanie diagnostyczne wybranych zespołów mikrodelecyjnych metodą MLPA Cena obejmuje badanie jednym z zestawów sond MRC - Holland: SALSA MLPA kit P-245 lub P-297 z weryfikacją nieprawidłowego wyniku; pełną informację o diagnozowanych nimi zespołach mikrodelecji / mikroduplikacji zawiera strona internetowa MRC - Holland (www.mrc-holland.com) GEN Kariotyp molekularny (badanie metodą CGH do mikromacierzy - acgh GEN * Prenatalne badanie cytogenetyczne może być wykonane tylko po uzgodnieniu z laboratorium terminu badania i przesłaniu próbki płynu owodniowego wraz z wypełnionym formularzem skierowania na badanie. Próbki krwi na badanie kariotypu mogą być przesyłane bez uzgodnienia terminu badania, ale tylko w poniedziałki i wtorki do godziny Pozostałe, wymienione w cenniku badania cytogenetyczne wymagają uzgodnienia terminu badania oraz skierowania od lekarza genetyka klinicznego. Skierowanie musi zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania (opis kliniczny pacjenta) oraz pełne dane lekarza kierującego na badanie do ewentualnej konsultacji uzyskanego wyniku badania. t 6

7 Wzory skierowań stosowanych w Pracowniach Cytogenetyki t 7

8 t 8

9 t 9

10 t 10

11 Oferta Pracowni Cytogenetycznych - informacje uzupełniające - Badania cytogenetyczne stanowią podstawę pre- i postnatalnej diagnostyki specyficznych chorób i zespołów klinicznych uwarunkowanych aberracjami chromosomowymi. Umożliwiają one weryfikację rozpoznania klinicznego oraz określenie ryzyka powtórzenia się choroby w rodzinie. Podstawowe badanie cytogenetyczne polega na ocenie kariotypu pacjenta. Oceny tej dokonuje się w limfocytach krwi obwodowej a prenatalnie w komórkach płynu owodniowego lub trofoblastu. W standardowym badaniu kariotypu stosowane są metody cytogenetyki klasycznej. Polegają one na analizie, specyficznego dla każdego chromosomu, obrazu prążkowego uzyskiwanego po trawieniu chromosomów trypsyną i barwieniu odczynnikiem Giemzy. Badania wykonywane są zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Cytogenetycznego i podlegają zewnętrznej kontroli jakości Labquality. Zasadnicze wskazania do badania kariotypu: - podejrzenie określonego zespołu chromosomowego na podstawie cech klinicznych - mnogie wady rozwojowe (u dziecka żyjącego lub zmarłego np. martwo urodzonego płodu) - niepełnosprawność intelektualna ze współistnieniem cech dysmorfii i/lub wad rozwojowych - niektóre izolowane wady rozwojowe u dziecka (np. w zakresie narządów płciowych) - niepowodzenia rozrodu - przypadki niepłodności - strukturalna aberracja chromosomowa w rodzinie Oceny kariotypu metodą konwencjonalną dokonuje się standardowo w próbkach pełnej krwi, pobranych na heparynę (minimum 3 ml krwi). Probówki z krwią należy szybką pocztą dostarczyć do Pracowni Cytogenetycznej Zakładu Genetyki Medycznej. Próbek nie wolno zamrażać. Czas oczekiwania na wynik kariotypu z limfocytów do 4 tygodni. Prenatalna ocena kariotypu Wskazania - większe od populacyjnego ryzyko aberracji chromosomowej u dziecka, które występuje w przypadku: wieku matki powyżej 35 roku nieprawidłowego wyniku przesiewowego testu biochemicznego i/lub USG wad rozwojowych płodu obecności aberracji chromosomowej u jednego z rodziców dziecka uprzedniego urodzenia dziecka z aberracją chromosomową Oceny kariotypu płodu dokonuje się w komórkach płynu owodniowego lub trofoblastu, uzyskanych odpowiednio poprzez amniopunkcję lub aspirację przez powłoki brzuszne. Próbki do badania muszą być dostarczone do laboratorium natychmiast po pobraniu. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi od 10 do 14 dni. Ze względu na procedurę badań cytogenetycznych (konieczność hodowli komórek) konieczne jest uzgadnianie terminu i warunków każdego badania. t 11

12 Badania cytogenetyczne metodami cytogenetyki i biologii molekularnej W Pracowniach Cytogenetyki wykonuje się również badania umożliwiające identyfikację aberracji submikroskopowych oraz trudnych do diagnostyki metodami klasycznymi strukturalnych nieprawidłowości chromosomów (złożonych translokacji, chromosomów markerowych). W badaniach tych stosowane są metody cytogenetyki i biologii molekularnej takie jak: FISH, MLPA, CGH do mikromacierzy. Diagnostyka zespołów mikrodelecji / mikroduplikacji oraz aberracji subtelomerowych Wskazania: - cechy kliniczne sugerujące określony zespół mikrodelecji lub mikroduplikacji - cechy kliniczne sugerujące aberrację subtelomerową Metodą z wyboru w diagnostyce tych zaburzeń genetycznych jest obecnie metoda MLPA (Multiplex Ligation dependent Probe Amplification) umożliwiająca ilościową ocenę kilkudziesięciu różnych sekwencji nukleotydowych DNA w jednym badaniu. Badania wykonywane są w DNA pacjenta izolowanym z próbki krwi pobranej na EDTA (ok. 5 ml krwi μl 0,5 M EDTA ph 8,0). Ze względu na konieczność równoczesnego badania próbek DNA od kilkunastu pacjentów czas oczekiwania na wynik wynosi ok. 4 6 tygodni. Do diagnostyki: - zespołów mikrodelecji/mikroduplikacji stosujemy zestawy sond SALSA MLPA KIT P245 oraz P297 (MRC Holland): SALSA MLPA kit P245-A2 Zespoły mikrodelecji/mikroduplikacji: - Zespoły delecji: 1p36; 2p16; 3q29; 9q22.3; 15q24, 17q21; 22q13 (Phelan-Mcdermid) oraz zespoły: - 5p15 (Cri du Chat) - 22q11 (DiGeorge a) - 10p15(DiGeorge a region 2) - 8q (Langer-Giediona) - 17p(Millera-Diekera) - Mikrodelecji NF1 - Pradera-Williego/Angelmana - MECP2/Xq28 duplikacji - Rubinstein-Taybi - Smitha-Magenis - 5q35.3 (Sotosa) - Wagr - Williamsa - 4p16.3 Wolfa-Hirschhorna SALSA MLPA kit P297-B1 Zespoły mikrodelecji: - 1q21.1 (zespół TAR) - 1q21.1 (zespół inny niż TAR) - 3q29-7q p q13-15q p11-17q12-18q p12.2 aberracji subtelomerowych - sondy SALSA MLPA KIT P 036 szybkiej pre- i postnatalnej identyfikacji aneuploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y - SALSA MLPA P 095 t 12

13 Identyfikacja nieprawidłowości, których pochodzenie chromosomowe nie może być ustalone w standardowej ocenie kariotypu W tych badaniach stosowana jest technika FISH, która wykorzystywana jest także do weryfikacji wyników badań uzyskanych metodą MLPA Kariotyp molekularny Pracownie Cytogenetyki ZGM stosują rutynowo najnowszą, rewolucjonizującą obecnie diagnostykę cytogenetyczną, metodę analizy genomu jaką jest metoda CGH do mikromacierzy (posiadamy odpowiedni sprzęt i duże doświadczenie w badaniach tą metodą). Umożliwia ona analizę całego genomu w jednym badaniu z bardzo dużą, nieosiągalną dotąd w badaniach cytogenetycznych, rozdzielczością. Umożliwia identyfikację i charakterystykę niezrównoważonych aberracji chromosomowych (delecji/duplikacji), które nie mogą być rozpoznane klasycznymi metodami cytogenetycznymi. W laboratoriach europejskich i amerykańskich stosowana jest jako pierwszy test diagnostyczny w przypadkach niepełnosprawności intelektualnej ze współistnieniem cech dyzmorfii i / lub wad rozwojowych. Wynikiem badania ta metodą jest tzw. kariotyp molekularny. Warunkiem wykonania kariotypu molekularnego jest skierowanie od lekarza genetyka zawierające opis kliniczny pacjenta. Kontakt W przypadku zainteresowania Państwa możliwością wykonania badań cytogenetycznych metodami klasycznymi prosimy o kontakt telefoniczny pod numer (22) lub z Krystyną Jakubów Durską (tel ) Uzgodnień dotyczących badań metodami cytogenetyki i biologii molekularnej należy dokonywać pod telefonem (22) t 13

14 t 14

15 Zakład Genetyki Medycznej OFERTA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE PRACOWNI MOLEKULARNYCH ZGM 2013 t 15

16 Zakład Genetyki Medycznej - zespół pracowni genetyki molekularnej CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Lp. jednostka chorobowa 1 niepłodność męska gen / region OMIM CFTR mukowiscydoza (CF) CFTR zapalenie trzustki 4 zespół łamliwego chromosomu X (FraX) przedwczesne wygasanie czynności jajników (POF) Zespól ataksji i drżenia związany z FraX (FXTAS) zakres analizy Identyfikacja mutacji F508del i wszystkich innych mutacji (ponad 70) w eksonie 10 Sekwencjonowanie eksonów 4, 7, 9-11, w tym identyfikacja mutacji F508del i dele2,3 AZF Analiza 6 loci chromosomu Y CFTR PRSS1 SPINK1 FMR FXMR POF FXTAS Identyfikacja mutacji F508del i wszystkich innych mutacji (ponad 70) w eksonie 10 Identyfikacja mutacji F508del i wszystkich innych mutacji (ponad 70) w eksonie 10 i mutacji dele2,3(21kb) Test MLPA Sekwencjonowanie wszystkich 27 eksonów (identyfikacja ponad 1800 mutacji) Identyfikacja ponad 600 mutacji w tym 16 mutacji występujących w Polsce najczęściej, CFTR (sekwencjonowanie eksonu 10)+dele2,3: PRSS1 (sekw. eksonów 2 i 3), SPINK1 (sekwencjonowanie eksonu 3) CFTR (sekwencjonowanie eksonów 9-11) + dele2,3: PRESS1 (sekw..eksonów 2 i 3), SPINK1 (sekwencjonowanie.eksonu 3) Badanie przesiewowe Hybrydyzacja Southerna 5 głuchota (DFNB) GJB Sekwencjonowanie: eksonu 2 + IVS1+1G>A 6 zespół KID GJB Sekwencjonowanie eksonu rdzeniowy zanik mięśni (SMA) ataksja Friedreicha (FRDA) zespól Prader-Williego (PWS) SMN1 SMA SMA SMA Identyfikacja delecji eksonu 7 Test MLPA (badanie nosicielstwa) FXN Identyfikacja mutacji dynamicznej 15q zespół Angelmana (AS) 15q Test metylacji (chromosom 15) Analiza mikrosatelitów (chromosom 15q) Test MS-MLPA Test metylacji Mikrosatelity (chromosom 15q) Test MS-MLPA izolacja DNA procedura cena (zł) z izolacją GEN-01AE 150 bez izolacji GEN-01A 100 z izolacją GEN-01BE 450 bez izolacji GEN-01B 400 z izolacją GEN-01DE 300 bez izolacji GEN-01D 250 z izolacją GEN-02AE 150 bez izolacji GEN-02A 100 z izolacją GEN-02BE 200 bez izolacji GEN-02B 150 z izolacją GEN-02JE 440 bez izolacji GEN-02J 390 z izolacją GEN-02FE 2500 bez izolacji GEN-02F 2450 z izolacją GEN-02HE 600 bez izolacji GEN-02H 550 z izolacją GEN-03AE 490 bez izolacji GEN-03A 440 z izolacją GEN-03BE 800 bez izolacji GEN-03B 750 z izolacją GEN-04AE 200 bez izolacji GEN-04A 150 z izolacją GEN-04BE 650 bez izolacji GEN-04B 600 z izolacją GEN-05E 250 bez izolacji GEN z izolacją GEN bez izolacji GEN-37E 150 z izolacją GEN-06AE 320 bez izolacji GEN-06A 270 z izolacją GEN-06BE 440 bez izolacji GEN-06B 390 z izolacją GEN-07E 500 bez izolacji GEN z izolacją GEN-08AE 360 bez izolacji GEN-08A 310 z izolacją GEN-08BE 900 bez izolacji GEN-08B 850 z izolacją GEN-08CE 550 bez izolacji GEN-08C 500 z izolacją GEN-09AE 360 bez izolacji GEN-09A 310 z izolacją GEN-09BE 900 bez izolacji GEN-09B 850 z izolacją GEN-09CE 550 bez izolacji GEN-09C 500 t 16

17 Lp. jednostka chorobowa 11 zespół Angelmana (AS) gen / region OMIM zakres analizy CDKL Test MLPA UBE3A Sekwencjonowanie eksonów 7-16 izolacja DNA Procedura cena (zł) z izolacją GEN-09FE 440 bez izolacji GEN-09F 390 z izolacją GEN-09GE 1000 bez izolacji GEN-09G fenyloketonuria (PKU) PAH Sekwencjonowanie eksonów: 5, 11, 12 w tym identyfikacja mutacji: R408W, IVS10, IVS12, R158Q. Sekwencjonowanie eksonów 1-4, 6-10, 13 z izolacją GEN-11BE 350 bez izolacji GEN-11B 300 z izolacją GEN-11CE 900 bez izolacji GEN-11C wada cewy nerwowej MTHFR Identyfikacja polimorfizmów: A1298C i C677T z izolacją GEN-12E 270 bez izolacji GEN hemochromatoza pierwotna (HFE) HFE Identyfikacja mutacji C282Y i H63D z izolacją GEN-14E 270 bez izolacji GEN dystonia torsyjna typ 1 (DYT1) DYT Sekwencjonowanie eksonu 5 (identyfikacja mutacji delgag) z izolacją GEN-17E 200 bez izolacji GEN dystonia z dyskinezą typ 6 (DYT6) THAP Sekwencjonowanie 3 eksonów z izolacją GEN-25E 350 bez izolacji GEN PTPN Sekwencjonowanie eksonów: 2-4, 7, 8, 12, 13 Sekwencjonowanie eksonów: 1, 5, 6, 9-11, 14, 15 z izolacją GEN-19AE 550 bez izolacji GEN-19A 500 z izolacją GEN-19BE 650 bez izolacji GEN-19B zespół Noonan (NS) SOS Sekwencjonowanie eksonów: 4, 5, 7-9,11-15, 17 Sekwencjonowanie eksonów: 2, 3, 6, 10, 16, z izolacją GEN-19CE 1050 bez izolacji GEN-19C 1000 z izolacją GEN-19DE 1500 bez izolacji GEB-19D 1450 RAF Sekwencjonowanie eksonów: 7, 12, 14, 17 Sekwencjonowanie eksonów:1-6, 8-11, 13, 15, 16 z izolacją GEN-19EE 350 bez izolacji GEN-19E 300 z izolacją GEN-19FE 1500 bez izolacji GEN-19F 1450 KRAS Sekwencjonowanie eksonów: 1-6 z izolacją GEN-19GE 600 bez izolacji GEN-19G niepełnosprawność Intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) zespól FraX procedura wydzielona- GEN-04 Sekwencjonowanie wszystkich eksonów ARX Identyfikacja najczęstszych mutacji w eksonie 2 MECP Test MLPA z izolacją GEN-21AE 1000 bez izolacji GEN-21A 950 z izolacją GEN-21BE 300 bez izolacji GEN-21B 250 z izolacją GEN-21CE 440 bez izolacji GEN-21C 390 MRX MRX Test MLPA (14 genów) z izolacją GEN-21DE 600 bez izolacji GEN-21D galaktozemia (GAL) GALT Identyfikacja mutacji Q188R i K285N (sekwencjonowanie eksonów 6-9) Sekwencjonowanie postałych eksonów z izolacją GEN-24AE 300 bez izolacji GEN-24A 250 z izolacją GEN-24BE 400 bez izolacji GEN-24B 350 t 17

18 Lp. 21 jednostka chorobowa pęcherzowe oddzielnie się naskórka postać dystroficzna, recesywna (epidermolysis bullosa dystrofica, RDEB) gen / region OMIM zakres analizy Identyfikacja najczęsciej występujących mutacji w genie COL7A1 (sekwencjonowanie. eksonów: 3-5, 16-20, 40-43, 55-59, 73-75, 92-94, , ) Sekwencjonowanie pozostałych eksonów genu COL7A1 izolacja DNA Procedura cena (zł) z izolacją GEN-30AE 900 bez izolacji GEN-30A 850 z izolacją GEN-30CE 2250 bez izolacji GEN-30C pęcherzowe oddzielnie się naskórka postać dystroficzna, dominująca (epidermolysis bullosa dystrofica, DDEB) COL7A Identyfikacja mutacji występującej najczęstszej p.g2043r Sekwencjonowanie. eksonów: 29-72, Sekwencjonowanie. eksonów: 1-28, z izolacją GEN-30EE 300 bez izolacji GEN-30E 250 z izolacją GEN-30FE 1675 bez izolacji GEN-30F 1625 z izolacją GEN-30GE 1225 bez izolacji GEN-30G 1175 LAMB3 LAMC2 LAMA3 LAMB3: R635X, c.1439_1443delcgtgt, c.965_966+8del, LAMC2: mutacja R349X, LAMA3: mutacje R661X (dawna nazwa R650X) z izolacją GEN-31AE 450 bez izolacji GEN-31A 400 LAMB3 Sekwencjonowanie wszystkich eksonów z izolacją GEN-31BE 1650 bez izolacji GEN-31B pęcherzowe oddzielnie się naskórka postać łącząca (epidermolysis bullosa junctional, JEB) LAMC Sekwencjonowanie wszystkich eksonów z izolacją GEN-31CE 1600 bez izolacji GEN-31C 1550 LAMA3 Sekwencjonowanie wszystkich eksonów z izolacją GEN-31DE 2550 bez izolacji GEN-31D 2500 COL17A1 Sekwencjonowanie wszystkich eksonów z izolacją GEN-31EE 3350 bez izolacji GEN-31E pęcherzowe oddzielnie się naskórka postać prosta (epidermolysis bullosa simplex, SEB) KRT5 KRT Sekwencjonowanie wszystkich eksonów Sekwencjonowanie wszystkich eksonów z izolacją GEN-32AE 700 bez izolacji GEN-32A 650 z izolacją GEN-32BE 560 bez izolacji GEN-32B choroba Pelizaeusa- Merzbachera (PLP) PLP Sekwencjonowanie wszystkich eksonów Test MLPA z izolacją GEN-28AE 800 bez izolacji GEN-28A 750 z izolacją GEN-28BE 440 bez izolacji GEN-28B zespól Retta (RTT) MECP Sekwencjonowanie eksonów 2-4 Test MLPA z izolacją GEN-29AE 450 bez izolacji GEN-29A 400 z izolacją GEN-29BE 440 bez izolacji GEN-29B zespól Costello (FCS) HRAS Sekwencjonowanie eksonów 2-5 z izolacją GEN-33AE 450 bez izolacji GEN-33A nerwiakowłóniakowatość typu 1 (choroba von Reccklinghausena) (NF1) NF Test MLPA z izolacją GEN-34AE 550 bez izolacji GEN-34A 500 t 18

19 Lp. jednostka chorobowa 29 zespól Leopard (LS) gen / region OMIM zakres analizy PTPN Sekwencjonowanie eksonów 7, 12, 13 RAF Sekwencjonowanie eksonów 6, 13, 16 izolacja DNA Procedura cena (zł) z izolacją GEN-35AE 300 bez izolacji GEN-35A 250 z izolacją GEN-35BE 300 bez izolacji GEN-35B choroby IRF-6 zależne; zespól van derwoude (vdw), zespół płetwistości podkolanowej (zpp) IRF6 vdw zpp Sekwencjonowanie wszystkich eksonów Test MLPA z izolacją GEN-36AE 750 bez izolacji GEN-36A 700 z izolacją GEN-36BE 440 bez izolacji GEN-36B Choroby związane z genem SLC2A1 (zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1) SLC2A Sekwencjonowanie wszystkich eksonów Test MLPA z izolacją GEN-10AE 950 bez izolacji GEN-10A 900 z izolacją GEN-10BE 440 bez izolacji GEN-10B Choroby związane z genem SCN1A (zespół Dravet, padaczka uogólniona z drgawkami gorączkowymi plus) SCN1A Sekwencjonowanie wszystkich eksonów Test MLPA z izolacją GEN-15AE 2500 bez izolacji GEN-15A 2450 z izolacją GEN-15BE 440 bez izolacji GEN-15B Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK2) PARK Sekwencjonowanie wszystkich eksonów Test MLPA z izolacją GEN-18AE 1300 bez izolacji GEN-18A 1250 z izolacją GEN-18BE 550 bez izolacji GEN-18B Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK8) LRRK identyfikacja mutacji G2019S Panel patogennych mutacji punktowych Sekwencjonowanie 5 eksonów z izolacją GEN-20AE 250 bez izolacji GEN-20A 200 z izolacją GEN-20BE 650 bez izolacji GEN-20B Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK1 i 4) SNCA Panel patogennych mutacji punktowych Sekwencjonowanie 2 eksonów Test MLPA z izolacją GEN-22AE 350 bez izolacji GEN-22A 300 z izolacją GEN-22BE 550 bez izolacji GEN-22B identyfikacja dowolnej (pojedynczej) mutacji znajdującej się w ofercie - - Z zastosowaniem metody sekwencjonowania DNA z izolacją GEN-23AE 300 bez izolacji GEN-23A procedura nie uwzględniona w ofercie - - Stosownie do procedury z izolacją lub bez GEN-16 do uzgodnienia 38 diagnostyka prenatalna Badania prenatalne są wykonywane po wcześniejszych uzgodnieniach oraz po ustaleniu terminu. Cena danego badania x2 39 ocena zanieczyszczenia materiału biologicznego płodu (DNA) materiałem matczynym w diagnostyce prenatalnej Procedura wykonywana w celu wykluczenia kontaminacji próbki DNA płodu materiałem matczynym w przypadku gdy wynik analizy molekularnej wskazuje na potencjalną możliwość takiego zanieczyszczenia (np. matka jest nosicielką mutacji, którą wykryto w badanym materiale). Badanie wykonywane we współpracy z Pracownią Genetyczną Zakładu Medycyny Sądowej WUM nie dotyczy GEN % 40 izolacja DNA GEN badanie "CITO" Cena danego badania +30% t 19

20 Informacje uzupełniające Niepłodność męska W około 40-60% przypadków męska niepłodność idiopatyczna uwarunkowana jest genetycznie. Badania molekularne w kierunku delecji w chromosomie Y oraz mutacji w genie CFTR są zalecane przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) jako niezbędne przed procedurą wspomaganego rozrodu (zapłodnienie in vitro, ICSI). Szacuje się, że około 25% mężczyzn z zaburzeniami płodności może mieć delecje w chromosomie Y, powodujące utratę funkcji genów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg spermatogenezy. a) Analiza delecji w chromosomie Y prowadzona jest zgodnie z zaleceniami European Molecular Genetics Quality Network i European Academy of Andrology. b. Analiza najczęstszych mutacji w genie CFTR b) Obustronny brak lub niedrożność przewodów nasiennych (ang. congenital bilateral absence of vas deferens, CBAVD) zaliczany jest obecnie do chorób CFTR zależnych, udowodniono bowiem, że przyczyną choroby są mutacje genu CFTR. W Zakładzie Genetyki Medycznej wykonujemy analizę 7 najczęściej występujących mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za obraz kliniczny CBAVD. Czas oczekiwania na wynik analizy: 2-3 tygodnie Mukowiscydoza Mukowiscydoza jest najczęściej występującą w populacji kaukaskiej chorobą genetycznie uwarunkowaną dziedziczoną jako cecha autosomalna recesywna. Mukowiscydoza jest chorobą wieloukładową, o wysoce heterogennej manifestacji klinicznej obejmującej zmiany w układzie oddechowym, trzustce, wątrobie i układzie rozrodczym męskim. Nosicielem mutacji odpowiedzialnej za wystąpienie choroby jest 1 osoba na 25. Diagnostyka molekularna mukowiscydozy polega na identyfikacji mutacji w genie CFTR. Celem badania diagnostycznego jest weryfikacja rozpoznania klinicznego oraz określenie nosicielstwa zmutowanego genu CFTR wśród krewnych chorego. Rodzinom, dla których zidentyfikowano mutacje w obu allelach genu CFTR, oferowana może być diagnostyka prenatalna choroby. Od 1997 roku Zakład uczestniczy w European Quality Network Cystic Fibrosis (CF) i posiada certyfikaty jakości wykonywanych analiz molekularnych. Możliwa jest identyfikacja ponad 1800 znanych zmian w genie CFTR. Czas oczekiwania na wynik analizy: 2-4 tygodnie. Zapalenie trzustki Zapalenie trzustki przejawia się klinicznie w dwóch postaciach: ostrej i przewlekłej. Cechą wspólną obu postaci choroby jest autodegradacja trzustki w przebiegu schorzenia. W Zakładzie Genetyki Medycznej u pacjentów z rozpoznaniem zapalenia trzustki prowadzi się analizę najczęstszych mutacji w genach CFTR, PRSS1 (gen kodujący kationowy trypsynogen) oraz SPINK1 (gen kodujący inhibitor proteaz serynowych), których defekty prowadzą do powstania klinicznego obrazu zapalenia trzustki. Czas oczekiwania na wynik analizy: 2 tygodnie. Niepełnosprawność intelektualna Zespół łamliwego chromosomu X Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) - jest drugą po zespole Downa przyczyną niepełnosprawności intelektualnej. FraX dziedziczy się jako cecha sprzężoną z płcią. W populacji białej występuje z częstością 1/4000 u mężczyzn i 1/8000 u kobiet. Za większość przypadków zespołu odpowiada ekspansja (>200) trójnukleotydowych powtórzeń CGG w eksonie 1 genu FMR1. Obecność premutacji ( powtórzeń CGG) w genie FMR1 wiąże się z podwyższonym ryzykiem przedwczesnego wygaśnięcia funkcji jajników (POF) u kobiet oraz wystąpieniem zespołu drżenia i ataksji związanego z zespołem FraX (FXTAS) u starszych mężczyzn. t 20

21 Czas oczekiwania na wynik analizy: - I etap (badanie przesiewowe): 2 tygodnie - II etap (hybrydyzacja): 1 miesiąc do uzgodnienia możliwość oznaczenia liczby powtórzeń CGG w zakresie do 120 Zespół KID Zespół zapalenia rogówki rybiej łuski- głuchoty (KID, Keratitis-Ichthyosis-Deafness Syndrome) to rzadka choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym dominującym związanym z mutacjami w genie GJB2. Gen GJB2 koduje koneksynę 26, która należy do grupy białek tzw. gap-junction protein, tworzących połączenia międzykomórkowe. Powstające kanały umożliwiają międzykomórkowy przepływ jonów i małych cząsteczek. Zaburzenia tego mechanizmu spowodowane mutacjami w genie GJB2 odpowiadają za objawy choroby (niedosłuch w KID spowodowany jest zaburzeniami potencjału czynnościowego wynikającym właśnie z zaburzeń transportu jonów w narządzie Cortiego). Mutacje warunkujące powstanie zespołu KID powstają w większości przypadków de novo. Najczęściej spotykana jest mutacja D50N (80%). Dla osoby z zespołem KID ryzyko urodzenia dziecka obciążonego tą chorobą wynosi 50%. Zespół ten charakteryzuje się wrodzonym niedosłuchem nerwowo-czuciowym i atypową erytrodemią o charakterze rybiej łuski (szerokie spektrum objawów) W 95% przypadków u chorych występuje zapalenie rogówki, oraz objawy skórne na dłoniach i podeszwach stóp. Proponowana analiza molekularna obejmuje sekwencjonowania eksonu 2 genu GJB2 Czas oczekiwania na wynik analizy: 2 tygodnie Izolowana postać głuchoty wrodzonej Głuchota jest najczęstszym obserwowanym defektem w obrębie narządów zmysłów, który dotyczy około 10% społeczeństwa. Szacuje się, że w populacji kaukaskiej głębokie uszkodzenie słuchu obecne jest u 1,3-2,3 na 1000 żywo urodzonych dzieci. W tej grupie około 70% przypadków stanowią formy głuchoty rodzinnej dziedziczonej w sposób autosomalny recesywny. Badania prowadzone nad molekularnymi podstawami słyszenia oraz jego uszkodzeń doprowadziły do identyfikacji części genów odpowiedzialnych za wystąpienie głuchoty. W tej puli, gen GJB2 odpowiada za znaczny odsetek przypadków rodzinnej głuchoty odbiorczej. Badanie nosicielstwa najczęściej wykrywanej mutacji (35delG) w tym genie w populacji Europejskiej pozwoliło oszacować jej częstość na 2%. Obecnie badamy ok. 290 znanych mutacji w genie GJB2. Czas oczekiwania na wynik analizy: 2-3 tygodnie Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Ksobny dziecięcy rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną jako cecha autosomalna recesywna. Częstość występowania choroby szacuje się na 1/ urodzeń. Wystąpienie objawów choroby jest uwarunkowane uszkodzeniem genu SMN1. W ok. 95% przypadków jest to delecja fragmentu genu obejmująca jego 7 ekson. Możliwe jest badanie krewnych probanta z potwierdzonym molekularnie SMA pod kątem nosicielstwa delecji w genie SMN1. Analiza mutacji punktowych w genie SMN1 - badania prowadzone są w ramach projektu naukowego. Kwalifikacja do badań w porozumieniu z dr M. Jędrzejowską (IMDiK). Czas oczekiwania na wynik analizy: - analiza delecji eksonu 7 genu SMN1: 1 tydzień - analiza nosicielstwa delecji eksonu 7 genu SMN1: 3 tygodnie Ataksja Friedreicha (FRDA) Ataksja Friedreicha (FRDA) jest wieloukładową heterogenną pod względem obrazu klinicznego, chorobą neurodegeneracyjną o wieku zachorowania przed 25 rokiem życia (głownie pomiędzy 10 a 15). FRDA dziedziczy sie jako cecha autosomalna recesywna. Podłoże molekularne choroby stanowią t 21

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 09.03.2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 09.03.2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 09.03.2015 INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17A 01211 WARSZAWA I. CENTRALNE LABORATORIUM I.1 I.2 I.3 I.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r. INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17A 01211 WARSZAWA 01.09.2014 r. I. CENTRALNE LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI MEDYCYNA W i e k u R o z w o j o w e g o Kwartalnik Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA WYBRANYCH CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2.

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2. INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak TADEUSZ MAZURCZAK, WOJCIECH WISZNIEWSKI, EWA NOWAKOWSKA- SZYRWIŃSKA, ŁUCJA SOBIESZCZAŃSKA-RADZISZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Medycyna genetyczna przyszłości

Medycyna genetyczna przyszłości Medycyna genetyczna przyszłości Spis treści 1. Słowo wstępne 3 2. Mikromacierze kliniczne w diagnostyce genetycznej 4 3. Mikromacierze kliniczne w ginekologii i położnictwie 5 4. Badanie genetyczne materiału

Bardziej szczegółowo

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa testu OMIM TM Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] ALZHEIMERA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program polityki zdrowotnej pt.: PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W POLSCE NA LATA 2009-2014 WARSZAWA, 2009 rok Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej diagnostyka różnicowa z uwzględnieniem etiopatogenezy

Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej diagnostyka różnicowa z uwzględnieniem etiopatogenezy CHILD NEUROLOGY NEUROLOGIA DZIECIĘCA Vol. 15/2006 Nr 30 PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej diagnostyka różnicowa z uwzględnieniem etiopatogenezy Microcephaly

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version - 1 - GENETYKA ĆWICZENIA Wstęp telomery (T/A) 1-4 G 1-8 ; telomeraza komórki macierzyste, gonady, nowotwory mutacje: liczbowe (1:50), strukturalne (1:1000), genowe (1:10 10 ) mitdna: 2 rrna + 22 trna +

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ

INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa Tel: (022) 632-96-57; Tel/fax: (022) 632 62 24 e-mail: genetyka@imid.med.pl

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Chlebus. Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna,

Krzysztof Chlebus. Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, Krzysztof Chlebus Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, glikoprotein płytkowych oraz przedsionkowego czynnika natriuretycznego w przewidywaniu częstości występowania

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Diagności nadzwyczajnie zwyczajni. Rola genetyki klinicznej we współczesnej medycynie. Wręczenie podziękowań członkom organów II kadencji KRDL

Diagności nadzwyczajnie zwyczajni. Rola genetyki klinicznej we współczesnej medycynie. Wręczenie podziękowań członkom organów II kadencji KRDL ROK IX NR 3 (24) WRZESIEŃ 2011 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Rola genetyki klinicznej we współczesnej medycynie Wręczenie podziękowań członkom organów II kadencji KRDL Diagności

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux #70 grudzień 2014

aktualności biomérieux #70 grudzień 2014 #70 grudzień 2014 aktualności biomérieux w tym numerze: 3-6 Koinfekcje HIV, HBV, HCV 9-12 Rola mikrobiologicznych badań przesiewowych w opiece nad pacjentem 14 Nowości w ofercie podłoży chromogennych 15-16

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Molekularne podstawy i diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych. Wykład 4

Molekularne podstawy i diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych. Wykład 4 Molekularne podstawy i diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych. Wykład 4 Dr Agnieszka Jaźwa agnieszka.jazwa@uj.edu.pl Choroby genetyczne mogą zostać przekazane potomstwu (choć nie muszą, bo potomstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ISSN 1689-6858 W numerze: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Hipergammaglobulinemie... Autoimmunologiczne choroby wątroby Co to jest Celiakia? Alergia... Trombofilia... GFR... Rezonans... Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo