Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki % Zachodniopomorskie 12.2% Pomorskie 20% Warmińsko-Mazurskie 13.2% 16.6% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 15.6% Lubuskie 9.2% Wielkopolskie 9.4% Mazowieckie 13% Dolnośląskie 13.2% Opolskie 12.1% Łódzkie 13% Lubelskie 14.7% Świętokrzyskie 9.9% Śląskie 10.4% 15.8% Małopolskie Podkarpackie Warszawa, lipiec 2011 r.

2 Opracowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS Wydział Monitorowania Ul. Wspólna 2/ Warszawa 2

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH PO KL. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWACH RYNEK PRACY...6 Poziom zatrudnienia...6 Poziom bezrobocia INTEGRACJA SPOŁECZNA...16 Zagrożenie ubóstwem...16 Bezrobocie długookresowe...23 Sytuacja osób niepełnosprawnych ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW...28 Kształcenie ustawiczne...28 Struktura wykształcenia osób pracujących...32 Struktura pracujących wg sektora gospodarki...34 Zasoby ludzkie w obszarze nauki i technologii...35 Struktura przedsiębiorstw i przedsiębiorczość...37 Innowacyjność i wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE...42 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej...42 Wyniki badania PISA Wyniki egzaminu gimnazjalnego...47 Poziom wykształcenia ludności ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY PROBLEMOWE...51 SPIS MAP I ILUSTRACJI

4 Wprowadzenie W związku z faktem, iż ponad 60% środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) alokowanych w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przeznaczonych jest na wsparcie dla regionów, osiąganie celów strategicznych Programu w znaczącym stopniu zależy od efektywności działań prowadzonych w każdym z województw. Ocenie sytuacji w regionach w kontekście realizacji celu głównego oraz celów strategicznych PO KL w Polsce poświęcona została niniejsza Analiza. Celami szczegółowymi Analizy są: porównanie poziomu wskaźników monitorowania celów PO KL w poszczególnych województwach, analiza poziomu zróżnicowania wskaźników kontekstowych w głównych obszarach wsparcia Programu, zbadanie dynamiki zmian poszczególnych wskaźników PO KL oraz wskaźników kontekstowych. Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z następujących źródeł: publikacje periodyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Bank Danych Lokalnych GUS, dane i mapy statystyczne EUROSTAT, dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aby zrealizować cele szczegółowe Analizy zdefiniowane powyżej, opracowanie zostało podzielone na dwa komponenty: 1. Realizacja celów strategicznych PO KL. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwach. 2. Zidentyfikowane obszary problemowe. W pierwszej części niniejszej Analizy zdiagnozowano sytuację społeczno-gospodarczą polskich województw wg stanu na koniec 2010 r. (w przypadku braku danych za 2010 r. wykorzystano dane za rok 2009), określając przy tym poziom oraz zróżnicowanie wartości wskaźników monitorowania celów strategicznych PO KL z uwzględnieniem trendów w latach poprzednich. Zidentyfikowane obszary problemowe wg województw prezentowane są w drugiej części dokumentu, w której wskazano grupy docelowe oraz pożądane kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Analizując regionalne rynki pracy, należy mieć na uwadze dysproporcje występujące wewnątrz poszczególnych województw, które przyczyniają się do zniekształcenia obrazu danego regionu oraz utrudniają porównywanie województw. Takie zróżnicowanie wewnątrzregionalne dotyczy przede wszystkim województwa mazowieckiego, w przypadku którego wyniki dla m. st. Warszawy znacząco zawyżają wartości wskaźników dla tego województwa. Mając na uwadze decentralizację struktury wdrażania Programu, przedstawione w Analizie wnioski mają charakter pomocniczy, a ostateczny wybór środków oraz typów wsparcia służących niwelowaniu zidentyfikowanych problemów pozostaje w gestii samorządów województw. 4

5 1. Realizacja celów strategicznych PO KL. Sytuacja społecznogospodarcza w województwach Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje drugi cel horyzontalny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Cel ten pokrywa się z głównym celem Programu, jakim jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel główny PO KL będzie osiągany poprzez realizację celów strategicznych, jakimi są: 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 6. Wzrost spójności terytorialnej. Do celu głównego oraz każdego z celów strategicznych dobrane zostały odpowiednie wskaźniki oddziaływania. Ze względu na fakt, iż żaden z czterech Priorytetów komponentu regionalnego nie przyczynia się bezpośrednio do osiągania celu piątego, nie został on uwzględniony w Analizie. W niniejszym rozdziale poddano ocenie sytuację społeczno-gospodarczą Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na poziomie kraju w podziale na województwa. Informacje dotyczące poziomu wskaźników zostały podzielone wg czterech obszarów wsparcia: rynek pracy, integracja społeczna, edukacja i wykształcenie. W ramach każdego z wymienionych obszarów analizie poddano również osiąganie spójności terytorialnej. 5

6 1.1 Rynek pracy Według danych na koniec 2010 r. w Polsce osoby pracujące stanowiły, podobnie jak w roku poprzednim, 50,4% mieszkańców w wieku 15 lat i więcej. Jeśli chodzi o osoby pozostające poza siłą roboczą, tj. bierne zawodowo, w 2010 r. stanowiły one 44,2% - o 0,9 pkt mniej w porównaniu do 2009 r. Jednocześnie wzrósł odsetek osób bezrobotnych w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej o 0,9 pkt (z 4,5% w 2009 r. do 5,4% w 2010 r.). Poniżej przedstawiono sytuację w województwach, w odniesieniu do głównych wskaźników obrazujących obszar zatrudnienia i rynku pracy w 2010 r. Poziom zatrudnienia Do jednego z podstawowych mierników rynku pracy zalicza się wskaźnik zatrudnienia, obrazujący odsetek osób pracujących w ogóle mieszkańców w danym wieku. Jak przedstawia poniższa mapa, Polska znajduje się w grupie państw o niskim poziomie zatrudnienia. W 2010 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata kształtował się na poziomie 59,3% i był o 4,9 pkt niższy od średniej dla krajów członkowskich UE-27 (64,2%). Podobnie jak w ubiegłym roku niższy poziom zatrudnienia zanotowano jeszcze w czterech państwach: na Węgrzech (55,4%), na Malcie (56%), we Włoszech (56,9%), na Litwie 57,8%, w Hiszpanii (58,6%) oraz w Rumunii (58,8%). W porównaniu do roku 2009 r. poziom zatrudnienia w Polsce pozostał bez zmian. Rys. 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata w Europie w 2009 r. (%) 59,3% Źródło: EUROSTAT Jednym z głównych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 60%. Biorąc pod uwagę obecny poziom miernika, założony cel 6

7 jest osiągalny. Poniższy wykres obrazuje poziom wskaźnika zatrudnienia w poszczególnych regionach w latach 2009 i Rys. 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata wg województw w latach (%) ,3 59,3 64,8 64,4 60,6 61,3 60,2 60,7 60,1 59,6 58,5 59,2 61,7 59,2 58,1 59,1 59,3 59,0 58,0 58,5 57,9 57,8 58,0 57,5 56,2 57,2 57,5 57,2 56,8 56,9 56,1 56,0 54,9 53, POLSKA Mazowieckie Łódzkie Wielkopolskie Małopolskie Lubelskie Podlaskie Pomorskie Świętokrzyskie Opolskie Dolnośląskie Podkarpackie Lubuskie Śląskie Kujawsko-pomorskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS Najwyższy poziom zatrudnienia charakteryzował województwo mazowieckie zarówno w 2010 r. (64,4%), jak i w latach poprzednich. Niemniej w porównaniu do 2009 r. wartość wskaźnika obniżyła się o 0,4 pkt. Również w województwie łódzkim odnotowano wysoki poziom miernika (61,3%), który w porównaniu do roku 2009 wzrósł o 0,7 pkt. Natomiast najniższy poziom zatrudnienia w 2010 r. odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (53,7%), warmińsko-mazurskim (56%) oraz kujawsko-pomorskim (56,9%). W stosunku do roku 2009 największy wzrost odsetka pracujących zanotowano w województwach: lubuskim i pomorskim o 1 pkt, zaś największy spadek na Podlasiu aż o 2,5 pkt. Analizując poziom zatrudnienia w podziale na płeć warto podkreślić, iż zatrudnienie kobiet kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż zatrudnienie mężczyzn. W 2010 r. poziom zatrudnienia kobiet wyniósł 53% i był niższy w porównaniu do zatrudnienia mężczyzn (65,6%) aż o 12,6 pkt. Niemniej w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano spadek dysproporcji o 0,7 pkt. W stosunku do roku 2009 wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,2 pkt w przypadku kobiet przy jednoczesnym o 0,5 pkt wśród mężczyzn. Analizując poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn, należy podkreślić, iż największe dysproporcje zanotowano w województwie wielkopolskim, gdzie poziom zatrudnienia kobiet jest niższy aż o 17,4 pkt niż mężczyzn. Natomiast najniższe dysproporcje charakteryzują województwa: podlaskie (8,4 pkt) i lubelskie (10 pkt). Podobnie w innych krajach członkowskich UE-27 obserwuje się dużą dysproporcję pomiędzy poziomem zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Niemniej różnica ta jest mniejsza niż w Polsce wg danych na koniec 2010 r. średnio zatrudnienie mężczyzn w krajach UE-27 było wyższe o 11,9 pkt niż kobiet (w Polsce o 12,6 pkt). Największe dysproporcje w poziomie zatrudnienia mężczyzn i kobiet zanotowano na Malcie, gdzie zatrudnienie mężczyzn jest o 33,1 pkt wyższe niż kobiet. Natomiast na Litwie i Łotwie wskaźnik zatrudnienia kobiet jest wyższy odpowiednio o 0,2 pkt i 1,9 pkt niż mężczyzn. 7

8 Rys. 3. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku UE-27 w 2010 r. (%) ,6 58,1 63, ,2 44,8 47, ,1 25,2 22,2 33,8 25,2 25,7 38,8 30,8 20,4 18,3 30,5 20,5 26,4 19,2 21,2 26,3 28,5 24,3 20,6 34,1 24,9 38, UE 27 Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Źródło: Opracowanie własne na podstawie EUROSTAT Jak obrazuje powyższy wykres, Polska znajduje się w grupie państw o niskim poziomie zatrudnienia osób młodych w wieku lata. Wg danych EUROSTAT na koniec 2010 r. poziom zatrudnienia osób w tej grupie wiekowej wyniósł 26,3% i był niższy o 7,8 pkt od średniej dla grupy krajów UE-27 (34,1%). Jednocześnie należy zauważyć, iż w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zaobserwowano spadek miernika dla Polski o 0,5 p. p., natomiast średnio dla krajów członkowskich UE o 1 pkt. Niższy niż w Polsce poziom zatrudnienia osób młodych zanotowano w dwunastu państwach członkowskich, przy czym najniższy poziom wskaźnika charakteryzuje, podobnie jak w ubiegłym roku, Węgry (18,3%). Poniższy wykres obrazuje poziom wskaźnika zatrudnienia w poszczególnych regionach Polski w grupie wiekowej lata wg stanu na 2010 r. 45 Rys. 4. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata wg województw w 2010 r. (%) , ,3 30,3 22,1 32,1 24,6 29,3 34,4 23,7 28,7 32,8 24,1 28,7 31,4 25,6 28,7 31,3 26,1 28,4 30,3 25,9 26,7 30,9 23,4 26,7 31,9 22,6 26,1 30,8 21,0 25,6 28,9 21,7 24,1 28,6 19,0 23,4 27,5 20,2 23,1 28,0 17,9 21,9 25,8 18,0 19,9 23,1 16,6 19,5 23,5 15,3 5 0 POLSKA WIELKOPOLSKIE OPOLSKIE ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBUSKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODLASKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Ogółem Mężczyźni Kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS Analizując wskaźnik zatrudnienia osób młodych w wieku lata należy zauważyć bardzo duże zróżnicowanie międzyregionalne w poziomie zatrudnienia tej grupy. Najwyższy poziom zatrudnienia osób młodych charakteryzował Wielkopolskę i Opolszczyznę (odpowiednio 8

9 32,1% i 29,3%), zaś najniższy województwo zachodniopomorskie (19,5%) oraz Podkarpacie (19,9%). Zatrudnienie mężczyzn w wieku lata kształtowało się na wyższym poziomie w porównaniu do zatrudnienia kobiet. Wg stanu na koniec 2010 r. stopa zatrudnienia mężczyzn w wieku lata wyniosła 30,3% i była wyższa od poziomu zatrudnienia kobiet (22,1%) o 8,2 pkt. W porównaniu do roku poprzedniego dysproporcja wzrosła o 1 pkt. Największą różnicę pomiędzy poziomem zatrudnienia młodych mężczyzn i kobiet zanotowano w Wielkopolsce (15,7 pkt), na Opolszczyźnie (10,7 pkt) oraz na Warmii i Mazurach (10,1 pkt). Natomiast najniższe dysproporcje zaobserwowano w województwach: dolnośląskim (4,4 pkt) oraz pomorskim (5,2 pkt). Jak obrazuje poniższy wykres, Polska należy do krajów o najniższym poziomie zatrudnienia osób starszych. Według stanu na koniec 2010 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata kształtował się na poziomie 34% i jedynie w przypadku Malty (30,2%) zanotowano niższą, niż w Polsce, wartość tego miernika. W porównaniu do roku poprzedniego zaobserwowano wzrost poziomu zatrudnienia w tej grupie wiekowej o 1,7 pkt. Jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób starszych w Polsce był aż o 12,3 pkt niższy od średniej dla krajów UE-27 (46,3%). 80 Rys. 5. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata w Europie w 2010 r. (%) 70 70, ,3 42, ,3 43,5 56,8 46,5 UE 27 Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska 57,6 53,8 56,2 Dania Estonia 39,7 57,7 42,3 34,4 50,0 36,6 48,2 48,6 39,6 30,2 53,7 Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia Źródło: Opracowanie własne na podstawie EUROSTAT 34,0 49,2 41,1 40,5 35,0 43,6 57,1 Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Analizując sytuację zatrudnienia osób starszych w wieku lata, należy wskazać, iż odsetek pracujących w tej grupie wiekowej kształtował się na wyższym poziomie, niż w przypadku osób młodych (26,3%). Najwyższy poziom zatrudnienia osób starszych zanotowano na Podkarpaciu (39,9%), które jednocześnie charakteryzuje najniższe zatrudnienie osób młodych. Również na Mazowszu i Pomorzu poziom wskaźnika był wyższy od średniej krajowej odpowiednio 39,3% i 38,2%. Natomiast najniższy poziom zatrudnienia osób po 55. roku życia zaobserwowano, podobnie jak w 2009 r., w województwach śląskim (28%) i kujawsko-pomorskim (29,6%). 9

10 60 Rys. 6. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata wg województw w 2010 r. (%) ,0 45,3 24,2 39,9 46,9 32,8 39,3 50,8 29,6 38,2 50,4 27,1 37,3 47,7 28,2 36,6 45,3 29,2 36,1 47,8 27,1 33,9 46,1 22,7 33,6 44,3 24,3 33,0 43,1 24,0 32,9 47,3 21,1 31,7 48,2 18,2 31,0 41,6 21,1 30,6 40,7 21,5 30,4 40,5 19,8 29,6 40,5 20,1 28,0 39,2 18, POLSKA PODKARPACKIE MAZOWIECKIE POMORSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE WIELKOPOLSKIE PODLASKIE DOLNOŚLĄSKIE Ogółem Mężczyźni Kobiety ŁÓDZKIE OPOLSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBUSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE ŚLĄSKIE Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS Dysproporcja pomiędzy poziomem zatrudnienia mężczyzn i kobiet w wieku lata na poziomie kraju sięga aż 21,1 pkt i w porównaniu do 2009 r. obniżyła się o 1,3 pkt. W 2010 r. zatrudnienie mężczyzn w tej grupie wiekowej kształtowało się na poziomie 45,3% i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosło o 1 pkt. Najwyższe w kraju dysproporcje między poziomem zatrudnienia mężczyzn i kobiet odnotowano na Opolszczyźnie, gdzie różnica wyniosła 30 pkt. Równie wysokie dysproporcje charakteryzują województwo łódzkie (26,2 pkt), Wielkopolskę (23,4 pkt) oraz Pomorze (23,3 pkt). Najmniejsze zróżnicowanie zaobserwowano na Podkarpaciu (14,1 pkt) i w województwie świętokrzyskim (16,1 pkt). Dla porównania, w krajach UE-27, dysproporcja między poziomem zatrudnienia mężczyzn (54,6%) i kobiet (38,6%) w wieku lata sięga średnio 16 pkt. Analizując poziom zatrudnienia w Polsce, warto również spojrzeć na jeden z mierników Strategii Europa 2020, tj. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata, który w 2010 r. kształtował się na poziomie 64,6% i był o 4 pkt niższy od średniej dla krajów członkowskich UE-27 (68,6%). Niższy niż w Polsce poziom zatrudnienia w tym przedziale wieku zanotowano w sześciu państwach: w Hiszpanii (62,5%), we Włoszech (61,1%), na Litwie (64,4%), Węgrzech (60,4%), Malcie (59,9%) oraz w Rumunii (63,3%). W porównaniu do roku 2009 r. poziom zatrudnienia w tej grupie wiekowej w Polsce obniżył się o 0,3 pkt. 10

11 80 Rys. 7. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata wg województw w 2010 r. (%) ,6 71,6 57,7 69,5 75,9 63,5 66,2 73,1 59,4 65,9 75,0 57,0 65,5 70,2 60,6 65,3 73,1 58,1 65,0 71,0 59,3 64,8 70,3 59,1 64,4 72,4 56,7 64,3 70,1 58,4 63,4 72,6 54,7 62,6 69,0 56,5 62,0 68,8 55,6 61,9 69,8 54,4 61,9 70,3 54,0 61,5 68,6 54,3 59,2 65,6 53, POLSKA MAZOWIECKIE ŁÓDZKIE WIELKOPOLSKIE PODLASKIE MAŁOPOLSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE POMORSKIE PODKARPACKIE Ogółem Mężczyźni Kobiety OPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBUSKIE ŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS Zdecydowanie najwyższy poziom zatrudnienia osób w wieku lata zaobserwowano na Mazowszu (69,5%) oraz w województwie łódzkim (66,2%) i wielkopolskim (65,9%), zaś najniższy w województwie zachodniopomorskim (59,2%) oraz warmińsko-mazurskim (61,5%). W 2010 r. poziom zatrudnienia osób w tej grupie wiekowej na poziomie całego kraju był wyższy dla mężczyzn (71,6%) niż dla kobiet (57,7%) o 13,9 pkt. Największą różnicę pomiędzy poziomem zatrudnienia mężczyzn i kobiet zanotowano w Wielkopolsce (18 pkt), na Opolszczyźnie (17,9 pkt) oraz w województwie kujawsko-pomorskim (16,3 pkt). Natomiast najmniejsze dysproporcje zaobserwowano na Podlasiu (9,6 pkt). Poziom bezrobocia W 2010 r. zharmonizowana stopa bezrobocia 1 w Polsce kształtowała się na takim samym poziomie, jak średnia dla krajów członkowskich UE 9,6%. 1 Zharmonizowana stopa bezrobocia wyrównywana sezonowo obliczana jest jako procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku lata. Wskaźnik ten jest liczony przez EUROSTAT na podstawie kwartalnego badania siły roboczej (w Polsce - Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) oraz miesięcznych danych z bezrobocia rejestrowanego. 11

12 25 Rys. 8. Zharmonizowana stopa bezrobocia w Europie w 2009 r. (%) ,6 20,1 UE 27 Hiszpania 18,7 17,8 16,9 14,4 13,5 12,6 11,2 11,0 Łotwa Litwa Estonia Słowacja Irlandia Grecja Węgry Portugalia 10,2 9,6 9,3 8,4 8,4 8,4 8,3 7,8 7,4 Bułgaria Polska Francja Finlandia Włochy Szwecja Belgia Wielka Brytania Dania Republika Czeska Źródło: Opracowanie własne na podstawie EUROSTAT 7,3 7,3 7,3 7,1 6,9 6,2 4,5 Rumunia Słowenia Niemcy Malta Cypr Holandia 4,4 4,4 Austria Luksemburg Najniższy poziom zharmonizowanej stopy bezrobocia odnotowano w Luksemburgu, Austrii (po 4,4%) oraz Holandii (4,5%). Natomiast najwyższa spośród wszystkich państw członkowskich stopa bezrobocia charakteryzuje Hiszpanię (20,1%), Łotwę (18,7%) i Litwę (17,8%). W 2010 r. stopa bezrobocia wg BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) kształtowała się w Polsce na poziomie 9,6% i była wyższa w porównaniu do roku 2009 r. o 1,4 pkt Należy zauważyć, iż na wzrost poziomu bezrobocia w kraju miał wpływ światowy kryzys gospodarczo-finansowy, który rozpoczął się pod koniec 2008 r. Obserwowane w Polsce spowolnienie gospodarcze przyczyniło się m.in. do zwolnień grupowych oraz likwidacji miejsc pracy. Najwyższą stopą bezrobocia wg BAEL charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie (12,3%), świętokrzyskie (12%) oraz podkarpackie (11,6%). Natomiast do grupy województw o najniższej stopie bezrobocia należały województwa: mazowieckie (7,4%) i wielkopolskie (8,8%). W porównaniu do 2009 r. wzrost stopy bezrobocia zanotowano we wszystkich regionach, za wyjątkiem Opolszczyzny, gdzie wystąpił spadek o 0,1 pkt. Należy podkreślić, iż największy wzrost miernika miał miejsce w województwie podlaskim (o 3,2 pkt), pomorskim (o 2,9 pkt) oraz śląskim (o 2,4 pkt). Poniższa mapa obrazuje poziom bezrobocia wg BAEL w 2010 r. w poszczególnych regionach Polski. 12

13 14 Rys. 9. Stopa bezrobocia wg BAEL w 2010 r. (%) ,6 9,3 10,0 7,4 7,7 7,2 11,3 11,2 11,4 10,6 9,7 11,9 9,9 10,2 7,9 9,5 10,5 10,3 10,8 9,2 9,0 9,5 9,1 8,5 9,8 9,7 9,1 7,7 10,6 11,6 11,2 12,3 10,3 10,7 9,3 9,3 9,3 9,5 9,1 10,4 12,0 12,2 12,1 9,7 8,9 10,8 8,8 10,1 12,3 13,0 11, POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Ogółem Mężczyźni Kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS Stopa bezrobocia wśród kobiet w 2010 r. kształtowała się na poziomie 10% (wobec 8,2% w 2009 r.). Najwyższy poziom bezrobocia wśród kobiet zanotowano na Podkarpaciu (12,3%) i w województwie świętokrzyskim (12,1%), zaś najniższy na Mazowszu (7,2%). Należy podkreślić, iż w stosunku do roku 2009, wzrost bezrobocia wśród kobiet odnotowano we wszystkich regionach Polski (za wyjątkiem Opolszczyzny, gdzie wskaźnik nie uległ zmianie) od 0,2 pkt na Lubelszczyźnie do 2,9 pkt na Pomorzu. Dokonując analizy bezrobocia wg płci warto również zwrócić uwagę na zharmonizowaną stopę bezrobocia, która wg stanu na 2010 r. w Polsce kształtowała się na poziomie 10% wśród kobiet (o 0,4 pkt wyższa w porównaniu do średniej dla krajów UE-27), zaś wśród mężczyzn 9,3% (tj. mniej o 0,3 pkt w porównaniu do średniej dla krajów UE-27). Najwyższą stopę bezrobocia wśród kobiet zanotowano w Hiszpanii (20,5%), Grecji (16,2%) i Łotwie (15,7%), zaś najniższą w Austrii (4,2%), Holandii (4,5%) oraz Luksemburgu (5,1%) Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wśród mężczyzn odnotowano na Łotwie (21,7%), Litwie (21,2%) oraz w Hiszpanii (19,7%). Najniższy odsetek bezrobotnych mężczyzn wystąpił z kolei w Luksemburgu (3,8%), Holandii (4,4%) oraz Austrii (4,6%). W 2010 r. stopa bezrobocia wg BAEL w miastach kształtowała się na poziomie 9,8% i była o 0,5 pkt wyższa niż na wsi. W porównaniu do roku poprzedniego poziom bezrobocia wzrósł zarówno w miastach, jak i na wsi odpowiednio o 1,5 pkt i 1,3 pkt Jeśli chodzi o zróżnicowanie regionalne, największe bezrobocie wśród mieszkańców miast zanotowano w województwach: świętokrzyskim (14,4%), podkarpackim (13,7%) i lubelskim (12%), zaś najniższe wśród mieszkańców Mazowsza (7%), Wielkopolski (8,8%) oraz Warmii i Mazur (8,9%). Natomiast wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi najwyższą stopę bezrobocia zaobserwowano w województwie zachodniopomorskim (15%) oraz dolnośląskim (12%), a najniższą w województwie łódzkim (7,6%), na Podlasiu (7,7%) i Lubelszczyźnie (7,8%). Analizując strukturę bezrobocia warto zwrócić uwagę na poziom wykształcenia osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. Poniższy wykres obrazuje strukturę osób bezrobotnych według poziomu wykształcenia w poszczególnych regionach Polski. 13

14 Rys. 10. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia w województwach w Polsce w 2010 r. (%) 100% 90% 80% 28,2% 31,4% 33,0% 23,9% 30,4% 32,0% 20,7% 28,2% 31,6% 21,8% 27,9% 29,2% 27,9% 21,8% 34,1% 25,2% 35,2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% POLSKA 28,5% 28,5% 31,0% 10,9% 9,7% 10,1% 22,0% 20,8% 18,9% 10,5% 9,5% 7,0% DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE 24,6% 12,6% 24,9% 21,3% 9,7% 30,3% 13,9% 8,3% LUBUSKIE ŁÓDZKIE 25,7% 29,3% 26,5% 29,4% 30,9% 24,4% 30,3% 11,9% 12,7% 11,3% 10,1% 10,4% 12,4% 11,6% 20,6% 25,2% 22,1% 19,9% 25,3% 23,0% 20,1% 9,8% 12,1% 11,9% 9,0% 11,7% 12,3% 8,8% MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE 28,1% 28,8% 9,5% 11,2% 23,1% 24,9% 28,6% 31,3% 28,2% 10,7% 10,2% 10,6% 19,2% 22,8% 17,9% 11,5% 13,3% 7,4% 10,5% 8,1% ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE wyższe policealne, średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS Według stanu rok 2010 w ogóle bezrobotnych największy odsetek osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,5%) oraz gimnazjalne lub niższe (28,2%), zaś najmniej bezrobotnych było z wykształceniem wyższym (10,5%) i średnim ogólnokształcącym (10,9%). Największy udział osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym wystąpił w województwie wielkopolskim (31,3%), kujawsko-pomorskim (31%) i podkarpackim (30,9%), zaś najniższy na Podlasiu (24,4%) i Lubelszczyźnie (24,9%). Natomiast największy udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne z wykształceniem gimnazjalnym i niższym zanotowano w województwie zachodniopomorskim (35,2%) i warmińsko-mazurskim (34,1%), a najmniejszy w Małopolsce (20,7%), w województwie świętokrzyskim i podkarpackim (po 21,8%). W celu analizy sytuacji na polskim rynku pracy warto również przyjrzeć się stopie bezrobocia rejestrowanego, mierzonej jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy do ogólnej liczby ludności aktywnej zawodowo, którą obrazuje poniższy wykres. 14

15 25 Rys. 11. Stopa bezrobocia rejestrowanego wg województw w 2010 r. (%) 20 20, ,3 17,4 16,6 15,8 15,6 14,7 13,2 13,2 13,0 13,0 12,2 12,1 10,4 9,9 9,4 9,2 5 0 POLSKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE PODKARPACKIE LUBUSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODLASKIE OPOLSKIE LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE POMORSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS Wg danych GUS za 2010 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju kształtowała się na poziomie 12,3%, co stanowi wzrost o 0,2 pkt w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost miernika odnotowano w jedenastu regionach Polski, w tym najwyższy na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce o 0,7 pkt. Natomiast spadek poziomu bezrobocia rejestrowanego zanotowano na Podkarpaciu (o 0,1 pkt) oraz w województwach: świętokrzyskim (o 0,4 pkt) i lubuskim (o 0,6 pkt). Wielkopolska była jedynym regionem, w którym wskaźnik utrzymał się na poziomie z roku poprzedniego (tj. 9,2%). W województwie warmińskomazurskim stopa bezrobocia była blisko dwukrotnie wyższa od średniej krajowej i kształtowała się na poziomie 20%. Do województw o najniższym wskaźniku bezrobocia należy zaliczyć Wielkopolskę (9,2%), Mazowsze (9,4%) i Śląsk (9,9%). Analizując sytuację na lokalnych rynkach pracy w 2010 r. należy podkreślić, iż najwyższy poziom bezrobocia zanotowano, podobnie jak w ubiegłym roku, w powiecie szydłowieckim województwa mazowieckiego (35,1%). Równie wysoki poziom bezrobocia odnotowano jeszcze w aż trzech powiatach Warmii i Mazur, gdzie stopa bezrobocia przekracza 30% (powiaty: piski 31,5%, bartoszycki 31% oraz braniewski 30,9%). Najniższy poziom bezrobocia rejestrowanego zanotowano w Warszawie (3,4%), Poznaniu (3,5%), powiecie poznańskim (3,6%) oraz Katowicach i Sopocie (po 3,8%). Należy również zauważyć, iż na obszarze województw: zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego zaobserwowano największą liczbę powiatów o wysokiej stopie bezrobocia rejestrowanego. Należy również wskazać na bardzo duże zróżnicowanie wewnątrzeregionalne w poszczególnych województwach. Największe zróżnicowanie charakteryzuje województwo mazowieckie, które jednocześnie jest największym zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności regionem Polski. Najniższy poziom bezrobocia zanotowano w Warszawie i przyległych powiatach, zaś im dalej od miasta stołecznego, tym poziom bezrobocia wzrasta. Tym samym w województwie mazowieckim wystąpiła największa, wynosząca aż 31,7 pkt, różnica pomiędzy najwyższym a najniższym poziomem stopy bezrobocia. 15

16 1.2 Integracja społeczna Działania na rzecz zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego oraz poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem i znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy realizowane są w PO KL na poziomie krajowym w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna oraz na poziomie regionalnym w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej, jak również w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Zagrożenie ubóstwem Na poziomie celu głównego PO KL dotyczącego wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej w obszarze integracji społecznej określono wskaźnik dotyczący zagrożenia ubóstwem relatywnym (po transferach socjalnych) 2. W 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego wystąpił niewielki wzrost zagrożenia ubóstwem relatywnym (o 0,2 pkt.) kształtując wskaźnik na poziomie 17,1%. Podkreślenia wymaga różnica w zagrożeniu biedą ze względu na płeć, która wyniosła 0,5 pkt. proc. na niekorzyść kobiet ubóstwem relatywnym (po transferach socjalnych) zagrożonych było 17,4% kobiet oraz 16,9% mężczyzn. W stosunku do sytuacji wyjściowej (21%) zagrożenie ubóstwem w kraju zmniejszyło się o 3,9 pkt., niemniej Polska nadal należy do krajów o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem relatywnym. Średnia wartość tego wskaźnika dla krajów UE 27 w 2009 r. wyniosła 16,3%, co oznacza minimalny spadek w stosunku do 2008 r. (o 0,1 pkt.). Również w przypadku mężczyzn w krajach UE 27 nieznacznie zmniejszył się (o 0,1 pkt.) wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym i wyniósł 15,4%. Bardziej widoczna pozytywna zmiana nastąpiła w zakresie zmniejszenia zagrożenia ubóstwem kobiet z 17,4% do 17,1% w 2009 r. 2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych - mierzony jako udział osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju. 16

17 Mapa 1 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych w 2009 r. (%) 17,1% Źródło: EUROSTAT Patrząc na rozkład wartości wskaźnika w poszczególnych województwach w Polsce w 2009 r., warto podkreślić znaczne zróżnicowanie regionalne. Podobnie jak w roku poprzednim, najwyższy poziom zagrożenia ubóstwem relatywnym (po transferach socjalnych) charakteryzuje województwo lubelskie (27,9%). Natomiast w najmniejszym stopniu ubóstwem relatywnym zagrożeni są mieszkańcy województwa opolskiego (11%), mazowieckiego (12,5%) i śląskiego (12,9%). Warto zaznaczyć, iż dystans między Opolszczyzną i Lubelszczyzną wynosi aż 16,9 pkt. Ze względu na brak danych za 2010 r. na mapie poniżej zaprezentowano poziom zagrożenia ubóstwem w poszczególnych województwach w 2009 r. Bez względu na fakt, która z granic ubóstwa przyjęta zostanie jako punkt odniesienia, bez trudu można wskazać regiony, których mieszkańcy w największym stopniu dotknięci są ubóstwem. Tym samym, niekorzystna sytuacja w porównaniu do średniego poziomu dla kraju w zakresie zagrożenia ubóstwem dotyczy województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińskomazurskiego. Największe zróżnicowanie międzyregionalne dotyczy relatywnej granicy ubóstwa. Na poziomie kraju poniżej relatywnej granicy ubóstwa funkcjonowało 17,3% społeczeństwa (spadek o 0,3 pkt.). Najbardziej niekorzystna sytuacja dotyczyła województwa lubelskiego, gdzie 26% osób żyło poniżej relatywnej granicy ubóstwa. Na przeciwnym biegunie znajduje się region mazowiecki ze wskaźnikiem na poziomie 12,4%. W przypadku zagrożenia ubóstwem relatywnym warto wskazać, iż w połowie regionów wskaźnik wzrósł, a w połowie zmniejszył się (na poziomie kraju spadek o 0,3 pkt.). W największym stopniu zwiększył się odsetek osób zagrożonych ubóstwem relatywnym na Lubelszczyźnie, zaś województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia największy spadek wskaźnika. Wyraźnie mniejsze regionalne zróżnicowanie występuje w zakresie zagrożenia ubóstwem według ustawowej granicy, które w 2009 r. wyniosło 8,3%. Ze względu na brak zmiany kwot uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach wydaje się, iż analizowanie zmiany 17

18 przedmiotowego miernika nie przedstawi w wystarczającym stopniu sytuacji w zakresie zagrożenia ubóstwem. Najwyższa wartość wskaźnika dotyczy województwa świętokrzyskiego (13,7%), natomiast najniższa opolskiego (5%). Należy również wspomnieć o najniższej granicy ubóstwa, a mianowicie minimum egzystencji (lub tez minimum biologicznym). W 2009 r. w Polsce 5,7% osób funkcjonowało w gospodarstwach domowych o dochodach nie pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. W najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, gdzie aż 10,6% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej minimum egzystencji. Stosunkowo wysokie zagrożenie skrajnym ubóstwem dotyczy również regionu podlaskiego (9,2%) i lubelskiego (8,4%). W stosunku do 2008 r. w większości województw zwiększył się odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji. Tylko w czterech regionach wartość miernika zmniejszyła się (łódzkie, warmińskomazurskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie). Mapa 2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem według województw w 2009 r. (%) Zachodniopomorskie 15.6% Pomorskie 17.6% Warmińsko-Mazurskie 20.5% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 23.3% Lubuskie 18.4% Wielkopolskie Mazowieckie 13.8% 19.1% Łódzkie 12.4% Wskaźnik zagroŝenia ubóstw em relatywnym 23,1 do 27,1 (9) 18,4 do 23,1 (12) 17 do 18,4 (11) 15,9 do 17 (0) 11,1 do 15,9 (18) Dolnośląskie 17% Opolskie 11.9% 13.4% Lubelskie Świętokrzyskie 26% Śląskie 25.7% Małopolskie Podkarpackie 14.2% 17.5% 21.4% Odsetek osób Ŝyjących poniŝej: 18 minimum egzystencji ustaw ow a granica ubóstw a Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS W kontekście walki z wykluczeniem społecznym ważne również jest zmniejszenie obciążenia instytucji pomocy społecznej, rozumianego jako liczba klientów pomocy społecznej przypadających na jednego pracownika socjalnego. Jednym z celów Programu jest zmniejszenie obciążenia instytucji pomocy społecznej z 295 osób do poziomu 180 osób. W 2010 r. na jednego pracownika socjalnego przypadało 181 klientów pomocy społecznej, tym samym praktycznie osiągnięto zakładany poziom obciążenia instytucji pomocy społecznej. W porównaniu do 2009 r., w 2010 r. obciążenie instytucji pomocy społecznej zmniejszyło się o 6%. Poziom obciążenia pracą ośrodków pomocy społecznej jest zróżnicowany w poszczególnych województwach. Najkorzystniej sytuacja przedstawia się w na Śląsku, gdzie na jednego pracownika socjalnego przypadało 120 klientów pomocy społecznej. Województwo śląskie jest niezaprzeczalnym liderem, gdyż następny w kolejności region małopolski charakteryzuje ob- 18

19 ciążenie instytucji pomocy społecznej na poziomie 150 osób. W stosunku do roku poprzedniego, we wszystkich województwach zmniejszyła się wartość miernika. Poprawę sytuacji w największym stopniu zaobserwować można w województwie lubelskim (zmniejszenie obciążenia o 13%) i świętokrzyskim (12%). Jednocześnie w siedmiu regionach (śląskie, małopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, lubelskie, wielkopolskie) osiągnięto obciążenie instytucji pomocy społecznej poniżej docelowego poziomu 180 osób na pracownika socjalnego. Niemniej, pozostałe regiony charakteryzuje mniej korzystna sytuacja. Największa liczba klientów pomocy społecznej, którymi zajmuje się pracownik socjalny dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego (241), jednak również w tym przypadku nastąpiła poprawa w zakresie obciążenia pracą instytucji pomocy społecznej (zmniejszenie o 6%). Jednocześnie, dystans między regionem śląskim a warmińsko-mazurskim wynosi 121. Stosunkowo wysoką wartość miernika odnotowano również na Podkarpaciu (231) oraz w regionie kujawskopomorskim (226). Rys. 12 Wskaźnik obciążenia instytucji pomocy społecznej liczba klientów przypadających na jednego pracownika socjalnego w 2010 r śląskie małopolskie dolnośląskie opolskie łódzkie lubelskie wielkopolskie mazowieckie Polska 2009 Polska 2010 pomorskie zachodniopomorskie podlaskie świętokrzyskie lubuskie kujawsko-pomorskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z DPS MPiPS podkarpackie warmińsko- mazurskie Warto również przyjrzeć się obszarowi pomocy społecznej w kontekście osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na wykresie poniżej zaprezentowano liczbę osób korzystających z pomocy społecznej przypadającą na 1 tys. mieszkańców. W 2010 r. na poziomie kraju ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało przeciętnie 55 osób na 1 tys. mieszkańców, co oznacza zmniejszenie wskaźnika o 1 osobę w stosunku do 2009 r. (należy pamiętać o braku zmiany kwot progowych w latach uprawniających do świadczeń). Niekorzystna sytuacja w porównaniu do poziomu kraju występuje aż w 9 województwach. Najwyższa wartość miernika, podobnie jak w roku poprzednim, charakteryzuje woj. warmińskomazurskie (92). Również podobnie jak w 2009 r., najmniej osób skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej na Śląsku (40). Stosunkowo niski poziom wskaźnika charakteryzuje również województwo opolskie (44), małopolskie (44) oraz mazowieckie (46). Warto podkreślić, iż w większości województw (13) odnotowano spadek wartości wskaźnika. Najwyższy spadek dotyczy województwa lubuskiego (o 9 osób) oraz warmińsko-mazurskiego (o 7 osób). Brak zmiany poziomu miernika charakteryzuje województwo opolskie, śląskie, wielkopolskie. 19

20 Rys. 13 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie (w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj formę, liczbę i źródło finansowania) na 1 tys. ludności wg województw w 2010 r DOLNOŚLĄSKIE 47 KUJAWSKO-POMORSKIE 76 LUBELSKIE 58 LUBUSKIE 71 ŁÓDZKIE 55 MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE regiony OPOLSKIE PODKARPACKIE Polska PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 68 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 92 WIELKOPOLSKIE 48 ZACHODNIOPOMORSKIE Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie Sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za styczeń-grudzień 2010 r., DPS MPiPS oraz BDL GUS Ze względu na zakres wsparcia realizowanego na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu oraz cele Priorytetu VII, interesująca jest informacja na temat prowadzenia pracy socjalnej w oparciu o stosowanie kontraktów socjalnych 3 w poszczególnych regionach kraju. W 2010 r. podpisano 76,2 tys. kontraktów socjalnych, którymi objęto łącznie 112,5 tys. osób. Liczba podpisanych kontraktów związana jest z liczbą ludności zamieszkującej dany obszar oraz z sytuacją społeczno-gospodarczą regionu. Najwięcej kontraktów socjalnych podpisano w województwie śląskim (11,5 tys.), natomiast najmniej w województwie opolskim (1,5 tys.). Średnio na poziomie kraju, jednym kontraktem socjalnym objęto 1,5 osoby. Największy stosunek liczby osób objętych kontraktem socjalnym do liczby podpisanych kontraktów dotyczy województwa zachodniopomorskiego (2,0), a najniższy (1,2) wystąpił w regionie dolnośląskim, lubelskim, małopolskim i opolskim. Warto pamiętać, iż liczba kontraktów oraz osób objętych kontraktem socjalnym związana jest ze strategią regionu dotyczącą realizacji pracy socjalnej w oparciu o stosowanie kontraktów socjalnych Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą lub rodziną korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 20

21 Rys. 14 Liczba kontraktów socjalnych oraz osób objętych kontraktami socjalnymi w 2010 r. (w tys.) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 DOLNOŚLĄSKIE 10,3 8,0 6,1 6,2 6,4 6,7 5,9 6,0 5,1 5,3 4,7 5,2 5,1 3,7 4,2 3,5 4,1 2,5 1,5 1,8 2,0 2,6 KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE Liczba kontraktów socjalnych Liczba osób objetych kontraktami POMORSKIE 11,5 ŚLĄSKIE 18,2 3,3 ŚWIĘTOKRZYSKIE 5,4 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 7,7 6,6 4,8 5,1 WIELKOPOLSKIE 6,4 ZACHODNIOPOMORSKIE Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie Sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za styczeń-grudzień 2010 r., DPS MPiPS W 2 celu strategicznym PO KL dotyczącym zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego monitorowany jest wskaźnik mierzący odsetek osób w wieku lat, które żyją w gospodarstwach domowych bez osób pracujących. W 2009 r. wartość miernika w Polsce wynosiła 10,2% (cel na koniec realizacji Programu to 9,8%) i była wyższa od średniej dla UE o 0,1 pkt. proc. Warto zwrócić uwagę, iż w stosunku do 2008 r. odsetek osób w wieku lat żyjących w gospodarstwach domowych, w których żadna osoba dorosła nie pracuje w Polsce wzrósł zaledwie o 0,1 pkt., natomiast średnia dla UE wzrosła o 0,9 pkt. Wskaźnik zmniejszył sie tylko w Luksemburgu (o 0,6 pkt. proc.). Zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach członkowskich, wartość miernika jest wyższa w przypadku kobiet niż mężczyzn. W Polsce w 2009 r. w gospodarstwach bez osób pracujących żyło 11,6% kobiet (cel - 10,8%), natomiast w UE 27 było to 10,9%. W stosunku do 2008 r. wskaźnik dla kobiet w Polsce zwiększył się o 0,1 pkt., natomiast w UE 27 o 0,8 pkt. Jak wspomniano powyżej, sytuacja mężczyzn jest korzystniejsza wartość miernika w Polsce wyniosła 8,8% (wzrost o 0,1 pkt. w stosunku do 2008 r.), natomiast średnia dla UE 27 to 9,2% (wzrost o 1 pkt.). Warto podkreślić, iż na poziomie kraju w odniesieniu do mężczyzn osiągnięto już cel określony dla PO KL (8,8%). 12,8 21

22 Mapa 3 Odsetek osób w wieku lat, które żyją w gospodarstwach domowych, w których żadna osoba dorosła nie pracuje w 2009 r. 10,2% Źródło: EUROSTAT Jeśli chodzi o sytuację gospodarstw domowych w poszczególnych województwach, odsetek osób w gospodarstwach bez osób pracujących w 2010 r. był dość zróżnicowany w regionach i mieścił się w przedziale od 7,5% do 13,6% (Polska 10,3%). Najmniej korzystna sytuacja występuje w województwie zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Wysoka wartość miernika charakteryzuje również Śląsk. Natomiast najniższy odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących występuje w Wielkopolsce oraz na Mazowszu. Warto podkreślić, iż w 7 województwach odsetek ten w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się (łódzkie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie). Jednocześnie należy wskazać, iż w regionach: wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim osiągnięto zakładany poziom docelowy (9,8%). 22

23 Mapa 4 Odsetek osób w gospodarstwach domowych bez osób pracujących w 2010 r. Bezrobocie długookresowe Pomorskie 10.2% Zachodniopomorskie 13.6% Lubuskie Wielkopolskie 11.9% 7.5% Dolnośląskie 11.7% Odsetek osób w gospod. domowych bez osób pracujacych 12,3 do 13,9 (9) 11,7 do 12,3 (6) 10,7 do 11,7 (9) 9,2 do 10,7 (15) 7,4 do 9,2 (9) Kujawsko-Pomorskie 11.6% Opolskie Świętokrzyskie 11.1% Śląskie 9.8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS Do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, które również mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym, niewątpliwie należy zaliczyć osoby długotrwale bezrobotne. Na mapie poniżej przedstawiono udział osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy w populacji osób aktywnych zawodowo w 2010 r. Według danych EUROSTAT 4 stopa bezrobocia długookresowego w Polsce wynosiła 3% (kobiety 3,2%, mężczyźni 2,9%) i była niższa od średniej dla krajów UE 27 o 0,8 pkt. Podobnie jak w roku poprzednim, większy dystans dzieli Polskę od średniej dla krajów UE w przypadku bezrobocia mężczyzn (1 pkt.) niż w odniesieniu wartości miernika dla kobiet (0,5 pkt.). W porównaniu z 2009 r. zjawisko bezrobocia długookresowego w Polsce zwiększyło się o 0,5 pkt., natomiast na poziomie UE 27 odnotowano nieco większy wzrost - o 0,8 pkt. Najwyższy poziom bezrobocia długookresowego wystąpił podobnie jak w roku poprzednim na Słowacji (9,2%), zaś najniższy w Austrii (1,1%). Warto zwrócić uwagę, iż o korzystnym położeniu Polski w stosunku do UE 27 pod względem analizowanego miernika możemy mówić dopiero od trzech lat. 13% Warmińsko-Mazurskie Łódzkie 9.2% Małopolskie 8.3% 13.2% Mazowieckie 8.1% Podlaskie 10.4% Lubelskie 10.9% Podkarpackie 9.8% 4 Za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby bezrobotne poszukujące pracy orze z okres 12 miesięcy lub dłużej 23

24 Mapa 5 Stopa bezrobocia długookresowego w 2010 r. (%) 3% Źródło: EUROSTAT Na podstawie danych z BAEL 5 można przeanalizować stopę bezrobocia długookresowego liczoną jako udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób aktywnych zawodowo (mapa poniżej). W 2010 r. w porównaniu do roku poprzedniego zjawisko długookresowego pozostawania bez pracy nieznacznie przybrało na sile wartość miernika wyniosła 2,5%, co oznacza wzrost o 0,4 pkt. W odniesieniu do celów Programu (zmniejszenie stopy bezrobocia długookresowego do poziomu 3%) sytuacja w tym obszarze przedstawia się korzystnie. Ponadto należy zaznaczyć, iż w 2010 r. w trzech regionach (lubelskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) mamy do czynienia ze zmniejszeniem bezrobocia długookresowego. Jednocześnie, poziom bezrobocia długookresowego w kraju jest nieznacznie zróżnicowany ze względu na płeć bezrobotnych. W przypadku kobiet wartość miernika wyniosła 2,6%, natomiast dla mężczyzn 2,4%. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż w regionie lubelskim, podlaskim i zachodniopomorskim występuje odmienna tendencja niż w większości województw, a mianowicie długotrwałe pozostawanie bez pracy w większym stopniu dotyka mężczyzn niż kobiety. Warto również wskazać na regionalne zróżnicowanie stopy bezrobocia długookresowego, które wahało się od 1,3% na Mazowszu do 4,2% w województwie świętokrzyskim. Stosunkowo wysokim poziomem stopy bezrobocia długookresowego dotknięte były również regiony zachodniopomorski, małopolski i dolnośląski. 5 Za osoby długotrwale bezrobotne wg BAEL uznaje się osoby bezrobotne poszukujące pracy przez okres 13 miesięcy lub dłużej 24

25 Mapa 6 Stopa bezrobocia długookresowego według BAEL w 2010 r. 6 Zachodniopomorskie 3.9% 2.2% Lubuskie Bezrobocie długookresowe w podziale na płeć 4,8 3% 1.9% Pomorskie 2.4% 2.7% Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie 2.5% 1.9% Warmińsko-Mazurskie Łódzkie 1.3% Mazowieckie Podlaskie 2.8% Lubelskie Dolnośląskie 1.9% 2.5% 2.4% Świętokrzyskie Stopa bezrobocia długookresowego ogółem Opolskie 4.2% 2.6% 2,9 do 4,2 (12) Śląskie 2,6 do 2,9 (9) 2 do 2,6 (15) Małopolskie Podkarpackie 1,4 do 2 (9) 0 do 1,4 (210) 3.1% kobiety_ męŝczyźni Sytuacja osób niepełnosprawnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS W kontekście realizacji celów strategicznych PO KL nie można zapomnieć o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku lata, który do końca realizacji Programu powinien osiągnąć poziom 23%. W 2010 r. w kraju wystąpił wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych o 0,4 pkt. w stosunku udo roku ubiegłego osiągając poziom 20,5%. Najwyższym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wyróżniło się województwo świętokrzyskie (29%), natomiast najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się w warmińsko-mazurskim (15%). Dystans pomiędzy skrajnymi wartościami dla regionów wynosi aż 14 pkt. Warto zwrócić uwagę, iż w stosunku do lat poprzednich, w 2010 r. Podkarpacie (26%) utraciło pozycję lidera w zakresie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych na rzecz wspomnianego regionu świętokrzyskiego. Taka sama sytuacja dotyczy najniższego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych miejsce województwa zachodniopomorskiego (15,4%) przejął region warmińskomazurski. Jednocześnie warto podkreślić, że w aż siedmiu regionach wystąpił spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych na regionalnych rynkach pracy nabiera szczególnie negatywnego wymiaru zwłaszcza w województwach o niskim zatrudnieniu niepełnosprawnych (warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, śląskie). Z drugiej jednak strony podkreślenia wymaga fakt, iż zakła- 6 Ze względu na brak danych, w odniesieniu do województwa opolskiego nie przedstawiono danych w podziale na płeć 25

26 dany w Programie poziom zatrudnienia (23%) osiągnięto w czterech województwach (świętokrzyskie, podkarpackie, lubuskie i łódzkie). Mapa 7 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2010 r. (%) oraz zmiana wartości wskaźnika w stosunku do 2009 r. (pkt.) Pomorskie 20.9% Warmińsko-Mazurskie 2,3 15% Zachodniopomorskie 15.4% -0,2 2,9 Kujawsko-Pomorskie Podlaskie 21.1% 18.2% 3,3 Mazowieckie -6,3 16.4% Lubuskie Wielkopolskie -0,1 25.4% 22.7% 2,3 3,4 Łódzkie 24.2% Lubelskie 3,4 Dolnośląskie 20.7% 15.7% -4,1-0,6 Opolskie Świętokrzyskie Śląskie 21.9% 29% 0,9 18.7% 4,1 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -1,4 Podkarpackie Małopolskie 26% 22,9 do 29 (12) 19.8% 21 do 22,9 (9) 0,2-4,1 20 do 21 (6) 17 do 20 (9) 15 do 17 (12) Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS Warto również przyjrzeć się udziałowi osób niepełnosprawnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2010 r. w Polsce w urzędach pracy zarejestrowanych było 100,3 tys. osób niepełnosprawnych (w tym 49,4 tys. kobiet), co stanowi 5,1% ogółu bezrobotnych (4,9% w odniesieniu do kobiet). W stosunku do roku poprzedniego wystąpił niewielki wzrost odsetka osób niepełnosprawnych w grupie bezrobotnych (0,1 pkt.). Najniższy udział osób niepełnosprawnych wśród bezrobotnych charakteryzuje województwo lubelskie (3,5% ogółem i 3,1% kobiet). Natomiast najwyższym odsetkiem niepełnosprawnych wyróżniło się województwo łódzkie (7,6%) w odniesieniu do ogółu bezrobotnych oraz lubuskie w stosunku do bezrobotnych kobiet (7,8%). 26

27 Rys. 15 Udział osób niepełnosprawnych wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2010 r. (%) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,9% 6,3% 4,5% 4,1% 3,5% 3,1% 7,8% 7,6% 7,6% 7,1% Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie 5,8% 6,1% 5,1% 5,1% 5,4% 5,6% 5,7% 4,8% 5,0% 5,3% 4,9% 5,0% 4,5% 4,7% 4,6% 5,0% 3,7% 3,7% 3,9% 3,6% 3,5% 3,7% Opolskie Podkarpackie Podlaskie ogółem kobiety Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPIPS Wielkopolskie Zachodniopomorskie 27

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, kwiecień 2008 r. Opracowanie: Wydział Koordynacji Departament Zarządzania EFS Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział Badań i Analiz Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - 2016 rok Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji ciągle pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 23.12.2013 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Warszawa, lipiec 2010 r. Opracowanie: Anna Żelazko

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność regionalna w Europie 2017

Innowacyjność regionalna w Europie 2017 Departament Polityki Regionalnej Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Innowacyjność regionalna w Europie 2017 Komisja Europejska jak co roku tak i w 2017 publikuje regionalną tablice wyników

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo