OPINIA wraz z raportem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA wraz z raportem"

Transkrypt

1 D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel , tel./fax pi OPINIA wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2010 roku ZAKLAD BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z sied/ibi} w Chojnicach ul. Przemyslowa 15 AUDITDOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego (Prawo ochronne znaku Nr ) Bydgoszcz, kwiecien roku

2 OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Sporzqdzona dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ZAKLADU BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach ul. Przemyslowa 15 Przeprowadzilem badanie zal^czonego sprawozdania fmansowego Zakladu,,ZREMB CHOJNICE" S.A. z siedzibq w Chojnicach, na ktore sklada sie: Budowy Maszyn 1) wprowadzenie do sprawozdania fmansowego 2) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2010 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow wykazuje sum? ,57 zlotych; 3) rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^cy strate netto w kwocie ,19 zlotych; 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^ce zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwote ,25 ziotych; 5) rachunek przeplywow pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^cy zmniejszenie stanu srodkow pienieznych o kwote ,54 zlotych. 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporza/izenie zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami sprawozdania fmansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny jest Kierownik Jednostki. Kierownik Jednostki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej 53 zobowi^zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz tekst jednolity, z pozniejszymi zmianami), zwanej dalej,,ustaw^ o rachunkowosci". Moim zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykaj rachunkowosci tego sprawozdania fmansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majatkowq i finansowa, jak tez wynik finansowy Jednostki oraz o prawidlowosci ksiaj* rachunkowych stanowi^cych podstawe jego sporzadzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilem stosownie do postanowien: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z pozniejszymi zmianami), 2) krajowych standardow rewizji fmansowej, wydanych przez Krajowa^ Rade Biegfych Rewidentow w Polsce, 3) Kodeksu Spolek Handlowych. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalem i przeprowadzilem w taki sposob, aby uzyskac racjonaln^ pewnosc, pozwalaj^c^ na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegolnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez Spolke zasad (polityki) rachunkowosci i znacz^cych szacunkow, sprawdzenie w przewazaj^cej mierze w sposob wyrywkowy dowodow i zapisow ksiegowych, z ktorych wynikaj^ liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym, jak i calosciow^ ocene sprawozdania finansowego. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

3 ZAKLAD BUDOIVY MASZYN ZREMB CHOJNICE" Spotka Akcyjna w Chojnicach. Opinia niezaleznego biegiego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. Uwazam, ze badanie dostarczyto wystarczaj^cej podstawy do wyrazenia opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie fmansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj^tkowej i finansowej Jednostki na dzien 31 grudnia 2010 r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, b) zostato sporz^dzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwi^zanymi z nimi interpretacjami ogfoszonymi w formie Rozporz^dzen Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogow Ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiaj* rachunkowych, c) jest zgodne z wptywaj^cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spolki. Sprawozdanie z dzialalnosci Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49, ust. 2 Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje pochodzaxe ze zbadanego sprawozdania finansowego, 53 z nim zgodne. Nie zglaszaj^c zastrzezen do prawidfowosci i rzetelnosci zbadanego sprawozdania finansowego zwracam uwage, ze Jednostka na r. wykazala ujemna^ wartosc w przeplywach pienieznych w dziatalnosci operacyjnej i w dzialalnosci inwestycyjnej w kwocie l^cznej ,83 zl. Odptyw srodkow pienieznych w tych dzialalnosciach nie zrownowazyl doplywu srodkow z dzialalnosci finansowej. W dziajalnosci za 2010 r. Spotka wykazaja strate netto w kwocie ,19 zt, a wskazniki ptynnosci biez^cej i ptynnosci szybkiej wykazaly wielkosci ponizej minimalnej wartosci poz^danej. Spolka posiada zabezpieczony portfel zleceri na I polrocze 2011 r., niemniej jednak pojawienie sie na dzien r. niekorzystnych przestanek w zakresie ptynnosci finansowej, a takze koniecznosci podjecia decyzji w zakresie rozliczenia straty skutkuj^cej na obnizenie sie kapitatu wlasnego w stosunku do roku 2009 o 41,72 % tworzy niekorzystny obraz stanu finansowego, o rozstrzygnieciu ktorego czy stanie sie przejsciowym zdecyduj^ okresy nastepne. Bydgoszcz, r. Dziaiajacy w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych Nr 14 i przeprowadzaj^cy badanie Kluczowy Biegty Rewident (Nrewid. 3532)»AU»ITDOR«Biuro Konsultingowe, Rewizji i Doradztwa Gospodarczego mgr Jerzy Saladra BIEGLY REWIDENT <5087 BYDGOSZCZ, ul. Gajowa ident Podmiot wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych Nr 14 BIURA?. Saladra BIEGtY RfeWIDENT /mgr Jerzy Z. Saladra/ AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

4 s> BIURO KONSULTINGOWE REWIZJI I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmtot uprawniony do badania sprawozdari finansowych Bydgoszcz, ul. Gojowa 34 tej , tel./fax _... r^axr^ /\LJL/I UvJK RAPORT uzupelniaj^cy opini? z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2010 roku ZAKLAD BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z sied/ibij w Chojnicach ul. Przemyslowa 15 AUDITDOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Bydgoszcz, kwiecien 2011 roku

5 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq \v Chojnicach. Raport niezaleznego biegiego rewidenta uzupeiniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. SPIS TRESCI Czgsc ogolna raportu 3 I. Informacje wstf pne 3 II. Podstawowe informacje o Spoke 5 III. Pozostale informacje 7 Czqsc analityczna raportu 12 I. Analiza finansowa 12 Czfsc szczegolowa raportu 18 I. Ocena stosowanego systemu rachunkowosci i kontroli wewnf trznej 18 II. Informacje o niektorych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 19 Aktywa 20 Pasywa 23 Rachunek zyskow i strat 25 Rozliczenia publiczno prawne 26 III. Zobowi^zania warunkowe 28 IV. Zdarzenia po dacie bilansu 28 V. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 28 VI. Dodatkowe informacje i objasnienia 28 VII. Rachunek przeplywow pieni^znych 29 VIII. Zestawienie zmian w kapitale 29 IX. Wycena 29 X. Inwentaryzacja skladnikow maj^tkowych 30 XI. Prezentacja 30 XII. Sprawozdanie Zar/adu z dzialalnosci 30 XIII. Zgodnosc z przepisami prawa 30 XIV. Kontynuacja dzialalnosci 31 Podsumowanie wynikow badania 31 I. Uzasadnienie wydanej opinii 31 II. Ustalenia koncowe 32 AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

6 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJN1CE" SPOLKA AKCYJNA 2 siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupeiniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. c ogolna raportu I. Informacje wstfpne 1. Niniejsze badanie zostalo przeprowadzone na podstawie umowy z dnia r. pomiedzy ZAKLADEM BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedziba w Chojnicach, a Firma.,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy, wpisana^ na prowadzon^ przez Krajowa^ Izb? Bieglych Rewidentow list? podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod nr 14. Wyboru bieglego rewidenta dokonala Rada Nadzorcza w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z r. o rachunkowosci /Uchwala Nr 11 Rady Nadzorczej ZBM,,ZREMB CHOJNICE" S.A. z r. 2. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe obejmuja.ce: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2010 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow wykazuje sum? ,57 zlotych; 3) rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuja_cy strat? netto w kwocie ,19 zlotych; 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^ce zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwote ,25 zlotych; 5) rachunek przeplywow pieni?znych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^cy zmniejszenie stanu srodkow pieni?znych o kwote ,54 zlotych; 6) dodatkowe informacje i objasnienia oraz ksiegi rachunkowe i dokumentacja finansowoksi?gowa za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, na podstawie ktorych sprawozdanie to sporz^dzono. Do sprawozdania zal^czone zostalo sprawozdanie Zarz^du z dzialalnosci za rok obrotowy W ramach zlecenia dokonalismy oceny ksi^g rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepisow prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci. 3. W trakcie badania Jednostka udostepnila wskazane przez bieglego rewidenta dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia, niezbedne dla potrzeb badania sprawozdania finansowego. 4. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostalo z uwzglednieniem wymogow zawartych w aktach normatywnych i przepisach: a. ustawy z r. o bieglych rewidentach i ich samorz^dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz of nadzorze publicznych (Dz. U. Nr 77, poz. 649),,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 3

7 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafinansowego :a 2010 r. b. ustawa z dnia r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223tekstjednolity), c. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pozniejszymi zmianami), d. ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osob prawnych tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zmianami), e. ustawa z r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pozniejszymi zmianami) oraz podatku akcyzowym z dnia r. (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami) oraz na ich podstawie wydanych rozporz^dzen Ministra Finansow w przedmiotowej sprawie, f. Rozporz^dzenie Ministra Finansow z r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 97, poz. 970), g. Przepisy wynikaj^ce z Miedzynarodowych Standardow Rachunkowosci, Miedzynarodowych Standardow Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwi^zanych z nimi interpretacjami oglaszanymi w formic Rozporz^dzen Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogow ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi^g rachunkowych, h. inne akty normuj^ce omawiane zagadnienia w czasie badania, do ktorych bedq. odwolania w przypadkach uznanych za niezbedne, w zaleznosci od przedmiotu sprawy, i. a takze stosownie do wiedzy i doswiadczenia wynikaj^cego z norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanych przez Krajowa^ Rade Bieglych Rewidentow w okresie ich obowiazywania. 5. W trakcie badania ustalono, ze nie zachodza^ przeslanki do przyj^cia twierdzenia, ze Jednostka badana nie bedzie kontynuowala dzialalnosci gospodarczej o ktorej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowosci. Podstaw^ powyzszego zalozenia byly uzyskane informacje od kierownictwa Jednostki, w formie zlozonych oswiadczen do wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2010 r. 6.,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy jest niezalezne od Spolki, a zakres planowanej i wykonywanej przez nas pracy nie zostal w zaden sposob ograniczony. Zakres i sposob przeprowadzonego badania wynika ze sporz^dzonej i przechowywanej przez Biuro AUDITDOR" dokumentacji rewizyjnej z badania. 7. Badanie zostalo przeprowadzone w Siedzibie badanej Jednostki, w okresie grudzien 2010 r. oraz luty marzec 2011 r. i 1 18 kwietnia 2011 r. (z przerwami), rowniez w siedzibie firmy,,auditdor". W imieniu firmy,,auditdor" w Bydgoszczy badanie sprawozdania finansowego przeprowadzil mgr Jerzy Saladra, Biegly rewident nr ewid. 3532, przy udziale Asystentki Pani Marii D. Pilarskiej. 8. Nierozl^czn^ czesci^ niniejszego raportu jest sprawozdanie finansowe Spolki za rok obrotowy kohcz^cy si 31 grudnia 2010 roku wraz z wykazem zal^cznikow. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

8 ZAKLAD BUDOWYMASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq \v Chojnicach. Raport niezaleznego biegiego rewidenta uzupelniajqcy opini% z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. II. Podstawowe informacje o Spolce 1. Badana Jednostka powstala na podstawie Statutu Spolki sporzajdzonego w formic Aktu Notarialnego przed Notariuszem Lucyna^ Lissewska^ w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu r. Repertorium A 5247/1995. Do Rejestru Handlowego Spolka zostala wpisana zgodnie z Postanowieniem Sajdu Rejonowego w Bydgoszczy VIII Wydzial Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w Bydgoszczy dnia r. w dziale B pod Nr RHB Do Krajowego Rejestru Sajdowego Spolka zostala wpisana zgodnie z Postanowieniem Sajdu Rejonowego Gdansk Polnoc VIII Wydzial Gospodarczy KRS z r. pod numerem KRS W roku 2005 Spolka dokonala zmian Statutu 7, 12 pkt. 2 i 3, 10 pkt. 3. Podstawq. zmian byl Akt Notarialny z r. Repertorium A Nr 3062/2005 i Postanowienie Sajdu Rejonowego w Gdansku Polnoc Sygnatura Akt GD VIII NsREJ KRS/5639/05/548 z r. Zmiany Statutu z 2007 r. wpisano do KRS patrz odpis KRS z r. Spolka dokonala zmiany Statutu, nadaja^c Statutowi no we brzmienie patrz Akt Notarialny Repertorium A Nr 6533/2007 z r. W 2008 roku dokonano zmiany Statutu 8 ust. 1 i 2 patrz Akt Notarialny Repertorium A Nr 3756/2008 Odpis KRS wg. stanu na r. Nast^pne zmiany Statutu dotyczyly 8 pkt. 1 i 2 i zostaly wprowadzone na podstawie Uchwaly Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z r. Akt Notarialny z r. Repertorium A Nr 5506/2008 oraz zmiany dot. 11 litera a zgodnie z Uchwala_NWZA z r. Akt Notarialny Repertorium A Nr 8340 z r. (odpis KRS z r.). W 2009 r. zmian w Statucie Spolki dokonano w 1, 7, 14, usuni^to 21 pod data^ r. patrz Akt Notarialny Repertorium A Nr 4499/2009, Notariusz Witold Walczak Kancelaria Notarialna w Czluchowie, przy ul. Sredniej 12 (patrz odpis z KRS z r.). W 2010 roku zmian w Statucie Spolki dokonano r. Repertorium Akt. Nr 8913/2010 zmieniono par. 8 ust.l i ust. 2 Statutu Spolki / patrz odpis KRS z Ir. Sad Rejonowy Gdansk Polnoc w Gdansku VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sajdowego Nr KRS Spolka dziala na podstawie Kodeksu Spolek Handlowych, Statutu i innych przepisow dotyczajcych dzialalnosci gospodarczej i rozliczen z budzetem. 2. W badanym okresie Spolka kontynuowala prowadzenie dzialalnosci wymienionych w dziale 3 KRS i Statucie. Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest 29 tytulow okreslonych w KRS wg wypisu z r. W 2010 r. dominujaj^ dzialalnosci^byla: produkcja konstrukcji metalowych i ich cze_sci,, produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej, inne, wg wpisu do Statutu i KRS. 3. Kapital wlasny na dzien r. wynosil ,67 zl. 4. Kapital akcyjny podstawowy wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2010 wynosil ,00 zlotych i dzielil si na akcje o wartosci nominalnej akcji po 10 groszy kazda. Liczba wszystkich emisji akcji wynosila w tym Emisja Serii akcji A , Seria B akcji, Seria C akcji, Seria D akcji, Seria E akcji. Akcje Spolki oraz akcje nowych emisji moga^ bye wylajcznie na okaziciela. Wylajozona jest mozliwosc zamiany tych akcji na akcje imienne.,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w

9 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE " SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupetniajqcy opinig z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. Struktura kapitalu na r. ksztaltowala si nastejmj^co: Lp Razem Akcjonariusz JAGO S.A. Krzeszowice Elzbieta Sjoblom SI Sp. zo.o. Pracownicy Spolki i inni Liczba akcji Wartosc nominalna 1 akcji w zt 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Wartosc nominalna akcji w zl , , , , ,00 Struktura (%) 12,78 11,38 18,99 56,85 100,00 5. Nr REGON nadany przez Urzad z r., potwierdzony pod data r. Statystyczny w Bydgoszczy 6. Nr identyfikacyjny NIP nadany Decyzja^ Urz^du Skarbowego w Chojnicach z r., aktualizowana r. jako podatnik VAT UE. 7. Rokiem obrotowym Spolki jest rok kalendarzowy. 8. Wg stanu na dzien r. funkcj? Zarzadu pelnili: Prezesa Zarzadu Pan inz. Edmund Szynwelski, do r., a od r.. funkcje^ Prezesa Zarzadu pelni Pan Krzysztof Kosiorek Sobolewski, Pani Danuta Maria Wruck Wiceprezes ds. Finansowych, pelni^ca rowniez obowi^zki Glownej Ksi^gowej, Kazimierz Cemka Wiceprezes Zarzadu ds. Techniczno Handlowych, powolany z dniem r. Uchwala Nr 6 z r. Rady Nadzorczej. Do reprezentacji podmiotu: w przypadku Zarzqdu jednoosobowego do skladania oswiadczen w imieniu Spolki upowazniony jest Prezes Zarzaxlu; w przypadku Zarzadu wieloosobowego do skladania oswiadczen w imieniu Spolki upowaznieni s^ dwaj Czlonkowie Zarzadu, dzialaj^cy l^cznie lub Czlonek Zarzadu dzialaj^cy l^cznie z Prokurentem. W Spolce funkcj^ Prokurenta (prokura samoistna) do czasu badania pelnil Pan Rudnik Andrzej Mariusz. Rade Nadzorcz^ w skladzie 5 osobowym na dzien r. reprezentowaly nastej)uj^ce osoby fizyczne: Michal Skipietrow Przewodniczqcy Rady Nadzorczej, Grazyna Winiecka Zca Przewodnicz^cego Rady Nadzorczej, Roman Spiczak Brzezinski od r., Agnieszka Parkot Czlonek Rady Nadzorczej, Krzysztof Niebrzydowski od r. Kadencja Rady uplywa w 2013 r. Aktualny sklad Rady Nadzorczej zostal wpisany do Krajowego Rejestru S^dowego (patrzkrsz r.). 9. Przecietne zatrudnienie w 2010 r. wynosilo 273 etaty. 10. W badanym okresie przeprowadzone w Spolce kontrole zewn^trzne, nie, stwierdzily istotnych nieprawidlowosci.,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

10 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania fmansowego za 2010 r. III. Pozostale informacje 1. Dzialalnosc Spolki w 2010 roku zamkn^la sie strata^ netto w kwocie ,19 zl. 2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostalo zbadane przez bieglego rewidenta Jerzego Saladre Nr ewid. 3532, reprezentujacego firm?,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra, wpisan^ na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod pozycja 14. Opinia bieglego rewidenta zostala wydana bez zastrzezenia. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spisane w formic Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 4780/2010 z r., zatwierdzajace jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok odbylo si$ w dniu r. w siedzibie Zakiadu Budowy Maszyn,,ZREMB CHOJNICE" S.A. w Chojnicach. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala Nr 5 zatwierdzilo sporzadzony na dzien r. bilans, wykazujacy po stronie aktywow i po stronie pasywow sum? ,75 zl, rachunek zyskow i strat za okres od r. do r., wykazujacy zysk netto w wysokosci ,22 zl, sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych wykazujace zwiekszenie stanu srodkow pienieznych netto w roku obrotowym 2009 o kwote ,65 zl, zestawienie zmian w kapitale wlasnym, wykazujace zwiekszenie kapitalu wlasnego o kwote ,22 zl oraz informacje dodatkow^ i objasnienia za rok obrotowy od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala Nr 7 w sprawie podzialu zysku za 2009 r. zdecydowalo o rozliczeniu zysku netto za 2009 r. w ten sposob, ze zysk w kwocie ,22 zl przeznaczono na zasilenie kapitalu zapasowego. ZWZA w dniu r. Uchwalami Nr 8, 9 i 10 udzielilo absolutorium Zarzadowi z wykonywania obowiazkow za 2009 r., a Uchwalami Nr 1115 absolutorium Czlonkom RN. ZWZA Uchwala Nr 16 dokonano wyboru Czlonkow Rady Nadzorczej na VI kadencje. Uchwala ZWZA Nr 17 dokonano zmian w Regulaminie WZA i przyjeto tekst jednolity. Uchwal^ Nr 18 dokonano zmian i przyjeto tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej. 4. Podstawa otwarcia ksiag rachunkowych za badany rok obrotowy bylo sprawozdanie finansowe Jednostki za 2009 r. zbadane przez uprawniony do przeprowadzenia badania podmiot wymieniony w pkt. 2, wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod Nr 14. Bilans zamkniecia za 2009 r. zostal wprowadzony do ksiag rachunkowych jako bilans otwarcia na r. Spolka na dzien r. dokonala wyceny budynkow i budowli wg wartosci godziwej, bazujac na operacie szacunkowym i wartosci rynkowej nieruchomosci, budynkow i budowli oraz wartosci rynkowej prawa uzytkowania wieczystego gruntu z r. opracowanym przez mgr inz. Zbigniewa Odye Rzeczoznawc? Majatkowego (Uprawnienie Nr 1426), z uwzglednieniem obowiazujacych odpisow amortyzacyj nych. 5. Celem badania sprawozdania finansowego za 2010 r. bylo wyrazenie pisemnej opinii wraz z raportem uzupelniajacym opinie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidlowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majatkowq i finansow^, jak tez wynik finansowy badanej Jednostki. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

11 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. 6. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. sporz^dzone pod data^ r. zostalo podpisane przez wszystkich czlonkow Zarz^du Jednostki. Oznacza to, ze Zarz^d wzi^l odpowiedzialnosc za prawidlowosc rachunkowosci, jak rowniez za stwierdzenie, ze Jednostka w sposob prawidlowy stosowala zasady rachunkowosci, zapewniaj^c rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj^tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiqzek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich czlonkow Zarza^iu wynika z przepisow ustawy o rachunkowosci. 7. Zarzad Spolki zlozyl w dacie zakonczenia badania dodatkowe oswiadczenie o: a) kompletnosci, prawidlowosci i rzetelnosci sprawozdania finansowego, przedlozonego do badania oraz sprawozdania z dzialalnosci, b) ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowi^zan koresponduj^cych z dniem bilansowym, c) nie zaistnieniu innych zdarzeri gospodarczych, wplywaj^cych istotnie na wielkosc danych liczbowych wynikajacych ze sprawozdania finansowego. 8. Zarzad badanej Jednostki udost^pnil zadane w czasie badania dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia niezb^dne do formalnoprawnej i merytorycznej oceny sprawozdania finansowego za 2010 rok, wydania opinii i sporz^dzenia raportu. 9. W badaniu poszczegolnych pozycji sprawozdania finansowego i ksi^g rachunkowych posluzono si? probkami rewizyjnymi, na podstawie ktorych wnioskowano o poprawnosci badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prob zastosowano rowniez w odniesieniu do rozrachunkow z budzetami, w zwi^zku z czym moga^ wyst^pic roznice pomi^dzy ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie a wynikami ewentualnych kontroli przeprowadzonych metod^ peln^. 10. Spolka sporz^dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spolki oraz Spolek zaleznych, tj.: Hemex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibq w Plocku, Navimor Invest S.A. z siedzibq w Gdansku, Stocznia Tczew S.A. z siedzibq w Chojnicach, Iraq Polnad Trade & Investment Sp. z o.o. z siedzibq w Chojnicach 11. W roku obrotowym 2010 w sklad Spolki nie wchodzily wewn^trzne Jednostki organizacyjne zobowi^zane do sporz^dzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Spolki zalezne od ZBM,,ZREMBCHOJNICE" S.A. to: a) HEMEX Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibq w Plocku, w ktorej ZREMB posiada udzialy o wartosci nominalnej 500,00 zl. za kazdy udzial na wartosc l^czn^ ,00 zl., co stanowi 85 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada 85 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow; b) NAVIMOR INVEST S.A. z siedziba w Gdansku, w ktorej ZREMB posiadal: w okresie od do posiadal 120 udzialow o wartosci nominalnej 1.740,00 zl. za kazdy udzial na wartosc l^czna^ ,00 zl, co stanowilo 51,06 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiadalo 51,06 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, w okresie od do posiadal 149 udzialow o wartosci nominalnej 1.740,00 zl. za kazdy udzial na wartosc l^czna^ ,00 zl., co stanowilo 56,44 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada _ 0 56,44 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, ' I,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 8

12 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE " SPOLKA AKCYJNA z siedzibq \v Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinie z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. w okresie od do posiadal 247 udzialow o wartosci nominalnej 1.740,00 zl. za kazdy udzial na wartosc laczna ,00 zl., co stanowilo 93,56 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiadato 93,56 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, od posiada akcji o wartosci nominalnej 0,20 zl. za kazda akcj$ na wartosc lacznq ,00 zl., co stanowil 86,94 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada 86,94 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, c) Stocznia Tczew S.A. z siedzibq w Chojnicach, w ktorej ZREMB posiada lacznie sztuk akcji o wartosci nominalnej 1,00 zl. za akcje^ na wartosc laczn^ ,00 zl,co stanowi 100 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada 100 % glosow na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spolki. d) IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedziba w Chojnicach, w ktorej ZREMB posiadal: w okresie od do r. posiadal 100 udzialow o wartosci nominalnej 50 zl. za kazdy udzial, na wartosc laczna 5.000,00 zl., co stanowilo 100 % kapitalu zakladowego Spolki, i odpowiadalo 100 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow Spolki IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. w okresie od r. posiadal 100 udzialow o wartosci nominalnej 50 zl. za kazdy udzial, na wartosc l^czna^ 5.000,00 zl., co stanowilo 51,02 % kapitalu zakladowego Spolki, i odpowiadalo 51,02 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow Spolki IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. 12. Spolka byla wi^c zobowiazana do sporzadzenia lacznego sprawozdania fmansowego. Sprawozdanie finansowe Spolki podlega badaniu przez niezaleznego audytora. 13. Spolka ZBM,,ZREMBCHOJNICE" S.A. wchodzila w sklad Grupy Kapitalowej JAGO S. A. z siedziba w Krzeszowicach. Od dnia r. konsolidacji na wyzszym szczeblu dokonywala Grupa Kapitalowa JAGO S. A. w Krzeszowicach. 14. Informacje dotyczace Grupy kapitalowej za okres r. do r. STOCZNIA TCZEW S. A udzielona przez Spolk pozyczka w kwocie ,69 ( Pozyczka udzielona do dnia r. w lacznej kwocie ,00 oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku, oraz aneks do pozyczki zwi^kszajacy wartosc pozyczki do kwoty ,00 zl pozostale warunku bez zmian) Naliczenie odsetek od pozyczki na dzien w kwocie ,95 zl, dokonana sprzedaz ushig w kwocie ,13 zl, Saldo naleznosci Spolki w kwocie ,79 zl, Saldo zobowiazan Spolki w kwocie 0,00 zl, HEMEX udzielona przez Spolke^ pozyczka w kwocie ,00 ( Pozyczka udzielona do dnia r. w lacznej kwocie ,00 oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku, oraz aneks do pozyczki skracaj^cy termin splaty do dnia r. pozostale warunki bez zmian), AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

13 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprcrwozdaniafmansowego za 2010 r. Naliczenie odsetek od pozyczki na dzien w kwocie ,00 zl, dokonana sprzedaz uslug w kwocie ,,00 zl, Saldo naleznosci Spoiki w kwocie ,00 zl, Saldo zobowiqzan Spoiki w kwocie 0,00 zl, IRAQ POLANO TRADE 7 INVESTMENT Sp. z o.o. udzielona przez Spolkq: pozyczka w kwocie ,00 zl ( Pozyczka udzielona do dnia r. oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku) Naliczenie odsetek od pozyczki na dzien r. w kwocie 21,26 zl, dokonana sprzedaz uslug w kwocie 2.974,00 zl, Saldo naleznosci Spoiki w kwocie 21,26 zl, Saldo zobowiqzan Spoiki w kwocie 0,00 zl, NAVIMOR INVEST S. A dokonana sprzedaz uslug w kwocie ,00 zl, Saldo naleznosci Spoiki w kwocie ,00 zl, Saldo zobowiajzari Spoiki w kwocie 0,00 zl, Firma Handlowa JAGO S. A. Krzeszowice otrzymana przez Spolke^ pozyczka w kwocie ,00 ( Pozyczka udzielona do dnia r. oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku), saldo zobowiqzan Spoiki w kwocie ,59 zl, 15. Informacje o polaczeniach Spolek. W roku obrotowym od do nie nastapilo pol^czenie Spolek. 16. Spolka ZBM,,ZREMB CHOJNICE" S.A. w Chojnicach od dnia r. wchodzila w sklad Grupy Kapitalowej,,STORMM" S.A. z siedzibq w Warszawie. W wyniku polaczenia w dniu r. Firmy,,JAGO" z,,stormm", Firma,,JAGO" weszla w posiadanie akcji Spoiki, co stanowi 52,83 % w kapitale zakladowym,,zremb CHOJNICE" S.A. Od dnia r. konsolidacji na wyzszym szczeblu dokonala Grupa Kapitalowa,,JAGO" S.A. w Krzeszowicach. 17. W dniu r. Firma Handlowa,,JAGO" wniosla w postaci wkladu niepieni^znego do Spoiki zaleznej SI akcje,,zremb CHOJNICE" S.A. w ilosci (szt.) akcji zwyklych, co stanowi 19,83 % kapitalu zakladowego ZBM,,ZREMB CHOJNICE" S.A. w Chojnicach. 18. Nie stanowilo przedmiotu badania ustalenie i wyjasnienie zdarzen, ktore mogly stanowic podstawe do wszczecia postepowania karnego przez powolane do tego organy. Przedmiotem badania nie byly rowniez inne nieprawidlowosci, ktore mogly wystajiic poza systemem rachunkowosci badanej Jednostki. 19. W trakcie badania nie stwierdzilem zjawisk wskazujqcych na naruszenie prawa w systemic rachunkowosci. 20. Spolka opublikowala sprawozdanie finansowe za 2009 r. w Monitorze Polski B Nr 2294 z r., poz , a ponadto zlozyla sprawozdanie finansowe do Pomorskiego Urz^du Skarbowego w Gdansku oraz do Sqdu Rejonowego w Gdansku.,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 10

14 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. 21. Niniejszy raport zostal opracowany przez bieglego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez normy wykonywania zawodu bieglego rewidenta, z uwzgl^dnieniem: a) stosowanych prob badawczych, w tym pozycji dominujacych kwotowo, b) poziomu istotnosci ustalonego dla sprawozdania finansowego, c) zawodowego osadu zgodnosci zdarzeri gospodarczych z operacjami ksi^gowymi, d) w zakresie rozliczeri podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunkow z tych tytulow i ich zgodnosci z danymi deklarowanymi przez badana^ Jednostke. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji idoradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 11

15 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegiego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania flnansowego za 2010 r. c analityczna raportu I. Analiza finansowa Spolki Ogolna analiza sprawozdania flnansowego BILANS AKTYWA U % sumy bilansowej J sumy. bilansowej A. Aktywa trwale I. Wartosci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwale III. Naleznosci dlugoterminowe IV. Inwestycje dtugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , , , , ,52 61,69 0,45 27,07 33,02 1, , , , , ,52 67,44 0,48 31,07 31,49 4,40 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Naleznosci krotkoterminowe III. Inwestycje krotkoterminowe IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , , , , ,08 38,31 4,04 21,87 10,97 1, , , , , ,84 32,56 11,53 19,23 0,99 0,81 SUMA AKTYWOW ,75 100, ,57 100,00 PASYWA J;sumy. bilansowej % sumy bilansowej A. Kapital wlasny I. Kapital podstawowy II. Nalezne wplaty na kapital podstawowy III. Akcje wlasne IV. Kapital zapasowy V. Kapital z aktualizacji wyceny VI. Pozostale kapitaly rezerwowe VII. Zysk/Strata z lat ubieglych VIII. Zysk/Strata netto IX. Odpisy z zysku w ci^gu roku obrotowego ,92 73, ,00 10, , , , ,22 23,74 18,96 0,15 20, ,67 53, ,00 13, ,15 60, ,77 23, ,06 22, ,19 21,21 B. Zobovviqzania i rezerwy na zobowiazania I. Rezerwy na zobowiazania II. Zobowiazania dlugoterminowe III. Zobowiazania krotkoterminowe IV. Rozliczenia miedzyokresowe ,83 26, ,18 12, ,65 14, ,90 46, ,97 8, ,93 37,81 SUMA PASYWOW ,75 100, ,57 100,00,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 12

16 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupetniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT % ze sprzedazy % P'^nuuuv ze sprzedazy A. B. C. D. E. F. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi od jednostek powiazanych I. Przychody ze sprzedazy produktow II. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow Koszty sprzedanych produktow, towarow i materialow I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktdw II. Wartosc sprzedanych towarow i materiaww Zysk/strata brutto ze sprzedazy Koszty sprzedazy Koszty ogolnego zarzadu Zysk/strata ze sprzedazy , , , , , , , , , ,17 100,00 99,80 0,20 87,10 86,95 0,15 12,90 0,05 12,80 0, , , , , , , , , , ,76 100,00 99,82 0,18 93,96 93,84 0,12 6,04 0,08 11,39 5,43 G. Pozostale przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow trwalych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , , ,12 26,63 0,02 26, , , ,32 2,64 0,01 2,63 H. Pozostale koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow trwalych II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , , ,09 2,66 0,17 2, , , ,01 2,21 0,15 2,06 I. Zysk/Strata na dzialalnosci operacyjnej ,17 24, ,03 5,00 J. Przychody finansowe ,27 2, ,06 0,93 K. Koszty finansowe ,22 0, ,22 14,22 L. Zysk/Strata brutto z dzialalnosci gospodarczej ,22 25, ,19 18,29 M. Wynik zdarzen nadzwyczajnych N. Zysk/Strata brutto ,22 25, ,19 18,29 0. Podatek dochodowy czf sc biezaca cz^sc odroczona , , ,00 4,66 0,14 4, , ,00 2,20 2,20 P. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku R. Zysk netto ,22 21, ,19 16,09 AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 13

17 ZAKLAD BUDOWY MASZYN,,ZREMBCHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegfego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. POROWNAWCZY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT % ze sprzedazy % przychodow ze sprzedazy A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi I. Przychody netto ze sprzedazy produktow II. Zmiana stanu produktdw III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzebyjednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towardw i mat. Koszty dzialalnosci operacyjnej I. Amortyzacja II. Zuzycie materialow i energii III. IV. Uslugi obce Podatki i optaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia VII. Pozostale koszty rodzajowe VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow Zysk/strata ze sprzedazy Pozostale przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefmans. aktywow trwalych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne Pozostale koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefmans. aktywow trwalych II. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych III. Inne koszty operacyjne Zysk/Strata na dzialnlnosci operacyjnej Przychody finansowe I. Dywidendy i udzialy w zyskach II. III. IV. V. Inne Koszty finansowe I. Odsetki Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne Zysk/Strata z dzialalnosci gospodarczej Wynik zdarzeri nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne Zysk/Strata brutto Podatek dochodowy Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku Zysk/strata netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 100,00 102,52 2,72 0,20 99,94 3,01 47,07 4,55 1,81 30,58 8,80 3,96 0,16 0,06 27,35 0,02 27,33 2,74 0,18 2,56 24,67 2,16 0,96 1,20 0,27 0,09 0,18 26,56 26,56 4,78 21, ,11 100, ,78 98, ,48 0, ,85 0, ,87 105, ,63 2, ,27 57, ,45 4, ,24 1, ,31 27, ,19 7, ,34 4, ,44 0, ,76 5, ,32 2, ,00 0, ,32 2, ,59 2, ,58 0, ,01 2, ,03 4, ,06 0, ,81 0, ,25 0, ,22 14, ,16 0, ,06 13, ,19 18, ,19 18, ,00 2, ,19 15,95?,,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 14

18 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafmansowego za 2010 r. Bilans porownawczy dane w tys. zl Lp. A 1 Wyszczegolnienie 2 Aktywa trwale 2010 % kwota udzial , % kwota udziat , % kwota udzial ,75 Zmiana stanu 2010/ /2008 % kwota kwota , % ,08 B I C D II Akty wa obrotowe Aktywa razem Kapital wlasny Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania Pasywa razem ,57 100,00 53,45 46,55 100, ,31 100,00 73,28 26,72 100, ,25 100,00 72,83 27,17 100, ,95 79,91 58,28 139,22 79, ,44 109,74 80,53 188,04 109,74 Rachunek zyskow i strat struktura i dynamika za (w tys. zl) A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M RACHUNEK ZYSKOW I STRAT Przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow Koszty dzialalnosci operacyjnej, w tym: wartosc sprzedanych towarow i materiatow Zysk ze sprzedazy Koszty sprzedazy Koszty ogolnego zarza/iu Zysk ze sprzedazy Pozostate przychody operacyjne Pozostate koszty operacyjne Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) na dzialalnosci gospodarczej Wynik zdarzen nadzwyczajnych DANE ZA STRUKTURA % ,55 90,72 5,83 0,08 11,00 5,25 2,55 2,13 4,83 0,90 13,73 17, ,68 67,66 10,02 0,04 9,94 0,04 20,69 2,07 18,66 1,63 0,20 20, ,77 86,59 12,18 0,35 9,93 1,90 0,35 1,53 0,72 0,88 0,18 1,42 DYNAMIKA % 10/09 110,27 118,96 51,65 207,69 98, ,78 10,95 91,49 22,95 48, ,90 77,99 10/08 105,01 112,54 51,46 24, ,02 295,82 789,91 150,00 717,18 109, , ,44 N. O. P. R. Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy pdoop biez. pdoop odrocz. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku Zysk (strata) netto ,66 2,12 2,12 15,54 20,09 3,62 0,10 3,51 16,47 1,42 0,47 0,62 0,14 0,95 77,99 51,96 53,52 83, ,44 479, , ,72 Przychody w tys. zl: ; ; AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 15

19 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegkgo rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafmansowego za 2010 r. WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJ4CE DZIALALNOSC GOSPODARCZ4 Tabela rclacji weztowych i wskaznikow Lp. 1 I II III IV Wyszczegolnienie 2 Zyskownosc sprzedazy Zyskownosc brutto sprzedazy Zyskownosc calkowita brutto sprzedazy Zyskownosc netto sprzedazy Rentownosc kapitalu wlasnego Rentownosc maj^tku Ptynnosc szybka (QUICK RATIO) Pfynnosc bieza_ca (CURRENT RATIO) Pokrycie zobowi^zari naleznosciami Szybkosc realizacji naleznosci w dniach Szybkosd splaty zobowi^zan Rotacja zapasow materialow w dniach Rotacjaprodukcji w toku w dniach Rotacja zapasow w dniach Wspolczynnik zadluzenia Pokrycie zadluzenia kapitalami wlasnymi Pokrycie maj. trwalego kapitalami stafymi Trwalosc struktury finansowania Cykl rotacj i srodkow pienieznych Wartosc poz^dana 3 4 WSKAZNIKI RENTOWNOSCI Formula obliczeniowa Zvsk na sprzedazv x 100 % Przychody ze sprzedazy Zvsk brutto x 100% Przychod ze sprzedazy Zvsk brutto x 100% Przych. ze sprzedazy+pozost. przych.oper.+przych.fmans. Zvsk netto x 1 00 % Przychody ze sprzedazy Zvsk netto x 100% Kapital wlasnyzysk netto max max max max max Zvsk netto x 100 % max Aktywa ogcrfem WSKAZNIKI PLYNNOSCI Sredni stan irodkow pieniezn.+sredni stan naleznosci 0,81,0 Sredni stan zobow. krotkoterm. Majatek obrotowv Sredni stan zobow. krotkoterm. Sredni stan naleznosci Sredni stan zobow. krotkoter. Sredni stan naleznosci z tytutu dostaw i uslug x 365 dni Przychody ze sprzedazy Przecietny stan zobow. krotk.x365 dni Przychody ze sprzedazy Sredni zapas materia. x 365 dni Koszt zuzycia materiatow 1,62,0 >1,0 min dni min WSKAZNIKI ROTACJI min Wykonanie 2008 r. 5 1,93 % 1,44% 1,42% 0,96 % 1,85% 1,32% 2,78 3,53 1,57 50,59 43,00 Sredni stan prod, w toku x 365 dni min 11,19 Koszty dzialalnosci operacyjnej Sredni zapas x 365 dni min Przychody ze sprzedazy 22,63 dni WSKAZNIKI FINANSOWANIA DZIALALNOSCI Kapitalv obce x 100% Kapitaty ogotem Kapitalv wtasne Kapitaly obce Kapitaty wlasne+zobowiazania dlugoterminowe Majatek trwaly Kapitaty wlasne+zobowiazania dtugoterminowe Kapitaly ogolem Szybkosc realizacji naleznosci+rotacja zapasowszybkosc splaty zobowiazaii 30%50% min. 1,0 min. 1,0 max min 20,03 27,17% 2,68 1,70 0, ,22 Wykonanie 2009 r. 6 0,06 % 25,37 % 19,78% 20,80 % 37,45 % 19,95% 2,46 2,86 1, ,75 % 2,73 1,19 0, Wykonanie 2010 r. 7 5,43 % 18,29% 17,66% 16,09% 28,41 % 21,21% 1,09 0,86 0, ,55 % 1,15 0,79 0,53 18 * Wskazniki relacji wyliczono w ukladzie statycznym, srednia. ustalono w oparciu o wyliczenie sredniej z BO i BZ, tj. na pocza.tek i koniec okresu sprawozdawczego.,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 16

20 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. W porownaniu do 2009 r. suma bilansowa aktywow wykazana na r. zmniejszyla si? o ,18 zl, tj. o 20,09 %. Zysk ze sprzedazy brutto w porownaniu do 2009 r. zmniejszyl si? o ,06 zl i w 2010 r. osiagnal poziom ,96 zl. W porownaniu do 2009 r. w roku 2010 zwi?kszyfy si? koszty dziaialnosci operacyjnej o 20,50 %, przy wzroscie przychodow ze sprzedazy o 14,28 %. Tempo przyrostu sprzedazy produktow bylo nizsze niz tempo wzrostu kosztow dziaialnosci operacyjnej (6,22 %). Spolka na sprzedazy netto wykazala strat? ( ,76 zl). W stosunku do 2009 r. notuje sie spadek pozostalych przychodow operacyjnych, ktore za 2010 r. wyniosly kwot? ,32 zl oraz spadek pozostalych kosztow operacyjnych, ktore w 2010 r. wyniosly kwot? ,59 zl. W 2010 r. kwota pozostalych przychodow operacyjnych byla wyzsza od tego rodzaju kosztow o ,73 zl. Taki uklad omawianych relacji ekonomicznych (przychodow i kosztow) przyczynil si? to do wykazania straty na dziaialnosci operacyjnej w kwocie ,03 zl. Wykazana strata na dziaialnosci operacyjnej za 2010 r. zostala powi?kszona o nadwyzk? kosztow finansowych ( ,22 zl) nad tego rodzaju przychodami ( ,06 zl). Wykazana strata brutto na koniec badanego roku obrotowego na dziaialnosci gospodarczej wykazana zostala w kwocie ,19 zl. Po rozliczeniu zysku brutto z podatkiem dochodowym od osob prawnych uwzgledniajacym aktywa i rezerwy z tytuhi podatku odroczonego (art. 37 Ustawy o rachunkowosci), strata netto za 2010 r. wyniosla ,19 zl. Wskazniki charakteryzuj^ce dzialalnosc gospodarczg wskazniki rentownosci Z przeprowadzonej analizy wynika, ze wskaznik rentownosci sprzedazy za 2010 r. w stosunku do 2009 r. ulegl pogorszeniu. Istotny wplyw na taka sytuacj? mial fakt uzyskania mniej korzystnego wyniku na samej sprzedazy. Wskaznik rentownosci majatku ulegl pogorszeniu z 19,95 pkt. w 2009 r. do () 21,21 pkt. w 2010 r., przy rownoczesnym zmniejszeniu si? wartosci majatku aktywow bilansu o 20,09 %. W stosunku do 2009 r. wskaznik rentownosci sprzedazy brutto w 2010 r. odwrocil si? do wartosci ujemnej z 25,37 pkt. do () 18,29 pkt. wskazniki pfynnosci finansowej Wskazniki plynnosci finansowej ulegly niewielkiemu pogorszeniu. Wskaznik plynnosci szybkiej zmniejszyl si? z 2,46 pkt. w 2009 r. do 1,09 pkt. w 2010 r., a wskaznik plynnosci biezacej ulegl zmniejszeniu z 2,86 pkt. osiagni?tego w 2009 do 0,86 pkt. wykazanego w 2010 r. Zauwaza si?, ze wskazniki plynnosci finansowej w 2010 r. spadly ponizej dolnego poziomu wartosci pozadanych. wskazniki rotacji Wskazniki rotacji produkcji w 2010 r. utrzymaly si? na poziomie wskaznikow osiagni?tych w 2009 r. Utrzymuje si? liczba dni rotacji materialow na poziomie 24 dni. Zapasy odnawiane byly przeci?tnie w ciagu 23 dni. Wskaznik rotacji naleznosci w stosunku do 2009 r. pogorszyl si? nieznacznie z poziomu 62 dni do 64 dni w 2010 r., a zobowiazan odpowiednio z 51 do 105 dni. Cykl rotacji srodkow pieni?znych zarowno w 2009 r. byl dodatni, a w 2010 r. ujemny. W badanym roku obrotowym wartosc tego wskaznika wynosila () 18 dni.,a UDITDOR " Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 17

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^ R) BIURO KONSULTINGOWE REWIZJI I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email:bilans@auditdor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Fundacja Tezeusz 34-734 Kasinka Mata 657 tel. 018 33 13 613 e-mail: fundacja@tezeus2.pl www.tezeusz.pl NIP 7372137354 REGON 120826282 nr konta 691160 2202 OOQQ 0001 2779 4346 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 SPIS TRESCI: I. WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU II. III. IV. BTLANS RACHUNEK WYNIKOW INTORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia Zalacznik nr... do planu polaczenia OSWIADCZENIE O STANIE KSIEGOWYM Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0.0. w Gliwicach sporzadzone na dzien 31.01.2013r. dla celów polaczenia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-16.09.2012 SZPITAL MIEJSKI. im. J. Brudzinskiego

DOKUMENTACJA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-16.09.2012 SZPITAL MIEJSKI. im. J. Brudzinskiego SEKIP STOWARZYSZENIE EKSPERTOW KSI^GOWYCH I PODATKOWYCH Sp. z 0.0. DOKUMENTACJA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-16.09.2012 SZPITAL MIEJSKI im. J. Brudzinskiego w Gdyni, ul.

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1 1)Czy prawdą jest ze warunkiem koniecznym kontroli aktywów jest ich wlasność? a) nie b) tak c) to zależy od ich wartości 2)Aktywa to zasoby majątkowe: a) kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 10348. Piekarnia Bobowska w Bobowej. [BMSiG-10317/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PIEKARNIA BOBOWSKA JERZY ROGALA, ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa za rok

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo