OPINIA wraz z raportem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA wraz z raportem"

Transkrypt

1 D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel , tel./fax pi OPINIA wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2010 roku ZAKLAD BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z sied/ibi} w Chojnicach ul. Przemyslowa 15 AUDITDOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego (Prawo ochronne znaku Nr ) Bydgoszcz, kwiecien roku

2 OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Sporzqdzona dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ZAKLADU BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach ul. Przemyslowa 15 Przeprowadzilem badanie zal^czonego sprawozdania fmansowego Zakladu,,ZREMB CHOJNICE" S.A. z siedzibq w Chojnicach, na ktore sklada sie: Budowy Maszyn 1) wprowadzenie do sprawozdania fmansowego 2) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2010 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow wykazuje sum? ,57 zlotych; 3) rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^cy strate netto w kwocie ,19 zlotych; 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^ce zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwote ,25 ziotych; 5) rachunek przeplywow pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^cy zmniejszenie stanu srodkow pienieznych o kwote ,54 zlotych. 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporza/izenie zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami sprawozdania fmansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny jest Kierownik Jednostki. Kierownik Jednostki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej 53 zobowi^zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz tekst jednolity, z pozniejszymi zmianami), zwanej dalej,,ustaw^ o rachunkowosci". Moim zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykaj rachunkowosci tego sprawozdania fmansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majatkowq i finansowa, jak tez wynik finansowy Jednostki oraz o prawidlowosci ksiaj* rachunkowych stanowi^cych podstawe jego sporzadzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilem stosownie do postanowien: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z pozniejszymi zmianami), 2) krajowych standardow rewizji fmansowej, wydanych przez Krajowa^ Rade Biegfych Rewidentow w Polsce, 3) Kodeksu Spolek Handlowych. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalem i przeprowadzilem w taki sposob, aby uzyskac racjonaln^ pewnosc, pozwalaj^c^ na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegolnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez Spolke zasad (polityki) rachunkowosci i znacz^cych szacunkow, sprawdzenie w przewazaj^cej mierze w sposob wyrywkowy dowodow i zapisow ksiegowych, z ktorych wynikaj^ liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym, jak i calosciow^ ocene sprawozdania finansowego. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

3 ZAKLAD BUDOIVY MASZYN ZREMB CHOJNICE" Spotka Akcyjna w Chojnicach. Opinia niezaleznego biegiego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. Uwazam, ze badanie dostarczyto wystarczaj^cej podstawy do wyrazenia opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie fmansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj^tkowej i finansowej Jednostki na dzien 31 grudnia 2010 r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, b) zostato sporz^dzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwi^zanymi z nimi interpretacjami ogfoszonymi w formie Rozporz^dzen Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogow Ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiaj* rachunkowych, c) jest zgodne z wptywaj^cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spolki. Sprawozdanie z dzialalnosci Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49, ust. 2 Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje pochodzaxe ze zbadanego sprawozdania finansowego, 53 z nim zgodne. Nie zglaszaj^c zastrzezen do prawidfowosci i rzetelnosci zbadanego sprawozdania finansowego zwracam uwage, ze Jednostka na r. wykazala ujemna^ wartosc w przeplywach pienieznych w dziatalnosci operacyjnej i w dzialalnosci inwestycyjnej w kwocie l^cznej ,83 zl. Odptyw srodkow pienieznych w tych dzialalnosciach nie zrownowazyl doplywu srodkow z dzialalnosci finansowej. W dziajalnosci za 2010 r. Spotka wykazaja strate netto w kwocie ,19 zt, a wskazniki ptynnosci biez^cej i ptynnosci szybkiej wykazaly wielkosci ponizej minimalnej wartosci poz^danej. Spolka posiada zabezpieczony portfel zleceri na I polrocze 2011 r., niemniej jednak pojawienie sie na dzien r. niekorzystnych przestanek w zakresie ptynnosci finansowej, a takze koniecznosci podjecia decyzji w zakresie rozliczenia straty skutkuj^cej na obnizenie sie kapitatu wlasnego w stosunku do roku 2009 o 41,72 % tworzy niekorzystny obraz stanu finansowego, o rozstrzygnieciu ktorego czy stanie sie przejsciowym zdecyduj^ okresy nastepne. Bydgoszcz, r. Dziaiajacy w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych Nr 14 i przeprowadzaj^cy badanie Kluczowy Biegty Rewident (Nrewid. 3532)»AU»ITDOR«Biuro Konsultingowe, Rewizji i Doradztwa Gospodarczego mgr Jerzy Saladra BIEGLY REWIDENT <5087 BYDGOSZCZ, ul. Gajowa ident Podmiot wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych Nr 14 BIURA?. Saladra BIEGtY RfeWIDENT /mgr Jerzy Z. Saladra/ AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

4 s> BIURO KONSULTINGOWE REWIZJI I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmtot uprawniony do badania sprawozdari finansowych Bydgoszcz, ul. Gojowa 34 tej , tel./fax _... r^axr^ /\LJL/I UvJK RAPORT uzupelniaj^cy opini? z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2010 roku ZAKLAD BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z sied/ibij w Chojnicach ul. Przemyslowa 15 AUDITDOR Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Bydgoszcz, kwiecien 2011 roku

5 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq \v Chojnicach. Raport niezaleznego biegiego rewidenta uzupeiniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. SPIS TRESCI Czgsc ogolna raportu 3 I. Informacje wstf pne 3 II. Podstawowe informacje o Spoke 5 III. Pozostale informacje 7 Czqsc analityczna raportu 12 I. Analiza finansowa 12 Czfsc szczegolowa raportu 18 I. Ocena stosowanego systemu rachunkowosci i kontroli wewnf trznej 18 II. Informacje o niektorych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 19 Aktywa 20 Pasywa 23 Rachunek zyskow i strat 25 Rozliczenia publiczno prawne 26 III. Zobowi^zania warunkowe 28 IV. Zdarzenia po dacie bilansu 28 V. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 28 VI. Dodatkowe informacje i objasnienia 28 VII. Rachunek przeplywow pieni^znych 29 VIII. Zestawienie zmian w kapitale 29 IX. Wycena 29 X. Inwentaryzacja skladnikow maj^tkowych 30 XI. Prezentacja 30 XII. Sprawozdanie Zar/adu z dzialalnosci 30 XIII. Zgodnosc z przepisami prawa 30 XIV. Kontynuacja dzialalnosci 31 Podsumowanie wynikow badania 31 I. Uzasadnienie wydanej opinii 31 II. Ustalenia koncowe 32 AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

6 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJN1CE" SPOLKA AKCYJNA 2 siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupeiniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. c ogolna raportu I. Informacje wstfpne 1. Niniejsze badanie zostalo przeprowadzone na podstawie umowy z dnia r. pomiedzy ZAKLADEM BUDOWY MASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedziba w Chojnicach, a Firma.,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy, wpisana^ na prowadzon^ przez Krajowa^ Izb? Bieglych Rewidentow list? podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod nr 14. Wyboru bieglego rewidenta dokonala Rada Nadzorcza w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z r. o rachunkowosci /Uchwala Nr 11 Rady Nadzorczej ZBM,,ZREMB CHOJNICE" S.A. z r. 2. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe obejmuja.ce: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2010 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow wykazuje sum? ,57 zlotych; 3) rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuja_cy strat? netto w kwocie ,19 zlotych; 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^ce zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwote ,25 zlotych; 5) rachunek przeplywow pieni?znych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj^cy zmniejszenie stanu srodkow pieni?znych o kwote ,54 zlotych; 6) dodatkowe informacje i objasnienia oraz ksiegi rachunkowe i dokumentacja finansowoksi?gowa za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, na podstawie ktorych sprawozdanie to sporz^dzono. Do sprawozdania zal^czone zostalo sprawozdanie Zarz^du z dzialalnosci za rok obrotowy W ramach zlecenia dokonalismy oceny ksi^g rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepisow prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci. 3. W trakcie badania Jednostka udostepnila wskazane przez bieglego rewidenta dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia, niezbedne dla potrzeb badania sprawozdania finansowego. 4. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostalo z uwzglednieniem wymogow zawartych w aktach normatywnych i przepisach: a. ustawy z r. o bieglych rewidentach i ich samorz^dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz of nadzorze publicznych (Dz. U. Nr 77, poz. 649),,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 3

7 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafinansowego :a 2010 r. b. ustawa z dnia r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223tekstjednolity), c. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pozniejszymi zmianami), d. ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osob prawnych tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zmianami), e. ustawa z r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pozniejszymi zmianami) oraz podatku akcyzowym z dnia r. (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami) oraz na ich podstawie wydanych rozporz^dzen Ministra Finansow w przedmiotowej sprawie, f. Rozporz^dzenie Ministra Finansow z r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 97, poz. 970), g. Przepisy wynikaj^ce z Miedzynarodowych Standardow Rachunkowosci, Miedzynarodowych Standardow Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwi^zanych z nimi interpretacjami oglaszanymi w formic Rozporz^dzen Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogow ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi^g rachunkowych, h. inne akty normuj^ce omawiane zagadnienia w czasie badania, do ktorych bedq. odwolania w przypadkach uznanych za niezbedne, w zaleznosci od przedmiotu sprawy, i. a takze stosownie do wiedzy i doswiadczenia wynikaj^cego z norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanych przez Krajowa^ Rade Bieglych Rewidentow w okresie ich obowiazywania. 5. W trakcie badania ustalono, ze nie zachodza^ przeslanki do przyj^cia twierdzenia, ze Jednostka badana nie bedzie kontynuowala dzialalnosci gospodarczej o ktorej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowosci. Podstaw^ powyzszego zalozenia byly uzyskane informacje od kierownictwa Jednostki, w formie zlozonych oswiadczen do wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2010 r. 6.,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy jest niezalezne od Spolki, a zakres planowanej i wykonywanej przez nas pracy nie zostal w zaden sposob ograniczony. Zakres i sposob przeprowadzonego badania wynika ze sporz^dzonej i przechowywanej przez Biuro AUDITDOR" dokumentacji rewizyjnej z badania. 7. Badanie zostalo przeprowadzone w Siedzibie badanej Jednostki, w okresie grudzien 2010 r. oraz luty marzec 2011 r. i 1 18 kwietnia 2011 r. (z przerwami), rowniez w siedzibie firmy,,auditdor". W imieniu firmy,,auditdor" w Bydgoszczy badanie sprawozdania finansowego przeprowadzil mgr Jerzy Saladra, Biegly rewident nr ewid. 3532, przy udziale Asystentki Pani Marii D. Pilarskiej. 8. Nierozl^czn^ czesci^ niniejszego raportu jest sprawozdanie finansowe Spolki za rok obrotowy kohcz^cy si 31 grudnia 2010 roku wraz z wykazem zal^cznikow. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

8 ZAKLAD BUDOWYMASZYN,,ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq \v Chojnicach. Raport niezaleznego biegiego rewidenta uzupelniajqcy opini% z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. II. Podstawowe informacje o Spolce 1. Badana Jednostka powstala na podstawie Statutu Spolki sporzajdzonego w formic Aktu Notarialnego przed Notariuszem Lucyna^ Lissewska^ w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu r. Repertorium A 5247/1995. Do Rejestru Handlowego Spolka zostala wpisana zgodnie z Postanowieniem Sajdu Rejonowego w Bydgoszczy VIII Wydzial Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w Bydgoszczy dnia r. w dziale B pod Nr RHB Do Krajowego Rejestru Sajdowego Spolka zostala wpisana zgodnie z Postanowieniem Sajdu Rejonowego Gdansk Polnoc VIII Wydzial Gospodarczy KRS z r. pod numerem KRS W roku 2005 Spolka dokonala zmian Statutu 7, 12 pkt. 2 i 3, 10 pkt. 3. Podstawq. zmian byl Akt Notarialny z r. Repertorium A Nr 3062/2005 i Postanowienie Sajdu Rejonowego w Gdansku Polnoc Sygnatura Akt GD VIII NsREJ KRS/5639/05/548 z r. Zmiany Statutu z 2007 r. wpisano do KRS patrz odpis KRS z r. Spolka dokonala zmiany Statutu, nadaja^c Statutowi no we brzmienie patrz Akt Notarialny Repertorium A Nr 6533/2007 z r. W 2008 roku dokonano zmiany Statutu 8 ust. 1 i 2 patrz Akt Notarialny Repertorium A Nr 3756/2008 Odpis KRS wg. stanu na r. Nast^pne zmiany Statutu dotyczyly 8 pkt. 1 i 2 i zostaly wprowadzone na podstawie Uchwaly Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z r. Akt Notarialny z r. Repertorium A Nr 5506/2008 oraz zmiany dot. 11 litera a zgodnie z Uchwala_NWZA z r. Akt Notarialny Repertorium A Nr 8340 z r. (odpis KRS z r.). W 2009 r. zmian w Statucie Spolki dokonano w 1, 7, 14, usuni^to 21 pod data^ r. patrz Akt Notarialny Repertorium A Nr 4499/2009, Notariusz Witold Walczak Kancelaria Notarialna w Czluchowie, przy ul. Sredniej 12 (patrz odpis z KRS z r.). W 2010 roku zmian w Statucie Spolki dokonano r. Repertorium Akt. Nr 8913/2010 zmieniono par. 8 ust.l i ust. 2 Statutu Spolki / patrz odpis KRS z Ir. Sad Rejonowy Gdansk Polnoc w Gdansku VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sajdowego Nr KRS Spolka dziala na podstawie Kodeksu Spolek Handlowych, Statutu i innych przepisow dotyczajcych dzialalnosci gospodarczej i rozliczen z budzetem. 2. W badanym okresie Spolka kontynuowala prowadzenie dzialalnosci wymienionych w dziale 3 KRS i Statucie. Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest 29 tytulow okreslonych w KRS wg wypisu z r. W 2010 r. dominujaj^ dzialalnosci^byla: produkcja konstrukcji metalowych i ich cze_sci,, produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej, inne, wg wpisu do Statutu i KRS. 3. Kapital wlasny na dzien r. wynosil ,67 zl. 4. Kapital akcyjny podstawowy wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2010 wynosil ,00 zlotych i dzielil si na akcje o wartosci nominalnej akcji po 10 groszy kazda. Liczba wszystkich emisji akcji wynosila w tym Emisja Serii akcji A , Seria B akcji, Seria C akcji, Seria D akcji, Seria E akcji. Akcje Spolki oraz akcje nowych emisji moga^ bye wylajcznie na okaziciela. Wylajozona jest mozliwosc zamiany tych akcji na akcje imienne.,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w

9 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE " SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupetniajqcy opinig z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. Struktura kapitalu na r. ksztaltowala si nastejmj^co: Lp Razem Akcjonariusz JAGO S.A. Krzeszowice Elzbieta Sjoblom SI Sp. zo.o. Pracownicy Spolki i inni Liczba akcji Wartosc nominalna 1 akcji w zt 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Wartosc nominalna akcji w zl , , , , ,00 Struktura (%) 12,78 11,38 18,99 56,85 100,00 5. Nr REGON nadany przez Urzad z r., potwierdzony pod data r. Statystyczny w Bydgoszczy 6. Nr identyfikacyjny NIP nadany Decyzja^ Urz^du Skarbowego w Chojnicach z r., aktualizowana r. jako podatnik VAT UE. 7. Rokiem obrotowym Spolki jest rok kalendarzowy. 8. Wg stanu na dzien r. funkcj? Zarzadu pelnili: Prezesa Zarzadu Pan inz. Edmund Szynwelski, do r., a od r.. funkcje^ Prezesa Zarzadu pelni Pan Krzysztof Kosiorek Sobolewski, Pani Danuta Maria Wruck Wiceprezes ds. Finansowych, pelni^ca rowniez obowi^zki Glownej Ksi^gowej, Kazimierz Cemka Wiceprezes Zarzadu ds. Techniczno Handlowych, powolany z dniem r. Uchwala Nr 6 z r. Rady Nadzorczej. Do reprezentacji podmiotu: w przypadku Zarzqdu jednoosobowego do skladania oswiadczen w imieniu Spolki upowazniony jest Prezes Zarzaxlu; w przypadku Zarzadu wieloosobowego do skladania oswiadczen w imieniu Spolki upowaznieni s^ dwaj Czlonkowie Zarzadu, dzialaj^cy l^cznie lub Czlonek Zarzadu dzialaj^cy l^cznie z Prokurentem. W Spolce funkcj^ Prokurenta (prokura samoistna) do czasu badania pelnil Pan Rudnik Andrzej Mariusz. Rade Nadzorcz^ w skladzie 5 osobowym na dzien r. reprezentowaly nastej)uj^ce osoby fizyczne: Michal Skipietrow Przewodniczqcy Rady Nadzorczej, Grazyna Winiecka Zca Przewodnicz^cego Rady Nadzorczej, Roman Spiczak Brzezinski od r., Agnieszka Parkot Czlonek Rady Nadzorczej, Krzysztof Niebrzydowski od r. Kadencja Rady uplywa w 2013 r. Aktualny sklad Rady Nadzorczej zostal wpisany do Krajowego Rejestru S^dowego (patrzkrsz r.). 9. Przecietne zatrudnienie w 2010 r. wynosilo 273 etaty. 10. W badanym okresie przeprowadzone w Spolce kontrole zewn^trzne, nie, stwierdzily istotnych nieprawidlowosci.,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

10 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania fmansowego za 2010 r. III. Pozostale informacje 1. Dzialalnosc Spolki w 2010 roku zamkn^la sie strata^ netto w kwocie ,19 zl. 2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostalo zbadane przez bieglego rewidenta Jerzego Saladre Nr ewid. 3532, reprezentujacego firm?,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra, wpisan^ na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod pozycja 14. Opinia bieglego rewidenta zostala wydana bez zastrzezenia. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spisane w formic Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 4780/2010 z r., zatwierdzajace jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok odbylo si$ w dniu r. w siedzibie Zakiadu Budowy Maszyn,,ZREMB CHOJNICE" S.A. w Chojnicach. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala Nr 5 zatwierdzilo sporzadzony na dzien r. bilans, wykazujacy po stronie aktywow i po stronie pasywow sum? ,75 zl, rachunek zyskow i strat za okres od r. do r., wykazujacy zysk netto w wysokosci ,22 zl, sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych wykazujace zwiekszenie stanu srodkow pienieznych netto w roku obrotowym 2009 o kwote ,65 zl, zestawienie zmian w kapitale wlasnym, wykazujace zwiekszenie kapitalu wlasnego o kwote ,22 zl oraz informacje dodatkow^ i objasnienia za rok obrotowy od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala Nr 7 w sprawie podzialu zysku za 2009 r. zdecydowalo o rozliczeniu zysku netto za 2009 r. w ten sposob, ze zysk w kwocie ,22 zl przeznaczono na zasilenie kapitalu zapasowego. ZWZA w dniu r. Uchwalami Nr 8, 9 i 10 udzielilo absolutorium Zarzadowi z wykonywania obowiazkow za 2009 r., a Uchwalami Nr 1115 absolutorium Czlonkom RN. ZWZA Uchwala Nr 16 dokonano wyboru Czlonkow Rady Nadzorczej na VI kadencje. Uchwala ZWZA Nr 17 dokonano zmian w Regulaminie WZA i przyjeto tekst jednolity. Uchwal^ Nr 18 dokonano zmian i przyjeto tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej. 4. Podstawa otwarcia ksiag rachunkowych za badany rok obrotowy bylo sprawozdanie finansowe Jednostki za 2009 r. zbadane przez uprawniony do przeprowadzenia badania podmiot wymieniony w pkt. 2, wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod Nr 14. Bilans zamkniecia za 2009 r. zostal wprowadzony do ksiag rachunkowych jako bilans otwarcia na r. Spolka na dzien r. dokonala wyceny budynkow i budowli wg wartosci godziwej, bazujac na operacie szacunkowym i wartosci rynkowej nieruchomosci, budynkow i budowli oraz wartosci rynkowej prawa uzytkowania wieczystego gruntu z r. opracowanym przez mgr inz. Zbigniewa Odye Rzeczoznawc? Majatkowego (Uprawnienie Nr 1426), z uwzglednieniem obowiazujacych odpisow amortyzacyj nych. 5. Celem badania sprawozdania finansowego za 2010 r. bylo wyrazenie pisemnej opinii wraz z raportem uzupelniajacym opinie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidlowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majatkowq i finansow^, jak tez wynik finansowy badanej Jednostki. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

11 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. 6. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. sporz^dzone pod data^ r. zostalo podpisane przez wszystkich czlonkow Zarz^du Jednostki. Oznacza to, ze Zarz^d wzi^l odpowiedzialnosc za prawidlowosc rachunkowosci, jak rowniez za stwierdzenie, ze Jednostka w sposob prawidlowy stosowala zasady rachunkowosci, zapewniaj^c rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj^tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiqzek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich czlonkow Zarza^iu wynika z przepisow ustawy o rachunkowosci. 7. Zarzad Spolki zlozyl w dacie zakonczenia badania dodatkowe oswiadczenie o: a) kompletnosci, prawidlowosci i rzetelnosci sprawozdania finansowego, przedlozonego do badania oraz sprawozdania z dzialalnosci, b) ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowi^zan koresponduj^cych z dniem bilansowym, c) nie zaistnieniu innych zdarzeri gospodarczych, wplywaj^cych istotnie na wielkosc danych liczbowych wynikajacych ze sprawozdania finansowego. 8. Zarzad badanej Jednostki udost^pnil zadane w czasie badania dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia niezb^dne do formalnoprawnej i merytorycznej oceny sprawozdania finansowego za 2010 rok, wydania opinii i sporz^dzenia raportu. 9. W badaniu poszczegolnych pozycji sprawozdania finansowego i ksi^g rachunkowych posluzono si? probkami rewizyjnymi, na podstawie ktorych wnioskowano o poprawnosci badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prob zastosowano rowniez w odniesieniu do rozrachunkow z budzetami, w zwi^zku z czym moga^ wyst^pic roznice pomi^dzy ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie a wynikami ewentualnych kontroli przeprowadzonych metod^ peln^. 10. Spolka sporz^dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spolki oraz Spolek zaleznych, tj.: Hemex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibq w Plocku, Navimor Invest S.A. z siedzibq w Gdansku, Stocznia Tczew S.A. z siedzibq w Chojnicach, Iraq Polnad Trade & Investment Sp. z o.o. z siedzibq w Chojnicach 11. W roku obrotowym 2010 w sklad Spolki nie wchodzily wewn^trzne Jednostki organizacyjne zobowi^zane do sporz^dzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Spolki zalezne od ZBM,,ZREMBCHOJNICE" S.A. to: a) HEMEX Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibq w Plocku, w ktorej ZREMB posiada udzialy o wartosci nominalnej 500,00 zl. za kazdy udzial na wartosc l^czn^ ,00 zl., co stanowi 85 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada 85 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow; b) NAVIMOR INVEST S.A. z siedziba w Gdansku, w ktorej ZREMB posiadal: w okresie od do posiadal 120 udzialow o wartosci nominalnej 1.740,00 zl. za kazdy udzial na wartosc l^czna^ ,00 zl, co stanowilo 51,06 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiadalo 51,06 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, w okresie od do posiadal 149 udzialow o wartosci nominalnej 1.740,00 zl. za kazdy udzial na wartosc l^czna^ ,00 zl., co stanowilo 56,44 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada _ 0 56,44 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, ' I,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 8

12 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE " SPOLKA AKCYJNA z siedzibq \v Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinie z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. w okresie od do posiadal 247 udzialow o wartosci nominalnej 1.740,00 zl. za kazdy udzial na wartosc laczna ,00 zl., co stanowilo 93,56 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiadato 93,56 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, od posiada akcji o wartosci nominalnej 0,20 zl. za kazda akcj$ na wartosc lacznq ,00 zl., co stanowil 86,94 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada 86,94 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow, c) Stocznia Tczew S.A. z siedzibq w Chojnicach, w ktorej ZREMB posiada lacznie sztuk akcji o wartosci nominalnej 1,00 zl. za akcje^ na wartosc laczn^ ,00 zl,co stanowi 100 % kapitalu zakladowego Spolki i odpowiada 100 % glosow na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spolki. d) IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedziba w Chojnicach, w ktorej ZREMB posiadal: w okresie od do r. posiadal 100 udzialow o wartosci nominalnej 50 zl. za kazdy udzial, na wartosc laczna 5.000,00 zl., co stanowilo 100 % kapitalu zakladowego Spolki, i odpowiadalo 100 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow Spolki IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. w okresie od r. posiadal 100 udzialow o wartosci nominalnej 50 zl. za kazdy udzial, na wartosc l^czna^ 5.000,00 zl., co stanowilo 51,02 % kapitalu zakladowego Spolki, i odpowiadalo 51,02 % glosow na Zgromadzeniu Wspolnikow Spolki IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. 12. Spolka byla wi^c zobowiazana do sporzadzenia lacznego sprawozdania fmansowego. Sprawozdanie finansowe Spolki podlega badaniu przez niezaleznego audytora. 13. Spolka ZBM,,ZREMBCHOJNICE" S.A. wchodzila w sklad Grupy Kapitalowej JAGO S. A. z siedziba w Krzeszowicach. Od dnia r. konsolidacji na wyzszym szczeblu dokonywala Grupa Kapitalowa JAGO S. A. w Krzeszowicach. 14. Informacje dotyczace Grupy kapitalowej za okres r. do r. STOCZNIA TCZEW S. A udzielona przez Spolk pozyczka w kwocie ,69 ( Pozyczka udzielona do dnia r. w lacznej kwocie ,00 oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku, oraz aneks do pozyczki zwi^kszajacy wartosc pozyczki do kwoty ,00 zl pozostale warunku bez zmian) Naliczenie odsetek od pozyczki na dzien w kwocie ,95 zl, dokonana sprzedaz ushig w kwocie ,13 zl, Saldo naleznosci Spolki w kwocie ,79 zl, Saldo zobowiazan Spolki w kwocie 0,00 zl, HEMEX udzielona przez Spolke^ pozyczka w kwocie ,00 ( Pozyczka udzielona do dnia r. w lacznej kwocie ,00 oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku, oraz aneks do pozyczki skracaj^cy termin splaty do dnia r. pozostale warunki bez zmian), AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.

13 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprcrwozdaniafmansowego za 2010 r. Naliczenie odsetek od pozyczki na dzien w kwocie ,00 zl, dokonana sprzedaz uslug w kwocie ,,00 zl, Saldo naleznosci Spoiki w kwocie ,00 zl, Saldo zobowiqzan Spoiki w kwocie 0,00 zl, IRAQ POLANO TRADE 7 INVESTMENT Sp. z o.o. udzielona przez Spolkq: pozyczka w kwocie ,00 zl ( Pozyczka udzielona do dnia r. oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku) Naliczenie odsetek od pozyczki na dzien r. w kwocie 21,26 zl, dokonana sprzedaz uslug w kwocie 2.974,00 zl, Saldo naleznosci Spoiki w kwocie 21,26 zl, Saldo zobowiqzan Spoiki w kwocie 0,00 zl, NAVIMOR INVEST S. A dokonana sprzedaz uslug w kwocie ,00 zl, Saldo naleznosci Spoiki w kwocie ,00 zl, Saldo zobowiajzari Spoiki w kwocie 0,00 zl, Firma Handlowa JAGO S. A. Krzeszowice otrzymana przez Spolke^ pozyczka w kwocie ,00 ( Pozyczka udzielona do dnia r. oprocentowanie w wysokosci 5,42 % w skali roku), saldo zobowiqzan Spoiki w kwocie ,59 zl, 15. Informacje o polaczeniach Spolek. W roku obrotowym od do nie nastapilo pol^czenie Spolek. 16. Spolka ZBM,,ZREMB CHOJNICE" S.A. w Chojnicach od dnia r. wchodzila w sklad Grupy Kapitalowej,,STORMM" S.A. z siedzibq w Warszawie. W wyniku polaczenia w dniu r. Firmy,,JAGO" z,,stormm", Firma,,JAGO" weszla w posiadanie akcji Spoiki, co stanowi 52,83 % w kapitale zakladowym,,zremb CHOJNICE" S.A. Od dnia r. konsolidacji na wyzszym szczeblu dokonala Grupa Kapitalowa,,JAGO" S.A. w Krzeszowicach. 17. W dniu r. Firma Handlowa,,JAGO" wniosla w postaci wkladu niepieni^znego do Spoiki zaleznej SI akcje,,zremb CHOJNICE" S.A. w ilosci (szt.) akcji zwyklych, co stanowi 19,83 % kapitalu zakladowego ZBM,,ZREMB CHOJNICE" S.A. w Chojnicach. 18. Nie stanowilo przedmiotu badania ustalenie i wyjasnienie zdarzen, ktore mogly stanowic podstawe do wszczecia postepowania karnego przez powolane do tego organy. Przedmiotem badania nie byly rowniez inne nieprawidlowosci, ktore mogly wystajiic poza systemem rachunkowosci badanej Jednostki. 19. W trakcie badania nie stwierdzilem zjawisk wskazujqcych na naruszenie prawa w systemic rachunkowosci. 20. Spolka opublikowala sprawozdanie finansowe za 2009 r. w Monitorze Polski B Nr 2294 z r., poz , a ponadto zlozyla sprawozdanie finansowe do Pomorskiego Urz^du Skarbowego w Gdansku oraz do Sqdu Rejonowego w Gdansku.,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 10

14 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. 21. Niniejszy raport zostal opracowany przez bieglego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez normy wykonywania zawodu bieglego rewidenta, z uwzgl^dnieniem: a) stosowanych prob badawczych, w tym pozycji dominujacych kwotowo, b) poziomu istotnosci ustalonego dla sprawozdania finansowego, c) zawodowego osadu zgodnosci zdarzeri gospodarczych z operacjami ksi^gowymi, d) w zakresie rozliczeri podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunkow z tych tytulow i ich zgodnosci z danymi deklarowanymi przez badana^ Jednostke. AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji idoradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 11

15 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegiego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania flnansowego za 2010 r. c analityczna raportu I. Analiza finansowa Spolki Ogolna analiza sprawozdania flnansowego BILANS AKTYWA U % sumy bilansowej J sumy. bilansowej A. Aktywa trwale I. Wartosci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwale III. Naleznosci dlugoterminowe IV. Inwestycje dtugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , , , , ,52 61,69 0,45 27,07 33,02 1, , , , , ,52 67,44 0,48 31,07 31,49 4,40 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Naleznosci krotkoterminowe III. Inwestycje krotkoterminowe IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , , , , ,08 38,31 4,04 21,87 10,97 1, , , , , ,84 32,56 11,53 19,23 0,99 0,81 SUMA AKTYWOW ,75 100, ,57 100,00 PASYWA J;sumy. bilansowej % sumy bilansowej A. Kapital wlasny I. Kapital podstawowy II. Nalezne wplaty na kapital podstawowy III. Akcje wlasne IV. Kapital zapasowy V. Kapital z aktualizacji wyceny VI. Pozostale kapitaly rezerwowe VII. Zysk/Strata z lat ubieglych VIII. Zysk/Strata netto IX. Odpisy z zysku w ci^gu roku obrotowego ,92 73, ,00 10, , , , ,22 23,74 18,96 0,15 20, ,67 53, ,00 13, ,15 60, ,77 23, ,06 22, ,19 21,21 B. Zobovviqzania i rezerwy na zobowiazania I. Rezerwy na zobowiazania II. Zobowiazania dlugoterminowe III. Zobowiazania krotkoterminowe IV. Rozliczenia miedzyokresowe ,83 26, ,18 12, ,65 14, ,90 46, ,97 8, ,93 37,81 SUMA PASYWOW ,75 100, ,57 100,00,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 12

16 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupetniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT % ze sprzedazy % P'^nuuuv ze sprzedazy A. B. C. D. E. F. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi od jednostek powiazanych I. Przychody ze sprzedazy produktow II. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow Koszty sprzedanych produktow, towarow i materialow I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktdw II. Wartosc sprzedanych towarow i materiaww Zysk/strata brutto ze sprzedazy Koszty sprzedazy Koszty ogolnego zarzadu Zysk/strata ze sprzedazy , , , , , , , , , ,17 100,00 99,80 0,20 87,10 86,95 0,15 12,90 0,05 12,80 0, , , , , , , , , , ,76 100,00 99,82 0,18 93,96 93,84 0,12 6,04 0,08 11,39 5,43 G. Pozostale przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow trwalych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , , ,12 26,63 0,02 26, , , ,32 2,64 0,01 2,63 H. Pozostale koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow trwalych II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , , ,09 2,66 0,17 2, , , ,01 2,21 0,15 2,06 I. Zysk/Strata na dzialalnosci operacyjnej ,17 24, ,03 5,00 J. Przychody finansowe ,27 2, ,06 0,93 K. Koszty finansowe ,22 0, ,22 14,22 L. Zysk/Strata brutto z dzialalnosci gospodarczej ,22 25, ,19 18,29 M. Wynik zdarzen nadzwyczajnych N. Zysk/Strata brutto ,22 25, ,19 18,29 0. Podatek dochodowy czf sc biezaca cz^sc odroczona , , ,00 4,66 0,14 4, , ,00 2,20 2,20 P. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku R. Zysk netto ,22 21, ,19 16,09 AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 13

17 ZAKLAD BUDOWY MASZYN,,ZREMBCHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegfego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafinansowego za 2010 r. POROWNAWCZY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT % ze sprzedazy % przychodow ze sprzedazy A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi I. Przychody netto ze sprzedazy produktow II. Zmiana stanu produktdw III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzebyjednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towardw i mat. Koszty dzialalnosci operacyjnej I. Amortyzacja II. Zuzycie materialow i energii III. IV. Uslugi obce Podatki i optaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia VII. Pozostale koszty rodzajowe VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow Zysk/strata ze sprzedazy Pozostale przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefmans. aktywow trwalych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne Pozostale koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefmans. aktywow trwalych II. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych III. Inne koszty operacyjne Zysk/Strata na dzialnlnosci operacyjnej Przychody finansowe I. Dywidendy i udzialy w zyskach II. III. IV. V. Inne Koszty finansowe I. Odsetki Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne Zysk/Strata z dzialalnosci gospodarczej Wynik zdarzeri nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne Zysk/Strata brutto Podatek dochodowy Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku Zysk/strata netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 100,00 102,52 2,72 0,20 99,94 3,01 47,07 4,55 1,81 30,58 8,80 3,96 0,16 0,06 27,35 0,02 27,33 2,74 0,18 2,56 24,67 2,16 0,96 1,20 0,27 0,09 0,18 26,56 26,56 4,78 21, ,11 100, ,78 98, ,48 0, ,85 0, ,87 105, ,63 2, ,27 57, ,45 4, ,24 1, ,31 27, ,19 7, ,34 4, ,44 0, ,76 5, ,32 2, ,00 0, ,32 2, ,59 2, ,58 0, ,01 2, ,03 4, ,06 0, ,81 0, ,25 0, ,22 14, ,16 0, ,06 13, ,19 18, ,19 18, ,00 2, ,19 15,95?,,,AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 14

18 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego bieglego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafmansowego za 2010 r. Bilans porownawczy dane w tys. zl Lp. A 1 Wyszczegolnienie 2 Aktywa trwale 2010 % kwota udzial , % kwota udziat , % kwota udzial ,75 Zmiana stanu 2010/ /2008 % kwota kwota , % ,08 B I C D II Akty wa obrotowe Aktywa razem Kapital wlasny Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania Pasywa razem ,57 100,00 53,45 46,55 100, ,31 100,00 73,28 26,72 100, ,25 100,00 72,83 27,17 100, ,95 79,91 58,28 139,22 79, ,44 109,74 80,53 188,04 109,74 Rachunek zyskow i strat struktura i dynamika za (w tys. zl) A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M RACHUNEK ZYSKOW I STRAT Przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materialow Koszty dzialalnosci operacyjnej, w tym: wartosc sprzedanych towarow i materiatow Zysk ze sprzedazy Koszty sprzedazy Koszty ogolnego zarza/iu Zysk ze sprzedazy Pozostate przychody operacyjne Pozostate koszty operacyjne Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) na dzialalnosci gospodarczej Wynik zdarzen nadzwyczajnych DANE ZA STRUKTURA % ,55 90,72 5,83 0,08 11,00 5,25 2,55 2,13 4,83 0,90 13,73 17, ,68 67,66 10,02 0,04 9,94 0,04 20,69 2,07 18,66 1,63 0,20 20, ,77 86,59 12,18 0,35 9,93 1,90 0,35 1,53 0,72 0,88 0,18 1,42 DYNAMIKA % 10/09 110,27 118,96 51,65 207,69 98, ,78 10,95 91,49 22,95 48, ,90 77,99 10/08 105,01 112,54 51,46 24, ,02 295,82 789,91 150,00 717,18 109, , ,44 N. O. P. R. Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy pdoop biez. pdoop odrocz. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku Zysk (strata) netto ,66 2,12 2,12 15,54 20,09 3,62 0,10 3,51 16,47 1,42 0,47 0,62 0,14 0,95 77,99 51,96 53,52 83, ,44 479, , ,72 Przychody w tys. zl: ; ; AUDITDOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 15

19 ZAKLAD BUDOWY MASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegkgo rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdaniafmansowego za 2010 r. WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJ4CE DZIALALNOSC GOSPODARCZ4 Tabela rclacji weztowych i wskaznikow Lp. 1 I II III IV Wyszczegolnienie 2 Zyskownosc sprzedazy Zyskownosc brutto sprzedazy Zyskownosc calkowita brutto sprzedazy Zyskownosc netto sprzedazy Rentownosc kapitalu wlasnego Rentownosc maj^tku Ptynnosc szybka (QUICK RATIO) Pfynnosc bieza_ca (CURRENT RATIO) Pokrycie zobowi^zari naleznosciami Szybkosc realizacji naleznosci w dniach Szybkosd splaty zobowi^zan Rotacja zapasow materialow w dniach Rotacjaprodukcji w toku w dniach Rotacja zapasow w dniach Wspolczynnik zadluzenia Pokrycie zadluzenia kapitalami wlasnymi Pokrycie maj. trwalego kapitalami stafymi Trwalosc struktury finansowania Cykl rotacj i srodkow pienieznych Wartosc poz^dana 3 4 WSKAZNIKI RENTOWNOSCI Formula obliczeniowa Zvsk na sprzedazv x 100 % Przychody ze sprzedazy Zvsk brutto x 100% Przychod ze sprzedazy Zvsk brutto x 100% Przych. ze sprzedazy+pozost. przych.oper.+przych.fmans. Zvsk netto x 1 00 % Przychody ze sprzedazy Zvsk netto x 100% Kapital wlasnyzysk netto max max max max max Zvsk netto x 100 % max Aktywa ogcrfem WSKAZNIKI PLYNNOSCI Sredni stan irodkow pieniezn.+sredni stan naleznosci 0,81,0 Sredni stan zobow. krotkoterm. Majatek obrotowv Sredni stan zobow. krotkoterm. Sredni stan naleznosci Sredni stan zobow. krotkoter. Sredni stan naleznosci z tytutu dostaw i uslug x 365 dni Przychody ze sprzedazy Przecietny stan zobow. krotk.x365 dni Przychody ze sprzedazy Sredni zapas materia. x 365 dni Koszt zuzycia materiatow 1,62,0 >1,0 min dni min WSKAZNIKI ROTACJI min Wykonanie 2008 r. 5 1,93 % 1,44% 1,42% 0,96 % 1,85% 1,32% 2,78 3,53 1,57 50,59 43,00 Sredni stan prod, w toku x 365 dni min 11,19 Koszty dzialalnosci operacyjnej Sredni zapas x 365 dni min Przychody ze sprzedazy 22,63 dni WSKAZNIKI FINANSOWANIA DZIALALNOSCI Kapitalv obce x 100% Kapitaty ogotem Kapitalv wtasne Kapitaly obce Kapitaty wlasne+zobowiazania dlugoterminowe Majatek trwaly Kapitaty wlasne+zobowiazania dtugoterminowe Kapitaly ogolem Szybkosc realizacji naleznosci+rotacja zapasowszybkosc splaty zobowiazaii 30%50% min. 1,0 min. 1,0 max min 20,03 27,17% 2,68 1,70 0, ,22 Wykonanie 2009 r. 6 0,06 % 25,37 % 19,78% 20,80 % 37,45 % 19,95% 2,46 2,86 1, ,75 % 2,73 1,19 0, Wykonanie 2010 r. 7 5,43 % 18,29% 17,66% 16,09% 28,41 % 21,21% 1,09 0,86 0, ,55 % 1,15 0,79 0,53 18 * Wskazniki relacji wyliczono w ukladzie statycznym, srednia. ustalono w oparciu o wyliczenie sredniej z BO i BZ, tj. na pocza.tek i koniec okresu sprawozdawczego.,,auditdor" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 16

20 ZAKLAD BUDOWYMASZYN ZREMB CHOJNICE" SPOLKA AKCYJNA z siedzibq w Chojnicach. Raport niezaleznego biegtego rewidenta uzupelniajqcy opinif z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. W porownaniu do 2009 r. suma bilansowa aktywow wykazana na r. zmniejszyla si? o ,18 zl, tj. o 20,09 %. Zysk ze sprzedazy brutto w porownaniu do 2009 r. zmniejszyl si? o ,06 zl i w 2010 r. osiagnal poziom ,96 zl. W porownaniu do 2009 r. w roku 2010 zwi?kszyfy si? koszty dziaialnosci operacyjnej o 20,50 %, przy wzroscie przychodow ze sprzedazy o 14,28 %. Tempo przyrostu sprzedazy produktow bylo nizsze niz tempo wzrostu kosztow dziaialnosci operacyjnej (6,22 %). Spolka na sprzedazy netto wykazala strat? ( ,76 zl). W stosunku do 2009 r. notuje sie spadek pozostalych przychodow operacyjnych, ktore za 2010 r. wyniosly kwot? ,32 zl oraz spadek pozostalych kosztow operacyjnych, ktore w 2010 r. wyniosly kwot? ,59 zl. W 2010 r. kwota pozostalych przychodow operacyjnych byla wyzsza od tego rodzaju kosztow o ,73 zl. Taki uklad omawianych relacji ekonomicznych (przychodow i kosztow) przyczynil si? to do wykazania straty na dziaialnosci operacyjnej w kwocie ,03 zl. Wykazana strata na dziaialnosci operacyjnej za 2010 r. zostala powi?kszona o nadwyzk? kosztow finansowych ( ,22 zl) nad tego rodzaju przychodami ( ,06 zl). Wykazana strata brutto na koniec badanego roku obrotowego na dziaialnosci gospodarczej wykazana zostala w kwocie ,19 zl. Po rozliczeniu zysku brutto z podatkiem dochodowym od osob prawnych uwzgledniajacym aktywa i rezerwy z tytuhi podatku odroczonego (art. 37 Ustawy o rachunkowosci), strata netto za 2010 r. wyniosla ,19 zl. Wskazniki charakteryzuj^ce dzialalnosc gospodarczg wskazniki rentownosci Z przeprowadzonej analizy wynika, ze wskaznik rentownosci sprzedazy za 2010 r. w stosunku do 2009 r. ulegl pogorszeniu. Istotny wplyw na taka sytuacj? mial fakt uzyskania mniej korzystnego wyniku na samej sprzedazy. Wskaznik rentownosci majatku ulegl pogorszeniu z 19,95 pkt. w 2009 r. do () 21,21 pkt. w 2010 r., przy rownoczesnym zmniejszeniu si? wartosci majatku aktywow bilansu o 20,09 %. W stosunku do 2009 r. wskaznik rentownosci sprzedazy brutto w 2010 r. odwrocil si? do wartosci ujemnej z 25,37 pkt. do () 18,29 pkt. wskazniki pfynnosci finansowej Wskazniki plynnosci finansowej ulegly niewielkiemu pogorszeniu. Wskaznik plynnosci szybkiej zmniejszyl si? z 2,46 pkt. w 2009 r. do 1,09 pkt. w 2010 r., a wskaznik plynnosci biezacej ulegl zmniejszeniu z 2,86 pkt. osiagni?tego w 2009 do 0,86 pkt. wykazanego w 2010 r. Zauwaza si?, ze wskazniki plynnosci finansowej w 2010 r. spadly ponizej dolnego poziomu wartosci pozadanych. wskazniki rotacji Wskazniki rotacji produkcji w 2010 r. utrzymaly si? na poziomie wskaznikow osiagni?tych w 2009 r. Utrzymuje si? liczba dni rotacji materialow na poziomie 24 dni. Zapasy odnawiane byly przeci?tnie w ciagu 23 dni. Wskaznik rotacji naleznosci w stosunku do 2009 r. pogorszyl si? nieznacznie z poziomu 62 dni do 64 dni w 2010 r., a zobowiazan odpowiednio z 51 do 105 dni. Cykl rotacji srodkow pieni?znych zarowno w 2009 r. byl dodatni, a w 2010 r. ujemny. W badanym roku obrotowym wartosc tego wskaznika wynosila () 18 dni.,a UDITDOR " Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy. 17

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo