X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 Poz MG Marzena Gradowska w Gdańsku. [BMSiG-6227/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr Nazwa: MG Marzena Gradowska Siedziba: Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 1 Podstawowy przedmiot działalności: Usługi gastronomiczne Organ rejestrowy: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony Nie dotyczy. 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do ) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy. 5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie. 6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) Nie dotyczy. 7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Jednostka poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia według cen nabycia lub wytworzenia z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, a w szczególności: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia Zapasy majątku obrotowego - według cen zakupu. Należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, Środki pieniężne, kapitały - według wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje stosując stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem art. 22h, 22j, 22k ww. ustawy. Uznano jednocześnie, że stawki te odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest w wariancie pośrednim, natomiast rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Biuro Podatkowe TAX S.C. mgr Ewa Bilińska Właściciel Marzena Gradowska Gliwice, dn r. 108

2 Bilans na dzień r. AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,39 I. Wartości niematerialne i prawne , ,07 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,07 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,85 1. Środki trwałe , ,85 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,53 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,66 d) środki transportu , ,56 e) inne środki trwałe , ,10 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. Należności długoterminowe , ,00 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek - - IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe - - a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,47 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe ,47 B. Aktywa obrotowe , ,62 I. Zapasy , ,95 1. Materiały , ,95 2. Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 109

3 4. Towary Zaliczki na dostawy - - II. Należności krótkoterminowe , ,08 1. Należności od jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okiesie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne Należności od pozostałych jednostek , ,08 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,85 - do 12 miesięcy , ,85 - powyżej 12 miesięcy - - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,13 c) inne 1 685, ,10 d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,04 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,04 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53 - inne środki pieniężne , ,51 - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,55 Suma aktywów , ,01 110

4 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 5 595, ,42 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,62 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - - V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego , ,20 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,43 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe , ,13 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,13 a) kredyty i pożyczki , ,67 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe ,46 d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,26 1. Wobec jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne Wobec pozostałych jednostek , ,26 a) kredyty i pożyczki , ,68 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe ,62 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,98 - do 12 miesięcy , ,98 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,17 h) z tytułu wynagrodzeń , ,14 i) inne 1 499, ,67 21 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 111

5 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,04 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe , ,04 - długoterminowe , ,04 - krótkoterminowe - - Suma pasywów , ,01 Gliwice, dn r. Biuro Podatkowe TAX S.C. mgr Ewa Bilińska Rachunek zysków i strat za okres r. do r. (wariant porównawczy) Właściciel Marzena Gradowska A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,10 - od jednostek powiązanych - - I. Przychód ze sprzedaży produktów , ,10 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) - - III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - B. Koszty działalności operacyjnej , ,41 I. Amortyzacja , ,59 II. Zużycie materiałów i energii , ,38 III. Usługi obce , ,22 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,58 - podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , ,19 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,26 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,19 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,69 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,98 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,30 II. Dotacje , ,25 III. Inne przychody operacyjne , ,43 112

6 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,02 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,62 - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - III. Inne koszty operacyjne , ,02 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,65 G. Przychody finansowe 1 253,71 - I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych - - II. Odsetki, w tym: 1 253, od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji - - IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - V. Inne - - H. Koszty finansowe , ,45 I. Odsetki, w tym: , ,38 - dla jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji - - III. Aktualizacja wartości inwestycji - - IV. Inne 70,67 866,07 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,20 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.-J.II.) - - I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - K. Zysk (strata) brutto (l+j) , ,20 L. Podatek dochodowy - - M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,20 Gliwice, dn r. Biuro Podatkowe TAX S.C. mgr Ewa Bilińska Zestawienie zmian w kapitale na dzień r. Właściciel Marzena Gradowska I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,93 - korekty błędów podstawowych - - la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,93 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,88 a) zwiększenie (z tytułu) , ,70 21 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 113

7 - wydania udziałów - wpłaty właściciela , ,70 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,58 - umorzenia udziałów (akcji) pobrania właściciela , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,62 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje własne) na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku z przekazania z innych kapitałów z tytułu zarejestrowania zwiększenia kapitału podstawowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny korekty aktualizującej wartość zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych z podziału zysku przekazanie na kapitał zapasowy Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

8 - podział zysku (na kapitał zapasowy) wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto ,20 a) zysk netto , ,20 b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 595, ,42 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 595, ,42 Gliwice, dn r. Biuro Podatkowe TAX S.C. mgr Ewa Bilińska Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r r. (metoda pośrednia) Właściciel Marzena Gradowska Treść A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,20 II. Korekty razem , ,81 1. Amortyzacja , ,59 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,38 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,30 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów , ,77 7. Zmiana stanu należności , ,60 21 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 115

9 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,10 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,01 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,30 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,30 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,61 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,96 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne , ,65 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,31 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,68 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , ,68 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,00 II. Wydatki , ,40 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli , ,55 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,01 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 411,11 8. Odsetki , ,73 9. Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,72 116

10 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,02 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,02 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu , ,06 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,04 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - Gliwice, dn r. Biuro Podatkowe TAX S.C. mgr Ewa Bilińska Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Właściciela MG Marzena Gradowska Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 1 Właściciel Marzena Gradowska Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,01 zł, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk brutto w wysokości ,20 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału o kwotę ,35 zł, 5 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,02 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: a) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, b) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 21 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 117

11 Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki. Kluczowy Biegły Rewident Bernadeta Szkorupa nr ewid KIBR Bielsko-Biała, dnia 20 kwietnia 2015 r. Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy Biegli Rewidenci Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3300 Prezes Zarządu Józef Dudek 118