BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT"

Transkrypt

1 BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro Warszawa Phone (+48 22) (+48 22) OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komehskiego z siedzib^ w Warszawie, ul. Flory 1 lok. 8 Badanie przeprowadzil biegly rewident Michal St^pien nr ew Warszawa, dnia r. A member of UHY, an intemational association of independent accounting and consulting firms SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o Numer KRS: Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru S^owego 100 numerewidencyjny w Krajowej Izbie Bieglych Rewidentow Zarz^d: Prezes - Wojciech Sadren, V-ce Prezes - Wieslaw Lesniewski KapitaJ zakladowy: zl Kapital rezerwowy: zl Regon: NIP: ^ Bank: PEKAO SA. 0/Warszawa

2 BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro Warszawa Phone (+48 22) (+48 22) OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA dia Rady Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeriskiego Z siedzibqw Warszawie, ul. Flory 1 lok. 8 Przeprowadzilismy badanie sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego, na ktore sklada si^: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) bilans sporz^dzony na dzien 31 grudnia 2012 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka si sum^ ,40 PLN 3) rachunek wynikow za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuj^cy zysk netto w wysokosci ,28 PLN 4) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporz^dzenie zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz^d Fundacji. Zarz^d i Rada Fundacji s^ zobowi^zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 Nr 152,poz. 1223, z pozn. zm.), zwanej dalej ustaw^o rachunkowosci". Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci tego sprawozdania finansowego z wymagaj^cymi zastosowania zasadami (polityk^ rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj? maje^tkow^ i finansowy jak tez wynik finansowy Fundacji oraz o prawidiowosci ksi^ rachunkowych stanowi^cych podstaw^ jego sporz^dzenia. A memberof UHY, an intemational association of independent accounting and consulting firms SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o Numer KRS: Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xn Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru S^owego 100 numer ewidaicyjny w Krajowej Izbie Bieglych Rewidentow Zarz^d: Prezes - Wojciech Sadren, V-ce Prezes - Wiestaw Lesniewski Kapital zakladowy: zl Kapital rezerwowy: zl Regon: NIP: ^ Bank: PEKAO S A. 0/Warszawa

3 2 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowieh: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1223), 2) krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajow^ Rad? Bieglych Rewidentow w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac racjonaln^ pewnosc, pozwalaj^c^na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegolnosci badanie obejmowato sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostk? zasad (polityki) rachunkowosci i znacz^cych szacunkow, sprawdzenie - w przewazaj^cej mierze w sposob wyrywkowy - dowodow i zapisow ksi^gowych, z ktorych wynikaj^^ liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciow^ ocen^ sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczaj^cej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj^ce dane liczbowe i objasnienia stowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj^tkowej i finansowej badanej jednostki na dzieh 31 grudnia 2012 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, b) sporz^dzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolanej wyzej ustawie zasadami (polityk^ rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi^ rachunkowych, c) jest zgodne z wplywaj^cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Warszawa, dnia r. Kluczowy biegty rewident W imieniu: Biura Audytorskiego Sadren Sp. z o.o. nr ewid.loo BIURO AUDYTORSKIE SflDREN sp.zo.o. ul. Sniadeckich Warszawa

4 RAPORT uzupetniajqcy opinio z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komehskiego z siedzib^w Warszawie, ul. Flory 1 lok 8 A CZESC OGOLNA I. Dane porzqdkowe i informacje wst^pne 1. powstata w 2003 roku. Fundacja dziala na podstawie : - ustawy 0 fundacjach, - ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, - statutu Fundacji. Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru S^dowego w Rejestrze Stowarzyszen i Fundacji pod numerem KRS Siedzib^ Fundacji jest Warszawa, ul. Flory 1 lok Fundacja posiada status organizacji pozytku publicznego. 4. Zgodnie ze Statutem przedmiotem dziaialnosci Fundacji jest mi^dzy innymi: 1). Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programow prewencyjno-rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci 2). Organizowanie konferencji, seminariow i szkoleh dla nauczycieli, rodzicow i innych osob pracuj^cych na rzecz dzieci a takze osob odpowiedzialnych za realizacje zadah tycz^cych opieki, wychowania i edukacji 3). Tworzenie, ttumaczenie i wydawanie materiatow edukacyjnych i informacyjnych 4). Prowadzenie, wspieranie tub zlecanie studiow i badah 5). Przyznawanie dotacji fmansowych 6). Dziatania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli i rodzicow matych dzieci pozostaj^cych bez pracy 5. Fundusz statutowy Fundacji wynosi ,68 PLN. 6. Wladzami Fundacji s^: - Rada Fundacji, - Zarz^d W badanym okresie Rada Fundacji skladala si? z: Raport uzupehiiaj^cy opini? z badania za 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o

5 2 Joanna Poptawska Andrzej Topinski Maciej Wojtyszko Adam Fr^czek Michal Lachert Zarz^d Fundacji skladal si? z: Teresa Ogrodzihska- Prezes Zarz^du Dominik Kmita - Czlonek Zarz^du Do zaci^ania zobowi^zah w imieniu Fundacji upowazniony jest dwoch czlonkow dziataj^cych l^cznie. 7. Fundacja posiada numer statystyczny w systemic REGON Fundacja jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Rok obrotowy Fundacji pokrywa si? z rokiem kalendarzowym. 10. Sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy zostalo zatwierdzone przez Rad? Fundacji w dniu roku. Sprawozdanie zostalo zlozone w Urz?dzie Skarbowym oraz ogloszone na stronie intemetowej sov.pl. 11. Sprawozdanie to bylo badane przez Perfektum - Audit Doradcy Finansowo - Ksi?gowi Spolka z o. o. i uzyskalo opini? bez zastrzezeh. 12. Ksi?gowosc Fundacji pro wadzona jest przez Biuro Rachunkowe RAPORT Ewa Michalik. 13. Badanie sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komehskiego za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zostalo przeprowadzone przez Biuro Audytorskie Sadren Sp. z o.o., podmiot uprawniony do przeprowadzania badah sprawozdah finansowych nr ew. 100 z siedzib^w Warszawie, ul. Sniadeckich 10. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzil biegly rewident Michal St?pieh, wpisany do rejestru bieglych rewidentow pod nr Badanie sprawozdania finansowego nast^ilo na podstawie umowy zawartej 03 kwietnia 2013 roku. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe sporz^dzone na dzieh , obejmuj^ce: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka si? kwot^ ,40 PLN, - rachunek wynikow, wykazuj^cy zysk netto w wysokosci ,28 PLN, - dodatkowe informacje i objasnienia. Raport uzupetniaj^cy opinio z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

6 3 Badanie przeprowadzono w maju 2013 w siedzibie Fundacji, w Biurze Ksi?gowym oraz w Biurze Audytorskim SADREN, przy czym zostaly zlozone deklaracje niezaleznosci od badanej jednostki podmiotu uprawnionego i bieglego rewidenta, w rozumieniu art. 56 ustawy o bieglych rewidentach. 14. W toku podj?tego badania nie nast^ily ograniczenia zakresu badania, a kierownictwo zlozylo oswiadczenie o kompletnosci, rzetelnosci i prawidiowosci sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowi^zah warunkowych istniej^cych na dzieh bilansowy oraz nie zaistnieniu do dnia zlozenia oswiadczenia zdarzeh wplywaj^cych w sposob istotny na wielkosc danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. B. ANALIZA SYTUACJI MAJATKOWEJ I FINANSOWEJ Skrocony bilans za lata 2011 i 2012: Aktywa 2011 Tys zl % 2012 Tyszl % 12/11 aktywa trwale 170,0 10,2 68,8 4,1 40,5 w tym podatek odroczony 0,0-0,0 - - aktywa obrotowe 1.498,7 89, ,9 95,9 107,0 zapasy 75,5 4,5 75,8 4,5 100,4 naleznosci i roszczenia. 121,5 7,3 267,2 16,0 219,8 Inwestycje krotkoterminowe 1.260,4 75, ,3 71,2 94,5 Rozliczenia. mi^dzyokresowe 41,3 2,5 69,6 4,2 168,7 Razem 1.668,7 100, ,7 100,0 100,2 Pasywa kapital (fundusz) wlasny 742,4 44, ,8 62,0 139,6 Podstawowy 1,0 0,1 1,0 0,1 100,0 zapasowy + rezerwowy 0,0 0,0 0,0 0,0 - wynik z lat poprzednich 698,9 41,9 761,2 45,5 108,9 wynik roku obrotowego 42,5 2,5 274,6 16,4 645,9 zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania 926,3 55,5 635,9 38,0 68,9 rezerwy na zobowi^zania 19,7 1,2 0,0 0,0 - zobowi^zania dlugotenninowe 14,2 0,8 0,0 0,0 - zobowi^zania krotkoterminowe 170,1 10,2 17,1 1,0 10,0 Rozliczenia mi^dzyokresowe 722,3 43,3 618,8 37,0 85,7 Razem 1.668,7 100, ,7 100,0 99,4 Raport uzupehiiaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

7 4 Skrocony rachunek zyskow i strat za lata 2011 i /11 tys zl tys zl Przychody z dziaialnosci statutowej 2.494, ,3 74,9 Koszty realizacji dziaialnosci statutowej 2.255, ,9 75,5 Wynik na dziaialnosci statutowej 239,3 165,4 69,1 Koszty administracyjne 240,4 146,9 61,1 pozostale przychody operacyjne 2,9 3,7 125,5 pozostale koszty operacyjne 2,9 0,1 4,6 wynik na dzial operacyjnej -1,1 22,1 - Przychody finansowe 83,7 283,6 338,9 koszty finansowe 0,9 20, ,9 wynik zdarzen nadzwyczajnych wynik brutto 81,7 285,2 249,2 podatek dochodowy 42,5 10,6 27,0 wynik netto 42,5 274,6 645,9 Fundacja zamkn?la rok finansowy zyskiem netto w wysokosci ,28 PLN. W stosunku do roku ubieglego Fundacja zanotowala zmniejszenie przychodow z dziaialnosci statutowej o 25,1% Koszty realizacji dziaialnosci statutowej zmniejszyly si? o 24,5%. Spadek przychodow i kosztow na porownywalnym poziomie sprawil, ze Fundacja osi^n?la zysk na dziaialnosci statutowej w wysokosci 165,4 tys zl. Koszty administracyjne spadly o 38,9 %. Ocena sytuacjifinansowejna podstawie wskaznikow ekonomicznych: - ogolny poziom Zobowiazania zadluzenia pasywa ogolem - pokrycie zadluzenia kapital wlasnv kapitalami wlasnymi zobowiazania - pokrycie maj^tku kapital wlasnv trwalego kapitalem maj^tek trwaly wlasnym - trwalosc struktury kapital wl.+ zobow. dlugoterm. finansowania pasywa ogolem - wskaznik ptynnosci I aktywa obrotowe ogolem zobowiazania i rezerwy - zobowiazania dtugoterminowe - wskaznik plynnosci III inwestycje krotkoterminowe zobowiazania i rezerwy - zobowiazania dtugoterminowe 0,5 0,4 0,8 1,6 4,4 15,1 0,5 0,6 1,7 2,5 1,6 2,4 Fundusz wlasny w catosci pokrywa maj^tek trwaly i cz?sc obrotowego. Fundusz wtasny w 60% pokrywa finansowanie maj^tku ogolem. Raport uzupelniaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

8 5 W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie poprawie ulegly wskazniki ptynnosci I i wskaznik ptynnosci III. Wskazniki te utrzymuj^ si? na bezpiecznym poziomie co swiadczy o stabilnej sytuacji finansowej Fundacji. Na podstawie analizy sytuacji maj^tkowej i finansowej jednostki, zdaniem biegtych nie wyst?puj^okolicznosci zagrazaj^ce kontynuacji dziaialnosci Fundacji w najblizszej przysztosci. C. CZESC SZCZEGOLOWA I. Ocena prawidiowosci stosowanego systemu raciiunlcowosci Fundacja prowadzi ewidencj? ksi?gow% w oparciu o przyj?te przez ni^ zasady (polityk?) rachunkowosci, spetniaj^cq^ wymagania ustawy o rachunkowosci. Ksi?gi rachunkowe Fundacji prowadzone s^ za pomoc^ komputerowego programu finansowoksi?gowego REWIZOR. Badanie wykazato, ze ksi?gi Fundacji s^ prowadzone rzetelnie, bezbt?dnie, na biez^co oraz w sposob umozliwiaj^cy ich sprawdzenie. Podstawy zapisow w ksi?gach rachunkowych s^^ dowody ksi?gowe potwierdzaj^ce dokonanie operacji gospodarczych. Stosowane systemy zabezpieczeh uniemozliwiajq^ dost?p do zbiorow danych osobom niepowotanym, jak rowniez zapewniaj^ ich archiwizacj?. Wykazane w sprawozdaniu sumy wynikaj^z zestawienia obrotow i said. Dokumentacja ksi?gowa, ksi?gi rachunkowe i sprawozdania finansowe sq_ odpowiednio chronione. Na podstawie przeprowadzonego badania mozemy stwierdzic, ze rachunkowosc Fundacji spetnia wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowosci. II. Ocena funkcjonowania kontroli wewn^trznej Srodowisko kontroli (struktura organizacyjna, nadzor kierownictwa, kwalifikacje osob odpowiedzialnych) stwarza dogodne warunki do funkcjonowania w Fundacji rzetelnego systemu ksi?gowosci i sprz?zonej z ni^^ kontroli wewn?trznej. Kontrola wewn?trzna zwi^zana z systemem zarz^dzania zapewnia fachow^ i biez^c^ kontrol? merytoryczn^ prowadzonq^w sposob ci^ty i systematyczny. Dokumentacja finansowo-ksi?gowa jest akceptowana przez osoby dokonuj^ce kontroli merytorycznej i rachunkowej. Zapewniona jest kompletnosc dokumentacji przekazywanej do Biura Rachunkowego. III. Inwentaryzacja sldadnikow majqtku Fundacja dokonala inwentaryzacji skladnikow majqtku zgodnie z istniej^cymi przepisami i w obowi^zuj^cych terminach obejmuj^c: - drog^^ spisu z natury - stan gotowki w kasie, - drogq_ potwierdzenia said z kontrahentami - stan srodkow pieni?znych na rachunkach bankowych, - drog^ porownania danych z ksi^ rachunkowych z odpowiednimi dokumentami - pozostale skladniki maj^tku. Raport uzupelniaj^cy opinio z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

9 6 IV. Omowienie wybranych pozycji sprawozdania finansowego Wartosci niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwate Rzeczowe aktywa trwate stanowi^ wyposazenie biura ( w tym komputery). Zmiany w ci^u badanego okresu dotycz^ zakupu, likwidacji oraz biez^cej planowej amortyzacji. Ewidencja rzeczowych aktywow trwalych jest pro wadzona komputerowo za pomoc^ programu EXCEL. Dane z ewidencji srodkow trwalych s^^ zgodne z danymi w zestawieniu obrotow i said ksi?gi glownej. Wykazane w bilansie inwestycje dtugoterminowe dotyczq^ posiadanych udzialow w Spolce z o. 0. i Spolce komandytowej. Wedlug uzyskanych informacji udziaty nie utracily swojej wartosci. Zapasy Zapasy stanowi^ znajduj^ce si? w magazynie, wydawnictwa dla dzieci oraz materiaty edukacyjne stuz^ce dziaialnosci Fundacji. Naleznosci krotkoterminowe Na wykazane w bilansie naleznosci krotkoterminowe skladaj^ si? naleznosci z tytutu udzielonej przedplaty, zaptacone kaucje, biez^ce rozrachunkami z pracownikami z tytutu udzielonych zaliczek oraz naleznosc z tytutu udziatu w zysku w Spolce komandytowej. Inwestycje krotkoterminowe Stanowi^^ je srodki pieni?zne w kasie oraz na rachunkach bankowych. Srodki pieni?zne wykazane w prawidtowej wysokosci w sprawozdaniu finansowym, potwierdzone zostaly protokotem stanu gotowki w kasie na r. oraz potwierdzeniami przystanymi przez banki. Krotkoterminowe czynne rozliczenia mi^dzyokresowe Na wartosc podan^ w bilansie sktadaj^ si? wydatki poniesione w 2012 roku a dotycz^ce otrzymanych dotacj i roku Kapital (fundusz) wlasny Kapital (fundusz) statutowy w badanym okresie nie zmienit si? i wynosi 1.000,00 zl. Na zwi?kszenie wartosci kapitatu (funduszu ) wtasnego o kwot? ,38 zt wptyn^t zysk netto uzyskany przez jednostk? w roku obrotowym. Raport uzupetniaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

10 7 Zobowiazania krotkoterminowe Na wykazane w pasywach bilansu zobowiazania krotkoterminowe sktadaj^ si? biez^ce zobowiazania z tytulu dostaw i uslug, zobowiazania do PFRON oraz podatek dochodowy od osob prawnych. W zobowi^aniach z tytulu dostaw i uslug nie stwierdzono zobowi^zah przeterminowanych. Zobowiazania wobec dostawcow krajowych s^ potwierdzane na biez^co w miar? wplywania uzgodnieh od dostawcow. Zobowiazania podatkowe wynikaj^ ze zlozonych deklaracji i zostaly rozliczone w obowi^zuj^cych terminach. Rozliczenia mi^dzyokresowe Na wykazane saldo sklada si? kwota otrzymanych a niewykorzystanych w 2012 roku dotacji. Otrzymane dotacje dotycz^kilku projektow i sq^ rozliczane zgodnie z harmonogramem. Przychody i koszty Szczegolowe informacje dotycz^ce przychodow i kosztow przedstawiono w punktach dodatkowych informacji i objasnieh. Podstawowym zrodlem przychodow Fundacji s^ otrzymane dotacje i darowizny. W badanym okresie wptywy dziaialnosci statutowej Fundacji wyniosly ,89 zl. i spadly w stosunku do roku ubieglego o 25,1 % W badanym okresie w porownaniu do 2011 r. koszty dziaialnosci statutowej zmniejszyly o 24,5%. W kosztach tych poza kosztami wynagrodzen z narzutami istotny pozycj? stanowi^ koszty uslug obcych, zakup materiaiow na potrzeby realizowanych projektow oraz koszty (kwoty) dotacji przekazane partnerom. Na przychody finansowe skladaj^ si? otrzymane odsetki oraz udzial w zysku Spolki komandytowej Podatek dochodowy Fundacja posiada przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osob prawnych na podstawie z art. 17. ust. 1 pkt. 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397 z pozniejszymi zmianami). Fundacja naliczyta i zaplacila podatek dochodowy od kwoty zapiaconych w 2012 zobowi^zah wobec PFRON. Poza tym w trakcie badania nie stwierdzono wydatkow, ktore bylyby sprzeczne ze statutem Fundacji. D. USTALENIA KONCOWE Informacja dodatkowa zostala sporz^dzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223). Podane dane liczbowe oraz fakty opisane w tresci informacji dodatkowej nie budz^ zastrzezeh. Raport uzupehiiaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

11 8 W trakcie badania sprawozdania za 2012 rok nie stwierdzono przypadkow naruszenia prawa podatkowego oraz Statutu Fundacji maj^cych wplyw na postac sprawozdania finansowego. W wyniku badania sprawozdania finansowego ustalono, ze po dniu bilansowym, do dnia zakonczenia badania nie wystqpily zdarzenia, ktore mialyby istotny wplyw na sprawozdanie finansowe sporz^dzone na dzien 31 grudnia 2012 roku. E. INFORMACJA DOTYCZACA RAPORTU Raport niniejszy obejmuje 8 stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez bieglego rewidenta. Warszawa, dnia r. Kluczowy biegty rewident Michal tepie2_ biegly rewident nr 9359 W imieniu: Biura Audytorskiego Sadren Sp. z o.o. nr ewid.loo V-ce PREZES ZARZADU Biuro Audytorskie SADRENSp. z o.o. mgrinz. Wiestaw Lesniewski biegty rewident nr ew. 9264/6951 BIURO AUDYTORSKIE ST^DREN s, ul. 6niadeckich 16' Warszawa Raport uzupelniaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o. I

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo