BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT"

Transkrypt

1 BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro Warszawa Phone (+48 22) (+48 22) OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komehskiego z siedzib^ w Warszawie, ul. Flory 1 lok. 8 Badanie przeprowadzil biegly rewident Michal St^pien nr ew Warszawa, dnia r. A member of UHY, an intemational association of independent accounting and consulting firms SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o Numer KRS: Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru S^owego 100 numerewidencyjny w Krajowej Izbie Bieglych Rewidentow Zarz^d: Prezes - Wojciech Sadren, V-ce Prezes - Wieslaw Lesniewski KapitaJ zakladowy: zl Kapital rezerwowy: zl Regon: NIP: ^ Bank: PEKAO SA. 0/Warszawa

2 BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro Warszawa Phone (+48 22) (+48 22) OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA dia Rady Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeriskiego Z siedzibqw Warszawie, ul. Flory 1 lok. 8 Przeprowadzilismy badanie sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego, na ktore sklada si^: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) bilans sporz^dzony na dzien 31 grudnia 2012 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka si sum^ ,40 PLN 3) rachunek wynikow za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuj^cy zysk netto w wysokosci ,28 PLN 4) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporz^dzenie zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz^d Fundacji. Zarz^d i Rada Fundacji s^ zobowi^zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 Nr 152,poz. 1223, z pozn. zm.), zwanej dalej ustaw^o rachunkowosci". Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci tego sprawozdania finansowego z wymagaj^cymi zastosowania zasadami (polityk^ rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj? maje^tkow^ i finansowy jak tez wynik finansowy Fundacji oraz o prawidiowosci ksi^ rachunkowych stanowi^cych podstaw^ jego sporz^dzenia. A memberof UHY, an intemational association of independent accounting and consulting firms SADREN Biuro Audytorskie Sp. z o.o Numer KRS: Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xn Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru S^owego 100 numer ewidaicyjny w Krajowej Izbie Bieglych Rewidentow Zarz^d: Prezes - Wojciech Sadren, V-ce Prezes - Wiestaw Lesniewski Kapital zakladowy: zl Kapital rezerwowy: zl Regon: NIP: ^ Bank: PEKAO S A. 0/Warszawa

3 2 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowieh: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1223), 2) krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajow^ Rad? Bieglych Rewidentow w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac racjonaln^ pewnosc, pozwalaj^c^na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegolnosci badanie obejmowato sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostk? zasad (polityki) rachunkowosci i znacz^cych szacunkow, sprawdzenie - w przewazaj^cej mierze w sposob wyrywkowy - dowodow i zapisow ksi^gowych, z ktorych wynikaj^^ liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciow^ ocen^ sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczaj^cej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj^ce dane liczbowe i objasnienia stowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj^tkowej i finansowej badanej jednostki na dzieh 31 grudnia 2012 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, b) sporz^dzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolanej wyzej ustawie zasadami (polityk^ rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi^ rachunkowych, c) jest zgodne z wplywaj^cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Warszawa, dnia r. Kluczowy biegty rewident W imieniu: Biura Audytorskiego Sadren Sp. z o.o. nr ewid.loo BIURO AUDYTORSKIE SflDREN sp.zo.o. ul. Sniadeckich Warszawa

4 RAPORT uzupetniajqcy opinio z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komehskiego z siedzib^w Warszawie, ul. Flory 1 lok 8 A CZESC OGOLNA I. Dane porzqdkowe i informacje wst^pne 1. powstata w 2003 roku. Fundacja dziala na podstawie : - ustawy 0 fundacjach, - ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, - statutu Fundacji. Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru S^dowego w Rejestrze Stowarzyszen i Fundacji pod numerem KRS Siedzib^ Fundacji jest Warszawa, ul. Flory 1 lok Fundacja posiada status organizacji pozytku publicznego. 4. Zgodnie ze Statutem przedmiotem dziaialnosci Fundacji jest mi^dzy innymi: 1). Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programow prewencyjno-rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci 2). Organizowanie konferencji, seminariow i szkoleh dla nauczycieli, rodzicow i innych osob pracuj^cych na rzecz dzieci a takze osob odpowiedzialnych za realizacje zadah tycz^cych opieki, wychowania i edukacji 3). Tworzenie, ttumaczenie i wydawanie materiatow edukacyjnych i informacyjnych 4). Prowadzenie, wspieranie tub zlecanie studiow i badah 5). Przyznawanie dotacji fmansowych 6). Dziatania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli i rodzicow matych dzieci pozostaj^cych bez pracy 5. Fundusz statutowy Fundacji wynosi ,68 PLN. 6. Wladzami Fundacji s^: - Rada Fundacji, - Zarz^d W badanym okresie Rada Fundacji skladala si? z: Raport uzupehiiaj^cy opini? z badania za 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o

5 2 Joanna Poptawska Andrzej Topinski Maciej Wojtyszko Adam Fr^czek Michal Lachert Zarz^d Fundacji skladal si? z: Teresa Ogrodzihska- Prezes Zarz^du Dominik Kmita - Czlonek Zarz^du Do zaci^ania zobowi^zah w imieniu Fundacji upowazniony jest dwoch czlonkow dziataj^cych l^cznie. 7. Fundacja posiada numer statystyczny w systemic REGON Fundacja jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Rok obrotowy Fundacji pokrywa si? z rokiem kalendarzowym. 10. Sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy zostalo zatwierdzone przez Rad? Fundacji w dniu roku. Sprawozdanie zostalo zlozone w Urz?dzie Skarbowym oraz ogloszone na stronie intemetowej sov.pl. 11. Sprawozdanie to bylo badane przez Perfektum - Audit Doradcy Finansowo - Ksi?gowi Spolka z o. o. i uzyskalo opini? bez zastrzezeh. 12. Ksi?gowosc Fundacji pro wadzona jest przez Biuro Rachunkowe RAPORT Ewa Michalik. 13. Badanie sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komehskiego za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zostalo przeprowadzone przez Biuro Audytorskie Sadren Sp. z o.o., podmiot uprawniony do przeprowadzania badah sprawozdah finansowych nr ew. 100 z siedzib^w Warszawie, ul. Sniadeckich 10. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzil biegly rewident Michal St?pieh, wpisany do rejestru bieglych rewidentow pod nr Badanie sprawozdania finansowego nast^ilo na podstawie umowy zawartej 03 kwietnia 2013 roku. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe sporz^dzone na dzieh , obejmuj^ce: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka si? kwot^ ,40 PLN, - rachunek wynikow, wykazuj^cy zysk netto w wysokosci ,28 PLN, - dodatkowe informacje i objasnienia. Raport uzupetniaj^cy opinio z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

6 3 Badanie przeprowadzono w maju 2013 w siedzibie Fundacji, w Biurze Ksi?gowym oraz w Biurze Audytorskim SADREN, przy czym zostaly zlozone deklaracje niezaleznosci od badanej jednostki podmiotu uprawnionego i bieglego rewidenta, w rozumieniu art. 56 ustawy o bieglych rewidentach. 14. W toku podj?tego badania nie nast^ily ograniczenia zakresu badania, a kierownictwo zlozylo oswiadczenie o kompletnosci, rzetelnosci i prawidiowosci sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowi^zah warunkowych istniej^cych na dzieh bilansowy oraz nie zaistnieniu do dnia zlozenia oswiadczenia zdarzeh wplywaj^cych w sposob istotny na wielkosc danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. B. ANALIZA SYTUACJI MAJATKOWEJ I FINANSOWEJ Skrocony bilans za lata 2011 i 2012: Aktywa 2011 Tys zl % 2012 Tyszl % 12/11 aktywa trwale 170,0 10,2 68,8 4,1 40,5 w tym podatek odroczony 0,0-0,0 - - aktywa obrotowe 1.498,7 89, ,9 95,9 107,0 zapasy 75,5 4,5 75,8 4,5 100,4 naleznosci i roszczenia. 121,5 7,3 267,2 16,0 219,8 Inwestycje krotkoterminowe 1.260,4 75, ,3 71,2 94,5 Rozliczenia. mi^dzyokresowe 41,3 2,5 69,6 4,2 168,7 Razem 1.668,7 100, ,7 100,0 100,2 Pasywa kapital (fundusz) wlasny 742,4 44, ,8 62,0 139,6 Podstawowy 1,0 0,1 1,0 0,1 100,0 zapasowy + rezerwowy 0,0 0,0 0,0 0,0 - wynik z lat poprzednich 698,9 41,9 761,2 45,5 108,9 wynik roku obrotowego 42,5 2,5 274,6 16,4 645,9 zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania 926,3 55,5 635,9 38,0 68,9 rezerwy na zobowi^zania 19,7 1,2 0,0 0,0 - zobowi^zania dlugotenninowe 14,2 0,8 0,0 0,0 - zobowi^zania krotkoterminowe 170,1 10,2 17,1 1,0 10,0 Rozliczenia mi^dzyokresowe 722,3 43,3 618,8 37,0 85,7 Razem 1.668,7 100, ,7 100,0 99,4 Raport uzupehiiaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

7 4 Skrocony rachunek zyskow i strat za lata 2011 i /11 tys zl tys zl Przychody z dziaialnosci statutowej 2.494, ,3 74,9 Koszty realizacji dziaialnosci statutowej 2.255, ,9 75,5 Wynik na dziaialnosci statutowej 239,3 165,4 69,1 Koszty administracyjne 240,4 146,9 61,1 pozostale przychody operacyjne 2,9 3,7 125,5 pozostale koszty operacyjne 2,9 0,1 4,6 wynik na dzial operacyjnej -1,1 22,1 - Przychody finansowe 83,7 283,6 338,9 koszty finansowe 0,9 20, ,9 wynik zdarzen nadzwyczajnych wynik brutto 81,7 285,2 249,2 podatek dochodowy 42,5 10,6 27,0 wynik netto 42,5 274,6 645,9 Fundacja zamkn?la rok finansowy zyskiem netto w wysokosci ,28 PLN. W stosunku do roku ubieglego Fundacja zanotowala zmniejszenie przychodow z dziaialnosci statutowej o 25,1% Koszty realizacji dziaialnosci statutowej zmniejszyly si? o 24,5%. Spadek przychodow i kosztow na porownywalnym poziomie sprawil, ze Fundacja osi^n?la zysk na dziaialnosci statutowej w wysokosci 165,4 tys zl. Koszty administracyjne spadly o 38,9 %. Ocena sytuacjifinansowejna podstawie wskaznikow ekonomicznych: - ogolny poziom Zobowiazania zadluzenia pasywa ogolem - pokrycie zadluzenia kapital wlasnv kapitalami wlasnymi zobowiazania - pokrycie maj^tku kapital wlasnv trwalego kapitalem maj^tek trwaly wlasnym - trwalosc struktury kapital wl.+ zobow. dlugoterm. finansowania pasywa ogolem - wskaznik ptynnosci I aktywa obrotowe ogolem zobowiazania i rezerwy - zobowiazania dtugoterminowe - wskaznik plynnosci III inwestycje krotkoterminowe zobowiazania i rezerwy - zobowiazania dtugoterminowe 0,5 0,4 0,8 1,6 4,4 15,1 0,5 0,6 1,7 2,5 1,6 2,4 Fundusz wlasny w catosci pokrywa maj^tek trwaly i cz?sc obrotowego. Fundusz wtasny w 60% pokrywa finansowanie maj^tku ogolem. Raport uzupelniaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

8 5 W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie poprawie ulegly wskazniki ptynnosci I i wskaznik ptynnosci III. Wskazniki te utrzymuj^ si? na bezpiecznym poziomie co swiadczy o stabilnej sytuacji finansowej Fundacji. Na podstawie analizy sytuacji maj^tkowej i finansowej jednostki, zdaniem biegtych nie wyst?puj^okolicznosci zagrazaj^ce kontynuacji dziaialnosci Fundacji w najblizszej przysztosci. C. CZESC SZCZEGOLOWA I. Ocena prawidiowosci stosowanego systemu raciiunlcowosci Fundacja prowadzi ewidencj? ksi?gow% w oparciu o przyj?te przez ni^ zasady (polityk?) rachunkowosci, spetniaj^cq^ wymagania ustawy o rachunkowosci. Ksi?gi rachunkowe Fundacji prowadzone s^ za pomoc^ komputerowego programu finansowoksi?gowego REWIZOR. Badanie wykazato, ze ksi?gi Fundacji s^ prowadzone rzetelnie, bezbt?dnie, na biez^co oraz w sposob umozliwiaj^cy ich sprawdzenie. Podstawy zapisow w ksi?gach rachunkowych s^^ dowody ksi?gowe potwierdzaj^ce dokonanie operacji gospodarczych. Stosowane systemy zabezpieczeh uniemozliwiajq^ dost?p do zbiorow danych osobom niepowotanym, jak rowniez zapewniaj^ ich archiwizacj?. Wykazane w sprawozdaniu sumy wynikaj^z zestawienia obrotow i said. Dokumentacja ksi?gowa, ksi?gi rachunkowe i sprawozdania finansowe sq_ odpowiednio chronione. Na podstawie przeprowadzonego badania mozemy stwierdzic, ze rachunkowosc Fundacji spetnia wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowosci. II. Ocena funkcjonowania kontroli wewn^trznej Srodowisko kontroli (struktura organizacyjna, nadzor kierownictwa, kwalifikacje osob odpowiedzialnych) stwarza dogodne warunki do funkcjonowania w Fundacji rzetelnego systemu ksi?gowosci i sprz?zonej z ni^^ kontroli wewn?trznej. Kontrola wewn?trzna zwi^zana z systemem zarz^dzania zapewnia fachow^ i biez^c^ kontrol? merytoryczn^ prowadzonq^w sposob ci^ty i systematyczny. Dokumentacja finansowo-ksi?gowa jest akceptowana przez osoby dokonuj^ce kontroli merytorycznej i rachunkowej. Zapewniona jest kompletnosc dokumentacji przekazywanej do Biura Rachunkowego. III. Inwentaryzacja sldadnikow majqtku Fundacja dokonala inwentaryzacji skladnikow majqtku zgodnie z istniej^cymi przepisami i w obowi^zuj^cych terminach obejmuj^c: - drog^^ spisu z natury - stan gotowki w kasie, - drogq_ potwierdzenia said z kontrahentami - stan srodkow pieni?znych na rachunkach bankowych, - drog^ porownania danych z ksi^ rachunkowych z odpowiednimi dokumentami - pozostale skladniki maj^tku. Raport uzupelniaj^cy opinio z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

9 6 IV. Omowienie wybranych pozycji sprawozdania finansowego Wartosci niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwate Rzeczowe aktywa trwate stanowi^ wyposazenie biura ( w tym komputery). Zmiany w ci^u badanego okresu dotycz^ zakupu, likwidacji oraz biez^cej planowej amortyzacji. Ewidencja rzeczowych aktywow trwalych jest pro wadzona komputerowo za pomoc^ programu EXCEL. Dane z ewidencji srodkow trwalych s^^ zgodne z danymi w zestawieniu obrotow i said ksi?gi glownej. Wykazane w bilansie inwestycje dtugoterminowe dotyczq^ posiadanych udzialow w Spolce z o. 0. i Spolce komandytowej. Wedlug uzyskanych informacji udziaty nie utracily swojej wartosci. Zapasy Zapasy stanowi^ znajduj^ce si? w magazynie, wydawnictwa dla dzieci oraz materiaty edukacyjne stuz^ce dziaialnosci Fundacji. Naleznosci krotkoterminowe Na wykazane w bilansie naleznosci krotkoterminowe skladaj^ si? naleznosci z tytutu udzielonej przedplaty, zaptacone kaucje, biez^ce rozrachunkami z pracownikami z tytutu udzielonych zaliczek oraz naleznosc z tytutu udziatu w zysku w Spolce komandytowej. Inwestycje krotkoterminowe Stanowi^^ je srodki pieni?zne w kasie oraz na rachunkach bankowych. Srodki pieni?zne wykazane w prawidtowej wysokosci w sprawozdaniu finansowym, potwierdzone zostaly protokotem stanu gotowki w kasie na r. oraz potwierdzeniami przystanymi przez banki. Krotkoterminowe czynne rozliczenia mi^dzyokresowe Na wartosc podan^ w bilansie sktadaj^ si? wydatki poniesione w 2012 roku a dotycz^ce otrzymanych dotacj i roku Kapital (fundusz) wlasny Kapital (fundusz) statutowy w badanym okresie nie zmienit si? i wynosi 1.000,00 zl. Na zwi?kszenie wartosci kapitatu (funduszu ) wtasnego o kwot? ,38 zt wptyn^t zysk netto uzyskany przez jednostk? w roku obrotowym. Raport uzupetniaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

10 7 Zobowiazania krotkoterminowe Na wykazane w pasywach bilansu zobowiazania krotkoterminowe sktadaj^ si? biez^ce zobowiazania z tytulu dostaw i uslug, zobowiazania do PFRON oraz podatek dochodowy od osob prawnych. W zobowi^aniach z tytulu dostaw i uslug nie stwierdzono zobowi^zah przeterminowanych. Zobowiazania wobec dostawcow krajowych s^ potwierdzane na biez^co w miar? wplywania uzgodnieh od dostawcow. Zobowiazania podatkowe wynikaj^ ze zlozonych deklaracji i zostaly rozliczone w obowi^zuj^cych terminach. Rozliczenia mi^dzyokresowe Na wykazane saldo sklada si? kwota otrzymanych a niewykorzystanych w 2012 roku dotacji. Otrzymane dotacje dotycz^kilku projektow i sq^ rozliczane zgodnie z harmonogramem. Przychody i koszty Szczegolowe informacje dotycz^ce przychodow i kosztow przedstawiono w punktach dodatkowych informacji i objasnieh. Podstawowym zrodlem przychodow Fundacji s^ otrzymane dotacje i darowizny. W badanym okresie wptywy dziaialnosci statutowej Fundacji wyniosly ,89 zl. i spadly w stosunku do roku ubieglego o 25,1 % W badanym okresie w porownaniu do 2011 r. koszty dziaialnosci statutowej zmniejszyly o 24,5%. W kosztach tych poza kosztami wynagrodzen z narzutami istotny pozycj? stanowi^ koszty uslug obcych, zakup materiaiow na potrzeby realizowanych projektow oraz koszty (kwoty) dotacji przekazane partnerom. Na przychody finansowe skladaj^ si? otrzymane odsetki oraz udzial w zysku Spolki komandytowej Podatek dochodowy Fundacja posiada przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osob prawnych na podstawie z art. 17. ust. 1 pkt. 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397 z pozniejszymi zmianami). Fundacja naliczyta i zaplacila podatek dochodowy od kwoty zapiaconych w 2012 zobowi^zah wobec PFRON. Poza tym w trakcie badania nie stwierdzono wydatkow, ktore bylyby sprzeczne ze statutem Fundacji. D. USTALENIA KONCOWE Informacja dodatkowa zostala sporz^dzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223). Podane dane liczbowe oraz fakty opisane w tresci informacji dodatkowej nie budz^ zastrzezeh. Raport uzupehiiaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o.

11 8 W trakcie badania sprawozdania za 2012 rok nie stwierdzono przypadkow naruszenia prawa podatkowego oraz Statutu Fundacji maj^cych wplyw na postac sprawozdania finansowego. W wyniku badania sprawozdania finansowego ustalono, ze po dniu bilansowym, do dnia zakonczenia badania nie wystqpily zdarzenia, ktore mialyby istotny wplyw na sprawozdanie finansowe sporz^dzone na dzien 31 grudnia 2012 roku. E. INFORMACJA DOTYCZACA RAPORTU Raport niniejszy obejmuje 8 stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez bieglego rewidenta. Warszawa, dnia r. Kluczowy biegty rewident Michal tepie2_ biegly rewident nr 9359 W imieniu: Biura Audytorskiego Sadren Sp. z o.o. nr ewid.loo V-ce PREZES ZARZADU Biuro Audytorskie SADRENSp. z o.o. mgrinz. Wiestaw Lesniewski biegty rewident nr ew. 9264/6951 BIURO AUDYTORSKIE ST^DREN s, ul. 6niadeckich 16' Warszawa Raport uzupelniaj^cy opini? z badania za rok 2012 r. - Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o. o. I

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego E-ENERGO S.A. OD DNIA 24.02.2012 r. EASTSIDECAPITAL S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, 18 lipca 2012 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE FINANSOWE

SPRA WOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 - SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2011 e FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44. WY JASNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Fundacja Tezeusz 34-734 Kasinka Mata 657 tel. 018 33 13 613 e-mail: fundacja@tezeus2.pl www.tezeusz.pl NIP 7372137354 REGON 120826282 nr konta 691160 2202 OOQQ 0001 2779 4346 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych Sp. z o. o. Opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WB Electronics Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 SPIS TRESCI: I. WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU II. III. IV. BTLANS RACHUNEK WYNIKOW INTORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2016 (5045) poz

MSIG 160/2016 (5045) poz MSIG 160/2016 (5045) poz. 21070 21070 Poz. 21070. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-17560/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9 Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9 za rok 2014 okresy sprawozdawcze od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1/11 Spis treści I. Wstęp oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu RAJDY 4x4 S.A. I. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A.

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. UL. GRZYBOWSKA 5A 00-132 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe za okres 2011.01.01 2011.12.31 Warszawa 01.03.2011 r. 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1 1)Czy prawdą jest ze warunkiem koniecznym kontroli aktywów jest ich wlasność? a) nie b) tak c) to zależy od ich wartości 2)Aktywa to zasoby majątkowe: a) kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016.

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku, które odbyło się w dniu 16.03.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA STREFA ZIELENI Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A.

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. UL. GRZYBOWSKA 5A, 00-132 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe za okres 2010.01.01 2010.12.31 Warszawa 01.03.2011 r. 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070.

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł; Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Rady i Zarządu Fundacji Happy Kids Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Happy Kids (zwanej dalej Fundacją ) z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 Lublin, czerwiec 2012 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich

Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich Informacja dodatkowa za 2015r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 1. Zmiany w ciągu wartości rzeczowych aktywów trwałych a) środki trwałe-wartość początkowa,

Bardziej szczegółowo