REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 Definicje 1. Projekt projekt Zielona firma, 2. Lider Projektu EVACO Sp. z o.o., 3. Biuro Projektu ul. Kapelanka 13/13A, Kraków , 4. Beneficjent Ostateczny mikro lub małe lub średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), spełniające przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność związaną z sektorem turystycznym na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego dolnośląskiego, podkarpackiego którego pracownik/czka został zakwalifikowany w procesie rekrutacji do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 5. Udział w projekcie przewidziany jest dla pracowników/czek (Uczestników/czek Projektu) wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz oddelegowane z przedsiębiorstw osoby decyzyjne ( właściciele i/lub kadra zarządzająca lub pokrewne) 6. Uczestnik/czka Projektu pracownik 1 mikro lub małego lub średniego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust Informacje ogólne 1. Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od do na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego. 2. Projekt objęty jest pomocą de minimis i tym samym Projekt jest skierowany do pracowników/czek przedsiębiorstw zgłoszonych do udziału w Projekcie za pośrednictwem pracodawców. 1 Zgodnie z par. 2. pkt 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdy mowa jest o pracowniku należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) (Zgodnie z Art. 2.Kodeksu Pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.), b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

2 3. W związku z tym, że Projekt objęty jest pomocą de minimis, wniesienie wkładu prywatnego przez Przedsiębiorcę nie jest wymagane. Udział Uczestnika/czki Projektu w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W projekcie weźmie udział 200 mikro/małych/średnich przedsiębiorstw (Beneficjentów Ostatecznych) prowadzących działalność związaną z sektorem turystyki na terenie województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województw wsparcia oraz ich 270 pracowników/czek (Uczestników/czek Projektu) wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych tych przedsiębiorstw oraz oddelegowane z przedsiębiorstw osoby decyzyjne ( właściciele i/lub kadra zarządzająca lub pokrewne) 5. Zgodnie z założeniami Projektu z jednego przedsiębiorstwa mogą zostać wydelegowani od jednego do dwóch pracowników. W projekcie zakłada się udział 60% kobiet i 40% mężczyzn. 6. Celem głównym projektu Zielona firma jest zwiększenie kompetencji z obszarów ekologicznych u pracowników mikro, mało i średnich przedsiębiorstw. 3 Warunki uczestnictwa 1. Beneficjentem Ostatecznym Projektu może być przedsiębiorca, który: a) Posiada status mikro, małego lub średniego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. b) Prowadzi działalność związaną z sektorem turystycznym c) Prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego. d) Ma prawo do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 2. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która: a) Została oddelegowana na szkolenie przez Beneficjenta Ostatecznego, b) Jest zatrudniona u Beneficjenta Ostatecznego na podstawie stosunku pracy c) Jest osobą decyzyjną (w szczególności do planowanych bądź realizowanych obszarów EKO) d) Wykonuje pracę na terenie województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego. e) Projekt zakłada udział 54 osób w wieku 50+, które będą uczestnikami projektu. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja ma charakter otwarty. 2. Odbywa się w okresie od do i składa się z 3 etapów, w skład których wchodzą: a) Rekrutacja ilościowa, b) Rekrutacja jakościowa, c) Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem.

3 3. Rekrutacja Ilościowa, o której mowa w pkt. 2 4 opiera się na formalnej ocenie dokumentacji zgłoszeniowej poprzez weryfikację kwalifikowalności firmy i delegowanego uczestnika projektu. 4. Rekrutacja jakościowa, o której mowa w pkt. 2 4 składa się z oceny dokonanej w oparciu o następujące kryteria: Kryterium oceny Punktacja Motywacja do udziału do 10pkt. Stopień przydatności Poziom znajomości zagadnień eko przez uczestników/czki projektu za płeć (oddelegowanie kobiety) za oddelegowanie osoby 50+ do 10 pkt. do 10 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: a) Podpisanego przez osobę reprezentującą przedsiębiorstwo oraz oddelegowanego pracownika/czkę regulaminu rekrutacji, b) Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1), c) Formularza zgłoszeniowego pracownika/czki (Załącznik nr 2), d) Oświadczenia przedsiębiorstwa (Załącznik nr 3), e) Zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika/czki w sektorze turystycznym w mikro/małym lub średnim przedsiębiorstwie (Załącznik nr 4), f) Zgody pracownika/czki na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5), g) Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS h) Ankieta określająca planowane wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i wypracowanego planu działań EKO w ramach projektu. (załącznik nr 9) 6. W przypadku jeśli dany przedsiębiorca oddelegowuje do projektu więcej osób składa jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych dla przedsiębiorstwa. 7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu: ul. Kapelanka 13/13A, Kraków lub w Biurze Projektu w Sosnowcu: ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Sosnowiec. 8. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie będą mogły składać dokumenty rekrutacyjne w czasie trwania rekrutacji: a) drogą elektroniczną na adres w tytule: Zielona firma- rekrutacja, b) pocztą tradycyjną na adres: EVACO Sp. z o.o., ul. Kapelanka 13/13A, Kraków lub ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Sosnowiec, z dopiskiem: Zielona firma- rekrutacja, c) osobiście w biurze projektu przy ul. Kapelanka 13/13A, Kraków lub ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Sosnowiec w godz

4 9. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą być czytelnie podpisane przez Przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną. W przypadku gdy dokumenty rekrutacyjne będą dostarczone drogą elektroniczną, to Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginały. 10. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, w której skład wejdzie Specjalistka ds. rekrutacji oraz Specjalistka ds. administracyjnych i rozliczeń. 11. Dostarczona dokumentacja zostanie sprawdzona przez Specjalistkę ds. rekrutacji na podstawie szczegółowych kryteriów formalnych do 7 dni od momentu dostarczenia. Po otrzymaniu pozytywnej oceny Uczestnik/czka przystąpi do rekrutacji jakościowej. 12. Szczegółowe kryteria wyboru przedstawione są w karcie oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 6 niniejszego regulaminu. 13. Formalnie poprawne dokumenty będą podlegać ocenie Komisji Rekrutacyjnej. 14. Szczegółowe kryteria wyboru przedstawione są w Karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 7 niniejszego regulaminu. 15. Po zakwalifikowaniu się do projektu i utworzeniu grupy szkoleniowej nastąpi ogłoszenie listy rankingowej na stronie internetowej projektu. 16. Z Beneficjentami Ostatecznymi którzy potwierdzą swój udział w Projekcie zawarta zostanie umowa szkoleniowo-doradcza, stanowiącej załącznik nr 8 niniejszego regulaminu. 17. Decyzja kwalifikacyjna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 18. W przypadku rezygnacji na etapie rekrutacji z udziału w Projekcie przez osobę znajdującą się na liście Uczestników/czek Projektu, na jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej. 5 Pomoc de minimis w ramach projektu 1. W ramach projektu Beneficjentowi Ostatecznemu przyznana zostanie pomoc de minimis. 2. Zgodnie z zasadą de minimis, określoną w rozporządzeniu Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 78 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, podmioty prowadzące działalność, o ile nie wykorzystały one dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonego w niniejszym rozporządzeniu ( EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych), nie wnoszą wkładu własnego do projektu. 3. W przypadku, gdy pomiędzy dniem zgłoszenia do projektu a faktycznym rozpoczęciem przez pracownika Beneficjenta Ostatecznego udziału w szkoleniach Beneficjent Ostateczny otrzyma pomoc de minimis lub pomoc publiczną zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Biuro Projektu o tym fakcie. 4. W dniu otrzymania pomocy de minimis (co do zasady dzień podpisania umowy szkoleniowej) Beneficjent Ostateczny otrzyma zaświadczenie o wysokość otrzymanej w ramach projektu pomocy de minimis. 5. Przedsiębiorca potwierdza, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej. 6 Organizacja szkoleń i doradztwa 1. Etap 1. Analiza potrzeb w obszarze EKO u każdego MMŚP cel identyfikacja potrzeb w zakresie rozwiązań EKO, dostosowanie szkoleń i doradztwa do potrzeb MMŚP.

5 2. Realizacja projektu obejmuje szkolenia (Etap 2) łączące wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wdrożenia rozwiązań proekologicznych oraz doradztwo wdrożeniowe (Etap 3) rozumiane jako przygotowanie pracowników firmy (kadra zarządzająca lub pokrewne) do zmian postaw w zakresu rozwiązań ekologicznych o charakterze komplementarnym, pozwalającym nie tylko określić i prawidłowo diagnozować, ale też rozwiązywać problemy gospodarcze w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora turystyki w skali lokalnej, regionalnej i krajowej z uwzględnieniem analizy potencjału oszczędności, finansowania i działań proekologicznych poprzez realizację: a) skierowanych do pracowników sektora turystyki Modułów szkoleniowych, których efektem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności w tematyce rozwiązań EKO oraz poznanie technik adaptacji rozwiązań EKO w środowisku pracy. b) skierowanego do właścicieli przedsiębiorstw Doradztwa wdrożeniowego, którego efektem będzie opracowanie planu wdrożenia działań EKO min. poprzez: opis zidentyfikowanych obszarów problemowych, określenie celów krótko i długoterminowych opracowanie kosztorysu wdrożenia. c) Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zrealizowania 96 godzin modułów szkoleniowych skierowanych do pracowników sektora turystycznego w wybranych przez siebie 6 blokach tematycznych. Program szkoleń to 7 modułów szkoleń tematycznych każdy po 16 godz.: Możliwe do wprowadzenia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystyki rozwiązania EKO: opcje rozwiązań i korzyści z wdrożeń, dobre praktyki, Budowanie ekologicznej marki produktu/ wizerunku firmy, Zarządzanie środowiskowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach: trendy i tendencje w sektorze turystycznym, Audyty EKO i ich rola w kształtowaniu rozwiązań proekologicznych w sektorze turystycznym: przepisy prawne, rola ekoaudytów, zarządzanie środowiskiem, certyfikaty EKO, Marketing EKO: alternatywna oferta ekoturystyczna: wykorzystanie rozwiązań ekologicznych w promocji, Zielone zamówienia/zakupy w sektorze turystycznym: zdrowa kuchnia produkty ekologiczne, biodegradowalne,technologie przyjazne środowisku, odnawialne źródła energii w sektorze turystycznym d) Każde Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udziału w 16 godzinach doradztwa wdrożeniowego., 3. Doradztwo wdrożeniowe 16 godzin, realizowanych w siedzibie przedsiębiorstwa min. w zakresie: a) Analizy potencjału oszczędności, b) Finansowania działań proekologicznych, c) Korzyści z EKO rozwiązań w celu zmiany postaw kadry d) Promocji działań proekologicznych, 4. Każdy Uczestnik/czka Projektu będzie uczestniczył w sześciu blokach obowiązkowych spośród siedmiu wymienionych wyżej). Przedsiębiorstwo uczestniczy w 16 godzinnym bloku obejmującym zindywidualizowane doradztwo wdrożeniowe. 5. Szkolenia będą realizowane w systemie dwudniowych zjazdów odbywających się średnio raz na miesiąc. 6. Zajęcia będą prowadzone w 5 województwach, w każdym średnio 4 grupy szkoleniowe liczące osób. 7. Wszelkie informacje związane z organizacją szkoleń (tj. układ organizacyjny/harmonogram szkoleń/prowadzący i inne) będą ogłaszane przez Lidera na stronie oraz przekazywane drogą elektroniczną Beneficjentom Ostatecznym oraz Uczestnikom/czkom Projektu.

6 8. Lider zapewni Uczestnikom/czkom Projektu materiały dydaktyczne, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania szkoleń. 9. Lider zapewni Uczestnikom/czkom Projektu zwrot kosztów podróży na i z szkolenia do wysokości uwzględnionej w budżecie projektu za przejazd (tam i z powrotem), w oparciu o dostarczone przez Uczestnika/czkę dowody przejazdu (np. bilety). W przypadku braku potwierdzenia w formie biletów Lider wypłaci zwrot kosztów podróży na poziomie najniższej ceny biletu komunikacji publicznej obsługującej daną trasę. Wypłata zwrotu kosztów podróży nastąpi wyłącznie po złożeniu przez Uczestnika/czkę na formularzu oświadczenia na koniec każdej edycji szkoleń. 10. Po zakończeniu udziału w szkoleniach z frekwencją na poziomie 80% i zdaniu testu końcowego Uczestnik/czka Projektu otrzyma dyplom ukończenia szkoleń a przedsiębiorstwo dyplom uczestniczenia w projekcie. 11. Lider zastrzega sobie możliwość, z przyczyn niezależnych, przeniesienia szkolenia na inny termin. 7 Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a) Oddelegować na szkolenia organizowane w ramach projektu średnio 1-2 pracowników z danego MMŚP. b) Otrzymywać na swoje żądanie informacje o przebiegu szkoleń i doradztwa oraz informacje o postępach oddelegowanej osoby/osób. 2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek: a) Oddelegować pracownika w godzinach pracy na do udziału w projekcie, b) Dostarczyć wymagane dokumenty wypełnione i podpisane zgodnie z wytycznymi projektu do Biura Projektu przed podpisaniem umowy szkoleniowo-doradczej, c) Dostarczyć do Biura Projektu podpisaną umowę szkoleniowo-doradczą w terminie wyznaczonym przez Lidera, d) Wypełniać odpowiednie formularze i ankiety w części go obowiązującej, e) Okazać do wglądu sprawozdania finansowe, jeśli zgodnie z przepisami o rachunkowości ma obowiązek takowe sprawozdania sporządzać. 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia. Beneficjent Ostateczny pokryje całkowite koszty udziału w projekcie w kwocie 9 727,16 PLN brutto w przypadku oddelegowania jednego pracownika. 4. Szczegółowe prawa i obowiązku Beneficjentów Ostatecznych oraz Lidera zostaną zawarte w umowie szkoleniowo-doradczej. 8 Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: a) Uczestnictwa w szkoleniach, b) Otrzymywania materiałów szkoleniowych, wyżywienia, noclegów, zwrotów kosztu dojazdu do wysokości uwzględnionej w budżecie projektu i dyplomu zgodnie z niniejszym regulaminem, c) Oceny realizacji projektu. 2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek: a) Stosowania się do niniejszego regulaminu,

7 b) Dbania o godność Uczestnika/czki Projektu i dobre imię Lidera, c) Uczęszczania na zajęcia z zachowaniem min. 80% frekwencji, d) Powiadomienia z wyprzedzeniem Lidera o planowanej nieobecności podczas szkolenia/doradztwa. 9 Klauzula poufności Lider zobowiązany jest do zachowania poufności informacji i nie przekazywania osobom postronnym informacji udostępnionych przez Beneficjenta Ostatecznego oraz Uczestnika/czki Projektu w trakcie procesu rekrutacji/selekcji. 10 Zabezpieczenie finansowe 1. Beneficjent Ostateczny będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie jednego Uczestnika/czki Projektu, gdy z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta Ostatecznego lub zgłoszonego przez niego Uczestnika/czki Projektu, w tym w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, nie byłoby możliwe udzielenie pomocy. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wpłaty ww. kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Lidera do dokonania takiej wpłaty. 2. Za każdą wydelegowaną osobę odpowiada indywidualnie kwotą stanowiącą wartość szkolenia na jednego/jedną Uczestnika/czkę Projektu. 3. W szczególności Beneficjent Ostateczny będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie jednego Uczestnika/czki Projektu w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: a) Uczestnik/czka Projektu przerwie udział w Projekcie w trakcie szkoleń/doradztwa, b) Uczestnik/czka Projektu zakończy udział w szkoleniach/doradztwie w Projekcie z obecnością niższą niż 80%, c) Uczestnik/czka Projektu nie podda się ocenie poziomu kompetencji przeprowadzanej na początku i pod koniec każdego szkolenia, d) Uczestnik/czka Projektu nie podejdzie do testu kończącego szkolenia, e) Uczestnik/czka Projektu nie weźmie aktywnego udziału w spotkaniach doradczych i wypracowaniu protokoły wdrożeniowego rozwiązań EKO dla danej firmy, f) Uczestnik/czka Projektu uchybi swoim postępowaniem godności Uczestnika/czki Projektu lub rażąco naruszy zasady określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z przyczyn losowych (poważna, długotrwała choroba) uniemożliwiających kontynuację udziału w szkoleniu przez danego Uczestnika/czkę, Beneficjent Ostateczny może zwrócić się do Projektodawcy o akceptację rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie Uczestnika/czki. Wniosek o akceptację rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie Uczestnika/czki musi zostać złożony przez Przedsiębiorcę w formie pisemnej. 11 Monitoring i ewaluacja 1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w harmonogramie projektu oraz ewaluacja projektu.

8 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do współdziałania z Liderem w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji projektu. 3. Uczestnik/czka Projektu na potrzeby ewaluacji projektu zobowiązany jest do: a) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych oceniających proces dydaktyczny oraz aspekt organizacyjny realizowanego projektu, b) Udziału w badaniach ankietowych dotyczących oceny poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności przed i po zakończeniu danego bloku szkoleniowego/tematycznego, c) Uczestnictwa w teście końcowym sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć zrealizowanych w ramach projektu, d) Udzielania wywiadów dotyczących zajęć i projektu. 4. Uczestnik/czka Projektu na potrzeby monitoringu projektu zobowiązany jest do: a) Informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach w danych Uczestnika/czki podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich zaistnienia, b) Podania danych niezbędnych Liderowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), c) Potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (listy obecności, lista potwierdzająca odbiór materiałów dydaktycznych i promocyjnych). 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 2. Wszelkie informacje o projekcie wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się na stronie internetowej: 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, wiążąca dla Beneficjentów Ostatecznych i Uczestników/czek Projektu, należy do Lidera. 4. EVACO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub też wprowadzenia dodatkowych postanowień wynikających ze zmian uwarunkowań prawnych, w tym zwłaszcza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana regulaminu nie powoduje konieczności aneksowania umowy uczestnictwa w Projekcie. 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 6. Wszelkie zmiany do regulaminu będą umieszczenie na stronie internetowej: 7. Firma EVACO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wytycznych PO KL. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praw i obowiązków Beneficjentów Ostatecznych oraz Uczestników/czek Projektu, decyzje wydaje Kierownik Projektu. Kraków, dnia Kierownik Projektu dr inż. Andrzej Ścibich Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję powyższe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

9 . (Miejscowość i data) (Czytelny podpis Uczestnika/czki) Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję powyższe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.. (Miejscowość i data) (Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa) Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa 2. Formularz zgłoszeniowy pracownika/czki 3. Oświadczenie przedsiębiorstwa 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika/czki w przedsiębiorstwie reprezentującym sektor turystyczny. 5. Zgoda pracownika/czki na przetwarzanie danych osobowych 6. Karta oceny formalnej 7. Karta oceny merytorycznej 8. Wzór umowy z Beneficjentem Ostatecznym 9. Ankieta określająca planowane wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i wypracowanego planu działań EKO w ramach projektu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo