REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 Definicje 1. Projekt projekt Zielona firma, 2. Lider Projektu EVACO Sp. z o.o., 3. Biuro Projektu ul. Kapelanka 13/13A, Kraków , 4. Beneficjent Ostateczny mikro lub małe lub średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), spełniające przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność związaną z sektorem turystycznym na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego dolnośląskiego, podkarpackiego którego pracownik/czka został zakwalifikowany w procesie rekrutacji do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 5. Udział w projekcie przewidziany jest dla pracowników/czek (Uczestników/czek Projektu) wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz oddelegowane z przedsiębiorstw osoby decyzyjne ( właściciele i/lub kadra zarządzająca lub pokrewne) 6. Uczestnik/czka Projektu pracownik 1 mikro lub małego lub średniego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust Informacje ogólne 1. Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od do na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego. 2. Projekt objęty jest pomocą de minimis i tym samym Projekt jest skierowany do pracowników/czek przedsiębiorstw zgłoszonych do udziału w Projekcie za pośrednictwem pracodawców. 1 Zgodnie z par. 2. pkt 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdy mowa jest o pracowniku należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) (Zgodnie z Art. 2.Kodeksu Pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.), b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

2 3. W związku z tym, że Projekt objęty jest pomocą de minimis, wniesienie wkładu prywatnego przez Przedsiębiorcę nie jest wymagane. Udział Uczestnika/czki Projektu w projekcie jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W projekcie weźmie udział 200 mikro/małych/średnich przedsiębiorstw (Beneficjentów Ostatecznych) prowadzących działalność związaną z sektorem turystyki na terenie województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województw wsparcia oraz ich 270 pracowników/czek (Uczestników/czek Projektu) wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych tych przedsiębiorstw oraz oddelegowane z przedsiębiorstw osoby decyzyjne ( właściciele i/lub kadra zarządzająca lub pokrewne) 5. Zgodnie z założeniami Projektu z jednego przedsiębiorstwa mogą zostać wydelegowani od jednego do dwóch pracowników. W projekcie zakłada się udział 60% kobiet i 40% mężczyzn. 6. Celem głównym projektu Zielona firma jest zwiększenie kompetencji z obszarów ekologicznych u pracowników mikro, mało i średnich przedsiębiorstw. 3 Warunki uczestnictwa 1. Beneficjentem Ostatecznym Projektu może być przedsiębiorca, który: a) Posiada status mikro, małego lub średniego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. b) Prowadzi działalność związaną z sektorem turystycznym c) Prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego. d) Ma prawo do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 2. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która: a) Została oddelegowana na szkolenie przez Beneficjenta Ostatecznego, b) Jest zatrudniona u Beneficjenta Ostatecznego na podstawie stosunku pracy c) Jest osobą decyzyjną (w szczególności do planowanych bądź realizowanych obszarów EKO) d) Wykonuje pracę na terenie województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego. e) Projekt zakłada udział 54 osób w wieku 50+, które będą uczestnikami projektu. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja ma charakter otwarty. 2. Odbywa się w okresie od do i składa się z 3 etapów, w skład których wchodzą: a) Rekrutacja ilościowa, b) Rekrutacja jakościowa, c) Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem.

3 3. Rekrutacja Ilościowa, o której mowa w pkt. 2 4 opiera się na formalnej ocenie dokumentacji zgłoszeniowej poprzez weryfikację kwalifikowalności firmy i delegowanego uczestnika projektu. 4. Rekrutacja jakościowa, o której mowa w pkt. 2 4 składa się z oceny dokonanej w oparciu o następujące kryteria: Kryterium oceny Punktacja Motywacja do udziału do 10pkt. Stopień przydatności Poziom znajomości zagadnień eko przez uczestników/czki projektu za płeć (oddelegowanie kobiety) za oddelegowanie osoby 50+ do 10 pkt. do 10 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 5. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: a) Podpisanego przez osobę reprezentującą przedsiębiorstwo oraz oddelegowanego pracownika/czkę regulaminu rekrutacji, b) Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1), c) Formularza zgłoszeniowego pracownika/czki (Załącznik nr 2), d) Oświadczenia przedsiębiorstwa (Załącznik nr 3), e) Zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika/czki w sektorze turystycznym w mikro/małym lub średnim przedsiębiorstwie (Załącznik nr 4), f) Zgody pracownika/czki na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5), g) Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS h) Ankieta określająca planowane wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i wypracowanego planu działań EKO w ramach projektu. (załącznik nr 9) 6. W przypadku jeśli dany przedsiębiorca oddelegowuje do projektu więcej osób składa jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych dla przedsiębiorstwa. 7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu: ul. Kapelanka 13/13A, Kraków lub w Biurze Projektu w Sosnowcu: ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Sosnowiec. 8. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie będą mogły składać dokumenty rekrutacyjne w czasie trwania rekrutacji: a) drogą elektroniczną na adres w tytule: Zielona firma- rekrutacja, b) pocztą tradycyjną na adres: EVACO Sp. z o.o., ul. Kapelanka 13/13A, Kraków lub ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Sosnowiec, z dopiskiem: Zielona firma- rekrutacja, c) osobiście w biurze projektu przy ul. Kapelanka 13/13A, Kraków lub ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Sosnowiec w godz

4 9. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą być czytelnie podpisane przez Przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną. W przypadku gdy dokumenty rekrutacyjne będą dostarczone drogą elektroniczną, to Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginały. 10. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, w której skład wejdzie Specjalistka ds. rekrutacji oraz Specjalistka ds. administracyjnych i rozliczeń. 11. Dostarczona dokumentacja zostanie sprawdzona przez Specjalistkę ds. rekrutacji na podstawie szczegółowych kryteriów formalnych do 7 dni od momentu dostarczenia. Po otrzymaniu pozytywnej oceny Uczestnik/czka przystąpi do rekrutacji jakościowej. 12. Szczegółowe kryteria wyboru przedstawione są w karcie oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 6 niniejszego regulaminu. 13. Formalnie poprawne dokumenty będą podlegać ocenie Komisji Rekrutacyjnej. 14. Szczegółowe kryteria wyboru przedstawione są w Karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 7 niniejszego regulaminu. 15. Po zakwalifikowaniu się do projektu i utworzeniu grupy szkoleniowej nastąpi ogłoszenie listy rankingowej na stronie internetowej projektu. 16. Z Beneficjentami Ostatecznymi którzy potwierdzą swój udział w Projekcie zawarta zostanie umowa szkoleniowo-doradcza, stanowiącej załącznik nr 8 niniejszego regulaminu. 17. Decyzja kwalifikacyjna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 18. W przypadku rezygnacji na etapie rekrutacji z udziału w Projekcie przez osobę znajdującą się na liście Uczestników/czek Projektu, na jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej. 5 Pomoc de minimis w ramach projektu 1. W ramach projektu Beneficjentowi Ostatecznemu przyznana zostanie pomoc de minimis. 2. Zgodnie z zasadą de minimis, określoną w rozporządzeniu Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 78 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, podmioty prowadzące działalność, o ile nie wykorzystały one dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonego w niniejszym rozporządzeniu ( EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych), nie wnoszą wkładu własnego do projektu. 3. W przypadku, gdy pomiędzy dniem zgłoszenia do projektu a faktycznym rozpoczęciem przez pracownika Beneficjenta Ostatecznego udziału w szkoleniach Beneficjent Ostateczny otrzyma pomoc de minimis lub pomoc publiczną zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Biuro Projektu o tym fakcie. 4. W dniu otrzymania pomocy de minimis (co do zasady dzień podpisania umowy szkoleniowej) Beneficjent Ostateczny otrzyma zaświadczenie o wysokość otrzymanej w ramach projektu pomocy de minimis. 5. Przedsiębiorca potwierdza, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej. 6 Organizacja szkoleń i doradztwa 1. Etap 1. Analiza potrzeb w obszarze EKO u każdego MMŚP cel identyfikacja potrzeb w zakresie rozwiązań EKO, dostosowanie szkoleń i doradztwa do potrzeb MMŚP.

5 2. Realizacja projektu obejmuje szkolenia (Etap 2) łączące wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wdrożenia rozwiązań proekologicznych oraz doradztwo wdrożeniowe (Etap 3) rozumiane jako przygotowanie pracowników firmy (kadra zarządzająca lub pokrewne) do zmian postaw w zakresu rozwiązań ekologicznych o charakterze komplementarnym, pozwalającym nie tylko określić i prawidłowo diagnozować, ale też rozwiązywać problemy gospodarcze w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora turystyki w skali lokalnej, regionalnej i krajowej z uwzględnieniem analizy potencjału oszczędności, finansowania i działań proekologicznych poprzez realizację: a) skierowanych do pracowników sektora turystyki Modułów szkoleniowych, których efektem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności w tematyce rozwiązań EKO oraz poznanie technik adaptacji rozwiązań EKO w środowisku pracy. b) skierowanego do właścicieli przedsiębiorstw Doradztwa wdrożeniowego, którego efektem będzie opracowanie planu wdrożenia działań EKO min. poprzez: opis zidentyfikowanych obszarów problemowych, określenie celów krótko i długoterminowych opracowanie kosztorysu wdrożenia. c) Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zrealizowania 96 godzin modułów szkoleniowych skierowanych do pracowników sektora turystycznego w wybranych przez siebie 6 blokach tematycznych. Program szkoleń to 7 modułów szkoleń tematycznych każdy po 16 godz.: Możliwe do wprowadzenia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystyki rozwiązania EKO: opcje rozwiązań i korzyści z wdrożeń, dobre praktyki, Budowanie ekologicznej marki produktu/ wizerunku firmy, Zarządzanie środowiskowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach: trendy i tendencje w sektorze turystycznym, Audyty EKO i ich rola w kształtowaniu rozwiązań proekologicznych w sektorze turystycznym: przepisy prawne, rola ekoaudytów, zarządzanie środowiskiem, certyfikaty EKO, Marketing EKO: alternatywna oferta ekoturystyczna: wykorzystanie rozwiązań ekologicznych w promocji, Zielone zamówienia/zakupy w sektorze turystycznym: zdrowa kuchnia produkty ekologiczne, biodegradowalne,technologie przyjazne środowisku, odnawialne źródła energii w sektorze turystycznym d) Każde Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udziału w 16 godzinach doradztwa wdrożeniowego., 3. Doradztwo wdrożeniowe 16 godzin, realizowanych w siedzibie przedsiębiorstwa min. w zakresie: a) Analizy potencjału oszczędności, b) Finansowania działań proekologicznych, c) Korzyści z EKO rozwiązań w celu zmiany postaw kadry d) Promocji działań proekologicznych, 4. Każdy Uczestnik/czka Projektu będzie uczestniczył w sześciu blokach obowiązkowych spośród siedmiu wymienionych wyżej). Przedsiębiorstwo uczestniczy w 16 godzinnym bloku obejmującym zindywidualizowane doradztwo wdrożeniowe. 5. Szkolenia będą realizowane w systemie dwudniowych zjazdów odbywających się średnio raz na miesiąc. 6. Zajęcia będą prowadzone w 5 województwach, w każdym średnio 4 grupy szkoleniowe liczące osób. 7. Wszelkie informacje związane z organizacją szkoleń (tj. układ organizacyjny/harmonogram szkoleń/prowadzący i inne) będą ogłaszane przez Lidera na stronie oraz przekazywane drogą elektroniczną Beneficjentom Ostatecznym oraz Uczestnikom/czkom Projektu.

6 8. Lider zapewni Uczestnikom/czkom Projektu materiały dydaktyczne, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania szkoleń. 9. Lider zapewni Uczestnikom/czkom Projektu zwrot kosztów podróży na i z szkolenia do wysokości uwzględnionej w budżecie projektu za przejazd (tam i z powrotem), w oparciu o dostarczone przez Uczestnika/czkę dowody przejazdu (np. bilety). W przypadku braku potwierdzenia w formie biletów Lider wypłaci zwrot kosztów podróży na poziomie najniższej ceny biletu komunikacji publicznej obsługującej daną trasę. Wypłata zwrotu kosztów podróży nastąpi wyłącznie po złożeniu przez Uczestnika/czkę na formularzu oświadczenia na koniec każdej edycji szkoleń. 10. Po zakończeniu udziału w szkoleniach z frekwencją na poziomie 80% i zdaniu testu końcowego Uczestnik/czka Projektu otrzyma dyplom ukończenia szkoleń a przedsiębiorstwo dyplom uczestniczenia w projekcie. 11. Lider zastrzega sobie możliwość, z przyczyn niezależnych, przeniesienia szkolenia na inny termin. 7 Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a) Oddelegować na szkolenia organizowane w ramach projektu średnio 1-2 pracowników z danego MMŚP. b) Otrzymywać na swoje żądanie informacje o przebiegu szkoleń i doradztwa oraz informacje o postępach oddelegowanej osoby/osób. 2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek: a) Oddelegować pracownika w godzinach pracy na do udziału w projekcie, b) Dostarczyć wymagane dokumenty wypełnione i podpisane zgodnie z wytycznymi projektu do Biura Projektu przed podpisaniem umowy szkoleniowo-doradczej, c) Dostarczyć do Biura Projektu podpisaną umowę szkoleniowo-doradczą w terminie wyznaczonym przez Lidera, d) Wypełniać odpowiednie formularze i ankiety w części go obowiązującej, e) Okazać do wglądu sprawozdania finansowe, jeśli zgodnie z przepisami o rachunkowości ma obowiązek takowe sprawozdania sporządzać. 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia. Beneficjent Ostateczny pokryje całkowite koszty udziału w projekcie w kwocie 9 727,16 PLN brutto w przypadku oddelegowania jednego pracownika. 4. Szczegółowe prawa i obowiązku Beneficjentów Ostatecznych oraz Lidera zostaną zawarte w umowie szkoleniowo-doradczej. 8 Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: a) Uczestnictwa w szkoleniach, b) Otrzymywania materiałów szkoleniowych, wyżywienia, noclegów, zwrotów kosztu dojazdu do wysokości uwzględnionej w budżecie projektu i dyplomu zgodnie z niniejszym regulaminem, c) Oceny realizacji projektu. 2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek: a) Stosowania się do niniejszego regulaminu,

7 b) Dbania o godność Uczestnika/czki Projektu i dobre imię Lidera, c) Uczęszczania na zajęcia z zachowaniem min. 80% frekwencji, d) Powiadomienia z wyprzedzeniem Lidera o planowanej nieobecności podczas szkolenia/doradztwa. 9 Klauzula poufności Lider zobowiązany jest do zachowania poufności informacji i nie przekazywania osobom postronnym informacji udostępnionych przez Beneficjenta Ostatecznego oraz Uczestnika/czki Projektu w trakcie procesu rekrutacji/selekcji. 10 Zabezpieczenie finansowe 1. Beneficjent Ostateczny będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie jednego Uczestnika/czki Projektu, gdy z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta Ostatecznego lub zgłoszonego przez niego Uczestnika/czki Projektu, w tym w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, nie byłoby możliwe udzielenie pomocy. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wpłaty ww. kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Lidera do dokonania takiej wpłaty. 2. Za każdą wydelegowaną osobę odpowiada indywidualnie kwotą stanowiącą wartość szkolenia na jednego/jedną Uczestnika/czkę Projektu. 3. W szczególności Beneficjent Ostateczny będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie jednego Uczestnika/czki Projektu w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: a) Uczestnik/czka Projektu przerwie udział w Projekcie w trakcie szkoleń/doradztwa, b) Uczestnik/czka Projektu zakończy udział w szkoleniach/doradztwie w Projekcie z obecnością niższą niż 80%, c) Uczestnik/czka Projektu nie podda się ocenie poziomu kompetencji przeprowadzanej na początku i pod koniec każdego szkolenia, d) Uczestnik/czka Projektu nie podejdzie do testu kończącego szkolenia, e) Uczestnik/czka Projektu nie weźmie aktywnego udziału w spotkaniach doradczych i wypracowaniu protokoły wdrożeniowego rozwiązań EKO dla danej firmy, f) Uczestnik/czka Projektu uchybi swoim postępowaniem godności Uczestnika/czki Projektu lub rażąco naruszy zasady określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z przyczyn losowych (poważna, długotrwała choroba) uniemożliwiających kontynuację udziału w szkoleniu przez danego Uczestnika/czkę, Beneficjent Ostateczny może zwrócić się do Projektodawcy o akceptację rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie Uczestnika/czki. Wniosek o akceptację rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi udziału w projekcie Uczestnika/czki musi zostać złożony przez Przedsiębiorcę w formie pisemnej. 11 Monitoring i ewaluacja 1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w harmonogramie projektu oraz ewaluacja projektu.

8 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do współdziałania z Liderem w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji projektu. 3. Uczestnik/czka Projektu na potrzeby ewaluacji projektu zobowiązany jest do: a) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych oceniających proces dydaktyczny oraz aspekt organizacyjny realizowanego projektu, b) Udziału w badaniach ankietowych dotyczących oceny poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności przed i po zakończeniu danego bloku szkoleniowego/tematycznego, c) Uczestnictwa w teście końcowym sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć zrealizowanych w ramach projektu, d) Udzielania wywiadów dotyczących zajęć i projektu. 4. Uczestnik/czka Projektu na potrzeby monitoringu projektu zobowiązany jest do: a) Informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach w danych Uczestnika/czki podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich zaistnienia, b) Podania danych niezbędnych Liderowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), c) Potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (listy obecności, lista potwierdzająca odbiór materiałów dydaktycznych i promocyjnych). 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 2. Wszelkie informacje o projekcie wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się na stronie internetowej: 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, wiążąca dla Beneficjentów Ostatecznych i Uczestników/czek Projektu, należy do Lidera. 4. EVACO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub też wprowadzenia dodatkowych postanowień wynikających ze zmian uwarunkowań prawnych, w tym zwłaszcza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana regulaminu nie powoduje konieczności aneksowania umowy uczestnictwa w Projekcie. 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 6. Wszelkie zmiany do regulaminu będą umieszczenie na stronie internetowej: 7. Firma EVACO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wytycznych PO KL. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praw i obowiązków Beneficjentów Ostatecznych oraz Uczestników/czek Projektu, decyzje wydaje Kierownik Projektu. Kraków, dnia Kierownik Projektu dr inż. Andrzej Ścibich Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję powyższe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

9 . (Miejscowość i data) (Czytelny podpis Uczestnika/czki) Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję powyższe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.. (Miejscowość i data) (Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa) Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa 2. Formularz zgłoszeniowy pracownika/czki 3. Oświadczenie przedsiębiorstwa 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika/czki w przedsiębiorstwie reprezentującym sektor turystyczny. 5. Zgoda pracownika/czki na przetwarzanie danych osobowych 6. Karta oceny formalnej 7. Karta oceny merytorycznej 8. Wzór umowy z Beneficjentem Ostatecznym 9. Ankieta określająca planowane wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i wypracowanego planu działań EKO w ramach projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Zielona Firma, realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 do projektu Zielona firma realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 zawarta w dniu. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zwanym dalej FRDL MISTiA, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i rozwój kadr medycznych Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Odnawialne Źródła Energii nowe technologie szansą rozwoju dla przedsiębiorstw realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wirtualna szkoła dostępna szkoła jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Łódzkim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

w, pod adresem: wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS:..., NIP:...,

w, pod adresem: wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS:..., NIP:..., Strona 1 / 7 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./MZE/2014 w projekcie Moje źródła energii realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALIZM = SKUTECZNOŚĆ. Nr projektu: POKL /10 Poddziałanie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALIZM = SKUTECZNOŚĆ. Nr projektu: POKL /10 Poddziałanie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALIZM = SKUTECZNOŚĆ Nr projektu: POKL.05.04.02-00-553/10 Poddziałanie 5.4.2 1 Przepisy ogólne 1. Projekt Profesjonalizm = skuteczność realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin, wpisaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu. Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Regulamin Projektu. Kursy doskonalące dla ratowników medycznych Regulamin Projektu Kursy doskonalące dla ratowników medycznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Kursy doskonalące dla ratowników medycznych określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wiedza ujarzmiona jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego.

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. Załącznik nr 3 REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo