Informujemy, że do Spółki dotarły następujące pytania dotyczące SWZ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informujemy, że do Spółki dotarły następujące pytania dotyczące SWZ:"

Transkrypt

1 Informujemy, że do Spółki dotarły następujące pytania dotyczące SWZ: I. Pytania biznesowe: 1. W punkcie III Opis przedmiotu wdrożenia w dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się zapis, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania. Czy mamy rozumieć, że pod pojęciem wdrożenie będą świadczone przez Oferenta usługi konsultingowe mające na celu odwzorowanie modeli procesów biznesowych w narzędziu. Czy tez przedmiot zamówienia nie obejmuje takich usług? Przez wdrożenie rozumiemy współpracę polegającą na opiece Dostawcy w procesie wdrożenia. Wdrożenie ma polegać na odwzorowaniu modeli procesów biznesowych w narzędziu przez Zamawiającego przy współpracy z Dostawcą. Rolę Dostawcy postrzegamy jako wsparcie, pomoc i nadzór merytoryczny polegający na powiązaniu rozwiązań informatycznych z rozwiązaniami biznesowymi. Oczekujemy wsparcia wdrożenia z punktu widzenia rozwiązań wynikających z doświadczeń Oferenta. 2 Czy oczekujecie Państwo doradztwa merytorycznego np. podczas analizy przedwdrożeniowej? Czy posiadacie Państwo gotową koncepcję modeli planistycznych, controllingowych do odzwierciedlenia w systemie informatycznym? Koncepcja modeli planistycznych istnieje w Spółce, podobnie jak idea podstawowych raportów - jest to pewna baza minimum której oczekujemy - jednak pomoc i doradztwo merytoryczne w trakcie analizy przedwdrożeniowej jest oczekiwane. 3 Jeśli zakres wdrożenia obejmuje odzwierciedlenie procesów biznesowych prosimy bardzo o podanie szacunkowych informacji dotyczących przekrojów informacyjnych procesów biznesowych: - nie dotyczy- patrz pkt.1 II. Pytania techniczno projektowe: 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zapewnienia platformy sprzętowej i systemu operacyjnego przez Zamawiającego? (Parametry techniczne platformy sprzętowej jak i rodzaj oraz wersja sytemu operacyjnego zostanie zaproponowana przez oferenta tak aby zapewnić optymalną pracę przewidywanej ilości użytkowników. Oferent pozostawi Zamawiającemu możliwość wyboru platformy sprzętowej dowolnego dostawcy.) Jeśli nie czy Zamawiający ma preferowanego dostawcę platformy sprzętowej i jakie systemy operacyjne są zgodne z wewnętrzną architekturą IT. Możliwość realizacji na platformie sprzętowej HP DL 3xx G6+ ułatwi Zamawiającemu integrację dostarczonego rozwiązania z firmowym systemem nadzoru nad warstwą sprzętową, ale nie jest to wymóg. 2. Czy przez każdy z systemów, modułów źródłowych rozumiany jest jako jedna instancja tego systemu, modułu? TAK str. 1

2 3. Jakie są interfejsy dostępowe do wymienionych systemów? SQL PLUS 4. W oparciu o jakie bazy danych zostały zaimplementowane te systemy? ORACLE 9i 5. Jaki jest wolumen poszczególnych obszarów danych (kadry, płace itp)? roczny/miesięczny. System IMPULS: 34 GB (w tym PLAN9000); KOMBIT: 6,7 GB. Nie posiadamy obecnie informacji o wielkości przyrostu danych w czasie. 6. Jaka jest przewidywana częstotliwość pobierania danych z poszczególnych obszarów? (Czy częstotliwość pobierania danych musi być identyczna dla wszystkich obszarów danych) Minimalna częstotliwość przeliczania danych raz na dobę z możliwością przeliczania danych na żądanie użytkownika. 7. Czy przewidują Państwo udział w projekcie ekspertów dziedzinowych posiadających wiedzę na temat struktur danych ich zawartości w konkretnym systemie źródłowym? We wdrożeniu będą brali udział kluczowi użytkownicy poszczególnych dziedzin. 8. Czy posiadają Państwo dokumentację struktur danych i zawartości poszczególnych systemów źródłowych? Czy udostępnią Państwo taką dokumentację firmie wdrożeniowej? Posiadamy niepełną dokumentację. Zgodę na jej udostępnienie będą musieli wyrazić producenci oprogramowania (BPSC, KOMBIT, 4TECH). 9. Czy przewidują Państwo udział w projekcie ekspertów dziedzinowych posiadających wiedzę na temat algorytmów pozyskania danych w zdefiniowanych formatach z systemów źródłowych? We wdrożeniu będą brali udział w ograniczonym zakresie kluczowi użytkownicy poszczególnych dziedzin. 10. Czy przewidują Państwo w ramach projektu na etapie budowy hurtowni danych proces czyszczenia i ujednolicenia danych? NIE 11. Czy przewidują Państwo w ramach projektu konieczność scalenia poszczególnych obiektów danych z różnych systemów źródłowych? Jeśli tak czy posiadają Państwo i mogą udostępnić algorytm scalenia i konsolidacji poszczególnych obiektów danych z różnych obszarów z różnych systemów źródłowych (np. czy Państwa klienci w każdym z wymienionych systemów (np moduł transportu sytemu impuls i system bilingowy) mają taki sam identyfikator, a jeśli nie czy istnieją słowniki lub algorytmy mapujące)? NIE str. 2

3 12. Czy dopuszczają Państwo możliwość przygotowania dodatkowych procedur generujących dane w określonych formatach po stronie systemów źródłowych? TAK (wymagana zgoda producentów oprogramowania) 13. Czy w ramach projektu jest przewidziane wzbogacenie danych po stronie wdrażanego systemu o dane niedostępne w systemach źródłowych (np. dodatkowe słowniki, hierarchie)? Przewidujemy, ze część danych pochodzić będzie z plików typu Excel. 14. Czy istnieje dokument opisujący zakres wdrożenia w obszarze Raportowania i analiz? Zakres raportów, zestawień, analiz. Czy dokładny zakres zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej? Istnieje dokument Założenia dotyczące systemu controllingowego w LPEC Sp. z o.o. i jest to dokument, który zawiera opis wymaganych raportów wraz ze źródłami pochodzenia danych. Stanowi on pewne wymagane przez Zamawiającego minimum. Dokładny zakres Raportowania zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej. Dokument zostanie przekazany drogą elektroniczną. 15. Czy istnieje dokument opisujący zakres wdrożenia w obszarze Pulpitu managera? Zakres dostępnych raportów, zestawień, analiz, wykresów, KPI, dashboard ów? Czy dokładny zakres zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej? Dokładny zakres zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej, gdyż Zamawiający na dzień dzisiejszy może mówić o zarysie i własnym wyobrażeniu Pulpitu, nie istnieje żaden dokument, który by to opisywał. 16. Jaki interfejs dostępowy (Excel, aplikacje WWW, dedykowany analityczny gruby klient) jest przez Państwa preferowany dla poszczególnych grup użytkowników? Chodzi o rodzaj użytkownika użytkownik i analityk. Dla rodzaju użytkownika Manager dostęp do pulpitu managera będzie realizowany poprzez interfejs WWW z możliwością eksportu czy drążenia danych szczegółowych w interfejsie Excel. Użytkownik dostęp Excel/ewentualna możliwość WWW Analityk - dedykowany analityczny gruby klient Użytkownik Manager - dostęp WWW z możliwością drążenia danych w interfejsie Excel. 17. Czy dopuszczają Państwo po etapie analizy przedwdrożeniowej zmianę harmonogramu projektu? Jeśli tak w jakim zakresie? Harmonogram projektu jest efektem oczekiwań Zarządu Spółki co do tempa wdrożenia. Generalnie nie przewidujemy więc możliwości zmiany harmonogramu projektu, jeśli chodzi o termin zakończenie wdrożenia. Możliwe zmiany dotyczą kolejności wdrażania poszczególnych modułów i długości ich trwania. Nie wykluczmy jednak dyskusji na ten temat jeśli wystąpią istotne przesłanki, uzasadniające podjęcie rozmów na temat harmonogramu. 18. Jaka jest przewidywana przepustowość sieci pomiędzy serwerami, na których pracują systemy źródłowe a wdrażanym systemem? 1 Gb/s str. 3

4 19. Czy obecnie posiadacie Państwo licencje serwera aplikacji Weblogic lub Websphere? NIE 20. Czy praktykują państwo pracę z terminal serwerami? Jeśli tak czy istnieje możliwość wykorzystania tej technologii? Tak praktykujemy, lecz na obecną chwilę nie posiadamy wystarczającej liczby licencji terminalowych aby objąć nimi użytkowników planowanego systemu. Planowany system musi również posiadać funkcjonalność pracy w trybie klasycznym klient-serwer. 21. Czy wymogiem jest działanie wdrażanego systemu na konkretnym systemie operacyjnym Systemy serwerowe: dopuszczamy wszelkie wymagane przez dostarczony produkt; preferujemy Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition. Komputery użytkowników pracują pod kontrolą Windows XP, i jest to wymóg. 22. Jaką liczbę równolegle pracujących użytkowników wdrażanego systemy przewidują Państwo? 4 analityków oraz 10 osób wprowadzających budżety, 3 osoby z zarządu muszą mieć gwarantowany dostęp do pulpity managera 23. Czy do momentu odbioru prac backup danych wdrażanego rozwiązania leży po stronie firmy wdrożeniowej? TAK III. Pytania dot. Specyfikacji Wymagań Funkcjonalnych (załącznik nr 4 do SIWZ): 1. Dot. pkt. 2 Czy automatyzacja ma dotyczyć każdej operacji na budżecie użytkownika? Np. w hipotetycznej sytuacji w budżecie było 100zł, kontroler w pierwszej operacji zmienił na 90zł, w drugiej na 95zł, w trzeciej na 94zł to czy użytkownik ma być poinformowany trzykrotnie? Czy na żądanie? Automatyzacja na żądanie. 2. Dot. pkt.12 W odniesieniu do czego ma być badane przekroczenie budżetu w procesie planowania? Jaki ma być charakter ostrzeżenia? Dotyczy planowania z góry do dołu ostrzeżenie o przekroczeniu założonej wartości 3. Dot. pkt. 13 Jaki ma być rodzaj ostrzeżenia? Kwestia umowna. Może to być ostrzeżenie np.; w formie komunikatu, koloru czcionki, znacznika. 4. Dot. pkt. 17 Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie oczekiwanej funkcjonalności, w tym sformułowania z uwzględnieniem priorytetów. Czy dotyczą one priorytetu poczty ? Chodzi o możliwość ustawienia do kogo i jakie realizacje budżetów powinny trafiać część osób jest uprawniona do oglądania tylko jednego budżetu część do oglądania większej ilości w zależności od odpowiedzialności, dodatkowo część użytkowników jest odpowiedzialna za budżety funkcjonalne i zainteresowana ich realizacją. Chodzi nam o możliwość precyzyjnego przypisania co, komu i kiedy można wysłać. 5. Dot. pkt. 18 Czy plan rzeczowy (lub rzeczowo-finansowy) będzie tworzony w systemie controllingowym czy np. jest tworzony w systemie Plan9000 i powinien być str. 4

5 pobrany zaciągany do systemu controllingowego? Prosimy o szczegółowy opis procesu i obecnie wykorzystywanych narzędzi. Plan rzeczowo-finansowy będzie tworzony w systemie controllingowym jako efekt konsolidacji wielu budżetów funkcjonalnych oraz budżetów komórek. Plany cząstkowe, które ewentualnie mogłyby być zaciągane z innych miejsc to plan sprzedaży ciepła, który jest tworzony w systemie bilingowym oraz plan amortyzacji z systemu IMPULS. Plan 9000 służy do ewidencji i wprowadzania planów zadań związanych z realizacją modernizacji i inwestycji i mógłby być źródłem danych związanych z realizacją tych zadań. Szczegółowy opis procesu planowania i budżetowania zostanie przekazany drogą elektroniczną. Głównym narzędziem procesu jest Excel 6. Dot. pkt Czy chodzi tu o jednoczesne planowanie od góry i dołu? A co zrobić z ewentualną różnicą? Chodzi o możliwość planowania z dołu do góry jak i z góry do dołu w ramach jednego budżetu ale nie równocześnie. 7. Dot. pkt Jaka jest różnica między projekcją (wersją) planu a wariantem z L.p. 1 W zamyśle pkt.1 dotyczy budżetów (komórek, funkcjonalnych), a pkt.20 Planu jako całości. Poza tym chodzi o tworzenie wersji planu w tym poprzez wykorzystanie różnych wariantów budżetów (np. budżetu sprzedaży podstawowej). 8. Dot. pkt. 29 Prosimy o przykład takiego preliminarza. Dokument zostanie przekazany drogą elektroniczną. 9. Dot. pkt. 35 Czy przesłanką za tą funkcjonalnością jest udostępnienie Pulpitu Managera poprzez przeglądarkę internetową (w odróżnianiu od aplikacji instalowanej na komputerze)? W opisie wielu funkcjonalności oznaczyli Państwo konieczność integracji z pakietem Office (w tym Excel) czyli ogólnodostępnej w przedsiębiorstwach technologii Microsoft. Czy zatem możliwość współpracy Pulpitu Managerskiego z przeglądarką Internet Explorer uznają Państwo za warunek wystarczalny spełnienia wymogu pracy poprzez przeglądarkę WWW? TAK 10. Dot. pkt. 40 Jakiego rodzaju informacje mają być pobierane z systemu GIS Z systemu GIS powinna być pobierana mapa Lublina z mapą sieci LPEC, byłoby dobrze gdyby udało się wrysować w tę mapę np. adresy awarii, prowadzonych modernizacji i inwestycji, głównych odbiorców itp. 11. Dot. pkt. 54 Prosimy o wykaz zadań analitycznych koniecznych do realizacji poprzez przeglądarkę WEB. a. Wymagana funkcjonalność: - podgląd pulpitu Managera łącznie z możliwością drążenia danych b. Preferowane funkcjonalności: - podgląd budżetów przez osoby uprawnione łącznie z możliwością drążenia danych - możliwość wpisywania danych do budżetu 12. Dot. pkt. 61 Prosimy o wyszczególnienie oczekiwanych funkcjonalności. str. 5

6 a. Wymagana funkcjonalność: I. autoryzacja użytkowników w AD parą użytkownik/hasło, gdzie użytkownik to pole samaccountname w AD b. Preferowane funkcjonalności: I. dostęp do BI z wykorzystaniem Integrated Windows Authentication (czyli brak osobnego logowania do BI autentykacja na podstawie pary użytkownik/hasło podanych podczas logowania do domeny) II. pozyskiwanie z AD dodatkowych informacji nt. użytkowników, np. pełnego imienia i nazwiska, adresu , ew. telefonu III. wybieranie z AD list użytkowników na podstawie kryteriów (np.: przy wysyłaniu informacji z wewnątrz interfejsu BI generowanie listy użytkowników działu na podstawie informacji z AD wszyscy użytkownicy o określonej wartości pola department ) IV. pozyskiwanie z AD dodatkowych informacji, np. przynależności do grup, o ile grupy są wykorzystywane w danym systemie BI. 13. Dot. pkt Prosimy o wyszczególnienie jakie kategorie informacji mają być przenoszone do systemu controllingowego tj. prosimy o określenie zakresu integracji. Impuls dane księgowe, kadrowe, dotyczące wynagrodzeń i przepracowanych godzin, dane z modułu transportowego, magazynowego- większość danych o charakterze wartościowym System bilingowy dane dotyczące planu i realizacji sprzedaży ciepła zarówno ilościowe jak i wartościowe Plan 9000 potrzebujemy informacji na temat planów i realizacji zadań Modernizacyjno-inwestycyjnych w podziale na wartości materiałów, sprzętu, usług i robocizny, ilości godzin. Dane w większości o charakterze wartościowym GIS jw Czy istnieje dokumentacja baz danych? Posiadamy niepełną dokumentację. Zgodę na jej udostępnienie będą musieli wyrazić producenci oprogramowania (BPSC, KOMBIT, 4TECH). Zamawiający zapewni współpracę osób znając w/w systemy ze strony IT? TAK. 14. Dot. pkt. 78 Jakiego rodzaju informacje mają być pobierane z systemu GIS (czy tylko dale liczbowe oraz wymiary)? Patrz p Dot. pkt. 77 Czy chodzi o udostępnienie danych do exportu czy realizacja określonych exportów jeśli tak to jakich? Chodzi nam o konieczność stosowania otwartych standardów typu SQL umożliwiających innym dostawcom integrację własnych systemów z proponowanym rozwiązaniem na poziomie baz danych. str. 6

7 IV. Pytania dotyczące warunków umowy W związku z pytaniami i propozycjami dotyczącymi projektu umowy informujemy: Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta i zmienia treść 13 umowy na poniższą: 13 Gwarancja poufności danych 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych stanowiących tajemnicę drugiej Strony, które zostały udostępnione w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz uzyskanych przy okazji jej wykonywania i nie ujawniać ich osobom trzecim, poza odpowiednimi pracownikami i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy. 2. Strony zobowiązują się uzyskać od swoich pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją umowy, pisemnych zobowiązań o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i tajemnic dotyczących drugiej Strony. 3. Powyższe ustalenia nie ma zastosowania do informacji ogólnie dostępnych oraz do informacji uzyskanych przez Strony od osób trzecich bez zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy 4. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Strony w czasie prac nad realizacją umowy oraz po wykonaniu przedmiotu umowy. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony w czasie. 5. W przypadku naruszenia przez Strony postanowień niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się do zapłaty na rzecz kontrahenta kary umownej w wysokości ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jednocześnie ustala się, że możliwe jest również dochodzenie na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w niniejszym ustępie kary umownej. Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta dotyczącego możliwości wprowadzenia etapów płatności po zakończeniu i odbiorze produktu każdego etapu projektu określonego Harmonogramu Prac i Płatności jak poniżej: Etap wdrożenia Dostarczenie platformy systemowosprzętowej wraz z niezbędnymi licencjami Udział % płatności 40% Budowa hurtowni danych i uruchomienie BI 30% Wdrożenie systemu Budżetowanie 30% str. 7

8 W związku z powyższym zmianie ulegają 11 i 12 umowy jak poniżej: 11 Odbiory (dodano ustępy 1-5) 1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie każdego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Prac i Płatności ujętym w 12 ust Zamawiający dokona weryfikacji zgodności realizacji etapu z wymaganiami zawartymi w SWZ oraz Analizie Przedwdrożeniowej 3. W przypadku zastrzeżeń co do zakresu i jakości wykonanych prac Zamawiający wskaże w formie Protokołu Rozbieżności wszelkie nieprawidłowości wraz z ich opisem. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzi na Protokół Rozbieżności w terminie 7 dni roboczych. W odpowiedzi muszą zostać podane między innymi terminy usunięcia zgłoszonych uwag. 4. Po pozytywnej weryfikacji etapu prac przez Zamawiającego dokonany zostanie odbiór częściowy w formie protokołu odbioru częściowego, który po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, będzie stanowił potwierdzenie wykonania prac w nim określonych. 5. Odbiór częściowy dokonywany będzie w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (usuwanie zgłoszonych nieprawidłowości wstrzymuje bieg tego terminu). Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu terminów, o których mowa w niniejszym ustępie, przy czym przedłużenie powyższych terminów nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych. 6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej uruchomienie systemu i gotowość do rozpoczęcia dwumiesięcznego okresu eksploatacji próbnej. 7. Podczas okresu eksploatacji próbnej Zamawiający dokona weryfikacji zgodności wdrożonej funkcjonalności Systemu z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1/UM i nr 8/UM oraz zapisami w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej. 8. W przypadku zastrzeżeń co do zakresu i jakości dotychczas wykonanych prac Zamawiający wskaże w formie Protokołu Rozbieżności nieprawidłowo działające funkcje oprogramowania wraz z ich opisem. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzi na Protokół Rozbieżności w terminie 7 dni roboczych. W odpowiedzi muszą zostać podane między innymi terminy usunięcia zgłoszonych uwag. 9. W trakcie okresu eksploatacji próbnej realizowana będzie Asysta poprzez telefoniczne, e- mailowe oraz osobiste konsultacje. Osobiste konsultacje będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Termin osobistych konsultacji oraz zakres, którego będą dotyczyć każdorazowo ustalą Kierownicy Projektów. str. 8

9 10. Po zakończeniu dwumiesięcznego okresu eksploatacji próbnej Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego. 11. Podstawą odbioru końcowego będzie realizacja przez System funkcjonalności Systemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1/UM i nr 8/UM oraz zapisami w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej. 12. Odbiór końcowy dokonywany będzie w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu terminów, o których mowa w niniejszym ustępie, przy czym przedłużenie powyższych terminów nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych. 13. Odbiór końcowy prac następuje w formie protokołu odbioru końcowego, który po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, będzie stanowił potwierdzenie wykonania całości prac w nim określonych. 12 Cena i warunki płatności (zmiana ust. od 3-7) 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości...zł (słownie:...) netto. 2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami % z wynagrodzenia przysługującego za dany etap wdrożenia, będzie płatne po zakończeniu każdego etapu wdrożenia i po podpisaniu, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru częściowego - zgodnie z harmonogramem Prac i Płatności jak poniżej. Pozostałe 30% wynagrodzenia każdego etapu wdrożenia zostanie wypłacone po podpisaniu, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego Lp. 1. Etap wdrożenia Dostarczenie platformy systemowosprzętowej wraz z niezbędnymi licencjami Udział % płatności w kwocie wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem 12 ust.3) 40% 2. Budowa hurtowni danych i uruchomienie BI 30% 3. Wdrożenie systemu Budżetowanie 30% str. 9

10 4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 przysługuje Wykonawcy za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu umowy i obowiązków przypisanych postanowieniami umowy, chyba, że w umowie wyraźnie postanowiono, że za określone prace Wykonawcy przysługuje odrębne wynagrodzenie. 5. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez obie strony Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Odbioru Końcowego. 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość prac określonych w niniejszej umowie, w tym koszty dojazdu i pobytu pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 7. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. Za datę zapłaty strony przyjmują datę uznania rachunku Wykonawcy. 8. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej oraz jest uprawniony do otrzymywania faktur. 9. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej Wykonawca zobowiązuje się, w pięcioletnim okresie pogwarancyjnym, do dostawy licencji na System dla dodatkowych użytkowników w cenie określonej w Załączniku nr 7/UM. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania prac dodatkowych. Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta o wprowadzeniu do umowy 15 ust. 4 w brzmieniu: 15 ust. 4 Wzajemna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z zastrzeżeniem postanowień 13, ograniczona jest do równowartości wartości umowy. W odpowiedzi na pytanie: Czy dopuszczają Państwo możliwość zabezpieczenia należytego wykonania umowy za pomocą weksla? - dotyczy 14 umowy odpowiedź brzmi - NIE str. 10

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

2. Do oferty powinny być dołączone: Strona 1 z 6

2. Do oferty powinny być dołączone: Strona 1 z 6 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wdrożenie budżetowania w systemie Oracle w zakresie uruchomienia funkcjonalności budżetowania w systemie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin)

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zał. nr 3 Projekt Umowy dla części I zamówienia. UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia roku. reprezentowanym przez

Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia roku. reprezentowanym przez Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia.. 2016 roku pomiędzy: reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Licencjodawcą, a Instytutem Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych urządzeń (Urządzenia):

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych urządzeń (Urządzenia): UMOWA SPRZEDAŻY I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie dnia 2015 r., pomiędzy: spółką Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:.. Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo