Informujemy, że do Spółki dotarły następujące pytania dotyczące SWZ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informujemy, że do Spółki dotarły następujące pytania dotyczące SWZ:"

Transkrypt

1 Informujemy, że do Spółki dotarły następujące pytania dotyczące SWZ: I. Pytania biznesowe: 1. W punkcie III Opis przedmiotu wdrożenia w dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się zapis, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania. Czy mamy rozumieć, że pod pojęciem wdrożenie będą świadczone przez Oferenta usługi konsultingowe mające na celu odwzorowanie modeli procesów biznesowych w narzędziu. Czy tez przedmiot zamówienia nie obejmuje takich usług? Przez wdrożenie rozumiemy współpracę polegającą na opiece Dostawcy w procesie wdrożenia. Wdrożenie ma polegać na odwzorowaniu modeli procesów biznesowych w narzędziu przez Zamawiającego przy współpracy z Dostawcą. Rolę Dostawcy postrzegamy jako wsparcie, pomoc i nadzór merytoryczny polegający na powiązaniu rozwiązań informatycznych z rozwiązaniami biznesowymi. Oczekujemy wsparcia wdrożenia z punktu widzenia rozwiązań wynikających z doświadczeń Oferenta. 2 Czy oczekujecie Państwo doradztwa merytorycznego np. podczas analizy przedwdrożeniowej? Czy posiadacie Państwo gotową koncepcję modeli planistycznych, controllingowych do odzwierciedlenia w systemie informatycznym? Koncepcja modeli planistycznych istnieje w Spółce, podobnie jak idea podstawowych raportów - jest to pewna baza minimum której oczekujemy - jednak pomoc i doradztwo merytoryczne w trakcie analizy przedwdrożeniowej jest oczekiwane. 3 Jeśli zakres wdrożenia obejmuje odzwierciedlenie procesów biznesowych prosimy bardzo o podanie szacunkowych informacji dotyczących przekrojów informacyjnych procesów biznesowych: - nie dotyczy- patrz pkt.1 II. Pytania techniczno projektowe: 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zapewnienia platformy sprzętowej i systemu operacyjnego przez Zamawiającego? (Parametry techniczne platformy sprzętowej jak i rodzaj oraz wersja sytemu operacyjnego zostanie zaproponowana przez oferenta tak aby zapewnić optymalną pracę przewidywanej ilości użytkowników. Oferent pozostawi Zamawiającemu możliwość wyboru platformy sprzętowej dowolnego dostawcy.) Jeśli nie czy Zamawiający ma preferowanego dostawcę platformy sprzętowej i jakie systemy operacyjne są zgodne z wewnętrzną architekturą IT. Możliwość realizacji na platformie sprzętowej HP DL 3xx G6+ ułatwi Zamawiającemu integrację dostarczonego rozwiązania z firmowym systemem nadzoru nad warstwą sprzętową, ale nie jest to wymóg. 2. Czy przez każdy z systemów, modułów źródłowych rozumiany jest jako jedna instancja tego systemu, modułu? TAK str. 1

2 3. Jakie są interfejsy dostępowe do wymienionych systemów? SQL PLUS 4. W oparciu o jakie bazy danych zostały zaimplementowane te systemy? ORACLE 9i 5. Jaki jest wolumen poszczególnych obszarów danych (kadry, płace itp)? roczny/miesięczny. System IMPULS: 34 GB (w tym PLAN9000); KOMBIT: 6,7 GB. Nie posiadamy obecnie informacji o wielkości przyrostu danych w czasie. 6. Jaka jest przewidywana częstotliwość pobierania danych z poszczególnych obszarów? (Czy częstotliwość pobierania danych musi być identyczna dla wszystkich obszarów danych) Minimalna częstotliwość przeliczania danych raz na dobę z możliwością przeliczania danych na żądanie użytkownika. 7. Czy przewidują Państwo udział w projekcie ekspertów dziedzinowych posiadających wiedzę na temat struktur danych ich zawartości w konkretnym systemie źródłowym? We wdrożeniu będą brali udział kluczowi użytkownicy poszczególnych dziedzin. 8. Czy posiadają Państwo dokumentację struktur danych i zawartości poszczególnych systemów źródłowych? Czy udostępnią Państwo taką dokumentację firmie wdrożeniowej? Posiadamy niepełną dokumentację. Zgodę na jej udostępnienie będą musieli wyrazić producenci oprogramowania (BPSC, KOMBIT, 4TECH). 9. Czy przewidują Państwo udział w projekcie ekspertów dziedzinowych posiadających wiedzę na temat algorytmów pozyskania danych w zdefiniowanych formatach z systemów źródłowych? We wdrożeniu będą brali udział w ograniczonym zakresie kluczowi użytkownicy poszczególnych dziedzin. 10. Czy przewidują Państwo w ramach projektu na etapie budowy hurtowni danych proces czyszczenia i ujednolicenia danych? NIE 11. Czy przewidują Państwo w ramach projektu konieczność scalenia poszczególnych obiektów danych z różnych systemów źródłowych? Jeśli tak czy posiadają Państwo i mogą udostępnić algorytm scalenia i konsolidacji poszczególnych obiektów danych z różnych obszarów z różnych systemów źródłowych (np. czy Państwa klienci w każdym z wymienionych systemów (np moduł transportu sytemu impuls i system bilingowy) mają taki sam identyfikator, a jeśli nie czy istnieją słowniki lub algorytmy mapujące)? NIE str. 2

3 12. Czy dopuszczają Państwo możliwość przygotowania dodatkowych procedur generujących dane w określonych formatach po stronie systemów źródłowych? TAK (wymagana zgoda producentów oprogramowania) 13. Czy w ramach projektu jest przewidziane wzbogacenie danych po stronie wdrażanego systemu o dane niedostępne w systemach źródłowych (np. dodatkowe słowniki, hierarchie)? Przewidujemy, ze część danych pochodzić będzie z plików typu Excel. 14. Czy istnieje dokument opisujący zakres wdrożenia w obszarze Raportowania i analiz? Zakres raportów, zestawień, analiz. Czy dokładny zakres zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej? Istnieje dokument Założenia dotyczące systemu controllingowego w LPEC Sp. z o.o. i jest to dokument, który zawiera opis wymaganych raportów wraz ze źródłami pochodzenia danych. Stanowi on pewne wymagane przez Zamawiającego minimum. Dokładny zakres Raportowania zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej. Dokument zostanie przekazany drogą elektroniczną. 15. Czy istnieje dokument opisujący zakres wdrożenia w obszarze Pulpitu managera? Zakres dostępnych raportów, zestawień, analiz, wykresów, KPI, dashboard ów? Czy dokładny zakres zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej? Dokładny zakres zostanie zatwierdzony po etapie analizy przedwdrożeniowej, gdyż Zamawiający na dzień dzisiejszy może mówić o zarysie i własnym wyobrażeniu Pulpitu, nie istnieje żaden dokument, który by to opisywał. 16. Jaki interfejs dostępowy (Excel, aplikacje WWW, dedykowany analityczny gruby klient) jest przez Państwa preferowany dla poszczególnych grup użytkowników? Chodzi o rodzaj użytkownika użytkownik i analityk. Dla rodzaju użytkownika Manager dostęp do pulpitu managera będzie realizowany poprzez interfejs WWW z możliwością eksportu czy drążenia danych szczegółowych w interfejsie Excel. Użytkownik dostęp Excel/ewentualna możliwość WWW Analityk - dedykowany analityczny gruby klient Użytkownik Manager - dostęp WWW z możliwością drążenia danych w interfejsie Excel. 17. Czy dopuszczają Państwo po etapie analizy przedwdrożeniowej zmianę harmonogramu projektu? Jeśli tak w jakim zakresie? Harmonogram projektu jest efektem oczekiwań Zarządu Spółki co do tempa wdrożenia. Generalnie nie przewidujemy więc możliwości zmiany harmonogramu projektu, jeśli chodzi o termin zakończenie wdrożenia. Możliwe zmiany dotyczą kolejności wdrażania poszczególnych modułów i długości ich trwania. Nie wykluczmy jednak dyskusji na ten temat jeśli wystąpią istotne przesłanki, uzasadniające podjęcie rozmów na temat harmonogramu. 18. Jaka jest przewidywana przepustowość sieci pomiędzy serwerami, na których pracują systemy źródłowe a wdrażanym systemem? 1 Gb/s str. 3

4 19. Czy obecnie posiadacie Państwo licencje serwera aplikacji Weblogic lub Websphere? NIE 20. Czy praktykują państwo pracę z terminal serwerami? Jeśli tak czy istnieje możliwość wykorzystania tej technologii? Tak praktykujemy, lecz na obecną chwilę nie posiadamy wystarczającej liczby licencji terminalowych aby objąć nimi użytkowników planowanego systemu. Planowany system musi również posiadać funkcjonalność pracy w trybie klasycznym klient-serwer. 21. Czy wymogiem jest działanie wdrażanego systemu na konkretnym systemie operacyjnym Systemy serwerowe: dopuszczamy wszelkie wymagane przez dostarczony produkt; preferujemy Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition. Komputery użytkowników pracują pod kontrolą Windows XP, i jest to wymóg. 22. Jaką liczbę równolegle pracujących użytkowników wdrażanego systemy przewidują Państwo? 4 analityków oraz 10 osób wprowadzających budżety, 3 osoby z zarządu muszą mieć gwarantowany dostęp do pulpity managera 23. Czy do momentu odbioru prac backup danych wdrażanego rozwiązania leży po stronie firmy wdrożeniowej? TAK III. Pytania dot. Specyfikacji Wymagań Funkcjonalnych (załącznik nr 4 do SIWZ): 1. Dot. pkt. 2 Czy automatyzacja ma dotyczyć każdej operacji na budżecie użytkownika? Np. w hipotetycznej sytuacji w budżecie było 100zł, kontroler w pierwszej operacji zmienił na 90zł, w drugiej na 95zł, w trzeciej na 94zł to czy użytkownik ma być poinformowany trzykrotnie? Czy na żądanie? Automatyzacja na żądanie. 2. Dot. pkt.12 W odniesieniu do czego ma być badane przekroczenie budżetu w procesie planowania? Jaki ma być charakter ostrzeżenia? Dotyczy planowania z góry do dołu ostrzeżenie o przekroczeniu założonej wartości 3. Dot. pkt. 13 Jaki ma być rodzaj ostrzeżenia? Kwestia umowna. Może to być ostrzeżenie np.; w formie komunikatu, koloru czcionki, znacznika. 4. Dot. pkt. 17 Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie oczekiwanej funkcjonalności, w tym sformułowania z uwzględnieniem priorytetów. Czy dotyczą one priorytetu poczty ? Chodzi o możliwość ustawienia do kogo i jakie realizacje budżetów powinny trafiać część osób jest uprawniona do oglądania tylko jednego budżetu część do oglądania większej ilości w zależności od odpowiedzialności, dodatkowo część użytkowników jest odpowiedzialna za budżety funkcjonalne i zainteresowana ich realizacją. Chodzi nam o możliwość precyzyjnego przypisania co, komu i kiedy można wysłać. 5. Dot. pkt. 18 Czy plan rzeczowy (lub rzeczowo-finansowy) będzie tworzony w systemie controllingowym czy np. jest tworzony w systemie Plan9000 i powinien być str. 4

5 pobrany zaciągany do systemu controllingowego? Prosimy o szczegółowy opis procesu i obecnie wykorzystywanych narzędzi. Plan rzeczowo-finansowy będzie tworzony w systemie controllingowym jako efekt konsolidacji wielu budżetów funkcjonalnych oraz budżetów komórek. Plany cząstkowe, które ewentualnie mogłyby być zaciągane z innych miejsc to plan sprzedaży ciepła, który jest tworzony w systemie bilingowym oraz plan amortyzacji z systemu IMPULS. Plan 9000 służy do ewidencji i wprowadzania planów zadań związanych z realizacją modernizacji i inwestycji i mógłby być źródłem danych związanych z realizacją tych zadań. Szczegółowy opis procesu planowania i budżetowania zostanie przekazany drogą elektroniczną. Głównym narzędziem procesu jest Excel 6. Dot. pkt Czy chodzi tu o jednoczesne planowanie od góry i dołu? A co zrobić z ewentualną różnicą? Chodzi o możliwość planowania z dołu do góry jak i z góry do dołu w ramach jednego budżetu ale nie równocześnie. 7. Dot. pkt Jaka jest różnica między projekcją (wersją) planu a wariantem z L.p. 1 W zamyśle pkt.1 dotyczy budżetów (komórek, funkcjonalnych), a pkt.20 Planu jako całości. Poza tym chodzi o tworzenie wersji planu w tym poprzez wykorzystanie różnych wariantów budżetów (np. budżetu sprzedaży podstawowej). 8. Dot. pkt. 29 Prosimy o przykład takiego preliminarza. Dokument zostanie przekazany drogą elektroniczną. 9. Dot. pkt. 35 Czy przesłanką za tą funkcjonalnością jest udostępnienie Pulpitu Managera poprzez przeglądarkę internetową (w odróżnianiu od aplikacji instalowanej na komputerze)? W opisie wielu funkcjonalności oznaczyli Państwo konieczność integracji z pakietem Office (w tym Excel) czyli ogólnodostępnej w przedsiębiorstwach technologii Microsoft. Czy zatem możliwość współpracy Pulpitu Managerskiego z przeglądarką Internet Explorer uznają Państwo za warunek wystarczalny spełnienia wymogu pracy poprzez przeglądarkę WWW? TAK 10. Dot. pkt. 40 Jakiego rodzaju informacje mają być pobierane z systemu GIS Z systemu GIS powinna być pobierana mapa Lublina z mapą sieci LPEC, byłoby dobrze gdyby udało się wrysować w tę mapę np. adresy awarii, prowadzonych modernizacji i inwestycji, głównych odbiorców itp. 11. Dot. pkt. 54 Prosimy o wykaz zadań analitycznych koniecznych do realizacji poprzez przeglądarkę WEB. a. Wymagana funkcjonalność: - podgląd pulpitu Managera łącznie z możliwością drążenia danych b. Preferowane funkcjonalności: - podgląd budżetów przez osoby uprawnione łącznie z możliwością drążenia danych - możliwość wpisywania danych do budżetu 12. Dot. pkt. 61 Prosimy o wyszczególnienie oczekiwanych funkcjonalności. str. 5

6 a. Wymagana funkcjonalność: I. autoryzacja użytkowników w AD parą użytkownik/hasło, gdzie użytkownik to pole samaccountname w AD b. Preferowane funkcjonalności: I. dostęp do BI z wykorzystaniem Integrated Windows Authentication (czyli brak osobnego logowania do BI autentykacja na podstawie pary użytkownik/hasło podanych podczas logowania do domeny) II. pozyskiwanie z AD dodatkowych informacji nt. użytkowników, np. pełnego imienia i nazwiska, adresu , ew. telefonu III. wybieranie z AD list użytkowników na podstawie kryteriów (np.: przy wysyłaniu informacji z wewnątrz interfejsu BI generowanie listy użytkowników działu na podstawie informacji z AD wszyscy użytkownicy o określonej wartości pola department ) IV. pozyskiwanie z AD dodatkowych informacji, np. przynależności do grup, o ile grupy są wykorzystywane w danym systemie BI. 13. Dot. pkt Prosimy o wyszczególnienie jakie kategorie informacji mają być przenoszone do systemu controllingowego tj. prosimy o określenie zakresu integracji. Impuls dane księgowe, kadrowe, dotyczące wynagrodzeń i przepracowanych godzin, dane z modułu transportowego, magazynowego- większość danych o charakterze wartościowym System bilingowy dane dotyczące planu i realizacji sprzedaży ciepła zarówno ilościowe jak i wartościowe Plan 9000 potrzebujemy informacji na temat planów i realizacji zadań Modernizacyjno-inwestycyjnych w podziale na wartości materiałów, sprzętu, usług i robocizny, ilości godzin. Dane w większości o charakterze wartościowym GIS jw Czy istnieje dokumentacja baz danych? Posiadamy niepełną dokumentację. Zgodę na jej udostępnienie będą musieli wyrazić producenci oprogramowania (BPSC, KOMBIT, 4TECH). Zamawiający zapewni współpracę osób znając w/w systemy ze strony IT? TAK. 14. Dot. pkt. 78 Jakiego rodzaju informacje mają być pobierane z systemu GIS (czy tylko dale liczbowe oraz wymiary)? Patrz p Dot. pkt. 77 Czy chodzi o udostępnienie danych do exportu czy realizacja określonych exportów jeśli tak to jakich? Chodzi nam o konieczność stosowania otwartych standardów typu SQL umożliwiających innym dostawcom integrację własnych systemów z proponowanym rozwiązaniem na poziomie baz danych. str. 6

7 IV. Pytania dotyczące warunków umowy W związku z pytaniami i propozycjami dotyczącymi projektu umowy informujemy: Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta i zmienia treść 13 umowy na poniższą: 13 Gwarancja poufności danych 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych stanowiących tajemnicę drugiej Strony, które zostały udostępnione w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz uzyskanych przy okazji jej wykonywania i nie ujawniać ich osobom trzecim, poza odpowiednimi pracownikami i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy. 2. Strony zobowiązują się uzyskać od swoich pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją umowy, pisemnych zobowiązań o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i tajemnic dotyczących drugiej Strony. 3. Powyższe ustalenia nie ma zastosowania do informacji ogólnie dostępnych oraz do informacji uzyskanych przez Strony od osób trzecich bez zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy 4. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Strony w czasie prac nad realizacją umowy oraz po wykonaniu przedmiotu umowy. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony w czasie. 5. W przypadku naruszenia przez Strony postanowień niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się do zapłaty na rzecz kontrahenta kary umownej w wysokości ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jednocześnie ustala się, że możliwe jest również dochodzenie na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w niniejszym ustępie kary umownej. Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta dotyczącego możliwości wprowadzenia etapów płatności po zakończeniu i odbiorze produktu każdego etapu projektu określonego Harmonogramu Prac i Płatności jak poniżej: Etap wdrożenia Dostarczenie platformy systemowosprzętowej wraz z niezbędnymi licencjami Udział % płatności 40% Budowa hurtowni danych i uruchomienie BI 30% Wdrożenie systemu Budżetowanie 30% str. 7

8 W związku z powyższym zmianie ulegają 11 i 12 umowy jak poniżej: 11 Odbiory (dodano ustępy 1-5) 1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie każdego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Prac i Płatności ujętym w 12 ust Zamawiający dokona weryfikacji zgodności realizacji etapu z wymaganiami zawartymi w SWZ oraz Analizie Przedwdrożeniowej 3. W przypadku zastrzeżeń co do zakresu i jakości wykonanych prac Zamawiający wskaże w formie Protokołu Rozbieżności wszelkie nieprawidłowości wraz z ich opisem. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzi na Protokół Rozbieżności w terminie 7 dni roboczych. W odpowiedzi muszą zostać podane między innymi terminy usunięcia zgłoszonych uwag. 4. Po pozytywnej weryfikacji etapu prac przez Zamawiającego dokonany zostanie odbiór częściowy w formie protokołu odbioru częściowego, który po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, będzie stanowił potwierdzenie wykonania prac w nim określonych. 5. Odbiór częściowy dokonywany będzie w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (usuwanie zgłoszonych nieprawidłowości wstrzymuje bieg tego terminu). Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu terminów, o których mowa w niniejszym ustępie, przy czym przedłużenie powyższych terminów nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych. 6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej uruchomienie systemu i gotowość do rozpoczęcia dwumiesięcznego okresu eksploatacji próbnej. 7. Podczas okresu eksploatacji próbnej Zamawiający dokona weryfikacji zgodności wdrożonej funkcjonalności Systemu z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1/UM i nr 8/UM oraz zapisami w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej. 8. W przypadku zastrzeżeń co do zakresu i jakości dotychczas wykonanych prac Zamawiający wskaże w formie Protokołu Rozbieżności nieprawidłowo działające funkcje oprogramowania wraz z ich opisem. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzi na Protokół Rozbieżności w terminie 7 dni roboczych. W odpowiedzi muszą zostać podane między innymi terminy usunięcia zgłoszonych uwag. 9. W trakcie okresu eksploatacji próbnej realizowana będzie Asysta poprzez telefoniczne, e- mailowe oraz osobiste konsultacje. Osobiste konsultacje będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Termin osobistych konsultacji oraz zakres, którego będą dotyczyć każdorazowo ustalą Kierownicy Projektów. str. 8

9 10. Po zakończeniu dwumiesięcznego okresu eksploatacji próbnej Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego. 11. Podstawą odbioru końcowego będzie realizacja przez System funkcjonalności Systemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1/UM i nr 8/UM oraz zapisami w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej. 12. Odbiór końcowy dokonywany będzie w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu terminów, o których mowa w niniejszym ustępie, przy czym przedłużenie powyższych terminów nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych. 13. Odbiór końcowy prac następuje w formie protokołu odbioru końcowego, który po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, będzie stanowił potwierdzenie wykonania całości prac w nim określonych. 12 Cena i warunki płatności (zmiana ust. od 3-7) 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości...zł (słownie:...) netto. 2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami % z wynagrodzenia przysługującego za dany etap wdrożenia, będzie płatne po zakończeniu każdego etapu wdrożenia i po podpisaniu, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru częściowego - zgodnie z harmonogramem Prac i Płatności jak poniżej. Pozostałe 30% wynagrodzenia każdego etapu wdrożenia zostanie wypłacone po podpisaniu, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego Lp. 1. Etap wdrożenia Dostarczenie platformy systemowosprzętowej wraz z niezbędnymi licencjami Udział % płatności w kwocie wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem 12 ust.3) 40% 2. Budowa hurtowni danych i uruchomienie BI 30% 3. Wdrożenie systemu Budżetowanie 30% str. 9

10 4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 przysługuje Wykonawcy za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu umowy i obowiązków przypisanych postanowieniami umowy, chyba, że w umowie wyraźnie postanowiono, że za określone prace Wykonawcy przysługuje odrębne wynagrodzenie. 5. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez obie strony Protokoły Odbioru Częściowego oraz Protokół Odbioru Końcowego. 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość prac określonych w niniejszej umowie, w tym koszty dojazdu i pobytu pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 7. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. Za datę zapłaty strony przyjmują datę uznania rachunku Wykonawcy. 8. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej oraz jest uprawniony do otrzymywania faktur. 9. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej Wykonawca zobowiązuje się, w pięcioletnim okresie pogwarancyjnym, do dostawy licencji na System dla dodatkowych użytkowników w cenie określonej w Załączniku nr 7/UM. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania prac dodatkowych. Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta o wprowadzeniu do umowy 15 ust. 4 w brzmieniu: 15 ust. 4 Wzajemna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z zastrzeżeniem postanowień 13, ograniczona jest do równowartości wartości umowy. W odpowiedzi na pytanie: Czy dopuszczają Państwo możliwość zabezpieczenia należytego wykonania umowy za pomocą weksla? - dotyczy 14 umowy odpowiedź brzmi - NIE str. 10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

I Część pytań i odpowiedzi

I Część pytań i odpowiedzi I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo