Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, Warszawa (NIP: , REGON: ), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze, do której nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczy udostępnienia przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej w ramach dwóch projektów systemowych: Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego i TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. W związku z powyższym w przypadku zainteresowania wykonaniem usługi prosimy o przedstawienie oferty poprzez podanie następujących informacji: 1. Nazwa firmy, adres, NIP, REGON (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), osoba upoważniona do złożenia oferty (jeśli jest to konieczne); 2. Termin ważności oferty; 3. Wypełniony formularz ofertowy. Nazwa projektu Wartość netto Wartość brutto Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - ENERGETYKA JĄDROWA TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników Łączna wartość zamówienia Oferty należy przesyłać na adres (telefon kontaktowy: ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo o odstąpieniu od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny. Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

2 Opis usługi dla wszystkich pozycji z tabeli nr 1: Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej. Szczegółowy opis zamówienia: narzędzie informatyczne, przy pomocy którego będzie prowadzona rekrutacja, musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający nie wymaga funkcjonalności UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) i elektronicznego uwierzytelnienia tożsamości (certyfikat kwalifikowany, zaufany profil); oprogramowanie i hosting dostarcza Wykonawca; narzędzie musi zapewniać następujące funkcjonalności: przesyłanie danych z internetowego formularza aplikacyjnego, odbieranie danych, przetwarzanie danych, eksport danych z formularza aplikacyjnego do arkusza kalkulacyjnego w celu filtrowania i sortowania, załączanie do formularza plików i ich przesyłanie; narzędzie musi być przygotowane do zbierania większej liczby aplikacji (szacowana liczba kandydatów zgodnie z tabelą nr 1); dostęp do narzędzia i do danych aplikacyjnych będą miały: dwie osoby ze strony Zamawiającego oraz osoba z obsługi technicznej ze strony Wykonawcy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego; narzędzie musi zbierać dane kontaktowe kandydatów, dane z formularza aplikacyjnego oraz dokumenty załączone przez kandydatów do formularza aplikacyjnego; dane będą zabezpieczone, zgodnie z wymaganiami prawnymi, w tym m.in. przed robotami indeksującymi; narzędzie musi być gotowe dla użytkowników zgodnie z terminami podanymi w tabeli nr 1; narzędzie musi generować automatyczne potwierdzenie złożenia aplikacji przez kandydata, wysyłane na jego adres mailowy natychmiast po przesłaniu aplikacji; narzędzie musi umożliwiać wysyłanie korespondencji seryjnej do kandydatów; Wykonawca przygotuje elektroniczną wersję formularza aplikacyjnego na podstawie wzoru przesłanego przez Zamawiającego; szczegółowy układ formularza aplikacyjnego Zamawiający udostępni po wyborze Wykonawcy; formularz aplikacyjny musi być odpowiednio przygotowany przez Wykonawcę w zakresie wizualizacji, tzn. zawierać wszystkie logotypy i opisy wynikające z wymagań projektu systemowego Zamawiającego; formularz aplikacyjny musi zawierać oświadczenia wskazane przez Zamawiającego; link do formularza aplikacyjnego Wykonawca prześle Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem rekrutacji, aby Zamawiający mógł przeprowadzić test działania narzędzia i formularza, a następnie umieścić link na swojej stronie internetowej;

3 po zakończonej rekrutacji narzędzie powinno umożliwiać eksport danych z formularzy aplikacyjnych do arkusza kalkulacyjnego oraz eksport załączników. Tabela nr 1: L.p Nazwa projektu Liczba spodziewanych kandydatów Data rozpoczęcia funkcjonowania systemu Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - ENERGETYKA JĄDROWA 200 I-II kwartał 2015 TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników 400 I-III kwartał 2015 Dodatkowo proszę o udzielenie informacji na poniższe pytanie (odpowiedź negatywna nie wykluczy Państwa z udziału w postępowaniu): Czy spełniają Państwo wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 675), celem uzyskania obniżenia wpłat na PFRON? Tak/Nie. Istotne postanowienia umowy: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej w ramach dwóch projektów systemowych: Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego i TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. 2. Narzędzie, z którego będzie korzystał Zamawiający, musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający nie wymaga funkcjonalności UPO (Urzędowego

4 Poświadczenia Odbioru) i elektronicznego uwierzytelnienia tożsamości (certyfikat kwalifikowany, zaufany profil). 3. Dostęp do narzędzia i do danych aplikacyjnych będą miały: dwie osoby ze strony Zamawiającego oraz osoba z obsługi technicznej ze strony Wykonawcy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 4. Formularz aplikacyjny musi zawierać oświadczenia wskazane przez Zamawiającego. 5. Dane będą zabezpieczone zgodnie z wymaganiami prawnymi, w tym m.in. przed robotami indeksującymi. 6. Za oprogramowanie i hosting odpowiada Wykonawca. 7. Termin każdego etapu rekrutacji zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej ( ) na 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem każdego etapu rekrutacji. 8. Zamawiający najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia każdego etapu rekrutacji przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej ( ) ostateczną wersję formularza aplikacyjnego. 9. Zamawiający najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdego etapu rekrutacji będzie mógł przetestować działanie systemu i formularza aplikacyjnego, a następnie umieścić link na swojej stronie internetowej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania a, o którym mowa w pkt. 7 i Z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało łączne wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie złotych:..), w tym podatek VAT.. zł (słownie złotych: ), w tym: Za poszczególne etapy wypłacona zostanie kwota brutto: a) za projekt Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - ENERGETYKA JĄDROWA. zł; b) za projekt TOP 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. zł. 12. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy projekt, którego prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru sporządzonym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od ostatniego dnia nadsyłania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów. 13. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: dzień i miejsce wykonania usługi; oświadczenie o braku lub istnieniu wad w wykonanej usłudze.

5 14. Płatność za usługę realizowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 15. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy z dwóch źródeł finansowania: 85% z BGK środki unijne, 15% środki z budżetu państwa z rachunku Zamawiającego. 16. Kwota podana w pkt.11 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 17. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznej naprawy narzędzia do rekrutacji. Odpowiednie funkcjonalności muszą być przywrócone przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 18. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia z obsługi narzędzia maks. 2 osób ze strony Zamawiającego w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę. 19. Usługa będzie świadczona przez min. 90 dni od dnia podpisania umowy. 20. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na udostępnieniu narzędzia informatycznego do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej zgodnie z potrzebami Zamawiającego 21. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w razie niewykonania umowy lub w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 2) 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto w razie nienależytego wykonania umowy. 22. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 21 będzie równa bądź przekroczy 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt.11, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę i żądać kary umownej. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje aktualne w całym okresie obowiązywania umowy. 23. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 24. Wykonawca oświadczy, że ma odpowiednie doświadczenie do wykonania zamówienia i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu. 25. Ewentualne spory wynikające na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 26. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

6 1) liczby spodziewanych kandydatów, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 2) terminu zakończenia realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Warszawa, 17.09.2009 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo