ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia zamkniętego pn. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesu. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8 ustawy. 1. Przedmiot zamówienia. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Etap I i II Przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa szkolenia zamkniętego pn. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesu dla pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. II. Etap III Zaimplementowanie opracowanego szkolenia pn. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesu w wersji elektronicznej w standardzie SCORM (Sharable Content Object Reference Model), które zostanie wdrożone do systemu elearningowego (moodle) posiadanego przez Zamawiającego. 2. Zakres, uczestnicy i metoda szkolenia Etap I i II. W ramach niniejszego szkolenia zorganizowane zostaną 3 jednodniowe sesje szkoleniowe dla maksymalnie 70 pracowników Ministerstwa w następujących etapach: 1) Etap I Liczba sesji 1 jednodniowa sesja szkoleniowych Czas trwania 1 sesji 1 sesja szkoleniowa 3 godz. (godz. szkoleniowa = 60 min.). szkoleniowej Liczba uczestników 1 grupa licząca ok. 30 osób Termin szkolenia 3 września 2015 r. lub 10 września 2015 r. Miejsce szkolenia Miejsce zapewnia Zamawiający Uczestnicy szkolenia Pracownicy Ministerstwa zatrudnieni na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej 2) Etap II Liczba sesji 2 jednodniowe sesje szkoleniowych Czas trwania 1 sesji 1 sesja szkoleniowa 6 godz. (godz. szkoleniowa = 60 min.). szkoleniowej Liczba uczestników 2 grupy liczące każda ok. 20 osób Termin szkolenia IV kwartał 2015 r. Miejsce szkolenia Miejsce zapewnia Wykonawca Strona 1 z 8

2 Uczestnicy szkolenia Pracownicy Ministerstwa grupy niejednorodne pod kątem doświadczenia, realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska Liczba sesji szkoleniowych zostanie ostatecznie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że liczba sesji lub uczestników może ulec zmniejszeniu do minimalnie 2 sesji (zmniejszeniu może ulec liczebność osób w grupie lub liczba sesji szkoleniowych). Szkolenia nie mogą odbywać się w tym samym dniu jednocześnie. Szkolenia będą odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szkolenia będą realizowane w godzinach nie wcześniej niż 8:15 i nie później niż 18:30, w tym co najmniej dwie przerwy kawowe po 15-minut oraz przerwa obiadowa trwająca 45 minut. 3. Termin i miejsce szkolenia Etap I i II. Szkolenie zamknięte będzie realizowane w 3 sesjach szkoleniowych, które odbędą się w następujących etapach: 1) Termin realizacji pierwszej sesji szkoleniowej to 3 września 2015 r. lub 10 września 2015 r. Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym lokalizacja będzie w odległości nie mniejszej niż 20 km i nie większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego, tj. Warszawa ul. Hoża 20. Zamawiający nie zapewnia noclegu i transportu Wykonawcy na miejsce szkolenia. 2) Termin realizacji drugiego etapu szkoleń planowany jest w IV kwartale 2015 r., a szczegółowo zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa w Warszawie, zagwarantowana przez Wykonawcę. Wymagania dotyczące sali szkoleniowej: - dotarcie do miejsca szkolenia środkami komunikacji publicznej nie może trwać dłużej niż 20 min (zgodnie z rozkładem w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00), biorąc pod uwagę fakt, iż punktem odniesienia jest Dworzec Centralny w Warszawie lub przystanek/stacja Centrum. odpowiedni standard sali tzn. przestronne, z możliwością zaciemniania i klimatyzacji, - spełnia warunki bhp i ppoż, - sprzęt audiowizualny niezbędny do prezentacji oraz prowadzenia dyskusji (nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego), - zaopatrzona w projektor wideo-komputerowy, tablicę typu flipchart, laptop, ekran, dostęp do Internetu. 4. Program szkolenia Etap I-III. Program szkolenia opracowany przez Wykonawcę powinien zawierać następujące elementy: 1) Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej. Korupcja w Polsce. Korupcja definicje oraz jej skala w Polsce - Metody przeciwdziałania korupcji w polskiej administracji publicznej. Systemowe sposoby zapobiegania i walki z korupcją. Strategie, Polityki, Kodeksy Antykorupcyjne i Etyczne. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata , ze szczególnym uwzględnieniem zadań dla Ministerstwa i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Podejścia ustrukturyzowane i sformalizowane, mieszane, miękkie i jakościowe 2) Analiza ryzyka korupcyjnego. Mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości i zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego. Elementy infrastruktury etycznej urzędu - Rozwiązania techniczne i organizacyjne - Kodeksy etyczne i kodeksy postępowania - Sygnaliści (ang. Whistleblowers)- telefoniczne, mailowe lub osobiste możliwości kontaktu - Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji - Zasady współpracy z organami ścigania - Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym Strona 2 z 8

3 - Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 3) Warsztat ćwiczenia praktyczne, (scenki, case etc.) - Etyka służby publicznej. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce, naruszenia norm etycznych w służbie publicznej. Korupcja jako zjawisko społeczne. Kiedy i dlaczego uczciwi ludzie kradną? - Etyka a prawo. Etyka jako aspekt praktycznego działania. - Budowanie etosu organizacji. Pojęcie konfliktu interesów. - Zarządzanie a korupcja. Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji w zespole. Rola członków grupy w zapobieganiu korupcji. - Mechanizmy korupcyjne. - Przejrzystość działań publicznych. - Sankcje wobec nieetycznych działań urzędników. - Rodzaje dylematów etycznych członków służby publicznej. - Odpowiedzialność prawna członków służby publicznej za zachowania niezgodne z normami etycznymi. - Czy warto walczyć z korupcją? podsumowanie. Ramowy program szkolenia może zostać rozszerzony o elementy zaproponowane przez Wykonawcę, a także zmodyfikowany po konsultacjach z Zamawiającym, jeżeli wprowadzone modyfikacje zwiększą wartość praktyczną szkolenia. 5. Wymagania dotyczące platformy e-learningowej Etap III. Po wykonanej ewaluacji wymagane jest opracowanie (zdigitalizowane) szkolenia na platformę szkoleniową (Moodle 2.8.3) i musi być zgodne z następującymi wymaganiami Standard (specyfikacja) SCORM w wersji 1.2. SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to specyfikacja określająca standardy interoperacyjności i dostępności treści edukacyjnych przeznaczonych do publikacji w sieci Web. SCORM definiuje sposób ponownego wykorzystania gotowych treści. W specyfikacji określono sposób komunikacji między klientem a serwerem oraz standard kompresji treści do prezentacji (ZIP). SCORM wykorzystuje XML. Zawartość SCORM może być przenoszona między dowolnymi systemami LMS wspierającymi tą samą jego wersję. Wykonawca opracuje również instrukcję obsługi dla uczestników szkoleń formacie *.doc. Instrukcja powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy pozwalające na sprawne poruszanie się po ekranach e- learning. Opracowane (zdigitalizowane) szkolenie na platformę szkoleniową powinno spełniać następujące wymagania: - uwzględniać zmiany w szkoleniu wypracowane w ewaluacji, - musi być zrealizowane w całości w języku polskim - powinno składać się z części informacyjnej (teoretycznej), ćwiczeniowej (ćwiczenia typu selftest ) oraz egzaminacyjnej / testowej, - powinno rozpoczynać się graficznym wstępem (intro), - część informacyjna powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w trakcie szkolenia, - musi posiadać dźwięk i głos (nie komputerowe syntezatory), - powinna być zapewniona możliwość włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu, w pojedynczych modułach lub na pojedynczych ekranach. - musi być interaktywne (minimalna liczba ekranów wymagających interakcji użytkownika musi stanowić co najmniej 40% wszystkich ekranów), - powinno zawierać element animowany/nagranie wideo, - powinna być możliwa do przerwania w dowolnym momencie, a później kontynuowana, - musi zawierać zestaw ćwiczeń interaktywnych, pozwalających na samodzielną ocenę postępów w nauce i umożliwiających uzyskanie pełnej informacji zwrotnej na temat stopnia opanowania przez uczestnika zagadnień będących przedmiotem ćwiczeń, Strona 3 z 8

4 - powinno mieć odpowiednio dobraną kolorystycznie szatę graficzną (wyraźna i konsekwentna gradacja różnych typów treści), - powinno być intuicyjne w obsłudze i logicznie podzielone na moduły zgodnie z podziałem dostarczonego materiału merytorycznego. Minimalne wymagania sprzętowe, do których należy dostosować kurs, powinny być nie mniejsze niż: Przeglądarka chrome, internet explorer, firefox, Rozdzielczość minimalnie 1280x Zobowiązania Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia. W ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do następujących czynności: Etap I i II W ramach wynagrodzenia za świadczenie usług szkoleniowych Wykonawca zobowiązany jest do: 1) organizacji i przeprowadzenia szkolenia dotyczy etapu I i II, w tym w szczególności: - opracowania i realizacji programu sesji szkoleniowej dostosowanego do potrzeb szkoleniowych uczestników, - przeprowadzenia szkolenia w określonej formie przez trenera spełniającego wymagania Zamawiającego, - przeprowadzenia pre-testu sprawdzającego poziom wiedzy przed szkoleniem i post-testu - sprawdzającego poziom wiedzy po szkoleniu, - opracowania, powielenia i dostarczenia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych odzwierciedlających program sesji szkoleniowej (w tym notatnik + długopis), - wydania zaświadczenia każdemu uczestnikowi, który wziął udział w szkoleniu, - przeprowadzenia badania efektywności szkolenia za pomocą ankiet badających poziom satysfakcji z odbytego szkolenia, - sporządzenia na podstawie wypełnionych ankiet raportu ewaluacyjnego podsumowującego postawione cele, wyniki testów, wykaz stosowanych narzędzi oraz metod pracy, liczbę zrealizowanych godzin oraz ewentualne określenie dalszych obszarów do rozwoju. Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych dokumentów, tj.: programu szkolenia, materiałów szkoleniowych, ankiet, certyfikatów i raportu ewaluacyjnego. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania drogą elektroniczną uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentów, a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w miarę możliwości uwag Zamawiającego; 2) zapewnienia sali szkoleniowej w dniach szkolenia w terminach ustalonych z Zamawiającym, spełniającej wymagania określone w zapytaniu ofertowym - dotyczy wyłącznie etapu II (tj. 2 jednodniowe sesje szkoleniowe); 3) zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkolenia - dotyczy wyłącznie etapu II (tj. 2 jednodniowe sesje szkoleniowe), w tym: serwis kawowy ciągły w formie bufetu samoobsługowego tj. woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, kawa czarna bez ograniczeń, herbata w saszetkach (czarna, zielona, owocowa) bez ograniczeń parzona wrzątkiem, świeże ciastka i owoce, cukier biały i brązowy, śmietanka lub mleko do kawy; lunch w formie bufetu samoobsługowego z dwóch dań w tym: zupa (2 rodzaje), drugie danie mięsne (2 rodzaje), surówki oraz napoje, Sposób podania: w formie bufetu samoobsługowego z zapewnieniem miejsca na posiłki w tym samym budynku oraz umożliwiające ich spożywanie na siedząco. Wszystkie posiłki oraz przerwy kawowe powinny być zorganizowane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników spotkania (lub wydzielone w tym celu miejsce). Etap III 1) Zaimplementowania opracowanego szkolenia w wersji elektronicznej w standardzie SCORM, w tym w szczególności: Strona 4 z 8

5 a) digitalizacji e-szkolenia w oparciu o opracowane materiały szkoleniowe i ewaluację odzwierciedlające zakres programowy szkolenia przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt. 5, b) opracowania instrukcji obsługi dla uczestników szkoleń formacie *.doc. Instrukcja powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy pozwalające na sprawne poruszanie się po ekranach szkolenia, c) udostępnienia/przekazania Zamawiającemu opracowanego szkolenia w wersji elektronicznej w standardzie SCORM, d) wprowadzenia do e-szkolenia pre i post testu zgodnie z wytycznymi: - pre i post test składa się z tych samych pytań, jak w wersji szkolenia zamkniętego, e) zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego przy ewentualnych problemach funkcjonalnych oraz wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji opracowanego szkolenia w wersji elektronicznej. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania drogą elektroniczną uwag i propozycji dotyczących ww. opracowania, a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w miarę możliwości uwag Zamawiającego. 7. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj.: 1) posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej, (tj. w ramach usługi odpowiadali za następujące elementy: organizacja szkolenia, zapewnienie sali, wyżywienia oraz obsługę logistyczną szkolenia i jego uczestników); Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1). 2) posiadają odpowiadający potrzebom organizatora szkolenia program szkolenia lub zapewniają jego opracowanie i realizację, do oferty należy załączyć program i harmonogram szkolenia, ze wskazaniem na konkretne techniki i narzędzia prowadzenia zajęć (np. dyskusje, studia przypadków, ćwiczenia, praca zespołowa); Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie: załączonego programu i harmonogramu szkolenia oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1). 3) dysponują pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, tj. do realizacji zamówienia wyznaczą trenera, spełniającego łącznie następujące warunki: - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej/szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia szkoleń, - przeprowadził co najmniej 5 szkoleń z obszaru korupcji, każde dla innego odbiorcy, szkolenia powinny być zrealizowane w okresie do 3 lat poprzedzającym termin składania ofert, (Załącznik Nr 2). Wskazanie usługi nieprecyzyjnie, w sposób uniemożliwiający dokonanie weryfikacji jej/ich zakresu lub wykazanie usług niezwiązanych z przedmiotem zamówienia skutkuje odrzuceniem danej usługi z wykazu. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie: CV zaproponowanego trenera oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę Wykazie osób (Załącznik Nr 2), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 4) zapewniają bazę materialną odpowiednią dla szkolenia, w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędne do realizacji programu szkolenia. Strona 5 z 8

6 Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1). 5) zapewniają możliwość dalszego transferu uzyskanej w ramach szkoleń wiedzy i lepszego jej wykorzystania poprzez: udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, bez prawa do sublicencjonowania do opracowanych i wytworzonych specjalnie i wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia utworów mających cechy zindywidualizowane, lub zapewnienie możliwości nieograniczonego czasowo, ilościowo lub terytorialnie rozporządzania przez Zamawiającego materiałami szkoleniowymi w zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych na następujących polach eksploatacji (zwielokrotnianie każdą techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci np. Intranet). Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Na oświadczeniu należy wybrać 1 spośród wyżej wymienionych metod możliwości dalszego transferu uzyskanej w ramach szkoleń wiedzy. 8. Kalkulacja cenowa oferty. W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę (netto i brutto) realizacji zamówienia z podaniem szczegółowego kosztorysu dla poszczególnych elementów, na które składać się będą: - koszty przeprowadzenia szkolenia, tj. koszt jednej jednodniowej sesji szkoleniowej oraz koszt całkowity w tym: wynagrodzenie trenera, przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, jak również koszt ankiet badających poziom satysfakcji z odbytego szkolenia oraz sporządzenia raportu ewaluacyjnego, - koszt jednostkowy wyżywienia w przeliczeniu na 1 osobę oraz koszt całkowity wyżywienia (razem koszty lunchu oraz przerw kawowych), - koszt wynajęcia sali szkoleniowej (w tym koszty wymaganego sprzętu), - całkowity koszt zaimplementowania opracowanego szkolenia w wersji elektronicznej w standardzie SCORM. Cenę oferty należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego lub według własnego wzoru przy uwzględnieniu informacji zawartych w Załączniku Nr 3. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona wybranemu Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zgłoszonej liczby uczestników, uwzględniając podane przez Wykonawcę koszty stałe i koszty osobowe. Usługa szkoleniowa będzie miała charakter usługi kształcenia zawodowego i będzie finansowana w całości ze środków publicznych, a zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. 9. Ocena ofert i kryteria oceny ofert Wstępna ocena formalna w ramach której zostanie sprawdzona kompletność oferty oraz poprawność dokumentów stanowiących składowe oferty. Ocena formalna będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia. Oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełniania wymagań stawianych w ramach postępowania, zgodnie z 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. 2015, Poz. 960) zgodnie z Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1) oraz Wykazem osób (Załącznik Nr 2). Oferty, które nie przejdą pomyślnie oceny formalnej, zostaną odrzucone. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Strona 6 z 8

7 L p. Kryteria oceny 1. Całkowita cena brutto zamówienia Punkty za kryterium cena zostaną przyznane według wzoru: najniższa cena brutto Przyznane punkty = x 60 cena ocenianej oferty brutto 2. Doświadczenie trenera w zakresie liczby przeprowadzonych szkoleń z obszaru korupcji, ponad minimum wymagane w warunku, o którym mowa w ppkt Szkolenia powinny być zrealizowane w okresie do 3 lat poprzedzającym termin składania ofert Punkty za kryterium zostaną przyznane, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Wykazie osób (Załącznik Nr 2),w skali punktowej od 0 do 30 pkt., w tym: 10 pkt. za przeprowadzenie przez trenera od 6 do 10 szkoleń, 20 pkt. za przeprowadzenie przez trenera od 11 do 15 szkoleń, 30 pkt. za przeprowadzenie przez trenera więcej niż 15 szkoleń. 3. Wartość merytoryczna programu szkolenia Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonej propozycji programu szkolenia ze wskazaniem na konkretne techniki i narzędzia prowadzenia zajęć (np. dyskusje, studia przypadków, ćwiczenia, praca zespołowa), w skali punktowej od 0 do 10 pkt, w tym: 5 pkt. za stopień zgodności proponowanego programu z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 5 pkt. za liczbę zaproponowanych technik/narzędzi prowadzenia zajęć i/lub propozycję rozszerzenia programu o elementy zwiększające wartość praktyczną szkolenia - ocena zostanie dokonana pod kątem tego, w jakim stopniu liczba i rodzaj proponowanych technik/narzędzi pozwoli osiągnąć cel oczekiwany przez Zamawiającego, określony w zapytaniu ofertowym. Waga Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Maksy malna liczba pkt. 60 % 60 pkt. 30 % 30 pkt. 10 % 10 pkt. Ocen ofert odbywa się w systemie punktowym - punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową dla poszczególnych ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy złożyć w ramach oferty. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1) skan podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi Załącznik nr 1; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór stanowi Załącznik nr 2 wraz z CV zaproponowanych trenerów; 3) program i harmonogram szkolenia, ze wskazaniem na konkretne techniki i narzędzia prowadzenia zajęć (np. dyskusje, burze mózgów, studia przypadków, ćwiczenia, symulacje, praca zespołowa) oraz ich wymiar godzinowy; 4) przykładowy konspekt materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz demo szkolenia e-learning na płycie CD materiał z dowolnego zakresu tematycznego obrazujący możliwości techniczne wykonawcy (fakultatywnie); 5) informację o sali szkoleniowej, wyposażenie, dojazd do obiektu; 6) informację TAK/NIE czy Wykonawca zatrudnia odpowiednią liczbę niepełnosprawnych określoną w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 j.t.) celem uzyskania obniżenia wpłat na PFRON; 7) kalkulację cenową oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 lub według własnego wzoru przy uwzględnieniu informacji zawartych w Załączniku Nr 3. Strona 7 z 8

8 11. Informacje dodatkowe. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy. Informacja ma na celu m.in. rozpoznanie rynku szkoleniowego i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia tego rodzaju szkolenia. W przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy. W takim przypadku zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Zamawiający poinformuje każdego Wykonawcę o wyniku oceny formalnej, czy oferta spełnia/nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym oraz o wyniku postepowania. Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać nazwę Wykonawcy, adres, NIP, Regon oraz wskazania osoby upoważnionej do złożenia oferty (jeśli jest to konieczne). W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Agatą Łabędą, tel , Załączniki: 1. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 3. Kalkulacja cenowa oferty. Strona 8 z 8

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.53.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262527-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo