Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: , fax: Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: , fax: Warszawa, 03 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Organizacja sześciu 2-dniowych szkoleń dla pracowników Działu Finansowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w grupach ośmioosobowych w tym zapewnienie: trenera specjalisty z zakresu analizy finansowej, w drugim i trzecim dniu szkolenia zakwaterowania w hotelu, usługi gastronomicznej, sali szkoleniowej z wyposażeniem konferencyjnym, TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie z zakresu analizy finansowej. Plan szkolenia: Dzień 1 dojazd uczestników we własnym zakresie Dzień 2 i 3 Szkolenie w formie warsztatów w grupie ok. 8-osobowych prowadzonych przez trenera - specjalisty z zakresu analizy finansowej. Wyjazd uczestników we własnym zakresie Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatów (ok. 16 jednostek lekcyjnych, 1 jednostka lekcyjna = 45 minut) dla pracowników Działu Finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tematu: Analiza finansowa poziom zaawansowany. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi elementami analizy finansowej oraz jej praktycznym zastosowaniem w aspekcie rozliczeń finansowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dodatkowo program musi zawierać zasady ustalania wartości pomocy publicznej oraz analiza

2 finansowa przedsiębiorstw na potrzeby określania stopy referencyjnej. Program warsztatów powinien być jednolity dla każdej z sześciu grup. Szczegółowa tematyka do uzgodnienia z przedstawicielami NCBR. Realizacja zamówienie odbędzie się wg poniższego harmonogramu: Dzień 1 - Środa godz.: 15:00 20:00 przyjazd i zakwaterowanie Dzień 2 - Czwartek godz.: 07:00 9:00 śniadanie godz.: 9:00 10:30 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) godz.: 10:30 10:45 przerwa kawowa godz.: 10:45 12:15 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) godz.: 12:15 13:15 obiad godz.: 13:30 15:00 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) godz.: 15:00 15:15 przerwa kawowa godz.: 15:15 16:45 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) Dzień 3 Piątek godz.: 07:00 9:00 śniadanie godz.: 9:00 10:30 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) godz.: 10:30 10:45 przerwa kawowa godz.: 10:45 12:15 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) godz.: 12:15 13:15 obiad godz.: 13:30 15:00 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) godz.: 15:00 15:15 przerwa kawowa godz.: 15:15 16:45 warsztaty (2 jednostki lekcyjne) powrót do Warszawy 2) Termin realizacji umowy:

3 Preferowane terminy organizacji szkolenia do wyboru: 6 terminów (inny dla każdej grupy) w okresie od 20 czerwca do 30 września 2015 r. 3) Miejsce realizacji zamówienia: Hotel: co najmniej trzygwiazdkowy znajdujący się w odległości do 4 godzin jazdy pociągiem od centrum Warszawy, zlokalizowany w zacisznej okolicy. Pokoje: Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych z pełnym węzłem sanitarnym Liczba osób: podzielonych na grupy 6-10 osobowe. Liczba noclegów: 2 Wyżywienie: - dwa śniadania, - dwa obiady, - serwis kawowy w trakcie dwóch dni szkoleniowych (non-stop). Sale szkoleniowe: - w 2 i 3 dniu szkolenia (czwartek i piątek godz.: 09:00-16:45): zapewnienie jednej sali szkoleniowej dla max.10 osób: - wyposażonej w sprawną klimatyzację, nagłośnienie, projektor, ekran do wyświetlania, flip-chart, wi-fi; - zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczestników z blatem do pisania 4) Zobowiązania Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca zobowiązany jest do: opracowania szczegółowego programu szkolenia, uwzględniającego cele szkolenia wskazane w niniejszym zapytaniu oraz przedłożenia go do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu szkoleniowego; zapewnienia trenera/ów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie tematu szkolenia (potwierdzoną dyplomem co najmniej magistra ekonomii lub pokrewnym, doświadczeniem zawodowym z zakresu finansów oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z tematu Analiza finansowa lub pokrewnym, publikacjami, etc); wymagane referencje.

4 W powyższym zakresie trener musi posiadać co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu analiz finansowych. W ramach doświadczenia zawodowego trener musi wykazać się zrealizowaniem co najmniej 200 analiz finansowych. Ponadto, trener musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 szkoleń z zakresu objętego niniejszym zamówieniem. opracowania, powielenia i dostarczenia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych; przekazanie materiałów w wersji elektronicznej pozwalającej na ich zamieszczenie w zasobach edukacyjnych Zamawiającego. przygotowania imiennego zaświadczenia każdemu uczestnikowi, który wziął udział w szkoleniu; przekazanie zbiorczo zaświadczeń pracodawcy; przygotowania raportu poszkoleniowego na podstawie metodologii przekazanej przez Zleceniodawcę; Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość osobistego spotkania z trenerami w celu dokonania ostatecznego wyboru. W przypadku braku akceptacji Zleceniobiorca przedstawi propozycję kolejnych trenerów. Ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia 5) Sposób płatności: Płatność jednorazowa, po wykonaniu umowy w terminie 21 dni od dostarczenia faktury po zakończeniu ostatniego modułu lub w dwóch transzach po zakończeniu trzeciego i szóstego modułu, przelewem na konto Zleceniobiorcy. Szkolenie służy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kierowanych pracowników oraz w całości jest finansowane ze środków publicznych, w związku z czym usługa będzie zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 6) Termin złożenia oferty: Oferty (scan podpisanej oferty) należy przesyłać na adres

5 w terminie do 10 czerwca 2015 r. do godz W ofercie proszę przedstawić: kompleksową cenę realizacji usługi, CV trenera/ów, zestawienie przeprowadzonych szkoleń z zakresu analizy finansowej (lub pokrewnego) zawierające: temat szkolenia, nazwę podmiotu na rzecz którego było realizowane szkolenie, liczbę godzin szkoleniowych oraz proponowany przez nich program zajęć w drugim dniu szkolenia, a także potwierdzenie warunku w zakresie doświadczenia zawodowego, propozycję trzech miejsc realizacji szkolenia wraz z podaniem lokalizacji, adresu strony internetowej, zdjęciami obiektów. propozycję 7 terminów (jeden rezerwowy). 7) Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje: cena szkolenia o wadze 50 %, program szkolenia 50 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kompetencji trenerów podczas rozmów bezpośrednich. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 1) Cena - 50 % 2) Ramowy program szkolenia 50 % Kryterium nr 1 "Cena" oceniane będzie w następujący sposób: najniższa zaoferowana cena brutto X1 = x 50 cena ocenianej oferty brutto gdzie: X1 - wartość punktowa ocenianego kryterium W kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

6 Kryterium nr 2 Ramowy program szkolenia - w niniejszym kryterium oceniana będzie zgodność zaproponowanego programu z tematem wskazanym w niniejszym zapytaniu. W powyższym kryterium można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska łącznie największą łączną liczbę punktów w obydwóch kryteriach (obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub kilkoma wykonawcami. Oferty złożone po terminie Zamawiający odrzuci. Dokładna liczba uczestników (noclegów i wyżywienia) może ulec zmianie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia o +/-20%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 8) Kontakt Paweł Skubida Dział Finansowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa tel:

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo