Szczegółowy opis zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Zamówień publicznych w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach publicznych realizowanych w projektach UE. Szkolenie jest skierowane do pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zajmujących się m.in. kontrolą zamówień publicznych oraz nadzorowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I i II PO KL, a także Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL. Do zadań departamentu należy m.in. realizacja i monitorowanie projektów, przygotowanie i weryfikacja wniosków o płatność, prowadzenie kontroli projektów na miejscu oraz prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem faktycznego i prawnego uzasadnienia, co wiąże się z ponoszeniem przez pracowników odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. II. Cel zamówienia Celem szkolenia jest praktyczne omówienie newralgicznych obszarów zamówień publicznych, zaznajomienie uczestników z najnowszymi zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia. Szkolenie zaplanowane zostało zgodnie z indywidualnymi programami rozwoju zawodowego pracowników Departamentu Wdrażania EFS. III. Zakres zamówienia Termin szkolenia i czas trwania: Szkolenie jednodniowe dla maksymalnie 20 osób, planowane w terminie październik/listopad 2014 r. Minimalna liczba godzin zajęć merytorycznych w ramach jednego dnia szkoleniowego 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw kawowych oraz jednej przerwy obiadowej (zajęcia od 8.15 do 16.15). 1

2 Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Warszawy, czas dojazdu max. 15 min. od Dworca Centralnego jednym środkiem transportu publicznego, według obowiązującego rozkładu jazdy ZTM. Sale, w których będą się odbywały szkolenia muszą być odpowiednio nagłośnione, posiadać dzienne oświetlenie i być wyposażone w rzutnik multimedialny i laptop. Wykonawca oznakuje salę, w której będzie się odbywało szkolenie zgodnie z zasadami oznakowania projektów PO KL. Adresaci szkolenia: Maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, imienna lista uczestników zostanie przekazana przez Zamawiającego na 3 dni przed terminem szkolenia. Wymagania odnośnie formy zajęć: Zajęcia poprowadzone w formie wykładowo-warsztatowej z częścią teoretyczną wprowadzającą oraz pracą na przykładowych dokumentach, studia przypadków itp. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, wydrukowane w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników. Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia obejmujące lunch i trzy przerwy kawowe. Propozycję menu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. Miejsce wydawania posiłków powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się szkolenie, w oddzielnym pomieszczeniu niż sala, w której będą prowadzone zajęcia. Przygotowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe, w tym certyfikaty, muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określony w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL. Logotypy w wersji kolorowej i mono dostępne są na stronie: Wszystkie materiały i certyfikaty muszą ponadto zawierać poniższy tekst: Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. Zakres organizacyjny szkolenia Wykonawca szkolenia będzie zobowiązany do: zbadania potrzeb szkoleniowych uczestników, przygotowania szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia i uzgodnienia go z Zamawiającym, 2

3 merytorycznego przygotowania i wydrukowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia (w tym prezentacji), zapewnienia odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej, przeprowadzenia zajęć, przygotowania i wręczenia certyfikatów ze szkolenia z wyszczególnionym tematem szkolenia, terminem szkolenia oraz nazwiskiem prowadzącego. Wzór certyfikatów powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego, przygotowania i przekazania Zamawiającemu arkuszy indywidualnej oceny szkolenia oraz sprawozdania podsumowującego szkolenie, przekazania Zamawiającemu listy obecności oraz rejestru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i 1 egz. materiałów szkoleniowych, zapewnienia możliwości konsultowania z prowadzącym tematów omawianych podczas szkolenia, m.in. podczas przerw oraz w okresie 14 dni po zakończeniu szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. V. Zakres tematyczny szkolenia Szkolenie powinno być dostosowane do specyfiki pracy Departamentu Wdrażania EFS i uwzględniać procedurę udzielania zamówień publicznych z punktu widzenia Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro, nowelizacji ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. oraz najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach publicznych realizowanych w projektach UE. Wykonawca opracuje autorski program szkolenia z uwzględnieniem m.in. poniższych zagadnień: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 25 lipca 2014 r., zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości euro, obowiązki Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości euro, ocena rzetelności i efektywności Wykonawcy, nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia, nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów, procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji, poszerzenie katalogu kryteriów oceny ofert, badanie ofert, formalności stosowane przy wyborze Wykonawcy. Jak dokumentować wybór Wykonawcy, sposoby oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych, skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów, obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, 3

4 najczęstsze nieprawidłowości związane ze stosowaniem PZP, naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście ustawy PZP, wymierzanie korekt finansowych w kontekście stwierdzonych nieprawidłowości. VI. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy Wykonawca wraz z ofertą przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: oświadczenie o posiadaniu co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej wraz z wykazem programów szkoleniowych realizowanych w ostatnim roku, wykaz powinien zawierać tytuł, nazwę odbiorcy oraz termin realizowanego szkolenia, do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wybranych trzech usług szkoleniowych realizowanych w ostatnim roku; wykaz doświadczenia trenerów proponowanych do przeprowadzenia szkolenia, zapewniających właściwie wykonanie usługi, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji (CV, referencje) i liczby przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie związanym z tematyką ww. szkolenia, informacje o bazie materialnej odpowiedniej do poprowadzenia szkolenia. VII. Kryteria oceny ofert Wybór Wykonawcy szkolenia odbędzie się w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena 60 % Najwyższą liczbę punktów - 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru: Cena brutto oferty najniższej x 100 pkt x 60% Cena brutto oferty ocenianej W kryterium cena, oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 2. Doświadczenie trenera 40% Doświadczenie trenera w zakresie związanym z tematyką ww. szkoleni oceniane będzie na podstawie złożonego CV, referencji oraz wykazu doświadczenia. W wykazie doświadczenia trenerów należy wskazać szkolenia i/lub warsztaty oraz liczbę godzin szkoleniowych. Przy wyborze trenera będzie brane pod uwagę jego doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, jak i w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W kryterium doświadczenie trenera oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający przyzna punkty za kryterium doświadczenie trenera w następujący sposób: 4

5 za staż pracy w zakresie, którego dotyczy zapytanie ofertowe: od 2 do 5 lat 7 pkt od 6 do 10 lat 14 pkt. powyżej 10 lat 20 pkt. za liczbę zrealizowanych szkoleń w zakresie, którego dotyczy zapytanie ofertowe: od 2 do 3 referencji 7 pkt. od 4 do 7 referencji 14 pkt. powyżej 7 referencji 20 pkt. Wykonawca może uzyskać podczas badania i oceny oferty maksymalnie 100 punktów. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. VIII. Informacje dotyczące naboru ofert Oferty wraz ze skanami ww. dokumentów należy przesyłać do 23 października 2014 r. do godz w wersji elektronicznej, na adres mailowy: Ze względu na ograniczenia poczty elektronicznej w przyjmowaniu dużych plików należy potwierdzić telefonicznie wpływ oferty na ww. adres mailowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ww. dokumentów w wersji papierowej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w szkoleniu weźmie udział mniejsza liczba uczestników (niż pierwotnie zakładano) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: 80% kosztów szkolenia (w przeliczeniu na liczbę uczestników szkolenia) w całości ryczałtem; 20% kosztów szkolenia (w przeliczeniu na liczbę uczestników szkolenia) wg stawki jednostkowej. W ofercie należy podać całościową kwotę netto i brutto realizacji zamówienia oraz cenę jednostkową w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku (VAT) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane ze środków publicznych z wyłączeniem sytuacji posiadania odmiennej interpretacji organu podatkowego lub innej. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie opierała się na wzorach umów obowiązujących w MPiPS. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowych informacji udziela: Pani Wioletta Włodek, tel.:

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo