Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (III kw roku.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (III kw. 2013 roku.)"

Transkrypt

1 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (III kw roku.) Summary 3 Najważniejsze fakty i komentarze 4 1. Rynek nieruchomości porównanie międzynarodowe 5 2. Podaż lokali mieszkalnych 6 3. Popyt na lokale mieszkalne 9 4. Tendencje cenowe 11 Quarterly Residential Real Estate Market Report (Q3 2013) Summary 3 1. Real Estate Market in Poland and European countries 5 2. The supply of dwellings 6 3. The demand for dwellings 9 5. Price trends 11 Przygotowały/ Prepared by: Martyna Dziubak Monika Orłowska Warszawa, 6 grudnia

2 Niniejszy raport przedstawia tendencje na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kw roku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się cen. Ponadto poniższy materiał prezentuje oczekiwania, co do przyszłych tendencji występujących na analizowanym rynku. Szczegółowe informacje na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych i niemieszkalnych oraz ziemi ornej otrzymają również Państwo kontaktując się z pracownikami Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. This report presents trends in the Polish real estate market in the Q3 of 2013, with particular emphasis on the price fluctuations. In addition, the following material presents the expectations concerning future trends for the analyzed market. Detailed information on the real estate market, non-residential building and agricultural lands you can also receive by contacting with the staff of the Macroeconomic and Sector Analyses Department. Kontakt/ Contact: Monika Orłowska Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych/ Macroeconomic and Sector Analyses Department Centrala BGŻ S.A. / BGŻ S.A. Headquarters ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa tel ; , fax

3 Summary Further improvement on the Asian and American housing market was observed in Q In 27 out of 34 analysed countries in the world, the growth in housing prices was reported. In USA the prices grew by 7.2% y/y (in Q the increase amounted to 3.2% y/y). In Europe the prices were falling in the countries most affected by the crisis in Cyprus (-13.0% y/y) and Greece (-11.6% y/y). However we observed the improvement on the housing market in more and more countries. Similarly to the previous quarter in Q the highest rate of growth was reported in Turkey (15.8% y/y). The upward trend in demand for dwellings maintained in Q (according to REAS quarterly change in sale grew to 18% from 9% in Q2 2013). The sale of 9,6 thou. dwellings on the primary market in the 6 largest cities is comparable to the boom in At the same time the number of unsold apartments decreased by 8.5% q/q. The high demand was supported by cash buyers and growing number of clients taking mortgage loans. In Q both number and value of new mortgage loans increased by 4% q/q (according to AMRON-Sarfin). However the annual rates remained below 0 the value was lower by 5.0% and the number by 9.7%. Q was the next period when the number of dwellings put into offer was lower than the number of completed apartments. At the same time the analysed quarter has been the first for the year, in which the growth in the number of dwellings started in the last 12 months was observed (according to CSO growth by 9.2% q/q). Moreover the statistics on supply are still disturbed by impact of so called Developer Act. In the period preceding its implementation, the CSO data showed very high rates of started development investments (increase by 74.7% y/y in April 2012) and building permits (increase by 72.2% y y in April 2012). These projects are currently implemented and the share of investments with escrow account standing at 12 % (according to REAS) is still negligible. Especially, when taking into account that in Q the growth in the number of started development dwellings amounted to 35.4% y/y (according to CSO). In Q we observed further housing price stabilization in most Polish cities. The average price of acquired apartment in Q amounted to PLN/sqm and was lower by -4.4% y/y (according to AMRON). Some developers inform that, facing the growth in demand, in analysed period they slightly increased the price or reduced the bonuses in selected investments to research the sustainability of this improvement. In the coming quarters we expect the maintaining of relatively high level of dwellings sale. Similarly to Q1-Q cash buyers will the important group of clients. At the same time the share of customers taking mortgage loans will grow thanks to historically low rates. In Q4 we suppose that demand of clients, who want to finance the purchase by credit in 100%, will be higher than in the first quarters of 2013 (after 1 st January 2014 it will be impossible according to amendment of Recommendation S). From the beginning of 2014 the sale will be supported by government scheme MdM. The consolidation of development sector in medium-term is still likely, despite growth in the number of dwellings started. The currently reported low revenues are the result of low margin projects from years Simultaneously the average operating profit margin at 8% (Q1-Q according to PONT Info) is high in comparison to other industries. Delays in payments are the main problem in the sector, while the stability of entities is determined by access to cash, also from banking loans or bonds issue. For small developers the main problem is in foundation of an escrow account. With the difficult entry of new players on the market, big and stable entities will benefit. Furthermore this factor can accelerate process of sector consolidation. 3

4 Najważniejsze fakty i komentarze Obserwowano dalszą poprawę sytuacji na azjatyckim i amerykańskim rynku nieruchomości w II kw r. W badanym okresie w 27 z 34 przeanalizowanych krajów świata nastąpił wzrost cen mieszkań. W USA ceny wzrosły o 7,2% r/r (w II kw r. wzrost wynosił 3,2% r/r). W Europie nadal spadały ceny mieszkań w krajach najsilniej dotkniętych kryzysem, tj. na Cyprze (-13,0% r/r) i w Grecji (-11,6%). Jednakże w coraz większej liczbie europejskich krajów notowana jest poprawa. Podobnie jak w I kw. br. najwyższa dodatnia dynamika cen wystąpiła w Turcji (15,8% r/r). Trend wzrostu popytu na mieszkania w III kw r. został utrzymany (kwartalna dynamika wzrosła do 18% z 9% w II kw br.; wg REAS). Sprzedaż lokali na poziomie 9,6 tys. na rynku pierwotnym w sześciu największych aglomeracjach jest porównywalna do okresu boomu 2007 r., a liczba niesprzedanych gotowych mieszkań spadła o 8,5% kw/kw. Wysoki popyt został zrealizowany dzięki wsparciu ze strony nabywców gotówkowych oraz rosnącemu udziałowi klientów korzystających z kredytu hipotecznego. W III kw. br. wzrosła o ok. 4% kw/kw zarówno wartość jak i liczba nowo podpisanych umów o kredyt hipoteczny (wg AMRON- Sarfin). Przy czym w ujęciu rocznym dynamiki pozostają ujemne, wartość niższa o 5.0%, a liczba o 9,7%. III kw r. był kolejnym okresem wprowadzenia do sprzedaży mniejszej liczby mieszkań względem dodanych do użytkowania. Jednocześnie analizowany kwartał był pierwszym od ponad roku w którym odnotowano wzrost liczby rozpoczętych w ciągu ostatnich 12 miesięcy budów deweloperskich (wzrost o 9,2% kw/kw; wg GUS). Ponadto w dalszym ciągu statystyki podażowe są zaburzone oddziaływaniem tzw. ustawy deweloperskiej. W okresie bezpośrednio poprzedzającym jej wprowadzenie, dane GUS pokazywały bardzo wysokie współczynniki liczby nowych rozpoczętych inwestycji deweloperskich (wzrost o +74,7% r/r w kwietniu 2012 r.) i wydawanych pozwoleń na budowę (wzrost o +72,2% r/r w kwietniu 2012 r.). Obecnie projekty te są realizowane, a udział inwestycji objętych rachunkiem powierniczym równy 12% (wg REAS) w dalszym ciągu jest nieznaczny. Szczególnie jeśli w samym III kw. br. wystąpił 35,0% r/r wzrost liczby rozpoczętych budów deweloperskich (wg GUS). Stabilizacja cen mieszkań w III kw r. była kontynuowana. Średnia arytmetyczna wartość 1 m. kw. nabytego w III kw r. mieszkania w kraju wyniosła zł i była niższa o -4,4% r/r (wg AMRON). Część deweloperów informuje, że na fali wzrostu popytu, już w tym okresie nieznacznie podniosła ceny lub zmniejszyła skalę bonusów w wybranych inwestycjach, zaczynając sondować trwałość tej poprawy. W najbliższych kwartałach oczekujemy utrzymania relatywnie wysokiego poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych. Podobnie jak w I-III kw. br. ważną grupą klientów stanowić będą nabywcy gotówkowi. Jednocześnie wzrośnie udział klientów finansujących się kredytem, pośrednio dzięki najniższym w historii stopom procentowym. W IV kw r. większego niż w pierwszych kwartałach br. popytu na kredyt można spodziewać się również ze strony klientów chcących w 100% sfinansować zakup lokalu kredytem (po 1 styczna 2014 r. będzie to niemożliwezgodnie z nowelizacją Rekomendacji S). Od początku 2014 r. sprzedaż mieszkań wspierana będzie rządowym programem MdM. Konsolidacja branży deweloperskiej w średnim okresie w dalszym ciągu jest prawdopodobna, pomimo wzrostu liczby rozpoczynanych inwestycji. Notowane obecnie niskie przychody branży to efekt realizacji nisko marżowych projektów mieszkaniowych z lat Jednocześnie 8% średnia stopa zysku operacyjnego (I-III kw r., wg PONT Info) na tle innych branż jest wysoka. Problemem pozostają opóźnienia w płatnościach, a o stabilności podmiotu często decyduje dostęp do gotówki, również tej pochodzącej z kredytu bankowego czy emisji obligacji. Problemem dla małych deweloperów staje się założenie rachunku powierniczego. Przy utrudnionym wejściu na rynek nowych podmiotów w całym procesie zyskają duzi, stabilni deweloperzy. Ponadto czynnik ten może przyśpieszyć proces konsolidacji branży. 4

5 Szwajcaria Szwecja Finlandia Kanada Rosja Wielka Brytania Irlandia Łotwa - Ryga Słowacja Litwa - Wilno Bułgaria Portugalia Holandia Rumunia Chorwacja - Zagrzeb Grecja Cypr - Nikozja Hong Kong Turcja Indie - Delhi Brazylia - Sao Paulo Chiny - Pekin Indonezja Japonia - Tokio Dania Estonia - Talin USA (FHFA) Ukraina - Kijów Tajlandia Niemcy Norwegia Australia Islandia Singapur 1. Rynek nieruchomości porównanie międzynarodowe W II kwartale 2013 r. obserwowana była dalsza poprawa sytuacji na światowym rynku nieruchomości. W 27 z 34 analizowanych krajów (patrz tabela poniżej) ceny nieruchomości wzrosły. W 19 z nich dynamika wzrostu była wyższa od notowanej w II kw r. Pomimo ożywienia wciąż najsłabsza sytuacja na tle globalnym panowała na rynku europejskim. Chociaż w 15 krajach odnotowano wzrosty cen, to jednak 7 europejskich krajów było jedynymi, które w II kw r. charakteryzowały się ujemną dynamiką cen nieruchomości. Najgłębsze spadki cen obserwowano w krajach borykających się z wysokim zadłużeniem na Cyprze (-13,0% r/r) oraz w Grecji (-11,6% r/r). Natomiast najwyższe wzrosty cen miały miejsce w Turcji (15,8% r/r), Danii (8,8% r/r) i Estonii (8,6% r/r). W dalszym ciągu obserwowano poprawę sytuacji na amerykańskim rynku mieszkaniowym. Dzięki wyższym niż oczekiwane odczytom makroekonomicznym i poprawie aktywności budowlanej ceny nieruchomości wzrosły. W analizowanym okresie dynamika cen wyniosła 7,2% r/r, podczas gdy w II kw r. utrzymywała się na poziomie 3,2% r/r. Najlepsza sytuacja panowała na azjatyckim rynku nieruchomości, do czego przyczyniło się obserwowane ożywienie gospodarcze. Najwyższe wzrosty cen zanotowano w Hong Kongu (18,4% r/r), Indiach (15,7% r/r) i Chinach (13,5% r/r). We wszystkich analizowanych krajach poza Indiami, dynamika wzrostu cen była wyższa niż w II kw r. Roczna dynamika cen mieszkań (w %) Cypr - Nikozja Portugalia Grecja Holandia Zmiana cen mieszkań (r/r w %) Rumunia Bułgaria Szwecja Finlandia Wielka Brytania Irlandia Słowacja Litwa - Wilno Dania Estonia - Talin USA (FHFA) Ukraina - Kijów Niemcy Norwegia Turcja Chiny - Pekin Q Q Źródło: Global Property Guide Hong Kong [%] Q ,0 10,7 17,0 19,9-3,0 3,7-2,1-2,0 7,6 3,4 3,5-0,4 6,7 6,7-1,8 7,7 1,9 Q ,4 15,8 15,7 14,0 13,5 10,7 9,2 8,8 8,6 7,2 6,2 6,2 5,4 5,4 5,1 4,9 4,1 Q ,8-2,9 1,0 5,4 0,0-1,1-14,4 4,8-2,3-1,0-2,6-7,9-8,1-4,6-4,6-11,4-5,3 Q ,2 3,0 2,1 1,8 1,5 1,4 1,2 0,6 0,2 0,2-2,2-2,4-4,7-5,4-6,3-11,6-13,0 Źródło: Global Property Guide 5

6 [ tys.] [%] 2. Podaż lokali mieszkalnych W III kw r. na rynku nieruchomości zmniejszyła się nadpodaż mieszkań, jednak dostępna oferta lokali na rynku pierwotnym i wtórnym pozostaje wysoka. Co prawda w ostatnich 12 miesiącach spadła liczba oddanych do użytkowania lokali, to wraz ze wzrostem popytu na tym rynku, III kw. br. był pierwszym okresem z dodatnim saldem liczby rozpoczętych budów od wprowadzenia ustawy deweloperskiej. Pomimo, że wskazana ustawa obowiązuje już ponad rok większość nowych inwestycji nie posiada rachunku powierniczego Mieszkania oddane do użytkowania: pozostałe spółdzielcze indywidualne sprzedaż lub wynajem Dynamika l.mieszkań indywidualnych (prawa oś) Dynamika l.mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (prawa oś) Wg danych GUS w III kw r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 35,3 tys., tj. spadek o 4,2 % r/r i wzrost o 12,5% kw/kw (przy czym kwartalny wzrost częściowo ma charakter sezonowy). W analizowanym okresie wzrosła liczba oddanych mieszkań indywidualnych o 0,9 % r/r, spadła zaś lokali deweloperskich o 11,0 % r/r (kat. na sprzedaż lub wynajem ). W III kw. br. obie kategorie stanowiły 94,1% ogółu gotowych lokali. Przeciwnie do poprzedniego kwartału wzrost odnotowano w przypadku mieszkań spółdzielczych (o 22,3% r/r) oraz spadek ilość oddanych pozostałych mieszkań (komunalne, zakładowe, społeczne czynszowe), które stanowią marginalną część rynku. Jednocześnie od początku 2013 r. przybyło na rynku o 1,5% r/r mniej gotowych mieszkań (dodatnia dynamika dotyczyła jedynie mieszkań indywidualnych). Z uwagi na specyfikę polskiego rynku nieruchomości i duży udział w sprzedaży lokali z inwestycji będących jeszcze w realizacji to o wielkości nowej podaży decyduje także liczba rozpoczętych oraz wydanych pozwoleń na budowę. W III kw r. dynamiki obu tych kategorii poprawiły się. Jednocześnie o ile w przypadku rozpoczętych budów odnotowano już dodatnią dynamikę, to kwartalna liczba wydanych pozwoleń była w dalszym ciągu niższa względem III kw r. Wg danych GUS w III kw. br. rozpoczęto budowę 38,9 tys. mieszkań, tj. wzrost o 7,8% r/r. Wynik ten został osiągnięty przy spadku liczby rozpoczynanych indywidualnych budów (-4,3% r/r) i istotnym wzroście mieszkań deweloperskich (35,4% r/r). W przypadku wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań, ich liczba zmniejszyła się w każdej z wyróżnianych form budownictwa, w tym w przypadku budownictwa indywidualnego o -4,8% r/r a przeznaczonego na sprzedaż i wynajem o -6,4% r/r Źródło: GUS

7 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q [tys.] Wzrost sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w 2013 r. ma swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby rozpoczynanych nowych inwestycji deweloperskich. Jednocześnie w dalszym ciągu statystyki zaburzane są m.in. efektem wysokiej bazy z II kw r., w szczególności skumulowanej liczbie ofert wprowadzanych na rynek w kwietniu ub. r., których sprzedaż była/lub jest zawieszona (wejście w życie ustawy deweloperskiej). Pogorszenie koniunktury w budownictwie indywidualnym to przede wszystkim pochodna krajowego spowolnienia gospodarczego i utrzymywania się dużej niepewności co do przyszłej kondycji rynku pracy. Budownictwo mieszkaniowe w III kw r. Mieszkania, których budowę rozpoczęto Utrzymywanie od kilku kwartałów niższej liczby wprowadzanych do sprzedaży względem oddawanych do użytkowania mieszkań pokazują dane REAS. W III kw r. w sześciu głównych aglomeracjach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) wprowadzono do sprzedaży 5,3 tys. mieszkań, co oznacza spadek o 1,0 tys. kw/kw. Wielkość ta jest ok. 3 tys. mniejsza w odniesieniu do średniej kwartalnej z ostatnich trzech lat (ok. 8 tys.). Ponadto, wg REAS liczba mieszkań oferowanych do sprzedaży w tych miastach na koniec III kw r. zmniejszyła się do poziomu 44 tys. (w II kw r. było 50,5 tys.), z czego 13,8 tys. stanowiły mieszkania gotowe niesprzedane (spadek o 8,5% kw/kw). Zmniejszenie skali rozpoczynanych nowych inwestycji mieszkaniowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (zbliżone do spowolnienia z przełomu końca 2009 r. i początku 2010 r.) będzie prowadziło w kolejnych kwartałach do wyhamowania ilości mieszkań oddanych do użytkowania. Szacujemy, że najsilniej będzie ono odczuwalne w II połowie 2014 r. i I połowie 2015 r. W dużych aglomeracjach, szczególnie w Warszawie lukę tą będą starały się wypełniać lokale z inwestycji noworozpoczynanych. Nabywcy mieszkań w tych lokalizacjach charakteryzują się większą skłonnością do inwestycji w tzw. dziury w ziemi względem klientów Mieszkania -wydane pozwolenia Mieszkania oddane do użytkowania Liczba Zmiana r/r Liczba Zmiana r/r Liczba Zmiana r/r Spółdzielcze ,5% ,5% ,3% Indywidualne ,3% ,8% ,9% Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ,4% ,4% ,0% Pozostałe * ,6% ,0% ,6% Ogółem ,8% ,6% ,2% *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe Źródło: GUS Realizowane i planowane budownictwo mieszkaniowe przeznaczona na sprzedaż lub wynajem (liczone za ostatnie 4 kwartały na koniec kwartału) ok. 2 letni okres prac budowlanych mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia mieszkania, których budowę rozpoczęto mieszkania oddane do użytkowania z mniejszych miejscowości. Wykres obok pokazuje, że wzrost zainteresowania nabyciem mieszkań zachęca deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Tym samym w III kw. br. pierwszy raz od ponad roku odnotowano wzrost liczby rozpoczętych w ciągu ostatnich 12 miesięcy budów deweloperskich. Dodając do tego nieruchomości wprowadzone do sprzedaży przed wejściem w życie tzw. ustawy deweloperskiej r., których faktyczna sprzedaż 7 Źródło: GUS

8 I-III 2007 I-IX 2007 I-III 2008 I-IX 2008 I-III 2009 I-IX 2009 I-III 2010 I-IX 2010 I-III 2011 I-IX 2011 I-III 2012 I-IX 2012 I-III 2013 I-IX 2013 została zawieszona, szacujemy że zdolność deweloperów do odbudowania podaży (mierzona liczbą dostępnych ofert na rynku, a nie mieszkań oddanych do użytkowania) w relatywnie krótkim czasie jest wysoka. Jednocześnie konsolidacja branży deweloperskiej w średnim okresie powinna się nasilić. Kondycja finansowa części podmiotów nie jest korzystna (patrz wykres obok). Spadek przychodów z branży powiązany jest z kończeniem i oddawaniem do użytkowania mieszkań z nisko marżowych projektów. Jednak śr. 8% stopa zysku operacyjnego (I-III kw. 2013r.) na tle innych sektorów gospodarki krajowej jest wysoka. Problemem pozostają opóźnienia w płatnościach, a o stabilności podmiotu często decyduje stan gotówki. Problemem dla małych podmiotów często staje się założenie rachunku powierniczego, bez którego nowe inwestycje nie będą realizowane. Obecnie wg REAS tylko 12% inwestycji jest objętych takim rachunkiem 1,10% 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw z branży Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. QR (płynność szybka) Źródło: PONT Info Gospodarka, dane dotyczą podmiotów dużych, > 49 prac. (banki prowadzą ich ok. 300). Ponadto postrzeganie przez banki branży deweloperskiej jako sektora podwyższonego ryzyka i utrzymywanie dużej awersji do kredytowania tego typu podmiotów sprzyja rozwojowi rynku obligacji. Przy utrudnionym wejściu na rynek nowych podmiotów w całym procesie zyskają duzi, stabilni deweloperzy. To oni już dziś nieznacznie podnosząc ceny lub zmniejszając skalę bonusów, zaczynając sondować trwałość obserwowanej poprawy popytu. Ten niekorzystny efekt ustawy deweloperskiej może istotnie przyśpieszyć normalny/rynkowy proces konsolidacji branży. Zmiany po stronie podaży może przynieść rządowy program Fundusz mieszkań na wynajem. Przedsięwzięcie to realizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, ma docelowa wprowadzić na rynek wynajmu ok. 20 tys. lokali mieszkalnych w ciągu 3 lat. Środki z budżetu państwa na ten cel mają wynieść ok. 5 mld zł. Z nich wspomniany fundusz inwestowałby w nieruchomości przede wszystkim w największych miastach Polski, a następnie wynajmował wykończone pod klucz mieszkania o powierzchni 50-60m2 za czynsze, który pozwoliłyby na zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie 4% rocznie. Potencjalne korzyści, jakie fundusz przyniesie dla deweloperów będą jednak zależały od tego, czy będzie on nabywał od nich mieszkania czy zdecyduje się samodzielnie pełnić rolę inwestora, przy czym ta pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Ponadto, rentowność tych przedsięwzięć dla deweloperów może okazać się niska. Dlatego w największym stopniu skorzystać na uruchomieniu funduszu mogą duzi deweloperzy posiadający w portfelu niezagospodarowane grunty bądź mniejsze firmy, które nie mogą rozpocząć budowy na swoich gruntach ze względu na niemożność założenia rachunku powierniczego. Od strony popytu fundusz może zmniejszyć zapotrzebowanie na małe mieszkania, nabywane do tej pory przez studentów i singli. Przyczyni się także do zmniejszenia średnich stawek czynszu. Według planów fundusz powinien zacząć działać w I kw r., rozmowy z deweloperami chętnymi na sprzedaż puli mieszkań prawdopodobnie już trwają. 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% OPM1 (stopa zysku operacyjnego) (prawa oś) 8

9 3. Popyt na lokale mieszkalne Sprzedaż mieszkań w III kw r. na rynku pierwotnym była wysoka (pomimo okresu wakacyjnego, w trakcie którego sezonowo popyt spada), zbliżona do statystyk notowanych w okresie boomu 2007 r. Wg danych REAS w analizowanym kwartale liczba transakcji na rynku mieszkaniowym w sześciu największych aglomeracjach wyniosła ponad 9,6 tys. Dynamika sprzedaży mieszkań przyśpieszyła w III kw. br. do 18% kw/kw z 9% w II kw. br. (sprzedano 8,1 tys. lokali). Od początku 2013 r. w tych miastach podpisano umowy na nabycie 33,5 tys. lokali mieszkalnych (dla porównania sprzedaż w okresie IV kw r.- III kw r. wyniosła 29,6 tys. lokali). Statystyki REAS potwierdzają publikowane przez deweloperów wyniki sprzedażowe. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych przez wybranych giełdowych deweloperów Deweloper I II III IV I II III IV I II III Robyg Gant Development * bd. bd. JW. Construction * Dom Development Polnord Ronson Europe Budimex Nieruchomości Marvipol Inpro Wikana *brutto bez rezygnacji Źródło: Parkiet, PAP Z informacji deweloperów wynika, że na rynek powrócili nabywcy gotówkowi i klienci z dużym kapitałem własnym wsparci częściowo kredytem. Niskie krajowe stopy procentowe sprzyjają wycofywaniu środków z depozytów bankowych i lokowaniu ich w zakup nieruchomości. Ponadto czynnik ten istotnie zmniejszył również koszty kredytu hipotecznego i wpłynął na wzrost popytu na niego. W III kw r. wartość nowo podpisanych umów kredytowych wyniosła 9,5 mld zł, tj. wzrost o 4% kw/kw i ich liczba stanowiła sztuk (wzrost o 3,84% kw/kw). Przy czym w ujęciu rocznym dynamiki pozostają nadal ujemne, w analizowanym kwartale wartość była niższa o 5,0%, a liczba o 9,7%. Popyt na mieszkania rośnie, ponieważ perspektywa szybkiego zniwelowania dzisiejszej wysokiej podaży staje się coraz bardziej prawdopodobna a cena lokalu jest coraz bardziej akceptowalna (po kilkuletnim realnym jej spadku). Jednocześnie szacujemy, że na rynku pojawili się również nabywcy, którym zależy na zaciągnięciu kredytu na 100 proc. LtV. Wchodząca od 2014 r. nowelizacja rekomendacji S2 narzuca konieczność posiadania wkładu własnego w wysokości 5 proc. wartości mieszkania (docelowo w 2017 r. Ltv=80% lub 90 % warunkowane ubezpieczeniem). Udział kredytów powyżej 80% LtV w wolumenie nowo udzielonych kredytów w III kw. br. wzrósł do 52,97% względem 46,96% w II kw. br. (wg raportu AMRON- Sarfin). Jednocześnie ze względu na utrudniony już obecnie dostęp do kredytów na 100% LtV skala przyrostu nie jest wysoka, analogiczny udział był obserwowany np. w 2011 r. Największą popularnością cieszą się lokale w inwestycjach z bliskim terminem ukończenia. Jednocześnie są i takie projekty, których współczynnik przedsprzedaży po kilku miesiącach od rozpoczęcia inwestycji przekracza 50%. 9

10 Relacja wielkości oferty do sprzedaży oraz czas niezbędny do wyprzedaży oferty Opisywany wzrost popytu na pierwotnym rynku nieruchomości istotnie zmniejszył w ciągu ostatniego roku okres jaki jest potrzebny do wyprzedaży całej oferty mieszkań (o ok. 1,5 do 3 kwartałów). Najkrótszy czas potrzebny do wyprzedaży całej bieżącej oferty mieszkań z ryku pierwotnego równy ok. 5 kwartałów notowany jest w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście, najdłuższy zaś w Łodzi (patrz wykres obok). Ponieważ wskaźnik pustostanów równy 0% jest bardzo mało prawdopodobny (zawsze istnieje pula mieszkań niedopasowywanych popytowo- zbyt wysoka cena, niski standard lokalu, niekorzystna lokalizacja) to dojście rynku nieruchomości do poziomu równowagi popytowopodażowej jest coraz bardziej realne. Utrzymanie wysokiego popytu na mieszkania w kolejnych kwartałach przy wyhamowaniu liczby lokali oddawanych do użytkowania oraz tanim kredycie hipotecznym może zmienić trend rynku kupującego w stronę rynku sprzedawcy. Opracowanie: AM, Bank BGŻ; Źródło: REAS Wzrost popytu na wtórnym rynku nieruchomości jest również obserwowany, w tym wzrost liczby transakcji lokali z wyższego segmentu cenowego. Jednak skala poprawy i tempo spadku nadpodaży jest istotnie mniejsze względem rynku pierwotnego. Statystyki Metrohouse pokazują, że mimo wzrostu liczby transakcji, wydłużył się średni czas sprzedaży mieszkania. Na koniec października br. na rynku warszawskim wynosił on 195 dni w porównaniu do 167 dni na koniec lutego br. i 137 dni w miesiącach IX-X 2012 r. Pomimo utrzymywania wysokiej nadpodaży na rynku wtórnym (w dalszym ciągu udział mieszkań oferowanych na rynku dłużej niż 12 miesięcy jest wysoki; wg Metrohouse), skłonność do upustów przy sprzedaży mieszkań w Warszawie pozostaje niska. Jego średnia wartość w okresie IX-X br. wyniosła 2,9% (spadek z 3%; IX-X 2012 r.). Wynika to z coraz mniejszej atrakcyjności rynku wtórnego w stosunku do pierwotnego. Przewaga rynku pierwotnego nad wtórnym jest szczególnie widoczne na obrzeżach miast, gdzie skala nowych inwestycji jest wysoka, a oczekiwany od stycznia 2014 r. program MdM (obejmuje lokale tylko z rynku pierwotnego) może te dysproporcje jeszcze powiększyć. W ostatnim kwartale 2013 r. oczekujemy utrzymania relatywnie wysokiego poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych. Podobnie jak w I-III kw. br. na rynku będą dominowali nabywcy gotówkowi. Ponadto, wzrost popytu na kredyt hipoteczny powiązany z najniższymi w historii stopami procentowymi będzie się nasilał. Większego niż w pierwszych kwartałach zainteresowania kredytem można spodziewać się również ze strony klientów chcących w 100% sfinansować zakup lokalu kredytem (po 1 styczna 2014 r. będzie to niemożliwe- zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S). Od początku 2014 r. sprzedaż mieszkań wspierana będzie rządowym programem MdM. Wydaje się, że popyt z tego tytułu na mieszkania z części inwestycji z rynku pierwotnego powinien wzrosnąć. W szczególności będzie to dotyczyło Gdańska i Łodzi, gdzie szacowany udział lokali kwalifikujących się do dopłaty przekracza 50% (szacunki REAS) oraz mieszkań zlokalizowanych na obrzeżach pozostałych aglomeracji miejskich. Podtrzymujemy tezę, że jeśli polityka banków będzie sprzyjała rozwojowi akcji kredytowej, to zjawisko to może zadziałać antycyklicznie. Efekt obniżonych stóp procentowych przy relatywnie niskich cenach mieszkań może pomóc branży deweloperskiej, szybciej niż reszcie gospodarki, wyjść ze spowolnienia. 10

11 Wprowadzany w życie1 stycznia 2014 r. rządowy program Mieszkanie dla Młodych powinien w najbliższym okresie stymulować popyt na mieszkania. Łączna pula środków na ten program na lata wynosi blisko 3,5 mld zł i chociaż jest istotnie wyższa od zakładanych dopłat do obowiązującego do końca 2012 r. programu Rodzina na swoim (2,08 mld zł) to ma finansować częściowo zakup istotnie mniejszej liczby mieszań. Plany rządowe zakładają dopłaty do 130 tys. lokali, czyli do ok. 62,1 tys. mniej względem RnS-u. Niemniej jednak w szczególności w początkowym okresie obowiązywania MdM może wpłynąć pozytywnie na popyt na rynku nieruchomości. Część nabywców planujących zakupić mieszkanie mogło odłożyć zakup w 2013 r. w oczekiwaniu na uruchomienie MdM. Ponadto mechanizm początkowej dopłaty do wkładu własnego jest atrakcyjny dla klientów, gdyż pozwoli zwiększyć kwotę za jaką nabywca będzie mógł kupić mieszkanie bądź pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt. Tym samym MdM będzie nieco łagodził skutki wprowadzonej rekomendacji S, która od 2014 r. uniemożliwi finansowanie zakupu mieszkania bez wkładu własnego. Jednocześnie warunki przyznania tego dofinansowania są dla części gospodarstw domowych trudne do wypełnienia, chociażby z tytułu braku nowych inwestycji na danym rynku lokalnym. W przeciwieństwie do zakończonego w 2012 r. programu Rodzina na Swoim MdM będzie obejmował jedynie rynek pierwotny. W związku z tym większość mniejszych powiatów, gdzie inwestycje deweloperskie praktycznie nie istnieją, będzie odcięta od możliwości skorzystania ze wsparcia budżetu. Ponadto o skali i sile oddziaływania MdM-u na poszczególnych rynkach lokalnych będzie decydował maksymalny limit cenowy mieszkań kwalifikujących się do programu. Limity te znacząco odbiegają od notowanych średnich cen transakcyjnych lokali w poszczególnych miastach (patrz wykres obok). Spośród analizowanych miast najbardziej utrudniony dostęp do programu będą mieli mieszkańcy Krakowa i Warszawy. Natomiast największy odsetek transakcji w III kw r., które zmieściłyby się w limitach proponowanych przez MdM charakteryzował rynki w Łodzi i Gdańsku. Program MdM może doprowadzić do ożywienia podaży. Z drugiej jednak strony niskie limity mogą skłaniać deweloperów do cięcia kosztów, a co za tym idzie budowy mieszkań o niższej jakości i na peryferiach miast, gdzie brakuje odpowiednio rozwiniętej infrastruktury. 4. Tendencje cenowe PLN 8000 Wysoki popyt na mieszkania w III kw r. przy zmniejszającej się nadpodaży mieszkań przyczynił się do dalszej stabilizacji ich cen. Nadal jednak w analizowanym okresie oferta lokali mieszkalnych pozostawała duża, a utrzymująca się niekorzystna sytuacja makroekonomiczna oraz niepewność na rynku pracy nie pozwoliły na znaczącą poprawę sytuacji na rynku nieruchomości W III kw r. średnia cena za 1 mkw mieszkania spadła nieznacznie o 4,4% r/r i wynosiła PLN. 1 Zmiana ta wskazuje na wyhamowywanie trendu spadkowego cen mieszkań Porównanie limitów cen w programie MdM i średnich cen transakcyjnych w III kw r. w wybranych miastach 0 71% 63% 53% 43% 18% 14% 7% Łódź Gdańsk Poznań Białystok Wrocław Warszawa Kraków limit cen w programie MdM (za 1 m2) średnia cena transakcyjna (za 1 m2) w III kw r.* transkacje odpowiadające limitom cen w programie MdM *średnie ceny transakcyjne mieszkań o powierzchni do 75 m2 Źródło: AMRON 1 Ze względu na spadek reprezentatywności danych w III kw nastąpiła zmiana metodologii obliczania średniej ceny transakcyjnej lokalu mieszkalnego. Podane ceny są obliczane jako średnia arytmetyczna dla 16 województw, a nie jak to miało miejsce w poprzednich wydaniach raportu jako średnia ważona liczbą transakcji w poszczególnych województwach. 11

12 4 543, , , , , , , , Średnia cena 1 mkw. lokalu mieszkalnego Q1 Q2 Q Przeciętna cena 1 mkw. (śr. arytmetyczna cen z poszczególnych województw) Dynamika cen r/r (prawa oś) Źródło: AMRON Wyhamowywanie trendu spadkowego potwierdzają także dane o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości w największych aglomeracjach. W większości analizowanych miast obserwowana była dalsza presja na wzrost cen. Według danych AMRON najwyższe wzrosty obserwowano w Katowicach i Gdańsku odpowiednio o 11,0% r/r i 4,3% r/r. Natomiast najgłębsze spadki odnotowano w Krakowie i Wrocławiu, gdzie średnia cena za 1 mkw mieszkania była niższa o odpowiednio 6,4% r/r i 3,0% r/r. Ponadto można było zaobserwować sondowanie rynku przez niektórych deweloperów i próby nieznacznego podnoszenia cen mieszkań wprowadzanych do oferty. Głównie jednak wzrost cen nie odbywał się poprzez zmianę cenników, a redukcję bądź rezygnację z rabatów i promocji. Oczywiście mieszkanie gotowe, ukończone w poprzednich latach w dalszym ciągu można było nabyć ze znacznym rabatem. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Q Q Dynamika r/r (prawa oś) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Źródło: AMRON W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszej stabilizacji cen lokali mieszkalnych. Z jednej strony negatywnie na popyt będzie wpływała wciąż wysoka niepewność na rynku pracy, co nie pozwoli na znaczną poprawę sytuacji na rynku nieruchomości. Z drugiej strony w obliczu historycznie niskich stóp procentowych, skłonność do zaciągania kredytów hipotecznych powinna się zwiększać i kreować popyt na nowe mieszkania. Istotny pozostanie także wpływ nabywców gotówkowych, którzy traktują zakup mieszkania jako inwestycję. Dodatkowy popyt może wykreować wprowadzenie w 2014 r. programu MdM, jednak w związku z oferowanymi przez niego niskimi limitami cen, przeprowadzone w ramach niego transakcje mogą zaniżać średni poziom cen transakcyjnych na rynku, szczególnie w Warszawie i Krakowie. Średnia ceny transakcji kupna/sprzedaży 1 mkw. lokalu mieszkalnego wg województw Q Q Q Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań Źródło: AMRON 12

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2013 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2013 roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2013 roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2013 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2012 roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2012 roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2012 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2014 roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2014 roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2014 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 0 Smart Investments RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 Listopad 2009 SPIS TREŚCI: -''./ '( )* +,-''./ $%!"##!"&& CEE Property Group Sp. z o.o. 0 RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r. Opracowano: Warszawa 11.03.2014 Spis treści I Podsumowanie 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2014 roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2014 roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2014 roku.) Summary 3 Poland housing

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LUTY 2017

RYNEK MIESZKANIOWY LUTY 2017 RYNEK MESZKANOWY LUTY rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Małe znów jest piękne

Małe znów jest piękne 0 Smart Investments Małe znów jest piękne Analiza: w strukturze wielkości nowobudowanych mieszkań Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa POLSKA Rentowność projektów

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 2012 r. Mieszkań III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: spadek podaży ofert utrzymanie się popytu ustabilizowanie się

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 1 grudnia 2011 Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych Raport portalu RynekPierwotny.com Choć obecnie wydawanych jest coraz mniej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (III kw roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (III kw roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (III kw. 2011 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Prognoza na 2010.

Podsumowanie roku Prognoza na 2010. 0 Smart Investments Podsumowanie roku 2009. Prognoza na 2010. Styczeń 2010 CEE Property Group Sp. z o.o.! "# # $%! " && '( ) * +,-''./ -''./ 0 Podsumowanie roku 2009. Prognoza na 2010. Styczeń 2010 1 Chociaż

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Deweloperski 1 rynek mieszkaniowy nadal na dużych obrotach. Trendy bieżące. Perspektywy średnioterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Deweloperski 1 rynek mieszkaniowy nadal na dużych obrotach. Trendy bieżące. Perspektywy średnioterminowe 1q7 1q8 1q9 1q1 1q11 1q12 1q13 1q14 1q15 1q16 1q17 Analizy Sektorowe 25 kwietnia 217 Deweloperski 1 rynek mieszkaniowy nadal na dużych obrotach Trendy bieżące Dobra sytuacja deweloperów mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: stabilizację cen w długim okresie dalszy spadek dynamiki podaży utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: wyhamowanie dalszych spadków cen utrzymanie popytu na stabilnym

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2015 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2015 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 215 r. Opracowano: Warszawa 8.4.215 Spis treści I Podsumowanie 214 r. i prognoza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Raport Centrum AMRON: Co przyniesie kolejny rok na rynku nieruchomości?

Raport Centrum AMRON: Co przyniesie kolejny rok na rynku nieruchomości? Raport Centrum AMRON: Co przyniesie kolejny rok na rynku nieruchomości? Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych Co prawda nie podsumowano jeszcze wyników akcji kredytowej za ostatni miesiąc 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Listopad 2013 W SKRÓCIE: KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw roku.)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw roku.) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Macroeconomic and Sector Analyses Department Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (II kw. 2011 roku.) Summary 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2010 roku.) Quarterly Residential Real Estate Market Report (Q1 2010)

Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2010 roku.) Quarterly Residential Real Estate Market Report (Q1 2010) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Kwartalna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (I kw. 2010 roku.) Quarterly Residential Real Estate Market Report (Q1 2010) Przygotowała/

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 3 marca 211 r. Marta Widłak, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Rentowność projektów deweloperskich. Ile naprawdę zarabiają firmy deweloperskie na budowie mieszkań?

Rentowność projektów deweloperskich. Ile naprawdę zarabiają firmy deweloperskie na budowie mieszkań? 0 Smart Investments Rentowność projektów deweloperskich. Ile naprawdę zarabiają firmy deweloperskie na budowie mieszkań? Luty 2010 -''./ '( )* +,-''./ $%!"##!"&& CEE Property Group Sp. z o.o. 0 Rentowność

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce Katarzyna Kuniewicz Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2009 45000 Spada liczba mieszkań w ofercie prognozy REAS znów się sprawdzają! 40000 35000 30 792 31 653 36 247 38 359 37 263 33 763 31 051 30000

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (update)

Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (update) Journalist: PAP Ronson expects that Q2 will be in the black, but worse q/q because of delays at Verdis Jolanta Wasiluk Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych Program Mieszkanie dla młodych CO TO JEST? Program Mieszkanie dla młodych to nowy program polegający na dopłatach do kredytów udzielonych na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Ma on w pewnym

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego VI Konferencja dla budownictwa 1/04/2014 Kazimierz Kirejczyk Plan prezentacji Obecny obraz budownictwa mieszkaniowego Sektory rynku: charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo