RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz

2 Spis treści WSTĘP ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM... 4 Analiza bezrobocia wg grup zawodów (zawodów)... 4 Bezrobotni powyżej 12 miesięcy... 7 Analiza nowych rejestracji ANALIZA OFERT PRACY POZYSKANYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 9 Analiza ofert pracy... 9 Szansa uzyskania oferty pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody deficytowe i nadwyżkowe Długotrwałe bezrobocie Polska Klasyfikacja Działalności WNIOSKI ANEKS STATYSTYCZNY

3 Wstęp Aktywna polityka rynku pracy podnosi kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych, a tym samym zwiększa ich szansę na znalezienie pracy. Jednak, aby skutecznie dostosowywać swoje działania do potrzeb pracodawców niezbędna jest systematyczna analiza struktury osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy. W celu zapewnienia większej efektywności zatrudnieniowej należy tak dobrać kierunki szkolenia osób bezrobotnych aby zdobyta wiedza oraz umiejętności podczas organizowanych kursów spełniały wymagania zawodowe pracodawców na określonych stanowiskach pracy. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu usprawnienie efektywności organizowanych szkoleń oraz przeprowadzenie na jego podstawie korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego. Zawarta w nim informacja dotycząca liczby osób długotrwale bezrobotnych winna ułatwić realizację programów aktywizacji zawodowej tej grupy osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych mają na celu złagodzenie skutków bezrobocia oraz promocję zatrudnienia. Niniejszy raport zawiera wnioski z przepracowanych badań w oparciu o załącznik 2 do sprawozdania MGiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy oraz załącznik 3 do sprawozdania MGiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności. W badaniach wykorzystano również wskaźniki informujące o popytu i podaży siły roboczej. Dzięki temu można stwierdzić jakie zawody są deficytowe a jakie nadwyżkowe. W Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykorzystano m.in.: średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie, wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) określonego zawodu, wskaźnik uzyskania oferty pracy w tym zawodzie, wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie, wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów oraz PKD, wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów oraz PKD. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest przeprowadzany dwa razy do roku na płaszczyźnie: krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące I półrocza 2006 roku z obszaru powiatu grudziądzkiego ziemskiego. 3

4 1. Analiza bezrobocia według grup zawodów w powiecie grudziądzkim ziemskim Analiza bezrobocia wg grup zawodów (zawodów) Przeprowadzając szczegółową analizę osób bezrobotnych ze względu na posiadany zawód, można ustalić, których osób z danym zawodem jest najwięcej zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, a których najmniej. Informacja ta może posłużyć m.in. do określenia kierunku kształcenia organizowanych szkoleń dla osób bezrobotnych. W końcu I półrocza 2006 zarejestrowanych było osoby bezrobotne, w tym osoby posiadały zawód. W porównaniu do końca I półrocza 2005 roku liczba osób zarejestrowanych zmniejszyła się o 492 osoby. Poziom liczby osób nie posiadających zawodu zwiększył się z 152 do 229 osób (tj. o 77 osób). Na podstawie przepracowanych badań można stwierdzić, iż najliczniejszą grupą zawodów są: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy. Wskaźnik udziału tej grupy w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wynosi 14,1049 %. Kobiety stanowią 22,7811 % ogółu zarejestrowanych kobiet. Tak wysoki poziom wskaźnika został osiągnięty głównie za sprawą grupy osób bezrobotnych posiadających zawód sprzedawcy 592 osoby, w tym 561 kobiet. W grupie Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy odnotowano w zawodzie sprzedawcy 18 osób zarejestrowanych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkoły. Drugą najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni z grupy zawodów Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 12,1075 %, kobiety stanowią 15,6872 % ogółu zarejestrowanych kobiet. W grupie tej dominującym zawodem jest: Sprzątaczka 211 osób, w tym wszystkie są kobietami, Robotnik gospodarczy 155 osób, w tym 66 kobiet, Pomoc kuchenna 58 osób, w tym 57 kobiet, Dozorca 27 osób, w tym 8 kobiet. Wśród Pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach nie odnotowano żadnych osób bezrobotnych, które zarejestrowałyby się w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkoły. Kolejną bardzo liczną grupę stanowią Pracownicy usług osobistych i ochrony 10,1807 %, kobiety stanowią 15,8897 % ogółu bezrobotnych kobiet. W grupie tej najwięcej osób bezrobotnych posiada zawód: Kucharza 124 osoby, w tym 110 kobiet, Opiekunki domowej 115 osób, w tym wszystkie są kobietami, Fryzjera [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 38 osób, w tym wszystkie są kobietami, Kelnera 37 osób, w tym 31 kobiet, Opiekunki dziecięcej 31 osób, w tym wszystkie są kobietami. 4

5 W grupie Pracownicy usług osobistych i ochrony odnotowano w zawodzie kucharza dwie bezrobotne osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia nauki. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy to kolejna liczna grupa osób bezrobotnych. Stanowi ona 10,0381 % ogółu osób bezrobotnych, kobiety w tej grupie zawodów stanowią 10,7013 % ogółu bezrobotnych kobiet. Jest to grupa osób posiadająca umiejętności oraz doświadczenie w obróbce surowców. Wiodącymi pod względem liczebności osób bezrobotnych są następujące zawody: Krawiec 111 osób, w tym 109 kobiet, Szwaczka 95 osób, w tym wszystkie są kobietami, Rzeźnik wędliniarz 42 osoby, w tym 7 kobiet, Piekarz 41 osób, w tym 9 kobiet, Cukiernik 40 osób, w tym 28 kobiet, Stolarz meblowy 31 osób, w tym 3 kobiety. W grupie Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy nie odnotowano osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki w szkole zarejestrowały się w tutejszym urzędzie. Duże bezrobocie odnotowano również w grupie zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 9,2530 %. Kobiety stanowią 0,3242 % ogółu bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Osoby zarejestrowane w tej grupie posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy związanej z konstrukcją i naprawą maszyn oraz pojazdów. Zawodami najliczniejszymi są: Mechanik samochodów osobowych 123 osoby, w tym żadnej kobiety, Ślusarz 76 osób, w tym 2 kobiety, Blacharz samochodowy 35 osób, w tym żadnej kobiety, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 35 osób, w tym 4 kobiety, Tokarz 13 osób, w tym żadnej kobiety. W grupie Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń zarejestrowało się 10 osób, które zdobyły w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia nauki zawód: mechanika samochodów osobowych 9 osób, oraz ślusarza 1 osoba. Wysoka liczba osób bezrobotnych została również odnotowana w grupie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,9211 %, kobiety stanowią 4,0940 % ogółu zarejestrowanych kobiet. Osoby będące w tej grupie zawodów nie muszą posiadać specjalnych kwalifikacji, gdyż prace wykonywane są za pomocą prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. Grupa jest zdominowana przez następujące zawody: Robotnik budowlany 144 osoby, w tym 3 kobiety, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 92 osoby, w tym 66 kobiet, Robotnik drogowy 36 osób, w tym 3 kobiety, 5

6 Robotnik magazynowy 25 osób, w tym 16 kobiet, Pakowacz 10 osób, w tym 9 kobiet. W ww. grupie nie odnotowano żadnych osób bezrobotnych, które zarejestrowały się w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkoły. Wysoka liczba osób bezrobotnych została również odnotowana w grupie Górnicy i robotnicy budowlani 7,0173 %. Kobiety w tej grupie zawodu stanowią 0,4053 % ogółu bezrobotnych kobiet. Grupa Górnicy i robotnicy budowlani obejmuje zawody wymagające wiedzy z zakresu budownictwa głównie ze względu na specyfikę wykonywanej pracy. Najliczniejszymi zawodami wśród osób bezrobotnych jest: Murarz 101 osób, w tym nie odnotowano zarejestrowanych kobiet, Malarz budowlany 40 osób, w tym 2 kobiety, Stolarz budowlany 26 osób, w tym żadnej kobiety, Lakiernik samochodowy 24 osoby, w tym 1 kobieta, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 17 osób, w tym żadnej kobiety. Wśród wymienionych zawodów nie odnotowano osób, które w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia nauki zarejestrowały się w tutejszym urzędzie. Podobny wysoki poziom bezrobocia można zaobserwować również w grupie Rolnicy 4,3768 %. Kobiety stanowią w tej grupie 5,3912 % ogółu bezrobotnych kobiet. Osoby z zawodem rolnika powinny posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w uprawie i zbiorze ziemiopłodów, a także hodowli zwierząt. Głównie zarejestrowane osoby posiadają zawód: Pozostałych rolników produkcji roślinnej 131 osób, w tym 95 kobiet, Rolnika upraw mieszanych 32 osoby, w tym 22 kobiety, Rolnika produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] 11 osób, w tym 8 kobiet, Rolnika upraw polowych 5 osób, w tym wszystkie są kobietami, Pozostałych hodowców zwierząt i pokrewnych gdzie indziej niesklasyfikowanych 5 osób, w tym 3 kobiety. W tej grupie nie zarejestrowano osób, które uzyskałyby ww. zawód w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły. Liczną grupę zawodów stanowią również Pracownicy pozostałych specjalności 4,0675 %. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet wynosi 5,9182 %. Pracownicy pozostałych specjalności wykonują prace wymagające wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia, które umożliwiają im wykorzystanie wiedzy technicznej lub artystycznych koncepcji w bieżącej pracy zawodowej. Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby z zawodem: Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 96 osób, w tym 86 kobiet, Organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu] 16 osób, w tym 13 kobiet, Księgowy [samodzielny] 11 osób, w tym wszystkie są kobietami, 6

7 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 10 osób, w tym 9 kobiet, Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 8 osób, w tym wszystkie są kobietami. Wśród wymienionych zawodów w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zarejestrowano w zawodzie asystent ekonomiczny 12 osób oraz po jednej osobie w zawodzie organizator agrobiznesu oraz pracownik administracyjny. Nieco mniejszą grupę stanowią Kierowcy i operatorzy pojazdów 4,0199 %. Kobiety stanowią 0,2431 % ogółu bezrobotnych kobiet. Grupa ta obejmuje osoby posiadające wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i innych sprzętów ruchomych, a także mające odpowiednie uprawnienia do kontroli i obserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych. Grupa Kierowcy i operatorzy pojazdów zostali zdominowani poprzez następujące zawody: Kierowca samochodu osobowego 60 osób, Kierowca samochodu ciężarowego 50 osób, Kierowca ciągnika rolniczego 38 osób, Nastawniczy 4 osoby, Operator sprzętu robót ziemnych 4 osoby. W ww. zawodach zarejestrowano bezrobotne kobiety wyłącznie z zawodem nastawniczego 4 osoby. Wśród osób bezrobotnych nie odnotowano rejestracji osób, które uzyskałyby wymieniony zawód w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Wśród grup zawodów o najniższych wskaźnikach udziału w ogólnej liczbie osób bezrobotnych można wymienić następujące: Kierownicy dużych i średnich organizacji 0 %, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0238 %, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0476 %, Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0476 %, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,119 %. Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Osoby bezrobotne, które nie mogą znaleźć pracy w okresie powyżej 12 miesięcy stanowią 41,57 % (1843 osób) ogółu zarejestrowanych osób z powiatu grudziądzkiego ziemskiego. Najwięcej osób zarejestrowanych jest w następujących grupach zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy wśród osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy grupa ta stanowi 15,7877 %, kobiety stanowią 22,5736 % ogółu bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w okresie powyżej 12 miesięcy. Najwięcej osób zarejestrowanych jest z zawodem sprzedawcy 290 osób. 7

8 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach stanowią 13,827 % ogółu osób zarejestrowanych w okresie powyżej 12 miesięcy. Kobiety stanowią w tej grupie zawodów 16,5048 % ogółu bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w okresie powyżej 12 miesięcy. Dominującymi zawodami są tu zawody: sprzątaczki 116 osób, robotnika gospodarczego 59 osób, pomocy kuchennej 26 osób. Pracownicy usług osobistych i ochrony udział w ogólnej liczbie osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy kształtuje się na poziomie 11,2683 %, kobiety stanowią 15,7766 % ogółu bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w okresie powyżej 12 miesięcy. Największa grupa osób bezrobotnych posiada zawód: opiekunki domowej 63 osoby, kucharza 47 osób, fryzjera [zawód szkolny: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 20 osób. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowią 10,2339 % ogółu osób zarejestrowanych w okresie powyżej 12 miesięcy, kobiety stanowią 11,5696 % ogółu bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Liczną grupę osób bezrobotnych stanowią osoby z zawodem szwaczki 58 osób, krawca 43 osoby, cukiernika 23 osoby, Robotnicy przemysłowi w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych pozostających w rejestrze osób bezrobotnych wynosi 8,8188 %, kobiety stanowią 5,6634 % ogółu bezrobotnych kobiet nie posiadających zatrudnienia przez ponad 12 miesięcy. W zawodach robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 57 osób, robotnik budowlany 51 osób, robotnik magazynowy 16 osób najwięcej zarejestrowano osób bezrobotnych. Analiza nowych rejestracji Badając rynek pracy, liczbę osób zarejestrowanych należy zwrócić uwagę także na liczbę osób nowo zarejestrowanych. Wśród nowych rejestracji najwięcej osób bezrobotnych posiadało zawód z grupy: Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 12,5482 %, w tym głownie były to zawody: mechanik samochodów osobowych 94 osoby, ślusarz 52 osoby, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 16 osób, Górnicy i robotnicy budowlani 10,5617 %, są to m.in. osoby z zawodem: murarza 73 osoby, malarza budowlanego 40 osób, stolarza budowlanego 25 osób. Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 10,0323 %, w tym najwięcej zarejestrowano nowych osób z zawodem sprzedawcy 206 osób. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 8,9147 %, są to głównie nowe rejestracje osób z zawodem: robotnik gospodarczy 87 osób, sprzątaczka 54 osoby, pomoc kuchenna 12 osób. 8

9 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8,721 %, dominują tu osoby z zawodem: robotnik budowlany 74 osoby, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 44 osoby, robotnik drogowy 39 osób. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8,43 %, dokonano najwięcej nowych rejestracji w zawodzie: szwaczka 32 osoby, krawiec 27 osób, rzeźnik wędliniarz 24 osoby. 2. Analiza ofert pracy pozyskanych w powiecie grudziądzkim ziemskim według zawodów (grup zawodów) Analiza ofert pracy W I półroczu 2006 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu wpłynęło 999 ofert pracy. Najwięcej ofert pracy wpłynęło z grupy zawodu Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 53,0531 % ogółu zgłoszonych ofert pracy. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy najwięcej ofert dotyczyło pracy w zawodzie: Robotnika gospodarczego 503 oferty, Pomocy kuchennej 11 ofert, Pomocy drogowej 10 ofert, Sprzątaczki 3 oferty, Gońca 2 oferty. Dużą liczbę ofert pracy zgłoszono także w zawodzie Górnicy i robotnicy budowlani 7,9079 % ogółu zgłoszonych ofert pracy. Głównie dotyczyły one pozyskania osób w zawodzie: Murarz 49 ofert, Malarz budowlany 9 ofert, Kamieniarz 3 oferty, Stolarz budowlany 3 oferty, Konserwator budynków 3 oferty. Nieco mniejszą grupę stanowią oferty pracy dla Pracowników pozostałych specjalności 6,9069 % ogółu ofert pracy. Oferty skierowane były przede wszystkim do osób posiadających kwalifikacje do pracy na stanowisku: Pracownika administracyjnego [zawód szkolny: Technik administracji] 34 oferty, Opiekunki środowiskowej 20 ofert, Przedstawiciela handlowego [przedstawiciel regionalny] 3 oferty, Księgowego [samodzielny] 3 oferty, Florystyka 3 oferty. 9

10 Kolejne oferty pracy dotyczyły grupy zawodów Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5,005 % ogółu zgłoszonych ofert pracy. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy najwięcej dotyczyło pozyskania osób z zawodem: Robotnika drogowego 22 oferty, Robotnika budowlanego 14 ofert, Robotnika pomocniczego w przemyśle przetwórczym 7 osób, Pakowacza 6 ofert, Pozostałych robotników przy pracach prostych w przemyśle 1 oferta pracy. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych to kolejna grupa zgłoszonych ofert pracy, której udział w ogólnej liczbie zgłoszonych stanowisk pracy wyniósł 4,2042 %. Taki poziom został osiągnięty głównie za sprawą poszukiwania osób w zawodzie: Operatora urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów 30 ofert, Palacza kotłów c.o. gazowych 11 ofert, Operatora koparek i zwałowarek 1 oferta. Pracownicy obsługi biurowej to kolejna grupa zawodów, w których zgłoszono wolne miejsca pracy, stanowią one 3,6036 % ogółu zgłoszonych miejsc pracy. Głównie poszukiwano osób w zawodach: Pracownik biurowy [zawód szkolny: Technik prac biurowych] 29 ofert, Magazynier 7 ofert. Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy stanowią 3,4034 % ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Oferty pracy dotyczyły przede wszystkim zawodu sprzedawcy, w którym zgłoszono 34 wolne miejsca pracy. Szansa uzyskania oferty pracy W celu precyzyjniejszego określenia zawodów, w których znalezienie odpowiedniego zatrudnienia jest niewielkie i wymaga podjęcia dodatkowych działań polegających m.in. na podniesieniu kwalifikacji zawodowych poprzez przekwalifikowanie lub szkolenia, wykorzystuje się wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy w danym zawodzie. Omawiany wskaźnik przedstawia relacje zachodzącą pomiędzy średnią miesięczną liczbą ofert pracy a liczbą osób zarejestrowanych w danym zawodzie. Najwyższy wskaźnik uzyskania oferty pracy osiągnęły następujące grupy zawodów: Kierownicy dużych i średnich organizacji, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, Pozostali specjaliści. 10

11 Wśród badanych grup zawodowych u niektórych wskaźnik uzyskania oferty pracy kształtował się na poziomie 0. Jest to szczególnie niekorzystna sytuacja dla osób bezrobotnych z grupy zawodów: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, Leśnicy i rybacy, Kierownicy małych przedsiębiorstw, Rolnicy, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni, Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe W celu dokładniejszego zdiagnozowania rynku pracy w powiecie grudziądzkim ziemskim przeanalizowano zawody, które posiadają osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie pod względem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik ten wyraża stosunek liczby zgłoszonych ofert pracy w I półroczu 2006 roku do liczby osób zarejestrowanych w tym okresie, w danym zawodzie. Wskaźnik może zawierać się w trzech przedziałach: poniżej 0,9 zawody nadwyżkowe, od 0,9 do 1,1 zawody zrównoważone, powyżej 1,1 zawody deficytowe. Mianem zawodów nadwyżkowych określa się te zawody, w których zarejestrowano więcej osób bezrobotnych niż ofert pracy w danym okresie czasu. W powiecie grudziądzkim ziemskim odnotowano 298 zawodów nadwyżkowych, w tym w 248 zawodach wskaźnik intensywności nadwyżki kształtował się na poziomie równym zero. W tabeli 1 przedstawiono zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności. Tabela 1 Zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności w I półroczu 2006 roku Kod Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) Nazwa zawodu zawodu zawodów "712102" Murarz 0,67 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 0,67 "413103" Magazynier 0,64 "343201" Księgowy [samodzielny] 0,60 "931203" Robotnik drogowy 0,56 11

12 "241102" Ekonomista 0,50 "312102" Technik informatyk 0,50 "343102" Sekretarka medyczna 0,50 "712401" Brukarz 0,50 "721202" Spawacz ręczny gazowy 0,50 Na rynku pracy zauważyć można również odwrotną sytuację, a więc gdy w danym zawodzie zgłoszono więcej ofert pracy niż jest zarejestrowanych osób bezrobotnych. Zawody takie wówczas nazywane są zawodami deficytowymi. W powiecie grudziądzkim ziemskim odnotowano 43 zawody deficytowe, w tym wśród 30 wskaźnik intensywności osiągnął maksymalny poziom. W tabeli 2 przedstawiono zawody deficytowe o najniższym poziomie wskaźnika intensywności. Tabela 2 Kod zawodu Zawody deficytowe o najniższym poziomie wskaźnika intensywności w I półroczu 2006 roku Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów "915105" Goniec 2,00 "233201" Nauczyciel przedszkola 2,00 "816204" Palacz kotłów c.o. gazowych 2,75 "932103" Pakowacz 3,00 "348202" Bibliotekarz 3,00 "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 3,00 "621201" Ogrodnik terenów zieleni 3,50 "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 4,25 "913101" Pomoc domowa 5,00 "914103" Robotnik gospodarczy 5,78 Najlepsza sytuacja na rynku pracy ma miejsce wówczas, gdy liczba osób zarejestrowanych pokrywa się z liczbą zgłoszonych wolnych miejsc pracy w danym okresie. W I półroczu 2006 roku w powiecie grudziądzkim ziemskim wykazano 8 zawodów zrównoważonych, co przedstawiono w tabeli 3. 12

13 Tabela 3 Zawody zrównoważone w I półroczu 2006 roku Kod Wskaźnik intensywności nadwyżki Nazwa zawodu zawodu (deficytu) zawodów "211301" Chemik 1,00 "214203" Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 1,00 "233108" Nauczyciel nauczania początkowego 1,00 "315206" Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe 1,00 "722303" Szlifierz metali 1,00 "823205" Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 1,00 "832201" Kierowca autobusu 1,00 "913204" Pomoc kuchenna 0,92 Długotrwałe bezrobocie Występujące zjawisko długotrwałego bezrobocia pociąga za sobą wiele negatywnych skutków, jednym z nich są zmniejszające się szanse znalezienia odpowiedniego zatrudnienia w konkretnym zawodzie. Najwyższy poziom wskaźnika długotrwałego bezrobocia wystąpił w grupie zawodów: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, Kierownicy małych przedsiębiorstw, Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy galanteryjni i pokrewni, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, Operatorzy i monterzy maszyn. Najniższy poziom długotrwałego bezrobocia wystąpił w grupie zawodów: Pozostali specjaliści, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, Specjaliści szkolnictwa, Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia, Pracownicy pozostałych specjalności, Średni personel techniczny. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia nie wystąpił w grupie zawodów Kierownicy dużych i średnich organizacji oraz Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. 13

14 Polska Klasyfikacja Działalności Biorąc pod uwagę Polską Klasyfikację Działalności można wyszczególnić rodzaje zgłoszonych wolnych miejsc pracy w danym zawodzie oraz liczbę osób, które w tym zawodzie zostały zarejestrowane przy uwzględnieniu ostatniego miejsca pracy. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodzie, w którym wystąpiła jednocześnie największa liczba osób bezrobotnych. Liczbę osób zarejestrowanych oraz liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy przedstawia tabela 4. Tabela 4 Liczba osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych z powiatu grudziądzkiego ziemskiego w I półroczu 2006 roku według sekcji PKD Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Budownictwo Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

15 Wnioski Z przeprowadzonej analizy rynku pracy w powiecie grudziądzkim ziemskim w I półroczu 2006 roku można wyciągnąć następujące wnioski: 1. Stopa bezrobocia w końcu czerwca 2006 roku wyniosła 29,3 % w porównaniu do czerwca 2005 roku spadła o 2,4 %. 2. W końcu czerwca 2006 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych tj. o 492 osoby mniej niż w I półroczu 2005 roku. 3. Największy udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych stanowi grupa zawodów Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy. 4. Wśród liczby osób bezrobotnych dominują zawody: sprzedawcy, sprzątaczki, robotnika gospodarczego. 5. U osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy dominują zawody: sprzedawcy, sprzątaczki, pozostali rolnicy produkcji roślinnej. 6. W grupie osób, które w okresie 12 miesięcy zarejestrowały się od ukończenia szkoły przeważają zawody: sprzedawcy, asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista]. 7. W grupie osób nowo zarejestrowanych w badanym okresie dominowały zawody: sprzedawcy, mechanika samochodów osobowych, robotnika gospodarczego. 8. Największy wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy wystąpił w grupie zawodów: Kierownicy dużych i średnich organizacji. 9. Analizując oferty zatrudnienia, najwięcej osób poszukiwano w zawodach: robotnik gospodarczy, murarz, pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracyjny], sprzedawca. 15

16 Aneks statystyczny 16

17 Tabela 1 Najliczniejsze grupy zawodów i zawody pod względem liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych Kod zawodu Nazwa zawodu w powiecie grudziądzkim ziemskim I półroczu 2006 roku Bezrobotni Bezrobotni do 12 miesięcy od ukończenia szkoły Bezrobotni powyżej 12 miesięcy Ogółem kobiety Ogółem kobiety Ogółem Kobiety 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy "522107" Sprzedawca "522105" Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach "913207" Sprzątaczka "914103" Robotnik gospodarczy "913204" Pomoc kuchenna "915202" Dozorca "913101" Pomoc domowa "913206" Salowa "916202" Zamiatacz "916201" Robotnik placowy "915204" Portier "913202" Palacz pieców zwykłych Pracownicy usług osobistych i ochrony "512201" Kucharz "513301" Opiekunka domowa "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] "512302" Kelner "513102" Opiekunka dziecięca "513103" Opiekunka dziecięca domowa "513302" Siostra PCK "512202" Kucharz małej gastronomii "515902" Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] "512301" Bufetowy [barman] Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy "743304" Krawiec "743604" Szwaczka "741104" Rzeźnik wędliniarz "741203" Piekarz "741201" Cukiernik "742207" Stolarz meblowy "742290" Pozostali stolarze i pokrewni

18 "742204" Stolarz "741101" Garmażer "743702" Tapicer Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń "723105" Mechanik samochodów osobowych "722204" Ślusarz "721303" Blacharz samochodowy "723306" Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych "722304" Tokarz "724102" Elektromechanik pojazdów samochodowych "724301" Elektromonter instalacji elektrycznych "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "724290" Pozostali elektromonterzy "723104" Mechanik samochodów ciężarowych Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie "931301" Robotnik budowlany "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "931203" Robotnik drogowy "933104" Robotnik magazynowy "932103" Pakowacz "931201" Kopacz "933102" Ładowacz "932106" Sortowacz "931202" Oczyszczacz kanalizacyjny [kanalarz] "931205" Robotnik torowy Górnicy i robotnicy budowlani "712102" Murarz "714101" Malarz budowlany "712302" Stolarz budowlany "714201" Lakiernik samochodowy "713604" Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych "712501" Meliorant "713101" Dekarz "712301" Cieśla "714103" Malarz tapeciarz "712202" Betoniarz zbrojarz

19 61 Rolnicy "611190" Pozostali rolnicy produkcji roślinnej "611103" Rolnik upraw mieszanych "613101" Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] "611104" Rolnik upraw polowych "612990" Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 34 Pracownicy pozostałych specjalności "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] "341903" Organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu] "343201" Księgowy [samodzielny] "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] "341601" Zaopatrzeniowiec "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] "346102" Opiekun w domu pomocy społecznej "341404" Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] "343102" Sekretarka medyczna Kierownicy i operatorzy pojazdów "832101" Kierowca samochodu osobowego "832302" Kierowca samochodu ciężarowego "833104" Kierowca ciągnika rolniczego "831204" Nastawniczy "833204" Operator sprzętu do robót ziemnych "833401" Kierowca operator wózków jezdniowych "832201" Kierowca autobusu "831208" Zwrotniczy "833103" Operat. maszyn rolnicz

20 "833290" Pozost. operat. sprzętu do robót ziemnych i urządz. pokrewnych 41 Pracownicy obsługi biurowej "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] "413103" Magazynier "411101" Sekretarka "412102" Asystent rachunkowości [zawód szkolny: Technik rachunkowości] "412190" Pozostali pracownicy do spraw finansowostatystycznych "413190" Pozostali magazynierzy i pokrewni "419103" Pracownik do spraw osobowych "413102" Inwentaryzator "413302" Ekspedytor "414101" Listonosz Operatorzy i monterzy maszyn "827504" Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego "827102" Operator urządzeń przetwórstwa mięsa "823205" Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych "827101" Operator urządzeń przetwórstwa drobiu "823103" Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych "827803" Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych "827401" Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych 31 Średni personel techniczny "311502" Technik mechanik "311204" Technik budownictwa "311302" Technik elektryk "311401" Technik elektronik "311101" Laborant chemiczny "311503" Technik mechanizacji rolnictwa "311913" Technik technologii odzieży

21 "311603" Technik technologii chemicznej "312102" Technik informatyk "313104" Fotograf "315206" Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe 32 Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia "321208" Technik rolnik "321402" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "321206" Technik ogrodnik "321401" Dietetyk "322404" Terapeuta zajęciowy "321308" Technik technologii żywności przetwórstwo mięsne "321301" Technik technologii żywności cukrownictwo "321309" Technik technologii żywności przetwórstwo mleczarskie 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych "816206" Palacz kotłów parowych "815401" Aparatowy procesów chemicznych "815490" Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów "816204" Palacz kotłów c.o. gazowych "812202" Operator maszyn i urządzeń odlewniczych "816205" Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych Tabela 2 Najliczniejsze grupy zawodów i zawody pod względem zgłoszonych ofert pracy w powiecie grudziądzkim ziemskim w I półroczu 2006 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba zgłoszonych ofert pracy 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach "914103" Robotnik gospodarczy 503 "913204" Pomoc kuchenna 11 "913101" Pomoc domowa 10 "913207" Sprzątaczka 3 "915105" Goniec 2 "913203" Pokojowa [w hotelu] 1 21

22 71 Górnicy i robotnicy budowlani "712102" Murarz 49 "714101" Malarz budowlany 9 "711301" Kamieniarz 3 "712302" Stolarz budowlany 3 "712901" Konserwator budynków 3 "712301" Cieśla 2 "713101" Dekarz 2 "712401" Brukarz 1 "713201" Glazurnik 1 "713302" Tynkarz 1 "713601" Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1 Monter instalacji wentylacyjnych i "713603" klimatyzacyjnych 1 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 1 "713604" "714201" Lakiernik samochodowy 1 "714202" Lakiernik wyrobów drzewnych 1 34 Pracownicy pozostałych specjalności Pracownik administracyjny [zawód "343101" szkolny: Technik administracji] 34 "346103" Opiekunka środowiskowa 20 Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 3 "341503" "343201" Księgowy [samodzielny] 3 "347101" Florysta 3 "348202" Bibliotekarz 3 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 2 "341501" "343102" Sekretarka medyczna 1 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie "931203" Robotnik drogowy 22 "931301" Robotnik budowlany 14 Robotnik pomocniczy w przemyśle "932104" przetwórczym 7 "932103" Pakowacz 6 "932190" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów 30 "815201" "816204" Palacz kotłów c.o. gazowych 11 "811102" Operator koparek i zwałowarek 1 41 Pracownicy obsługi biurowej Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 29 "419101" "413103" Magazynier 7 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy "522107" Sprzedawca Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń "722204" Ślusarz 7 "723105" Mechanik samochodów osobowych 5 "723304" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 5 22

23 "721202" Spawacz ręczny gazowy 2 "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 2 "724102" Elektromechanik pojazdów samochodowych 2 "721203" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 1 "721303" Blacharz samochodowy 1 "722303" Szlifierz metali 1 "722304" Tokarz 1 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 1 "724401" Elektromonter linii kablowych 1 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy "742204" Stolarz 7 "741203" Piekarz 6 Pozostali masarze, robotnicy w "741190" przetwórstwie ryb i pokrewni 3 "742207" Stolarz meblowy 3 "741201" Cukiernik 2 "741105" Ubojowy 1 "743604" Szwaczka 1 42 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów "421102" Kasjer handlowy 15 "422201" Recepcjonista 4 24 Pozostali specjaliści "243101" Archiwista 7 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 6 "241912" "244401" Psycholog 3 "241102" Ekonomista 1 "241303" Doradca zawodowy 1 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony "513301" Opiekunka domowa 9 "512201" Kucharz 3 "515902" Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 3 "512103" Intendent 1 "513102" Opiekunka dziecięca 1 "514990" Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 Tabela 3 Zawody elementarne z uwzględnieniem wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów w powiecie grudziądzkim ziemskim w I półroczu 2006 roku Kod Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów "123301" Kierownik działu marketingu i sprzedaży MAX "123901" Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany MAX "214501" Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do obróbki metali MAX "214503" Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe MAX "224201" Położna MAX 23

24 "235908" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych MAX "241303" Doradca zawodowy MAX "244401" Psycholog MAX "311201" Kosztorysant budowlany MAX "311801" Grafik komputerowy MAX "322902" Instruktor terapii uzależnień MAX "322904" Protetyk słuchu MAX "347101" Florysta MAX "422201" Recepcjonista MAX "512103" Intendent MAX "514990" Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani MAX "711301" Kamieniarz MAX "712901" Konserwator budynków MAX "713201" Glazurnik MAX "713302" Tynkarz MAX "713603" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych MAX "714202" Lakiernik wyrobów drzewnych MAX "723104" Mechanik samochodów ciężarowych MAX "723304" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych MAX "724401" Elektromonter linii kablowych MAX "741190" Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni MAX "811102" Operator koparek i zwałowarek MAX "815201" Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów MAX "827803" Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych MAX "913203" Pokojowa [w hotelu] MAX "346103" Opiekunka środowiskowa 20,00 "421102" Kasjer handlowy 15,00 "243101" Archiwista 7,00 "914103" Robotnik gospodarczy 5,78 "913101" Pomoc domowa 5,00 "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 4,25 "621201" Ogrodnik terenów zieleni 3,50 "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 3,00 "348202" Bibliotekarz 3,00 "932103" Pakowacz 3,00 "816204" Palacz kotłów c.o. gazowych 2,75 "233201" Nauczyciel przedszkola 2,00 "915105" Goniec 2,00 "211301" Chemik 1,00 "214203" Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 1,00 "233108" Nauczyciel nauczania początkowego 1,00 "315206" Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe 1,00 "722303" Szlifierz metali 1,00 "823205" Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 1,00 "832201" Kierowca autobusu 1,00 "913204" Pomoc kuchenna 0,92 "712102" Murarz 0,67 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 0,67 "413103" Magazynier 0,64 24

25 "343201" Księgowy [samodzielny] 0,60 "931203" Robotnik drogowy 0,56 "241102" Ekonomista 0,50 "312102" Technik informatyk 0,50 "343102" Sekretarka medyczna 0,50 "712401" Brukarz 0,50 "721202" Spawacz ręczny gazowy 0,50 "932190" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,50 "224101" Pielęgniarka 0,40 "712301" Cieśla 0,40 "741203" Piekarz 0,37 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 0,37 "322402" Technik fizjoterapii 0,33 "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 0,33 "713601" Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 0,33 "724102" Elektromechanik pojazdów samochodowych 0,33 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 0,33 "741105" Ubojowy 0,33 "742204" Stolarz 0,32 "311302" Technik elektryk 0,31 "515902" Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 0,30 "513301" Opiekunka domowa 0,29 "832302" Kierowca samochodu ciężarowego 0,27 "742207" Stolarz meblowy 0,23 "714101" Malarz budowlany 0,23 "713101" Dekarz 0,20 "721203" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 0,20 "931301" Robotnik budowlany 0,19 "522107" Sprzedawca 0,17 "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0,16 "322404" Terapeuta zajęciowy 0,14 "722204" Ślusarz 0,13 "741201" Cukiernik 0,13 "722304" Tokarz 0,13 "833104" Kierowca ciągnika rolniczego 0,13 "712302" Stolarz budowlany 0,12 "321206" Technik ogrodnik 0,11 "513102" Opiekunka dziecięca 0,11 "311204" Technik budownictwa 0,08 "714201" Lakiernik samochodowy 0,08 "721303" Blacharz samochodowy 0,07 "512201" Kucharz 0,07 "713604" Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 0,06 "913207" Sprzątaczka 0,06 "723105" Mechanik samochodów osobowych 0,05 "743604" Szwaczka 0,03 "832101" Kierowca samochodu osobowego 0,03 W pozostałych zawodach wskaźnik intensywności wyniósł 0. 25

26 Tabela 4 Kod zawodu Duże grupy zawodów z uwzględnieniem wskaźnika długotrwałego bezrobocia Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia "33" NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY 1,00 "13" KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1,00 "73" ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI 1,00 "42" PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW 0,71 "82" OPERATORZY I MONTERZY MASZYN 0,65 "63" LEŚNICY I RYBACY 0,64 "61" ROLNICY 0,63 "22" SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA 0,50 "91" PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH 0,50 "52" MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY 0,49 "93" ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE 0,49 "62" OGRODNICY 0,49 "51" PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY 0,48 "74" POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 0,45 "81" OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH 0,44 "71" GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI 0,39 "41" PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ 0,35 "83" KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW 0,35 "72" ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ 0,33 "92" ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI 0,31 "31" ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY 0,24 "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI 0,23 "32" ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA 0,23 "23" SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA 0,23 "21" SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH 0,20 "24" POZOSTALI SPECJALIŚCI 0,17 26

27 Tabela 5 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg ostatniego miejsca pracy oraz zgłoszonych ofert pracy według sekcji PKD w I półroczu 2006 roku Nazwa grupy zawodów Liczba osób bezrobotnych Liczba zgłoszonych ofert pracy Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Budownictwo Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Działalność nie zidentyfikowana 97 0 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 78 7 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 60 9 działalności gospodarczej Transport, gospodarka magazynowa i łączność 37 7 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 36 8 Edukacja 26 7 Hotele i restauracje 23 7 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 18 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 6 0 Pośrednictwo finansowe 6 8 Rybactwo 5 0 Górnictwo 1 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Ogółem

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Analiza bezrobotnych według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły... 7 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM W I-PÓŁROCZU 2005 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, kwiecień 2008 r.

Grudziądz, kwiecień 2008 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2007 roku Grudziądz, kwiecień 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim grodzkim w I półroczu 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim grodzkim w I półroczu 2006 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim grodzkim w I półroczu 2006 roku Grudziądz, wrzesień 2006 rok - 1 - Spis treści WSTĘP... - 3-1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2013 ROK Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP.....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0-83) 343-81-74, 343-81-68 fax. 343-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo