RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r."

Transkrypt

1 Świdnica, dnia r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura zawodowa absolwentów według szkół i zawodów. Poddając analizie strukturę zawodową absolwentów według szkół i zawodów można zauważyć, że: 1. Na poziomie wykształcenia wyższego tylko 1 placówka wykształciła absolwentów, w tym zakresie. Zawód jaki zdobyły te osoby to Inżynier informatyk (79 absolwentów). Natomiast, co do przewidywanych absolwentów w 2008r. to brak jest takich danych. 2. Jeśli chodzi o szkoły dające wykształcenie policealne, to w 3 placówkach na terenie naszego powiatu kształci się na poziomie szkoły policealnej. Z tego w 1 placówce Technika budownictwa (14 absolwentów) i Technika informatyka (13 absolwentów); w 1 Organizatora usług hotelarskich (24 absolwentów). Ponadto w 1 przyszłościowo Technika farmacji (przewidywani absolwenci w 2008r.- 37 osób). Łącznie daje to nam 51 absolwentów szkół policealnych z 2007r. oraz 37 absolwentów przewidywanych w 2008r. 3. Na poziomie szkoły średniej technicznej (technika, licea zawodowe) na terenie naszego powiatu kształci się osoby w 11 placówkach, z tego w 2 szkołach muzycznych I i II stopnia i 9 technikach. Z tego w 1 placówce Muzyków (28 absolwentów); w 1 Organizatora usług gastronomicznych (22 absolwentów); w 1 Organizatora usług hotelarskich (63 absolwentów); w 1 Handlowca (25 absolwentów); w 1 Technika żywienia i gospodarstwa domowego (38 absolwentów), Organizatora agrobiznesu (17 absolwentów); w 1 Technika mechanika (95 absolwentów); w 1 Technika budownictwa (20 absolwentów), Technika elektryka (23 absolwentów); w 2 Asystenta ekonomicznego (123 absolwentów). W w/w placówkach będzie się kształcić osoby w w/w zawodach także w 2008r., Przewidywana ilość ich absolwentów kształtować się będzie na poziomie 441osób. Ponadto w 5 placówkach w przyszłości będą absolwenci w 7 nowych kierunkach, z tego w 1 Muzyk (1 przewidywany absolwent w 2008r.); w 1 Technik technologii odzieży (13 przewidywanych absolwentów w 2008r.), Kucharz (19 przewidywanych absolwentów w 2008r.); w 3 Technik informatyk (64 przewidywanych absolwentów w 2008r.); w 1 Asystent ekonomiczny (21 przewidywanych absolwentów w 2008r.). Przewidywana liczba absolwentów w nowych kierunkach w 2008r. powinna wynieść 118 osób. Łącznie daje to nam 454 absolwentów szkół średnich zawodowych z 2007r. oraz 559 absolwentów przewidywanych w 2008r. 4. Na poziomie średnim ogólnym można wyróżnić dwa rodzaje szkół: te, które uczą 1

2 w zakresie Liceum Ogólnokształcącego, a jest ich 10 oraz te, które kształcą w zakresie Liceum Profilowanego - 8. W pierwszym przypadku placówki te wykształciły łącznie 946 absolwentów, co stanowi 80,44% ogółu absolwentów zaliczanych do tego wykształcenia, a w drugim: 230 absolwentów, tj. 19,56% ogółu. W 2008r. w 9 Liceach Ogólnokształcących przewidywana liczba absolwentów powinna wynieść 922 osoby, natomiast w 7 Liceach Profilowanych- 220 osób. Łącznie daje to nam 1176 absolwentów z 2007r. oraz 1142 absolwentów przewidywanych w 2008r. 5. W zakresie wykształcenia zasadniczego zawodowego na terenie naszego powiatu kształci się w 9 placówkach szkolnych w 18 zawodach. W największej liczbie szkół z naszego terenu, bo w 6 wykształciły się osoby w zawodzie Piekarz (23 absolwentów) i Mechanik pojazdów samochodowych (70 absolwentów) i w przypadku tego ostatniego zawodu jest to najliczniejszy zawód jeśli chodzi o ilość absolwentów. W pozostałych zawodach 5 szkół wykształciło absolwentów w zawodzie Fryzjer (14 absolwentów), Sprzedawca (45 absolwentów); 4 w zawodzie Kucharz małej gastronomii (39 absolwentów); po 3 w zawodzie Murarz (18 absolwentów), Monter instalacji gazowych (11 absolwentów), Ślusarz (6 absolwentów), Cukiernik (12 absolwentów); po 2 w zawodach Ogrodnik- upraw warzyw polowych (12 absolwentów), Kamieniarz (9 absolwentów), Blacharz samochodowy (3 absolwentów), Tokarz (2 absolwentów), Krawiec (4 absolwentów), Stolarz (3 absolwentów); po 1 w zawodach Kucharz (4 absolwentów), Elektromechanik pojazdów samochodowych (1 absolwent), Monter elektronik- układy elektroniczne automatyki przemysłowej (1 absolwent). W 2008 r. 8 placówkach będzie się kształcić osoby w 19 zawodach. Przy czym znikną 3 zawody: Kucharz, Elektromechanik pojazdów samochodowych i Monter elektronikukłady elektroniczne automatyki przemysłowej, a pojawią się 4: Lakiernik samochodowy (1 przewidywany absolwent w 2008r.), Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych (15 przewidywanych absolwentów w 2008r.), Elektromonter instalacji elektrycznych (5 przewidywanych absolwentów w 2008r.) i Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych (1 przewidywany absolwent w 2008r.). Przewidywana na 2008r. ilość absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym kształtować się będzie na poziomie 392 osób. Łącznie daje to nam 277 absolwentów szkół zasadniczych zawodowych z 2007r. oraz 392 absolwentów przewidywanych w 2008r. Podsumowując wszystkie powyższe dane wychodzi, że 38 placówek szkolnych z terenu powiatu świdnickiego wykształciło 2037 absolwentów. Natomiast w 2008r. przewidywana liczba absolwentów wynosić ma 2130 osób. Ponadto wśród 31 zawodów, wliczając w to wykształcenie średnie ogólnokształcące, w jakich absolwenci ukończyli szkoły z terenu naszego powiatu można zauważyć, że: dominuje wykształcenie na poziomie średnim ogólnym absolwentów, tj. 57,73 % ogółu absolwentów z 2007r., następnie na poziomie policealnym i średnim zawodowym absolwentów, tj. 24,79 % ogółu absolwentów z 2007r., kolejne to wykształcenie zasadnicze zawodowe 277 absolwentów, tj. 13,60 % ogółu absolwentów z 2007r., a jako ostanie plasuje się wykształcenie wyższe 79 absolwentów, tj. 3,88 % ogółu absolwentów z 2007r. 2

3 Liczba absolwentów według poziomu wykształcenia w latach 2006, 2007, L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA PLACÓWEK LICZBA ZAWODÓW ABSOLWENCI Szkoły wyższe r Szkoły policealne i średnie zawodowe r r r Licea ogólnokształcące r r r Zasadnicze szkoły zawodowe r r r Jak wynika z powyższej tabeli w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby absolwentów w szkołach wyższych (+79), liceach ogólnokształcących (+466) oraz w zasadniczych szkołach zawodowych (+48). Natomiast spadek liczby absolwentów można zaobserwować w szkołach policealnych i średnich zawodowych (-212). Natomiast w 2008r. ma nastąpić wzrost ilości absolwentów w szkołach zasadniczych zawodowych (+15) oraz policealnych i średnich zawodowych (+91), a spadek w liceach ogólnokształcących (-34). II. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów. WYKSZTAŁCENIE POLICEALNE i ŚREDNIE ZAWODOWE. Grupa ta obejmuje 11 różnych zawodów, w których ukończyło szkoły - łącznie 505 absolwentów, przewidywania wskazują, że w 2008r. będzie 596 absolwentów w 14 zawodach. Spośród absolwentów kończących szkołę największą ich liczbę obserwujemy w zawodach: Asystent ekonomiczny absolwentów, tj. 24,36 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Technik mechanik 95 absolwentów, tj. 18,81 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Organizator usług hotelarskich - 87 absolwentów, tj. 17,23 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Technik żywienia i gospodarstwa domowego 38 absolwentów, tj. 7,52 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Technik budownictwa 34 absolwentów, tj. 6,73 % absolwentów z wykształceniem 3

4 policealnym i średnim Daje nam to łącznie 377 osób, tj. 74,65 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz 18,51 % wszystkich absolwentów z 2007r. Nieco mniejszą ilość absolwentów obserwujemy w zawodach: Muzyk 28 absolwentów, tj. 5,54 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Handlowiec 25 absolwentów, tj. 4,95 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Technik elektryk -23 absolwentów, tj. 4,55 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Organizator usług gastronomicznych 22 absolwentów, tj. 4,36 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Organizator agrobiznesu 17 absolwentów, tj. 3,37 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim Technik informatyk 13 absolwentów, tj. 2,57 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Łącznie daje to 128 osób, tj. 25,35 % absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz 6,28 % wszystkich absolwentów z 2007r. Struktura zawodowa absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym według zawodów w powiecie świdnickim w latach 2006, 2007 i L.P. NAZWA ZAWODU Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2006r. Absolwenci, którzy Wykształcenie policealne i średnie zawodowe Przewidywani absolwenci w 2008r. 1. Technik budownictwa Technik elektryk Technik mechanik Technik technologii odzieży Technik informatyk Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik farmaceutyczny Organizator usług gastronomicznych Organizator usług hotelarskich Handlowiec Asystent ekonomiczny Organizator agrobiznesu Muzyk Kucharz Razem

5 Jak wynika z powyższej tabeli w stosunku do roku poprzedniego największy wzrost ilości absolwentów nastąpił w zawodach: Technik budownictwa (+34), Asystent ekonomiczny (+32) oraz Technik mechanik i Muzyk (po +28). Największy spadek nastąpił zaś w zawodach: Organizator usług hotelarskich (-61) i Handlowiec (-52). Jeśli chodzi o 2008r. największy wzrost absolwentów ma nastąpić w zawodach: Technik informatyk (+97), Technik farmaceutyczny (+37), Kucharz (+19). Natomiast największy spadek ma nastąpić w zawodach: Organizator usług hotelarskich (-23), Technik budownictwa oraz Technik żywienia i gospodarstwa domowego (po -16). WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. W zakres tego wykształcenia wchodzą absolwenci szkół kształcących się w zakresie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego - z uwagi na brak kodu zawodu dla tego rodzaju wykształcenia. Jak wynika z zebranych danych szkoły te ukończyło 1176 absolwentów, tj. 57,73 % wszystkich absolwentów z 2007r. Prognozowana ilość w 2008r. ma ulec spadkowi o 34 absolwentów i w związku z tym ma wynieść osoby. Struktura zawodowa absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w powiecie świdnickim w latach 2006, 2007 i L.P. NAZWA ZAWODU Absolwenci, którzy w 2006r. Absolwenci, którzy Przewidywani absolwenci w 2008r. 1. Bez zawodu WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ. W ramach wykształcenia zasadniczego zawodowego obserwujemy grupę 18 zawodów, w których kształcą szkoły z terenu Powiatu Świdnickiego. W 2007r. ukończyło ten typ szkoły absolwentów, a przewidywania wskazują, że w 2008r. będzie 392 absolwentów w 19 zawodach. Spośród absolwentów kończących szkołę największą ich liczbę obserwujemy w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych 70 absolwentów, tj. 25,27 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Sprzedawca 45 absolwentów, tj. 16,25 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Kucharz małej gastronomii 39 absolwentów, tj. 14,08% absolwentów z wykształceniem zasadniczym Piekarz 23 absolwentów, tj. 8,30 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Murarz 18 absolwentów, tj. 6,50 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Daje nam to łącznie 195 osób, tj. 70,40 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 9,57 % wszystkich absolwentów z 2007r. 5

6 Pozostałe zawody to: Fryzjer 14 absolwentów, tj. 5,05 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Ogrodnik- uprawa warzyw polowych 12 absolwentów, tj. 4,33% absolwentów z wykształceniem zasadniczym Cukiernik 12 absolwentów, tj. 4,33 % ogółu, Monter instalacji gazowych 11 absolwentów, tj. 3,97 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Kamieniarz 9 absolwentów, tj.3,25% absolwentów z wykształceniem zasadniczym Ślusarz 6 absolwentów, tj. 2,17 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Krawiec 4 absolwentów tj. 1,44 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, Kucharz 4 absolwentów tj. 1,44 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Blacharz samochodowy 3 absolwentów tj. 1,08% absolwentów z wykształceniem zasadniczym Stolarz 3 absolwentów, tj. 1,08% absolwentów z wykształceniem zasadniczym Tokarz 2 absolwentów, tj. 0,72 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 absolwent, tj. 0,36 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym Monter elektronik- układy elektroniczne automatyki przemysłowej - 1 absolwent, tj. 0,36 % absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Łącznie daje to 82 osoby, tj. 29,60 % absolwentów z wykształceniem zawodowym oraz 4,03 % wszystkich absolwentów z 2007r. Struktura zawodowa absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym według zawodów w powiecie świdnickim w latach 2006, 2007 i L.P. NAZWA ZAWODU Absolwenci, którzy w 2006r. Wykształcenie zasadnicze zawodowe Absolwenci, którzy Przewidywani absolwenci w 2008r. 1. Kucharz Kucharz małej gastronomii Fryzjer Sprzedawca Ogrodnik- uprawa warzyw polowych Kamieniarz Murarz Monter instalacji gazowych

7 L.P. NAZWA ZAWODU Absolwenci, którzy w 2006r. 7 Absolwenci, którzy Przewidywani absolwenci w 2008r. 9. Lakiernik samochodowy Blacharz samochodowy Ślusarz Tokarz Mechanik pojazdów samochodowych 14. Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 15. Elektromechanik pojazdów samochodowych 16. Elektromonter instalacji elektrycznych 17. Monter elektronik- układy elektroniczne automatyki przemysłowej Cukiernik Piekarz Stolarz Krawiec Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych Razem Jak wynika z powyższej tabeli w stosunku do roku poprzedniego największy wzrost ilości absolwentów nastąpił w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych (+22), Kucharz małej gastronomii i Piekarz (po +20) oraz Murarz (+17). Największy spadek nastąpił zaś w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych (-18). Natomiast w 2008r. największy wzrost absolwentów ma nastąpić w zawodach: Kucharz małej gastronomii i Sprzedawca (po +26), Mechanik pojazdów samochodowych (+21) oraz Ślusarz i Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych (po +15). Największy spadek ma nastąpić zaś w zawodach: Cukiernik (-9), Kamieniarz (-8). III. Struktura bezrobocia wśród absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów. Jak wynika z danych wygenerowanych z systemu SI PULS na koniec 2007r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 225 absolwentów, którzy na terenie Powiatu Świdnickiego. Wśród nich wyróżnić można : 1. 8 spośród 79 absolwentów, którzy z wykształceniem wyższym i stanowią oni: 3,56 % wszystkich absolwentów zarejestrowanych w PUP na koniec 2007r., 10,13 % absolwentów, którzy ukończyli szkoły wyższe z terenu naszego powiatu,

8 oraz 0,39 % ogółu absolwentów z 2007r spośród 505 absolwentów, którzy z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Absolwenci ci skupili się w 7 spośród 11 zawodów, w których kształciły szkoły o tym poziomie wykształcenia w naszym powiecie. Największą liczbę zarejestrowanych absolwentów mamy w zawodach: Handlowiec i Asystent ekonomicznypo 12 osób oraz Organizator usług hotelarskich- 9 osób. Pozostałe zawody to: Organizator usług gastronomicznych- 4 osoby, Technik mechanik i Technik informatyk po 3 osoby oraz Organizator Agrobiznesu- 2 osoby. Owe 45 osób stanowi: 20 % wszystkich absolwentów zarejestrowanych w PUP na koniec 2007r., 8,91% absolwentów, którzy ukończyli szkoły policealne i średnie zawodowe z terenu naszego powiatu, oraz 2,21 % ogółu absolwentów z 2007r spośród 1176 absolwentów, którzy z wykształceniem średnim ogólnym i stanowią oni: 56,89 % wszystkich absolwentów zarejestrowanych w PUP na koniec 2007r., 10,88 % absolwentów, którzy ukończyli szkoły ogólnokształcące z terenu naszego powiatu, oraz 6,28 % ogółu absolwentów z 2007r spośród 277 absolwentów, którzy z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Absolwenci ci skupili się w 8 spośród 18 zawodów, w których kształciły szkoły o tym poziomie wykształcenia w naszym powiecie. Największą liczbę zarejestrowanych absolwentów mamy w zawodach: Kucharz małej gastronomii- 15 osób, Sprzedawca- 11 osób, Mechanik pojazdów samochodowych- 8 osób. Pozostałe zawody to Piekarz- 3 osoby, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec po 2 osoby oraz Stolarz- 1 osoba. Owe 44 osoby stanowią: 19,56 % wszystkich absolwentów zarejestrowanych w PUP na koniec 2007r., 15,88 % absolwentów, którzy ukończyli szkoły zasadnicze zawodowe z terenu naszego powiatu, oraz 2,16 % ogółu absolwentów z 2007r. Struktura bezrobocia wśród absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie świdnickim L.P. NAZWA ZAWODU Absolwenci, którzy Bezrobotni absolwenci ze szkół danego powiatu zarejestrowani w PUP w końcu 2007r. (D): (C) w % A B C D E Wykształcenie wyższe 1. Inżynier informatyk ,13 Wykształcenie policealne i średnie zawodowe 2. Technik budownictwa Technik elektryk Technik mechanik ,16 5. Technik informatyk ,08 6. Technik żywienia i gospodarstwa domowego

9 L.P. NAZWA ZAWODU Absolwenci, którzy 7. Organizator usług gastronomicznych Bezrobotni absolwenci ze szkół danego powiatu zarejestrowani w PUP w końcu 2007r. (D): (C) w % ,18 8. Organizator usług hotelarskich ,34 9. Handlowiec Asystent ekonomiczny , Organizator agrobiznesu , Muzyk Razem ,91 Wykształcenie średnie ogólnokształcące 13. Bez zawodu ,88 Wykształcenie zasadnicze zawodowe 14. Kucharz Kucharz małej gastronomii , Fryzjer , Sprzedawca , Ogrodnik- uprawa warzyw polowych Kamieniarz 9 2 0, Murarz Monter instalacji gazowych Blacharz samochodowy Ślusarz Tokarz Mechanik pojazdów samochodowych 26. Elektromechanik pojazdów samochodowych 27. Monter elektronik- układy elektroniczne automatyki przemysłowej , Cukiernik Piekarz , Stolarz , Krawiec Razem ,88 Poddając analizie procentowy udział poszczególnych zawodów pod względem liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na koniec 2007r. można stwierdzić, że 16 spośród 9

10 31 zawodów, w których kształcą szkoły na terenie naszego powiatu ma swoich reprezentantów wśród osób bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią: Kucharz małej gastronomii (15 osób), Handlowiec i Asystent ekonomiczny (po 12 osób), Sprzedawca (11 osób), Organizator usług hotelarskich (9 osób) oraz Inżynier informatyk i Mechanik pojazdów samochodowych (po 8 osób). Nie oznacza to jednak, że są to zawody, w których procentowy udział absolwentów zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych na koniec 2007r. w stosunku do liczby absolwentów z 2007r. kończących szkołę w tym zawodzie jest najwyższy. Największy, bo 50% udział ma natomiast zawód, który nie pojawił się wśród w/w, czyli Krawiec. Taki stan rzeczy zaistniał z uwagi na fakt, że na 4 absolwentów, którzy ukończyli szkoły w tym zawodzie, aż 2 było zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych na koniec 2007r. Ranking zawodów z uwagi na procentowy udział absolwentów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2007r. przedstawia się więc następująco: 1. Krawiec 2 bezrobotnych na 4 absolwentów, tj. 50 %, 2. Handlowiec - 12 bezrobotnych na 25 absolwentów, tj. 48 %, 3. Kucharz małej gastronomii - 15 bezrobotnych na 39 absolwentów, tj. 38,46 %, 4. Stolarz - 1 bezrobotny na 3 absolwentów, tj. 33,33 %, 5. Sprzedawca - 11 bezrobotnych na 45 absolwentów, tj. 24,44 %, 6. Technik informatyk - 3 bezrobotnych na 13 absolwentów, tj. 23,08 %, 7. Organizator usług gastronomicznych - 4 bezrobotnych na 22 absolwentów, tj. 18,18 %, 8. Fryzjer - 2 bezrobotnych na 14 absolwentów, tj. 14,29 %, 9. Piekarz - 3 bezrobotnych na 23 absolwentów, tj. 13,04 %, 10. Organizator agrobiznesu - 2 bezrobotnych na 17 absolwentów, tj. 11,76 %, 11. Mechanik pojazdów samochodowych - 8 bezrobotnych na 70 absolwentów, tj. 11,43 %, 12. Organizator usług hotelarskich - 9 bezrobotnych na 87 absolwentów, tj. 10,34 %, 13. Inżynier informatyk - 8 bezrobotnych na 79 absolwentów, tj. 10,13 %, 14. Asystent ekonomiczny - 12 bezrobotnych na 123 absolwentów, tj. 9,76 %, 15. Technik mechanik - 3 bezrobotnych na 95 absolwentów, tj. 3,16 %, 16. Kamieniarz - 2 bezrobotnych na 9 absolwentów, tj. 22,22 %. 2. WNIOSKI. Z danych wygenerowanych z ewidencji elektronicznej SI PULS wynika, że na terenie Powiatu Świdnickiego kształci się osoby na wszystkich poziomach. W latach 2006, 2007, a także w 2008r. dominowało, dominuje i nadal będzie dominowało kształcenie osób na poziomie średnim ogólnokształcącym. W 2007r. największa liczba absolwentów, tj (57,73 % ogółu) osób kończących szkoły rekrutuje się właśnie z tego poziomu wykształcenia. Ponadto są oni najliczniej reprezentowani wśród absolwentów zarejestrowanych na koniec 2007r. w ewidencji osób bezrobotnych, tj. 128 osób, co stanowi 56,89 % ogółu absolwentów zarejestrowanych w ewidencji. Jednocześnie osoby te pod względem 10

11 udziału procentowego, wynoszącego 10,88 %, plasują się na drugim miejscu jeśli chodzi o ilość bezrobotnych absolwentów w stosunku do ogólnej liczby osób, które ukończyły szkołę z tym wykształceniem. Z danych prognostycznych na 2008r. wynika też, że będzie to jedyne wykształcenie, w którym przewidywana ilość absolwentów ulegnie spadkowi. Na drugim miejscu pod względem ilości absolwentów, którzy ukończyli szkoły z tym wykształceniem- 24,79 % ogółu oraz liczby zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych- 2,21 % - plasuje się wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Na 505 absolwentów z 2007r. 45 osób, czyli 20 % ogółu zarejestrowanych absolwentów z 2007r. widniało na koniec tego roku jako osoby bezrobotne. Jednocześnie stanowią oni 8,91 % absolwentów, którzy ukończyli szkoły z tym wykształceniem, co plasuje ich pod tym względem na trzecim miejscu wśród wszystkich poziomów wykształcenia. Ponadto w przewidywaniach na 2008r. jest to jeden z dwóch poziomów wykształcenia, w którym liczba absolwentów kończących szkoły z trenu naszego powiatu powinna wzrosnąć. Trzecim pod względem ilości absolwentów- 277 (13,60% ogółu) osób kończących szkoły z terenu naszego powiatu oraz ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji na koniec 2007r. jest wykształcenie zasadnicze zawodowe. Jednocześnie jest to wykształcenie, w którym stosunek liczby osób zarejestrowanych do liczby absolwentów kończących szkołę na tym poziomie jest najwyższy i wynosi 15,88 %. Natomiast jeśli chodzi o odsetek zarejestrowanych absolwentów z tym wykształceniem w stosunku do wszystkich bezrobotnych absolwentów widniejących w ewidencji na koniec 2007r.- 19,56 % oraz do ogółu absolwentów z 2007r.- 2,16 % to wykształcenie to również plasuje się na trzecim miejscu. Ponadto w przewidywaniach na 2008r. jest to poziom wykształcenia, w którym liczba absolwentów ma najbardziej wzrosnąć. Jeśli chodzi o wykształcenie wyższe to można zaobserwować najniższą liczbę absolwentów kończących szkoły na tym poziomie- 79 osób (3,88 % ogółu) oraz zarejestrowanych w końcu 2007r. jako bezrobotni- 8 osób. Najniższy jest też udział procentowy bezrobotnych absolwentów z tym wykształceniem w stosunku do wszystkich absolwentów zarejestrowanych na koniec 2007r.- 3,56 % oraz w stosunku do ogółu absolwentów z 2007r.- 0,39 %. Jednocześnie biorąc na wzgląd ilość absolwentów zarejestrowanych na koniec 2007r. w stosunku do liczby absolwentów, którzy ukończyli szkoły na tym poziomie to ich udział procentowy wynosi 10,13 % i stanowi trzecią wielkość w porównaniu z pozostałymi poziomami wykształcenia. Reasumując wszystkie powyższe dane można stwierdzić, że łącznie 2037 absolwentów ukończyło szkoły na terenie Powiatu Świdnickiego, z tego na koniec roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 225 osób, czyli 11,05 % ogólnej ich liczby. Trudno jest jednak w tej chwili wyrokować jak będzie wyglądała przyszłość ich jak i osób które obecnie są kształcone w szkołach na terenie naszego powiatu. Na przestrzeni kilku ostatnich 11

12 lat sytuacja na rynku pracy uległa znaczącej poprawie. Z jednej strony zauważalny jest stały spadek liczby osób pozostających bez pracy, wzrasta też liczba inwestycji na lokalnym rynku, co powoduje wzrost liczby wolnych miejsc pracy. Z drugiej strony w związku z pozyskiwaniem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozszerza się wachlarz możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji, przekwalifikowania lub pomocy w założeniu własnej firmy. Te pozytywne tendencje są także zauważalne w przypadku bezrobocia ludzi młodych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Jednakże, jak wynika z analizy danych zawartych w niniejszym Raporcie nadal istnieje grupa absolwentów szkół, która nie znajduje zatrudnienia lub innej możliwości aktywizacji zawodowej. W tej sytuacji ważnym czynnikiem, który być może w tej chwili warunkuje możliwość zatrudnienia - szczególnie absolwentów, wydaje się być jakość kształcenia, a przede wszystkim kształcenie praktyczne w trakcie nauki (praktyki szkolne, warsztaty). Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że szkoły starają się dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, ale szybkie zmiany zachodzące w gospodarce naszego regionu powodują, że czas kształcenia ( 3-4 lata) nie pozwala na krótkoterminowe dostarczanie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. Pracodawcy natomiast poszukują pracowników, którzy podejmą pracę od zaraz. W związku z tym bardzo istotne znaczenie wydaje się mieć indywidualna aktywność osoby, a tym samym umiejętność poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, przedsiębiorczość czy predyspozycje psychofizyczne. Z uwagi na fakt, że zagadnienia te, przynajmniej tak było dotychczas, nie są poruszane w trakcie nauki szkolnej większego znaczenia nabierają w stosunku do tej grupy osób bezrobotnych usługi oferowane przez Urząd Pracy - zwłaszcza te w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, szkoleń, czy zajęć w Klubie Pracy. Należy w tym miejscu podkreślić, że jak się obecnie wydaje poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy wymagać będzie skorelowanych działań polegających z jednej strony na dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, podnoszeniu jakości kształcenia - szczególnie praktycznego, a z drugiej strony na objęciu tej grupy osób profesjonalną pomocą w zakresie wyboru szkoły, czy kierunku kształcenia zgodnego z predyspozycjami osobowościowymi młodego człowieka oraz wielokierunkowej, indywidualnej pomocy absolwentowi szkoły w zakresie zdobycia doświadczenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, czy umiejętności poruszania się na rynku pracy. Sporządziła:K. Ślimak- Kołodziejska Doradca zawodowy I stopnia 12

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2009r. RAPORT Świdnica, dnia 20.07.2010r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2009r. CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM za II półrocze 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM za II półrocze 2010r. RAPORT Świdnica, dnia 21.07.2011r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM za II półrocze 2010r. CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE 2008 CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE 2009 CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM RAPORT POWIATOWY za 2013 rok część II- prognostyczna Świdnica, lipiec 2014 SPIS TREŚCI Strona 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II Mińsk Mazowiecki 2008r. 1 Celem badania sondażowego w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2007 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2007 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2007 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA Skarżysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2009 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2009 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2009 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2010 Opracowanie: Ilona

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Referat ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY (CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA) Przedruk

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo