Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO"

Transkrypt

1

2

3 Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok Podjęto dwa stanowiska: stanowisko w sprawie zmiany zasad udziału powiatu w inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie i stanowisko w sprawie opłacalności produkcji trzody chlewnej oraz dziewięć uchwał. Pełne teksty uchwał oraz protokoły z Sesji Rady Powiatu znajdują się na stronie internetowej pod adresem : Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2008 r. członkowie komisji opracowali i przyjęli plan pracy komisji na rok 2008 oraz dyskutowali nad możliwościami pozyskiwania funduszy pozabudżetowych dla jednostek oświatowych. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 r. omawiano i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na XV sesję oraz zaakceptowano sprawozdanie z działalności komisji za rok Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. członkowie komisji opracowali i przyjęli plan pracy komisji na rok 2008, dyskutowali i zaakceptowali zmianę w Powiatowym Planie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegającą na zabezpieczeniu środków na wykonanie badań wód jeziora w Ostrowitem oraz opracowano i przyjęto treść stanowiska w sprawie opłacalności produkcji trzody chlewnej. Komisja Budżetu i Finansów Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2008 r. członkowie komisji omawiali i przyjęli plan pracy komisji na rok Dyskutowano nad realizacją prowadzonych inwestycji i nad możliwościami finansowymi powiatu. Komisja Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W dniu 16 stycznia 2008 r. członkowie komisji opracowali i przyjęli plan pracy komisji na rok Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. 07 stycznia 2008 r. Zaakceptowano wniosek dyr. ZS Nr 3 w sprawie zwiększenia etatów administracyjnych w jednostce. 16 stycznia 2008 r. Omawiano i wyrażono zgodę na nauczanie indywidualne dla uczennicy Zespołu Szkół Nr 2, Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Rewizyjnej, na którym dyskutowano i przyjęto harmonogram prac nad prowadzonymi inwestycjami w SP ZOZ w kontekście przenosin Starostwa Powiatowego na ul. Warszawską, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. 21 stycznia 2008 r. Analizowano plan robót remontowych dróg powiatowych ze szczególnym podziałem na konkretne gminy, odcinki dróg i przeznaczeniem środków finansowych na rok Ogólny koszt robót drogowych szacuje się na kwotę ,84 zł. Podjęto uchwałę zmieniającą zasady sprzedaży drzew przy drogach powiatowych. 04 lutego 2008 r. Dyskutowano nad naprawami gwarancyjnymi remontowanych dróg, metodami wykonywania bieżących napraw, wycinką zadrzewień. Omawiano i wyrażono zgodę dyr. ZS Nr 3 w sprawie kształcenia w nowych kierunkach (mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy). Omawiano i wyrażono zgodę dyr. PUP w sprawie zwiększenia limitu kilometrów na używanie samochodu służbowego do km miesięcznie. 18 lutego 2008 r. Omawiano możliwości ubiegania się o środki z Ministerstwa Infrastruktury na remonty dróg, omawiano program XV sesji Rady Powiatu, Maria Betlejewska

4 UCHWAŁA Nr XIV/61/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, 166, 173, 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz i 1218, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984), uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości zł., z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł. 2) dochody majątkowe w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości zł., z tego : 1) wydatki bieżące w kwocie zł., w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł., b) dotacje zł., c) wydatki na obsługę długu zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2008 roku). 3.1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2) zaciągniętych kredytów w kwocie zł. Przychody budżetu w wysokości zł., rozchody w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4.W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł., 2) celową w wysokości zł. z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie zł., b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 5.1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 6.1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody zł.; wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody zł.; wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 7.1.Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 8.1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody zł., wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody zł., 2) wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. 10.Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

5 z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3., z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę zł., 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału. 11.Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Krzysztof Cegłowski Przewodniczący Rady Powiatu PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO NA 2008 rok Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Leśnictwo w tym: - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Transport i łączność w tym: -doch. realizowane przez ZDP Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody z majątku powiatu dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Działalność usługowa w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadnia z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dochody własne powiatu z tego: - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - doch. ze sprzedaży skł. majątkowych pozostałe dochody Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego wpływy z opłat komunikacyjnych Różne rozliczenia w tym: - subwencja na cele oświatowe subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Oświata i wychowanie w tym: doch. realizowane przez jednostki oświatowe Ochrona zdrowia w tym: - dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (dot. dla DPS) - wpływy z usług ( odpłatność mieszkańców DPS w Ugoszczu) - odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - środki na dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu Dziecka w Rypinie i r. zastępczych doch. realiz. przez Dom Dziecka

6 - dochody rezliz.przez DPS Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Pracy RAZEM DOCHODY: PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO NA 2008rok Rolnictwo i łowiectwo w tym: - prace geodezyjno urządzeniowe na , potrzeby rolnictwa Leśnictwo w tym: - ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów Transport i łączność w tym: - drogi publiczne powiatowe z tego: środki na remonty dróg Gospodarka mieszkaniowa w tym: - gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa w tym: - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna w tym: - budżet Starostwa Powiatowego koszty utrzymania Rady Powiatu koszty finansowania zadań zleconych promocja powiatu wpłaty Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - środki na Fundusz Wsparcia Policji wydatki KP PSP wydatki na rzecz powiatowego Związku OSP Obsługa długu publicznego w tym: - odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych Różne rozliczenia w tym: - rezerwa ogólna rezerwa celowa (na zad. oświaty) Oświata i wychowanie w tym: - Szkoła podstawowa specjalna Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Szkoły pomaturalne i policealne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostałe wydatki Ochrona zdrowia w tym: - składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka - dotacja dla SP ZOZ Rypin pozostałe wydatki (promocja zdrowia) Pomoc społeczna w tym: - koszty funkcjonowania Domu Dziecka za pobyt dzieci z naszego powiatu w innych placówkach pomoc rzeczowa i pieniężna oraz na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka - koszty funkcjonowania DPS KOMBATANT rodziny zastępcze koszty utrzymania PCPR Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostałe wydatki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - rehabilitacja zawodowa i społeczna koszty utrzymania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności koszty utrzymania PUP pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej koszty utrzymania internatu przy Zespole Szkół Nr

7 - stypendia dla uczniów pozostałe wydatki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dotacja dla Urzędu Miasta na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej wydatki w zakresie kultury Kultura fizyczna i sport w tym: - koszty dokumentacji projektowej hali sportowej i basenu wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu Ochrona i promocja zdrowia Spotkania w ramach projektu Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczenia usług publicznych, wpisały się w tegoroczny kalendarz samorządów powiatowych. Pierwszy raz samorządowcy Grupy Wymiany Doświadczeń, spotkali się w Świeciu ( ), następnie w Wąbrzeźnie ( ) i Brodnicy ( ). RAZEM WYDATKI : Planowany deficyt PODSUMOWANIE Planowane dochody na rok 2008 wynoszą zł. natomiast wydatki ustalono na kwotę zł.. Występujący w budżecie deficyt w kwocie zł. planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie zł. oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących tj zł., na płace i pochodne przeznaczono kwotę zł., co stanowi 66,87 % zaplanowanych wydatków bieżących. W roku 2008 planowane wydatki inwestycyjne wynoszą zł., co stanowi 14,2 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowano kwotę zł. na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2118C Szafarnia- Wąpielsk-Rypin Kwota ta stanowi udział własny środków powiatu na I etap inwestycji, przy założeniu, iż dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 60 %.( łączny koszt planowany do realizacji w 2008r. stanowi kwotę zł. x 40% = zł.).kwota zł. stanowi zabezpieczenie środków na aktualizację dokumentacji projektowej.- realizacja tej inwestycji uzależniona jest od dofinansowania ze środków unijnych. Kwotę zł. planuje się przeznaczyć na adaptację pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie, koniecznych do opuszczenia Przychodni Rejonowej na ul. Warszawskiej. Kwotę zł. zaplanowano na adaptację budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Warszawskiej na cele administracyjne. Zabezpieczono również środki na dotację dla Gminy Miasta Rypina w kwocie zł. z przeznaczeniem na I etap budowy hali sportowej i basenu - zgodnie z podpisanym porozumieniem. Barbara Małecka Skrabnik Powiatu Uczestnicy IV spotkania GWD 12 marca w ZS Nr 2 w Rypinie, spotkali się przedstawiciele samorządów powiatowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego: brodnickiego, rypińskiego, świeckiego, toruńskiego,tucholskiego, wąbrzeskiego i miasta na prawach powiatu - Grudziądza oraz Ludwik Wegrzyn ekspert reprezentujący Związek Powiatów Polskich. To spotkanie, czwarte z kolei, miało na celu wypracowanie modelu wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami powiatowymi w zakresie zarządzania sektorem ochrony zdrowia. Adam Janas koordynator grupy Powiat Rypiński reprezentowali: Marek Tyburski Starosta Rypiński, Piotr Pawłowski Wicestarosta, Krzysztof Cegłowski Przewodniczący Rady Powiatu Rypińskiego, Marek Bruzdowicz Dyrektor SP ZOZ w

8 Rypinie i Jagoda Grajkowska Przewodnicząca Komisji Zdrowia. Koordynatorem Grupy jest Adam Janas, który poprowadził rypińskie spotkanie. Starosta Rypiński scharakteryzował specyfikę powiatu, a dyrektor rypińskiego ZOZ-u zaprezentował wyniki badań satysfakcji pacjentów ze świadczonych usług medycznych w oparciu o ankiety. Samorządowcy poszczególnych powiatów wyrazili własne opinie dotyczące ochrony i promocji zdrowia. Ustalono także termin następnego spotkania. Alicja Rupińska Konwent Starostów Województwa Kujawsko Pomorskiego O współpracy samorządowców z administracją rządową, wspólnych projektach i zwiększeniu kompetencji władz lokalnych rozmawiali starostowie oraz prezydenci miast na konwencie w Nowej Wsi pod Lipnem. W debacie samorządowców uczestniczył także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu Emilia Kawka-Patek, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Jerzy Kasprzak, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz komendanci wojewódzcy i powiatowi policji oraz straży pożarnej. Tematem wiodącym była współpraca służb i inspekcji w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy konwentu zgodzili się, że działania samorządowe w ramach sztabów kryzysowych są dobre w całym województwie, jednak zwrócili uwagę na konieczność regulacji sposobu finansowania kosztów wszelkich takich sytuacji. Do dziś sprawa refundacji środków wydanych na akcje sztabów kryzysowych jest nie załatwiona podkreśliła Marzena Kempińska, Przewodnicząca Konwentu, podając jednocześnie kilka przykładów z regionu. Przewodnicząca Konwentu Starostów Województwa Kujawsko Pomorskiego Marzena Kempińska poinformowała, że rząd stawia na stanowczą decentralizację władzy i usamorządowienie niektórych agencji państwowych oraz Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szykują się również zmiany w ordynacji wyborczej do samorządów. Starostowie również wypracowali stanowisko w sprawie wspólnego startu do konkursu rozpisanego przez Urząd Marszałkowski pod hasłem Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkól i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe. Zastanawiano się także nad jednym wielkim projektem dotyczącym infrastruktury drogowej, który byłby współfinansowany ze środków pozabudżetowych powiatów. Samorządy skorzystałyby z tych środków na zasadzie proporcjonalności. Powiat reprezentował Marek Tyburski Starosta Rypiński. Andrzej Ostrowidzki Zespół Ratunkowy W wyniku owocnej i szerokiej współpracy Marka Bruzdowicza Dyrektora SP ZOZ, Krzysztofa Cegłowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Rypińskiego, Marka Tyburskiego Starosty Rypińskiego, Dariusza Kolczyńskiego Wójta Gminy Skrwilno i Wiesława Milarskiego Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie zostanie uruchomiony zespół ratunkowy obejmujący swoim działaniem wschodnią część powiatu rypińskiego. Siedziba zespołu ratunkowego znajdować się będzie w rewirze Policji w Skrwilnie. Andrzej Ostrowidzki Rozmowy w Wąpielsku 21 lutego w czwartek br., spotkali się w Wąpielsku, przedstawiciele Rady Gminy Wąpielsk ze Markiem Tyburskim Starostą Rypińskim i Mieczysławem Zientarskim członkiem Zarządu Powiatu Rypińskiego. Wspólnie omówiono sprawy dotyczące inwestycji drogowych na terenie gminy oraz jej uczestnictwa w budowie hali i basenu. Gmina Wąpielsk wesprze inwestycję w II etapie prac. Zostały uzgodnione inwestycje drogowe na 2008 r. Starosta poinformował o planach modernizacji drogi Rypin Wąpielsk. Dyskutowano o konieczności wyceny pałacyku Senatorskiego w Wąpielsku w celu ogłoszenia przetargu. Poza tym Starosta poinformował o planach rozbudowy szpitala w Rypinie. Ze względu na zbliżajacy się terminn dostosowania Ośrodków NZOZ do obowiązujących norm Unii Europejskiej. Zachodzi potrzeba szybkiej sprzedaży. Podkreślono również dobrą współpracę powiatu z przedstawicielami Rady Gminy Wąpielsk. Zaplanowano kolejne spotkania przedstawicieli obu samorządów. Na koniec Marek Tyburski podziękował Henrykowi Sztelerowi Przewodniczącemu Gminy i Henrykowi Kowalskiemu Wójtowi Gminy. Za zaproszenie, za bardzo owocną i szczerą dyskusję. Podkreślono chęć dalszej ścisłej współpracy. Andrzej Ostrowidzki

9 Spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia 26 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia, w którym uczestniczył dr inż. Marek Tyburski Starosta Rypiński. Zebrani omówili kwestie dotyczące: 1. Rynku pracy na terenie powiatu rypińskiego w 2007 roku oraz wysłuchali sprawozdania z wykorzystania środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego związanego z aktywizacją zawodową. 2. Rada zaopiniowała również podział środków na 2008 rok. 3. Dokonano zmian regulaminu kosztów przejazdu. 4. Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Starosta Rypiński oraz uczestnicy spotkania wyrazili zaniepokojenie znacznym obniżeniem środków finansowych przekazywanych do dyspozycji powiatu, które były przeznaczane na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Andrzej Ostrowidzki dokonał już przekształceń tych służb. Członkowie Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rad Powiatu zadeklarowali chęć uczestniczenia w inwestycji drogowej tzw. Lejka Górznieńskiego Projekt drogowy przygotowany w starostwie w Brodnicy, zgłoszony będzie do realizacji w ramach RPO. Wspólnie z Rypinem miałby być realizowany fragment drogi do Starorypina, gdzie droga łączy się z trasą 560 informuje Marek Kaźmierkiewicz. Władze Powiatu Rypińskiego interesowały się działaniem Brodnickiego ZAZ-u, który ukierunkowany Spotkanie Zarządów Powiatu Rypińskiego i Brodnickiego W środę, 27 lutego w Brodnicy wspólnie obradowali członkowie zarządów: Powiatu Brodnickiego i Rypińskiego oraz Przewodniczących Rad tychże powiatów. Efektem spotkania są ustalenia o współpracy. Spotkanie samorządowców miało charakter roboczy. Władze powiatu rypińskiego interesowały się zmianami w zakresie reorganizacji Zarządu Dróg i przekształcenia ich w Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych. Podczas spotkania analizowano, między innymi, efekty przedsięwzięcia i konieczne inwestycje w sprzęt, który zaspokajałby potrzeby w zakresie całorocznego utrzymania dróg w powiatach. Powiat Brodnicki Od lewej: Marek Tyburski Starosta Rypiński i Waldemar Gęsicki Starosta Brodnicki Członkowie Zarządu Powiatu Rypińskiego i Brodnickiego podczas obrad jest na działalność o profilu hotelarsko - konferencyjnym. Rypińscy samorządowcy odwiedzili nowy gmach Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Gości z Rypina zainteresowały wprowadzone rozwiązania techniczne, oraz technologie informatyczne pod kątem adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej na potrzeby Starostwa. Andrzej Ostrowidzki Pobór do wojska W okresie od 4 do 27 lutego br., w Strażnicy OSP, przy ul. Jana Pawła II w Rypinie, Powiatowa Komisja Lekarska prowadziła nabór do wojska. Pobór dotyczył mężczyzn urodzonych w 1989 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach: , którzy dotychczas nie stawili się do poboru. Badaniami poborowych i oceną ich zdolności do służby wojskowej zajmowała się odpowiednio przygotowana komisja. Tegorocznej, przewodniczyli rypińscy lekarze: R. Bytner i Z. Toboła. W tym roku po raz ostatni młodzi mężczyźni zostali powołani do wojska na trwające 9-miesięczne przeszkolenie. Od przyszłego roku procedura ta zostanie zawieszona, a od 2010 będzie już tylko armia zawodowa. Karol Kopaczewski - jeden z tegorocznych poborowych. Mieszka razem z rodzicami we wsi Radziki Duże (pow. rypiński). Ma 18 lat, uczy się w Zasadniczej

10 Szkole Zawodowej w Rypinie. Chętnie pomaga w gospodarstwie rolnym rodziców. Jego pasją jest mechanizacja rolnictwa i naprawa maszyn rolniczych. Po odbyciu służby wojskowej planuje kontynuować naukę w Technikum Rolniczym. - Uważam, że każdy mężczyzna powinien odbyć zasadniczą służbę wojskową - powiedział Karol. Alicja Rupińska Stop przemocy - pomóżmy sobie sami W literaturze psychologicznej istnieje ponad 250 definicji agresji. Jakkolwiek by nie próbował zdefiniować tego zjawiska, to jedno jest pewne, trzeba agresji powiedzieć stanowczo STOP. Jak ten temat jest widziany przez młodzież, zobaczyliśmy podczas styczniowego konkursu zorganizowanego przez rypiński oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczniowie SP Nr 1 w Rypinie kę, plakat, a także odpowiadali na pytania z zakresu udzielania pierwszej pomocy i sposobów walki z agresją. Komisja oceniająca pracowała w składzie: Elżbieta Bednarska - Galeria Witraży w Rypinie, Mariusz Wojciechowski- młodszy aspirant Powiatowej Policji w Rypinie, Hanna Wieczorek - szkolny przedstawiciel Rady Rodziców, Joanna Pilśniak - ZOZ w Rypinie. - Z przyjemnością stwierdzam, że w tym roku był wysoki poziom, wszyscy zasłużyli na podziękowania... - powiedziała Elżbieta Bednarska - przewodnicząca komisji. Jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Tak więc spośród najmłodszych I miejsce zajęło przedszkole nr 2 w Rypinie przed rówieśnikami z rypińskich przedszkoli nr 1 i nr 3. Przedszkole Nr 1 w Rypinie Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli, a także osób dorosłych wspierających działalność PCK - Podejmujemy trudne zadania, ale trzeba nauczyć się je wspólnie rozwiązywać.. - powiedział Jan Zaborny Prezes rypińskiego Oddziału PCK. Najmłodsi - przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu miasta i powiatu rypińskiego, zaprezentowali przed Jury konkursu: krótką scen- Jan Zaborny Prezes Rypińskiego Oddziału PCK i Janusz Went Dyrektor SP Nr 1 w Rypinie W kategorii szkół podstawowych, kolejny raz zwyciężyła SP nr 3 w Rypinie, drugie miejsce przypadło SP w Stępowie ( gm. Rypin). W trzeciej kategorii wiekowej, najlepsi byli uczniowie z Powiatowego Gimnazjum w Rypinie. W najstarszej kategorii wiekowej, wyróżnienie za udział w konkursie przypadło ZS nr 3 im. Chełmickiego w Rypinie za scenkę recytacyjną pt. Pod osłoną dobroci, a w niej piękne słowa, które warto zapamiętać: - świat bez agresji, to świat bez łez. Nagrody: zestaw drukujący, zestaw faksujący ufundowali: Starosta Rypiński i Burmistrz Miasta Rypina. Alicja Rupińska 10

11 Wyjątkowa ekspozycja w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej We wtorek 19 lutego br., odbył się w Miejsko- Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie, wernisaż inaugurujący wystawę starodruków LIBRI OBORIENSIS. Dzięki przychylności Ojca Przeora mgra Andrzeja Malickiego Ojców Karmelitów i wielu innych osób, zaangażowanych w organizację wystawy, miłośnicy książki, która towarzyszy człowiekowi nieustannie w życiu, mogli podziwiać biblioteczne cymelia. Od lewej: Marek Tyburski Starosta Rypiński, Andrzej Malicki Przeor Ojców Karmelitów, Hanna Buchalska Dyrektor MPBP w Rypinie - To są skarby, trzeba je pokazywać, to świadczy o historii naszego powiatu, to historia, którą należy przybliżyć młodzieży - powiedział Marek Tyburski Starosta Rypiński podczas otwarcia wystawy. Antwerpi, być może nawet Moguncji, bo na Moguncję wskazuje piętnastowieczny inkunabuł ( jedyny na wystawie). Brak paginy, to jest tytułowej strony wskazuje na proweniencje mogunckie. Oborskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej jest szczególnym miejscem w ziemi dobrzyńskiej. Cudowna figura Maryi od 400 lat przyciąga wiernych z odległych nawet zakątków regionu i całej Polski. Obory wzmacniają naszą tożsamość kulturową, patriotyzm, dostarczają duchowego wsparcia. Wystawa starodruków trwała od 19 do 29 lutego. Alicja Rupińska Anita Borowska Miss Ziemi Toruńsko-Włocławskiej 2008 W sobotę 9 lutego br., w toruńskiej Auli UMK, odbył się finał konkursu o koronę najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Toruńsko-Włocławskiej. Finalistki zaprezentowały swoje piękno i styl. Spośród piętnastu kandydatek ukoronowano Anitę Borowską. Werdykt profesjonalnego jury i słuchaczy Radia GRA był jednomyślny. Zwyciężczyni pochodzi z Rypina, jest absolwentką Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Lissowskiego w Rypinie. Obecnie studiuje język niemiecki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Sympatyczna rypinianka, po zasłużonych wakacjach pod palmami, będzie reprezentowała nasz region w finale konkursu Miss Polski. Alicja Rupińska Bal Radości - Rypin 2008 We wtorek 29 stycznia br. w sali gimnastycznej SP nr 3 w Rypinie, odbył się doroczny bal integracyjny dla osób niepełnosprawnych, w którym wzięło udział prawie 700 osób. Uczestnicy wernisażu Oborska biblioteka powstawała wraz z klasztorem OO. Karmelitów ( erygowanym w roku 1605). W jej zasobach można znaleźć książki z najsłynniejszych, pierwszych ośrodków drukarstwa europejskiego: Bazylei, Norymbergi, Frankfurtu, VIII Bal Radości 11

12 Bal zorganizowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Rypinie, Związek Harcerstwa Polskiego oraz wiele innych instytucji, szkół, wolontariuszy ( 30 uczniów z ZS nr 1 i ZS nr 2 w Rypinie). Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Mariusz Przeracki z Jagodą Daniel i Dorotą Moczkowską na co dzień spędza dużo czasu przed komputerem, nadal wierzy, ma nadzieję i kocha życie. Taniec egipski w wykonaniu uczestniczek WTN Nadzieja Uroczystego otwarcia Balu Radości - Rypin 2008 dokonał Marek Tyburski Starosta Rypiński. Odpalone race zapaliły iskierki nadziei w sercach uczestników i gości, a później była wspólna zabawa. Imprezę uświetniły występy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nadzieja z Rypina i WTZ z Brodnicy oraz dziecięcy cyrk ze Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Doroczne spotkanie, już po raz ósmy, odbyło się dzięki życzliwości i hojności wielu osób, sponsorów i darczyńców, którym serdeczne podziękowania składają organizatorzy balu. Na twarzach uczestników nie brakowało uśmiechów, jak na bal radości przystało. Dopisali również liczni goście, a wśród nich ośmioosobowa delegacja z Miasta Partnerskiego - Bauska. Łotysze wyrazili podziw i uznanie dla organizatorów i uczestników pomysłowej i jakże potrzebnej imprezy. Patronat honorowy nad balem objęli: Marek Tyburski Starosta Rypiński i Marek Błaszkiewicz Burmistrz Miasta Rypina. Dwa są szczęścia na świecie; jedno małe - być szczęśliwym, drugie wielkie uszczęśliwiać innych. Z pewnością tę maksymę Juliana Tuwima, poety ( ) w pełni rozumieją i wdrażają w życie, organizatorzy, sponsorzy i darczyńcy Balu Radości. Mariusz Przeracki - ma 20 lat. Mieszka z tatą, mamą i bratem we wsi Rojewo ( gmina Rogowo ). Jeszcze pięć lat temu był sprawny, chodził do Szkoły Podstawowej w Rogowie. Wypadek samochodowy zmienił jego życie... Od trzech lat uczestniczy w Balu Radości, na tegoroczny przyjechał ze swoją siostrą - Dorotą Moczkowską i byłą nauczycielką z SP w Rogowie - Jagodą Daniel. Mariusz Alicja Rupińska Muzyka łączy pokolenia W jednej z rypińskich szkół - Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sucharskiego, odbyło się niecodzienne spotkanie muzycznych pokoleń. Członkowie Nauczycielskiego Chóru Belcanto, wykonali koncert kolęd dla uczniów klas I-III tejże szkoły. Rypiński chór obchodził niedawno swój jubileusz - 20 lecie istnienia. Nauczycielski Chór Belcanto Muzyczne spotkanie pokoleń, to wspaniały pomysł i okazja nie tylko do prezentacji swojego dorobku, ale też do edukacji. Młodzi melomani poznali takie muzyczne zwroty jak: a cappella, rytm, dynamika, piano, forte, bas, tenor, solo, duet Sympatyczne spotkanie poprowadził Stefan Dąbrowski - długoletni, zasłużony dyrygent chóru Belcanto. Alicja Rupińska 12

13 Wesołe jest życie staruszków. Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj. Tak śpiewali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski - kabaret autorski dwóch wybitnych twórców rozrywki telewizyjnej lat 50. i 60-tych XX wieku. Przykładem na to, że jesień życia może być piękna i radosna, są spotkania rypińskich emerytów i rencistów. Okazji nie brakuje, choćby Dzień Babci czy ostatnio Walentynki. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy w Rypinie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 10 ( dawne RDK), integruje emerytów, rencistów i inwalidów z terenu powiatu rypińskiego. Spotykają się cyklicznie co dwa tygodnie na wieczorkach tanecznych. Rok temu nawiązali współpracę ze ZER i I Oddział Golub-Dobrzyń. Wspólnie organizują wycieczki do Torunia, Zakopanego, na Słowację.. Łączy ich wspólny relaks i zabawa, raz w Rypinie, to znów w Golubskim Domu Kultury. W darze dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi Już po raz szesnasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na terenie powiatu rypińskiego przygotowano wiele imprez. W gminie Skrwilno zbiórce pieniędzy towarzyszyło wiele imprez okolicznościowych: przelot samolotem, aukcja przedmiotów, występy lokalnych zespołów muzycznych. Zebraną kwotę 11 tysięcy złotych przedstawiciele skrwileńskiego sztabu WOŚ, osobiście dostarczyli do sztabu w Warszawie. Irena Muller i Henryk Gencel Irena Muller - przewodnicząca Polskiego Związku ER i I Oddziału Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu i Henryk Gencel - przewodniczący PZ ER i I Oddziału Rejonowego w Rypinie. Pani Irena była inicjatorką nawiązania współpracy, ona też 27 marca br. organizuje na golubskim zamku, spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Na rok 2008 przypada jubileusz 30-lecia działalności p. Ireny. Pan Henryk Gencel nie kryje zadowolenia ze współpracy z przewodniczącą oddziału golubsko-dobrzyńskiego. Pragnie też, za pośrednictwem Gazety Powiatu Rypińskiego, złożyć serdeczne podziękowania dla Marka Tyburskiego Starosty Rypińskiego, Mariusza Trojakowskiego Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie i Stanisława Packa Prezesa firmy EMIX w Rusinowie, za życzliwość i dotychczasową współpracę. Alicja Rupińska WOŚ na rypińskim rynku Na rypińskim rynku zagrały: miejscowe zespoły rockowe, wokaliści MOK, łódzki zespół Lemon Dog, oraz gwiazda imprezy- Zespół Chassis. Mieszkańcy Rypina mogli skosztować sporządzone na miejscu podpłomyki i gorącą grochówkę, którą serwowały panie radne miasta Rypina oraz Marek Błaszkiewicz Burmistrz Miasta Rypina i Marek Tyburski Starosta Rypiński. Alicj Rupińska Bal karnawałowy W dniu 18 stycznia 2008r. w Domu Dziecka odbył się tradycyjny Bal karnawałowy. Bal karnawałowy 13

14 Na zabawę zostały zaproszone osoby i organizacje współpracujące z naszą placówką oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Żuromina, Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu i drużyny harcerskie działające przy Zespole Szkół w Skrwilnie. Spotkanie z zaprzyjaźnionymi osobami było okazją do podziękowania za zaangażowanie i pomoc okazaną w minionym roku. Samorząd Wychowanków Domu Dziecka kontynuując tradycję przyznał statuetkę Aniołek przyjaznych serc. Wyróżnienie i zarazem skromne podziękowanie za bezinteresowną pomoc, która jest przejawem ludzkiej życzliwości niesionej drugiemu człowiekowi otrzymali Państwo Katarzyna i Dariusz Gurtatowscy. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Anatol Filimoniuk Dyrektor Domu Dziecka w Rypinie z wychowankami św. Mikołaj, który przyniósł dla każdego prezenty ufundowane przez firmę Rejs oraz KDSH w Rypinie. Jarosław Tomkowski Jeden z konkursów Wspaniałą zabawę urozmaiciły konkursy przygotowane przez wychowanków grupy I pod kierunkiem wychowawców p. D.Anuszewskiej oraz p. J.Niedbalskiej, odbył się m.in. konkurs tańca, malowania postaci na balonie, na najoryginalniejszy strój oraz wiele innych. Wszyscy się wspaniale bawili. Jarosław Tomkowski Remonty w Domu Dziecka Koniec roku kalendarzowego 2007 był pracowity w Domu Dziecka w Rypinie. Dzięki otrzymanym środkom finansowym ze Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz Wigilia w Domu Dziecka w Rypinie. Tradycyjnie, jak co roku przed wyjazdem wychowanków do domów rodzinnych na święta Bożego Narodzenia, w naszej placówce organizujemy uroczystą Wigilię. W tym roku uroczystość ta została zorganizowana w dniu 19 grudnia. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście; władze samorządowe, uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół, harcerze, sponsorzy. Wychowankowie pod opieką wychowawców: p. M.Zabłockiej i R.Klonowskiej przygotowali Jasełka. Po występach dzieci wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem. Następnie usiedliśmy do wspólnej wieczerzy wigilijnej, królowały potrawy rybne, owoce, barszcz, nie zabrakło piernika i makowca, wszystko przygotowane przez nasze panie kucharki. Po kolacji dzieci odwiedził Dach po remoncie Nowy system wentylacji w kuchni finansowemu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostało wymienione pokrycie dachu w budynku głównym oraz zainstalowano system wentylacji w kuchni. Jarosław Tomkowski 14

15 Wdrażanie EFS przez PUP w Rypinie Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu zorganizował 11 marca 2008 roku konferencję poświęconą podsumowaniu rezultatów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach oraz programom realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W konferencji uczestniczyli m.in.: Starosta Powiatu, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele samorządów gminnych, pracodawcy, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, kierownicy państwowej administracji publicznej oraz kierownicy i dyrektorzy samorządowych jednostek organizacyjnych Starostwa. Marek Tyburski Starosta Rypiński podsumowuje konferencję Na początku konferencji Pan Adam Horbulewicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w swoim wystąpieniu omówił wykorzystanie środków unijnych w ramach programów EFS w województwie kujawsko-pomorskim w latach Kolejnym tematem konferencji były zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków unijnych w latach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przedstawił prezentację dotyczącą możliwości pozyskiwania środków unijnych w latach w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natomiast możliwości pozyskiwania środków w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprezentowała Pani Joanna Pisarek z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na temat współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego prezentację przedstawił Pan Janusz Wiśniewski. Programy realizowane w latach przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie omówili pracownicy tut. Urzędu. Pani Bożena Cieplak zaprezentowała projekty realizowane w ramach Działania 1.2 Sektorowego Uczestnicy Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaś Pan Piotr Chmielewski omówił programy w ramach Działania 1.3, 1.5 i 1.6 SPO RZL. Podsumowania przedstawionych programów dokonała Pani Jolanta Sochacka- Szablicka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Podkreśliła, że łączna wartość realizowanych projektów z EFS w latach wyniosła zł., w tym wkład środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł zł., dzięki czemu można było zaktywizować aż osoby, w tym 952 kobiety. Nadmieniła również, że w okresie od 2004 do 2007 roku w powiecie rypińskim nastąpił spadek liczby bezrobotnych o osób czyli o 41,6% oraz spadek stopy bezrobocia o 11, 5 % i był on większy niż w województwie i kraju. Następna część konferencji poświęcona była prezentacji beneficjentów programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W tym celu został przedstawiony film pokazujący jaki wpływ na życie zawodowe bezrobotnych miała pomoc Urzędu Pracy finansowana ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po omówieniu przez prelegentów poszczególnych punktów programu głos zabrał Starosta Pan dr Marek Tyburski, który zauważył, że trafne było przeznaczenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podkreślił również, że kolejne programy powinny być kierowane szczególnie do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy m.in. kobiet, osób po 50 roku życia. Dodał też, że duży wpływ na polepszenie lokalnego rynku pracy odgrywa oświata, która musi większy nacisk położyć na kształcenie zawodowe. Podczas konferencji wręczone zostały przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dyplomy uznania Staroście i Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie za dobrą współpracę przy realizowanych programach z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Szablicka Sochacka 15

16 PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ W WTZ Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Dnia 12.marca b.r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nadzieja w Rypinie odbył się przedświąteczny kiermasz prac uczestników WTZ. Poprzedziła go cześć artystyczna w wykonaniu uczestników. Goście mogli podziwiać talent recytatorski uczestników, ale także wokalny oraz taneczny. Wojciech Sosnowski zaśpiewał kilka pięknych piosenek, a Katarzyna Ziółkowska z Katarzyną Zamorowską z pomocą instruktor Magdaleny Lewandowskie wykonały układ taneczny. Po występach uczestników kierownik WTZ Henryk Siemiątkowski zaprosił wszystkich do zapoznania się z szeroką ofertą wyrobów pracowni warsztatowych i do zakupów, by w ten sposób wesprzeć rehabilitację społeczną uczestników Nadziei. Wyroby pracowni stolarsko ogrodniczej Kiermasz tradycyjnie cieszył się sporym zainteresowaniem. Kupujący nie szczędzili pochwał nad precyzją wykonanych prac. Okazali się także bardzo hojni, za co uczestnicy warsztatu gorąco dziękują. Instruktor WTZ Joanna Krajewska Kwiecień miesiącem Otwartych Drzwi Wyroby pracowni plastyczno rękodzielniczej. Zebranym gościom zaprezentowano m.in. kolorowanki, notesiki, kartki świąteczne i okolicznościowe. Pracownia stolarsko ogrodnicza oferowała kupującym wyroby z drewna i sklejki, w tym świąteczne baranki, pisanki, budy dla psa, studnię ozdobną do ogrodu. Pracownia plastyczno rękodzielnicza oferowała szeroki asortyment świąteczny, w tym stroiki, ozdoby świąteczne, a także obrazy malowane na szkle, witrażyki i wiele innych pięknych przedmiotów. Pracownia kroju i szycia sprzedawała m.in. kolorowe poduszki, bieżniki, fartuszki kuchenne. Pracownia gospodarstwa domowego przygotowała różnorodne sałatki, ciasta i frytki. Podczas kiermaszu można była dokonać pomiarów ciśnienia, wagi, a także skorzystać z fotela masującego. Swoją osobą zaszczycili warsztat przedstawiciele władz lokalnych, m.in. Starosta Rypiński Marek Tyburski, Wicestarosta Piotr Pawłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Cegłowski. Nie zabrakło również stałych sponsorów warsztatu. W kwietniu, jak co roku, nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zaprezentują młodszym kolegom i koleżankom to, co w ich szkołach jest najlepsze. Pokażą pracownie przedmiotowe i komputerowe, sale i zaplecze sportowe, biblioteki i świetlice. Zapoznają młodzież z zajęciami pozalekcyjnymi, kółkami zainteresowań, tradycjami szkolnymi, obyczajami i historią. Tego rodzaju coroczna prezentacja szkół ponadgimnazjalnych, jest efektywną formą pomocy dla absolwentów gimnazjów w wyborze zawodu. Tegoroczni będą mogli rozpocząć naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na nowo powstających od września roku 2008 następujących kierunkach: w ZS Nr 2 w Rypinie technik logistyk, technik spedytor oraz Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych wielozawodowa na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej, w ZS Nr 3 w Rypinie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz szkoła policealna; technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, 16

17 w ZS Nr 4 w Nadrożu technik architektury krajobrazu. Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów, którzy niebawem staną przed decyzją wyboru przyszłego zawodu, odbędą się w poszczególnych szkołach w następujących terminach: r. w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, tel , r. w Zespole Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego, ul. Kościuszki 51, tel , r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11 w Rypinie, tel , r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego, ul. Nowy Rynek 20 w Rypinie, tel Ponadto nakładem Starostwa Powiatowego w Rypinie, ukaże się VI edycja Informatora Oświatowego wraz z płytą o szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie rypińskim. Katarzyna Szczęsny Polscy nauczyciele w CERN W dniach lutego 2008 r. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zorganizował szkolenie dla nauczycieli fizyki, które odbywało się w CERN pod Genewą. Jednym z kryteriów wyboru nauczycieli były osiągnięcia zawodowe zgłoszonych kandydatów. Znalazłam się w grupie 38.zakwalifikowanych osób nauczycieli z różnych stron Polski. Było to dla mnie wielkim wyróżnieniem. Beata Łapkiewicz nauczyciel fizyki w ZS Nr 1 w Rypinie (pierwsza od prawej) CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie. Mieści się pod Genewą na granicy Szwajcarii i Francji. Powstało w 1954 r. i było jednym z pierwszych wspólnych przedsięwzięć Europy, stało się też wzorem współpracy międzynarodowej. Obecnie w skład konwencji CERN wchodzi 20 państw członkowskich w tym Polska (od 1991 r.). Pracuje tam na stałe około 2,5 tyś. naukowców z naszego kontynentu a kolejne 8 tyś. ma status użytkownika (są to ośrodki akademickie, stażyści, stypendyści, doktoranci, studenci). CERN bada jak zbudowana jest materia i jakie siły ją utrzymują. Laboratorium pozwala naukowcom korzystać z najnowszych urządzeń badawczych. Należą do nich akceleratory, które przyspieszają maleńkie cząstki do prędkości bliskich prędkości światła i detektory pozwalające te cząstki obserwować. Zespół akceleratorów tam zbudowanych jest największym na świecie. Przyszłością ośrodka jest LHC (Large Hadron Collider) akcelerator kołowy przeciwbieżnych wiązek protonów. Budowany jest w tunelu po poprzednim akceleratorze. Tunel ten biegnie pod ziemią na głębokości 100 m, a długość jego obwodu wynosi 27 km. Eksperyment ma ruszyć jesienią 2008 r. Badania naukowe w CERN prowadzą do rozwoju techniki. Stąd pochodzą takie wynalazki jak obrazowanie medyczne oraz światowa pajęczyna WWW. Znaleźć się w miejscu, w którym dzieje się najnowsza fizyka jest marzeniem wielu pasjonatów fizyki. Nie bez powodów tytuł pierwszego z wykładów brzmiał: CERN mekka dla fizyków. Szkolenie obejmowało 38 godzin zajęć prowadzonych w języku polskim przez uznanych polskich naukowców. Były to wykłady, zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie laboratoriów, w których analizuje się efekty gigantycznych zderzeń cząstek elementarnych i produkuje antymaterię. Celem szkolenia jest zapoznanie polskich nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami fizyki współczesnej oraz kształcenie form i metod pracy inspirujących uczniów do zainteresowania przedmiotami ścisłymi i odkryciami fizycznymi. Obserwujemy bowiem w Polsce zjawisko nieracjonalne. Ogólne dane mówią, że uczelnie techniczne oraz wydziały fizyki na uniwersytetach mają poważne problemy z naborem studentów, podczas gdy absolwenci tychże uczelni nie mają kłopotów z zatrudnieniem tak w Polsce, jak i za granicą. W CERN pracuje wielu polskich fizyków. Tygodniowy pobyt na szkoleniu w CERN przyniósł wiele wrażeń i na długo zostanie w mojej pamięci. Byłam oszołomiona rozmiarem tego ośrodka naukowego i rozmachem prowadzonych tam badań. Podkreślić należy profesjonalizm, osobiste zaangażowanie oraz życzliwość naszych wykładowców i organizatorów. Uzyskana wiedza na temat cząstek elementarnych oraz najnowszych badań naukowych, nowe doświadczenia i przeżycia z pewnością zostaną wykorzystane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, i w efekcie przełożą się na jakość pracy z uczniami. Beata Łapkiewicz 17

18 Konkurs W świecie mitów 18 stycznia w ZS nr 3 w Rypinie odbył się konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu mitologii, którego prowadzącą była polonistka Małgorzata Wysocka. Uczniowie klas pierwszych w składzie: Technikum Agrobiznesu: Monika Rybicka, Marcin Dolecki, Paweł Kolasiński I a Technikum Technologii Żywności: Agnieszka Krzywda, Justyna Kwiatkowska, Jacek Szmyciński I b Technikum Technologii Żywności: Magdalena Kotwicka, Monika Krajewska, Małgorzata Pesta Technikum Informatyczne: Karolina Nowatkowska, Krzysztof Ozimkowski, Patryk Zawadzki dzielnie walczyli o zdobycie pierwszego miejsca. Konkurs W świecie mitów obejmował następujące konkurencje: - historię wojny trojańskiej - pojęcia związane z teatrem i dramatem greckim - znajomość postaci mitologicznych - słynne powiedzenia i cytaty - kalambury - znajomość rzeźby i architektury antycznej - krzyżówkę. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dyrektor Joanna Krukowska oraz nauczycielki języka polskiego: Agnieszka Jankowska i Dominika Jakubowska Brzezicka. Młodzież dopingowana przez koleżanki i kolegów z klas z entuzjazmem przystąpiła do rywalizacji, wykazując się dużym zasobem wiedzy mitologicznej. Niewątpliwą atrakcję stanowiły antyczne stroje, w których występowali uczestnicy. Każdy z etapów był szansą uzyskania kolejnych punktów, które umożliwiały wyłonienie zwycięzców. Konkurs zakończył się oficjalnym ogłoszeniem wyników. Na pierwszym miejscu uplasowali się reprezentanci kl. I b TTŻ. Drugie miejsce zajęła klasa I Technikum Informatycznego, a trzecie kl. I TA. Program ten okazał się nietypową lekcją powtórzeniową, której celem jest aktywizacja uczniów, a przede wszystkim uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Uczestnikom konkursu wręczono symboliczne nagrody. Agnieszka Niedbalaska Młodzież z Chełmickiego na praktykach w Niemczech Od 6 lat młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie wyjeżdża na praktyki zawodowe do Niemiec, aby poznać pracę w tamtejszych gospodarstwach licencjonowanych przez Hanowerską Izbę Rolniczą. Praktyki są realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie i przy współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz szkołą Deula w Niemczech. Uczniowie biorą udział w intensywnym kursie branżowym, którego celem jest przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim przed komisją w Poznaniu. Praktyki zagraniczne rozpoczynają się w lipcu 2008 i trwają trzy miesiące. W tym czasie młodzież nie tylko pracuje w gospodarstwach, lecz również ma okazję poznać wybrane zakątki Niemiec. Doświadczenia zdobyte podczas praktyk uczniowie z pewnością wykorzystają na dalszym etapie nauki. Agnieszka Niedbalska Porozumienie w sprawie budowy hali i basenu 26 lutego 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Rypinie podpisano aneks do porozumienia w sprawie budowy hali i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej. Inwestycja została umieszczona w wykazie Indykatywnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej, Sygnatariusze porozumienia Działanie lutego 2008 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 14/144/08 przyjął ostateczną listę projektów kluczowych dla województwa kujawsko-pomorskiego. Aneks do porozumienia podpisali przedstawiciele trzech samorządów, które będą partycypować w kosztach inwestycji: Marek Tyburski Starosta Rypiński, Marek Błaszkiewicz Burmistrz Rypina oraz Ryszard Potwardowski Wójt Gminy Rypin. Inwestycja w 65% będzie dofinansowana ze środków UE. Pozostałe koszty zostaną rozłożone na trzy samorządy w następujących proporcjach: 50% - Miasto Rypin, 35% - Powiat Rypiński, 15% - Gmina Rypin. Krzysztof Wysocki 18

19 Samorządowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Powiatu Rypińskiego W sobotę 23 lutego 2008 roku odbył się samorządowy turniej halowej piłki nożnej o mistrzostwo powiatu rypińskiego. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Rypinie. Turniej zorganizowany został z inicjatywy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Gmina Rypin Gmina Skrwilno 3 : 2 Gmina Brzuze Gmina Rypin 3 : 1 Gmina Skrwilno Powiat Rypiński 5 : 3 Tabela końcowa turnieju 1. Gmina Brzuze 6p 7-4 (+3) 2. Gmina Skrwilno 6p 9-7 (+2) 3. Gmina Rypin 3p 7-9 (-2) 4. Powiat Rypiński 3p 8-11 (-3) Reprezentacja Powiatu Rypińskiego Marek Tyburski Starosta Rypiński i Piotr Pawłowski Wicestarosta wręczają puchar Pawłowi Lewickiemu najlepszemu bramkarzowi Zwycięzcą turnieju została Reprezentacja Gminy Brzuze. Samorządowcy z Brzuzego zagrali w następującym składzie: Krzysztof Czarnecki, Piotr Przybylski, Janusz Bartoszewski, Zenon Cieszyński, Mariusz Tomaszewski, Karol Górski, Krzysztof Budziński, Sumowanie wyników przez Piotra Pawłowskiego Wicestarostę i Janusza Małeckiego Promocji Powiatu. Wzięły udział reprezentacje trzech gmin: Brzuze, Rypin, Skrwilno oraz reprezentacja Powiatu Rypińskiego. W skład reprezentacji poszczególnych drużyn wchodzili: radni, kierownicy jednostek podległych, sołtysi oraz pracownicy urzędów. Rywalizacja samorządowców na parkiecie Zespołu Szkół Miejskich im. Józefa Wybickiego w Rypinie była bardzo zacięta i stała na wysokim poziomie sportowym. Oto wyniki poszczególnych spotkań: Powiat Rypiński Gmina Rypin 4 : 3 Gmina Skrwilno Gmina Brzuze 2 : 1 Gmina Brzuze Powiat Rypiński 3 : 1 Zwycięska drużyna Zbigniew Mazanowski, Paweł Lewicki, Piotr Lewicki. Najlepszym strzelcem turnieju został Grzegorz Kowalski z Gminy Skrwilno, najlepszym bramkarzem zaś Paweł Lewicki z Gminy Brzuze. Krzysztof Wysocki 19

20 Rypińscy biegacze w Bochni - Podziemna sztafeta. Pierwszego marca 212 zawodników (53 zespoły) wzięło udział w rozegranym 12-godzinnym Podziemnym Biegu Sztafetowym w Kopalni Soli w Bochni. W czwartej edycji imprezy padły aż trzy nowe rekordy!. Powiat reprezentowany był przez Klub Biegacza działający przy RKS Lech. Drużyna przebiegła w sumie 150,083 km. Oryginalna impreza odbywa się na głębokości prawie 200 metrów pod ziemią, a trasa biegu prowadzi zabytkowymi wyrobiskami bocheńskiej kopalni soli. Jest trudna, bo trzeba biec przy słabym oświetleniu, a korytarze w niektórych miejscach są wąskie. Niektóre ekipy przyjeżdżają tu co roku i opracowują nowe wszczepione w buty zawodników). Z takimi dylematami po raz czwarty mierzyli się zarówno profesjonalni, uznani maratończycy, jak i amatorzy biegów masowych i zdrowego stylu życia z całej Polski (a także z kilku krajów Europy). Idzie im coraz lepiej. Tegoroczna edycja imprezy zakończyła się nowymi rekordami. Ustanowili je wszyscy biegacze, którzy łącznie pokonali dystans km 529 m, poprawiając wynik z roku 2007 o ponad 373 km! Tym samym ustanowili nowy Rekord Guinnessa w kategorii najdłuższy dystans pokonany w biegu sztafetowym pod ziemią. Rekord indywidualny ustanowił Marcel Matanina ze słowackiej sztafety Sport - Team, który przebiegł najdłuższy dystans - na swoich zmianach pokonał on 75 km i 20 m ( 31 okrążeń ). Rypiński Team był również na Ogólnopolskim XXII Biegu Zaślubin w Kołobrzegu. Rypiński Klub Biegacza prowadzi Cezary Jankowski - organizator Ogólnopolskiego Rypińskiego Biegu po Zdrowie Pełne wyniki: Andrzej Ostrowidzki Debiut Rypińskich Hokeistów Drużyna hokeistów Parafialnego Klubu Sportowego STAŚ RYPIN rozegrała swoje pierwsze oficjalne mecze. Okazją do de- Od lewej: Patryk Paradowski, Maciej Wiśniewski, Bartosz Grabkowski, Patrycja Rynkowska, Marek Gębicki, Cezary Jankowski i Michał Rupiński taktyki. W bocheńskiej podziemnej sztafecie oprócz fizycznych możliwości zawodników to strategia odgrywa kluczową rolę. Trzeba biegać przez 12 godzin - jak często się zmieniać, by zachować najwięcej sił, a na końcu wykręcić najlepszy dystans? (mierzą go specjalne chipy Drużyna hokeja na trawie PKS Staś biutu rypińskich hokeistów był halowy turniej hokeja na trawie juniorów rozgrywany w Skierniewicach (woj. łódzkie). Juniorzy Stasia Rypin zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z Polonii Skierniewice, OSiRu Mszczonów oraz UKSu Lutkówka. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Wyniki uzyskane przez drużynę PKS STAŚ RYPIN : Podziemna kapliczka Staś Rypin - UKS Lutkówka 1 : 0 Polonia Skierniewice - Staś Rypin 2 : 1 20

21 Staś Rypin - OSiR Mszczonów 1 : 1 UKS Lutkówka - Staś Rypin 0 : 1 Staś Rypin - Polonia Skierniewice 1 : 1 OSiR Mszczonów - Staś Rypin 1 : 0 Bramki dla drużyny rypińskiej strzelili: Dawid Zdunowski - 4 oraz Patryk Śliwiński - 1. Ostatecznie hokeiści Parafialnego Klubu Sportowego STAŚ RYPIN zajęli drugie miejsce w turnieju wyprzedzając gospodarzy lepszym bilansem bramek. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Tabela końcowa turnieju: 1. OSiR MSZCZONÓW 13p 10-7 (+3) 2. STAŚ RYPIN 8p 5-5 (0) 3. POLONIA SKIERNIEWICE 8p (-1) 4. UKS LUTKÓWKA 4p 8-10 (-2) Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Dawida Zdunowskiego (Staś Rypin), zaś najlepszym bramkarzem Krzysztofa Ozimkowskiego (Staś Rypin). Drużyna PKS STAŚ RYPIN wystąpiła w następującym składzie: Krzysztof Ozimkowski, Damian Brunkał, Krzysztof Paradowski, Kamil Lewandowski, Adrian Renkiewicz, Patryk Śliwiński, Dawid Zdunowski, Hubert Piotrowski, Piotr Ridinger, Przemysław Kręzielewski, Tomasz Dobrzyński, Maciej Andrzejczuk, Mateusz Soliński. Krzysztof Wysocki XI Turniej Tenisa Stołowego Dnia w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego odbył się XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Rypińskiego, który został przygotowany przez nauczycieli: C. Maciejewskiego i I. Andrzejczuk. Przybyłych gości powitała Małgorzata Jaguścik. W turnieju brały udział trzy zespoły z Lipna, z Włocławka i Rypina. Zawodnicy przed ogłoszeniem wyników Zawody rozgrywane były w czterech kategoriach wiekowych: - dziewczęta młodsze, dziewczęta starsze, chłopcy młodsi, chłopcy starsi. Uczniowie w duchu zdrowej rywalizacji walczyli o pierwsze miejsce. W ramach poszczególnych grup wygrali: Małgorzata Jakubowska z Zespołu Szkół w Lipnie, Paweł Rupiński uczeń ZS Nr 5, Anna Barska - wielokrotna uczestniczka Mistrzostw Polski, uczennica ZS Nr 5 oraz Marcin Kisielewski z Zespołu Szkół w Lipnie. Drużynowo szkoły zajęły następujące miejsca: I miejsce - Zespół Szkół nr 5 w Rypinie, II miejsce - Zespół Szkół w Lipnie, III miejsce - Zespół Szkół we Włocławku. Iwona Andrzejczuk Cezary Maciejewski Autorka zdjęć Barbara Kochańska Wsparcie przedsiębiorczości Oferta dla małej i średniej przedsiębiorczości: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu należy do instrumentów finansowych wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Założycielem Funduszu jest samorząd województwa z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Finałowe rozgrywki tenisa stołowego Oferta: - pożyczki dla małych firm do 50 pracowników, - cel inwestycyjny oraz obrotowy, - okres spłaty - inwestycyjny do 3 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek beneficjenta do lat 5), obrotowy do 2 lat, - karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy, - wysokość pożyczki do zł, - oprocentowanie 6,42, 21

22 - szybki tryb rozpatrywania wniosków. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu był pierwszym funduszem poręczeniowym w regionie. Utworzony został przez Radę Miasta Torunia jako jeden ze sposobów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Oferta: poręczenia udzielane są na okres do 63 miesięcy, poręczane są kredyty/pożyczki obrotowe i inwestycyjne (także w rachunku bieżącym), zabezpieczenie do 70% wartości kredytu/pożyczki. Szczegółowe informacje na temat funduszy pożyczkowych i poręczeniowych można uzyskać w wydziale Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rypinie, ul. Dworcowa 9, biuro nr 1, tel lub na stronie internetowej lo.pl Fundusze Unijne Krzysztof Wysocki Zakończyła się procedura naboru wniosków w kolejnych konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy dotyczyły dofinansowania projektów w ramach Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Aktualnie prowadzona jest ocena formalna wniosków, która potrwa 14 dni. Tymczasem rozpoczynają się nowe konkursy zarówno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak i Regionalnego Programu Operacyjnego. Na miesiąc marzec zaplanowane są konkursy w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Uruchomione zostaną także środki w Priorytecie VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W Priorytecie VIII Regionalne Kadry Gospodarki uruchomione zostaną środki w ramach Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Zainteresowane podmioty będą również mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z Priorytetu IX Rozwój Kompetencji i Wykształcenia w Regionach. W bieżącym miesiącu przewidziane są konkursy w Poddziałaniu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych a także w Działaniu 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego przewiduje na miesiąc marzec konkurs w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa - drogi gminne na obszarach wiejskich. Przewidziana alokacja finansowa wynosi 18,70 mln zł. (5 mln euro) zaś wysokość dofinansowania nie przekroczy progu 50%. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można uzyskać na stronie internetowej Krzysztof Wysocki Hipoterapia w Rypinie Hipoterapia w Rypinie funkcjonuje już od 1 czerwca 2005 roku i początkowo prowadzona była przez Stowarzyszenie do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu. Od 2008 roku działalnością hipoterapii zajmuje się Stowarzyszenie Osób Działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych Razem. Stowarzyszenie z Rypina, którego prezesem jest Henryk Siemiątkowski, dopełnił wszelkich formalności, które umożliwiły rozwinięcie hipoterapii. Bezpośredni nadzór rypińskiego stowarzyszenia umożliwił na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie oraz dalszy rozwój ośrodka. Prowadzenie rehabilitacji za pomocą konia to niełatwy projekt. Obecnie na hipoterapie uczęszcza osiemdziesięcioro dzieci z różnorakimi schorzeniami. Ośrodek w Rypinie jest jednym z nielicznych gdzie takie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Rodzice dzieci niepełnosprawnych są bardzo zadowoleni z tej inicjatywy. Terapia z koniem daje nie tylko możliwość przywrócenia osobom niepełnosprawnym sprawności fizycznej ale również zapewnia rozwój społeczny. Obcowanie z koniem i jego otoczeniem nie tylko wzbogaca wiedzę pacjenta o świecie, ale uczy go również samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi. Prowadzone obserwacje podczas zajęć hipoterapeutycznych a także opinie specjalistów jednoznacznie dowodzą, że podani rytmicznym, pobudzającym ruchom jazdy konnej pacjenci produkują więcej hormonów szczególnie adrenaliny i endorfin, stymulujących układ wegetatywny. Rośnie wyraźnie aktywność ruchowa, koncentracja oraz dobre samopoczucie. Wszystkie te pozytywne aspekty zajęć 22

23 hipoterapeutycznych przekładają się na poprawę różnych aspektów życia codziennego osób niepełnosprawnych. W tak małym mieście jakim jest Rypin hipoterapia jest jednym z główny i najważniejszych, sposobów rehabilitacji. Wielkim udogodnieniem jest fakt, że dzieci i młodzież niepełnosprawna nie muszą dojeżdżać do Ośrodków odległych od Rypina. Jednocześnie uczestnicy jednoczą się, działają i współpracują ze sobą na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb i marzeń. Wspólne zainteresowania i cele a także wzajemna pomoc i wsparcie, pozwalają im na aktywniejszy udział w życiu społecznym i zawodowym. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza o przeciwwskazaniach. Mogą to być dzieci z różnymi schorzeniami takimi jak: wady postawy, dysplazje bioder, dziecięce porażenie mózgowe, stany po amputacji kończyn, autyzm, zespół Downa, wady słuchu, wady wzroku, zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne. Zgodnie z powiedzeniem Największe szczęście na świecie jest na końskim grzbiecie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia osób działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych Razem, które mieści się na ulicy strażackiej 1 w Rypinie lub pod numerami telefonu lub marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie, przy ul. Nowy Rynek 17, odbyła się konferencja na temat kierunków kształcenia ogólnego i zawodowego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym powiatu rypińskiego. W spotkaniu udział wzięli: Marek Tyburski Starosta Rypiński, Piotr Pawłowski Wicestarosta, Krzysztof Cegłowski przewodniczący Rady Powiatu Rypińskiego, Katarzyna Szczęsny inspektor d/s oświaty w powiecie rypińskim, dyrektorzy szkół średnich i pracodawcy skupieni w Cechu Rzemiosł Różnych, Rypińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i Rypińskim Zrzeszeniu Pracodawców i Przedsiębiorców oraz przedstawiciele sektora rolno-spożywczego. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Rypiński zapoznając zebranych z ofertą edukacyjną w powiecie rypińskim. Następnie Henryk Jan Kiełkowski Dyrektor ZS NR 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, przedstawił prawne podstawy szkolnictwa zawodowego. O szkolnictwie zawodowym związanym z rolnictwem, mówiła Joanna Krukowska Dyrektor ZS Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Samorządowcy, przedsiębiorcy i dyrektorzy szkół Podczas spotkania z troską o trafny wybór zawodu przez uczniów, wspólnie zatanawiano się nad wypracowaniem właściwego modelu współpracy szkół i pracodawców, jakie podjąć decyzje, by zachęcić uczniów do kształcenia w szkołach zawodowych. Uczestnicy konferencji wyrazili swój niepokój, że na naszym rynku pracy brakuje rzemieślników niektórych branż. W dyskusji podkreślono również pozytywne aspekty dotychczasowej współpracy w zakresie zapewnienia praktyk zawodowych. Hipoterapeuta Ewa Malinowska Z myślą o przyszłym zawodzie Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów Pracodawcy zadeklarowali dalszą współpracę w tym zakresie, wyrazili chęć uczestnictwa w dorocznie organizowanych przez szkoły Dniach Otwartych. Uczestnicy zwrócili uwagę, że obecny system kształcenia nie sprzyja rozwojowi szkolnictwa zawodowego, apelowali do władz powiatu o skierowanie interwencji do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rezygnacji z liceów profilowanych oraz zmian w przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. We wspólnych wnioskach ustalono także, że mimo pojawiających się trudności, trzeba uświadomić młodzież gimnazjalną o trafności wyboru szkoły, a tym samym zawodu. Absolwent gimnazjum wybierając szkołę zawodową nie zamyka sobie drogi do dalszej kontynuacji nauki. Często jest to kolejny szczebel w zdobywaniu umiejętności zawodowych. Piotr Pawłowski 23

24 Ranking Związku Powiatów Polskich 2007 Związek Powiatów Polskich opublikował wyniki rankingu Gmin i Powiatów za 2007 rok. W rankingu uczestniczyć mogą wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach powiatów z całej Polski. Uczestnicy otrzymują punkty, które naliczane są w zależności od spełnienia poszczególnych warunków w ramach określonych kryteriów takich jak: - promocja jednostki, - wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, - poprawa jakości obsługi mieszkańca, - rozwój systemu informacyjnego, - promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Ranking podzielono na trzy kategorie: Powiaty, Miasta na prawach powiatu, Gminy. Wyniki w poszczególnych kategoriach dzielą się na ogólnopolskie i wojewódzkie. W ogólnopolskim rankingu Powiatów za rok 2007 Powiat Rypiński zajął 73 miejsce uzyskując wynik 1249 punktów. Na liście opublikowanych jednostek sklasyfikowano 203 powiaty. Przenosząc ten wynik na grunt regionalny Powiat Rypiński uplasował się na 4 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. Zwycięzcą rankingu ogólnopolskiego w 2007 roku został Powiat Kielecki (4605 punktów) zaś w województwie kujawsko-pomorskim Powiat Żniński (3341 punktów 11 pozycja w kraju). Ranking trwa przez cały czas, natomiast na koniec każdego roku przyznawane są okolicznościowe dyplomy i puchary dla zwycięzców. Szczegółowe informacje na temat wyników we wszystkich kategoriach można uzyskać pod adresem: Krzysztof Wysocki KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Analiza zdarzeń za rok 2007: - pożary 92 - miejscowe zagrożenia 369 (kolizje i wypadki drogowe, czynniki atmosferyczne...) - alarmy fałszywe 9 Łącznie w 2007 r. strażacy wyjeżdżali 470 razy do zdarzeń dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszego powiatu. Ilość zdarzeń w stosunku do 2006 r. zmalała; głównie za sprawą mniejszej ilości wyjazdów do pożarów lasów, ilość pozostałych interwencji w poszczególnych rodzajach zdarzeń była proporcjonalnie niższa o 20 zdarzeń do porównywalnego 2006 r. Udział w likwidowaniu zdarzeń to również działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie z jednostek OSP byli wzywani do pomocy łącznie w 120 przypadkach, z czego OSP Rogowo - 19 zdarzeń, OSP Kowalki brało udział w likwidacji 14 zdarzeń, OSP Skrwilno - 29 zdarzeń, OSP Wąpielsk - 11 zdarzeń, OSP Długie 10 zdarzeń, OSP Radziki Duże 10 zdarzeń, OSP Giżynek 11 zdarzeń, OSP Sadłowo 6 zdarzeń. Z jednostek pozasystemowych w likwidacji zdarzeń brała także udział OSP z Przywitowa, Kobrzyńca i Półwieska Małego. Podsumowanie minionego roku Udział jednostek OSP w likwidacji zdarzeń znacząco zwiększa się, a to głównie za sprawą stanu wyszkolenia druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jak również stanu posiadanego sprzętu i pojazdów pożarniczych. W roku 2007 celem poprawy stanu wyszkolenia strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych, a tym samym poprawy bezpieczeństwa pożarowego powiatu przeprowadzono w komendzie powiatowej szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego uczestniczyło 91 druhów. Komendant Powiatowy podsumowując miniony rok- zaliczył go pod względem bezpieczeństwa, zakupów i bieżącej działalności jako zadawalający. Najważniejszym przedsięwzięciem zapoczątkowanym jeszcze w 2005 r. było rozpoczęcie w 2007 r. dobudowy nowych boksów garażowych i myjni samochodowej oraz przebudowa istniejącego boksu garażowego. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na lipiec 2008 r., ale już dziś dzięki porozumieniu z inwestorem samochody pożarnicze można garażować w nowej części. Całkowite zakończenie inwestycji związane dodatkowo z zagospodarowaniem placu manewrowego wokół siedziby komendy planuje się na rok

25 W 2007 roku doposażono jednostkę w następujący sprzęt: - prądownica do szybkiego natarcia-wysokociśnieniowa, - uzbrojenie osobiste i ochronne ratowników, - piła spalinowa do drewna, - ubrania gazoszczelne. W 2007 r. przeprowadzono 71 czynności kontrolno rozpoznawczych w 111 obiektach /kontrole podstawowe/ W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono ogółem 211 nieprawidłowości. Najważniejsze z nich to: - Nieodpowiednie warunki ewakuacji Nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wyposażenie i konserwacja instalacji technicznych Wyposażenie i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego Dróg pożarowych Braku oznakowania znakami bezpieczeństwa Nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru 38 - pozostałe - 30 Rotacja kadrowa w 2007r.: 1. na zaopatrzenie emerytalne przeszedł mł. ogn. Zygmunt Pawlak 2. nowo mianowani w służbie w Komendzie Powiatowej PSP: - str. Artur Kurowski - str. Marcin Muranowski Tomasz Sokołowski Rynek pracy w 2007 roku. Poziom bezrobocia i struktura bezrobotnych Rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym nastąpił bardzo duży spadek liczby bezrobotnych, podobnie jak w roku 2006 o 1012 osób. Liczba bezrobotnych na koniec grudnia wynosiła 3533, w tym kobiet 2351, w stosunku do roku poprzedniego liczba kobiet spadła o

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo