WYKORZYSTANIE DYSTRYBUCJI SYSTEMU LINUX TYPU LIVECD DO BUDOWY KLASTRÓW OBLICZENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE DYSTRYBUCJI SYSTEMU LINUX TYPU LIVECD DO BUDOWY KLASTRÓW OBLICZENIOWYCH"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS WYKORZYSTANIE DYSTRYBUCJI SYSTEMU LINUX TYPU LIVECD DO BUDOWY KLASTRÓW OBLICZENIOWYCH Jerzy KACZMAREK 1, Michał WRÓBEL 2 1. Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk tel: (058) fax: (058) Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk tel: (058) fax: (058) W artykule opisano metodę wykorzystywania mocy obliczeniowych zgromadzonych w sieciach lokalnych poprzez tworzenie klastrów obliczeniowych. Metoda pozwala na wykorzystywanie systemów operacyjnych przechowywanych na nośnikach trwałych, dzięki czemu nie jest konieczna Ŝadna zmiana konfiguracji istniejących systemów. Wieloprocesorowy klaster obliczeniowy zbudowany zgodnie z zaproponowaną metodą ma moŝliwości równowaŝenia obciąŝeń poszczególnych procesorów. W artykule opisano mechanizm dynamicznego przyrostowego konfigurowania klastra. Przedstawiono takŝe interfejs uŝytkownika pozwalający kontrolować i monitorować pracę klastra. Metoda moŝe być wykorzystana w dowolnej sieci lokalnej, kiedy potrzebne jest zwiększenie moŝliwości obliczeniowych. 1. WSTĘP Współczesne badania w wielu dziedzinach nauki i techniki wymagają duŝych mocy obliczeniowych. Obecnie uŝytkownicy wykorzystują zasoby zgromadzone w centrach obliczeniowych, takich jak Centrum Informatyczne TASK. Zasobami takimi są głównie superkomputery składające się z wielu procesorów i duŝej ilości pamięci oraz grupy komputerów osobistych połączonych szybkimi sieciami w klastry obliczeniowe. Obecnie największy klaster w Polsce, składający się z 128 dwuprocesorowych komputerów osobistych, znajduje się w Gdańsku. Pomimo ciągłej rozbudowy zasobów, centra obliczeniowe nie są w stanie obsłuŝyć na bieŝąco wszystkich uŝytkowników. Niektóre zadania mogą czekać nawet kilka tygodni zanim zostaną zrealizowane. Istnieją jednak liczne, nie wykorzystywane powszechnie zapasy mocy obliczeniowych w postaci komputerów osobistych w sieciach lokalnych firm i uczelni. Komputery takie zazwyczaj nie są uŝywane poza godzinami zajęć laboratoryjnych lub pracy w firmach. Jednym ze sposobów wykorzystania tej mocy jest połączenie komputerów w klaster obliczeniowy. Najprostszym sposobem na stworzenie takiego klastra jest wykorzystanie dystrybucji systemu Linux typu LiveCD. Wszystkie programy potrzebne do obliczeń rozproszonych oraz interfejs uŝytkownika dostarczane są na płycie CD-ROM i nie wymagają instalacji na dysku.

2 W artykule zostanie przedstawiony sposób działania klastrów zbudowanych za pomocą dystrybucji typu LiveCD, które będą nazywane klastrami LiveCD. Omówione zostaną zalety i wady rozwiązań tego typu. Pokazane będą przykłady moŝliwych zastosowań klastrów LiveCD. 2. ZASADA DZIAŁANIA KLASTRA LIVECD Klastrem (ang. cluster) nazywany jest system komputerowy składający się z połączonych komputerów, zwanych węzłami (ang. nodes). Węzły klastra powinny działać pod tym samym systemem operacyjnym [1,2]. Dla uŝytkownika klaster jest widoczny jako jedna maszyna. Ta kluczowa z punktu widzenia uŝytkownika funkcjonalność realizowana jest za pomocą specjalnych programów. Obecnie klastry dzielą się na dwie grupy pod względem sposobu realizowania wielozadaniowości i równoległego wykonywania programu. Jedną grupę stanowią rozwiązania oparte na mechanizmie zwanym Beowulf, które wymagają napisania aplikacji obliczeniowej z wykorzystaniem bibliotek do programowania równoległego i rozproszonego, takich jak PVM lub MPI. Druga grupa klastrów oparta jest o mechanizm Mosix. MoŜna na nich wykonywać aplikacje obliczeniowe nie uwzględniające rozproszenia, które jest realizowane za pomocą migracji procesów programu na róŝne węzły klastra. Obecnie najpopularniejszą implementacją tego mechanizmu jest projekt o nazwie OpenMosix [3]. Klastry LiveCD mogą być oparte zarówno o mechanizm Beowulf, jak i Mosix. Tworzenie klastrów za pomocą dystrybucji LiveCD nie wymaga Ŝadnej ingerencji w oprogramowanie zainstalowane na komputerach. System operacyjny oraz wszystkie aplikacje są uruchamiane bezpośrednio z płyty CD-ROM. Jedynie wyniki obliczeń są zapisywane na dysku twardym komputera. Proces budowania klastra typu LiveCD zostanie przedstawiony na przykładzie zastosowania dystrybucji klaster.cdlinux.pl, która została przygotowana na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w ramach projektu cdlinux.pl [4]. Na rysunku 1 przedstawiono schematy uruchamiania klastra z wykorzystaniem dystrybucji klaster.cdlinux.pl. Rys. 1 Schemat uruchamiania klastra LiveCD

3 Uruchamianie pierwszego węzła klastra W pierwszym kroku naleŝy uruchomić dystrybucję klaster.cdlinux.pl na jednym wybranym komputerze. Uruchomienie dystrybucji odbywa się poprzez włoŝenie płyty CD- ROM do czytnika. System operacyjny jest ładowany do pamięci z tego nośnika. System sam wykryje cały zainstalowany sprzęt na komputerze i skonfiguruje go. Pod koniec procesu startowania zostaną uruchomione usługi mechanizmu OpenMosix. Dzięki nim jest moŝliwe wykonywanie zadań rozproszonych na wielu komputerach, które zostaną podłączone do klastra. Ostatnim krokiem jest wystartowanie szeregu usług, które umoŝliwią dołączenie pozostałych węzłów klastra. Usługami tymi są: serwer DHCP umoŝliwiający dynamiczne przydzielanie numerów IP w sieci wewnętrznej klastra, serwer TFTP udostępniający pozostałym węzłom klastra pliki potrzebne do wystartowania systemu operacyjnego, dzięki niemu nie jest konieczne uruchamianie systemu z płyty CD-ROM na kaŝdym węźle, serwer NFS słuŝący do wymiany danych pomiędzy węzłami klastra. Wraz z zakończeniem startu pierwszego węzła, klaster jest gotowy do działania. W przypadku, gdy nie zostanie podłączony Ŝaden inny węzeł system zachowuje się tak, jak zwykły komputer Dołączanie kolejnych węzłów Istnieje moŝliwość dołączania kolejnych węzłów do klastra. Komputery naleŝy uruchomić i w systemie BIOS wybrać opcję, aby system operacyjny został pobrany z sieci lokalnej (ang. network boot). Komputer będzie szukał w sieci lokalnej serwera DHCP, który będzie w stanie przekazać mu za pomocą protokołu TFTP jądro systemu operacyjnego. JeŜeli wcześniej w sieci lokalnej został uruchomiony komputer z dystrybucją klaster.cdlinux.pl, zostanie on znaleziony przez nowy komputer. Następnie serwer DHCP, uruchomiony na węźle dostępowym klastra, przydzieli unikalny w wewnętrznej sieci klastra numer IP. Kolejnym krokiem jest pobranie jądra systemu operacyjnego z serwera TFTP. Po jego załadowaniu zostanie przekopiowana poprzez protokół NFS reszta plików potrzebna do uruchomienia systemu operacyjnego. Ilość węzłów klastra, które mogą być dołączone do niego jest teoretycznie nieograniczona. W praktyce, po przekroczeniu pewnej ilości węzłów, zaleŝnej od rodzaju zadania, wydajność obliczeń zacznie spadać [5,6]. Po uruchomieniu komputera w opisany sposób zostaje on automatycznie zarejestrowany w klastrze. UŜytkownik nie musi wykonywać Ŝadnych dodatkowych operacji Kontrola obciąŝeń węzłów klastra W celu kontroli nad dołączonymi węzłami oraz ich obciąŝeniem moŝna wykorzystać program openmosixviewer, opracowany w ramach projektu OpenMosix. Program pokazuje aktualne wykorzystanie zarówno procesora jak i pamięci na kaŝdym z dołączonych węzłów. Za pomocą programu moŝna regulować priorytet obciąŝenia dla poszczególnych węzłów. Widok okna programu przedstawiono na rysunku 2.

4 Rys. 2 Okno programu openmosixviewer Na rysunku 2 moŝna zauwaŝyć, Ŝe klaster składa się z trzech węzłów jednoprocesorowych o unikalnych identyfikatorach i numerach IP. Interfejs pokazuje obciąŝenie kaŝdego z węzłów (ang. overall load), zuŝycie pamięci (ang. used memory). Za pomocą suwaka regulacji obciąŝenia (ang. load-balancing) moŝna prowadzić optymalizację obciąŝenia poszczególnych węzłów. 3. WYKONYWANIE ZADAŃ OBLICZENIOWYCH Zadania obliczeniowe powinny być uruchamiane z pierwszego węzła klastra, zwanego węzłem dostępowym. UŜytkownik uruchamiając zadanie nie musi wiedzieć, Ŝe jest ono wykonywane na klastrze. System sam zadba o to, Ŝeby procesy były rozpowszechniane pomiędzy róŝne węzły klastra. Sumaryczne wyniki uzyskane z poszczególnych węzłów zostaną przedstawione uŝytkownikowi w taki sposób, jakby pracował on na pojedynczej maszynie. W czasie wykonywania obliczeń równoległych istotne jest zapewnienie moŝliwości równomiernego obciąŝenia wszystkich dostępnych procesorów. Mechanizm ten zwiększa wydajność klastra. Mechanizm migracji procesów w ramach zbudowanego klastra.cdlinux.pl jest ilustrowany z wykorzystaniem programu openmosixviewer. Przykładowy chwilowy stan obciąŝenia komputerów, wraz z oznaczeniem procesów, jakie są aktualnie na nich wykonywane, przedstawiono na rysunku 3. Ikony z symbolem pingwina reprezentują poszczególne komputery wchodzące w skład klastra. Centralny komputer (na rysunku oznaczony numerem 17280) jest węzłem dostępowym. Symbole kwadratów przy kaŝdym komputerze oznaczają procesy, jakie są na nich wykonywane. Migracja procesów pomiędzy węzłami odbywa się automatycznie i jest kontrolowana przez węzeł dostępowy. UŜytkownik moŝe równieŝ ręcznie wymusić migrację procesu na wybraną maszynę poprzez przeciągnięcie odpowiedniego kwadratu reprezentującego proces do innego komputera w klastrze.

5 Rys. 3 Openmosixviewer migracja wątków 4. ZALETY I WADY KLASTRÓW LIVECD Zastosowanie dystrybucji systemu Linux typu LiveCD jest najprostszym sposobem budowania klastrów. Klaster taki moŝna zbudować z dowolnej ilości maszyn połączonych siecią lokalną. W czasie, gdy laboratoria komputerowe nie są wykorzystywane w ramach planowanych zajęć, moŝna je wykorzystać do przeprowadzenia obliczeń. Największą zaletą rozwiązań tego typu jest fakt, Ŝe nie jest konieczne dokonywanie Ŝadnych zmian w oprogramowaniu, zainstalowanym na poszczególnych komputerach. Nie jest równieŝ istotny system operacyjny, jaki jest na nich zainstalowany. Wszystkie programy oraz dane są przechowywane na płycie CD-ROM lub w pamięci RAM. Jedynie wyniki moŝna zapisać na dysku twardym. Głównym zastosowaniem klastrów LiveCD są obliczenia, które nie wymagają duŝych zasobów dyskowych, a poszczególne procesy nie wymieniają duŝej ilości danych pomiędzy sobą. Przykładami takich obliczeń są projekty wizualizacyjne wykorzystujące grafikę trójwymiarową oraz przetwarzające plików dźwiękowe i video. Są dwie główne wady klastrów typu LiveCD. Pierwszą jest brak dedykowanych sieci komputerowych. Większość sieci lokalnych działa w technologii Fast Ethernet, która oferuje przepustowość rzędu 100Mbit/s. Jest to zdecydowanie za mało dla obliczeń, które przekazują duŝe ilości danych pomiędzy węzłami klastra. Współczesne klastry wykorzystują przynajmniej sieci Giga Ethernet (o przepustowości 1Gbit/s), a coraz częściej są wykorzystywane specjalne, dedykowane rozwiązania, takich jak Myrinet, które oferują znacznie mniejsze opóźnienia przesyłania danych. Drugą wadą jest brak przestrzeni dyskowej. Część aplikacji obliczeniowych przetwarza dane o objętości kilku, a nawet kilkunastu gigabajtów. W biurowych

6 i laboratoryjnych sieciach lokalnych takie przestrzenie dyskowe są często nieosiągalne. W takim przypadku zawsze istnieje jednak moŝliwość dołączenia macierzy dyskowej lub podłączenia się do zdalnego systemu plików. 5. WNIOSKI KOŃCOWE Klastry typu LiveCD są dobrym rozwiązaniem dla uŝytkowników, którzy potrzebują znacznych mocy obliczeniowych i mają dostęp do komputerów w sieciach lokalnych, takich jak np. laboratoria komputerowe. Dzięki tego typu dystrybucjom systemu Linux moŝna w szybki sposób zbudować klaster i przeprowadzić na nim obliczenia. Rozwiązania takie w przyszłości powinny dalej się dynamicznie rozwijać. 6. BIBLIOGRAFIA 1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Tanenbaum A.: Rozproszone systemy operacyjne, PWN, Warszawa, Kaczmarek J., Wróbel M.: Obszary zastosowań dystrybucji cdlinux.pl, Zeszyty Naukowe WETI PG, Technologie Informacyjne, nr 3, 2004, str Wilkinson B., Allen M.: Parallel Programming, Prentice Hall, Bourke T.: Wyrównywanie obciąŝenia serwerów. O Reilly, Warszawa, UTILIZATION OF LIVECD LINUX DISTRIBUTION IN COMPUTABLE CLUSTER BUILDING Article describes a method of cluster building, which is a good way to utilize computer power accumulated in local networks. The method allows to use operating system stored on read-only storage. Multiprocessor computable cluster based on this method allows to make load balancing on every processor. This article describes mechanism of cluster s dynamic configuration. User interface to control and monitor cluster performance was also described. The method can be used in every local network.

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux

Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux Projekt z przedmiotu RSO Ewa Chachulska 17 czerwca 2005 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Typy klastrów 2 3 Istniejące

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo Doc. dr inŝ. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych Temat 4 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i utratą danych. Dzienniki transakcji chronią tylko przed skutkami awarii systemu, Dzienniki transakcji

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Technika mikrokomputerowa

Technika mikrokomputerowa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Technika mikrokomputerowa Parametry konfiguracyjne sytemu Windows CE Wykonał: Mirosław Lewandowski Grupa: I4X2S0 1 1. Wstęp Windows CE po raz pierwszy został

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Zdzisław Szczerbiński Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice oraz Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29 SIECI KOMPUTEROWE W najbardziej podstawowym znaczeniu sieć komputerowa oznacza dwa lub więcej komputerów korzystających ze wspólnych informacji. Sieci mogą być jednak bardzo róŝnorodne, mogą mieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI INTERNETOWE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OPNET MODELER

PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI INTERNETOWE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OPNET MODELER ELEKTRYKA 2010 Zeszyt 2 (214) Rok LVI Tadeusz TOPÓR-KAMIŃSKI, Beata KRUPANEK Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo