Czy systemy jakości stwarzają przewagę konkurencyjną dla firm?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy systemy jakości stwarzają przewagę konkurencyjną dla firm?"

Transkrypt

1 Jerzy Ścierski Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów Wprowadzenie Czy systemy jakości stwarzają przewagę konkurencyjną dla firm? Systemy zarządzania jakością oparte o wymagania norm serii 9000 stanowią standard zapewnienia/zarządzania jakością od z górą 20 lat. Początkowo wdrażane były w organizacjach o dużym potencjale ludzkim jak i finansowym. Transformacja ustrojowa i gospodarcza, która miała miejsce w ostatniej dekadzie XXw., przyczyniła się do zainteresowania polskich przedsiębiorstw systemami jakości. Polskie przedsiębiorstwa wdrażające w tym okresie systemy jakości upatrywały w nich drogę do budowania przewagi konkurencyjnej, oraz próbowały dostosować się wymagań globalnego rynku. Niwelowanie barier w handlu wraz z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło przedsiębiorstwom nowe wyzwanie oferowanie wyrobów odpowiadających poziomem technicznym wyrobom oferowanym przez konkurentów z Unii Europejskiej oraz spełniających oczekiwania klientów [1]. Dostarczenie produktu spełniającego wymagania współczesnego klienta z jednej strony związane jest z technologią, z drugiej zaś z przebudową świadomości, zarówno zarządzających organizacjami, jak i osób odpowiedzialnych za realizację procesów. Problem jakości firmy nie dotyczy tylko produktów, ale również jakości procesów wytwórczych i zarządczych. Badania prowadzone w trakcie wdrażania systemów zarządzania jakością w małych przedsiębiorstwach wskazują, że podstawowym problemem w tej grupie przedsiębiorstw, jest zarządzania intuicyjne, oraz optymistyczne oceny osiąganych wyników [2]. Na podobne problemy zwraca uwagę Zymoniuk na podstawie przeprowadzonych w latach badań na grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność na Dolnym Śląsku [3]. Do wzrostu zainteresowania wdrażaniem systemów zarządzania jakością, w szczególności dotyczyło to małych przedsiębiorstw, przyczyniły się dofinansowania w ramach programów przedakcesyjnych oraz strukturalnych. Badania przeprowadzone przez autora [3] wskazują, że skuteczność wdrożonego systemu jakości w dużym stopniu zależy od świadomości pracowników oraz jakości programu przygotowującego załogę do pracy w ramach ustanowionego systemu. Badania przeprowadzone w latach [4, 5] wskazują, że u podstaw niewielkiej skuteczności wdrożonych w małych przedsiębiorstwach systemów leży niedostateczna wiedza konsultantów akredytowanych w programach dofinansowywanych w ramach programów przedakcesyjnych i strukturalnych oraz system przyznawania akredytacji jedynie na podstawie oświadczeń wnioskującej

2 organizacji. Skuteczności wdrożonych systemów jakości poświęcona była praca [5]. Z badań wynika, że skuteczność procesu wrażania systemów jakości jest ściśle związana ze świadomością projakościową kierownictwa firmy i stopniem jego zaangażowania w kształcenie, rozumiane jako samokształcenia oraz udział w specjalistycznych szkoleniach dedykowanych dla kadry kierowniczej w zakresie nowoczesnych metod zarządzania. Problem motywów, jakimi kierują się zarządzający organizacjami, przy podejmowaniu decyzji o wdrażaniu systemów jakości jest przedmiotem badań prowadzonych zarówno w przedsiębiorstwach sektora MiŚP jak i w dużych przedsiębiorstw [7, 8, 9]. Gradowski [10] wyróżnia czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na decyzję o podjęciu wdrażania i certyfikacji systemów jakości. Wśród przesłanek wewnętrznych wyróżnia: ü dążenie do zapewnienia lepszej koordynacji procesów i nadzoru nad nimi, ü większe zaangażowanie pracowników, ü poprawa nadzoru nad dokumentami i zapisami, ü poprawa jakości wyrobów/usług, ü redukcja kosztów wewnętrznych i zwiększenie zysku, zaś do przyczyn zewnętrznych zalicza: ü spełnienie wymagań klientów, ü zmniejszenie liczby skarg i reklamacji, ü poprawę pozycji rynkowej. Publikowane wyniki badań przeprowadzonych Stanach Zjednoczonych i krajach Europy, wskazują że, głównym czynnikiem wskazywanym przez zarządzających firmami jest presja klienta, zaś na drugim miejscu wymieniana jest chęć usprawnienia zarządzania [za 10]. Podobne czynniki wpływające na decyzję o wdrażaniu SZJ zanotowano również w Polsce [11]. Zachodzi wiec pytanie, czy systemy jakości wdrażane w przedsiębiorstwach stanowią narzędzie, które pozwala firmom mieszczącym się w grupie MiŚP uzyskać na rynku przewagę konkurencyjną. Badania własne Przeprowadzono badania mające na celu ocenę wykorzystania przez firmy sektora MiŚP systemów zarządzania jakości do stwarzania przewagi konkurencyjnej. Badania przeprowadzono na populacji 50 organizacji, z których 12 należało do przedsiębiorstw dużych (zatrudniających powyżej 250 osób), zaś 38 do przedsiębiorstw sektora MiŚP. Wśród badanych przedsiębiorstw 34 wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 oraz poddały go certyfikacji. Badane przedsiębiorstwa zlokalizowane były na Śląsku. Do badanych przedsiębiorstw skierowano ankietę, której celem była samoocena organizacji pod kątem następujących obszarów: ü organizacja i zarządzanie, ü rozwój kadry z uwzględnieniem indywidualnej ścieżki rozwoju oraz płynność kadr, ü strategia rozwoju,

3 ü rozwój zasobów, ü innowacyjność, ü systemy jakości, ü satysfakcja klienta wewnętrznego (pracownika), ü satysfakcja klienta zewnętrznego, ü interakcja z otoczeniem, ü stopień realizacji celu końcowego. Dla każdego z wymienionych obszarów zdefiniowano pytania, na które respondent odpowiadał Tak, jeżeli jego zdaniem istniej dowody, że obszary te są uwzględniane w praktyce przedsiębiorstwa, lub Nie, jeżeli brak dowodów na podjecie działań w tym zakresie. Przykładowe pytania dla obszaru satysfakcja klientów zewnętrznych dotyczyły takich działań jak: ü gromadzenie i przetwarzanie danych o potrzebach klienta, ü spełnieniu wymagań prawnych, ü ocenie niezawodności wyrobu, ü analizy dokumentacji dotyczącej informacji pochodzącej z rynku, od sprzedawców, serwisu, ü analizy cen na tle konkurencji, ü prowadzenia badań ankietowych, ü prowadzenia analizy ryzyka. Ankieta skierowana do przedsiębiorców obejmowała 100 pytań. Następnie w badanych przedsiębiorstwach przeprowadzono audit, którego celem było weryfikacja zadeklarowanych działań ze stanem faktycznym. Każde z pytań ankiety było punktowane. Przyznawano 2 punkty jeżeli zadeklarowane w ankiecie poparte było dowodami w postaci zapisów, bądź dokumentacji oraz 1 punkt, jeżeli istniały dowody, ze organizacja zainicjowała działania w danym obszarze. W przypadku braku dowodów przyznawano 0 punktów. Analiza wyników badań Przeprowadzone badania wykazały, że wśród badanych przedsiębiorstw największy odsetek organizacji posiadających wdrożony certyfikowany system jakości to przedsiębiorstwa zaliczone do grupy przedsiębiorstw dużych. Wśród 12 przedsiębiorstw dużych 10 posiadało certyfikowany system jakości, co stanowi 83,4 %. Dla przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MiŚP wyróżniono 11 organizacji zatrudniających poniżej 8 pracowników, które zaliczono do grupy przedsiębiorstw mikro. Pozostałe przedsiębiorstwa to spełniające kryteria dla małych przedsiębiorstw, a wiec zatrudniające do 50 pracowników oraz średnie o zatrudnieniu w granicach 51 do 250 pracowników. Pięć z badanych przedsiębiorstw mikro (45,5%) wdrożyło i poddało certyfikacji SZJ zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, natomiast w organizacjach małych (10 do 250 pracowników) system jakości posiadało 63,2%

4 przedsiębiorstw. Strukturę badanych przedsiębiorstw pod względem wielkości oraz wdrożonego systemu jakości pokazano a rysunku 1. Liczba przedsiębiorstw Przdsiebiorstwa duże Przedsiebiorstwa średnie Przedsiębiorstwa małe Przedsiebiorstwa mikro Przedsiębiorstwa ogółem Przedsiębiorstwa certyfikowane Rysunek 1 Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem wielkości oraz certyfikowanego systemu jakości. Źródło: Opracowanie własne Z przytoczonych danych wynika, że w badanych przedsiębiorstwach ilość wdrożonych systemów zarządzania jakością układa się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 83,3 i 80,0 %). Dla przedsiębiorstw małych i średnich wynoszą odpowiednio 45,5 i 66,7%. Wszystkie z deklarowanych systemów jakości wdrożone były w latach 2000 do 2006, a wiec poddane były auditom recertyfikacyjnym. W przedsiębiorstwach dużych i średnich nie zanotowano rezygnacji z recertyfikacji systemu jakości, jednakże dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w 5 przypadkach na 36 przedsiębiorstw (13,9 %) nie przedłużono ważności certyfikatu na kolejny okres. We wszystkich przypadkach były to przedsiębiorstwa wytwórcze, których produkt adresowany był do klienta indywidualnego. Rezygnacja z certyfikacji SZJ powodowana była, zdaniem kierownictwa przedsiębiorstwa, kosztami przekraczającymi możliwości finansowe organizacji. Wszystkie z przedsiębiorstw, które zrezygnowały z recertyfikacji systemu korzystały z dofinansowania na ustanowienie, wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości. Pomoc finansowa obejmowała jedynie etap wdrożenia oraz auditu certyfikacyjnego, nie uwzględniając dalszych kosztów związanych z utrzymaniem sytemu jakości oraz auditami kontrolnymi. Zdaniem kierownictwa firmy uzyskane korzyści w postaci rozszerzenia rynku nie były adekwatne do ponoszonych kosztów. Korzyści w posiadaniu certyfikowanego systemu jakości upatrują zarządzający małymi firmami, świadczącymi usługi, szczególnie dla dużych organizacji oraz uczestniczących w przetargach. Często w sytuacjach takich system jakości jest wymagany przez klienta, lub stanowi jeden z elementów zwiększających konkurencyjność małego przedsiębiorstwa. Badanie ankietowe przeprowadzone w grupie 50 przedsiębiorstw zaliczanych do dużych oraz sektora MiŚP dotyczące zagadnień związanych z organizacją i

5 zarządzaniem przedsiębiorstwem, rozwojem kadr, strategią rozwoju, strategią rozwoju zasobów ludzkich, innowacyjnością, rozwojem szeroko rozumianego systemu jakości, satysfakcji klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, interakcji przedsiębiorstwa z otoczeniem jak również osiągania założonych celów wykazały, że w przypadku przedsiębiorstw dużych i średnich deklarowane działania w większości przypadków układają się na poziomie maksymalnych możliwych wartości. Ilustruje to rysunek 2. Wartości deklarowane przez kierownictwo oraz uzyskane w trakcie auditu [%] 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 organizacja i zarządzanie, rozwój kadr, strategia rozwoju, rozwój zasobów, PRZEDSIĘBIORSTWA DUŻE innowacyjność, systemy jakości, satysfakcja klienta satysfakcja klienta interakcja z otoczeniem, stopień realizacji celu Dane na podstwie deklaracji kierownictwa Dane na podstwie auditu Rysunek 2 Wartości deklarowane przez kierownictwo przedsiębiorstw oraz uzyskane w trakcie auditu dla przedsiębiorstw dużych Źródło: Opracowanie własne Weryfikacja w formie auditu zadeklarowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa w ankiecie kryteriów oceny wykazała, że dla wszystkich obszarów uzyskano niższe wartości. Największe rozbieżności uzyskano w obszarze badania satysfakcji klienta wewnętrznego oraz rozwój kadr. Należy wnosić, że kierownictwo przedsiębiorstw nie zwraca szczególnej wagi na zasoby ludzkie, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W przypadku przedsiębiorstw dużych na najwyższym poziomie układa się interakcja z otoczeniem. Może to wynikać z wymagań prawnych, które dla tej grupy przedsiębiorstw wymuszają troskę o ochronę środowiska. W obszarze tym poza aspektami środowiskowymi badano zagadnienia związane z porządkiem na terenie przedsiębiorstwa, zaangażowanie w rozwój lokalnej kultury, sportu oraz dobroczynność. Wartości te układały się dla wszystkich grup badanych przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie. Największą rozbieżność między deklaracją kierownictwa a wynikiem auditu zanotowano w obszarze badania satysfakcji klienta. Rozbieżność ta wynikała z braku gromadzenia oraz analizy relacji z klientem. Dotyczy to w większości przypadków

6 braku analizy reklamacji, badania konkurencji czy też informacji pochodzącej od sprzedawców lub serwisu. Podobne trendy uzyskano dla przedsiębiorstw średnich. Wyniki badań dla przedsiębiorstw małych zestawiono na rysunku 3. Wartości deklarowane przez kierownictwo oraz uzyskane w trakcie auditu [%] 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 organizacja i zarządzanie, rozwój kadry z uwzględnieniem strategia rozwoju, rozwój zasobów, PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE innowacyjność, systemy jakości, satysfakcja klienta satysfakcja klienta interakcja z otoczeniem, stopień realizacji celu Dane na podstwie deklaracji kierownictwa Dane na podstwie auditu Rysunek 3 Wartości deklarowane przez kierownictwo przedsiębiorstw oraz uzyskane w trakcie auditu dla przedsiębiorstw małych Źródło: Opracowanie własne Zarządzający małymi przedsiębiorstwami spełnienie kryteriów oceny w 100% dla obszarów: organizacja i zarządzanie, strategia rozwoju, innowacyjność, systemy jakości, satysfakcja klienta wewnętrznego oraz relacje z otoczeniem. Największą rozbieżność miedzy deklarowanym spełnieniem kryteriów a wynikiem auditu uzyskano w obszarze organizacja i zarządzanie. Potwierdza to wyniki wcześniejszych badań prowadzonych w zakresie skuteczności systemów jakości w małych przedsiębiorstwach [2, 6]. Zarządzanie małą organizacją odbywa się w wielu przypadkach w sposób intuicyjny. Potwierdzają to duże rozbieżności w deklarowanej trosce o rozwój kadr oraz strategia rozwoju. W małych przedsiębiorstwach odnotowano również niewielką troskę o relacje z otoczeniem. Chociaż uzyskane w trakcie auditu wartości nie odbiegały znacząco od wartości deklarowanych zaobserwowano w dwu przypadkach sytuacje drastycznie kolidujące z wymaganiami prawnymi. Jedną z sytuacji zidentyfikowanych podczas auditu ilustruje rysunek 4. Znamienne jest, że podany przykład negatywnego wpływu na otoczenie zanotowano w firmie posiadającej certyfikowany system zarządzania jakością od 10 lat.

7 Rysunek 4 Przykład negatywnego wpływu na środowisko stwierdzonego w trakcie auditu. Źródło: Zdjęcie autora Podsumowanie Przyjmując jako kryterium wzrostu konkurencyjności organizacji na rynku jasno zdefiniowaną strategię rozwoju, dbałość o zasoby ludzkie, innowacyjność, systemy jakości, wykorzystanie informacji dotyczących satysfakcji klienta oraz oddziaływanie na środowisko można stwierdzić, że duże i średnie przedsiębiorstwa posiadające systemy zarządzania jakością w dużym stopniu w obszarach działania wykorzystują systemy jakości oparte o wymagania zawarte w normach ISO serii Aby zwiększyć konkurencyjność na rynku organizacje te powinny w większym stopniu wykorzystywać do budowania przewagi konkurencyjnej informacje pochodzące z przedsiębiorstwa, a dotyczące potrzeb klienta, niezawodności swoich wyrobów, reklamacji dotyczących reklamacji czy też analizy trendów panujących na rynku. Badania wskazują jednak, że poprawy wymaga również zmiana podejścia do rozwoju zasobów ludzkich oraz poprawa świadomości kierownictwa przedsiębiorstw w zakresie systemów jakości oraz metod organizatorskich oraz zarządzania. W przypadku małych i mikro przedsiębiorstw zaobserwowano największe różnice, między postrzeganym (deklarowanym) przez kierownictwo przedsiębiorstwa sposobem organizacji i zarządzania oraz rozwojem kadr i strategią przedsiębiorstwa a stwierdzoną w trakcie auditu praktyką. Aby systemy jakości w pełni stanowiły narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, w przypadku małych firm, należy zwracać większą uwagę na doskonalenie umiejętności zarządczych i organizacyjnych właścicieli firm.

8 Bibliografia 1. Ścierski J. Czynnik ludzki a skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania jakością w organizacjach przemysłowych i administracji, w Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Redakcja Grudzewski M, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice, 2007, 2. Ścierski J., Bugla P. Ocena systemu zarządzania organizacją jako sposób doskonalenia procesów na przykładzie firmy produkcyjnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1558, ss.67-82, Gliwice Zymoniuk J. Badanie nad rozwojem systemów jakości w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw. Materiały Konferencji Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku., Wydawnictwa AE, Wrocław, Ścierski J. Jakość usług doradczych oferowanych przy wdrażaniu SZJ, w Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. Michalski E., Piocha S. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008, ss , 5. Ścierski J. Ocena jakości usług doradczych w zakresie SZJ, w Nowoczesność przemysłu i usług Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami.. red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2008, ss , 6. Ścierski J., Nowak A., Ocena skuteczności wykorzystania programów pomocowych na przykładzie małego przedsiębiorstwa rodzinnego. Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Red. Żuchowski J. Politechnika radomska 2004, 7. Goh P.L., Gallear D.N.: The implementation of total quality management in small and medium sized companies. TQM Magazine 1994, nr 2 ss , 8. McTeer M, Dale B.G., Are the ISO 9000 series of quality standards of value to small companies?, European Journal of Purchasing and Supply Management, nr 4, 1994, ss , 9. Urbaniak M., Korzyści wynikające z wdrazania systemówzarzadzania, cz. II, Problemy Jakości nr 7, 2006, 10.Grudowski P. Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007, s. 40, 11. Ścierski J. Zarządzanie jakością w małych organizacjach moda, czy sposób poprawy konkurencyjności firmy?, [w] Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjności w przemyśle i usługach, red. J. Pyka, TNOIK, Katowice, 2007, ss ,

9 Streszczenie Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na populacji 50 przedsiębiorstw zaliczanych do grupy przedsiębiorstw dużych oraz sektora MiŚP. W ramach badań przeprowadzono sondaż ankietowy skierowany do kierownictwa przedsiębiorstw oraz dokonano weryfikacji uzyskanych w ramach sondażu odpowiedzi w formie auditu przeprowadzonego w przedsiębiorstwach. Badania wykazały, że lepiej przygotowane do wykorzystania SZJ jako narzędzia poprawy konkurencyjności są przedsiębiorstwa duże i średnie. Aby w pełni wykorzystać systemy jakości w małych przedsiębiorstwach należy położyć większy nacisk na doskonalenie umiejętności menedżerskich właścicieli firm oraz zwiększyć w tych firmach nacisk na doskonalenie zasobów ludzkich. Summary Study results conducted on a population of 50 enterprises, included in the group of big and in the sector of small & medium businesses, have been presented. Within the frames of the study, an opinion poll directed towards the enterprises top management has been carried out and a verification of the forementioned poll has been executed in the form of an enterprise audit. The research showed, that big and medium businesses are better prepared to use the QMS as a tool for improving the competitiveness. To fully utilize quality systems in small businesses, a bigger emphasis must be put on perfecting the management skills of company owners and an increased emphasis must be put on the human resources professional training.

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Piotr Kafel Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Tadeusz Sikora Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Marek

Bardziej szczegółowo

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Władysława Łuczka-Bakuła * Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Wstęp Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz nasilająca

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 33 42

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 33 42 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 33 42 Wiesława Cieślewicz WPŁYW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5241 www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development tłumaczenie CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ ICH SKUTKI W OCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Marcin Olkiewicz * Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Wstęp Systemy zarządzania jakością coraz częściej stały się w szybko rozwijającej się gospodarce podstawowym

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Marcin Olkiewicz * System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Wstęp W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, rosnącego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw

Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Marek Salerno-Kochan Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Agnieszka Famielec Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja A R T Y K U ł Y Ewa Radomska* Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Streszczenie Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 17 http://piz.sanedu.pl KSZTAŁTOWANIE I WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej Redakcja naukowa: Jan Lichtarski

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP i ich wpływu na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim

Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP i ich wpływu na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim dr Bogdan Wierzbiński Uniwersytet Rzeszowski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości dr Tomasz Potocki Uniwersytet Rzeszowski Katedra Polityki Gospodarczej Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP...

Bardziej szczegółowo

Joanna Ejdys Za i przeciw normalizacji systemów zarządzania

Joanna Ejdys Za i przeciw normalizacji systemów zarządzania Joanna Ejdys Za i przeciw normalizacji systemów zarządzania Popularyzacja normalizacji w zarządzaniu spowodowała zainteresowanie organizacji systemami zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ USŁUG A KONKURENCYJNOŚĆ W ORGANIZACJACH

JAKOŚĆ USŁUG A KONKURENCYJNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 25 Anna Bielawa Uniwersytet Szczeciński JAKOŚĆ USŁUG A KONKURENCYJNOŚĆ W ORGANIZACJACH STRESZCZENIE Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Dorota Wolak Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie, Instytut

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Dorota JAŹWIŃSKA * KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1

INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1 Dr ANNA BAGIEŃSKA Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1 Streszczenie Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oznaczają nakłady na doskonalenie i kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY Piotr GRUDOWSKI, Elwira BRODNICKA Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące

Bardziej szczegółowo