ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PRACY. dr Robert Manikowski Keystone Consulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PRACY. dr Robert Manikowski Keystone Consulting"

Transkrypt

1 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PRACY dr Robert Manikowski Keystone Consulting

2 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KAPITALU LUDZKIEGO NA POZIOMIE ORGANZIACJI I INDYWIDUALNYM dr Robert Manikowski Keystone Consulting

3 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość efektywności w obszarze pomiaru ZZL 3

4 aby dział personalny przestał być li tylko centrum kosztów, musi umieć odpowiedzieć na pytanie o ile więcej produktów czy usług można dostarczyć poprzez właściwe zarządzanie ludźmi w naszej firmie i jak zmierzyć efektywność pojedynczego pracownika

5 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 5

6 Kapitał w firmie (1) Kapitał firmy Kapitał materialny Kapitał finansowy Kapitał ludzki suma wnoszonych przez pojedynczych pracowników: kompetencji, zaangażowania, motywacji, doświadczeń, wiedzy i wartości oraz wartość biznesowa kultury organizacyjnej firmy jako całości. Pieczę nad KL (całkowicie) i KS (w dużym stopniu) powierza się Departamentom Personalnym Kapitał intelektualny Kapitał strukturalny Kapitał ludzki Kapitał kliencki 6 Kapitał kliencki- wycena pozycji rynkowej poprzez ocenę portfela klientów, siłę marki, pozycję rynkową. W KK szacuje się bardziej przyszłe korzyści związane z praca z portfelem klientów (lojalność, poziom obsługi) niż dane historyczne. Kapitał strukturalny - kapitał związany z kodyfikacją wiedzy o organizacji, jej strukturze, zachodzących w niej procesach, relacjach, itp. Między innymi KS to wypracowane normy, procedury, sieci informatyczne, certyfikatu np. ISO, itp

7 Kapitał w firmie (2) Kapitał ludzki to zasób: Wiedzy, Umiejętności, Zdolności, Kwalifikacji, Postaw, Manifestowanych wartości, Zdrowia będący źródłem obecnej i przyszłej wartości organizacji przyczyn jest odnawialny i stale powiększany potencjałem ludzkim Najważniejszą cechą różnicą kapitał różniący intelektualny (a w szczególności kapitał ludzki) od pozostałych kapitałów to fakt, że sam kapitał ludzi nic nie wytwarza i nic nie generuje. Jest jednocześnie dźwignią, bez które żaden z pozostałych kapitałów nie mógłby być określany mianem kapitału pracującego. 7

8 Kapitał w firmie (3) Cechy kapitału Kapitał fizyczny Kapitał ludzki Mobilność Przepisy prawne Zużywalność Ryzyko inwestycyjne Niemobliny (ziemia), środki produkcji (urządzenia i maszyny) są mobilne ale towarzyszą temu wysokie koszty Stosunkowo łatwe do określenia Wartość zasobów materialnych maleje z czasem używania (stopniem zużycia) Niskie i łatwe do oszacowania przed inwestycją Bardzo mobilny (szczególnie w kwestii przysłania wiedzy i informacji), mobilny jeśli idzie o pracowników co jest wyzwaniem dla pracodawców Trudne do określenia, związane z wirtualnym charakterem wymiany i identyfikacji twórców Wartość zasobów ludzkich (tu: wiedzy) rośnie z ilością i częstotliwością wykorzystania (wpływ doświadczenia). Wysokie i trudne do oszacowania przed inwestycją. Na podstawie: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, autorstwa Anny Ujwary- Gil, str. 15, wyd. Ch.Beck 8

9 Kapitał w firmie (5) Autor Rok Teza Definicja T.W. Shultz 1961 Udawania, że korzyści płynące w inwestowanie w ludzi są większe niż korzyści związane w inwestycje w kapitał fizyczny M.J. Bowman 1969 Kapitał ludzki jest rozpatrywany z punktu widzenia inwestycji w szkolenia i rozwój M. Blaug 1976 Motywem inwestowania w zasoby ludzkie jest oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału. Istnieje korelacja pomiędzy zainwestowanymi środkami pieniężnymi a a osiągnięciami w całym życiu zawodowym jednostki Kapitał ludzki to wiedza i umiejętności nabywane poprzez szkolenia i edukację. J. Fitz-enz 2000 Kapitał ludzi to zespól cech posiadanych przez jednostkę, takich jak: inteligencja, stopień motywacji, postawa, solidność, zaangażowanie, uzdolnienia, kreatywność. T. Davenport 1999 Kapitał ludzki = (zdolności + zachowania) * wysiłek * czas Lepak, Snell 1999 Wartość kapitału ludzkiego jest z natury rzeczy zależna od jego potencjału do budowy przewagi konkurencyjnej firmy Korzystając z Kapitał Ludzki organizacji, Sprawozdawczość i pomiar, Grzegorz Łukasiewicz, PWN 9

10 Kapitał w firmie a rola HR 1 HR STRATEGICZNY zarządzanie wiedzą, rozwój menedżerski, pozyskanie/utrzymanie klucz. prac. wspomaganie zmian strategicznych, kształtowanie kultury organizacyjnej HR STRATEGICZNY (5-15%) HR TRADYCYJNY (15-30%) HR transformacja HR STRATEGICZNY (25-35%) HR TRADYCYJNY (30-40%) 2 HR TRADYCYJNY rekrutacja/selekcja, szkolenie pracowników, zarządzanie wynikami pracy, płace i świadczenia, komunikacja wewnętrzna 3 HR TRANSAKCYJNY administracja płacowa, administracja kadrowa, raportowanie, przetwarzanie danych HR TRANSAKCYJNY (65-75%) DOSTAWCA USŁUG HR: HR administracyjny HR reaktywny HR oddzielony od misji firmy HR zorientowany na własną pracę ( produkcję ) HR jako centrum kosztowe HR zorganizowany funkcjonalnie OUT- SOURCING HR TRANSAKCYJNY (25-35%) HRIS PARTNER STRATEGICZNY: HR strategiczny HR proaktywny HR uczestniczący w realizacji misji firmy HR zorientowany na klienta wewnętrznego HR efektywny kosztowo i dodający wartości HR zorganizowany procesowo 10

11 Kapitał w firmie a rola HR Rozwój kapitału ludzkiego w firmie dokonuje się poprzez realizację: Strategii pozyskiwania pracowników Strategii rozwoju zasobów ludzkich Strategii wynagradzania pracowników 11

12 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 12

13 Pojęcie efektywności W ujęciu ekonomicznym- relacja pomiędzy rezultatami a nakładami wyrażonymi poprzez podstawowe miary takie jak: produktywność, wydajność, rentowność itd. W ujęciu celowościowym- ocena stopnia realizacji przyjętych celów organizacyjnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, jest to koncepcja wywodząca się z prakseologii W ujęciu systemowym- ocena stopnia wykorzystania zasobów organizacyjnych oraz tworzenie określonych relacji z otoczeniem W ujęciu kompleksowym- zdolność organizacji do osiągnięcia swoich celów operacyjnych, podejście to uwzględnia zarówno ujecie systemowe jak i celowościowe w praktyce proponowane są zróżnicowane szczegółowe koncepcje oceny efektywności, uwzględniające jej różne efekty. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa A. Ujwary-Gil C.H.Beck

14 Pojęcie efektywności inwestycji w kapitał ludzki: Dla dobrego zrozumienia pojęcia efektywności inwestycji należy odwołać się do pojęć: 1. Kapitału ludzkiego i różnic pomiędzy nim a innymi rodzajami kapitału występującymi w firmie, 2. Określenia kosztów 3. Efektywności explicite: Efektywność ekonomiczna - efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów (kosztem) a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonomiczną, która przedstawia stosunek między ilością poniesionych nakładów zużytych materiałów (kosztem produkcji / wytwarzania) a ilością produkowanych dóbr (towarów). W szerszym ujęciu pojęcie efektywności oznacza najlepsze rezultaty w produkcji czy dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach. Termin ekonomiczność używany jest w sensie skuteczności osiągania zamierzonych celów. Działanie skuteczne, tj. realizowanie zamierzonych celów, może być osiągnięte przy nadmiernych lub też przy racjonalnych nakładach, wysiłkach Kapitał intelektualny a wartość rynkowa A. Ujwary-Gil C.H.Beck142009

15 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 15

16 Miary efektywności organizacji (1) Na dzień dzisiejszy funkcjonuje około stu mierników pozwalających opisać i ocenić sytuację firmy Do tego dochodzą kluczowe mierniki oceniające efektywność przebiegu procesów w organizacji (KPI) Korzystając z mierników podstawowych można zbudować setki mierników o charakterze PI 16

17 Miary efektywności organizacji (2) Miernik Nazwa Definicja Wzór Zastosowanie ROA ROI Return on Assets Return on Investment Wielkość wyniku finansowego w stosunku do majątku zaangażowanego w wytwarzanie tego wyniku ROA = zysk netto/ aktywa ogółem ROI =zysk operacyjny / aktywa ogółem Zdolność firmy do generowania zysku. Winna być na poziomie ok. 4-7%. ROA zależy od branży, okresu inwestycyjnego, procesu cost cutnigu itp. Najlepiej charakteryzuje rzeczywistą możliwość firmy do wykorzystania zaangażowanego majątku ROE Return on Equity Wielkość zysku brutto osiągnięta poprzez zaangażowanie dodatkowego kapitału ROE = zysk brutto / kapitał własny Do oceny możliwości zaangażowania kapitału i osiągnięcia w przyszłości znacznych dywidend. Najczęściej ROE jest odnoszone do bankowej stopy oprocentowania depozytów długoterminowych 17

18 Miary efektywności organizacji (3) Miernik Nazwa Definicja Wzór Zastosowanie EPS P/E P/BV Earning per Share Price to Earning Wskaźnik ceny akcji do zysku na jedną akcje Wskaźnik stopy zyskowności akcji EPS = zysk netto / liczba akcji P/E = cena rynkowa akcji / zysk na jedną akcję P/BV = cena rynkowa akcji/ cena księgowa akcji Do oceny możliwości wypłaty dywidendy Niski poziom P/E sugeruje niedowartościowanie akcji (możliwość taniego zakupu), zbyt wysoka wartość P/E to z kolei informacja o akcjach przewartościowanych Informacja o udziale kapitału intelektualnego w stosunku do kapitału (materialnego + finansowego) 18

19 Miary efektywności organizacji (4) Miernik Definicja Wzór obliczeniowy EBITDA EAT Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - w rachunkowości zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji Earnings After Taxes odpowiednik wyniku finansowego netto EBIT Earnings Before deducting Interest and Taxes jest to zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych EBIT = sprzedaż koszty operacyjne EBIT = zysk brutto + odsetki EBIT = marża brutto - koszty stałe 19

20 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 20

21 Miary potencjału ludzkiego (1) Miary kapitału intelektualnego Podział metod na cztery grupy: Metody dochodowe (wskazujące jaka wartość w perspektywie lat może przynieść zgromadzony kapitał Metody kosztowe (wskazujące na wielkość wydatków, jakie należało ponieść by uzyskać dany kapitał) Metody audytowe Metody inne (np. Formuła z Saarbrucken, Monitor Kapiatału Ludziego Mayo, dynamiczny model wyceny Milosta). 21

22 Miary potencjału ludzkiego (2) Miary kapitału intelektualnego Formuła z Saarbrucken: aspekt rynkowy aspekt rachunkowy HC wartość kapitału ludzkiego, i - liczba pracowników w grupie z daną cechą (wykształcenie, poziom w hierarchii), FTE i - liczba etatów i-pracowników, l - wysokość płacy rynkowej, w - średni czas aktualziacji wiedzy w danej grupie b - średni czas zatrudnienia w grupie, PE - roczne koszty inwestycji w rozwój w danej grupie, M - indeks motywacji w danej grupie (od 0 do 1). 22

23 Miary potencjału ludzkiego (3) Miary kapitału intelektualnego Struktura Monitora Kapitału Ludzkiego A. Mayo: Pracownicy jako aktywa (people as assets) Motywacja i zaangażowanie (people motivation and commitment Wkład w tworzenie wartości (people contribution to added value) HAW wartość kapitału ludzkiego (Human Assest Worth) EC - Koszt zatrudnienia pracownika, IAM - indywidualny mnożnik wartości (od 0,1 do 2), złożony z komponentów: - skumulowana wiedza, umiejętności i doświadczenie, - możliwość dalszego rozwoju zawodowego i awansu, -umiejętność dopasowania się do istniejącej kultury organizacyjnej 23

24 Miary potencjału ludzkiego (4) Miary kapitału intelektualnego Dynamiczny model wyceny kapitału ludzkiego wg. Milosta (schemat): Wartość kapitału ludzkiego i- tego pracownika Wartość kapitału ludzkiego wg kosztów nabycia Wartość zainwestowanego kapitału Dostosowanie pracownika do organizacji

25 Miary potencjału ludzkiego (cd) Miary kapitału intelektualnego Podział metod na cztery grupy: Metody dochodowe (wskazujące jaka wartość w perspektywie lat może przynieść zgromadzony kapitał Metody kosztowe (wskazujące na wielkość wydatków, jakie należało ponieść by uzyskać dany kapitał) Metody audytowe Metody inne (np. Formuła z Saarbrucken, Monitor Kapiatału Ludziego Mayo, dynamiczny model wyceny Milosta). 25

26 Miary potencjału ludzkiego (2) Miary kapitału intelektualnego Zazwyczaj polegają na przygotowaniu kwestionariusza, który zawiera szereg pytań dotyczących różnych aspektów zarządzania ZZL. Do grupy tej (z pewną dozą uproszczenia) zaliczamy modele: - BSC (IV perspektywa opisuje aspekt wpływu kapitału ludzkiego na aktywa organizacji), - Model efektywności organizacyjnej Mercer HR Consulting, - Human Capital Index (Watson Wyatt Worldwide), - Human Capital Report (Leesa 2004), - Ammy Broking Intellectual Capital (1996) przykład na następnej stronie 26

27 Miary potencjału ludzkiego (2) Miary kapitału intelektualnego Ammy Broking Intellectual Capital (1996) Zestawy pytań lub stwierdzeń dotyczące: 1. Aktywów rynkowych (Marka, Klient, Brand, Relacje zewnętrzne) = 42 pytania, 2. Własności intelektualnej ( liczba patentów, prawa autorskie, zastrzeżone wzory, sekrety wymiany handlowej) = 22 pytania, 3. Aktywa ludzkie (edukacja, stanowiska pracy, kompetencje pracowników, zdolność organizacji do uczenia się) = 26 pytań, 4. Aktywa infrastrukturalne ( przyjęta filozofia zarządzania, kultura organizacyjna, wewnętrzna współpraca, system informatyczny, jakość baz danych, ) = 58 pytań 27

28 Miary potencjału ludzkiego (2) Miary kapitału intelektualnego Ammy Broking Intellectual Capital (1996) Fragment arkusza: - Czy w mojej firmie każdy pracownik zna swój zakres odpowiedzialności i swój wkład w realizację strategii firmy? - Czy w mojej firmie oceniam y ROI z działalności R&D i działalności szkoleniowej? - Czy w mojej firmie istnieje mechanizm zdobywania rekomendacji pracowniczych? - Co oznacza nazwa Twojej firmy dla władz finansowych i inwestorów giełdowych? - Czy w mojej firmie istnieje zwyczaj współpracy z zewnętrznymi firmami doradczymi? - Czy w mojej firmie są znane kompetencje, które będą potrzebne w niedalekiej przyszłości? - Czy w mojej firmie jest zwyczaj posługiwania się pocztą elektroniczną, można korzystać z intranetu i strony www? - Jaka jest wartość optymalna niezrealizowanych zamówień? - Jaki jest przeciętny czas deaktualizacji wiedzy w Twojej firmie? 28

29 Miary potencjału ludzkiego (2) Miary kapitału intelektualnego IC Rating (2005), na podstawie Hofman-Bang, Martin Metoda obejmuje ponad 200 czynników dotyczących trzech rodzajów kapitału niematerialnego. Pytania dotyczą stanu obecnego i przyszłego organizacji. Kontekstem analizy jest: wizja i misja firmy, przyjęta strategia biznesowa, wpływ uwarunkowań biznesowych. Fragment arkusza. Efektywność Zdolność do odnowy Ryzyko AAA wybitnie wysoka efektywność AAA wyjątkowo silna zdolność do odnowy O ryzyko porażki bez znaczenia AA bardzo wysoka R nieznaczny poziom ryzyka A wysoka RR wysoki poziom ryzyka BBB relatywnie wysoka efektywnosc C wyjątkowo niska efektywność D brak efektywności CCC słaba zdolność do odnowy CC bardzo słaba zdolność do odnowy D brak możliwości odnowy RRR bardzo wysoki poziom ryzyka 29

30 Miary potencjału ludzkiego (cd) Miary kapitału intelektualnego Podział metod na cztery grupy: Metody dochodowe (wskazujące jaka wartość w perspektywie lat może przynieść zgromadzony kapitał Metody kosztowe (wskazujące na wielkość wydatków, jakie należało ponieść by uzyskać dany kapitał) Metody audytowe Metody inne (np. Formuła z Saarbrucken, Monitor Kapiatału Ludziego Mayo, dynamiczny model wyceny Milosta). 30

31 Miary potencjału ludzkiego (x) Miary kapitału intelektualnego Kosztowa formuła Lev, Schwartza (1971): Vi wartość kapitału ludzkiego w wieku r, It - roczne wynagrodzenie osoby aż do emerytury, t - wiek przejścia na emeryturę, i - stopa dyskontowa, 31

32 Miary potencjału ludzkiego (cd) Miary kapitału intelektualnego Podział metod na cztery grupy: Metody dochodowe (wskazujące jaka wartość w perspektywie lat może przynieść zgromadzony kapitał Metody kosztowe (wskazujące na wielkość wydatków, jakie należało ponieść by uzyskać dany kapitał) Metody audytowe Metody inne (np. Formuła z Saarbrucken, Monitor Kapiatału Ludziego Mayo, dynamiczny model wyceny Milosta). 32

33 Miary potencjału ludzkiego (x) Miary kapitału intelektualnego Formuła Flamholtza: E(CV) wartość oczekiwana osoby dla organizacji, Ri - wartość jaką organizacja spodziewa się osiągnąć ze stanowiska i, P(Ri) - prawdopodobieństwo objęcia stanowiska Ri, t - czas w latach, m - stanowisko końcowe, R - stopa dyskontowa 33

34 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 34

35 Pomiary na poziomie społeczeństw Pomiary zazwyczaj odbywają się na dwu (lub nawet trzech)płaszczyznach: 1. Płaszczyźnie oceny wielkości inwestycji w kapitał ludzki, 2. Ocenie obecnego stanu kapitału (mierniki zasobowe), 3. Płaszczyźnie oceny efektywności inwestycji 35

36 Pomiary na poziomie społeczeństw 1. Ocenie obecnego stanu kapitału (mierniki zasobowe), Miernik Jednostka miary Znaczenie Struktura społeczeństwa według poziomów wykształcenia Średnia liczna lat kształcenia przypadająca na jedną osobę Wykształcenie różnych grup społecznych Poziom analfabetyzmu w róznych grupach społecznych % Najczęściej używany miernik tego typu na świecie Lata Średnia liczba lat jaką państwo poświęca na przygotowanie osoby do samodzielnej pracy % w grupie Uszczegółowienie poprzedniego % w grupie Zmiany zachodzące na przestrzeni pokoleń Przeciętna długość życia Lata Stan zdrowia społeczeństwa Stopa umieralności niemowląt % Stan opieki medycznej kraju 36

37 Pomiary na poziomie społeczeństw 2. Ocenia wielkości inwestycji w kapitał ludzki na poziomie społeczeństwa Miernik Jednostka miary Znaczenie 37

38 Pomiary na poziomie społeczeństw 3. Ocenie efektów inwestycji w kapitał ludzki na poziomie społeczeństw Miernik Jednostka miary Znaczenie Wynagrodzenie osób w zależności od wykształcenia Stopa bezrobocia w zależności od poziomu wykształcenia Liczba dni chorobowych wykorzystywanych przez pracownika zł Wymierny efekt zdobycia wyższego wykształcenia % Wpływ uzyskanego wykształcenia na możliwość zdobycia pracy Dzień Wskaźnik przestępczości Liczba??? Obraz poziomu zdrowia w społeczeństwie (zależy jednak od jakości przepisów w tym obszarze) 38

39 Typy mierników wykorzystywanych w ocenie wzrostu kapitału ludzkiego w organizacji (podział wg. XXX) Mierniki efektywności inwestycji w zasoby ludzkie Mierniki efektywności organizacyjnej firmy Mierniki kosztów pracy i wynagrodzeń

40 Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji Miernik Definicja / Formuła obliczeniowa Stopa zwrotu z inwestycji w Kapitał Ludzki Wartość dodana w przeliczeniu na pracownika Wartość rynkowa kapitału ludzkiego To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

41 Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji Miernik Definicja / Formuła obliczeniowa Przychody w przeliczeniu na pracownika Przychody w przeliczeniu na koszt wynagrodzeń Przychody w przeliczeniu na koszty pracy To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

42 Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji Miernik Definicja / Formuła obliczeniowa Ekonomiczna wartość dodana kapitału ludzkiego Przychód z kapitału wiedzy (Knowledge Capital Earnings KCE) Wskaźnik intelektualnej wartości dodanej (VAIC) To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

43 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 43

44 Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL (1) Miernik /proces personalny Struktura demograficzna pracowników Rozkład stażu pracy Wskaźniki absencji Wskaźniki fluktuacji Rozkład wyników ocen Zakres wykorzystania Analizy demograficzne vs. Ocena efektywności procesów rekrutacji, ocena możliwości wdrożenia zmian w organizacji Ocena bezpieczeństwa pracy, ocena poziomu zaangażowania, ocena programów przeciwdziałania absencji Oszacowanie fluktuacji vs grupa zawodowa, wiekowa, obszar firmy, Ocena poziomu zaangażowania Ocena stopnia wykorzystania potencjału ludzkiego w organizacji vs. Pion, dział, lokalizacja, 44

45 Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL (2) Miernik /proces personalny Wskaźniki wypadkowości (liczba godzin nieobecności w pracy spowodowana wypadkami, liczba wypadków ciężkich, wskaźnik DuPonta. Udział części stałej/zmiennej w budżecie wynagrodzeń Udział składowych socjalnych w budżecie wynagrodzeń Rozkłady podwyżek i rozkłady płac w kategoriach zaszeregowania Czas pracy / czas technologiczny Liczba pracowników w projektach strategiczych Zakres wykorzystania Ocena stanu bezpieczeństwa środowiska pracy vs. Grupy zawodowe (do oceny elastyczności systemu wynagrodzeń) Ocena motywacyjności systemu Ocena sprawiedliwości systemu, ocena odporności systemu na manipulację, Stopień wykorzystania czasu pracy Stopień elastyczności organizacji, knowledge management, 45

46 Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL (3) tzw. zasobowe Miernik /proces personalny Udział kobiet w zatrudnieniu Udział kobiet wśród średniej (wyższej kadry zarządzającej) Zakres wykorzystania Średni wiek załogi Wyniki badań nad: -Postawami pracowniczymi, -Identyfikacją z firmą (kulturą organizacji), -Itp.. 46

47 Analiza demograficzna stanu załogi LICZBA

48 LICZBA Analiza demograficzna stanu załogi - wykształcenie Ś W Z P Wykształcenie: W - wyższe Ś - średnie Z - zawodowe P - podstawowe 48

49 LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Analiza demograficzna stanu załogi Krzywa populacji w 2005r Krzywa populacji w 2020r przedziały wiekowe

50 Analiza demograficzna - kompetencje ubywające z organizacji- W tablicy przedstawiono liczbę osób zatrudnionych posiadających daną kompetencje. KOMPETENCJA Znajomość systemu ERAP Obsługa zespołu turbosprężarek Prowadzenie konsolidacji finansowej spółek córek Znajomość języka hiszpańskiego technicznego Umiejętność naliczania wynagrodzeń dla ekspatów

51 Analiza demograficzna ocena stanu załogi z punktu widzenia bilansu kompetencji ANALIZA KOMPETENCJI METODĄ ASSESSMENT CENTRE (w %) Kompetencje oczekiwane Powyżej oczekiwanych Poniżej oczekiwanych Kompetencje oczekiwane Powyżej oczekiwanych Poniżej oczekiwanych Kompetencje oczekiwane Powyżej oczekiwanych Poniżej oczekiwanych Kompetencje oczekiwane Powyżej oczekiwanych Poniżej oczekiwanych Kierownicy Kierownicy PW i DIR Dyspozytorzy i inspektorzy Specjaliści i starsi specjaliści

52 Wskaźniki płynności zatrudnienia Wskaźnik odejść (rotacja) Liczba pracowników odchodzących w danym okresie (zazwyczaj jest to 1 rok) x 100 = Średnia liczba pracowników w tym samym okresie W organizacji stan zatrudnienia na początku roku wynosił 300 osób i zwiększał się systematycznie tak, że na końcu roku wyniósł 320 osób. W ciągu tego roku firmę opuściło 15 osób. 1. Oblicz wskaźnik odejść, 2. Ile osób należy zatrudnić w przyszłym roku, by stan zatrudnienia na koniec przyszłego roku wyniósł 350 osób. Wskaźnik odejść wynosi: 15x100/310 =4.8% Należy zatrudnić w przyszłym roku: a. 30 osób dodatkowo, b. 17 osób na uzupełnienie odejść : 4.8%x350 W sumie w przyszłym roku należy zatrudnić 47 nowych pracowników. 52

53 Ograniczenia stosowania wskaźnika odejść Współczynnik prowadzi do błędnych wniosków, w sytuacji gdy odejścia pracowników nie są rozłożone równomiernie wśród pracowników i stanowisk ale dotyczą pewnej grupy zawodowej: Współczynnik 4.8% jest akceptowalny w przypadku całej organizacji ale, Jeśli odejście dotyczy jednego działu np. 60 osobowego Działu Sprzedaży wówczas. Jeśli przykładowa wielkość odejść dotyczy tylko nowoprzyjętych pracowników, wówczas Osobnym zagadnieniem są znaczne wahania średniej liczby pracowników w danym okresie. 53

54 Wskaźniki płynności zatrudnienia vs. analiza stażu pracy Liczba pracowników odchodzących pon. 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-3 lata pow. 3 lat Suma pracow. odchodz ących Wskaźni k odejść Departament Logistyki (200 pracowników) /200 =7% Wydział Produkcji (250) /250 =14,8% Wydział Utrzymania Ruchu (100) % Departament Sprzedaży i Obsługi Klienta (200) Departamenty Pomocnicze (DF, DHR, DA, DIT) (100) % % OGÓŁEM ,2% 54

55 Wskaźniki przetrwania Wskaźnik przetrwania = Udział pracowników o określonej kompetencji, którzy nie odchodzą z organizacji x 100 Średnia liczba pracowników, którzy posiadali tę kompetencję na początku okresu pomiarowego Początk owa grupa osób 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Wskaźnik przetrwania Osoby przeszkolone Lean Manafactu % Osoby przeszkolone SMED % Osoby przeszkolone Just in time % 55 Half-life index (okres po którym w organizacji zostaje 50% osób o poszukiwanej kompetencji)

56 Wskaźniki stabilności zatrudnienia Wskaźnik stabilności = Liczba pracowników ze stażem rocznym lub dłuższym x 100 Liczba pracowników zatrudnionych na koniec danego okresu W organizacji stan zatrudnienia na początku roku wynosił 300 osób i zwiększał się systematycznie tak, że na końcu roku wyniósł 320 osób. W ciągu tego roku firmę opuściło 15 osób. 1. Oblicz wskaźnik stabilności zatrudnienia Wskaźnik stabilności zatrudnienia => 300 x 100/320 = 93,75 % 56

57 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 57

58 Mierniki kosztów personalnych Ocena kosztów wynagrodzeń Mierniki kosztowe są najczęściej i najchętniej stosowanymi miernikami w szeroko pojętym obszarze personalnym Mimo oczywistych wad i ograniczeń, ich przewagą jest powszechność stosowania oraz łatwa dostęp do danych (są zazwyczaj raportowane przy innych okazjach) Wśród wymienionych na następnych stronach mierników, ze względu na wielkość najważniejsze są te, opisujące system wynagradzania 58

59 Mierniki kosztów personalnych (1) Koszty absencji Gdzie: K1- wartość stawki pracownika * liczba godzin (dni) nieobecności K2 -wartość stawki pracownika zastępującego osobę nieobecną * liczba godzin (dni) zastąpienia, K3- koszty świadczeń przynależnych pracownikowi w trakcie nieobecności (np. 100% chorobowe), K4- koszt zmniejszonej efektywności osoby zastępującej (zazwyczaj obliczany jako K1*60% (w K4 uwzględnia się: przestoje produkcyjne, straty jakościowe, ewentualne nadgodziny), K5- koszt pracy managera poświęcony wprowadzeniu i nadzorowi nad osobą zastępującą w czasie przyuczenia (zazwyczaj 10% czasu bezpośredniego przełożonego * jego stawka * czas zastępstwa), Kalkulacja kosztów zasobów W.F. Cascio Oficyna Ekon

60 Mierniki kosztów personalnych (2) Koszty odejścia pracownika I rodzaju (tzw. bezproblemowe) Gdzie: KR- koszt rozmów przeprowadzanych przez managera HR (tzw. Exit interwiev) KA -koszty administracyjne związane z czynnościami działów HR, IT,. KS- koszty świadczeń przynależnych pracownikowi w momencie odejścia (np. Część premii rocznej, udział w systemie kafeteryjnym, itp. KOdp koszty odprawy pracownika Kalkulacja kosztów zasobów W.F. Cascio Oficyna Ekon

61 Mierniki kosztów personalnych (3) Koszty odejścia pracownika II rodzaju (tzw. problemowe) Gdzie: Kpra- Kobn - i koszty prawne koszty obniżonej efektywności (po stronie pracownika odchodzacego pracownika nowozatrudnionego) Kalkulacja kosztów zasobów W.F. Cascio Oficyna Ekon

62 Mierniki kosztów personalnych (4) Koszty zastąpienia pracownika (rekrutacji) Gdzie: Rog Radm Rrws Rtes Radm Rrws - koszt ogłoszeń, - koszty obsługi administracyjnej zatrudnianego pracownika, - koszty rozmów wstępnych, - koszty testów wstępnych - koszty szkoleń wstępnych (nie tylko bhp), - koszty badań lekarskich Kalkulacja kosztów zasobów W.F. Cascio Oficyna Ekon

63 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 63

64 Typy mierników wykorzystywanych w ocenie wzrostu kapitału ludzkiego w organizacji Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji (lub jej znacznych części) Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze związanym z zasobami ludzkimi Mierniki kosztów personalnych Pomiar kosztów i efektywności funkcjonowania Działu Personalnego Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw o charakterze personalnym

65 Mierniki kosztów personalnych (5) Ocena kosztów wynagrodzeń Spośród szeregu mierników stosowanych do oceny kosztów wynagrodzeń najważniejszymi są te związane z: Funkcjonowaniem siatki płac zasadniczych, Wdrożeniem siatki płac, Oceną efektywności systemu premiowego Oceną mechanizmów podwyżkowych

66 Mierniki kosztów personalnych (6) Ocena kosztów wynagrodzeń Miernik Całkowity koszt wynagrodzeń wraz z pozostałymi kosztami pracy Całkowity koszt wynagrodzeń Definicja i zastosowanie Kontrola budżetu wynagrodzeń Stosunek budżetu wynagrodzeń do innych budżetów w firmie (np. budżetu kosztów operacyjnych) Rzeczywista średnia płace w widełce płacowej względem założonej polityki wynagrodzeń Stosunek części zmiennej wynagrodzenia do części całkowitej (stałej), Ocena umiejętności realizacji zadanej polityki placowej firmy

67 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 67

68 Mierniki dla oceny efektywności funkcji personalnej (1) Miernik uzgodnionych usług Czas potrzebny na zapełnienia wakatu ew. Czas potrzebny na uzupełnienie brakującej kompetencji Wskaźnik porad udzielonych przez dział HR (wsparcie) dla pracowników Ew Wskaźnik porad związanych z prawem pracy Wskaźnik dostarczania wymaganych danych personalnych Wskaźnik dostarczania szkoleń (liczba, jakość, czas, koszty, itp.) Wskaźniki poświeconego czasu (relacjom z Partnerem społecznym, środowisku lokalnemu) Wskaźniki poświeconego czasu w sytuacjach kryzysowych (mobing, Sexual harassment, Wskaźniki poziomu motywacji Definicja /wzór /zastosowanie Ocena procesu rekrutacji Ocena poziomu funkcji kadrowo-płacowej Ocena jakości współpracy z Partnerem Społecznym, itp Ocena przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

69 Mierniki dla oceny efektywności funkcji personalnej (2) Miernik uzgodnionych usług Wyniki badań opinii pracowniczej -ogólne, -punkty poświęcone ocenie funkcji personalnej, Poziom nieuzasadnionej fluktuacji - ogólne, - z uwzględnieniem grup zawodowych i rozwojowych (np. kadra rezerwowa, HP)) Mierniki absencyjne Liczba skarg związanych z różnymi aspektami funkcjonowania firmy -ogólne, -dotyczące zaniedbań i lub niesprawności w procesie personalnym, Stosunek kosztów ZZL do kosztów ogólnych Liczba godzin szkoleniowych na 1 pracownika - z uwzględnieniem obowiązkowych, bez nich, zgodnych z wynikiem oceny i kierunkiem rozwoju kariery, itd Definicja /wzór /zastosowanie Bezpośrednia ocena sposobu realizacji FP przez klienta wewnętrznego Pośrednia ocena FP Pośrednia ocena FP Bezpośrednia ocena sposobu realizacji FP przez klienta wewnętrznego Ocena opłacalności funkcji personalnej Ocena działań szkoleniowych To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

70 Mierniki dla oceny efektywności funkcji personalnej (3) Miernik i inne Koszty korzystania z usług firm doradczych Stosunek headcountu funkcji personalnej do headcountu całej firmy Liczba pracowników grupy HP zaangażowanych w programy rozwojowe Wskaźniki awansu wewnętrznego Wskaźnik akceptacji ofert rekrutacji bezpośredniej Definicja /wzór /zastosowanie Ocena samodzielności funkcji personalnej Ocena opłacalności (lub efektywności FP), Ocena stopnia skuteczności programów zarządzania talentami lub HP Ocena polityki Brand Managementu To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

71 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 71

72 Zestawy mierników oceniających pewne inicjatywy (programy) zarządzania ZZL (1) Program Zarządzanie talentami Uczenie się i rozwój Definicje mierników opisujących efektywność przebiegu programu Wskaźniki fluktuacji pracowników (najczęściej w rozbiciu na grupy zawodowe, lub HP, kadrę rezerwową, sukcesorów, itp.). Wskaźniki przetrwania ([1-wskażnik fluktuacji]) Half-life indeks (najczęściej w odniesieniu do danej kompetencji lub umiejętności) Analiza długości stażu pracy Koszty fluktuacji (z uwzg. uzasadnionej i nieuzasadnionej, dobrowolnej i wymuszonej) Rozkłady w przeglądach pod kątem: możliwości następstw, wyników oceny, oceny efektywności, itp. Czteropoziomowa ocena Kirkpatrycka, ROI szkoleniowe, Procent pracowników, którym udało się zrealizować plany szkoleniowe, liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na 1 pracownika (z uwzględnieniem szkoleń obligatoryjnych i pozostałych), Odsetek kadry kierowniczej biorącej udział w programach szkoleniowych To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

73 Zestawy mierników oceniających pewne inicjatywy (programy) zarządzania ZZL (2) Program Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wynagrodzeniami Budowa zaangażowania pracowników Definicje mierników opisujących efektywność przebiegu programu Ilość informacji (jednostkowych, MB, ) zgromadzony w bazach typu CRM, Liczba działających nieformalnych grup typu: koła jakości Liczba osób zaangażowanych w prace projketowe. Koszt wynagrodzeń, Porównanie parametrów wynagrodzeń w odniesieniu do tych, zapisanych w polityce płacowej firmy (np. udział części stałej do zmiennej w rzeczywistości i zapisany w polityce), Rozkłady podwyżkowe, Relacje wysokości określonych parametrów ekonomiczno-operacyjnych a wielkości wypłacanej premii opartej o te paramenty, Odległość realizowanej praktyki płacowej od rynku wynagrodzeń Udział części socjalnej w budżecie wynagrodzeń, Pomiary zaangażowania poprzez JAS i badania podobne (a w szczególności w rozbiciu na jednostki, hierarchię, lokalizację, ) Badania nad przywództwem w organizacji Informacje zwrotne płynące z oceny typu 360 o Ocena poziomu fluktuacji Ocena poziomu absencji To i poprzednie zestawienia np. A.Baron, M.Armstrong, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Wolters and Kluwer 2012

74 W jaki sposób mierzy się zwrot na inwestycji w kapitał ludzki: Odsetek odpowiedzi W inny sposób Badając rynkową wartość firmy Monitorując liczbę zgłoszonych i wdrożonych inicjatyw Wykorzystując kartę BSC Badając poziom absencji pracowniczej Badając liczbę i strukturę klientów Porówując realizację planu inwestycji z jego wykonaniem Badając satysfakcję pracowników Badając fluktuację kadr Badając dynamikę sprzedaży Badania AE w Krakowie, 2003 rok, zamieszczone w Budowanie i pomiar kapitału intelektualnego, P. Bochniarz, K. Gugała 74

75 Harmonogram naszego spotkania I. Pojęcie efektywności kapitału ludzkiego w organizacji I. Kapitał ludzki w organizacji II. Pojęcie efektywności III. Miary efektywności firmy IV. Miary potencjału ludzkiego II. Teoria pomiarów efektywności ZZL I. Mierniki wpływu kapitału ludzkiego na efektywność organizacji II. Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze ZZL III. Mierniki kosztów personalnych I. Ocena kosztów wynagrodzeń IV. Pomiar efektywności Działu Personalnego V. Pomiar realizacji celów projektowych dla inicjatyw HR III. Profesjonalne raporty oceny kosztów i efektywności ZZL I. Raport Saratoga II. Raporty płacowe IV. Raportowanie i sprawozdawczość w obszarze pomiaru ZZL 75

76 Pomiar efektywności Kapitału Ludzkiego Badanie Saratoga HC Benchmarking

77 Saratoga HC Benchmarking w liczbach Saratoga jest narzędziem wykorzystywanym od ponad 30 lat na świecie. Ogółem w badaniu uczestniczy ponad 2440 firm, z czego w Europie Środkowo Wschodniej 900 organizacji. W Polsce od 2008 r. w badaniu wzięło udział 135 firm reprezentujących 11 branż. 13 branż w Badaniu światowym 61 państw uczestniczy w Badaniu Zaufało nam 135 firm w Polsce Saratoga wywodzi się z USA 6 edycja w Polsce w 2013 r. PwC 77

78 Charakterystyka badania Badanie Saratoga HC Benchmarking umożliwia Kadrze Zarządzającej i Działom Personalnym dokonanie pomiaru i oceny jakości polityki personalnej poprzez porównanie danych Firmy z najlepszymi praktykami w wybranych grupach porównawczych. POMIAR WYNIKÓW FIRMY BENCHMARKI Obszar Wskaźnik Wynik Firmy Branża Wynagrodzenia Rotacja Szkolenia % premii i prowizji Wskaźnik rezygnacji pracowników % pracowników objętych szkoleniami 12% 9,8% 68% Firmy o podobnym zatrudnieniu Firmy o podobnym poziomie przychodów Rekrutacja Wskaźnik odejść po okresie próbnym 6,5% Firmy zagraniczne Określenie mocnych stron organizacji, potencjalnych ryzyk i obszarów do rozwoju PwC, Human Resource Consulting REZULTAT 78

79 Saratoga HC Benchmarking obszary analizy Szkolenia i Rozwój Fluktuacja (Przepływy Pracowników) Dział Personalny i Pozostałe Działy Absencje Wynagrodzenia i Świadczenia Wyniki finansowe Rekrutacja i Selekcja Produktywność i Zwrot z Inwestycji w Kapitał Ludzki Pomiar efektywności personalnej Saratoga HC Benchmarking Struktura zatrudnienia PwC, Human Resource Consulting 79

80 Kluczowe wskaźniki Klienta prezentowane są na tle wybranej grupy najlepsze praktyki rynkowe zaznaczone na zielono, wyniki Klienta - wytłuszczone Główne Wskaźniki Najlepszy Profil Działania EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI PERSONALNEJ 0-25% 25-50% 50-75% % Rank % Przychody/LPP % Koszty/LPP % Zysk/LPP % Przeciętny koszt rekrutacji % Wynagrodzenie/Przychód 6,69% 25,16% 97% Wynagrodzenie/Koszty 6,91% 26,83% 97% Przeciętne wynagrodzenie % Zwrot inwestycji w Kapitał Ludzki 1,25 2,24 33% WSKAŹNIKI ZAANGAŻOWANIA Premie, prowizje 1,50% 19,62% 3% Nadgodziny i inne płace zw. z obecnością 1,63% 3,63% 54% Wskaźnik absencji 4,19% 12,22% 94% Wskaźnik rezygnacji 4,50% 6,98% 32% FUNKCJA PERSONALNA Wskaźnik zaakceptowanych ofert pracy 98,61% 84% LPP/LPP Departamentu Personalnego 67,67 99,24 41% Koszty HR/LPP % PwC, Human Resource Consulting 80

81 Systematyka pomiaru (przykładowe wskaźniki) Wyniki finansowe Produktywność i HC ROI Fluktuacja Rekrutacja i selekcja Szkolenia i Rozwój Dział Personalny Postawy pracownicze Pozostałe działy Struktura Zatrudnienia 9 Przychody/ LPP* Koszty/ LPP* Wynagrodzenia/ Przychody Wynagrodzenia/ Koszty Wskaźnik zwolnień Wskaźnik zwolnień z decyzji pracodawcy Wskaźnik rekrutacji zewnętrznej Koszty rekrutacji zew LPP*/ LPP* trenerów Koszty szkoleń/ LPP* LPP*/ LPP* HR Koszty HR/ LPP* Absencje Rotacja Sprzedaż, marketing, finanse, Rozpiętość kontroli Przeciętny staż pracy prawny, obsługa klienta, IT, Zysk/LPP* Koszty operacyjne/ LPP* Wydajność całkowita HC ROI Wskaźnik rezygnacji Zaakceptowane oferty Rekrutacje wewnętrzna Liczba godzin szkol./ LPP* Penetracja szkoleń Koszty HR/ Koszty Wynagrodzenie HR R&D, administracja produkcja i inne W metodyce Saratoga HC Benchmarking analizowane są wyniki finansowe przedsiębiorstwa w kontekście efektywności polityki personalnej, w tym produktywność, Stopa Zwrotu z Inwestycji w Kapitał Ludzki wg podziału na 9 obszarów. W ramach Badania analizowana jest również efektywność klasycznych funkcji HR: obszaru wynagrodzeń i świadczeń, rekrutacji i selekcji, postaw pracowniczych, szkoleń i rozwoju. Każda z części badania zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu wskaźników opisujących efektywność polityki personalnej w poszczególnych obszarach, począwszy od wskaźników ogólnych do operacyjnych, precyzyjnie mierzących poszczególne elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Większość wskaźników opiera się na miarach finansowych lub ilościowych i koncentruje się na określeniu Stopy Zwrotu z Inwestycji w Kapitał Ludzki. PwC Źródło: Saratoga HC Benchmarking, PwC * LPP Liczba Pracowników w Przeliczeniu na pełne etaty

82 HC ROI Stopa Zwrotu z Inwestycji w Kapitał Ludzki HC ROI Human Capital Return On Investment Przychód [Koszty (Wynagrodzenia + Świadczenia Dodatkowe)] LPP* x Średnie wynagrodzenie (z uwzględnieniem świadczeń) Wskaźniki powiązane bezpośrednio Przychody przypadające na etat Koszty przypadające na etat Wynagrodzenia/ Przychody Wynagrodzenia/ Koszty Premie/ Wynagrodzenia Przeciętne Wynagrodzenie Wskaźniki powiązane pośrednio Wskaźnik absencji Koszty absencji Wskaźnik zwolnień Wynik HC ROI powyżej 1 oznacza wartość dodaną, którą generują pracownicy. Wynik na poziomie 1 oznacza, że z każdej złotówki zainwestowanej w pracowników, pracodawca odzyskuje tę samą złotówkę. Wynik poniżej 1 wskazuje, ile pracodawca musi dopłacić do każdej złotówki zainwestowanej w pracowników. * LPP (FTE) Liczba Pracowników w przeliczeniu na Pełne etaty PwC, Human Resource Consulting 82

83 HC ROI porównanie , ,56 1,72 1,73 1,79 1,81 1,64 1,32 1, Polska Produkcja Farmacja Spowolnienie gospodarcze doprowadziło do znaczących spadków stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w 2009 r. W polskich przedsiębiorstwach przeciętny HC ROI wyniósł wówczas 1,56. W 2010 roku widoczne było ożywienie gospodarcze i przeciętny wskaźnik wzrósł do poziomu 1,72. W 2011 r. był on na bardzo zbliżonym poziomie wynoszącym 1,73. W sektorze produkcji po okresie utrzymywania się HC ROI na poziomie około 1,8, w 2011 r. odnotowano spadek tego wskaźnika do poziomu 1,64. Przeciętny wskaźnik HC ROI w 2009 roku dla branży wyniósł 2,75. W 2010 r. wskaźnik wyraźnie spadł do poziomu 1,32. Był to jeden z niższych wskaźników na rynku. W 2011 r. średnia wzrosła w bardzo niewielkim stopniu -o 0,05 zł. PwC, Human Resource Consulting 83

84 Pozyskiwanie Struktura rekrutacji w organizacjach. (Liczba osób rekrutowanych wewnętrznie/ Liczba pracowników) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 5,1% 4% 7,1% 2,8% 2,4% 5,8% 1,2% 2,3% 5,8% 0% Polska Produkcja Farmacja Wskaźnik rekrutacji wewnętrznej w Polsce spadł z 5,1% w 2009 r. do 4,0% w 2010 r. W 2011 obserwujemy znaczną poprawę tego wskaźnika do poziomu 7,1% (wyniku najwyższego od 4 lat) przy jednoczesnym ograniczaniu liczby rekrutacji zewnętrznych. W sektorze produkcyjnym w 2011 roku zaobserwowano podobną tendencję co w Polsce istotne zwiększenie liczby rekrutacji wewnętrznych (z 2,4% do poziomu 5,8%), tylko że w przypadku produkcji zwiększenie liczby rekrutacji wewnętrznych nie wiązało się ze zmniejszeniem liczby rekrutacji zewnętrznych. Inaczej jednak niż w pozostałych branżach w farmacji wzrósł przeciętny poziom rekrutacji wewnętrznych z 1,2% do 2,3%, ale jest to wynik wciąż poniżej mediany ogólnopolskiej. W 2011 r. średnia wskaźnika wzrosła do poziomu 5,8%. PwC, Human Resource Consulting 84

85 Pozyskiwanie Struktura rekrutacji w organizacjach. (Liczba osób rekrutowanych zewnętrznie/ Liczba pracowników) 25% 20% 15% 13,2% 13,6% 13,2% 10% 10,1% 10,1% 5% 6,7% 5,5% 6,3% 7,5% 0% Polska Produkcja Farmacja Po okresie recesji, gdy w 2009 roku nastąpił wyraźny spadek wskaźnika rekrutacji do poziomu 10,1%, w roku 2010 wraz z poprawą koniunktury zaznaczył się również wzrost wskaźnika rekrutacji do poziomu 13,2%. W 2011 roku ten wskaźnik powrócił do poziomu z 2009 roku. Ograniczenie rekrutacji zewnętrznej może oznaczać, że polskie firmy obawiają się kolejnej fali spowolnienia gospodarczego. Firmy w Polsce przeciętnie rekrutują mniej, ale nie taniej. Przeciętny koszt rekrutacji w 2011 r. wyniósł zł i był zbliżony od poziomu w 2010 r. (1 890 zł). Sektor produkcji rekrutuje znacznie poniżej przeciętnej rynkowej. W zeszłym roku odsetek osób zrekrutowanych zewnętrznie nieco wzrósł, nadal jednak jest on jednym z najniższych w Polsce. Przeciętny koszt rekrutacji zewnętrznej utrzymuje się powyżej przeciętnej rynkowej (w 2011 r. było to zł). W branży farmaceutycznej, podobnie jak w pozostałych przedsiębiorstwach, przeciętny odsetek rekrutacji zewnętrznej spadł do 13,6% w 2009 roku i poziom ten utrzymał się w 2010 r. (13,2%). Srednia tego wskaźnika spadła o połowę do 7,5% w 2011 r. PwC, Human Resource Consulting 85

86 Motywowanie Przeciętne Wynagrodzenia i Świadczenia porównanie (roczne w zł.) zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł W latach polskie Polska przedsiębiorstwa zareagowały na spowolnienie Produkcja gospodarcze zamrożeniem wynagrodzeń. Farmacja Przeciętny roczny koszt wynagrodzenia (płace zasadnicze, premie, bonusy, koszt świadczeń pozapłacowych, narzuty ZUS) wyniósł w Polsce w 2009 r. ok.80 tys. zł. W 2010 r. ożywienie na rynku spowodowało ruch w kierunku podniesienia wynagrodzeń i świadczeń, przeciętna rynkowa wzrosła do zł. W 2011 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia był kontynuowany i przybrał na sile mediana ogólnopolska wyniosła zł. W sektorze produkcyjnym poziom przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń jest zbliżony do przeciętnej ogólnopolskiej. Podobnie jak w Polsce, przeciętne wynagrodzenia i świadczenia po korekcie w 2009, związanej z pogorszeniem koniunktury gospodarczej, rosły zarówno w 2010, jak i w 2011 roku, z tym że w 2011 roku wzrost ten był wolniejszy niż w Firmy farmaceutyczne od lat średnio przeznaczają na wynagrodzenia znacznie więcej niż wynosi przeciętna rynkowa. Przeciętne wynagrodzenia w 2009 r. wyniosły zł przy medianie rynkowej zł (średniej rynkowej zł). W 2010 roku mediana dla farmacji choć spadła do zł była również wyższa niż mediana rynku zł). W 2011 r. mediana przeciętnego PwC, wynagrodzenia Human Resource wyniosła Consulting zł. 86

87 Motywowanie Przeciętne świadczenia na etat zł zł zł zł zł zł zł zł Polska Produkcja Farmacja W Polsce koszt świadczeń (pozapłacowych, z pominięciem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) po wzroście o 22% w 2010 roku, w 2011 utrzymał się na podobnym poziomie zł rocznie na jeden etat. W sektorze produkcyjnym zaobserwowano znaczne wahania przeciętnych świadczeń. Po bardzo dużym wzroście w 2010 roku, w 2011 nastąpiło zmniejszenie ich wysokości do zł na jeden etat. Przeciętny koszt świadczeń na etat wzrósł z poziomu zł w 2009 r. do poziomu zł w 2010 r. i jest to wciąż najwyższy poziom na rynku. Jednak w 2011 r. mediana tego wskaźnika wzrosła do zł. PwC, Human Resource Consulting 87

88 Motywowanie Udział premii i prowizji w Wynagrodzeniach (%) 20% 18% 16% 14% 12% 14,3% 14,8% 13,6% 12% 14,7% 13,9% 14,1% 15,2% 16,6% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Polska Produkcja Farmacja W polskich firmach spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło na poziom wypłacanych premii. Przeciętny udział bonusów w płacy całkowitej w Polsce jest stały i oscyluje wokół 14%. W 2011 nastąpił nieznaczny spadek tego wskaźnika do 13,6%. W sektorze produkcji, za wyjątkiem 2009 r., poziom wynagrodzenia zmiennego kształtuje się na podobnym poziomie co w Polsce. W 2011 r. poziom premii i prowizji wyniósł 13,9%. Średnia wskaźnik udziału płacy zmiennej dla farmacji w 2009 roku wyniosła 14,1% a w 2010 r. pozostał na zbliżonym poziomie 15,2% poziomie - powyżej mediany ogólnopolskiej, a w 2011 do wysokiego poziomu (3-ci kwartyl w próbie ogólnopolskiej, jak i branży produkcyjnej) 16,6%. PwC, Human Resource Consulting 88

89 Rozwijanie Liczba godzin szkoleniowych na etat ,4 31,8 29,2 31,7 35,6 35, ,8 16, Polska Produkcja Farmacja W Polsce wciąż szkoli się dużo - przeciętna liczba godzin szkoleń etat wzrosła w 2010 r. do 31,8 h na jeden etat. W 2011 r. ten wskaźnik utrzymał się na podobnym poziomie 29,2 h szkoleń na jeden etat. Razem z niewielką redukcją liczby godzin szkoleniowych nastąpiło zmniejszenie przeciętnego kosztu szkoleń na jeden etat z zł w 2010 r. na zł w 2011 r. W sektorze produkcyjnym w 2010 r. liczba godzin szkoleń przypadająca na jeden etat znacznie spadła znacznie - z 31,7 h na 18,8 h. W 2011 r. liczba godzin szkoleniowych utrzymała się na podobnym poziomie wynoszącym 16,9 h na jeden etat. Farmacja w Polsce utrzymuje wysoki wskaźnik liczby godzin/ etat w 2009r średnia branżowa była jedną z najwyższych w kraju 35,6h/etat, a w 2010 roku mediana wyniosła 35 h/etat. PwC, Human Resource Consulting 89

90 Rozwijanie struktura szkoleń liczba godzin szkoleniowych Struktura szkoleń: wewnętrzne (kolor szary) i zewnętrzne (kolor czerwony) Polska Produkcja ,3% 55,7% 57,8% 42,2% 15,4% ,2% 42,8% 84,6% ,3% 41,7% 65,8% 34,2% Polskie przedsiębiorstwa preferują szkolenia zewnętrzne nad wewnętrznymi. W Polsce organizacja szkoleń wciąż wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego programu w zewnętrznej, wyspecjalizowanej agencji. Jedynie w roku 2009 w Polsce szkolenia wewnętrzne zdobyły przewagę nad szkoleniami zewnętrznymi, ale utraciły ją w 2010 roku. W 2011 roku ta sytuacja nie uległa zmianie, a proporcje między szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi są podobne jak w 2010 roku. W sektorze produkcyjnym, podobnie jak w Polsce, szkolenia zewnętrzne mają przewagę nad szkoleniami wewnętrznymi. Największą przewagę szkolenia zewnętrzne miały w 2010 r., kiedy szkolenia wewnętrzne stanowiły jedynie 15,4% ogółu szkoleń. W 2011 r. ta różnica nieco się zmniejszyła, kiedy to udział szkoleń wewnętrznych wzrósł do 34,2%. PwC, Human Resource Consulting 90

91 Utrzymywanie poziom absencji Wskaźnik absencji (%) porównanie (%) 8.0% 6,8% 6.0% 5,2% 5,8% 5,2% 5,0% 5,8% 5,2% 5,8% 5,5% 4.0% 2.0% 0.0% Polska Produkcja Farmacja Spowolnienie gospodarcze doprowadza do zwiększenia się poziomu absencji chorobowej. W polskich przedsiębiorstwach absencja wzrosła z wysokiego poziomu 5,2% w 2009 r. do 5,8% w roku W 2011 obserwujemy lekki spadek tego wskaźnika do poziomu z 2009 r., co jest dobrym sygnałem, jednak wciąż absencje w Polsce odbiegają na niekorzyść od tendencji europejskich. Koszt absencji na 1 etat wzrósł z zł. w 2008 r. do zł. w 2009 r. a w 2010 r. wyniósł zł. Mimo spadku poziomu absencji w 2011 r. ich koszt wzrósł do zł., co było spowodowane wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. W sektorze produkcji poziom absencji kształtował się w latach na podobnym poziomie, co wskaźnik absencji w próbie ogólnopolskiej. Podobnie tak jak koszty absencji, które w 2011 r. w produkcji wyniosły zł na jeden etat. Przeciętny wskaźnik dla branży farmaceutycznej spadł z 6,8% w 2009 r. do 5,8% w 2010 r. kiedy to był na poziomie mediany ogólnopolskiej, a w 2011 r. spadł do poziomu 5,5%. PwC, Human Resource Consulting 91

92 Utrzymywanie zwolnienia a rezygnacje Odsetek zwolnień z decyzji pracodawcy a odsetek rezygnacji z inicjatywy pracownika 10.0% 9.0% 8,7% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 7.1% 5.8% 5.8% 6.6% 6.1% 6.2% 5.0% 4.9% 4.2% 3.9% 4.8% 6,1% 6,4% 4,7% 6,9% 3.0% 2.0% 3.1% 2,7% 1.0% 0.0% Polska Produkcja Farmacja Zwolnienia z decyzji pracodawcy Rezygnacje Odsetek rezygnacji z inicjatywy pracowników w polskich przedsiębiorstwach spadał sukcesywnie od 2007 r. (9,3%) do 2009 r., kiedy osiągnął 5,8%, co oznacza, że zaledwie co dwudziesty pracownik odszedł z pracy z własnej inicjatywy. W 2010 r. odnotowano kolejny przejaw ożywienia rynku wskaźnik wzrósł nieznacznie, do 6,6%. W 2009 r. po raz pierwszy od kilku lat odsetek zwolnień z decyzji pracodawcy przewyższył wskaźnik rezygnacji, osiągając wartość 7,1%, co oznacza, że spośród wszystkich osób, które rozstały się ze swoim miejscem pracy, w 2009 r. większość została zwolniona. W 2010 r. wskaźnik ten spadł do poziomu 5,8%. W 2011 r. obserwujemy powrót do tendencji z 2009 r. znowu zwolnienia z decyzji pracodawcy (6,1%) przewyższyły rezygnacje (4,9%). W produkcji obserwujemy od 2009 r. ciągły spadek, zarówno rezygnacji pracowników, jak i ich zwolnień. W każdym z tych trzech lat zwolnienia z decyzji pracodawcy przewyższały rezygnacje. W 2011 r. różnica między zwolnieniami a rezygnacjami wyniosła 1,7%. W branży farmaceutycznej, wskaźnik zwolnień z decyzji pracodawcy w 2009 roku wzrósł do 8,7% i był najwyższy w Polsce. W 2010 r. wskaźnik ten spadł do 6,4%, ale wciąż był jednym z najwyższych w kraju, po czym wzrósł do poziomu 6,9%. Liczba rezygnacji znacznie zmalała - z 6,1% w roku 2009 do 4,7% w 2010 roku i 2,7% w PwC, 2011 Human r. ( najlepszy Resource wynik Consulting w kraju). 92

93 Obszar Personalny Koszty Obszaru Personalnego na etat (zł) zł zł zł zł zł zł 0 zł Polska Produkcja Farmacja Koszt utrzymania Obszaru HR w przeliczeniu na etat w polskich przedsiębiorstwach jest stabilny - w 2009 r. wyniósł zł, a w 2010 r. wzrósł nieznacznie do zł. W 2011 r. był jedynie nieznacznie wyższy i wyniósł zł na jeden etat. W sektorze produkcyjnym przeciętne koszty Obszaru Personalnego na jeden etat stopniowo maleją z zł w 2009 r. do zł w 2011 r. (spadek o 17,8%). W zakresie kosztów obsługi HR branży farmaceutycznej w Polsce wskaźnik przeciętny znacznie wzrósł - z zł/etat w 2009 r. do zł/etat w 2010 r., a w 2011 r. podobny poziom zł/ etat. Jest to zdecydowanie najwyższy koszt wśród wszystkich branż. PwC, Human Resource Consulting 93

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

SARATOGA Human Capital Benchmarking

SARATOGA Human Capital Benchmarking www.pwc.com SARATOGA Human Capital Benchmarking Podsumowanie wyników Badania Saratoga w Edycji 2015 Zawartość opracowania Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Główne trendy rynkowe w oparciu o wyniki badania w

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Czy znamy wartość swoich pracowników?

Czy znamy wartość swoich pracowników? Czy znamy wartość swoich pracowników? Barbara Mierzejewska, Jacek Nowacki Achieve success through people PwC Agenda Wprowadzenie Wartość kapitału ludzkiego organizacji Wartość stanowiska pracy Wartość

Bardziej szczegółowo

Wpływ HR na finansową wartość firmy przełożenie na strategię biznesową. Paweł Dziechciarz Jacek Nowacki

Wpływ HR na finansową wartość firmy przełożenie na strategię biznesową. Paweł Dziechciarz Jacek Nowacki Wpływ HR na finansową wartość firmy przełożenie na strategię biznesową Paweł Dziechciarz Jacek Nowacki Pozycja działu personalnego Badania kondycji działów personalnych Wyniki badania pokazały znaczną

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego

Pomiar kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego Seminarium naukowe: Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją. Instytut Kapitału Ludzkiego SGH, 12.03.2016 Pomiar kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking 2013 Podsumowanie wyników analizy

Saratoga HC Benchmarking 2013 Podsumowanie wyników analizy www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking 2013 Podsumowanie wyników analizy Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can't measure something, you can't understand

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Kapitał ludzki rozpatrywany jest w następujący sposób: jako koszt transakcyjny, Jako inwestycja i potencjalne przyszłe źródło korzyści, źródło

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego

Pomiar kapitału ludzkiego Pomiar kapitału ludzkiego Pojęcie kapitału ludzkiego Kapitał ludzki Ludzie stanowią kapitał Wiedza i umiejętności to kapitał Czym jest kapitał ludzki Kapitał - majątek dający wzrost dochodu (czy ludzie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do badania efektywności systemów wynagradzania. Krzysztof Domagała Kraków, 19.05.2015

Narzędzia do badania efektywności systemów wynagradzania. Krzysztof Domagała Kraków, 19.05.2015 Narzędzia do badania efektywności systemów wynagradzania Krzysztof Domagała Kraków, 19.05.2015 Czym jest efektywność? Rezultat działań, rozumiany jako stosunek ich efektów do poniesionych nakładów. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking

Saratoga HC Benchmarking Saratoga Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Artur Kaźmierczak Paweł Dziechciarz Wprowadzenie Prezentacja Saratoga HC Benchmarking zawiera najważniejsze wyniki badania efektywności polityki personalnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Pomiar rytmu organizacji na wszystkich etapach życia pracownika w organizacji. Anna Węgrzyn

Pomiar rytmu organizacji na wszystkich etapach życia pracownika w organizacji. Anna Węgrzyn Pomiar rytmu organizacji na wszystkich etapach życia pracownika w organizacji Anna Węgrzyn Przesunięcie z układzie czynników konkurencyjności decydujących o sukcesie przedsięwzięcia gospodarczego, z zasobów

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji?

Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji? www.pwc.com Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji? 10 kwietnia 2014 Forum CFO Badanie Saratoga HC Benchmarking 2 Saratoga HC Benchmarking Saratoga HC Benchmarking jest projektem,

Bardziej szczegółowo

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Maj 2015 X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Kluczowe mierniki efektywności systemu wynagrodzeń przykłady z firm Maciej Rosa, InConsulting Maciej Rosa Partner Zarządzający tel. kom. 0 669 996 779 e-mail: maciej.rosa@inconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym HRM partners Warszawa, 14 kwietnia 2012 r. HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyńskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału intelektualnego. Metody wyceny kapitału intelektualnego

Pomiar kapitału intelektualnego. Metody wyceny kapitału intelektualnego Pomiar kapitału intelektualnego Metody wyceny kapitału intelektualnego Wycena spółki? Określenie wartości monetarnej Może być wykonywana według różnych podejść: Wycena majątkowa (majątek) Wycena dochodowa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wycena klienta i aktywów niematerialnych Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Agnieszka Rzenno 23 luty 2007 1 Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Konferencja Wynagradzanie menedżerów 21 March 2007 Designator author 1 Agnieszka Rzenno 23 luty

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie

Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie RAPORT Z DRUGIEJ EDYCJI BADANIA Zespół Doradztwa HRM partners S.A. Warszawa 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel Terminy szkolenia 17-18 październik 2013r., Wrocław - Hotel Campanile Cele szkolenia Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Pomiar kompetencji powinien służyd WYŁĄCZNIE do adresowania działao rozwojowych. Ocena kompetencji NIE POWINNA zakooczyd

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Spis treści WSTĘP 23 Plan książki 24 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WPROWADZENIE 27 ROZDZIAŁ 1 WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Definicja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo