Saratoga HC Benchmarking 2013 Podsumowanie wyników analizy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Saratoga HC Benchmarking 2013 Podsumowanie wyników analizy"

Transkrypt

1 Saratoga HC Benchmarking 2013 Podsumowanie wyników analizy

2 Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can't measure something, you can't understand it. If you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, you can't improve it. ~H James Harrington 2

3 Saratoga HC Benchmarking Edycja 2013 Informacje wprowadzające 3

4 Saratoga HC Benchmarking Niniejsza prezentacja powstała na podstawie wyników badania Saratoga HC Benchmarking 2013, bazującego na danych otrzymywanych od polskich Firm, będących liderami w swoich branżach. Saratoga HC Benchmarking jest narzędziem pozwalającym na dokonanie pomiaru efektywności procesów wewnątrz organizacji w ujęciu ilościowym, w odniesieniu do najlepszych praktyk w branży oraz na rynku krajowym i międzynarodowym, a także w ramach grupy kapitałowej. Wskaźniki zamieszczone w badaniu pozwalają przełożyć na język biznesu: obszary przewagi biznesowej, wydajność działów i etatów, możliwości optymalizacji etatyzacji, potencjalne obszary oszczędności, procesy cyklu życia pracownika w organizacji. 13 br anż w Ba daniu św iatowym Sa ratoga w y wodzi się z USA 69 pa ń stw uczestniczy w Ba daniu Za u fało nam 135 firm w Polsce 6 edycja w Polsce w 2013 r. Saratoga jest narzędziem wykorzystywanym od ponad 30 lat na świecie. Ogółem w badaniu uczestniczy ponad 2440 firm, z czego w Europie Środkowo Wschodniej 900 organizacji. W Polsce od 2008 r. w badaniu wzięło udział 135 firm reprezentujących 10 branż (Bankowość, Ubezpieczenia, Telekomunikacja, Media, FMCG, Energetyka, Motoryzacja, Logistyka, 4 Farmacja, Sieci Handlowe).

5 Liczebność próby Powtórka ze statystyki Średnia arytmetyczna jest bardzo wrażliwa na występowanie wartości skrajnych, które w znaczny sposób zawyżają lub zaniżają jej wartość. Przy analizowaniu danych rekomenduje się zatem wykorzystywanie kwartyli, które odcinają odpowiednie części próby (25%, 50% i 75% próby, tak jak na schemacie poniżej). Dzięki porównaniu wyniku analizowanej firmy do mediany, która dzieli próbę na równe dwie części, możemy określić, czy badana firma znajduje się w bardziej, czy mniej efektywnej połowie firm. Kwartyle dostarczają dokładniejszych informacji, określając najlepsze praktyki na rynku: wynik mniejszy lub równy 1 kwartylowi oznacza najlepsze praktyki dla wskaźników podlegających minimalizacji (takich jak absencje lub rezygnacje); wynik równy lub większy od 3 kwartyla to najlepsze praktyki przy wskaźnikach podlegających maksymalizacji (takich jak przychód na jeden etat lub przeciętne wynagrodzenie). MEDIANA (wartość środkowa) Trzeci kwartyl (bez górnych 25%) Średnia arytmetyczna Pierwszy kwartyl (bez dolnych 25%) 140 cm 150 cm 155 cm 160 cm 164 cm 170 cm 176 cm 195 cm Wzrost

6 Saratoga HC Benchmarking Edycja 2013 Wyniki badania 6

7 Główne trendy w Polsce Pogorszenie produktywności pracowników mierzonej przychodem przypadającym na jeden etat spadek do zł na jeden etat. Nieznaczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia i świadczeń do zł. Pogorszenie kondycji polskich przedsiębiorstw w związku ze wzrostem nakładów na wynagrodzenia i obniżeniem produktywności pracowników, udział kosztów pracowniczych w przychodach wzrósł o 2,4%. Utrzymanie się rynku pracodawcy. W 2012 roku w polskich firmach więcej pracowników odeszło, niż zostało zrekrutowanych (wskaźnik rekrutacji zewnętrznej był niższy od wskaźnika odejść). Wskaźnik absencji utrzymał się na podobnym poziomie co w 2011 roku. Nieznaczny spadek kosztów Obszaru Personalnego do zł na jeden etat. 7

8 Produktywność Przychód przypadający na jeden etat Przychód na jeden etat określa przeciętną produktywność jednego zatrudnionego w firmie. Przy porównaniach tego wskaźnika ważne jest dobranie jak najbardziej zbliżonej grupy porównawczej kwartyl Formuła: Przychód w firmie Mediana Liczba etatów w firmie kwartyl Polska Produkcja Usługi Poziom przychodów przypadających na jeden etat jest ściśle powiązany z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw. W okresach słabszej koniunktury jego wartość może być poprawiona poprzez redukcję poziomu zatrudnienia. Podczas kryzysu trudno jednak całkowicie zrekompensować spadek przychodów w firmie zmniejszeniem liczby pracowników, ze względu na niską elastyczność zatrudnienia. W Polsce w zeszłym roku odnotowano spadek przychodów przypadających na jeden etat, pomimo zmniejszenia zatrudnienia. W produkcji, odwrotnie niż w Polsce, w 2012 roku zaobserwowano wzrost produktywności pracowników, do poziomu przewyższającego poziom z 2010 roku. W usługach w 2012roku, podobnie jak w Polsce, przychód na jeden etat uległ zmniejszeniu, był to jednak spadek niższy niż w Polsce. 8

9 Pozyskiwanie Wskaźnik rekrutacji zewnętrznej 25% Formuła: Liczba zrekrutowanych pracowników Liczba etatów w firmie W 2012 roku we wszystkich grupach porównawczych nastąpił spadek zatrudnienia (wskaźnik odejść był wyższy niż wskaźnik rekrutacji zewnętrznej). 20% 15% 10% 5% 0% 16,6% 17,1% 13,2% 11,4% 11,9% 10,1% 10,3% 5,5% 6,3% Polska Produkcja Usługi W Polsce poziom rekrutacji zewnętrznej utrzymuje się na zbliżonym poziomie oscyluje pomiędzy 13,2% a 11,4%. W 2012 roku był on niższy od wskaźnika odejść, który wyniósł 15,5%. Przeciętny koszt rekrutacji zewnętrznej w Polsce wyniósł zł. W produkcji wskaźnik odejść jest na podobnym poziomie, co w Polsce (15,8%). Mimo znacznego wzrostu liczby rekrutacji zewnętrznych, wskaźnik rekrutacji zewnętrznej jest w 2012 roku nadal niższy niż przeciętnie w Polsce. W usługach rok 2012 zaowocował znacznym spadkiem wskaźnika rekrutacji zewnętrznych do poziomu 11,9%. W usługach, podobnie jak w Polsce, wskaźnik odejść był wyższy od wskaźnika rekrutacji zewnętrznej i wyniósł 15,8%. 9

10 Motywowanie Przeciętne Wynagrodzenia i Świadczenia (pakiet pracowniczy na jeden etat) zł Na poziom przeciętnych wynagrodzeń zł i świadczeń oprócz polityki wynagrodzeń firmy i uwarunkowań rynkowych, zł duży wpływ ma struktura zatrudnienia i udział stanowisk zł kierowniczych w ogólnej liczbie stanowisk. Formuła: Koszty wynagrodzeń i świadczeń Liczba etatów w firmie zł zł 0 zł Polska Produkcja Usługi Poprzez wynagrodzenia i świadczenia rozumiemy roczny koszt wynagrodzenia uwzględniający płace zasadnicze, premie, bonusy, świadczenia pozapłacowe, podatki i narzuty ZUS po stronie pracownika i pracodawcy. Poziom przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych rośnie w Polsce rośnie w 2011 roku nastąpił wzrost o 8,1%, a w 2012 o 4,8%, do poziomu zł. Wzrost pakietu oferowanego pracownikom nastąpił zarówno za sprawą wynagrodzenia pieniężnego, jak i świadczeń dodatkowych. W produkcji przeciętne wynagrodzenia i świadczenia kształtują się poniżej przeciętnej ogólnopolskiej i mediany w usługach. W zeszłym roku, pomimo wzrostu przychodu przypadającego na etat w produkcji, nastąpił spadek przeciętnych wynagrodzeń pieniężnych. Świa dczenia rzeczowe utrzymały się na podobnym poziomie. W usługach, po wzroście przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń o 5,0% w 2011 roku, rok 2012 przyniósł ich spadek do poziomu zł. Spadek ten, podobnie jak w produkcji, został spowodowany zmniejszeniem się wynagrodzenia pieniężnego

11 Motywowanie Udział Wynagrodzeń i Świadczeń w Przychodach Formuła: Koszty wynagrodzeń i świadczeń Przychody firmy 25% 20% W USA i Europie Zachodniej większa część przychodów jest przeznaczana na pracowników wskaźnik udziału wynagrodzeń i świadczeń w przychodach jest znacznie wyższy niż przeciętnie w Polsce i wynosi ponad 20%. 15% 10% 5% 0% 13,2% 12,9% 13,6% 13,6% 10,8% 9,9% 8,5% 7,3% 7,7% Polska Produkcja Usługi W Polsce wzrost poziomu wynagrodzeń i świadczeń przekłada się na wzrost udziału wynagrodzeń i świadczeń w przychodach. Oznacza to, że wzrost pakietu oferowanego pracownikom nie jest kompensowany poprzez wzrost ich efektywności. W zeszłym roku w Polsce produktywność pracowników mierzona przychodem przypadającym na etat nie tylko nie wzrosła, ale zmalała. W sektorze produkcji w 2012 roku, dzięki zmniejszeniu się przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrostowi przychodu przypadającego na etat nastąpiła poprawa tego wskaźnika do poziomu 7,7%. W sektorze usług udział wynagrodzeń i świadczeń w przychodach utrzymał się na tym samym poziomie, co w 2011 roku, pomimo nieznacznego obniżenia się przychodu przypadającego na jeden etat. Ten sam poziom wskaźnika mógł być utrzymany, ponieważ nastąpiło zm niejszenie przeciętnego wynagrodzenia i świadczeń. 11

12 Utrzymywanie Wskaźnik absencji 8,0% W Polsce wskaźnik absencji jest wyższy niż w Europie Zachodniej i USA, gdzie oscyluje w okolicach 3 4%. 6,0% 4,0% 5,8% 5,2% 5,3% 5,8% 5,2% 4,8% 6,2% 5,2% 5,7% Formuła: Liczba dni absencji w firmie Liczba etatów w firmie x Liczba dni roboczych w roku* 2,0% 0,0% Polska Produkcja Usługi Wskaźnik absencji jest powiązany z poziomem motywacji pracowników. Zauważalna jest również jego korelacja z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw, ponieważ zazwyczaj poziom absencji rośnie w trakcie lub tuż przed restrukturyzacjami i zwolnieniami. Te zmiany nie są jednak na tyle znaczące, aby zaburzać przeciętną ogólnopolską. Wskaźnik absencji w Polsce jest stabilny i waha się w okolicach 5%. W ostatnich 2 latach zaobserwowano w Polsce spadek liczby dni absencji i poprawę motywacji pracowników. W produkcji do 2011 roku liczba dni absencji była na poziomie przeciętnej ogólnopolskiej. W 2012 roku nastąpił spadek poziomu absencji do 4,8%, poniżej przeciętnej ogólnopolskiej. W sektorze usług po spadku absencji o 17% w roku 2011, rok 2012 przyniósł wzrost poziomu absencji do poziomu 5,7% (powyżej przeciętnej w Polsce). *Prze ciętnie liczba dni roboczych w 2012 roku wyniosła

13 Formuła 1: Utrzymywanie Odsetek zwolnień z decyzji pracodawcy a odsetek rezygnacji z inicjatywy pracownika Liczba zwolnień Liczba etatów w firmie Formuła 2: Liczba rezygnacji Liczba etatów w firmie 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,6% 5,8% 6,1% 6,4% 4,9% 5,1% 5,0% 4,8% W usługach w 2012 roku utrzymuje się przewaga rezygnacji nad zwolnieniami, choć poziomy obydwu wskaźników zbliżają się do siebie. Wskaźnik rezygnacji stale maleje, w 2012 roku spadł o 2,2 punktu procentowego do poziomu 7,0%, a wskaźnik zwolnień utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2012 roku wyniósł 6,7%. 13 3,9% 3,1% 6,4% 4,9% 9,2% 8,2% 7,0% 6,3% 6,5% 6,7% Polska Produkcja Usługi Zwolnienia z decyzji pracodawcy Rezygnacje W Polsce od 2011 roku więcej osób odchodzi z firmy z decyzji pracodawcy, niż rezygnuje z pracy. Przewaga zwolnień nad rezygnacjami oznacza silniejszą pozycję pracodawców i jest obserwowana w czasie słabszej koniunktury gospodarczej. Wskaźnik rezygnacji znacznie spadł w 2011 roku (o 1,7 punktu procentowego), a w 2012 utrzymał się na podobnym poziomie (nieznaczny wzrost do poziomu 5,1%). Wskaźnik zwolnień jest na podobnym poziomie w 2012 roku wzrósł o 0,3 punktu procentowego do poziomu 6,4%. W sektorze produkcji w 2012 roku przeciętny poziom zwolnień z decyzji pracodawcy był taki sam jak przeciętnie w Polsce. Wskaźnik rezygnacji Pracowników, po znacznym wzroście w 2012 roku, praktycznie zrównał się z przeciętną ogólnobranżową. Również w sektorze produkcji mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy.

14 Obszar Personalny Koszty Działu HR na jeden etat w Firmie zł Formuła: Koszty Działu HR zł Liczba etatów w firmie Wskaźnik kosztów Działu HR jest powiązany z liczbą etatów obsługiwanych przez Dział HR, która w Polsce wynosi przeciętnie 71 etatów zł zł zł zł zł 500 zł zł Polska Produkcja Usługi Wskaźnik kosztów Obszaru Personalnego informuje, ile wynoszą koszty funkcjonowania Działu HR na jeden etat w firmie. W Polsce zauważamy stały, ale niezbyt szybki wzrost wskaźnika kosztów obszaru personalnego z 2,3 tys. zł do 2,6 tys. zł na etat. W produkcji, w roku 2011 i 2012 poziom wskaźnika uległ zmniejszeniu, dzięki czemu w zeszłym roku produkcja miała przeciętnie niższe koszty od mediany ogólnobranżowej. W całym badanym okresie, w sektorze usług przeciętny koszt obszaru personalnego jest niższy niż na rynku ogólnopolskim, w 2012 roku wy niósł on zł na jeden etat. 14

15 Saratoga HC Benchmarking Edycja 2013 Metodyka badania 15

16 Metodyka badania (1/2) Podejście Badanie Saratoga HC Benchmarking przeprowadzane jest zgodnie z ogólnoświatową metodyką analizy efektywności zarządzania kapitałem ludzkim Saratoga HC Benchmarking, która umożliwia pomiar efektywności procesów HR w firmie, oraz porównanie jej wyników z najlepszymi praktykami w danej grupie porównawczej. Cel badania Wyniki badania służą do precyzyjnego oszacowania inwestycji i stopy zwrotu z inwestycji w obszarach pozyskiwania, motywowania, rozwijania oraz utrzymywania pracowników w organizacji oraz przełożenia inicjatyw z obszaru HR na język biznesu. Korzyści z udziału w badaniu Wiedza uzyskana z badania efektywności kapitału ludzkiego jest wykorzystywana do: spojrzenia na politykę personalną przez pryzmat strategii biznesowej firmy, zbadanie efektywności procesów HR oraz wskazanie obszarów do optymalizacji w polityce personalnej, dostarczenia Obszarowi Personalnemu mierzalnych danych do prezentacji dla Zarządu, zwiększania świadomości Zarządu odnośnie znaczenia zarządzania ludźmi dla efektywności firmy. 16

17 Systematyka pomiaru Wyniki Finansowe Produktywność Fluktuacja Rekrutacja i selekcja Szkolenia i Rozwój Postawy pracownicze Dział Personalny Pozostałe Działy Struktura Zatrudnienia Przy chody/ LPP* Koszty/ LPP* Wy nagrodzenia/ Przychody Wy nagrodzenia/ Koszty Wskaźnik odejść Wskaźnik zwolnień z decyzji pracodawcy Wskaźnik rekrutacji zewnętrznej Koszty rekrutacji LPP*/ LPP* trenerów Koszty szkoleń/ LPP* Poziom absencji Wskaźnik rezygnacji Rozpiętość kontroli kadry kierowniczej Przeciętny staż pracy LPP*/ LPP* HR Koszty HR/ LPP* Sprzedaż Marketing Finanse Zy sk/lpp* Koszty operacyjne/ LPP* Wy dajność całkowita HC ROI Wskaźnik odejść w podziale na stanowiska Zaakceptowane oferty Rekrutacje wewnętrzna Liczba godzin szkol./ LPP* Penetracja szkoleń Koszty HR/ Koszty Wy nagrodzenie HR * LPP Liczba Pracowników w Przeliczeniu na pełne etaty Źródło: S aratoga HC Be nchmarking, Prawny Obsługa Klienta IT Koszty absencji Koszty rezygnacji R&D Administracja Produkcja Inne W metodyce Saratoga HC Benchmarking najważniejszy element badania stanowi analiza produktywności pracowników i Stopy Zwrotu z Inwestycji w Kapitał Ludzki. Wskaźniki związane z tą tematyką znajdują się w 1 i 2 obszarze (Wyniki Finansowe i Produktywność). Obszary 3 7 koncentrują się na analizie efektywności polityki personalnej i jej przełożeniu na produktywność pracowników i poziom kosztów przedsiębiorstwa. Koszty polityki personalnej rozumiane są szeroko, nie tylko jako wydatki (związane np. z wynagrodzeniami i szkoleniami pracowników), ale również jako koszty będące rezultatem zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie (np. koszty absencji i rezygnacji pracowników). W ramach badania analizowana jest również efektywność poszczególnych działów w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem Działu Personalnego (obszary 8 9). Każdy z obszarów badania zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu wskaźników ogólnych i operacyjnych, precyzyjnie mierzących poszczególne obszary zarządzania zasobami ludzkimi. 17

18 Harmonogram prac Badanie Saratoga HC Benchmarking przeprowadzane jest w Polsce corocznie. Badanie Saratoga HC Benchmarking jest badaniem kwestionariuszowym, dane do badania od firm uczestniczących w badaniu zbierane są w pierwszym kwartale roku. Następnie, po ich weryfikacji, dane są przetwarzane i dystrybuowane do uczestników badania w formie raportów z ponad 400 wskaźnikami dotyczącymi efektywności pracowników, organizacji i polityki personalnej. Dystrybucja formularza Wsparcie konsultantów Zbieranie danych Analiza danych Dystrybucja raportu Spotkania Klubów Saratoga Spotkania indywidualne Listopad/Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj/Czerwiec Lipiec/Sierpień Wrzesień /Październik 18

19 Saratoga HC Benchmarking Edycja 2013 Definicje danych 19

20 Definicje danych (1/2) Poniżej zamieszczono definicje danych wykorzystanych do przygotowania prezentacji: Liczba etatów Liczba etatów to liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Uwzględniani są jedynie pracownicy zatrudnieni w firmie na podstawie umowy o pracę. Niepełne etaty są sumowane jako ułamki, np. 1/2 etatu + 1/2 etatu + 1/3 etatu = 1 i 1/3 etatu. Przychody Przychody definiowane są zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, załącznik 1, Rachunek zysków i strat: Wariant kalkulacyjny: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; Wariant porównawczy: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe Koszty wynagrodzeń dotyczą całego zakresu finansowego pakietu wynagrodzeń i zawierają dane za 12 miesięcy 2012 roku. Koszty wynagrodzeń uwzględniają: koszty płac zasadniczych, koszty płac zmiennych: premie, prowizje, premie uznaniowe itp., koszty płac za nadgodziny i innych płac powiązanych z obecnością. Koszty wynagrodzeń podane są wynagrodzeniami brutto z narzutami po stronie pracodawcy. Koszty świadczeń dodatkowych zawierają pełen koszt pakietu świadczeń rzeczowych oferowanych pracownikom w 2012 roku, z pominięciem świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Koszty świadczeń dodatkowych podawane są ze wszystkimi obligatoryjnymi narzutami. 20

21 Definicje danych (2/2) Dni absencji Dni absencji to wszelkie nieobecności pracownika, niewynikające z Kodeksu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absencji chorobowych, bezpłatnych urlopów, nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy i nieobecności spowodowanych przestojami w pracy. Dni absencji podawane są w dniach roboczych. Rotacja pracowników Zwolnienia przez pracodawcę - liczba pracowników zwolnionych z inicjatywy pracodawcy, w tym: zwolnienia z inicjatywy pracodawcy (w tym również zwolnienia dyscyplinarne), redukcje zatrudnienia (w tym zwolnienia grupowe), likwidacja stanowisk, pracownicy, którzy skorzystali z programu dobrowolnych odejść. Liczba rezygnacji - liczba pracowników którzy odeszli z organizacji z własnej inicjatywy (złożyli wypowiedzenia). Liczba rezygnacji mierzy odejścia z pracy z inicjatywy pracownika. Forma odejścia nie ma w tym przypadku znaczenia - badane są rzeczywiste powody rozstania z firmą. Koszty Działu HR Koszty Działu HR to suma kosztów związanych z funkcjonowaniem Obszaru Personalnego, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i świadczeń osób zatrudnionych w Obszarze Personalnym, koszty zewnętrznych agencji doradczych, konsultantów, usług, koszty ogólne: koszty materiałów, zakupów dedykowanych do Obszaru Personalnego, koszty podróży służbowych, zakwaterowania, koszty szkoleń z zakresu HR. 21

22 W przypadku pytań lub zainteresowania udziałem w badaniu, prosimy o kontakt Robert Kujoth HR Consulting Manager tel.: (022) , tel. kom.: Justyna Gruszka HR Consultant tel: (022) , tel. kom.: Magdalena Zadrożniak HR Senior Consultant tel: (022) , tel. kom.:

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

SARATOGA Human Capital Benchmarking

SARATOGA Human Capital Benchmarking www.pwc.com SARATOGA Human Capital Benchmarking Podsumowanie wyników Badania Saratoga w Edycji 2015 Zawartość opracowania Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Główne trendy rynkowe w oparciu o wyniki badania w

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować Państwa, rozpoczęliśmy prace nad Raportem wskaźnikihr 2017.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, rozpoczęliśmy prace nad Raportem wskaźnikihr 2017. zaproszenie do badania Raport wskaźnikihr 2017 ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, rozpoczęliśmy prace nad Raportem wskaźnikihr 2017. Jest to trzecia edycja badania, w którym mierzymy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking

Saratoga HC Benchmarking Saratoga Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Artur Kaźmierczak Paweł Dziechciarz Wprowadzenie Prezentacja Saratoga HC Benchmarking zawiera najważniejsze wyniki badania efektywności polityki personalnej

Bardziej szczegółowo

BADANY OKRES Badanie zawiera dane z roku 2017 (od do ).

BADANY OKRES Badanie zawiera dane z roku 2017 (od do ). OFERTA SPRZEDAŻY O RAPORCIE CHARAKTERYSTYKA BADANIA Niniejszy raport jest produktem specjalnym czwartej edycji badania WskaźnikiHR Sedlak & Sedlak, w którym mierzone są wszystkie istotne obszary zarządzania

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

BADANY OKRES Badanie zawiera dane z roku 2018 (od do ).

BADANY OKRES Badanie zawiera dane z roku 2018 (od do ). oferta sprzedaży O RAPORCIE CHARAKTERYSTYKA BADANIA Niniejszy raport jest produktem specjalnym piątej edycji badania wskaźnikihr Sedlak & Sedlak, w którym mierzone są wszystkie istotne obszary zarządzania

Bardziej szczegółowo

Badanie Metodyka badania wskaźników HR

Badanie Metodyka badania wskaźników HR Badanie 2018 Metodyka badania wskaźników HR 3 S t r o n a FLUKTUACJA KADR... 4 1. Odsetek powrotów pracowników do firmy (F1)... 5 2. Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne (F2)... 5

Bardziej szczegółowo

O RAPORCIE BADANE WSKAŹNIKI. Fluktuacja kadr

O RAPORCIE BADANE WSKAŹNIKI. Fluktuacja kadr oferta sprzedaży O RAPORCIE 176 firm, ponad 160 000 pracowników, 41 wskaźników, 3 współczynniki koniunktury gospodarczej, wersja elektroniczna (PDF, Excel), wersja online na stronie wskaźnikihr.pl. BADANE

Bardziej szczegółowo

Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji?

Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji? www.pwc.com Benchmarking czasu i kosztów pracy jak wypadamy na tle konkurencji? 10 kwietnia 2014 Forum CFO Badanie Saratoga HC Benchmarking 2 Saratoga HC Benchmarking Saratoga HC Benchmarking jest projektem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis badania 3 FLUKTUACJA KADR 4 Wskaźnik rotacji pracowników (F1) 5. Wskaźnik rezygnacji (F2) 5 Wskaźnik zwolnień (F3) 6

Spis treści. Opis badania 3 FLUKTUACJA KADR 4 Wskaźnik rotacji pracowników (F1) 5. Wskaźnik rezygnacji (F2) 5 Wskaźnik zwolnień (F3) 6 Metodyka badania 0 1 Spis treści Opis badania 3 FLUKTUACJA KADR 4 Wskaźnik rotacji pracowników (F1) 5 Wskaźnik rezygnacji (F2) 5 Wskaźnik zwolnień (F3) 6 Wskaźnik przyjęć (F4) 6 Wskaźnik awansów (F5) 7

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do badania

Zaproszenie do badania a Zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność zaprosić Państwa, do badania WskaźnikiHR 2018. Jest to czwarta edycja badania, w którym mierzymy wszystkie istotne obszary zarządzania personelem.

Bardziej szczegółowo

Wpływ HR na finansową wartość firmy przełożenie na strategię biznesową. Paweł Dziechciarz Jacek Nowacki

Wpływ HR na finansową wartość firmy przełożenie na strategię biznesową. Paweł Dziechciarz Jacek Nowacki Wpływ HR na finansową wartość firmy przełożenie na strategię biznesową Paweł Dziechciarz Jacek Nowacki Pozycja działu personalnego Badania kondycji działów personalnych Wyniki badania pokazały znaczną

Bardziej szczegółowo

Czy znamy wartość swoich pracowników?

Czy znamy wartość swoich pracowników? Czy znamy wartość swoich pracowników? Barbara Mierzejewska, Jacek Nowacki Achieve success through people PwC Agenda Wprowadzenie Wartość kapitału ludzkiego organizacji Wartość stanowiska pracy Wartość

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu wskaźnikihr 2019.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu wskaźnikihr 2019. ZAPROSZENIE Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu wskaźnikihr 2019. Jest to piąta edycja badania, w którym mierzymy wszystkie istotne obszary HR. Dzięki temu będą Państwo mogli porównać

Bardziej szczegółowo

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT ZAPROSZENIE Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2019. W tej edycji raportu chcemy dostarczyć kompleksowe informacje o wysokości wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Analizy prezentowane w raporcie

Analizy prezentowane w raporcie Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 zawarte są zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania obejmują następujące grupy analiz: 1. Analizy

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem 1 Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2019. Od ponad dwudziestu lat zbieramy dane o wynagrodzeniach, tworzymy opracowania

Bardziej szczegółowo

Analizy prezentowane w raporcie

Analizy prezentowane w raporcie Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte są zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania obejmują następujące grupy analiz: 1. Analizy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 17. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Jak zarządzać absencją chorobową pracowników? Maja Piotrowska Business Consultant

Jak zarządzać absencją chorobową pracowników? Maja Piotrowska Business Consultant Jak zarządzać absencją chorobową pracowników? Maja Piotrowska Business Consultant I II III IV V VI Zachowania absencyjne Rodzaje absencji pracowniczej Dobrowolne i planowane Dobrowolne i nieplanowane Niedobrowolne

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2016 ROKU

WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2016 ROKU Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2016 ROKU Informacje o badaniu: W 2016 w badaniu uczestniczyły 145 782

Bardziej szczegółowo

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym HRM partners Warszawa, 14 kwietnia 2012 r. HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyńskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Fluktuacja kadr. Sedlak & Sedlak

Fluktuacja kadr. Sedlak & Sedlak W Raporcie WskaźnikiHR 2015 wzięły udział 203 firmy z całej Polski, które zatrudniają 258 410 pracowników. Badanie obejmowało cały rok 2015. Na jego podstawie obliczyliśmy 41 wskaźników z 4 istotnych obszarów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach 18.03.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Kapitał ludzki rozpatrywany jest w następujący sposób: jako koszt transakcyjny, Jako inwestycja i potencjalne przyszłe źródło korzyści, źródło

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2016 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. WYNIKI BADANIA BĘDĄ OBEJMOWAŁY NASTĘPUJĄCE GRUPY ANALIZ:

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze zarządzać kadrami w szpitalu. od controllingu personalnego do kompleksowej polityki personalnej

Jak dobrze zarządzać kadrami w szpitalu. od controllingu personalnego do kompleksowej polityki personalnej 21 Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 22 kwietnia 2016 Jak dobrze zarządzać kadrami w szpitalu od controllingu personalnego do kompleksowej polityki personalnej Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Wynagrodzeń facility/ property management. raport płacowy, prezentacja Warszawa 2015/10/27

Rynkowa Analiza Wynagrodzeń facility/ property management. raport płacowy, prezentacja Warszawa 2015/10/27 Rynkowa Analiza Wynagrodzeń facility/ property management raport płacowy, prezentacja Warszawa 2015/10/27 agenda/ plan prezentacji kilka słów o firmie HRM partners wytyczamy kierunki podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem 1 Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018. Od ponad dwudziestu lat zbieramy dane o wynagrodzeniach, tworzymy opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego dr Piotr Szajner IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 93, wrzesień Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 93, wrzesień Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 93, wrzesień 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W WARSZAWIE W 2017 ROKU

WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W WARSZAWIE W 2017 ROKU 05.03.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W WARSZAWIE W 2017 ROKU Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. lipiec `16 lipiec `17

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. lipiec `16 lipiec `17 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. Wyniki finansowe na dzień 31 br. lipca kształtują się następująco: Wyszczególnienie Kwota Kwota dynamika

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plan raportu: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania -prognoza sytuacji gospodarczej kraju -działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W RAPORCIE

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W RAPORCIE ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. T o już dwudziesty trzeci rok z rzędu, kiedy zbierając dane o wynagrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Programy Emerytalne PPK i PPE WSPARCIE PRACODAWCY W UTWORZENIU I WDROŻENIU PROGRAMU

Programy Emerytalne PPK i PPE WSPARCIE PRACODAWCY W UTWORZENIU I WDROŻENIU PROGRAMU Programy Emerytalne PPK i PPE WSPARCIE PRACODAWCY W UTWORZENIU I WDROŻENIU PROGRAMU Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia Pracodawców,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W WARSZAWIE W 2017 ROKU

WYNAGRODZENIA W WARSZAWIE W 2017 ROKU 21.02.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA W WARSZAWIE W 2017 ROKU Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI BAROMETR. Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw analizy mikroekonomiczne

MAZOWIECKI BAROMETR. Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw analizy mikroekonomiczne MAZOWIECKI BAROMETR Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw analizy mikroekonomiczne Plan prezentacji Część I Część II Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorców Mazowsza (mikroekonomiczna)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w działach personalnych

Wynagrodzenia w działach personalnych Wynagrodzenia w działach personalnych Działy personalne, pod kątem wysokości wynagrodzeń, zamykały w 2008 roku pierwszą piątkę najniżej wynagradzanych działów. Takich danych dostarcza Ogólnopolskie Badanie

Bardziej szczegółowo

Benefitowe systemy kafeteryjne. Akademia PSZK Spotkanie z cyklu Compensation & Benefits

Benefitowe systemy kafeteryjne. Akademia PSZK Spotkanie z cyklu Compensation & Benefits Benefitowe systemy kafeteryjne Akademia PSZK Spotkanie z cyklu Compensation & Benefits Agenda 1. Informacja o Grupie PZU 2. Czy warto stosować benefitowe systemy kafeteryjne? Analiza zalet i wyzwań 3.

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Po co komu wzrost płac?

Po co komu wzrost płac? Po co komu wzrost płac? Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY Warszawa, 25 stycznia 2016 Prelegenci Michał Grzybowski Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Lider Zespołu People

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018 Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018 SPIS TREŚCI RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP 3 1. ZMIANY ZATRUDNIENIA Q3 2018 5 1.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

O raporcie. Struktura raportu

O raporcie. Struktura raportu O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na próbie 19 986 osób pracujących w Warszawie, w dniach od 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.01.2018 do

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W BRANŻY INFORMATYCZNEJ W 2017 ROKU

WYNAGRODZENIA W BRANŻY INFORMATYCZNEJ W 2017 ROKU WYNAGRODZENIA W BRANŻY INFORMATYCZNEJ W 2017 ROKU Podsumowanie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 1 Wstęp 3 Wynagrodzenia w branży IT 4 Wynagrodzenia specjalistów w branży IT 8 Benefity w

Bardziej szczegółowo

Od praktyk ZZL do sukcesu ekonomicznego organizacji - wybrane aspekty problemu dr Grzegorz Łukasiewicz

Od praktyk ZZL do sukcesu ekonomicznego organizacji - wybrane aspekty problemu dr Grzegorz Łukasiewicz Od praktyk do sukcesu ekonomicznego organizacji - wybrane aspekty problemu dr Grzegorz Łukasiewicz Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Aby dokładnie poznać zależności

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW HR WEDŁUG RAPORTU PŁACOWEGO SEDLAK & SEDLAK 2016

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW HR WEDŁUG RAPORTU PŁACOWEGO SEDLAK & SEDLAK 2016 27.11.2017 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 redakcja@wynagrodzenia.pl WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW HR WEDŁUG RAPORTU PŁACOWEGO SEDLAK & SEDLAK 2016 Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom

Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS w roku Naszym celem strategicznym w obszarze polityki kadrowej jest zapewnienie optymalnego zatrudnienia dostosowanego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Spis treści: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania - sytuacja gospodarcza kraju a sytuacja firmy - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku (Warszawa, 27.04.2011 roku) Grupa Kapitałowa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.07.2018

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2017 roku

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2017 roku WYŻSZE SZKOŁY BANKOWE Lider programów MBA w Polsce Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2017 roku Inne Publikacje / Sedlak & Sedlak Firma Sedlak & Sedlak opublikowała najnowszy raport na temat wynagrodzeń TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 - zaproszenie do uczestnictwa ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015. To

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA

RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA W serwisie rekrutacyjnym Szybkopraca.pl w IV kw. 2010 roku ukazało się 4 385 ogłoszeń. W porównaniu do III kw. 2010 roku widoczne jest zmniejszenie się liczby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności 1. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności informują ile zysku przynosi jeden złoty uzyskany z przychodów ze sprzedaży (rentowność EBIT, EBITDA, netto) lub też obrazuje wielkość zysku wygospodarowanego

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy A Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2013 zawarte są zarówno analizy dla szczebli i poziomów zatrudnienia, jak również dla każdego z 366 poszczególnych stanowisk. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2017 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2017 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA

BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA nia Warszawa I miejsce w rankingu 20-21 września Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej BUDOWA EFEKTYWNYCH Analiza wybranych systemów premiowych Przegląd metod wartościowania pracy Budowa systemów

Bardziej szczegółowo