WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1

2 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej SI) obejmujący dostawę SI, kompleksowe wdrożenie SI w zakresie finansów, księgowości, zarządzania projektami, majątku trwałego, budżetowania, kadr, płac, gospodarki magazynowej i sprzedaży oraz jego utrzymanie. SI zostanie wdrożony Zamawiającemu z wykorzystaniem udostępnionych zasobów serwerowych Wykonawcy, tj. Wykonawca dostarczy własne zasoby serwerowe do siedziby Zamawiającego lub udostępni je w formie chmury obliczeniowej wyłącznie z miejsca objętego prawem wspólnotowym. Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową w celu szczegółowego poznania potrzeb związanych z wdrażanym SI oraz zapewni możliwość rozszerzania i modyfikacji funkcjonalności SI oraz dostosowania systemu na etapie wdrożenia do indywidualnych wymagań Zamawiającego. Koszt przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej należy uwzględnić w oferowanej cenie oferty netto. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, na czas nieoznaczony licencji do korzystania z SI oraz oprogramowania w nim zainstalowanego, a także do korzystania z dostarczonego również oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania SI, w całości lub w części a także po jego adaptacji do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z niniejszymi wymaganiami i zleconymi przez Zamawiającego w okresie sprawowania przez Wykonawcę opieki autorskiej. Zamawiający nie będzie mieć prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencja). Zamawiający, na podstawie udzielonej licencji nabędzie prawo do swobodnego, nieograniczonego w czasie wykorzystywania z dostarczonych dokumentów i nośników celem przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na rozbudowę SI zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do korzystania z dostarczonych dokumentów i nośników oraz rozporządzania nimi do prawidłowej realizacji zadań własnych. Stosowne zapisy dotyczące powyższej kwestii zawarte są w Załączniku Nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) Liczba użytkowników SI Z systemu SI korzystać będą grupy użytkowników wymienione w poniższej tabeli. Na całą konfigurację zintegrowanego SI zawartą w przedmiotowej tabeli Wykonawcy udzielą Zamawiającemu licencji zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców podania w ofercie ceny netto licencji na zaoferowany zintegrowany System Informatyczny, będącej elementem składowym zaoferowanej ceny oferty netto. Kolumna Liczba jednoczesnych użytkowników określa minimalną liczbę użytkowników, mogących jednocześnie pracować na modułach. Lp. Rola Opis Liczba jednoczesnych użytkowników 1. Administrator Pracownik korzystający z modułu Administrator, będzie odpowiedzialny za wykonywanie bieżących zadań administracyjnych, zarządzanie i utrzymywanie systemu 1 2. Pracownicy działów księgowości, kadr i SI Pracownicy korzystający z aplikacji klienckiej zainstalowanej na stacjach roboczych, będą mieć dostęp do: 25 2

3 Lp. Rola Opis Liczba jednoczesnych użytkowników płac, planowania, magazynów, ewidencji środków trwałych 1) modułu Finansowo-Księgowego; 2) modułu Środków Trwałych; 3) modułu Kadrowo-Płacowego; 4) modułu Gospodarki Magazynowej i Fakturowania; 5) modułu Zarządzania Projektami oraz wspomagania prowadzonych badań. 3. Inni pracownicy Użytkownicy będą mogli korzystać z: 1. modułu Zarządzania Projektami oraz wspomagania prowadzonych badań, mając dostęp do: 1) Bazy wniosków oraz projektów; 2) Archiwum dokumentów (baza wiedzy nt. projektów); 3) Rejestracji dokumentów; 4) Ewidencji czasu pracy; 5) Raportowania; 6) Rezerwacji zasobów. 2. modułu Elektronicznego Składania Wniosku o Delegację (krajową i zagraniczną) oraz rozliczenia delegacji Ww. moduły będą współpracowały z serwisem intranetowym, 1.2. Wymagania ogólne do SI i. SI musi posiadać polski interfejs użytkownika, tj. obsługa całości SI musi odbywać się w języku polskim ii. SI musi działać w architekturze trójwarstwowej: serwer bazy danych, serwer aplikacji, cienki klient iii. SI musi umożliwiać przeniesienie w przyszłości środowiska pracy do infrastruktury Zamawiającego iv. SI musi zapewnić płynność działania w przypadku jednoczesnej pracy wszystkich użytkowników v. SI musi zawierać moduł Administratora służący do definiowania użytkowników systemu, ról oraz nadawania im uprawnień vi. Serwer bazy danych i serwer aplikacyjny muszą pracować w systemach z rodziny Windows Server (Windows Server 2003 oraz nowsze) w wersjach 32 bit i 64 bit vii. Aplikacja kliencka na stacji roboczej użytkownika (cienki klient) musi działać w środowisku Windows (Windows XP, Vista, 7 oraz 8) viii. Komunikacja między aplikacją kliencką a serwerem aplikacyjnym musi być szyfrowana z wykorzystaniem protokołu SSL 128 bit lub innego równoważnego ix. SI musi posiadać funkcjonalność automatycznej walidacji kluczy licencyjnych przez sieć bez konieczności wykonywania dodatkowych działań ze strony Zamawiającego x. SI musi posiadać zabezpieczenia chroniące system przed próbami nieautoryzowanego dostępu z wewnątrz i zewnątrz systemu xi. SI musi zapewniać komunikację pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem aplikacyjnym bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania typu zdalny pulpit, etc. xii. SI musi zapewniać możliwość dostępu do danych za pośrednictwem interfejsu o powszechnie uznanej specyfikacji, np. ODBC 50 3

4 xiii. SI musi zapewnić współpracę i wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi modułami oraz gwarantować integrację poszczególnych modułów w celu jednokrotnego wprowadzania danych xiv. SI musi posiadać mechanizm tworzenia kopii zapasowych obejmujący zarówno bazę danych jak również inne pliki niezbędne do odtworzenia całości systemu xv. Mechanizm tworzenia kopii zapasowych musi umożliwiać tworzenie kopii w czasie pracy systemu, bez uszczerbku dla jakości użytkowania systemu w trakcie tworzenia kopii zapasowej xvi. SI musi umożliwiać pełną wielodostępowość, co oznacza, że wykonywanie jakiejkolwiek operacji w systemie przez jednego użytkownika nie może blokować pracy innych użytkowników xvii. SI musi zapewnić jednoczesną pracę na kilku modułach wraz z możliwością przejścia z jednego modułu do drugiego (w ramach uprawnień użytkownika) bez konieczności wylogowywania i ponownego logowania xviii. W celu ułatwienia zarządzania uprawnieniami użytkowników, SI musi umożliwiać tworzenie ról w systemie z przypisanymi uprawnieniami, dzięki czemu utworzenie konta dla nowego użytkownika sprowadzać się będzie do przypisania mu odpowiedniej roli oraz określeniu ewentualnych wyjątków w uprawnieniach xix. SI musi umożliwiać dostęp do określonych danych i funkcjonalności systemu zależnie od roli jaka przypisana zostanie użytkownikowi xx. SI musi zapewniać rozliczalność użytkowników, tj. musi odnotowywać kto jakie dane wprowadził do systemu, zmodyfikował i usunął xxi. SI musi umożliwiać ustalenie konfiguracji i parametrów systemu oddzielnie dla każdego użytkownika m.in. domyślna drukarka, rozmiar czcionki, etc. xxii. Dokumentacja systemu będzie sporządzona w postaci elektronicznej w języku polskim dostępna na stanowisku użytkownika zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i przekazana Zamawiającemu w ilości 2 kpl. na nośnikach CD lub DVD w formacie PDF. Jej zakres będzie pozwalał na samodzielną naukę obsługi SI przez użytkownika oraz na administrowanie SI przez jego administratora. xxiii. SI musi być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w dniu składania oferty, a w dniu zakończenia ostatniego etapu ma zapewnić zgodność w szczególności z następującymi przepisami prawa: a) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618, ze zm.), b) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615, ze zm.), c) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r. Nr 54, poz. 535,, ze zm.), d) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.), e) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.885, ze zm.), f) ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 591, ze zm.), g) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) (Dz. U. z 2010 r., Nr 242, poz. 1622), h) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), i) ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 254), j) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.361, ze zm.), 4

5 k) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. ), l) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst. jedn. z Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), m) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, ze zm.), n) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, ze zm.), o) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), p) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), q) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz. U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537, ze zm.), r) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 77 poz. 512, ze zm.), s) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60 poz. 282, ze zm.), t) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 60 poz. 281, ze zm.), u) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163, ze zm.), v) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), w) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, ze zm.), x) ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 Nr 24, poz. 122, ze zm.), y) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), z) rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz ze zm.), aa) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), bb) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, ze zm.), cc) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, ze zm.), dd) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 234, ze zm.), ee) ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79 poz. 550, ze zm.), ff) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, ze zm.), gg) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776, ze zm.), hh) ustawa z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.), ii) ustawa z dn r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1035, ze zm.), jj) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, ze zm.), kk) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2010 Nr 218, poz. 1438), ll) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065), 5

6 mm) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1067). xxiv. SI musi być aktualizowany przez Wykonawcę i dostosowywany do aktualnego stanu prawnego Wymagania w zakresie modułu Finansowo-Księgowego Wymagane jest, aby SI zapewniał możliwość: i. dodawania nowych kont, zdefiniowanych według określonych parametrów z uwzględnieniem obowiązującej w ICHTJ struktury konta np.: ~ Z-05, gdzie: numer konta syntetycznego numer zlecenia, projektu wewnętrznego, etc numer etapu danego zlecenia, projektu 84 - numer z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Z-05 - numer Zakładu według oznaczeń obowiązujących w ICHTJ ii. dezaktywacji nieczynnych kont iii. wprowadzania modyfikacji w obecnej strukturze konta, dopisywania dodatkowych cech iv. zmiany planu kont od nowego okresu obrotowego v. przenoszenia danych słownikowych danego roku do następnego (definicje rejestrów sprzedaży, zakupu, schematów dekretacji zakupu, stanowisk kosztów, pozycji kalkulacyjnych kosztów, dekretacji not odsetkowych) vi. otrzymywania bieżącej informacji o obrotach na danym koncie vii. sporządzania wydruków treści operacji przeprowadzanych na danym koncie viii. wprowadzenie pełnego planu kont wg struktury obowiązującej w ICHTJ ix. wprowadzanie pełnego opisu pozycji kosztowej w kartotece konta x. oznaczania i słownikowania dokumentów księgowych wprowadzanych do ewidencji xi. prowadzenia rejestru VAT xii. prowadzenia bazy kontrahentów, w której będą przechowywane co najmniej następujące dane: nazwa siedziba firmy o ulica o numer ulicy o kod pocztowy o miasto o kraj NIP REGON KRS numer rachunku bankowego xiii. wyszukiwania kontrahentów względem wymienionych powyżej danych xiv. prowadzenia rejestru: zakupów 6

7 sprzedaży (zgodnie z obowiązującymi regulacjami ICHTJ) zawartych umów xv. automatycznego sporządzania dokumentów finansowo-księgowych, w tym m.in.: wezwań do zapłaty not odsetkowych not korygujących potwierdzeń sald z kontrahentami dziennika księgowego z możliwością wprowadzania danych dowodów kasowych KP i KW xvi. automatycznego nadawania numerów dokumentów xvii. blokowania księgowań dla zleceń zamkniętych xviii. prowadzenia rozrachunków z kontrahentami: krajowymi walutowymi, w tym: o codzienne wprowadzanie aktualnych kursów wybranych walut o podawanie (potwierdzanie) salda w różnych walutach o dekretacja dokumentów w innej walucie niż PLN o sygnalizowanie obliczonych różnic kursowych w zdefiniowanym okresie xix. prowadzenia rozrachunków z pracownikami, w tym: rozliczanie czasu poświęconego przez pracownika ICHTJ na dane zlecenie, projekt, etc. generowanie automatycznie danych do przelewów bankowych realizowanie automatycznie (po zatwierdzeniu) przelewu/ paczki przelewów bankowych xx. automatycznego rozliczania kosztów zleceń i projektów, w tym: rejestrowanie daty rozpoczęcia i zakończenia projektu harmonogramowanie planu wydatków w trakcie trwania całego projektu harmonogramowanie planu wydatków w danym roku (jeśli projekt realizowany jest przez kilka lat) bieżące pilnowanie wydatków z tytułu realizacji danego projektu, w danym roku alarmowanie w wypadku groźby przekroczenia przyznanego budżetu w danym roku zakończanie projektu przez wyznaczonych użytkowników (i możliwości dalszego dopisywania wydatków) xxi. automatycznego generowania wiekowej struktury należności i zobowiązań xxii. rejestracji faktur obcych, w tym automatyczne wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru kontrola przed powtórną rejestracją faktury wprowadzanie daty wystawienia faktury wprowadzanie daty płatności wprowadzanie daty otrzymania faktury wprowadzenie sposobu odliczenia VAT-u naliczonego (100%, strukturą i bez odliczenia) 7

8 alarmowanie na kilka dni przed planowaną datą płatności obsługiwanie dwuetapowego procesu rejestracji faktury: o I etap systemowa rejestracja faktury zakupu przychodzącej do ICHTJ o II etap dekretacja na odpowiednie konto xxiii. realizowania automatycznie (po zatwierdzeniu) przelewu/ paczki przelewów bankowych xxiv. rejestracji bilansu otwarcia, w tym możliwość automatycznego przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego do nowego roku obrotowego xxv. obsługi kasy oraz dekretacji dokumentów kasowych xxvi. generowania raportów kasowych oraz dowodów KW i KP xxvii. rozliczania dotacji przyznanych dla ICHTJ xxviii. podpięcia skanu dokumentu xxix. wprowadzania wielu dokumentów do jednego dziennika księgowego xxx. rozliczania kosztów według zdefiniowanego klucza xxxi. generowania raportów w układzie według zdefiniowanego wcześniej klucza xxxii. drukowania rozrachunków sald dwustronnych w zestawieniu obrotów i sald xxxiii. definiowania klucza podziału kosztów pośrednich (dla każdego nowego zlecenia) xxxiv. definiowania zamkniętego kręgu kosztów oraz ustalania zmiany stanu produktów xxxv. generowania raportów zamkniętego kręgu i zmiany stanu produktów xxxvi. automatycznej kontroli kręgu kosztów (w obrębie dokumentu lub miesiąca) xxxvii. automatycznej kontroli zgodności wprowadzanych dokumentów na kontach zespołu 4 i 5 i konto 490 xxxviii. tworzenia wzorów dokumentów oraz słowników w celu dekretowania dokumentów księgowych xxxix. tworzenia automatycznych i ręcznych dekretów i księgowań w oparciu o wcześniej zdefiniowane schematy i słowniki księgowań xl. automatycznego księgowania faktur zakupu oraz generowania paczek przelewów wg daty zapłaty xli. zamykania zleceń w ciągu roku po dokonanej sprzedaży na podstawie protokółu odbioru lub raportu końcowego xlii. zamykania w ciągu roku kont zespołu 5* i 640 (koszty ogólno instytutowe) i przeksięgowania ich na koszt własny sprzedaży xliii. wystawiania faktur sprzedaży poprzez kopiowanie danych z poprzednio wystawionej faktury xliv. wystawiana faktur sprzedaży o różnej sygnaturze w różnych działach (w Planowaniu, Księgowości, etc.) xlv. raportowania statystyk aktywności poszczególnych użytkowników systemu, min: czasu pracy, ilości wprowadzanych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów xlvi. wprowadzania zapisów na co najmniej dwa okresy obrachunkowe równolegle oraz posiadania aktualnego salda kont i rozrachunków pomimo, że poprzedni okres nie został zamknięty xlvii. wprowadzenia pełnego i długiego (min. 100 znaków) opisu dokumentów księgowych xlviii. kopiowania i wklejania wprowadzanych wcześniej opisów dokumentów xlix. prowadzenia kont pozabilansowych (bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania) 8

9 Wyłączenia edycji dokumentów księgowych po ich zaksięgowaniu. Zmiany mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie PK l. wprowadzania dokumentów księgowych do systemu bez ich księgowania (tzw., wstępne księgowanie w buforze systemu w celu kontroli i weryfikacji poprawności wprowadzonych dokumentów oraz dokonywania zmian w rozliczeniu kosztów wynikających z zaokrągleń) li. generowania zestawień faktur (z rejestru sprzedaży) wg określonych kryteriów, np. stawek VAT, grup PKWIU, sprzedaży krajowej i zagranicznej lii. generowania zestawień faktur (z rejestru zakupu) wg określonych kryteriów, np. stawek VAT, zakupu krajowego i zagranicznego liii. importu wyciągów bankowych z systemów bankowości elektronicznej (w szczególności wyciągów w formacie MT940) a następnie automatycznej dekretacji dokumentów kasowych i operacji bankowych (za pomocą dekretacji kontekstowej lub wcześniej zdefiniowanych schematów importu) liv. automatycznego pobierania kursów walut ze strony NBP lv. rozbudowanego definiowania uprawnień, w szczególności ustalania użytkowników mających prawo do edycji dokumentów księgowych, zamykania miesiąca księgowego, otwierania zamkniętego miesiąca (np.: w celu zrobienia: korekty między kontami zespołu 5) Wymagania w zakresie modułu Środków Trwałych Wymagane jest, aby SI zapewniał możliwość: i. ewidencji środków trwałych (zwanych dalej ŚT ) z uwzględnieniem miejsc użytkowania w ICHTJ ii. sporządzania metryczki ŚT z elementami składowymi ŚT i przypisanymi klasyfikatorami, z uwzględnieniem co najmniej: numeru inwentarzowego ŚT nazwy ŚT miejsca użytkowania w ICHTJ rocznej stawki amortyzacji grupy, podgrupy i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) nazwy dostawcy ŚT ewidencji elementów składowych ŚT opisu technicznego elementów składowych ŚT numeru fabrycznego roku produkcji daty zakupu daty wprowadzenia na stan daty likwidacji ceny zakupu ceny do amortyzacji (wartość początkowa) stawki amortyzacyjne wartości bieżącej 9

10 wartości dotychczasowych umorzeń wartości umorzeń bezwzględnych źródeł finansowania pola do opisu dodatkowego charakteryzującego ŚT pola do wpisania wartości współczynnika przyspieszonej amortyzacji liniowej ŚT (opcja istotna przy wykorzystywaniu aparatury badawczej w projektach) osoba materialnie odpowiedzialna użytkownik lokalizacja iii. generowania zestawienia ŚT z możliwością sortowania danych według pól opisanych w punkcie ii. iv. generowania planów amortyzacji i tabel amortyzacyjnych ŚT v. obliczania, rejestracji i kontroli miesięcznych odliczeń amortyzacji na ŚT vi. wystawiania dokumentów przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacji ŚT, w tym dokumentów: OT (pobranie środka trwałego z magazynu ICHTJ do użytkowania) MT (zmiana miejsca użytkowania ŚT) RWN (rozchód z magazynu środków niskocennych) RWP (rozchód z magazynu pozabilansowy ) PLN (protokół do likwidacji ) LT (likwidacja środka trwałego) LN (likwidacja środka trwałego niskocennego) PLT (protokół z likwidacji środka trwałego) RWS (rozchód z magazynu aparatury specjalnej) PZ (przyjęcie do magazynu na podstawie faktury zakupu) vii. automatycznego generowania kartoteki zlikwidowanych ŚT viii. generowania raportów operacyjnych według zdefiniowanego wzorca, np.: wartości, np. o wartości powyżej zł lat zakupu, np. wszystkie lub wybrane przyjęte po 2005 r. umorzenia, np. wszystkie lub wybrane umorzone w 100% klasyfikacji statystycznej według grup zakładów źródeł finansowania ix. generowania dokumentów inwentaryzacyjnych ŚT x. ewidencji środków niskocennych xi. ewidencji aparatury specjalistycznej xii. ewidencja pozabilansowa grup niskocennych (PN) 1.5. Wymagania w zakresie modułu Kadrowo-Płacowego Wymagane jest, aby SI zapewniał możliwość: 10

11 i. ewidencji kadrowo-płacowej pracowników ICHTJ, słuchaczy studium doktoranckiego oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi aktualnymi i historycznymi (w odpowiednich przedziałach czasowych), w tym danymi: osobowymi: o numer akt osobowych o imię o drugie imię o nazwisko o płeć o data urodzenia o miejsce urodzenia o numer PESEL o narodowość o kontynent, z którego pochodzi cudzoziemiec (do celów sprawozdawczości GUS) o obywatelstwo o numer dowodu osobistego o organ wydający dowód osobisty o inny numer identyfikacyjny (np. numer paszportu) o numer NIP o Urząd Skarbowy o nazwisko rodowe o imię ojca i matki o adres zamieszkania: ulica numer budynku numer mieszkania kod pocztowy miasto województwo kraj o adres zameldowania ulica numer bloku numer mieszkania kod pocztowy miasto województwo kraj o adres do korespondencji ulica 11

12 numer bloku numer mieszkania kod pocztowy miasto województwo kraj o telefon kontaktowy o informacja o ewentualnym stopniu niepełnosprawności o stanie rodzinnym: o stan cywilny o informacja o ewentualnej ciąży o data urodzenia dziecka o imię dziecka o nazwisko dziecka o zatrudnieniu w ICHTJ: o rodzaj zawartej umowy: o pracę na czas określony o pracę na czas nieokreślony o pracę na okres próbny o pracę na czas wykonywania określonej pracy o pracę na zastępstwo mianowania o dzieło zlecenia brak (wyłącznie słuchacz studium doktoranckiego) o typ umowy: oskładkowana nieoskładkowana o numer umowy o numer wewnętrznego zlecenia/ zleceń o numer wniosku o zawarcie umowy o data rozpoczęcia wykonywania umowy o data zawarcia umowy o data obowiązywania umowy o informacja czy zatrudniony przed wejściem w życie ZUZP o wynagrodzenie (konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie widoczności i dostępu pola), z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych oraz stypendiów doktoranckich o składniki wynagrodzenia (konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie widoczności i dostępu do pola) o rodzaj wypłaty wynagrodzenia (np. jednorazowo, miesięcznie, kwartalnie, itp.) 12

13 o informacja o dodatkowej umowie/dodatkowych umowach zawartej z pracownikiem o informacja o składnikach rozliczenia umowy o dzieło o informacja o składnikach rozliczenia umowy zlecenie o aneks do umowy (w tym aneksy zwiększające wynagrodzenie zasadnicze w danym przedziale czasowym) z datą obowiązywania o informacja o prawie pracownika do zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu o informacja o wymiarze udzielenia przez ICHTJ stawki 50% kosztów uzyskania przychodu o informacja o czasie udzielenia przez ICHTJ stawki 50% kosztów uzyskania przychodu o informacja o potrąceniach z wynagrodzenia o nazwa komórki zatrudniającej o zajmowane stanowisko o numer rachunku bankowego o kategoria zaszeregowania o wymiar czasu pracy wartość wymiaru etatu (np. 1,0; 0,5) norma dzienna (np. 7h; 8h) o kod wykonywanego zawodu o pole Kategoria stanowiska (według opisu zawartego w Art.39 Ustawy o instytucjach badawczych z r.) o informacja czy pracownik wykonuje działalność B+R oraz w jakiej części (na tej podstawie SI powinien wyliczać EPC na potrzeby sprawozdania PNT-1) o nazwa realizowanego projektu, zlecenia/realizowanych projektów, zleceń + pełniona funkcja o typ realizowanego projektu, zlecenia/ realizowanych projektów, zleceń o symbol realizowanego projektu, zlecenia/realizowanych projektów, zleceń o liczba godzin przepracowanych (zaangażowanie) w realizowanym projekcie, zleceniu/realizowanych projektach, zleceń (możliwość wpisania procentowego zaangażowania w projekcie/ projektach) o data odbycia ostatniego obowiązkowego badania lekarskiego o data ważności obowiązkowego badania lekarskiego o data odbycia szkolenia BHP o informacja gdzie będzie zaliczany dorobek naukowy pracownika o informacja czy pracownik jest stypendystą doktoranckim o informacja czy pracownik jest emerytem o dotychczasowym zatrudnieniu u innych pracodawców niż ICHTJ lub o wcześniejszym zatrudnieniu w ICHTJ: o nazwa zakładu pracy o adres zakładu pracy 13

14 o data rozpoczęcia współpracy o data zakończenia współpracy o forma zakończenia współpracy o wykorzystany urlop u danego pracodawcy o wykształceniu: o nazwa szkoły/uczelni wyższej o adres szkoły/uczelni wyższej o ukończony wydział o ukończona specjalność o tytuł naukowy/ stopień naukowy/ tytuł zawodowy o znajomość języków obcych nazwa języka i stopień znajomości o odbyte kursy o odbyte szkolenia o posiadane kwalifikacje zawodowe o przydzielone punkty za publikacje o otrzymanych nagrodach, pochwałach, odznaczeniach, dyplomach: o nazwa o rodzaj o rok otrzymania o Informacja o podstawie przydzielenia nagrody jubileuszowej o Rodzaj należnej nagrody jubileuszowej za pracę w ICHTJ o otrzymanych stypendiach o nazwa o rodzaj o kwota o od kiedy o do kiedy o otrzymanych karach i upomnieniach o nazwa o rodzaj o data otrzymania o okresowych ocenach o za jaki okres była wykonywana ocena o kiedy została przeprowadzona o wynik oceny ii. wyszukiwania względem wymienionego powyżej pola danych iii. archiwizacji wprowadzonych powyżej danych iv. dodawania nowych pól danych v. sprawdzania poprawności pól danych (NIP, PESEL, numer rachunku bankowego) 14

15 vi. generowania list obecności pracowników lub grup pracowników aktualnie zatrudnionych w ICHTJ w danej komórce organizacyjnej vii. generowania list projektu z przyporządkowanymi pracownikami do realizacji danego projektu, zlecenia viii. ewidencji i podsumowywania czasu pracy dla każdego pracownika ICHTJ z dokładnością do wykonywanych prac dla ICHTJ realizowanych projektów, wykonywanych zleceń; dane ewidencjonowane na podstawie zgłaszanych danych przez komórki organizacyjne (Zakłady) ICHTJ poprzez przeglądarkę intranetową ix. automatycznego naliczania stażu pracy pracowników ICHTJ, w tym sumarycznego stażu pracy oraz stażu pracy w ICHTJ z dokładnością do jednego dnia (przy czym zmiana procentowa dodatku stażowego ma następować od konkretnego dnia miesiąca) x. automatycznego naliczania liczby dni pozostałych do zakończenia umów na czas określony pracowników ICHTJ xi. automatycznego prawidłowego naliczania wynagrodzeń zasadniczych dla każdego pracownika (z uwzględnieniem urlopów bezpłatnych, podpisanych przez pracowników czasowych aneksów do umowy gwarantujących wzrost wynagrodzenia w określonym przedziale czasowym) z dokładnością do realizowanego projektu, zlecenia xii. automatycznego prawidłowego naliczania wynagrodzeń zasadniczych dla każdego pracownika ICHTJ zatrudnionego na podstawie kilku umów o pracę lub umowy o pracę i umów z innego tytułu, z dokładnością do realizowanego projektu, zlecenia xiii. automatycznego prawidłowego naliczania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika ICHTJ według zasad określonych w ICHTJ, w tym m.in.: funkcyjnych operacyjnych za prace załadunkowe i rozładunkowe eksploatacyjnych za obsługę samochodu służbowego za pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące za specjalizację zawodową inżynierów i ekonomistów za posiadanie tytułu mistrz dyplomowy dodatek za pełnienie funkcji Społecznego Inspektora Pracy dla radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego za staż pracy z tytułu nagrody jubileuszowej xiv. automatycznego prawidłowego naliczania odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę xv. prawidłowego naliczania premii, w tym premii miesięcznej i rocznej w sposób automatyczny xvi. automatycznego prawidłowego naliczania nagród, w tym nagrody z zysku ICHTJ xvii. automatycznego prawidłowego naliczania przepracowanych godzin nadliczbowych z dokładnością do realizowanego projektu, zlecenia xviii. automatycznego prawidłowego naliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z dokładnością do realizowanego projektu, zlecenia 15

16 xix. automatycznego prawidłowego naliczania wynagrodzenia za absencje w pracy, w tym wynagrodzenia za chorobę w zależności od: czasu trwania choroby wieku pracownika z uwzględnieniem postanowień ZUZP, w szczególności dopłaty do wynagrodzenia/ zasiłku do 100% w przypadku czasu trwania choroby powyżej 5 dni xx. automatycznego prawidłowego naliczania składek: ZUS, zaliczek na podatek dochodowy innych składek, przy czym system musi uwzględniać specyficzne sytuacje, takie jak. np. osoba pracująca na umowę o pracę w innej firmie, mająca i ICHTJ umowę zlecenie obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i musi mieć potrącone właściwe składki. W niektórych przypadkach może występować dobrowolne ubezpieczenie chorobowe gdzie okres wyczekiwania trwa 90 dni a nie tak jak przy umowie o pracę 30 dni xxi. automatycznego prawidłowego naliczania świadczeń z Funduszu Pracy (FP) i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) xxii. automatycznego prawidłowego naliczania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy naliczony xxiii. automatycznego prawidłowego naliczania potrąceń z wynagrodzenia xxiv. automatycznego generowania i wydruku list płac za zdefiniowany okres, z możliwością wyszukiwania i podsumowań względem: realizowanego projektu, zlecenia pracownika, słuchacza studiów doktoranckich lub osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej podstawy wynagrodzenia rodzaju wypłacanego wynagrodzenia o wynagrodzenie zasadnicze, o typ dodatku do wynagrodzenia zasadniczego o typ premii i nagrody (z informacją czy uwzględniono 50% koszty uzyskania przychodu oraz podaniem numeru zlecenia) o praca w godzinach nadliczbowych o absencje w pracy składnika wynagrodzenia: o składki ZUS o koszty uzyskania przychodu o potrącenia komórki organizacyjnej, xxv. automatycznego generowania list wpłat dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (np. usługi medyczne, legitymacje kolejowe) xxvi. rozbicia wynagrodzenia pracownika na kilka list płac (generowanych osobno) 16

17 xxvii. przesyłania wygenerowanych list płac do Działu Finansowo-Księgowego xxviii. automatycznego tworzenia i wydruku karty wynagrodzeń na danego pracownika w zdefiniowanym układzie i za zdefiniowany okres z dokładnością do realizowanego projektu, zlecenia xxix. elastycznego zdefiniowania dla każdego pracownika sposobu wypłaty wynagrodzenia (przelew, gotówka), np. możliwość rozbicia kwoty wynagrodzenia na część wypłacaną gotówką a pozostałej części przelewem xxx. przygotowania przelewów wynagrodzeń z różnych kont bankowych dla danych projektów dla jednego pracownika xxxi. wprowadzania i korygowania dowolnych składników wynagrodzenia na poszczególnych wygenerowanych już listach płac (w tym w szczególności procentowego udziału w 50% kosztach uzyskania przychodu) xxxii. ewidencjonowania nieobecności pracownika z możliwością ręcznej korekty i wpisania przyczyny nieobecności, w szczególności: wykorzystanego urlopu płatnego (z podaniem rodzaju oraz okresu obowiązywania urlopu) automatycznie obliczanej liczby dni urlopu płatnego pozostałego do wykorzystania (w podziale na rodzaje urlopu) udzielonego urlopu bezpłatnego (z podaniem okresu obowiązywania urlopu) wykorzystanych urlopów innych niż wymienione powyżej, które są gwarantowane stosownymi przepisami (z podaniem rodzaju urlopu oraz okresu obowiązywania) liczby dni urlopów innych niż wymienione powyżej, które są gwarantowane stosownymi przepisami i pozostały pracownikowi do wykorzystania okresów zwolnień od pracy udzielonych przez ICHTJ zgodnie z Regulaminem Pracy ICHTJ nieobecności z powodu zwolnień lekarskich (z podaniem okresu nieobecności) innych nieobecności z podaniem rodzaju i okresu nieobecności xxxiii. naliczania ekwiwalentu za urlop w przypadku zwolnienia pracownika xxxiv. rejestrowania i ewidencjonowania dokumentów (np.: pism, umów) przychodzących do DSP xxxv. rejestrowania i ewidencjonowania delegacji krajowych i zagranicznych pracowników ICHTJ xxxvi. automatycznego informowania o zbliżającej się konieczności odbycia badań lekarskich pracownika ICHTJ xxxvii. automatycznego tworzenia i wydruku pism kadrowych i zaświadczeń dla pracowników (według zdefiniowanych szablonów określonych przez DSP), np. umów o prace, świadectw pracy, etc. xxxviii. podpinania skanów istotnych dokumentów kadrowych pod kartotekę pracownika (np.: zawarte umowy, wnioski pracowników, udzielone zaświadczenia, usprawiedliwienia, dyplomy) xxxix. automatycznego generowania i wydruku poleceń wypłaty dla kasy ICHTJ xl. automatycznego przekazywania danych dotyczących przelewów bankowych do dalszej realizacji przez Dział Finansowo-Księgowego xli. automatycznego generowania podsumowań przygotowanych do realizacji przelewów za zdefiniowany okres, w zdefiniowanym układzie. xlii. generowania podsumowań, raportów i analiz względem wybranego pola danych wymienionych w rozdziale 2.1. (według ustalonych wcześniej w DSP wzorców) 17

18 xliii. generowania zestawień sprawdzających poprawność naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu narastająco dla kolejnych miesięcy xliv. wystawiania zaświadczeń do ZUS xlv. wystawiania zaświadczeń dla pracowników w różnych konfiguracjach (np. wynagrodzenie netto, brutto, za określony okres, z uwzględnieniem składek lub bez, itp.) 1.6. Wymagania w zakresie modułu Gospodarki Magazynowej i Fakturowania Wymagane jest, aby SI zapewniał możliwość: i. definicji magazynów ICHTJ, w tym magazynów: 11 z artykułami BHP (mydła, odczynniki chemiczne, odzież) 12 z wyrobami gotowymi ICHTJ (rurki termokurczliwe) 13 z artykułami telekomunikacyjnymi, komputerowymi 15 z wyrobami gotowymi ICHTJ (taśmy termokurczliwe) 16 z aparaturą specjalną 18 środki trwałe i zadania inwestycyjne ii. dodawania i odejmowania magazynów zgodnie z aktualną potrzebą iii. opisu, charakterystyki grup towarowych składowanych w magazynie iv. przechowywania informacji o składowanym towarze w magazynach, w tym: indeks materiałowy o np.: , gdzie: jest to numer nadawany przez pracownika magazynu ICHTJ na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług -002 jest to numer porządkowy ustalany przez pracownika magazynu ICHTJ na podstawie ceny jednostkowej składowanego materiału (przy zmianie ceny składowanego towaru nadawany jest kolejny numer - np.: 003 ) nazwa materiału ilość materiału jednostka miary cena jednostkowa materiału cena całkowita składowanego materiału (ilość materiału x cena jednostkowa) data przydatności towaru v. kontroli poprawności nadania indeksu materiałowego przez magazyniera (kontrola pod kątem nadanej liczby znaków) vi. blokowania możliwości nadania tego samego indeksu materiałowego na różne produkty składowane w magazynie vii. rejestrowana daty przydatności produktów składowanych w magazynie viii. kontroli oraz informowania o zbliżającej się dacie końca przydatności towaru do użytku ix. rejestrowania dokumentów magazynowych, w tym dokumentów 18

19 przychodowych: o PZ (przyjęcie do magazynu na podstawie danych z faktury) o PZI (przyjęcie do magazynu towaru dla internatu ICHTJ) o PZD (przyjęcie do magazynu daru dla ICHTJ) o PW (przyjecie do magazynu wyrobów gotowych ICHTJ) zmiany miejsca użytkowania (MN, MT) rozchodowych: o RW (wydanie materiału z magazynu) o OT (wydanie środka trwałego z magazynu) o RWS (wydanie aparatury specjalnej z magazynu) o WZ (wydanie wyrobów gotowych - rurki, taśmy, kleje, azot) o ZW (zwrot z magazynu ICHTJ do dostawcy) inwentaryzacyjnych: o PRL (protokół różnic inwentaryzacyjnych - niedobory) x. automatycznego nadawania numerów dokumentów magazynowych xi. konfiguracji numeracji dokumentów magazynowych xii. wystawiania dokumentów magazynowych ręcznie przez użytkownika modułu oraz automatycznego z innych dokumentów magazynowych, faktur sprzedaży, zakupu lub w wyniku realizacji zamówień xiii. automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych w module finansowo-księgowym 1.7. Wymagania w zakresie modułu Zarządzania Projektami oraz wspomagania prowadzonych badań współpracującego z serwisem intranetowym Wymagane jest, aby SI umożliwiał: i. dostęp do modułu zarządzania projektami oraz wspomagania prowadzonych badań zarówno za ii. pomocą przeglądarki WWW jak i cienkiego klienta utworzenie witryny WWW na potrzeby firmy (portal intranetowy dla pracowników) jako system zarządzania treścią (CMS Content Management System) oraz publikowanie określonych treści na tej witrynie Baza wniosków oraz projektów Wymagane jest, aby SI umożliwiał: i. dowolne określenie jednostek budżetowych np. projekt, etap, temat, zadanie, Dział, Zakład, rodzaj kosztu, MPK, źródło finansowania itp. a te zdefiniowane jednostki budżetowe muszą mieć możliwość budowy hierarchicznej (np. podział działalności badawczej na tematy a tematów na projekty i dalej projektów na zadania, etapy itd.) ii. prowadzenie jednolitej bazy danych dla wniosków oraz projektów badawczych (należy przez to rozumieć bazę wszystkich prowadzonych przez ICHTJ prac (otwartych i archiwalnych), w szczególności dotacje budżetowe podmiotowe i celowe, usługi naukowo-badawcze, zlecenia produkcyjne, granty krajowe i zagraniczne): 19

20 struktura rekordu wniosku oraz projektu badawczego powinna zawierać co najmniej następujące pola: o rodzaj projektu (badawczy, rozwojowy, usługa naukowo-badawcza, dotacja budżetowa, itp.) o kategoria projektu (kod określający źródła finansowania) o numer zlecenia (zlecenie wewnętrzne dla Zakładu Naukowego) o numer decyzji (decyzja zleceniodawcy o finansowaniu wniosku) o numer umowy o data zawarcia umowy o kwota umowy o termin realizacji o zleceniodawca o tytuł pracy naukowej o lista faktur (w podziale na faktury kosztowe i przychodowe), z uwzględnieniem, co najmniej: daty faktury (wystawienia/ płatności) kwoty faktury (netto/ brutto) poszczególnych pozycji z faktury o wyznaczony Kierownik Projektu badawczego o status wniosku/ projektu badawczego (pole wyboru: złożony, realizowany, zakończony, zarchiwizowany itp.) o terminy raportów wynikające z umowy o informacja o walutach (pole wyboru) w przypadku wniosków o projekt badawczy nie wszystkie pola będą wypełnione, zostaną one uzupełnione po przyznaniu decyzji o finansowaniu iii. prowadzenie wyodrębnionej bazy projektów inwestycyjnych, realizowanych i finansowanych na odmiennych zasadach niż projekty badawcze iv. rejestrację, archiwizację, przeglądanie oraz filtrowanie wniosków o dokonanie zakupu (w chwili rejestracji zamówienia użytkownik SI powinien widzieć zamówienia złożone wcześniej, za które nie zostały jeszcze zaksięgowane faktury, oraz otrzymać potwierdzenie, że po złożeniu zamówienia kosztorys projektu nie zostanie przekroczony) v. załączanie dokumentów do poszczególnych wniosków/ projektów badawczych zgodnych z archiwum opisanym poniżej vi. prowadzenie kosztorysu dla każdego wniosku/ projektu badawczego, który zawiera: zaplanowane środki finansowe w podziale na kategorie kosztowe stosowane w ICHTJ dane uzupełniane przez pracowników DPKiAE bieżące wykonanie planu finansowego dane uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dekretacji faktur kosztowych środki finansowe raportowane do Zleceniodawcy projektu badawczego dane uzupełniane przez pracowników DPKiAE 20

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 Kwestura Wrocław, 09.12.2016 KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 dotyczy terminów rozliczeń oraz dostarczania dokumentacji finansowo-księgowej W związku z koniecznością ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo