R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993"

Transkrypt

1

2 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo - kadrowy Misja: dostarczanie oprogramowania, rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji oraz wspomaganie w zarządzaniu księgowo - kadrowym

3 MGA v3 Swoboda Wyboru Usługa 3 x ε e- kologiczna e- lektroniczna e- lastyczna

4 Co to jest MGA v3? MGA v3 jest to Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem w modelu SaaS SaaS- Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa

5 Jak to działa? Użytkownik kupuje dostęp do oprogramowania w ramach miesięcznego abonamentu. Po otrzymaniu loginu i hasła może uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, działającego w dowolnej przeglądarce internetowej.

6 Korzyści Elektroniczny obieg dokumentów, Ograniczenie dokumentacji w formie papierowej, Dostęp do usługi przez Internet, Szybkość obsługi klientów, Elastyczność systemu, Możliwość zaprogramowania nowych modułów, Możliwość zlecenia prowadzenia księgowości, Wysoka wydajność bazy danych, Możliwość zwiększenia liczby użytkowników, Możliwość zebrania informacji w jednym miejscu, Zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzonych danych, Wysoka jakość oprogramowania, opartego na bazach danych Oracle

7 Czynniki ryzyka Przerwy w dostępie do Internetu Ulokowanie systemu na własnym serwerze Zaopatrzenie się w łącze rezerwowe Dostosowanie programu do profilu działalności Na początku program może nie być w 100% dostosowany do wymagań użytkowników Elastyczność systemumoże zostać dostosowany do wymagań przedsiębiorstwa Brak wystarczającej wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej Szybka nauka dzięki MGA v3 i materiałom pomocniczym Zlecenie nam prowadzenia księgowości.

8 Zintegrowany System Informatyczny MGA v3 moduły sytemu CRM Sprzedaż Finanse Rozrachunki Magazyn Środki Trwałe Księga Główna Książka Przychodów i Rozchodów Kadry i Płace A n a l i z y System MGA v3 składa się z wielu modułów, z których każdy pełni inną funkcję, razem tworzących jeden, spójny i dopełniający się system

9 Z i n t e g r o w a n y S y s t e m I n f o r m a t y c z n y M G A v 3 m o d u ł y s y t e m u MGA V3 Księga Główna Środki Trwałe Kadry i płace Finanse Rozrachunki CRM Sprzedaż Magazyn

10 CRM M G A v 3 Moduł umożliwia kontrolę relacji z kontrahentami oraz wspomaga windykację. Posiada rozbudowaną kartotekę adresów oraz kontaktów z klientami. M GA v3 pozwala na zapisywanie korespondencji (pliki w dowolnym formacie) w kartotece kontrahenta. Z poziomu CRM możliwy jest wgląd w dane zawarte w innych modułach np. faktury, zapłaty, wezwania, korespondencja itp. Z tego miejsca można generować wezwania do zapłaty lub potwierdzenia salda.

11 Sprzedaż M G A v 3 Moduł służy głównie do wystawiania faktur sprzedaży za usługi Łatwość jego zastosowania umożliwia szybkie fakturowanie Istnieje możliwość generowania dowodów kasowych KP drukowanych bezpośrednio z fakturą Bezpośrednio z modułu można wysłać do klienta e- fakturę lub potwierdzenie zrealizowania usługi

12 Finanse M G A v 3 Moduł służący do kontroli przepływu środków finansowych. Obsługuje kasy, banki, zaliczki z pracownikami. Poprzez elastyczny interfejs umożliwia wczytywanie wyciągów bankowych w sposób automatyczny. Umożliwia również pełną automatyzację procesu łączenia faktur sprzedaży z dokonanymi wpłatami gotówkowymi i przelewowymi.

13 F i n a n s e Kasa s c h e m a t M G A v 3

14 F i n a n s e B a n k s c h e m a t M G A v 3

15 Rozrachunki M G A v 3 Narzędzie stworzone do bieżącej kontroli stanu należności i zobowiązań. Moduł umożliwia oprócz podstawowych operacji związanych z fakturami m.in. zapisywanie plików z fakturami w dowolnym formacie (np. PDF otrzymany od dostawcy lub skan podpisanej faktury). Z tego miejsca możemy wysłać do Klienta e-fakturę. System zapamięta informację o tym, kiedy klient pobrał daną fakturę oraz zapisze nieedytowalny plik z fakturą wysłaną do Klienta. Moduł posiada również e- archiwum, gdzie przechowywane są wszystkie faktury, które w razie potrzeby możemy zapisać na dysku.

16 Rozrachunki c. d. M G A v 3 Moduł posiada rozbudowaną windykację, która umożliwia generowanie zbiorczych wezwań lub upomnień. Analizowanie skuteczności windykacji czy też przedstawienie zaległości w różnych przedziałach. Oprócz tego mamy możliwość przedstawienia analizy wiekowej czy też wydrukowanie różnych deklaracji (np. VAT 7).

17 R a c h u n k i Z o b o w i ą z a n i a s c h e m a t M G A v 3

18 R o z r a c h u n k i N a l e ż n o ś c i s c h e m a t M G A v 3

19 Magazyn M G A v 3 Moduł umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z obsługą wielu magazynów. Marża w programie liczona jest wg faktycznej ceny zakupu, a nie średniej ważonej. Z poziomu tego modułu możliwa jest elektroniczna wysyłka ( ) dokumentów WZ do klientów w celu potwierdzenia dostawy towaru lub usługi. Szeroki wachlarz analiz umożliwia m.in.: przedstawienie analiz z podziałem na marżę zrealizowaną (zapłacone faktury) oraz marżę całkowitą poprzez rozbudowany i elastyczny podział dokumentów zestawienie dokumentów wg grup tematycznych np.: podział terytorialny, podział na handlowców wydrukowanie rankingów klientów lub usług przedstawienie zapasów towarów z podziałem na handlowców.

20 Środki Trwałe M G A v 3 Elastyczny moduł do ewidencji całego majątku trwałego przedsiębiorstwa. Posiada możliwość definiowania rodzajów majątku trwałego, co pozwala na ewidencjonowanie zarówno środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jak i należności i inwestycji długoterminowych oraz wyposażenia. Na bieżąco kontroluje stan przeglądów i badań okresowych itp. Nalicza odpisy amortyzacyjne metodą liniową według stawek podatkowych i bilansowych. Moduł dodatkowo umożliwia przeprowadzenie symulacji planowania inwestycyjnego.

21 Ś r o d k i t r w a ł e - s c h e m a t M G A v 3 Środki Trwałe Ewidencja Środków Trwałych ST KG Przyjęcie środka trwałego Naliczenie amortyzacji i umorzenia Przeszacowanie środków trwałych Zmiana miejsca użytkowania Likwidacja środka trwałego

22 Księga Główna M G A v 3 Księga Główna jest modułem służącym księgowaniu dokumentów przesłanych z pozostałych modułów aplikacji. Moduł jest oparty o schematy dekretujące, które raz zdefiniowane pozwalają na pełną automatyzację procesu księgowania. Posiada możliwość definiowania własnego planu kont lub też korzystania z wzorcowego. W module zawarto także automatyczne naliczanie sprawozdań finansowych, F-01, CIT/PIT i inne. Wygenerowane i zaakceptowane sprawozdania mogą być archiwizowane w bazie danych.

23 K s i ę g o w o ś ć M G A v 3 Polecenia księgowania generowane są automatycznie

24 K s i ę g a G ł ó w n a - s c h e m a t M G A v 3 Automatyczne księgowanie Automatyczne przeksięgowania Księga główna Obroty Manualne księgowanie Sprawozdania MAG KG RZK KG KASA KG BANK KG ST KG

25 K s i ą ż k a P r z y c h o d ó w i R o z c h o d ó w M G A v 3 Umożliwia prowadzenie księgowości podmiotu gospodarczego w uproszczonej formie zgodnie z ustawą. Moduł może funkcjonować samodzielnie jak i współdziałać z pozostałymi modułami. Program umożliwia naliczanie podatku dochodowego w systemie miesięcznym i kwartalnym oraz daje możliwość wygenerowania rocznego rozliczenia.

26 Kadry i Płace M G A v 3 Moduł umożliwia: prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

27 Analiza M G A v 3 Moduł pozwala na zestawienie sprzedaży w podziale na jej rodzaje oraz okresy. Ponadto podaje wartości najważniejszych wskaźników z obszaru zadłużenia, płynności, sprawności działania i rentowności. W tym miejscu zebrane są najważniejsze zestawienia potrzebne z punktu widzenia managera firmy np.: obroty sprzedaży, rankingi klientów, analiza marży, stany magazynowe, zapotrzebowanie na gotówkę, stan należności i zobowiązań, stan kasy i banku.

28 B e z p i e c z e ń s t w o i a r c h i t e k t u r a M G A v 3 zabezpieczenia danych klasy C2 i wyższe, sesje użytkowników kodowane protokołem SSL, poziomy dostępu definiowane dla grup użytkowników, autentyfikacja użytkowników na poziomie bazy danych program jest zbudowany w technologii trójwarstwowej.

29 B e z p i e c z e ń s t w o i a r c h i t e k t u r a M G A v 3 Wygląd MGA v3

30 Wygląd M G A v 3 Przykładowe okno jednego z modułów MGA v3:

31 C e r t y f i k a t y i W y r ó ż n i e n i a M G A v 3 ISO 9001:2009 W październiku 2010 r. Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. po przeprowadzonym audycie certyfikującym przyznała nam certyfikat nr 628/10/2010/J/C.

32 C e r t y f i k a t y i W y r ó ż n i e n i a M G A v 3 Certyfikat Przejrzysta firma MGA Sp. z o.o.

33 C e r t y f i k a t y i W y r ó ż n i e n i a M G A v 3 Certyfikat Wiarygodności Finansowej

34 C e r t y f i k a t y i W y r ó ż n i e n i a M G A v 3 Tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010

35 C e r t y f i k a t y i W y r ó ż n i e n i a M G A v 3 Wyróżnienie Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2010

36 C e r t y f i k a t y i W y r ó ż n i e n i a M G A v 3 Rekomendacja Gazety Bankowej dla systemu MGA V3

37 Z i n t e g r o w a n y S y s t e m I n f o r m a t y c z n y M G A v 3 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: u l. P i a s k o w a To r u ń e - m a i l : i n f m g a. c o m. p l

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System, na który możesz liczyć. Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem

System, na który możesz liczyć. Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem 1 System, na który możesz liczyć Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem W Sage wiemy, że każda firma jest wyjątkowa. Dostarczamy rozwiązania informatyczne, które można łatwo dopasować do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Program do zarządzania i księgowości

ERP. Comarch ERP Optima. Program do zarządzania i księgowości ERP Comarch ERP Optima Program do zarządzania i księgowości HANDEL I USŁUGI FAKTURY Moduł Faktury gwarantuje łatwe wystawianie dokumentów handlowych takich jak faktury, paragony, korekty itp. Dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

BIZNES I SPRZĘT IT OPROGRAMOWANIE. Bezpieczeństwo danych. Laptop, tablet i smartfon. Inwentaryzacja licencji. benchmark magazyn #6 / 02 / 2014 Rynek

BIZNES I SPRZĘT IT OPROGRAMOWANIE. Bezpieczeństwo danych. Laptop, tablet i smartfon. Inwentaryzacja licencji. benchmark magazyn #6 / 02 / 2014 Rynek BIZNES benchmark magazyn #6 / 02 / 2014 Rynek Rynek programów ERP i CRM do zarządzania s. 24 Bezpieczeństwo danych w epoce BYOD s. 34 Laptop, tablet i smartfon dla pracownika s. 52 Inwentaryzacja licencji

Bardziej szczegółowo

program DO ZaRZĄDZaNIa I KSIĘGOWOŚcI DLa MałeJ I ŚReDNIeJ FIRMY, BIURa RacHUNKOWeGO ORaZ placówki MeDYcZNeJ

program DO ZaRZĄDZaNIa I KSIĘGOWOŚcI DLa MałeJ I ŚReDNIeJ FIRMY, BIURa RacHUNKOWeGO ORaZ placówki MeDYcZNeJ program DO ZaRZĄDZaNIa I KSIĘGOWOŚcI DLa MałeJ I ŚReDNIeJ FIRMY, BIURa RacHUNKOWeGO ORaZ placówki MeDYcZNeJ HaNDeL I USłUGI Dzięki bieżącej informacji skróciliśmy do minimum niezbędny do obsługi klienta

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Program do zarządzania i księgowości

ERP. Comarch ERP Optima. Program do zarządzania i księgowości ERP Comarch ERP Optima Program do zarządzania i księgowości HANDEL I USŁUGI FAKTURY Moduł Faktury gwarantuje łatwe wystawianie dokumentów handlowych takich jak faktury, paragony, korekty itp. Dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo