Audyt energetyczny budynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny budynku"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga Koszalin tel Audyt energetyczny budynku Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rodzaj robót: Termomodernizacja budynku kuchni szpitala w Gryficach Adres obiektu : ulica : Niechorska 27 kod, miejscowość Gryfice województwo: zachodniopomorskie Wykonawca audytu : imię, nazwisko: Mieczysław Drwięga Data: Podpis : tytuł zawodowy: mgr inŝ r. audytor energetyczny Aktualizacja: nr opracowania: B 706-4/

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku. 1. Dane identyfikacyjne budynku. 1.1 Rodzaj Budynek kuchni z łącznikiem. 1.2 Rok r. budynku. budowy. 1.3 Właściciel lub Samodzielny Publiczny Zespół 1.4 Adres zarządca (nazwa Zakładów Opieki Zdrowotnej budynku. Niechorska 27 lub imię i nazwisko Niechorska Gryfice adres) Gryfice powiat: gryficki Tel. 091/ woj. zachodniopomorskie 2. Nazwa i adres firmy wykonującej audyt: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult REGON : KOSZALIN ul. Modrzejewskiej tel tel/fax Imię i nazwisko audytora koordynującego wykonanie audytu, Podpis: posiadane kwalifikacje : Audytor licencjonowany Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr autoryzacji 0066 upr. bud. nr 15/98 mgr inŝ. Mieczysław Drwięga upr. energetyczne G2E-D/322/192/2002 w zakresie urz. sanit.,grzewczych i gazowych. PESEL : REGON : Współautorzy audytu : imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje : Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu Posiadane kwalifikacje audytu energetycznego (w tym ew. uprawnienia) 5. Miejscowość: Koszalin Data wykonania opracowania: listopad aktualizacja: luty Spis treści : 1. Strony tytułowe 2. Karta audytu energetycznego 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora / właściciela / budynku 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku 6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnch 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis optymalnego wariantu 9. Załączniki.

3 2. Karta audytu energetycznego*. 1. Dane ogólne. 1. Konstrukcja / technologia budynku Technologia mieszana. 2. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 3. Kubatura części ogrzewanej [m3] Powierzchnia netto budynku [m2] Powierzchnia mieszkalna [m2] 0 6. Powierzchnia uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] Liczba pomieszczeń uŝytkowych Liczba osób uŝytkujących budynek średnio Sposób przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Centralnie w kotłowni gazowej 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralnie, kotłownia gazowa. 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane. Stan przed Stan po [ W/(m2K)] termomodernizacją termomodernizacji 1 Ściany zewnętrzne osłonowe 1,20 0,24 2 Ściany zewnętrzne szczytowe 1,25 0,24 3 Bramy stalowe 5,00 1,90 4 Stropodach 0,75 0,22 5 Okna 1,9/2,6 1,9/1,5 6 Drzwi 3,00 1,90 7 Ściany przy gruncie 0,83 0,24 3. Sprawności składowe systemu grzewczego. 1 Sprawność wytwarzania 1,00 1,00 2 Sprawność przesyłania 0,90 0,95 3 Sprawność regulacji 0,919 0,950 4 Sprawność wykorzystania 0,94 0,93 5 Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 1,00 4. Charakterystyka sytemu wentylacji 1 Rodzaj wentylacji / naturalna, sztuczna/ naturalna/mech naturalna/mech 2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna i drzwi zewn. okna i drzwi zewn. 3 Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] Liczba wymian [1/h] Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kw] 108,5 46,9 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 49,0 31,4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 3. (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 1265,8 739,8 przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 4. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 1627,7 596,7 przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/rok] 1062,9 680,2 Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 6. standardowego i na przygotowanie cwu ( słuŝące do weryfikacji przyjętych brak danych - składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła ) [GJ/rok] Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 7. w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności 73,1 43,2 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/m3rok]

4 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 8. w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności 94,0 51,3 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/m3rok] Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 9. w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności 292,8 159,7 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/m2rok] 6. Opłaty jednostkowe z podatkiem VAT ( obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) 1. Opłata za 1 GJ na ogrzewanie** c.o. [zl/gj] 52,70 52,70 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie co na miesiąc*** [zł/mwm-c] 10983, ,05 3. Opłata za podgrzanie wody uŝytkowej** za 1 GJ lub 1 m3 [zł/gj] 52,70 52,70 4. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc*** [zł/mwm-c] 10983, ,05 5. Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. uŝytkowej Opłata abonamentowa / aktualnie nie występuje w taryfach / 7. Inne Nośnik ciepła zł/m3 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Planowana suma kredytu [zł] Miesięczna rata spłaty kredytu wraz z odsetkami [zł/mc] 6875 Oprocentowanie kredytu [%] 12,41 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 52,54 Okres kredytowania [lata] 10 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] * - dla budynku o mieszanej funkcji naleŝy podać dane oddzielnie dla kaŝdej części budynku ** - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii *** - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii Uwaga: Stawki opłat za energię cieplną obliczono zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY zał. 1 część 3 (Dz.U ) z uwzględnieniem cen za paliwo gazowe - według Taryfy PGNiG.

5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora Dokumentacja projektowa. Dokumentacja fotograficzna obiektu Stawki opłat za paliwo gazowe stosowane przez Dostawcę gazu ziemnego. Dokumentacja i podkłady z natury wykonane przez Wykonawcę. Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Wykonawcę Istniejąca fragmentaryczna dokumentacja projektowa 3.2. Inne dokumenty. Karta danych do audytu energetycznego Zestawienie opłat i faktur za paliwo gazowe za rok 2008 (karta audytu energetycznego, zestawienie kosztów ogrzewania) Osoby udzielające informacji. Danuta Kowalewska - Z-ca Dyr. ds. techn. Waldemar Winturski - Gł. Energetyk 3.4. Data wizji lokalnej. Wizja lokalna r. Wizja lokalna r. Wizja lokalna r Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi Inwestora ( zleceniodawcy). ograniczenie kosztów ogrzewania budynku wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej oraz fundusze UE i EOG szczególny zakres termomodernizacji wg Inwestora: - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku - wymiana okien i drzwi - modernizacja instalacji CO - modernizacja instalacji CWU 3.6. Zadeklarowany przez Inwestora maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji. wkład własny Inwestora nie powinien przekroczyć sumy zł Normy i akty prawne. PN-EN-ISO-6946 : 2002 r. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. PN-B : 1998r. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. PN-B : 2001 r. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych. PN-ISO-9836 : 1997r. Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

6 PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U ) Ustawa z dnia 19 grudnia 1998 r o o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz 1121). Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( DzU. nr 76/2001 poz. 808.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz w sprawie weryfikacji audytu energetycznego ( Dz.U. nr 12/2002 poz. 114 i 115 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 ). 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku Ogólne dane o budynku Budynek kuchni szpitala w Gryficach to 2 kondygnacyjny budynek kuchni z zapleczem kuchennym i pralnią, wykonany w technologii mieszanej. Fundamenty betonowe wylewane, ściany piwnic wykonane z cegły pełnej otynkowane od wewnątrz z warstwą hydroizolacji. Ściany osłonowe murowane z gazobetonu z wewnętrzną wykładziną z cegły dziurawki z obustronnym otynkowaniem. Ściany szczytowe prefabrykowane z betonu docieplone gazobetonem z obustronnym otynkowaniem. Budynki szpitalne są połączone łącznikami i stanowią jeden kompleks pod względem uŝytkowym i zapotrzebowania energii. Budynki sa podpiwniczone, stropy nad piwnicą typu DZ 3 lub DZ-4. Stropy nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną - z płyt dachowych kanałowych, kryty papą. Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 913,4 m2. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Aktualnie budynek znajduje się w gestii SPZZ Opieki Zdrowotnej w Gryficach Szkic budynku. W załączeniu znajduje się przekrój budynku oraz rzut kondygnacji Opis techniczny podstawowych elementów budynku. Budynek kuchni o 2 kondygnacjach nadziemnych, z łącznikiem, zbudowany w technologii mieszanej. Fundamenty są wykonane z betonu i Ŝelbetonu, ściany piwnic są wykonane z cegły pełnej gr. 51 cm wewnętrznie otynkowane, z warstwą hydroizolacji w gruncie. Ściany osłonowe murowane z gazobetonu 07 o grubości 24 cm oraz cegła kratówka gr. 6,5 cm od wewnątrz, z obustronnym otynkowaniem. Ściany szczytowe prefabrykowane z Ŝelbetonu o grubości 20 cm, docieplone gazobetonem 05 o gr. 12 cm z obustronnym otynkowaniem.

7 Posadzka na gruncie betonowa z pokryciem terakotą oraz wykładziną PCV. Konstrukcja dachu Ŝelbetowa, stropodach kryty 2 x papą na lepiku, ocieplenie warstwą styropianu o gr. 3 cm - w przypadku stropodachów bez pustki powietrznej. Część okien w pomieszczeniach kuchni i zaplecza jest drewnianych, podwójnie szklonych, o średnim stopniu zuŝycia. Wartość współczynnika przenikania okien drewnianych ocenia się na U = 2,6 W/ (m2.k). Wartość współczynnika przenikania dla nowych okien PCV ocenia się na 1,9 W/m2deg oraz o zmniejszonym współczynniku infiltracji. Drzwi zewnętrzne drewniane o wsp U = 3,0 W/m2deg, część drzwi zewnętrznych wymieniono na PCV o wsp. U=2,8 W/m2K. Istniejące równieŝ drzwi stalowe posiadają wsp. U = 6,0 W/m2deg. Szczegółowe dane na temat budowy poszczególnych przegród, ścian, stropów itp. są zamieszczone w części " Zestawienie przegród". Współczynniki przenikania U obliczono za pomocą programu OZC 3.0 autorstwa P. Wereszczyńskiego i zamieszczono w tabeli " Zestawienie przegród". 4.4 Charakterystyka energetyczna budynku. L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) qmoc = 108,5 KW 2 Zamówiona moc cieplna ( dla c.o.) qco = b.d kw Zamówiona moc cieplna ( dla c.w.u.) qcwu = b.d kw Zamówiona moc cieplna ( łącznie dla c.o. i c.w.u.) q = b.d kw 3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania QH 1265,8 GJ 4 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła E= QH / V 73,1 kwh/m3a 5 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzgl. sprawności systemu ogrzewania QS 1628 GJ 6 Taryfa opłat wg Taryfy dla Ciepła ( z VAT): Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył ) miesięcznie 10983,05 zł/mwm-c Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) wg licznika 52,70 zł/gj Opłata za nośnik zł/m3 0,00 zł 4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Ciepło dostarczane z kotłowni gazowej wolnostojącej. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym. 2 Parametry pracy instalacji 90/70 0C 3 Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworów podpionowych. Instalacja c.o. z przewodami w złym stanie technicznym 4 Rodzaje grzejników śeliwne typu: TA1, stalowe płytowe. 5 Osłonięcie grzejników Tak / częściowo/ 6 Zawory termostatyczne Tak /częściowo/. 7 Sprawności składowe systemu np. = 0,90 nw = 1,00 grzewczego nr = 0,92 8 Liczba dni ogrzewania w tygodniu - 7 wt= 1,00 Liczba godzin na dobę - 24 wd= 1,00 9 Modernizacja instalacji w latach Brak

8 4 6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji C.w.u. Przygotowywana centralnie w kotłowni gazowej. 2 Piony c.w.u. i ich izolacja Brak. 3 Opom.(wodomierze indywidualne) Brak 4 ZuŜycie ciepłej wody określone na podstawie wg pomiaru b.d m3/m-c b.d m3/rok 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji grawitacyjna / naturalna / i mechaniczna 2 Strumień powietrza wentylacyjnego m3 16 / 637 h m3/h 4 8. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku Kotłownia gazowa,wolnostojąca, parowa i wodna z kotłami typu EOG oraz KOG zasila w wodę gorącą i parę obiekty szpitala. W kotłowni zamontowano cztery kotły firmy SEFAKO, z palnikami gazowymi ślizgowymi. Czynnik grzewczy jest dosyłany do poszczególnych obiektów za pomocą zewnętrznej sieci ciepłowniczej i parowej do węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach. W węzłach cieplnych brak jest automatyki pogodowej, brak regulatora ciśnienia i przepływu. 5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Stolarka okienna i drzwiowa stara, jest w złym stanie technicznym, nieszczelna, o niskiej izolacyjności termicznej i akustycznej. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynników przenikania ciepła U określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej gdyŝ przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. 5.2 System grzewczy W budynku istnieje dwururowa, wodna, pompowa instalacja centralnego ogrzewania co. Instalacje c.o zasilane są w czynnik grzejny z kotłowni gazowej. Projektowe parametry pracy instalacji wynoszą 90/70 0 C. Instalacje wyposaŝone są w grzejniki Ŝeliwne Ŝeberkowe oraz stalowe płytowe w przewaŝającej części umieszczone pod parapetami, przy ścianach zewnętrznych. Odpowietrzenie instalacji wykonane jest zgodnie z PN-79/B za pomocą typowego zespołu odpowietrzającego. Instalacje wykonane są z rur stalowych czarnych wg PN-79/H łączonych za pomocą spawania. Regulację wstępną przeprowadzono poprzez regulację nastaw przy zaworach zamontowanych przy grzejnikach. Instalacja CO wymaga płukania i modernizacji. 5.3 System zaopatrzenia w c.w.u. Ciepła woda uŝytkowa jest przygotowywana centralnie w kotłowni gazowej i instalacja c.w.u. jest w dobrym stanie technicznym. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy zawiera poniŝsza tabela 5.4.

9 5.4 Ocena stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy Lp. Charakterystyka stanu istniejącego MoŜliwości i sposób poprawy Przegrody zewnętrzne : Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika U : Docieplenie przegród zewnętrznych, aby osiągnąć wartości współczynnika R zgodne z [W/m2K] rozp. MSWiA z dnia r.(Dz.U.132/97, poz.878) ściany zewnętrzne 1,20 oraz z Rozp. MSWiA z dnia r.(Dz.U.46/99, ściany zewnętrzne przy gruncie 1,25 Poz.459) ze zmianami z dnia r. (Dz.U. bramy stalowe 5,00 79/99, poz.900): stropodach 0,75 - dla ścian zewnętrznych R>lub = 4,0 co powoduje nadmierne straty ciepła. - dla stropodachu R >R>lub = 4,5 2 Okna: - dla stropu nad piwnicą R>lub = 2,0 - dla posadzki na gruncie R>lub = 2,0 Okna, drzwi wejściowe w średnim stanie technicznym PoŜądana wymiana okien i drzwi na nowoczesne, o niskim o średniej wartości współczynnika U : współczynniku U oraz regulowanej infiltracji. Uo= 1,9/2,6 [ W/(m2K)] Wymieniono 46 szt. okien,drzwi o pow. 155 Inwestor nie przewiduje naprawy istniejących okien, wariant m2 to jest 70 % ogółu okien/drzwi ten nie będzie rozpatrywany. 3 Wentylacja grawitacyjna: Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. W okresie zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza, co zwiększa zuŝycie na ogrzewanie. MoŜliwe obniŝenie zuŝycia ciepła przez wprowadzenie regulowanych nawiewników / wentylacji kontrolowanej/ w wymienianych lub naprawianych oknach. 4 Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i CT C.w.u. przygotowywana centralnie. Ciepło technologiczne dla potrzeb pralnic i suszarni. MoŜliwe zmniejszenie zuŝycia ciepła na CWU i CT poprzez: montaŝ zaworów termostatycznych na cyrkulacji montaŝ baterii termostatycznych i bezdotykowych wymianę perlatatorów na bateriach umywalkowych i natryskach niewymienianych modernizację parowego w budynku z montaŝem nowej armatury i automatyki 5 System grzewczy Instalacja c.o. tradycyjna, dwururowa z rozdziałem dolnym, w dobrym stanie. Zasilanie z własnej kotłowni gazowej za pomocą zewnętrznych sieci cieplnych i instalacji wewnętrznej c.o. MoŜliwe zmniejszenie zuŝycia ciepła poprzez: płukanie instalacji CO montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony hermetyzację instalacji CO regulację po termomodernizacji naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej odzysk ciepła z suszarni i wentylacji Uwaga:

10 6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Lp. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Zmniejszenie strat ciepła przez ściany zewnętrzne. Ocieplenie ścian - metoda lekka mokra ( styropian ) BSO. Ostatnie piętra budynków wysokich - wełna mineralna. Przewiduje się równieŝ ocieplenie ścian przy gruncie. 2. Zmniejszenie strat ciepła przez stropodach Ocieplenie stropodachu poprzez ułoŝenie warstwy styropianu lub wełny mineralnej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną. 3. Zmniejszenie strat ciepła przez posadzkę na gruncie. Nie przewiduje się prac w tym zakresie, ze względu na konieczność zachowania normatywnej wysokości pomieszczeń oraz wartość wsp. U zbliŝoną do wymaganej. 4. Zmniejszenie strat ciepła przez strop nad piwnicą. Nie dotyczy - piwnice ogrzewane. 5. Zmniejszenie strat ciepła na podgrzanie powietrza Wymiana okien drewnianych na okna PCV, oraz drzwi wentylacyjnego oraz na przenikanie przez okna. drewnianych na PCV, wykonanie nowoczesne, szczelne, o niskim wsp. U. 6. PodwyŜszenie sprawności instalacji c.o. Usprawnienie instalacji CO poprzez: płukanie instalacji CO montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony hermetyzację instalacji CO regulację po termomodernizacji naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej 7. PodwyŜszenie sprawności instalacji c.w.u i CT. Usprawnienie instalacji CWU i CT poprzez: Instalacja w dobrym stanie. montaŝ zaworów termostatycznych na cyrkulacji montaŝ baterii termostatycznych i bezdotykowych wymianę perlatatorów na bateriach umywalkowych i natryskach niewymienianych modernizację parowego w budynku z montaŝem nowej armatury i automatyki wykonanie instalacji odzysku ciepła z suszarni i wentylacji Uwagi :

11 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Lp. Grupa usprawnień Rodzaje usprawnień Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego: 1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 1.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie. 1.3 Ocieplenie stropodachu 1.4 Wymiana starych okien i drzwi na PCV 1.5 Uwagi :

12 7.2 Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, b) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, c) zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego kaŝde usprawnienie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: W stanie Po termo - Jednostki obecnym modernizacji temperatury obliczeniowe pomieszczeń: two - pomieszczenia przeznaczone na stały 20 b.z. o C pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych tzo I strefa -16 b.z. o C Sd 20 - dla przegród zewnętrznych Resko 3933,4 b.z. dzień*k*a Sdsp - dla stropu nad nie ogrzewaną piwnicą 3000,8 b.z dzień*k*a Oom,O1m 10983, ,05 zł/mc Ooz, O1z 52,70 52,70 zł/gj No,N1 0,00 b.z. zł/m 3

13 7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty Przegroda ciepła przez przenikanie Ściany zewnętrzne. Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A = 759,2 m2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Akoszt = 827,5 m2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bezspoinową z uŝyciem styropianu EPS o współczynniku przewodności l=0,040 W/mK. Rozpatruje się 2 warianty róŝniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R > lub = 4,0(m2*K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 4cm większej niŝ w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji mg= 0,13 0,17 termicznej; 2 Zwiększenie oporu cieplnego DR (m2*k)/w 3,25 4,25 3 Opór cieplny R (m2*k)/w 0,83 4,08 5,08 4 Qou, Q1u = 8,64*10-^5*Sd*A/R GJ/a 309,6 63,2 50,8 5 qou, q1u = 10-^6*A(two - tz0)/r MW 0,033 0,007 0,005 6 Roczna oszczędność kosztów DOru=(Qou-Q1u)Oz+12(qou-q1u)Om zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m Koszt realizacji usprawnienia Nu zł SPBT=Nu/DOru lata 14,8 15,0 10 Uo, U1 /średnio/ W/m2*K 1,20 0,24 0,20 Podstawa przyjętych wartości Nu Przyjęto średnie ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg ofert kilku firm. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczaniem powierzchni okien (Akoszt). Wybrany wariant: 1 Koszt zł = SPBT= 14,8 lat Simple Pay Back Terms = SPBT = prosty okres zwrotu nakładów

14 7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty Przegroda ciepła przez przenikanie Ściany zewnętrzne przy gruncie. Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A = 71,8 m2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Akoszt = 78,0 m2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bezspoinową z uŝyciem styropianu EPS o współczynniku przewodności l=0,040 W/mK. Rozpatruje się 2 warianty róŝniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R > lub = 4,0(m2*K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niŝ w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji mg= 0,12 0,16 termicznej; 2 Zwiększenie oporu cieplnego DR (m2*k)/w 3,00 4,00 3 Opór cieplny R (m2*k)/w 1,20 4,20 5,20 4 Qou, Q1u = 8,64*10-^5*Sd*A/R GJ/a 20,2 5,8 4,7 5 qou, q1u = 10-^6*A(two - tz0)/r MW 0,002 0,001 0,000 6 Roczna oszczędność kosztów DOru=(Qou-Q1u)Oz+12(qou-q1u)Om zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m Koszt realizacji usprawnienia Nu zł SPBT=Nu/DOru lata 37,0 37,5 10 Uo, U1 W/m2*K 0,83 0,24 0,19 Podstawa przyjętych wartości NU Przyjęto średnie ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg ofert kilku firm. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczaniem powierzchni okien (Akoszt). Uwaga: uwzględniono w kosztach robót wykonanie odpowiedniej hydroizolacji w gruncie. Wybrany wariant: 1 Koszt = zl SPBT= 37,0 lat

15 7.2.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji. Przedsięwzięcie: wymiana okien i drzwi zewnętrznych Dane: powierzchnia okien i drzwi Aok = 67,3 m2 Vnom = m3/h Cw = 1,10 Opis wariantów usprawnienia: Usprawnienie obejmuje wymianę drewnianych okien/drzwi istniejących na szczelne o lepszych współczynnikach U : U[W/m2K] - liczony wraz z ramą wariant 1 - okna z PCV standard U= 1,9 a< 0,8 wariant 2 - okna z PCV, U= 1,5 a < 0,3 z nawiewnikami higrostatycznymi Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Współczynnik przenikania okien U W/m2*K 2,6 1,90 1,5 2 Współczynniki korekcyjne dla wentylacji Cr - 1,10 1,00 0,80 Cm - 1,2 1,0 1,0 3 8,64 x 10^-5 Sd*Aok*U GJ/a 59,5 43,4 34,3 4 2,94x 10^-5 Cr*Cw*Vnom*Sd GJ/a 193,2 175,7 140,5 5 Qo, Q1 = (3) + (4) GJ/a 252,7 219,1 174, *Aok(two-tZ0)*U MW 0,0063 0,0046 0, ,4*10^-7*Cm*Cw Vnorm*(two-tZ0) MW 0,0223 0,0186 0, qo, q1 = (6) + (7) MW 0,0286 0,0232 0, DQrok + DQrw = zł/rok Koszt wymiany okien Nok zł Koszt modernizacji wentylacji Nw zł 8 000, SPBT = (Nok+ Nw)/( DQrok + DQrw) lata 21,1 14,4 Podstawa przyjętych wartości Nu Przyjęto średnie ceny jednostkowe wymiany okien w zł/m2 wg ofert kilku firm. Koszt modernizacji: m2/szt. Wariant 1: wymiana okien wg. opisu 67,3 x zł/m2 660 = zł z nawiewnikami ręcznymi 50 x zł/szt 160 = zł 8000 Razem wariant 1 = Wariant 2: wymiana okien wg. opisu 67,3 x zł/m2 840 = zł z nawiewnikami higrosterowanymi 50 x zł/szt 290 = zł Razem wariant 2= Wybrany wariant 2: wymiana okien i drzwi drewnianych zewnętrznych na PCV: Koszt wymiany okien/drzwi z obróbką: zł 71019,40 SPBT = 14,4 lat

16 7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty Przegroda ciepła przez przenikanie Stropodach bez pustki powietrznej. Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat dla usprawnienia A = 796,9 m2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Akoszt = 830,1 m2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się ocieplenie stropodachu przy pomocy ułoŝenia warstwy styropianu lub wełny mineralnej o normatywnym współczynniku przewodności l=0,040 W/mK. Rozpatruje się 2 warianty róŝniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R>lub = 4,5(m2*K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 4cm większej niŝ w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji mg= 0,13 0,17 termicznej; 2 Zwiększenie oporu cieplnego DR (m2*k)/w 3,25 4,25 3 Opór cieplny R (m2*k)/w 1,33 4,58 5,58 4 Qou, Q1u = 8,64*10-^5*Sd*A/R GJ/a 203,1 59,1 48,5 5 qou, q1u = 10-^6*A(two - tz0)/r MW 0,022 0,006 0,005 6 Roczna oszczędność kosztów DOru=(Qou-Q1u)Oz+12(qou-q1u)Om zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m Koszt realizacji usprawnienia Nu zł SPBT=Nu/DOru lata 16,3 16,5 10 Uo, U1 W/m2*K 0,75 0,22 0,18 Podstawa przyjętych wartości NU Przyjęto średnie ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg ofert kilku firm. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni do ocieplenia (Akoszt). Wybrany wariant: 1 Koszt = zl SPBT= 16,3 lat

17 7.2.3 Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomdernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej i CT. Dane: Qocw = 1062,9 GJ qocw = 0,049 MW Opis: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u. oraz ciepło technologiczne proponuje się przez: montaŝ zaworów termostatycznych na cyrkulacji CWU montaŝ baterii termostatycznych i bezdotykowych wymianę perlatatorów na bateriach umywalkowych i natryskach niewymienianych modernizację węzła parowego w budynku z montaŝem nowej armatury i automatyki regulacyjnej, izolacji termicznej Przewidywane zmniejszenie zuŝycia energii na potrzeby CWU i CT o co %, 36 w tej samej wielkości zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło i moc - w stosunku do obecnego stanu zaopatrzenia w energię dla ciepłej wody z kotłowni gazowej. Lp Nazwa Jedn. Stan Stan po istniejący modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie c.w.u., ct. GJ/a 1062,9 680,2 2 Zapotrzebowanie mocy MW 0,049 0,031 3 Koszt przygotowania c.w.u. i CT zł/a Oszczędność DOrcw zł/a Koszt modernizacji Ncw zł SPBT lata 11,9 Podstawa przyjętych wartości Ncw: wg opłat lokalnych firm instalacyjnych szt./ kpl zł Razem zł: MontaŜ zaworów termostatycznych CWU 1 x koszt z montaŝem ,00 Wymiana baterii, perlatorów 1 x koszt z montaŝem ,00 MontaŜ, wymiana, uzupełnienie izolacji ter - micznej rurociągów cwu, nowa armatura 1 x koszt z montaŝem ,00 Modernizacja węzła parowego z montaŝem nowej armatury i automatyki regulacyjnej 1 x koszt z montaŝem ,00 Ogółem: ,00 Uwaga: przyjęto wymianę baterii na termostatyczne tam gdzie jest to wymagane, w pozostałych bateriach i natryskach przewiduje się wymianę perlatorów na nowe. Razem koszty montaŝu wynoszą zł : ,00 SPBT = 11,9 lat

18 Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planowane SPBT koszty robót, zł lat Modernizacja instalacji ciepłej wody uŝytkowej i pary dla potrzeb CT ,00 11,9 2 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na nowe PCV ,40 14,4 3 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ,63 14,8 4 Ocieplenie stropodachu ,37 16,3 5 Ocieplenie ścian przy gruncie ,00 37,0 Razem wszystkie usprawnienia: ,41 Uwagi:

19 7.3.Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego. Dane : Qoco = 1265,8 GJ/a wto = 1,00 ho = 0,778 wdo = 1,00 Usprawnienie instalacji CO poprzez: płukanie instalacji CO montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony hermetyzację instalacji CO regulację po termomodernizacji naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej W tabeli poniŝej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych usprawnień. L.p. Rodzaj usprawnienia Zmiana wartości współczynników sprawności 1 Sprawność wytwarzania ciepła hw= 1,000 1,000 /bez zmian/ 2 Sprawność przesyłania ciepła hp= 0,900 0,950 /płukanie, wymiana izolacji termicznej/ 3 Współczynnik regulacji /opis w tabeli/ hco= 0,900 0,950 4 Sprawność regulacji systemu ogrzewania hr= 0,919 0,950 5 Sprawność wykorzystania ciepła he= 0,940 0,930 /usunięcie osłon - we własnym zakresie/ 6 Sprawność całkowita systemu h=hw*hp*hr*he = 0,778 0,839 7 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia wt = 1,000 1,000 /bez zmian/ 8 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - wd = 1,000 1,000 /bez zmian/ Ocena proponowanego przedsięwzięcia. l.p. Omówienie Jednostka Stan istn. Stan po modernizacji 1 Sprawność całkowita systemu grzew. h - 0,778 0,839 2 Uwzględnienie przerw tygodniowych wt - 1,00 1,00 3 Uwzględnienie przerw dobowych wd - 1,00 1,00 4 Oszczędność kosztów Orco zł/a Koszty obsługi systemu rozliczeń /brak/ zł/a 0,00 5 Koszt przedsięwzięcia Nco zł ,5 6 SPBT lata 3,5 Usprawnienie instalacji ogrzewania poprzez: Ilość Miara Cena zł Koszt zł płukanie instalacji CO 1 kpl montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony 1 kpl hermetyzację instalacji CO 1 kpl regulację po termomodernizacji 1 kpl naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej 1 kpl Razem : 24902,50 Przyjęto średnie ceny urządzeń, materiałów i robót wg. ofert kilku firm instalatorskich.

20 Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomdernizacyjnego prowadzącego do wykorzystania energii odprowadzanego powietrza ogrzanego - rekuperacja Dane: Qoco = 1265,8 GJ qoco = 0,109 MW Opis: Przewiduje się wykorzystanie ciepła odlotowego z suszarni w obrębie pralni oraz z wentylacji pomieszczeń, wraz z odzyskiem energii cieplnej z usuwanego powietrza - w centrali rekuperacyjnej z wymiennikiem krzyŝowym. W celu realizacji opisanego przedsięwzięcia naleŝy: - zakupić i zamontować centralę wentylacyjną np. typu GOLEM G 3 S - zamontować osprzęt, automatykę i sterowanie ww. urządzenia - doprowadzić przewody instalacji CO do nagrzewnicy - wykonać system kanałów nawiewno - wywiewnych - wykonać zasilanie w energię elektryczną - przeprowadzić regulację i uruchmienie centrali rekuperacyjnej Lp Nazwa Jedn. Stan Stan po istniejący modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby CO GJ/a 1265,8 981,1 2 Zapotrzebowanie mocy MW 0,109 0,092 3 Koszt energii cieplnej na potrzeby CO zł/a Koszt energii elektrycznej zł/a Oszczędność DOrcw zł/a Koszt modernizacji Ncw zł SPBT lata 7,9 Podstawa przyjętych wartości Ncw: wg opłat lokalnych firm instalacyjnych /koszt z montaŝem/: kpl. zł Razem zł: - centrala wentylacyjna z rekuperatorem 1 x koszt ,00 - sterowanie i automatyka 1 x koszt ,00 - instalacja CO, elektryczna, kanały wentylacyjne 1 x koszt ,00 - rozruch, regulacja 1 x koszt ,00 Ogółem: ,00 Razem koszty montaŝu wynoszą zł : ,00 SPBT = 7,9 lat

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek A Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork 2005 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po module CERTO Optymalizacja (v3)

Przewodnik po module CERTO Optymalizacja (v3) Z modułu CERTO Optymalizacja moŝna korzystać na potrzeby: audytu energetycznego wykonanego w programie Aterm (optymalizacja jest zasadniczym etapem tworzenia audytu energetycznego) audytu remontowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1 Załącznik nr 1.1 do SIWZ numer sprawy: WRO-WA.271.2/PN/2015 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo