BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado!"

Transkrypt

1 1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2005 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15,poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Założeń polityki społeczno - gospodarczej państwa na 2005 rok - Wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w 2005 roku - Stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 roku uchwalonych przez Radę Gminy - Informacji o wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej podanej przez Ministerstwo Finansów jako wielkości ostateczne - Informacji o wysokościach dotacji budżetowych na zadania zlecone W zakresie wydatków przede wszystkim uwzględniono: - obowiązkowe zadania gminy - inwestycje, w tym dofinansowywane z funduszy strukturalnych i innych środków Wysoka Rado! Uwzględniając powyższe założenia, plan dochodów gminy na 2005 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem planuje się w kwocie szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: zł I. Dochody własne gminy i dotacje na zadania własne Plan zł

2 2 z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów zł będą to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 2. Dział Leśnictwo zł Plan dochodów na 2005 rok Jest to planowana dotacja W.F.G.W i O.Ś na zadrzewiania na terenie gminy. 3. Dział 600 Transport Plan dochodów na 2005 rok zł Dochodami tego działu będą środki: 1. Środki funduszy strukturalnych ZPORR na budowę i remonty dróg zł w tym: - remont drogi Kiełczewice Górne zł - remont drogi w Pawłowie zł - budowa drogi Osmolice II zł - budowa drogi Polanówka zł 2. Środki budżetu państwa usuwanie klęsk żywiołowych, usuwanie osuwisk oraz FOGR zł w tym: - budowa drogi Dębina zł - budowa drogi Żabia Wola zł 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale planuje się w kwocie zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: - wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości ( w tym za grunty BS Strzyżewice) - wpływy z czynszu za najem lokali w budynkach komunalnych w Piotrowicach i przy szkołach 320 zł zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości: zł

3 3 a) Zespołu Pałacowo Parkowego w Osmolicach b) zbiornika wodnego + łąka w Piotrowicach c) budynku sklepu w Piotrowicach - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 100 zł 5. Dział Administracja publiczna Plan dochodów zł Dochodami tego działu będą: - wpływy z takich usług jak: sprzedaż znaków opłaty skarbowej, sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dochody z tytułu refakturowanych rozmów telefonicznych oświaty i kultury - wpływy z różnych dochodów tj. za koszty utrzymania UPT Strzyżewice itp zł zł 6. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów w zł zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( opłacany w formie karty podatkowej) zł II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan dochodów zł z tego: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny 550 zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł

4 4 - odsetki od nieterminowego regulowania należności zł III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: zł - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat podatków i opłat zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł - podatek od spadków i darowizn zł - wpływy z opłaty targowej zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zł III. Wpływy z opłaty skarbowej IV. Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł zł V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł wielkość tego podatku została podana przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje powyższe dochody. - podatek dochodowy od osób prawnych zł

5 5 Planując dochody w tym dziale uwzględniono podwyżki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W pozostałych podatkach założono lepszą realizację oraz skuteczniejsze ściąganie zaległości. 7. Dział Różne rozliczenia Plan na 2005 rok zł - subwencja ogólna zł w tym: 1. subwencja oświatowa zł 2. subwencja wyrównawcza zł Dochody te w budżecie gminy stanowią ważne źródło dochodów. Wielkości planowane przyjmowane są do planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów. 8. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2005 rok zł w tym: - wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu zł - środki PAOW na rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej zgodnie z podpisana umową zł - środki funduszy strukturalnych na modernizacje szkoły w Żabiej Woli na świetlicę zł 9. Dział 852 Opieka Społeczna Plan dochodów w tym dziale na 2005 roki planuje się w kwocie zł Jest to dotacja na zadania własne gminy realizowane z zakresu opieki społecznej z tego:

6 6 - zasiłki i pomoc w naturze zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł - dotacja na program - posiłek dla potrzebujących zł 10. Dział 853 Opieka społeczna zł - są to dochody z funduszy strukturalnych przeznaczonych na program Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia. 11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Plan na 2005 rok zł zł Wpływy w tym dziale planuje się z następujących źródeł: - wpływy za wywóz nieczystości na wysypisko śmieci zł - wpływy za wykonanie przyłączy zł - wpłaty ludności na budowę gazociągu Kiełczewice Maryjskie - Kiełczewice Górne Kiełczewice Pierwsze Borkowizna Dębszczyzna zł - dotacja WFOŚiGW na olimpiadę ekologiczną w szkołach zł - środki funduszy strukturalnych na niżej wymienione zadania zł a) modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach z ZPORR zł b) modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach zł 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan dochodów W dziale tym planuje się dotacje z funduszy strukturalnych na rozpoczęcie budowy świetlicy w Borkowiźnie zł 13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan dochodów W dziale tym planuje się dotacje z funduszy strukturalnych na modernizację boiska sportowego w Strzyżewicach zł

7 7 II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan dochodów zł 1. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów zł w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Plan dochodów w zł zł - jest to dotacja na zadania zlecone ( aktualizacja spisu wyborców) zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów na 2005 rok wynosi zł Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę z zakresu obrony cywilnej 4. Dział 852 Opieka społeczna Plan dochodów na 2005 rok zł Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej z tego: - na świadczenia rodzinne zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - zasiłki i pomoc w naturze zł

8 8 Wysoka Rado! Dochody w poszczególnych źródłach zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w 2004 roku oraz wielkości przyznanych dotacji jak również możliwości otrzymania dotacji z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne. W dochodach w podatkach lokalnych założono wyższy wskaźnik realizacji oraz skuteczniejszą egzekucję w stosunku do zalegających. Plan wydatków gminy Strzyżewice na 2005 rok Plan wydatków w gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2005 roku: - wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 3 % - składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 % - średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 3% Wydatki gminy na 2005 rok planuje się w kwocie zł W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania własne i zlecone 1. Zadania własne gminy - Plan wydatków zł z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie z tego: - partycypacja w kosztach modernizacji ujęcia wody w Prawiednikach realizowanego z gminą Głusk, zł zł

9 9 - składka 2% od wpływów podatkowych na Izby Rolnicze zł 2. Dział 020 Leśnictwo Planowana kwota wydatków na 2005 rok wynosi Kwota zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych zł 3. Dział Transport i Łączność Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie zł z tego na : - zadania inwestycyjne zł - zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg, mostów, odśnieżanie dróg, remonty przystanków zł - opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych pod budowę drogi w Pawłówku 400 zł - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze w miejscowości Strzyżewice w ramach pomocy udzielonej samorządowi województwa zł - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bystrzyca Stara w ramach udzielonej pomocy samorządowi powiatu zł - remonty mostów zł Inwestycje drogowe w 2005 roku planuje się wykonywać przy udziale środków funduszy strukturalnych, funduszy usuwania klęsk żywiołowych i innych, na które to zadania składane są wnioski o dofinansowanie. W dziale tym planuje się następujące zadania drogowe: ogółem środki własne - budowa drogi w Żabiej Woli zł zł - budowa drogi gminnej w Dębinie zł zł - budowa drogi w Osmolicach II 1594 mb zł zł - modernizacja drogi Kiełczewice Maryjskie zł zł - modernizacja drogi w Pawłowie zł zł - modernizacja drogi w Kiełczewicach Górnych zł zł - Budowa drogi w Polanówce zł zł

10 10 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2005 rok wynosi zł Środki te przeznaczone będą na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 5. Dział Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje zł zł 6. Dział Administracja publiczna - zadania własne Plan wydatków na 2005 rok wynosi i przedstawia się następująco: zł 1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady zł w tym: a) dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i stałych Komisji Rady zł b) delegacje służbowe 500 zł c)materiały biurowe dla Radnych i obsługa Rady, napoje chłodzące, kawa, herbata zł d) opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata czasopism zł 2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie zł Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2005 roku wynosi 25 etaty, w tym 1 etat sprzątaczki i 1 etat kierowcy. Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród i odprawy emerytalne oraz zakładane podwyżki 3% zł - zakładowy fundusz nagród za 2004 rok - trzynastka zł - składka na ZUS od wynagrodzeń zł

11 11 - składka na Fundusz Pracy zł - delegacje służbowe zł - brakujące wyposażenie biur zł - materiały biurowe, druki zł - organizacja obchodów 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego dla 48 par zł - paliwo do samochodu Lublin zł - środki czystości i bhp zł - tablice informacyjne, wizytówki dla pracowników zł -upominki rzeczowe dla rodziców których 3 lub więcej synów służy w wojsku zł - zakup bindownicy, urządzenia do mierzenia czasu pracy, maszyn do liczenia zł - zakup kawy, herbaty, środki czystości dla pracowników zł - zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism zł - zakup oprogramowania, licencje, programy antywirusowe zł - zakup sprzętu do USC 800 zł - zakup energii zł - badania lekarskie pracowników zł - kurs językowy pracowników zł - monitoring urządzeń zabezpieczających zł - obsługa prawna zł - odławianie psów, ogłoszenia w prasie, opłaty RTV, promocja gminy, Dz.Urz.Woj., Lubelskiego zł - przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zł - usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic i instalacji gazowej zł - remonty i przegląd samochodu zł - szkolenia pracowników zł - usługi informatyczne drobne remonty i przeglądy sprzętu zł - różne opłaty i składki zł ( ubezpieczenie mienia i składka na Związek Gmin) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków z tego: zł 1. Wydatki na rzecz środka specjalnego policji polegające na zakupie paliwa przez policję zł 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9-ciu jednostek OSP zł

12 12 Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia kierowców oraz pochodne wynagrodzeń zł - zakup umundurowania, armatury wodnej, środków łączności, zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp organizacja ćwiczeń zł - podróże służbowe zł - remonty i przeglądy sprzętu, remonty budynku, opłaty telefoniczne zł - energia elektryczna i ogrzewanie zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków OSP zł - zakup samochodów dla OSP zł 8. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków zł wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów zł - zakup materiałów zł - diety sołtysów zł - ubezpieczenia sołtysów zł 9. Dział Obsługa długu publicznego Plan zł Wydatki w tym dziale to: - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zł

13 Dział Różne rozliczenia zł Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11. Dział Oświata i wychowanie zł Wydatki na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki szkół podstawowych, klas O wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenia dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania nauczycieli oraz koszty GZEAS Planowana kwota wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych, niezbędne koszty usług. Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: 1. Szkoły podstawowe- rozdział Plan wydatków zł Zatrudnienie w szkołach podstawowych na dzień r. wyniesie 86,925 etatu w tym: nauczyciele 58,80 etatu; obsługa 28,125 etatu; sezonowo 10,25 etatów Plan wydatków szkół podstawowych na 2005 rok zł w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki inwestycyjne zł Wydatki bieżące to: - płace nauczycieli, obsługi i administracji uwzględniając godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród zł i zakładane 3% podwyżki - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składki ZUS zł - wydatki rzeczowe takie jak: energia, gaz, zakup węgla, zakup środków czystości, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe zł - rezerwa na nieprzewidziene wydatki zł

14 14 Wydatki inwestycyjne to: - modernizacja starej szkoły w Żabiej Woli na świetlicę zł 2. Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach, rozdział Plan wydatków w tym: - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 3% podwyżki zł zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe i FŚS zł - wydatki remontowe Przedszkola w Piotrowicach zł 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Plan wydatków zł w tym: - wynagrodzenia osobowe uwzględniające 3% podwyżki zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu zł 4. Gimnazjum - rozdział Plan wydatków zł z tego: - bieżące zł - inwestycyjne zł Zatrudnienie w gimnazjum średnioroczne wyniesie 22,80 etatu, z tego 19,55 etatu nauczycieli i 3,25 etatu obsługi, w tym 1 etat opiekuna w autobusie Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł

15 15 - pozostałe wydatki rzeczowe oraz socjalne pracowników oświaty, w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS Wydatki inwestycyjne to: - zapłata zobowiązania za rozbudowę gimnazjum wykonaną w 2004 roku, na które to środki będą przekazane przez Marszałka zgodnie z zawartą umową w wysokości zł zł - Dowożenie dzieci do szkół - rozdział Plan wydatków zł Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych upoważnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zł 12. Dział Ochrona zdrowia Plan wydatków - Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowy zakres wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł zł - Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup aparatu USG i analizatora biochemicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu zł 13. Dział Opieka Społeczna zadania własne Plan wydatków zł Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej.

16 16 1. Zasiłki i pomoc w naturze zł w tym: - zapłata kosztów pogrzebu 2 osób zł - zasiłki okresowe ( nowe zadanie własne gminy wynikające z nowej ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku) przewidywana jest wypłata zasiłków dla 30 osób zł Środki na ten cel to dotacja Wojewody zł i środki własne gminy zł - wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób zł - celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób zł 2. Dodatki mieszkaniowe zł Planuje się wypłaty dodatków dla 10 osób 3. Koszty utrzymania OPS zł z tego: - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS zł 4. Pozostała działalność dożywianie w szkołach zł 14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków Jest to zadanie z tzw. projektów miękkich sfinansowanych w całości ze środków strukturalnych. Okres realizacji obejmuje 2 lata. W roku 2005 środki przeznaczono na realizację programu Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia środki w wysokości zł zł 15. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków Zadanie finansowe z tego działu obejmuje wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej Plan wydatków tej działalności przedstawia się następująco: zł

17 17 1. Świetlica Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej Plan wydatków zł Zatrudnienie w świetlicy szkolnej w Bystrzycy Starej to 1 etat nauczyciela. Plan wydatków świetlicy przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składka ZUS zł - wydatki rzeczowe i inne wydatki socjalne pracownika, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy i ZFŚS zł 16. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zadania własne -Plan wydatków zł Środki te planuje się na następujące wydatki : Wydatki bieżące Wydatki majątkowe zł zł I. Wydatki bieżące to: 1. Oczyszczanie miast i wsi - plan zł tj. koszty wywozu nieczystości z kontenerów na wysypisko śmieci w Iżycach zł 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych zł wojewódzkich i powiatowych. Środki te przeznaczone są na zapłatę energii i konserwację oświetlenia przy drogach na terenie całej gminy gdyż od 1 stycznia 2004 roku zadanie to jest całkowicie zadaniem gminy, z tego: - koszty konserwacji oświetlenia zł

18 18 - energia zł - zakup lamp zł 3. Przedłużenie znaku Gmina Przyjazna Środowisku zł 4. Udział w konkursie ekologicznym Promotor Ekologii zł 5. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin w Kraśniku zł 6. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zł 7. Dofinansowanie badań przy wysypisku śmieci zł 8. Naprawa kontenerów zł 9. Opłata na FOŚ za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł 10. Prace porządkowe na terenie parku w Piotrowicach zł 11. Utrzymanie placu gminnego zł 12. Olimpiada ekologiczna zł II. Wydatki inwestycyjne to: 1. Budowa gazociągu Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kol. Kiełczewice Dolne i Borkowizna zł 2. Modernizacja kotłowni w szkole w Kiełczewicach Górnych zł 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach zł w tym środki własne zł 4. Docieplenie budynku U.G zł 5. Zakup pojemników na śmieci zł 6. Modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach zł w tym środki własne zł 7. Udział gminy na rzecz Związku Komunalnego w Kraśniku zł 17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków zł Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach oraz kapeli i chórów. Plan wydatków na 2005 rok dla tych zadań przedstawia się następująco :

19 19 1. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 4 osób tj. 3,5 etatu oraz 2 osoby na umowę o dzieło (instruktor ds. muzyki i instruktor ds. orkiestry dętej). Działalność Centrum Kultury i Promocji finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy Oraz dochodów własnych, które w 2005 roku planowane są w kwocie zł z wpływów od sponsorów Łączne dochody Centrum Kultury i Promocji planowane w 2005 roku wynoszą w tym : zł zł - pozostałość środków z 2004 roku 100 zł - dotacja Urzędu Gminy zł - dochody własne zł Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco: zł - wynagrodzenia pracowników zł - składki ZUS zł - podróże służbowe zł - pozostałe wydatki osobowe ( dodatki wiejskie) zł - zakup materiałów plastycznych, biurowych, fotograficznych, opłaty pocztowe, koszty gazety " Kompres", opłaty internetowe, instruktor orkiestry dętej, utrzymanie budynku, gaz, energia zł - organizacja imprez kulturalnych zł - odpisy na ZFŚS zł Stan środków na koniec roku 100 zł 2. Dotacja dla bibliotek plan zł W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach. W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy.

20 20 Kalkulacja kosztów na 2005 rok przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników zł - składki ZUS zł - opłaty czynszu za lokal zł - podróże służbowe zł - energia zł - prowizja bankowa 600 zł - FŚS zł - szkolenia pracowników i odzież ochronna, konkursy czytelnicze, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, potrzebne wyposażenie zł - zakup księgozbiorów zł 3. Chóry i kapele zł 4. Wydatki inwestycyjne zł - rozpoczęcie budowy świetlicy w Borkowiźnie przy wsparciu środkami pomocowymi 18. Dział Kultura fizyczna i sport Plan wydatków Na kulturę fizyczną i sport planuje się kwotę z tego: - dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego POM - ISKRA w Piotrowicach zł zł zł - Gminna Rada Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zł - Wydatki inwestycyjne zł

21 21 Środki te przeznaczone są na rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego w Strzyżewicach. Warunkiem realizacji tego zadania jest uzyskanie środków z funduszy wspomagających te zadania II. Zadania Zlecone Plan wydatków zadań zleconych na 2005 rok wynosi zł 1. Dział Administracja publiczna - plan zł Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony, udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł Plan wydatków zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa zł Obrona cywilna Plan wydatków na 2005 rok wynosi zł z tego: - wydatki bieżące 200 zł - zakupy inwestycyjne zł 4. Dział 852 Opieka społeczna plan zł Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują: - świadczenia rodzinne zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł dla podopiecznych OPS pobierających stałe świadczenie z pomocy społecznej

22 22 - zasiłki i pomoc w naturze zł dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności Wysoka Rado! Budżet gminy na 2005 rok zamknął się niedoborem w kwocie zł. Ponadto do spłaty w 2005 roku przypadają raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. Powstały niedobór i spłata kredytu zostaną pokryte : - spłata kredytu dokonana będzie z dochodów gminy, Niedobór planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW na takie zadania jak: budowa gazociągu, modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach oraz kredytu preferencyjnego na zadania drogowe w przypadku otrzymania dofinansowania na te zadania ze środków ZPORR, bowiem tylko pod tym warunkiem planuje się realizację tych zadań. W przypadku nie dofinansowania któregoś z zadań będzie dokonana zmiana budżetu i zadanie to nie będzie realizowane w 2005 roku. Wysoka Rado! Budżet gminy jest projektem bardzo ambitnym. W wydatkach zostały zaplanowane wszystkie wydatki wynikające z zadań obowiązkowych gminy jak również zadania inwestycyjne poprawiające infrastrukturę, a tym samym zmieniające warunki życia mieszkańców naszej gminy. Większość zadań inwestycyjnych planuje się wykonywać przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Na zadania te składane są stosowne wnioski o ich dofinansowanie. W projekcie budżetu gminy zadania inwestycyjne stanowią 47,64% budżetu. Realizacja ich uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania środków z tych funduszy. Dlatego też powstały deficyt budżetowy, a tym samym konieczność zaciągnięcia kredytów może ulec znaczącej zmianie. W budżecie ujęto wszystkie możliwe zadania inwestycyjne, które mogą być wspierane funduszami strukturalnymi, mając jednak na uwadze to, że nie wszystkie zostaną dofinansowane, a tym samym nie będą realizowane.

23 23 Wysoka Rado! Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych wyniesie zł, w tym: 1. Pożyczka na modernizację kotłowni węglowej na gazową w UG Strzyżewice zł 2. Pożyczka na modernizację ujęcia wody w Pszczelej Woli zł 3. Kredyt na budowę drogi Kol. Kiełczewice Dolne - Obroki współfinansowanej ze środków SAPARD Kredyt na budowę wodociągu Osmolice II etap współfinansowana ze środków SAPARD Kredyt na budowę drogi Dębszczyzna Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Pierwsze współfinansowana ze środków PHARE zł 4. Pożyczka na budowę gazociągu Strzyżewice- Kiełczewice Dolne- Kiełczewice Górne oraz Dębina i Franciszków zł 5. Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł W 2005 roku do spłaty przypada kwota zł. Ponadto zgodnie z zawartą umową pożyczki w WFOŚiGW po spłaceniu 70% pożyczek na modernizację ujęcia wody w Pszczelej Woli i kotłowni w UG Strzyżewice w 2005 roku będzie umorzona pożyczka w kwocie zł. Wysoka Rado! Oprócz wydatków budżetowych gmina realizuje zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek do realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu. Plan na 2005 rok dla tych zadań przedstawia się następująco: 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24 24 Przychody planuje się osiągnąć z następujących źródeł: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska zł - stan środków na początek roku 10 zł Razem zł Wydatki zł Wydatki planuje się na następujące zadania: - likwidacja dzikich wysypisk zł - dofinansowanie zadań ochrony środowiska na wsi zł - konkurs na najczystsze obejścia zł Stan środków na koniec roku 10 zł 2. Rachunki dochodów własnych jednostek Gospodarka finansowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu realizowana jest przy pomocy rachunków dochodów własnych jednostek Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco: Dochody zł w tym: - odpłatność rodziców za dożywianie oraz dotacja OPS i inne zł - stan na początek roku zł - odsetki 50 zł Wydatki w tym: zł - zakup środków żywności zł - prowizje bankowe 1.900zł - zakup wyposażenia, środków czystości i gazu zł Stan na koniec roku zł

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo