BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado!"

Transkrypt

1 1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2005 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15,poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Założeń polityki społeczno - gospodarczej państwa na 2005 rok - Wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w 2005 roku - Stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 roku uchwalonych przez Radę Gminy - Informacji o wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej podanej przez Ministerstwo Finansów jako wielkości ostateczne - Informacji o wysokościach dotacji budżetowych na zadania zlecone W zakresie wydatków przede wszystkim uwzględniono: - obowiązkowe zadania gminy - inwestycje, w tym dofinansowywane z funduszy strukturalnych i innych środków Wysoka Rado! Uwzględniając powyższe założenia, plan dochodów gminy na 2005 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem planuje się w kwocie szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: zł I. Dochody własne gminy i dotacje na zadania własne Plan zł

2 2 z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów zł będą to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 2. Dział Leśnictwo zł Plan dochodów na 2005 rok Jest to planowana dotacja W.F.G.W i O.Ś na zadrzewiania na terenie gminy. 3. Dział 600 Transport Plan dochodów na 2005 rok zł Dochodami tego działu będą środki: 1. Środki funduszy strukturalnych ZPORR na budowę i remonty dróg zł w tym: - remont drogi Kiełczewice Górne zł - remont drogi w Pawłowie zł - budowa drogi Osmolice II zł - budowa drogi Polanówka zł 2. Środki budżetu państwa usuwanie klęsk żywiołowych, usuwanie osuwisk oraz FOGR zł w tym: - budowa drogi Dębina zł - budowa drogi Żabia Wola zł 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale planuje się w kwocie zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: - wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości ( w tym za grunty BS Strzyżewice) - wpływy z czynszu za najem lokali w budynkach komunalnych w Piotrowicach i przy szkołach 320 zł zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości: zł

3 3 a) Zespołu Pałacowo Parkowego w Osmolicach b) zbiornika wodnego + łąka w Piotrowicach c) budynku sklepu w Piotrowicach - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 100 zł 5. Dział Administracja publiczna Plan dochodów zł Dochodami tego działu będą: - wpływy z takich usług jak: sprzedaż znaków opłaty skarbowej, sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dochody z tytułu refakturowanych rozmów telefonicznych oświaty i kultury - wpływy z różnych dochodów tj. za koszty utrzymania UPT Strzyżewice itp zł zł 6. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów w zł zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( opłacany w formie karty podatkowej) zł II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan dochodów zł z tego: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny 550 zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł

4 4 - odsetki od nieterminowego regulowania należności zł III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: zł - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat podatków i opłat zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł - podatek od spadków i darowizn zł - wpływy z opłaty targowej zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zł III. Wpływy z opłaty skarbowej IV. Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł zł V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł wielkość tego podatku została podana przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje powyższe dochody. - podatek dochodowy od osób prawnych zł

5 5 Planując dochody w tym dziale uwzględniono podwyżki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W pozostałych podatkach założono lepszą realizację oraz skuteczniejsze ściąganie zaległości. 7. Dział Różne rozliczenia Plan na 2005 rok zł - subwencja ogólna zł w tym: 1. subwencja oświatowa zł 2. subwencja wyrównawcza zł Dochody te w budżecie gminy stanowią ważne źródło dochodów. Wielkości planowane przyjmowane są do planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów. 8. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2005 rok zł w tym: - wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu zł - środki PAOW na rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej zgodnie z podpisana umową zł - środki funduszy strukturalnych na modernizacje szkoły w Żabiej Woli na świetlicę zł 9. Dział 852 Opieka Społeczna Plan dochodów w tym dziale na 2005 roki planuje się w kwocie zł Jest to dotacja na zadania własne gminy realizowane z zakresu opieki społecznej z tego:

6 6 - zasiłki i pomoc w naturze zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł - dotacja na program - posiłek dla potrzebujących zł 10. Dział 853 Opieka społeczna zł - są to dochody z funduszy strukturalnych przeznaczonych na program Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia. 11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Plan na 2005 rok zł zł Wpływy w tym dziale planuje się z następujących źródeł: - wpływy za wywóz nieczystości na wysypisko śmieci zł - wpływy za wykonanie przyłączy zł - wpłaty ludności na budowę gazociągu Kiełczewice Maryjskie - Kiełczewice Górne Kiełczewice Pierwsze Borkowizna Dębszczyzna zł - dotacja WFOŚiGW na olimpiadę ekologiczną w szkołach zł - środki funduszy strukturalnych na niżej wymienione zadania zł a) modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach z ZPORR zł b) modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach zł 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan dochodów W dziale tym planuje się dotacje z funduszy strukturalnych na rozpoczęcie budowy świetlicy w Borkowiźnie zł 13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan dochodów W dziale tym planuje się dotacje z funduszy strukturalnych na modernizację boiska sportowego w Strzyżewicach zł

7 7 II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan dochodów zł 1. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów zł w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Plan dochodów w zł zł - jest to dotacja na zadania zlecone ( aktualizacja spisu wyborców) zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów na 2005 rok wynosi zł Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę z zakresu obrony cywilnej 4. Dział 852 Opieka społeczna Plan dochodów na 2005 rok zł Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej z tego: - na świadczenia rodzinne zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - zasiłki i pomoc w naturze zł

8 8 Wysoka Rado! Dochody w poszczególnych źródłach zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w 2004 roku oraz wielkości przyznanych dotacji jak również możliwości otrzymania dotacji z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne. W dochodach w podatkach lokalnych założono wyższy wskaźnik realizacji oraz skuteczniejszą egzekucję w stosunku do zalegających. Plan wydatków gminy Strzyżewice na 2005 rok Plan wydatków w gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2005 roku: - wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 3 % - składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 % - średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 3% Wydatki gminy na 2005 rok planuje się w kwocie zł W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania własne i zlecone 1. Zadania własne gminy - Plan wydatków zł z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie z tego: - partycypacja w kosztach modernizacji ujęcia wody w Prawiednikach realizowanego z gminą Głusk, zł zł

9 9 - składka 2% od wpływów podatkowych na Izby Rolnicze zł 2. Dział 020 Leśnictwo Planowana kwota wydatków na 2005 rok wynosi Kwota zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych zł 3. Dział Transport i Łączność Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie zł z tego na : - zadania inwestycyjne zł - zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg, mostów, odśnieżanie dróg, remonty przystanków zł - opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych pod budowę drogi w Pawłówku 400 zł - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze w miejscowości Strzyżewice w ramach pomocy udzielonej samorządowi województwa zł - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bystrzyca Stara w ramach udzielonej pomocy samorządowi powiatu zł - remonty mostów zł Inwestycje drogowe w 2005 roku planuje się wykonywać przy udziale środków funduszy strukturalnych, funduszy usuwania klęsk żywiołowych i innych, na które to zadania składane są wnioski o dofinansowanie. W dziale tym planuje się następujące zadania drogowe: ogółem środki własne - budowa drogi w Żabiej Woli zł zł - budowa drogi gminnej w Dębinie zł zł - budowa drogi w Osmolicach II 1594 mb zł zł - modernizacja drogi Kiełczewice Maryjskie zł zł - modernizacja drogi w Pawłowie zł zł - modernizacja drogi w Kiełczewicach Górnych zł zł - Budowa drogi w Polanówce zł zł

10 10 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2005 rok wynosi zł Środki te przeznaczone będą na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 5. Dział Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje zł zł 6. Dział Administracja publiczna - zadania własne Plan wydatków na 2005 rok wynosi i przedstawia się następująco: zł 1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady zł w tym: a) dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i stałych Komisji Rady zł b) delegacje służbowe 500 zł c)materiały biurowe dla Radnych i obsługa Rady, napoje chłodzące, kawa, herbata zł d) opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata czasopism zł 2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie zł Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2005 roku wynosi 25 etaty, w tym 1 etat sprzątaczki i 1 etat kierowcy. Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród i odprawy emerytalne oraz zakładane podwyżki 3% zł - zakładowy fundusz nagród za 2004 rok - trzynastka zł - składka na ZUS od wynagrodzeń zł

11 11 - składka na Fundusz Pracy zł - delegacje służbowe zł - brakujące wyposażenie biur zł - materiały biurowe, druki zł - organizacja obchodów 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego dla 48 par zł - paliwo do samochodu Lublin zł - środki czystości i bhp zł - tablice informacyjne, wizytówki dla pracowników zł -upominki rzeczowe dla rodziców których 3 lub więcej synów służy w wojsku zł - zakup bindownicy, urządzenia do mierzenia czasu pracy, maszyn do liczenia zł - zakup kawy, herbaty, środki czystości dla pracowników zł - zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism zł - zakup oprogramowania, licencje, programy antywirusowe zł - zakup sprzętu do USC 800 zł - zakup energii zł - badania lekarskie pracowników zł - kurs językowy pracowników zł - monitoring urządzeń zabezpieczających zł - obsługa prawna zł - odławianie psów, ogłoszenia w prasie, opłaty RTV, promocja gminy, Dz.Urz.Woj., Lubelskiego zł - przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zł - usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic i instalacji gazowej zł - remonty i przegląd samochodu zł - szkolenia pracowników zł - usługi informatyczne drobne remonty i przeglądy sprzętu zł - różne opłaty i składki zł ( ubezpieczenie mienia i składka na Związek Gmin) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków z tego: zł 1. Wydatki na rzecz środka specjalnego policji polegające na zakupie paliwa przez policję zł 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9-ciu jednostek OSP zł

12 12 Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia kierowców oraz pochodne wynagrodzeń zł - zakup umundurowania, armatury wodnej, środków łączności, zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp organizacja ćwiczeń zł - podróże służbowe zł - remonty i przeglądy sprzętu, remonty budynku, opłaty telefoniczne zł - energia elektryczna i ogrzewanie zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków OSP zł - zakup samochodów dla OSP zł 8. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków zł wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów zł - zakup materiałów zł - diety sołtysów zł - ubezpieczenia sołtysów zł 9. Dział Obsługa długu publicznego Plan zł Wydatki w tym dziale to: - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zł

13 Dział Różne rozliczenia zł Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11. Dział Oświata i wychowanie zł Wydatki na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki szkół podstawowych, klas O wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenia dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania nauczycieli oraz koszty GZEAS Planowana kwota wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych, niezbędne koszty usług. Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: 1. Szkoły podstawowe- rozdział Plan wydatków zł Zatrudnienie w szkołach podstawowych na dzień r. wyniesie 86,925 etatu w tym: nauczyciele 58,80 etatu; obsługa 28,125 etatu; sezonowo 10,25 etatów Plan wydatków szkół podstawowych na 2005 rok zł w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki inwestycyjne zł Wydatki bieżące to: - płace nauczycieli, obsługi i administracji uwzględniając godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród zł i zakładane 3% podwyżki - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składki ZUS zł - wydatki rzeczowe takie jak: energia, gaz, zakup węgla, zakup środków czystości, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe zł - rezerwa na nieprzewidziene wydatki zł

14 14 Wydatki inwestycyjne to: - modernizacja starej szkoły w Żabiej Woli na świetlicę zł 2. Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach, rozdział Plan wydatków w tym: - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 3% podwyżki zł zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe i FŚS zł - wydatki remontowe Przedszkola w Piotrowicach zł 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Plan wydatków zł w tym: - wynagrodzenia osobowe uwzględniające 3% podwyżki zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu zł 4. Gimnazjum - rozdział Plan wydatków zł z tego: - bieżące zł - inwestycyjne zł Zatrudnienie w gimnazjum średnioroczne wyniesie 22,80 etatu, z tego 19,55 etatu nauczycieli i 3,25 etatu obsługi, w tym 1 etat opiekuna w autobusie Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł

15 15 - pozostałe wydatki rzeczowe oraz socjalne pracowników oświaty, w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS Wydatki inwestycyjne to: - zapłata zobowiązania za rozbudowę gimnazjum wykonaną w 2004 roku, na które to środki będą przekazane przez Marszałka zgodnie z zawartą umową w wysokości zł zł - Dowożenie dzieci do szkół - rozdział Plan wydatków zł Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych upoważnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zł 12. Dział Ochrona zdrowia Plan wydatków - Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowy zakres wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł zł - Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup aparatu USG i analizatora biochemicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu zł 13. Dział Opieka Społeczna zadania własne Plan wydatków zł Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej.

16 16 1. Zasiłki i pomoc w naturze zł w tym: - zapłata kosztów pogrzebu 2 osób zł - zasiłki okresowe ( nowe zadanie własne gminy wynikające z nowej ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku) przewidywana jest wypłata zasiłków dla 30 osób zł Środki na ten cel to dotacja Wojewody zł i środki własne gminy zł - wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób zł - celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób zł 2. Dodatki mieszkaniowe zł Planuje się wypłaty dodatków dla 10 osób 3. Koszty utrzymania OPS zł z tego: - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS zł 4. Pozostała działalność dożywianie w szkołach zł 14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków Jest to zadanie z tzw. projektów miękkich sfinansowanych w całości ze środków strukturalnych. Okres realizacji obejmuje 2 lata. W roku 2005 środki przeznaczono na realizację programu Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia środki w wysokości zł zł 15. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków Zadanie finansowe z tego działu obejmuje wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej Plan wydatków tej działalności przedstawia się następująco: zł

17 17 1. Świetlica Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej Plan wydatków zł Zatrudnienie w świetlicy szkolnej w Bystrzycy Starej to 1 etat nauczyciela. Plan wydatków świetlicy przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składka ZUS zł - wydatki rzeczowe i inne wydatki socjalne pracownika, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy i ZFŚS zł 16. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zadania własne -Plan wydatków zł Środki te planuje się na następujące wydatki : Wydatki bieżące Wydatki majątkowe zł zł I. Wydatki bieżące to: 1. Oczyszczanie miast i wsi - plan zł tj. koszty wywozu nieczystości z kontenerów na wysypisko śmieci w Iżycach zł 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych zł wojewódzkich i powiatowych. Środki te przeznaczone są na zapłatę energii i konserwację oświetlenia przy drogach na terenie całej gminy gdyż od 1 stycznia 2004 roku zadanie to jest całkowicie zadaniem gminy, z tego: - koszty konserwacji oświetlenia zł

18 18 - energia zł - zakup lamp zł 3. Przedłużenie znaku Gmina Przyjazna Środowisku zł 4. Udział w konkursie ekologicznym Promotor Ekologii zł 5. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin w Kraśniku zł 6. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zł 7. Dofinansowanie badań przy wysypisku śmieci zł 8. Naprawa kontenerów zł 9. Opłata na FOŚ za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł 10. Prace porządkowe na terenie parku w Piotrowicach zł 11. Utrzymanie placu gminnego zł 12. Olimpiada ekologiczna zł II. Wydatki inwestycyjne to: 1. Budowa gazociągu Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kol. Kiełczewice Dolne i Borkowizna zł 2. Modernizacja kotłowni w szkole w Kiełczewicach Górnych zł 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach zł w tym środki własne zł 4. Docieplenie budynku U.G zł 5. Zakup pojemników na śmieci zł 6. Modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach zł w tym środki własne zł 7. Udział gminy na rzecz Związku Komunalnego w Kraśniku zł 17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków zł Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach oraz kapeli i chórów. Plan wydatków na 2005 rok dla tych zadań przedstawia się następująco :

19 19 1. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 4 osób tj. 3,5 etatu oraz 2 osoby na umowę o dzieło (instruktor ds. muzyki i instruktor ds. orkiestry dętej). Działalność Centrum Kultury i Promocji finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy Oraz dochodów własnych, które w 2005 roku planowane są w kwocie zł z wpływów od sponsorów Łączne dochody Centrum Kultury i Promocji planowane w 2005 roku wynoszą w tym : zł zł - pozostałość środków z 2004 roku 100 zł - dotacja Urzędu Gminy zł - dochody własne zł Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco: zł - wynagrodzenia pracowników zł - składki ZUS zł - podróże służbowe zł - pozostałe wydatki osobowe ( dodatki wiejskie) zł - zakup materiałów plastycznych, biurowych, fotograficznych, opłaty pocztowe, koszty gazety " Kompres", opłaty internetowe, instruktor orkiestry dętej, utrzymanie budynku, gaz, energia zł - organizacja imprez kulturalnych zł - odpisy na ZFŚS zł Stan środków na koniec roku 100 zł 2. Dotacja dla bibliotek plan zł W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach. W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy.

20 20 Kalkulacja kosztów na 2005 rok przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników zł - składki ZUS zł - opłaty czynszu za lokal zł - podróże służbowe zł - energia zł - prowizja bankowa 600 zł - FŚS zł - szkolenia pracowników i odzież ochronna, konkursy czytelnicze, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, potrzebne wyposażenie zł - zakup księgozbiorów zł 3. Chóry i kapele zł 4. Wydatki inwestycyjne zł - rozpoczęcie budowy świetlicy w Borkowiźnie przy wsparciu środkami pomocowymi 18. Dział Kultura fizyczna i sport Plan wydatków Na kulturę fizyczną i sport planuje się kwotę z tego: - dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego POM - ISKRA w Piotrowicach zł zł zł - Gminna Rada Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zł - Wydatki inwestycyjne zł

21 21 Środki te przeznaczone są na rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego w Strzyżewicach. Warunkiem realizacji tego zadania jest uzyskanie środków z funduszy wspomagających te zadania II. Zadania Zlecone Plan wydatków zadań zleconych na 2005 rok wynosi zł 1. Dział Administracja publiczna - plan zł Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony, udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł Plan wydatków zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa zł Obrona cywilna Plan wydatków na 2005 rok wynosi zł z tego: - wydatki bieżące 200 zł - zakupy inwestycyjne zł 4. Dział 852 Opieka społeczna plan zł Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują: - świadczenia rodzinne zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł dla podopiecznych OPS pobierających stałe świadczenie z pomocy społecznej

22 22 - zasiłki i pomoc w naturze zł dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności Wysoka Rado! Budżet gminy na 2005 rok zamknął się niedoborem w kwocie zł. Ponadto do spłaty w 2005 roku przypadają raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. Powstały niedobór i spłata kredytu zostaną pokryte : - spłata kredytu dokonana będzie z dochodów gminy, Niedobór planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW na takie zadania jak: budowa gazociągu, modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach oraz kredytu preferencyjnego na zadania drogowe w przypadku otrzymania dofinansowania na te zadania ze środków ZPORR, bowiem tylko pod tym warunkiem planuje się realizację tych zadań. W przypadku nie dofinansowania któregoś z zadań będzie dokonana zmiana budżetu i zadanie to nie będzie realizowane w 2005 roku. Wysoka Rado! Budżet gminy jest projektem bardzo ambitnym. W wydatkach zostały zaplanowane wszystkie wydatki wynikające z zadań obowiązkowych gminy jak również zadania inwestycyjne poprawiające infrastrukturę, a tym samym zmieniające warunki życia mieszkańców naszej gminy. Większość zadań inwestycyjnych planuje się wykonywać przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Na zadania te składane są stosowne wnioski o ich dofinansowanie. W projekcie budżetu gminy zadania inwestycyjne stanowią 47,64% budżetu. Realizacja ich uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania środków z tych funduszy. Dlatego też powstały deficyt budżetowy, a tym samym konieczność zaciągnięcia kredytów może ulec znaczącej zmianie. W budżecie ujęto wszystkie możliwe zadania inwestycyjne, które mogą być wspierane funduszami strukturalnymi, mając jednak na uwadze to, że nie wszystkie zostaną dofinansowane, a tym samym nie będą realizowane.

23 23 Wysoka Rado! Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych wyniesie zł, w tym: 1. Pożyczka na modernizację kotłowni węglowej na gazową w UG Strzyżewice zł 2. Pożyczka na modernizację ujęcia wody w Pszczelej Woli zł 3. Kredyt na budowę drogi Kol. Kiełczewice Dolne - Obroki współfinansowanej ze środków SAPARD Kredyt na budowę wodociągu Osmolice II etap współfinansowana ze środków SAPARD Kredyt na budowę drogi Dębszczyzna Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Pierwsze współfinansowana ze środków PHARE zł 4. Pożyczka na budowę gazociągu Strzyżewice- Kiełczewice Dolne- Kiełczewice Górne oraz Dębina i Franciszków zł 5. Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł W 2005 roku do spłaty przypada kwota zł. Ponadto zgodnie z zawartą umową pożyczki w WFOŚiGW po spłaceniu 70% pożyczek na modernizację ujęcia wody w Pszczelej Woli i kotłowni w UG Strzyżewice w 2005 roku będzie umorzona pożyczka w kwocie zł. Wysoka Rado! Oprócz wydatków budżetowych gmina realizuje zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek do realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu. Plan na 2005 rok dla tych zadań przedstawia się następująco: 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24 24 Przychody planuje się osiągnąć z następujących źródeł: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska zł - stan środków na początek roku 10 zł Razem zł Wydatki zł Wydatki planuje się na następujące zadania: - likwidacja dzikich wysypisk zł - dofinansowanie zadań ochrony środowiska na wsi zł - konkurs na najczystsze obejścia zł Stan środków na koniec roku 10 zł 2. Rachunki dochodów własnych jednostek Gospodarka finansowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu realizowana jest przy pomocy rachunków dochodów własnych jednostek Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco: Dochody zł w tym: - odpłatność rodziców za dożywianie oraz dotacja OPS i inne zł - stan na początek roku zł - odsetki 50 zł Wydatki w tym: zł - zakup środków żywności zł - prowizje bankowe 1.900zł - zakup wyposażenia, środków czystości i gazu zł Stan na koniec roku zł

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado!

BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado! 1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2006 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę z czego dochody bieżące wynoszą i dochody majątkowe 15.052.083 zł. 14.615.083 zł. 437.000 zł. Planowane dochody

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953,- 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE NA 2007 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2007 rok. Wysoka Rado!

PLAN BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE NA 2007 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2007 rok. Wysoka Rado! 1 PLAN BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE NA 2007 ROK Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2007 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2007 rok opracowano na podstawie: - Założeń polityki społeczno - gospodarczej

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK Prognozowane dochody budżetu gminy na 2005 rok wynoszą 20 117 018 zł Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 822 608 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo