Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki"

Transkrypt

1 Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

2 Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego do przeciwprostokątnej BC, poprowadzono odcinki MD oraz MS, prostopadłe odpowiednio do przyprostokątnych AC oraz AB (rysunek obok). DM MS Udowodnij, że. AB AC

3 Założenie: ABC prostokątny, BAC = 90, MBC, MD AC oraz MS AB DM MS Teza: AB AC Dowód (I sposób): DMC ABC na podstawie cechy kkk, bo BAC = MDC = 90 (z założenia) ACB = DCM (wspólny kąt), DM CM stąd AB CB MSB ABC na podstawie cechy kkk, bo BAC = BSM = 90 (z założenia) ABC = SBM (wspólny kąt), MS MB stąd AC CB DM MS CM MB CM MB CB =. AB AC CB CB CB CB

4 Dowód (II sposób): P AMC + P ABM = P ABC, zatem AC DM + AB MS = AC AB Po podzieleniu obu stron równości przez AC AB otrzymuję: DM MS. AB AC

5 Zadanie W trójkącie ABC długości boków wynoszą: AB = c, AC = b, BC = a, gdzie 0 < a < b < c. Pole tego trójkąta wynosi. Wykaż, że AC > 6.

6 Założenie: ABC dowolny, AB = c, AC = b, BC = a, gdzie 0 < a < b < c, P ABC = Teza: AC > 6 Dowód: Prowadzę wysokość AD trójkąta ABC z wierzchołka A na bok BC. Wprowadzam oznaczenie: AD = h, h > 0. P ABC = BC AD = ah =, skąd ah = 6. a < b (z założenia) h b Otrzymuję: ah < b czyli b > 6, skąd b > 6 (bo z założenia b > 0). Zatem AC > 6.

7 Zadanie Trójkąt ABC jest prostokątny. Punkt D jest spodkiem wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną AB oraz AD = DB. Wykaż, że CAD = 60.

8 Założenie: ABC prostokątny, AB przeciwprostokątna, CD wysokość ABC, AD = DB Teza: CAD = 60 Dowód: Z twierdzenia o wysokości w trójkącie prostokątnym poprowadzonej na przeciwprostokątną: CD = AD DB. Z założenia wiem, że AD = DB, stąd CD = AD, zatem CD. AD czyli W trójkącie prostokątnym CDA: CD AD tg CAD =, skąd CAD = 60. CD AD =,

9 Zadanie W trójkącie ABC poprowadzono środkowe AD oraz CE, które przecięły się w punkcie M. Wiadomo, że AD CE = oraz MAC + ACM = 60. Wykaż, że pole trójkąta ABC wynosi.

10 Założenie: AD, CE środkowe w trójkącie ABC, AD CE = {M}, AD CE = oraz MAC + ACM = 60 Teza: P ABC =

11 Dowód (I sposób): AMC = 80 (MAC + ACM ) = = = 0 (z założenia i sumy miar kątów wewnętrznych w trójkącie AMC) DMC = 80 AMC = 80 0 = 60 (z własności kątów przyległych) P CMD = MC MD sin, gdzie = DMC oraz MC = CE i MD = AD (z własności środkowych), skąd P CMD = CE AD sin60 = Z założenia AD CE =, więc P CMD = 6 Wiadomo, że P ABC = 6 P CMD = 6 6 =. CE AD = CE AD 9 8

12 Dowód (II sposób): AMC = 80 (MAC + ACM ) = = = 0 (z założenia i sumy miar kątów wewnętrznych w trójkącie AMC) DMC = 80 AMC = 80 0 = = 60 (z własności kątów przyległych) W trójkącie MDC prowadzę wysokość CK na bok MD, gdzie CK = MC (bo CK sin 60 MC ) Z własności środkowej MC = CE, zatem CK = CE P ABC = P ADC, bo trójkąty ADC oraz ABD mają wspólną wysokość wysokość trójkąta ABC poprowadzona na bok BC oraz CD = DB z założenia, zatem P ABC = AD CK AD CE AD CE, ale z założenia AD CE =, więc P ABC =.

13 Zadanie Okręgi o (O, r ) oraz o (O,r ), gdzie r > r są zewnętrznie styczne w punkcie S. Przez punkt S prowadzimy prostą k, która przecina okrąg o w punkcie A i okrąg o w punkcie B oraz prostą l, która przecina okrąg o w punkcie C i okrąg o w punkcie D. Wykaż, że AC BD.

14 Założenie: Okręgi o (O, r ), o (O,r ), gdzie r > r, są zewnętrznie styczne w punkcie S. Sk i k o = {A} i k o = {B} Sl i l o = {C} i l o = {D} Teza: AC BD

15 Dowód: Prowadzę prostą p przechodzącą przez punkt S styczną jednocześnie do obu okręgów. Na prostej p wybieram punkty M i N (jak na rysunku). ACS = ASM z własności kąta wpisanego i dopisanego opartych na tym samym łuku ASM = NSB z własności kątów wierzchołkowych NSB = BDS z własności kąta dopisanego i wpisanego opartych na tym samym łuku więc ACS = BDS Rozważam proste AC oraz BD przecięte prostą l. Kąty ACS oraz BDS są kątami naprzemianległymi wewnętrznymi i ACS = BDS, więc proste AC i BD są równoległe.

16 Zadanie a Wykaż, że jeśli a 0 i b 0 i a + b 0 i a b, to b a b.

17 Założenie: a a 0 i b 0 i a + b 0 i a b Teza: b a b Dowód (I sposób): Z założenia a a b, więc a a b, skąd b = a( ). b a( ) a( ) a( ) Zatem a b a a( ) a a a a.

18 Dowód (II sposób): Z założenia wiem, że a 0, więc a b a b a a a b a a, Skąd a b, zatem a b a a a b b a b

19 Dowód (III sposób): a b Wiadomo, że a b a b, stąd b a b = a a b, zatem: b a b = = =.

20 Zadanie Udowodnij, że iloczyn cyfr dowolnej liczby czterocyfrowej jest mniejszy od tej liczby.

21 Założenie: a cyfra tysięcy liczby czterocyfrowej, a{,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9} b cyfra setek liczby czterocyfrowej, b{0,,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9} c cyfra dziesiątek liczby czterocyfrowej, c{0,,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9} d cyfra jedności liczby czterocyfrowej, d{0,,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 000a + 00b + 0c + d liczba czterocyfrowa Teza: abcd < 000a + 00b + 0c + d Dowód: Z założenia wiem, że b 9 i c 9 i d 9, więc abcd a999 < a00 0 = 000a < 000a + 00b + 0c + d.

22 Zadanie Udowodnij, że jedynym rozwiązaniem równania x + y x + y + 7 = 0 jest para liczb (6, ).

23 Założenie: x + y x + y + 7 = 0 równanie z niewiadomymi x i y. Teza: Para liczb (6, ) jest jedynym rozwiązaniem danego równania. Dowód: Równanie x + y x + y + 7 = 0 sprowadzam do postaci: (x x + 6) 6 +( y + y + ) + 7 = 0 Na podstawie wzorów skróconego mnożenia otrzymuję: (x 6) + (y + ) = 0. Suma dwóch nieujemnych składników (x 6) oraz (y + ) wynosi zero, zatem wnioskuję, że każdy składnik jest równy zeru: (x 6) = 0 i (y + ) = 0, skąd x = 6 i y =. Zatem jedynym rozwiązaniem równania x + y x + y + 7 = 0 jest para liczb (6, ).

24 Zadanie Wykaż, że jeśli x > k, to wyrażenie x + 5x kx 5k przyjmuje tylko wartości dodatnie.

25 Założenie: x > k Teza: Wyrażenie x + 5x kx 5k przyjmuje tylko wartości dodatnie. Dowód: Zastosuję metodę grupowania wyrazów by przedstawić wyrażenie x + 5x kx 5k w postaci iloczynowej: x + 5x kx 5k = x(x + 5) k(x + 5) = (x + 5)(x k) Czynnik x + 5 jest dodatni dla każdego xr. Z założenia wiem, że x > k, więc x k > 0. Iloczyn dwóch liczb dodatnich jest dodatni, zatem (x + 5)(x k) > 0, co oznacza, że wyrażenie x + 5x kx 5k przyjmuje tylko wartości dodatnie.

26 Zadanie ab Wykaż, że jeśli a > i b < 4, to 4 b a.

27 Założenie: a > i b < 4 Teza: ab 4 b a Dowód (I sposób): Z założenia wiem, że a > i b < 4, zatem a > 0 i b 4 < 0. Iloczyn liczb o różnych znakach jest ujemny, więc (a )(b 4) < 0, skąd ab 4a b + 8 < 0, czyli ab + 8 < b + 4a, zatem ab + 4 < b + a.

28 Dowód (II sposób): Wystarczy udowodnić, że 4 b a 0 Najpierw przedstawię wyrażenie ab ab. ab 4 b a w postaci iloczynowej: 4 b a = (ab + 8 b 4a) = [a(b 4) (b 4)] = = (b 4)(a ) Z założenia wiem, że b < 4, czyli b 4 < 0 Z założenia wiem, że a >, więc a > 0 Iloczyn liczb o różnych znakach jest ujemny, więc (b 4)(a ) < 0, skąd ab (b 4)(a ) < 0, zatem 4 b a 0.

29 Zadanie Wykaż, że dla dowolnego kąta ostrego prawdziwa jest nierówność tg + ctg.

30 Założenie: kąt ostry Teza: tg + ctg Dowód (I sposób): Dla dowolnej liczby dodatniej a prawdziwa jest nierówność a + a. Wiadomo, że ctg =, gdzie kat ostry, więc ctg = tg tg Ponieważ tg > 0, więc nierówność tg + tg jest prawdziwa.

31 Dowód (II sposób): Dla dowolnego kąta ostrego, prawdziwa jest nierówność (tg ctg ) 0 Po zastosowaniu wzoru skróconego mnożenia otrzymuję: tg tg ctg + ctg 0, zatem tg + ctg tg ctg Ze związków między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta wiem, że tg ctg =, więc tg + ctg.

32 Zadanie Dany jest sześcian ABCDA B C D. Punkt O jest punktem przecięcia przekątnych kwadratu BCC B (rysunek obok). Wykaż, że odcinek DO jest prostopadły do odcinka BC.

33 Założenie: sześcian ABCDA B C D, O punkt przecięcia przekątnych ściany BCC B Teza: DO BC

34 Dowód: Rozpatruję trójkąt DBC. Jest to trójkąt równoramienny, ponieważ DB = DC. Punkt O (jako punkt przecięcia przekątnych kwadratu) dzieli przekątną BC na połowy. Odcinek DO jest więc środkową poprowadzoną w trójkącie równoramiennym DBC do podstawy BC, jest więc wysokością w tym trójkącie, zatem DO BC

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

2.Piszemy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty P i S

2.Piszemy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty P i S Zadanie 1. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt odcinka o koocach M N. Rozwiązanie - 1 sposób 1.Znajdujemy współrzędne punktu S będącego środkiem odcinka MN: oraz środek 2.Piszemy równanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka.

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA. Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. Zad. 1 Wyznacz odległość między punktami A i B (długość odcinka AB) jeżeli: d = Zad. 2 a) A=(5,-3) B=(-2,3) b) A=(-2,2)

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna Zestaw 2

Matematyka Dyskretna Zestaw 2 Materiały dydaktyczne Matematyka Dyskretna (Zestaw ) Matematyka Dyskretna Zestaw 1. Wykazać, że nie istnieje liczba naturalna, która przy dzieleniu przez 18 daje resztę 13, a przy dzieleniu przez 1 daje

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo - techniczna. Złota Liczba. Zeszyt II. 2009/2010r.

Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo - techniczna. Złota Liczba. Zeszyt II. 2009/2010r. Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo - techniczna Złota Liczba Zeszyt II 009/00r. Spis treści:. Złota liczba.. 3. Złoty podział odcinka.3. Złoty prostokąt.......3 Złoty trójkąt.6.4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo