HSC Research Report. Periodic correlation vs. integration and cointegration (Okresowa korelacja a integracja i kointegracja) HSC/04/04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSC Research Report. Periodic correlation vs. integration and cointegration (Okresowa korelacja a integracja i kointegracja) HSC/04/04"

Transkrypt

1 HSC Research Report HSC/04/04 Periodic correlation vs. integration and cointegration (Okresowa korelacja a integracja i kointegracja) Ewa Broszkiewicz-Suwaj* Agnieszka Wyłoańska* * Institute of Matheatics, Wrocław University of Technology, Poland Hugo Steinhaus Center Wrocław University of Technology Wyb. Wyspiańskiego 7, Wrocław, Poland

2 Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłoańska Instytut Mateatyki, Politechnika Wrocławska OKRESOWA KORELACJA A ITEGRACJA I KOITEGRACJA 1. Wstęp W artykule oówiono nowe podejście do pojęcia integracji i kointegracji. Pokazano, że ażdy szereg czasowy okresowo skorelowany ożna podzielić na podszeregi, które są zintegrowane, a dodatkowo istnieje duże prawdopodobieństwo ich kointegracji. Zate udowodnienie, że badany szereg jest okresowo skorelowany jednocześnie pokazuje, że podszeregi utworzone z niego są zintegrowane i nie jest konieczne badanie integracji innyi etodai. W pierwszej części pracy oówiono własności procesów okresowo skorelowanych oraz przedstawiono jedną z etod opartą na analizie spektralnej służącą do wykrywania okresu funkcji korelacji. Metodę tę wykorzystano do zbadania okresowej korelacji w danych rzeczywistych opisujących średnie dzienne spotowe ceny energii elektrycznej na Giełdzie ord Pool z okresu od 30 grudnia 1996 do 1 grudnia 1998 roku. W drugi rozdziale zajęto się zagadnienie integracji oraz zbadano ją dla podszeregów wyznaczonych z szeregu wyjściowego. Podszeregi te opisują spotowe ceny energii w poszczególnych dniach tygodnia. a zakończenie oówiono zjawisko kointegracji i przetestowano hipotezę o jej istnieniu.. Procesy okresowo skorelowane Analiza szeregów czasowych w znacznej ierze bazuje na stacjonarności danych. Jednak w większości przypadków założenie, że badany szereg jest niestacjonarny jest zbyt proste. Procesy okresowo skorelowane są klasą procesów, które generalnie są niestacjonarne, ale wykazują wiele własności procesów stacjonarnych. Spotykane są iedzy innyi w kliatologii, hydrologii i ekonoii. Definicja 1. Proces stochastyczny {(t), t є I} o skończony drugi oencie nazwany jest okresowo skorelowany (ang. periodically correlated) z okrese T, jeśli T jest najniejszą liczbą taką, że dla każdych t oraz u ze zbioru I spełnione są następujące warunki [4] 1

3 ( i) ( ii) R ( t) = E( ( t)) = ( t, u) = E(( ( t) ( t + T ) ( t))( ( u) ( u))) = R ( t + T, u + T ). Szereg czasowy okresowo skorelowany jest stacjonarny dla T=1. Poniżej przedstawiono algoryt wykrywania okresowej korelacji dla zadanego szeregu czasowego { (1), (),..., ( )} o średniej ( n) 0. Jest to etoda oparta na analizie spektralnej [,6]. 1. Wyznaczay dyskretną transforatę Fouriera I ( ω ) = ( n) exp( iω( n 1)) ( k 1) w punktach ω k = π, k = 1,, K,.. Obliczay dwuwyiarową koherencję próbkową (ang. saple coherence) I ( ω p+ ) I ( ω q+ ) = 0 γ ( ω p, ω q, M ) = w każdy punkcie ( q) M 1 M 1 I ( ω p+ ) I ( ω q+ ) = 0 M 1 = 0 n= 1 p,. 3. Wyznaczay wartości jednowyiarowej statystyki koherentnej (ang. coherent statistic) γ ( 0, ω d, ). Statystyka ta przyjuje wartości z przedziału [,1] 0. Jeżeli na wykresie pojawią się wyraźne piki w punktach ω ω,3 ω, K, to znaczy, iż d, d d zadany szereg jest okresowo skorelowany z okrese T 1 =. ω d Istnieją również inne etody wykrywania okresowej korelacji oparte na analizie spektralnej [1,,6]. a potrzeby artykułu zbadano okresową korelację danych pochodzących ze skandynawskiej giełdy energii (średnie dzienne spotowe ceny z okresu od do ). Po uprzedni usunięciu średniej poprzez zróżnicowanie danych z siediodniowy opóźnienie przeprowadzono opisany test.

4 Rys. 1. Szereg czasowy przedstawiający dzienne zróżnicowane tygodniowo ceny z Giełdy ord Pool oraz wykres statystyki koherentnej dla tego szeregu. Źródło: opracowania własne. Piki występujące w częstotliwościach 1/7, /7,... wskazują na okres funkcji korelacji, który jest równy 7 dni (tygodniowa okresowa korelacja). 3. Integracja i kointegracja Definicja. Szereg niestacjonarny {(n), n є Z}, który ożna sprowadzić do szeregu stacjonarnego, obliczając przyrosty ( ( n) = ( n) ( n 1) ) d razy, nazyway szeregie zintegrowany stopnia d (I(d)) [3,7]. Istnieją testy, które pozwalają na zbadanie stopnia integracji, np. test Dickeya- Fullera (DF) oraz rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF) [3, 5]. Do prostego testowania, czy szereg jest zintegrowany pożyteczny narzędzie jest test oparty na statystyce Durbina-Watsona: IDW = ( ( n) ( n 1)) ( ( n) ( n)) Jeśli wartość statystyki IDW jest niejsza niż 0.5 istnieje podejrzenie braku integracji. atoiast, gdy jej wartość jest bliska wówczas ożna przyjąć hipotezę o zintegrowaniu szeregu [3]. Okresowa korelacja danego szeregu czasowego jest równoważna integracji I(0) jego podszeregów, powstałych w następujący sposób (1) Y ( v, n) = ( nt + v) v = 1,,... T, () gdzie (n) jest wyjściowy szeregie niestacjonarny, w który wykryto okresową korelację. Własność ta wynika z następujących zależności, które spełnione są dla dowolnych n i k ze zbioru liczb naturalnych: 3

5 R Y ( v) Y ( v) ( n) = ( n, k) = R ( nt + v) = ( kt + v) = ( nt + v, kt + v) = R Y ( v) ( k) = const ( v, k n T + v) = R Y ( v) (0, k n ). Fakte jednak jest, że dla rzeczywistych danych okresową korelację uzyskujey dopiero po zróżnicowaniu zadanego szeregu co oże spowodować utratę długookresowych zależności. Interesujące oże być zate zachowanie podszeregów powstałych jak we wzorze () dla niezróżnicowanego szeregu pierwotnego. Rys.. Dwa przykładowe (piątek, sobota) podszeregi powstałe z szeregu opisującego ceny energii na Giełdzie ord Pool. Źródło: opracowania własne. Poniżej przedstawiono wyniki otrzyane przy badaniu integracji dla podszeregów opisujących ceny energii z Giełdy ord Pool w poszczególnych dniach tygodnia (7 podszeregów). Do badania stopnia integracji wykorzystano szybką etodę badania hipotezy o kointegracji opartą na statystyce Durbina-Watsona oraz wykresy funkcji autokorelacji (ACF). Cena Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota iedziela IDW Tabela 1. Wartość statystyki IDW dla szeregów obejujących ceny w poszczególnych dniach tygodnia. Żródło: opracowania własne. Wartość statystyki IDW dla danych pierwotnych (Tabela 1) jest istotnie niejsza niż 0.5 dla każdego z szeregów, zate ożey odrzucić hipotezę o integracji stopnia 0 dla każdego z nich. Wartości statystyki IDW dla przyrostów pierwszego rzędu poszczególnych szeregów (Tabela ) wskazują na fakt, że szeregi te są stacjonarne. Zate ożna wnioskować o integracji I(1) poszczególnych podszeregów. 4

6 Cena Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota iedziela IDW Tabela. Wartość statystyki IDW dla przyrostów szeregów obejujących ceny w poszczególnych dniach tygodnia. Żródło: opracowania własne. Rys. 3. Przykładowy wykres funkcji autokorelacji dla podszeregu w wersji niezróżnicowanej (panel lewy) i zróżnicowanej (panel prawy). Przerywana linia oznacza 95% przedziały ufności dla ruchu Browna. Źródło: opracowania własne. Dla wszystkich badanych podszeregów wykresy funkcji autokorelacji ają zbliżoną postać. Podobnie jak poprzedni test wskazują one na brak stacjonarności przed różnicowanie i jej obecność po zróżnicowaniu. Z pojęcie integracji ściśle związane jest zagadnienie kointegracji. Definicja 4. Mówiy, że szeregi czasowe Y(1,n), Y(,n),...Y(,n) są skointegrowane stopnia d, b, gdzie d b 0 i piszey Y(1,n), Y(,n),...Y(,n)~ CI (d, b), jeżeli: 1) są one zintegrowane stopnia d, ) istnieje kobinacja liniowa tych ziennych, np. a 1 Y(1,n) + a Y(,n)+...a Y(,n), która jest zintegrowana stopnia d b. Wektor [a 1, a,...a ] nazyway kointegrujący. Test kointegracji przebiega dwuetapowo. W pierwszy etapie baday stopień zintegrowania poszczególnych szeregów, co daje na wskazówki do dalszego badania kointegracji. W drugi etapie należy wyestyować wektor kointegrujący postaci [1, - a 1, -a,, -a 6 ], który pojawia się w następujący odelu regresji Y 1, n) = a Y (, n) + a Y (3, n) +... a Y (7, n) + ν ( ) ( 1 6 n (3) Można go estyować używając etody najniejszych kwadratów a następnie testować 5

7 hipotezę o kointegracji przy użyciu testów Dickeya-Fullera. Inną prostą etodą testowania tej hipotezy jest użycie analogonu statystyki Durbina-Watsona. Test ten polega na wyznaczeniu statystyki Durbina-Watsona dla oszacowania odchyleń szeregu od głównej trajektorii, które przy założeniu prawdziwości hipotezy o kointegracji są stacjonarne [3] CIDW = ( ˆ( ν n) ˆ( ν n 1)) ( ˆ( ν n) ν ( n)), (4) gdzie ˆ ν ( n) są resztai wyznaczonyi etodą najniejszych kwadratów dla równania (3). Jeśli wartość statystyki CIDW jest niejsza od współczynnika deterinancji R R = vˆ ( n) 1 ( Y (1, n) Y (1, n)) postuluje się odrzucenie hipotezy o kointegracji. W przeciwny wypadku, gdy CIDW>R, kointegracja oże występować [3]. W naszych analizach baday kointegrację szeregów, które opisują cenę energii elektrycznej w poszczególnych dniach tygodnia. Jako zienną opisywaną przyjujey ceny z poniedziałku, pozostałe szeregi tworzą zienne opisujące. Dla takiego przypadku współczynnik deterinancji wynosi 0.954, natoiast wartość statystyki CIDW jest równa.153. Zate szeregi te są skointegrowane CI(1,1). Współczynniki kointegracji dla tego odelu uieszczone są w tabeli 3. a1 a a3 a4 a5 a6 1,3473-0,3781 0,046-0, ,087 Tabela 3. Wartości współczynników kointegracji. Źródło: opracowania własne., 4. Podsuowanie Powyższa analiza wskazuje na fakt, że okresowa korelacja jest ściśle związana z zagadnienie integracji, a co za ty idzie z kointegracją. Szereg okresowo skorelowany ożna przetransforować na zbiór podszeregów, które wykazują własność integracji, zate nie jest konieczne badanie jej innyi etodai. Ponadto podszeregi w swej niezróżnicowanej postaci ogą być ze sobą skointegrowane. ależy podkreślić, że saa okresowość szeregu nie wystarcza do tego, by był on złożenie podszeregów zintegrowanych. Dlatego do analizy wykorzystano szereg okresowo skorelowany opisujący spotowe ceny energii elektrycznej. Przedstawiona etodologia pozwala na badanie i opisywanie procesów wykazujących okresową korelację bez utraty zależności długookresowych. Służy ona także 6

8 jako potwierdzenie słuszności etod wykrywania okresowej korelacji opartych na analizie spektralnej. Bibliografia: [1] Broszkiewicz-Suwaj E., 003, Wykrywanie okresowej korelacji danych z TGE SA w oparciu o analizę spektralną, Rynek Terinowy 0, [] Broszkiewicz-Suwaj E., Makagon A., Weron R., Wyłoańska A., 004, On detecting and odeling periodic correlation in financial data, Physica A 336, [3] Chareza W. W., Deadan D.F., 1997, owa ekonoetria, Polskie Wydawnictwo Ekonoiczne, Warszawa. [4] Gladyshev E.G., 1961, Periodically correlated rando sequences, Soviet Math., [5] Hailton J., D., 1994, Tie Series Analysis, Princeton University Press, Princeton. [6] Hurd H., Gerr.L., 1991, Graphical ethods for deteining the presence of periodic correlation, J. Tie Ser. Anal. 1 (4), [7] Welfe A., 1998, Ekonoetria, Polskie Wydawnictwo Ekonoiczne. 7

9 HSC Research Report Series 004 For a coplete list please visit 01 Finding the optial exercise tie for Aerican warrants on WIG0 futures (Wyznaczanie optyalnego oentu wykonania warrantów aerykańskich na kontrakty futures na indeks WIG0) by Bartosz Stawiarski 0 Power arkets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) by Rafał Weron 03 Principal Coponents Analysis in iplied volatility odeling (Analiza składowych głównych w odelowaniu iplikowanej zienności) by Rafał Weron and Sławoir Wójcik 04 Periodic correlation vs. integration and cointegration (Okresowa korelacja a integracja i kointegracja) by Ewa Broszkiewicz-Suwaj and Agnieszka Wyłoańska

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Ewa CZAPLA * POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO Zarys treści: W pracy podjęto próbę zbadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2007 Grzegorz PRZEKOTA* ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ W artykule skonstruowano dwa modele

Bardziej szczegółowo

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02.

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02. HSC Research Report HSC/04/02 Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) Rafał Weron* * Hugo Steinhaus Center, Wrocław University of Technology, Poland Hugo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI WYBRANE ZAGADNIENIA

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI WYBRANE ZAGADNIENIA INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI WYBRANE ZAGADNIENIA Studia Ekonoiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI WYBRANE ZAGADNIENIA Redaktor naukowy Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Zastosowanie matematyki w ekonomii. Redaktor naukowy Janusz Łyko

EKONOMETRIA. Zastosowanie matematyki w ekonomii. Redaktor naukowy Janusz Łyko EKONOMETRIA 26 Zastosowanie matematyki w ekonomii Redaktor naukowy Janusz Łyko Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Beata Bal-Domańska, Ekonometryczna

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS

Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 2, 2010 Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji poiarów statycznych GPS ROMAN KADAJ Politechnika Rzeszowska, Katedra Geodezji i. K.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Nr 75 Politechniki Wrocławskiej Nr 75 Studia i Materiały Nr 7 2004 Wojciech BIJAK * Maja MANDELA ** Łukasz DELONG *** ss. 5 30 ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej

Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej MATEMATYKA STOSOWANA TOM 13/54 2011 Krzysztof Opalski, Katarzyna Kacprzak, Kamil Maciejczyk, Michał Pawłowski (Warszawa) Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej Streszczenie. W artykule opisano

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GIEŁD ŚWIATOWYCH NA GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE W POLSCE

WPŁYW GIEŁD ŚWIATOWYCH NA GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE W POLSCE WPŁYW GIEŁD ŚWIATOWYCH NA GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE W POLSCE Iwo Augustyński 1 Streszczenie Autor porównał 13 indeksów giełdowych rynku amerykańskiego, brytyjskiego oraz niemieckiego i określił ich wpływ

Bardziej szczegółowo

XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2007

XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2007 XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2007 3-7 grudnia 2007 Optymalny wybór pary statystyk porządkowych do konstrukcji obszaru ufności dla parametrów położenia i skali Magdalena Alama-Bućko

Bardziej szczegółowo

KOINTEGRACJA KURSÓW WALUTOWYCH POLSKI, WĘGIER I CZECH

KOINTEGRACJA KURSÓW WALUTOWYCH POLSKI, WĘGIER I CZECH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 399 408 KOINTEGRACJA KURSÓW WALUTOWYCH POLSKI, WĘGIER I CZECH Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Methodical aspects of estimating fractal dimension of financial time series

Methodical aspects of estimating fractal dimension of financial time series MPRA Munich Personal RePEc Archive Methodical aspects of estimating fractal dimension of financial time series Rafa l Bu la University of Economics in Katowice 01 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/59711/

Bardziej szczegółowo

Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji

Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji Wprowadzenie Standardowe modele wyceny opcji zakładają,

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(42) 2013

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(42) 2013 EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(42) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Barbara Cibis

Bardziej szczegółowo

Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna)

Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna) Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 63 76 Henryk Gurgul*, Łukasz Lach* Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation. HSC Research Report. the distribution network

Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation. HSC Research Report. the distribution network HSC/11/07 HSC Research Report Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation placement into the distribution network (Możliwości zastosowania algorytmów metaheurystycznych do

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYKŁADNIKÓW LAPUNOWA DO WERYFIKACJI HIPOTEZY RYNKU KOHERENTNEGO

ZASTOSOWANIE WYKŁADNIKÓW LAPUNOWA DO WERYFIKACJI HIPOTEZY RYNKU KOHERENTNEGO Monika Miśkiewicz-Nawrocka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZASTOSOWANIE WYKŁADNIKÓW LAPUNOWA DO WERYFIKACJI HIPOTEZY RYNKU KOHERENTNEGO Wstęp Prowadzone od wielu lat badania nad zmiennością cen na

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Promotor: dr hab. Rafaª Weron sªowa kluczowe: Ryzyko Operacyjne

Bardziej szczegółowo