BADANIE BADANIE OPINII OPINI PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW HR Base Institute

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE BADANIE OPINII OPINI PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW HR Base Institute"

Transkrypt

1 BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW HR Base Institute

2 SPIS TREŚCI Spis treści Cele badania Metodologia badania Kampania informacyjna Dlaczego badanie YOU SAY!? 12 5 Raporty z badania 13 6 HR Base i HR Base Institute 20

3 1 CEL BADANIA BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW jest najpopularniejszym narzędziem komunikacji wewnątrz-organizacyjnej. Badanie to ma na celu poznanie poglądów pracowników w zakresie różnych obszarów funkcjonowania firmy, ich zadowolenia z pracy, czynników związanych z retencją, opinii odnośnie awansów, atmosfery pracy, sposobu zarządzania firmą, satysfakcji z wynagrodzenia i wielu innych zagadnień. Podstawowym celem badania opinii pracowników jest poprawa jakości i efektywności procesów podejmowania decyzji oraz zarządzania w firmie. Ułatwia ono kształtowanie kultury organizacyjnej, powoduje zaangażowanie pracowników w realizacje celów firmy oraz pozwala określić mocne i słabe obszary funkcjonowania danej organizacji. 2

4 Biorąc pod uwagę różnorodne możliwości zastosowania i wykorzystania narzędzia, badanie opinii pracowników realizuje oprócz indywidualnych celów, zakładanych przez przeprowadzającą je organizację, także realizację uniwersalnych celów ogólnych tj.: diagnostyczne: poznanie mocnych stron firmy i jej obszarów problemowych, odpowiedź na pytanie jak pracownicy postrzegają swoją firmę, jak oceniają sposób organizacji pracy w firmie i jakość współpracy wewnątrz działów (business unitów) i między działami (business unitami), wzmacniające identyfikację: pytanie pracownika o zdanie na temat sytuacji panującej w organizacji powoduje wzrost jego identyfikacji z firmą, komunikacyjne: istnieje możliwość wykorzystania wyników badań do poprawy atmosfery oraz udrożnienia komunikacji wewnątrz firmy, motywacyjne: sprawdzenie, w jakim stopniu ludzie są zadowoleni ze swojej pracy, czy nadal chcą w niej pozostać, jakie czynniki wpływają na ich niezadowolenie i co może kształtować pozytywne zmiany. 3

5 Badanie ma charakter kompleksowy, obejmując również w sytuacjach dużej niepewności lub potrzeby pogłębienia wyników badania fokus group, a także benchmark opinii pracowników z opiniami spoza organizacji (HR Base INSTITUTE prowadzi badania rynkowe, dedykowane poszczególnym sektorom rynku, co pozwala na pozyskanie informacji o opiniach nt. innych organizacji Państwa bezpośredniej / pośredniej konkurencji). W ramach przygotowanych przez HR Base Institute narzędzi monitoringu nastrojów pracowniczych oferujemy również Badanie pulsu, które w przeciwieństwie do badania opinii pracowników dotyczy wybranych, pojedynczych obszarów z życia organizacji. Tego typu badania przeprowadzane są najczęściej w związku z konkretnymi zmianami wprowadzanymi w firmie lub z istotnymi wydarzeniami, po to, by poznać związane z nimi nastroje pracowników. Zazwyczaj jest to kilka pytań poświęconych pewnemu epizodowi z życia organizacji. Najczęściej badania tego typu prowadzi się podczas projektów związanych z istotnymi zmianami organizacyjnymi jak: wdrożenia systemów informatycznych, zmiana struktur organizacyjnych, wdrażanie programów mających na celu poprawę efektywności działania firmy, projektów oszczędnościowych itp. 4

6 2 METODOLOGIA BADANIA Na podstawie badań prowadzonych przez HR Base Institute zidentyfikowano zestaw czynników budujących środowisko pracy, które wpływają na poziom satysfakcji, a przez to i zaangażowania pracowników. Czynniki te podzielone zostały na 6 obszarów, o których mowa w dalszej części materiału. Model ten jest pomocny przy wdrażaniu działań w tych obszarach, które mają największy wpływ na satysfakcję z pracy. Ankieta zawiera dodatkowo pytania otwarte, pozwalające na pozyskanie bardziej kompleksowej opinii pracowników. 5

7 Badanie może zostać przeprowadzone w formie ankiety on - line (pracownicy firmy uczestniczącej w badaniu wypełniają kwestionariusz poprzez stronę internetową, do której każda firma otrzymuje indywidualne hasło dostępu) lub w tradycyjnej formie (ankiety papierowe). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje pracownikowi około 10 minut (!) co stanowi jedną z głównych zalet naszego badania. Poniżej znajdują się dwa przykładowe zrzuty ekranowe platformy, którą wykorzystujemy do prowadzenia badań on line: 6

8 ANKIETA - ZAŁOŻENIA I KONSTRUKCJA Ankieta składa się z trzech części: CZĘŚĆ I INSTRUKCJA I METRYKA Ta część zawiera informacje, jak należy wypełniać ankietę oraz pytania pozwalające na przyporządkowanie respondenta do określonej grupy. CZĘŚĆ II PYTANIA ZAMKNIĘTE Nasza ankieta zawiera 46 pytań zamkniętych, pogrupowanych w 6 wymiarach satysfakcji pracowniczej, odnoszących się do różnych aspektów kształtujących stopień poczucia osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy: - Mój Pracodawca (ogólna ocena firmy), - Moja praca (ocena miejsca pracy), - Moja kariera i rozwój (ocena możliwości rozwoju oraz polityki szkoleniowej firmy), - Mój przełożony (ocena przełożonego), - Mój zespół (ocena elementów atmosfery pracy zespołowej), - Moje wynagrodzenie i benefity (ocena zadowolenia z wynagrodzenia). Każdemu z sześciu wymienionych powyżej wymiarów, przyporządkowane są pytania odnoszące się do różnych powiązanych z tą kategorią aspektów. 7

9 Przykładowe pytania zamknięte Przykładowe pytania w kategorii MÓJ ZESPÓŁ: Przykładowe pytania w kategorii MÓJ PRZEŁOŻONY: 8

10 Pytania są sformułowane w prosty i jednoznaczny sposób taka formuła budowy Kwestionariusza unifikuje jego formę i umożliwia swobodne zebranie opinii od różnych grup pracowników. Zadaniem osoby biorącej udział w badaniu jest określenie, czy zgadza się z opinią zawartą w danym stwierdzeniu i w jakim stopniu. W kwestionariuszu stosowana jest skala Likerta definiująca pięć poziomów zgodności z treścią każdego stwierdzenia. Skala ta składa z kafeterii liczącej pięć odpowiedzi ułożonych w porządku od stopnia całkowitej akceptacji, do całkowitego odrzucenia. Badany ma za zadanie określić w jakim stopniu zgadza się z danym twierdzeniem. Zastosowany przez nas w kwestionariuszu wariant skali to: zdecydowanie zgadzam się, raczej zgadzam się, nie mam zdania, raczej nie zgadzam się, zdecydowanie nie zgadzam się. CZĘŚĆ TRZECIA Zawiera pytania otwarte (standardowo 4 pytania), na które pracownicy udzielają swobodnych odpowiedzi. Proponowane przez nas pytania mają na celu zebranie konkretnych informacji na temat tego, co się pracownikom podoba i nie podobna w ich firmie, co ich motywuje do pracy, jakie zmiany chcieliby wprowadzić. W tej części jest także miejsce na wprowadzenie pytań dodatkowych, jeżeli pracodawca chce poznać opinię na temat konkretnego problemu dotyczącego życia firmy. 9

11 Badanie przeprowadzane jest w sposób gwarantujący ochronę danych. Badanie opinii pracowników jest całkowicie anonimowe. Gdy firma korzysta z wersji internetowej, każdy pracownik może otworzyć i przesłać kwestionariusz z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Proces udzielania odpowiedzi nie pozwala na identyfikację respondentów. Informacje demograficzne zbierane są wyłącznie do celów statystycznych. W internetowym kwestionariuszu znajduje się wyjaśnienie, w jaki sposób informacje będą wykorzystane. Uczestnicy przesyłając kwestionariusz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych. Gwarantujemy, że wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie badania zobowiązane są do zachowania ścisłej poufności wszelkich informacji, uzyskanych w związku z realizacją badania. Wszelkie dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów tego badania i będą utajnione w podsumowaniu ogólnych wyników badania. Podczas zbierania danych, zapewniamy techniczne środki bezpieczeństwa, które zapobiegną przekazywaniu informacji z jakiegokolwiek nieupoważnionego źródła. 10

12 3 KAMPANIA INFORMACYJNA W dużej mierze sukcesem przedsięwzięcia, takim jak realizacja badania opinii pracowników, jest zebranie poglądów od jak najszerszego grona respondentów oraz zbudowanie wśród pracowników poczucia, że mogą swobodnie wyrazić swoje opinie bez obawy o konsekwencje takiej sytuacji. Sukces w postaci wysokiej zwrotności ankiet i zawartych w nich szczerych wypowiedzi w dużej mierze zależy od jakości kampanii informacyjnej poprzedzającej realizację badań w firmie. Wesprzemy Państwa w realizacji tego procesu wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji formalnej i nieformalnej (spotkania informacyjne, artykuły w gazetkach wewnętrznych lub w firmowym intranecie, dedykowany newsletter, akcje mailingowe, plakaty i ulotki reklamujące projekt). Formę przekazu dobierzemy adekwatnie do specyfiki i organizacji firmy. Przykład newslettera dedykowanego 11

13 4 DLACZEGO BADANIE: YOU SAY! To, co wyróżnia badanie You Say! spośród innych badań, oferowanych na rynku usług HR to przede wszystkim: Prostota; Przejrzystość; Kompleksowość; Elastyczność; Efektywność kosztowa; Możliwość uzyskania benchmarku branżowego. Badanie trwa ok. 10 minut to akurat tyle, aby zachęcić pracowników do rzetelnych odpowiedzi. Twoi pracownicy nie zdążą się znudzić odpowiedziami na setki podobnych do siebie pytań. Udostępniamy metodologię, która jest transparentna i nie budzi wątpliwości co do swojej rzetelności. Wesprzemy Ciebie w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjnej odciążając w tym zakresie zasoby firmy (w tym prezentacje i/lub materiały prezentujące wyniki badania na potrzeby zarządu, managerów oraz pracowników / uczestników badania). 12

14 5 RAPORTY Z BADANIA Nasze raporty i prezentacje ilustrują wyniki badania na czterech poziomach szczegółowości: Ogólne wskaźniki satysfakcji; Szczegółowe wskaźniki satysfakcji w ocenianych kategoriach; Analiza odpowiedzi na pytania otwarte kwestionariusza; Rozkłady odpowiedzi w każdym pytaniu kwestionariusza. Każdy raport kończy się podsumowaniem, w którym zebrane zostają najważniejsze wnioski. Prezentując wyniki operujemy ustandaryzowanymi wskaźnikami satysfakcji wyrażonymi na skali procentowej. Ogólny raport z badania zawiera najważniejsze wyniki w obrębie głównych elementów badania. Ponadto, na Państwa życzenie przedstawimy raporty wynikami badania w różnych przekrojach struktury organizacyjnej, benchmarki branżowe (opcjonalnie) czy analizę poszczególnych czynników satysfakcji. 13

15 PRZYKŁADOWE DANE Z RAPORTÓW ANALIZA SWOT Satysfakcja szanse i zagrożenia Szansą na poprawienie poziomu satysfakacji jest wzrost zadowolenia pracowników z wynagrodzenia (powiązanie w większym stopniu z efektywnością osobistą) oraz efektywniejsze feedbackowanie. Największe zagrożenie stanowi potencjalny spadek satysfakcji z obszarów reputacja organizacji, szkolenia i rozwój oraz skuteczność Zarządu. Mocne strony Współpraca w zespole i relacje ze współpracownikami Skuteczność Zarządu Reputacja firmy Słabe strony Komunikacja i dostępność informacji Wynagrodzenia Pakiet świadczeń Szanse Zarządzanie wynikami poprzez informację zwrotną Wynagrodzenia - sprawiedliwość i powiązanie z wkładem pracy Satysfakcja : 45% Zagrożenia Szkolenia i rozwój Reputacja organizacji Skuteczność Zarządu 14

16 ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI Wskaźnik satysfakcji w organizacji plasuje się na poziomie 45%. Oznacza to, że 45% pracowników jest usatysfakcjonowanych (mediana odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam oraz zgadzam się ). Poziom satysfakcji pracowników jest mocno zróżnicowany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Najbardziej usatysfakcjonowaną grupą (64%) są osoby, które pracują w firmie poniżej 3 miesięcy. Wynik ten jest porównywalny z wynikiem w branży. Wysokim poziomem satysfakcji (63%) wyróżniają się również pracownicy w wieku lata. Wynik ten plasuje się powyżej średniej rynkowej w tej branży. Szczególnie niski jest poziom satysfakcji (30%) wśród pracowników ze stażem od 5 do 10 lat, zdecydowanie niższy niż średnio w branży. Warto też zwrócić uwagę na niskie w porównaniu do średnich rynkowych satysfakcja wśród osób pracujących od 2 do 3 lat (33%). Warto zwrócić szczególną uwagę na gwałtowny spadek satysfakcji pracowników po pierwszych 3 miesiącach pracy oraz niską satysfakcję wśród grupy kierowników (43%) niższe niż pracowników i niższe niż średnia w branży. Poziom zaangażowania w przekrojach demograficznych - przegląd: 15

17 SATYSFAKCJA W POSZCZEGÓLNYCH UNITACH: Dział Marketingu Dział Sprzedaży Region Północny Dział Sprzedaży Region Południowy Dział Sprzedaży Region Wschodni Dział Sprzedaży Region Zachodni Produkcja Jednostka Wrocław Produkcja Jednostka Warszawa Wsparcie Pozostałe Brakujące Wskaźniki satysfakcji pracowników w poszczególnych działach są bardzo silnie zróżnicowane. Zróżnicowane poziomy wskaźnika satysfakcji świadczyć mogą o niejednolitej sytuacji w organizacji. Przy konstruowaniu działań naprawczych należy pamiętać o ich dostosowaniu w zależności od danej jednostki organizacyjnej. Najwyższy poziom satysfakcji 87% wyróżnia Dział Produkcja Jednostka Warszawa. Zaraz za nim plasuje się Dział Sprzedaży Region Zachodni 65%. Jednostki o najwyższej satysfakcji mogą posłużyć za wewnętrzny benchmark przy planowaniu i realizacji działań po badaniu w innych obszarach firmy. Najniższy wynik osiągnął Dział Sprzedaży- Region Wschodni z satysfakcją na poziomie 28% oraz Dział Sprzedaży Region Północny 34% (zatrudniający bardzo dużą grupę pracowników firmy). Na te działy warto zwrócić szczególną uwagę podczas wdrażania działań podnoszących motywację pracowników. Ważne, aby przed podjęciem działań potwierdzić, jakie przyczyny spowodowały, że satysfakcja w tych działach jest znacznie niższa niż w pozostałych. 16

18 SATYSFAKCJA WEDŁUG WIEKU: Poniżej 20 lat lata 61% lata 44% lata 47% lata Powyżej 55 lat 63% 16 2 Brak danych 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47 W firmie wysokim poziomem satysfakcji charakteryzuje się grupa w wieku lat, z kolei najmniej usatysfakcjonowani są pracownicy w wieku lata. Obserwujemy silne skoki w poziomie satysfakcji pomiędzy grupami najmłodszymi i najstarszymi, a środkowymi (gdzie plasuje się prawie 80% pracowników). Satysfakcja najmłodszych pracowników jest bardzo wysoka, aby znów mocno wzrosnąć po przekroczeniu 45 lat. Warto potwierdzić, co powoduje tak silny spadek zaangażowania pracowników w wieku lata. 17

19 ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH WYMIARÓW (przykład): Poniższe wykresy przedstawiają wyniki dotyczące ogólnej satysfakcji z miejsca pracy. 61% przebadanych pracowników deklaruje, że jest zadowolonych i całkowicie zadowolonych ze swojego miejsca pracy. Wymiar Mój Pracodawca czynniki satysfakcji: 18

20 CZYNNIKI SATYSFAKCJI benchmark rynkowy: Powyższy wykres obrazuje wyniki satysfakcji w poszczególnych wymiarach na tle sektora, w którym funkcjonuje firma. Poziom satysfakcji w wymiarze Mój Pracodawca wynosi w badanej firmie 47%, podczas gdy mediana w branży wynosi w tym wymiarze 67%. Analiza i benchmark pozostałych wymiarów przestawia się następująco: 19

21 6 HR Base i HR Base Institute HR Base INSTITUTE zajmuje się badaniami rynkowymi związanymi z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi oraz trendami w tym zakresie. Jesteśmy min. partnerem Bersin & Associates Research Center, co pozwala nam na benchmark trendów i tendencji na lokalnym rynku pracy z globalnymi tendencjami w zakresie HR. Nasze badania dedykowane są poszczególnym sektorom rynku, co pozwala na efektywny benchmark Twojej firmy z innymi organizacjami danej branży oraz HR Base Institute jest częścią firmy doradczej HR Base. HR Base to firma doradcza z obszaru HR, której koncepcje kierowane są do organizacji, poszukujących ponadprzeciętnej jakości usług, wysokiej efektywności oraz indywidualnych rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb Zapraszamy do współpracy! 20

22 POWODZENIA! 21

23 KONTAKT HR Base Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a Warszawa Tel. +48 (22) Faks +48 (22) Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter poufny i są własnością firmy HR BASE

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Listopad 2011 r. 1 Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie opracowany

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści:

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści: 1 Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Praca tymczasowa i jej rola we współczesnym świecie Motywacja pracowników tymczasowych:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACJI, OCENY I

SYSTEMY MOTYWACJI, OCENY I dr Rafał Mrówka SGH 1 SYSTEMY MOTYWACJI, OCENY I ŚWIADOMEGO ROZWOJU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1 NA PRZYKŁADZIE FIRMY PRODUKCYJNEJ Z BRANŻY BUDOWLANEJ. Dr Rafał Mrówka Adiunkt w Katedrze Teorii

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I N T E R N AL I Z AT O R U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo