Testy zgodności 9 113

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy zgodności 9 113"

Transkrypt

1 Testy zgodności TESTY ZGODNOŚCI 9. Różne sytuace praktyczne W praktyce badań statystycznych, ak uż poprzednio stwierdzono, cały proces analizy statystyczne dzielimy na dwa etapy: formułowanie hipotezy statystyczne oraz weryfikace hipotezy statystyczne, które powinny być oparte na niezależnych obserwacach. Oznacza to, że po sformułowaniu hipotezy należy zebrać nowe obserwace dla e sprawdzenia. Prawda obiektywna nie może opierać się tylko na ednym materiale statystycznym. Często w praktyce podświadomie hipotezę statystyczną, którą sformułowaliśmy, traktuemy ako własną, edynie słuszną, traktuąc odrzucenie hipotezy ak osobistą porażkę. Emoconalny stosunek do hipotezy zerowe nie est właściwym podeściem do testowania hipotez statystycznych, bowiem grozi statystycznym oszustwem. Niestety, często nawet w nauce zdarzaą się takie sytuace, w których celem est obrona własne, edynie słuszne hipotezy. W takich sytuacach powstae manipulaca statystyczna udaąca naukowe podeście do problemu. Dlatego też raporty z badań statystycznych powinny być przeźroczyste pozwalaące na łatwą kontrolę obliczeń statystycznych. I stąd bierze się wymóg weryfikaci każde hipotezy na niezależnym materiale. W dalszym ciągu przytacza się trochę zmieniony podrozdział 5.3 książki Plucińskich (990). Mówiąc o zagadnieniach estymaci, ak również weryfikaci hipotezy parametryczne, często zakładaliśmy, że znamy postać rozkładu interesuące nas cechy elementów populaci generalne, a w przypadku nieznaomości postaci rozkładu, korzystaliśmy z twierdzeń granicznych. Obecnie omówione zostaną testy pozwalaące na weryfikacę hipotezy dotyczące postaci nieznanego rozkładu. Niech dana będzie populaca, w które rozkład cechy X elementów est nieznany. Pobieramy n-elementową próbkę. Zaobserwowane w próbce wartości zawieraą oczywiście informace o nieznanym rozkładzie cechy X. Naprostszą metodą prowadzącą do uzyskania wstępnych informaci o postaci rozkładu interesuące nas cechy elementów populaci est narysowanie histogramu rozkładu

2 4 Testy zgodności 9 zaobserwowanego w próbce. Uzyskane z rysunku informace są ednak niepełne i oczywiście tylko wzrokowe. Niepełne przede wszystkim ze względu na to, że nie uwzględnia się losowego składu próbki. Jednakże te wzrokowe informace zawarte w histogramie pozwalaą na zorientowanie się, akie ewentualnie rozkłady mogą być brane pod uwagę. Popatrzmy na histogramy podane na rysunkach 9.. O ile na prawym histogramie skłonni byliśmy dopuścić możliwość występowania rozkładu Erlanga rzędu lub więce, o tyle taka ewentualność dla lewego histogramu nie powinna być brana pod uwagę. Rys. 9.. Przykładowe histogramy z badań statystycznych Oczywiście, spostrzeżenia oparte na kształcie histogramu nie mogą służyć za podstawę do akichś ogólnieszych rozważań. Niezbędna est bardzie precyzyna miara zgodności między rozkładem w próbce a hipotetycznym rozkładem cechy elementów populaci. Pierwszym krokiem, podobnie ak to miało miesce w przypadku hipotez parametrycznych, powinno być ustalenie zbioru możliwych w danym zagadnieniu hipotez, tzn. zbioru możliwych rozkładów, które mogą być brane pod uwagę. Następnie wyróżnienie z tego zbioru hipotezy zerowe. Kolenym krokiem est przyęcie odpowiednie statystyki, która może służyć za test do weryfikaci hipotezy zerowe. Rozważmy szczegółowo kilka testów nieparametrycznych. 9..Test χ Pearsona Niech cecha x elementów populaci ma rozkład o dystrybuancie F. Podzielmy całą oś rzeczywistą na r + rozłącznych przedziałów I, I,..., I r + za pomocą liczb = α < α <... < α r < α r =. Oznaczmy przez p prawdopodobieństwo, że zmienna 0 + losowa X przymie wartość z przedziału I, tzn.

3 Testy zgodności 9 5 ( ) ( ) p = F α F α, =,,..., r + (9.) i niech p > 0 dla każdego. Liczba np est oczekiwaną liczbą obserwaci n-elementowe próbki, które powinny się znaleźć w przedziale I. Niech N oznacza zmienną losową o wartościach n będących liczbą obserwaci, które znalazły się w przedziale I. Suma kwadratów różnic n np tzn. r+ = ( n np ) (9.) może służyć za miarę zgodności rozkładu zaobserwowanego w próbce z rozkładem hipotetycznym. Wartość sumy (9.) zmienia się od próbki do próbki, a statystyka, które wartościami są te sumy ma bardzo złożony rozkład. Okazue się ednak, że odpowiednie wyważenie kwadratów ( n np ) K Pearson udowodnił mianowicie, że statystyka pozwala na uzyskanie znanego rozkładu granicznego. χ = ( np ) r+ N = np (9.3) ma, gdy n, rozkład chi-kwadrat o r stopniach swobody. Statystyka (9.3) znana est w literaturze pod nazwą testu χ Pearsona. Zauważmy, że statystyka χ nie zależy od tego, aka est postać dystrybuanty cechy X elementów populaci. Istotną rolę odgrywaą tu prawdopodobieństwa p P( X I ) =, przy czym podział na przedziały I został dokonany w sposób zupełnie dowolny. Ten sam układ prawdopodobieństw p, p,..., p r + może odpowiadać wielu różnym rozkładom zarówno typu ciągłego, ak i skokowego. Oznacza to, że w gruncie rzeczy za pomocą testu χ możemy zweryfikować hipotezę dotyczącą układu prawdopodobieństw p, p,..., p r +, a nie postaci rozkładu cechy X elementów populaci. Dlatego też za hipotezę zerową będziemy tu uważać

4 6 Testy zgodności 9 klasę wszystkich rozkładów, dla których P( X I ) = p ( = r + ),,...,. Hipotezą alternatywną est klasa rozkładów, dla których co namnie dla ednego est ( ) P X I p. Oczywiście, obydwie wymienione klasy rozkładów są dość szerokie. Możne e na ogół bardzo zawęzić korzystaąc z informaci dotyczących przebiegu badanego zawiska czy istoty zagadnienia, np. że cecha X elementów populaci est zmienną losową typu ciągłego lub że przymue wartości całkowite, czy też że przymue wartości z pewnego niewielkiego przedziału. Jednakże mimo zawężenia hipoteza zerowa, ak i alternatywna będą nadal bardzo licznymi klasami rozkładów. Oznacza to, że przy dane próbce statystyka χ będzie mieć tę samą wartość dla wielu rozkładów. Te rozkłady, dla których prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowe est takie samo i hipotezę odrzucamy, nie będą nas interesowały. Przyęcie hipotezy zerowe est równoważne stwierdzeniu, że każdy rozkład należący do nie może służyć do opisu danego zawiska, czy doświadczenia. Wystarczy zatem wybrać eden z rozkładów należących do hipotezy zerowe. Dlatego też w dalszych rozważaniach, dla uproszczenia, hipotezę zerową formułować będziemy ako przypuszczenie, że cecha X elementów populaci ma rozkład o dystrybuancie F. Maąc sprecyzowaną hipotezę zerową i wybrany test do weryfikaci te hipotezy postępuemy w sposób analogiczny ak w przypadku hipotez parametrycznych. Za pomocą testu χ hipotezę zerową weryfikuemy w sposób następuący. Przymuemy poziom istotności testu α. Zbiorem krytycznym est zbiór {(,,..., ):. } W = x x x n χ zaobs χ α, gdzie χ α est liczbą odczytaną z tablic rozkładu chi-kwadrat o r stopniach swobody spełniaącą warunek ( ) ( ) P χ > χα = k r x dx = α, χ α przy czym k ( x) r est gęstością prawdopodobieństwa zmienne losowe o rozkładzie chikwadrat z r stopniami swobody.

5 Testy zgodności 9 7 Zatem hipotezę H 0 odrzucamy, gdy χ zaobs. χ α > (9.4) i przymuemy, gdy χ zaobs. χ α, (9.5) gdzie χ zaobs. oznacza wartość statystyki (9.3) zaobserwowaną w próbce. Przedstawiona metoda weryfikaci hipotezy o postaci rozkładu est oparta na granicznym rozkładzie statystyki (9.3), a zatem n musi być dostatecznie duże. Przymue się, że test χ można stosować, gdy np 0 dla =, 3,..., r oraz np, np r + 5. W przypadku takiego podziału osi OX na przedziały, w którym ( ) p = r + =,,..., r + można stosować graniczny rozkład testu χ o r stopniach swobody na poziomie istotności α = lub α = 0. 0 uż dla niewielkich n (5-0) i n =. drogowych na PRZYKŁAD 9. (Plucińscy, 990) przeprowadzono obserwace dotyczące wypadków określonym terenie spowodowanych w ciągu roku przez kierowców będących w stanie nietrzeźwym. Otrzymany rozkład wypadków w poszczególne dni tygodnia podae następuąca tabelka: Pn Wt Śr Czw Pt So N Przymuąc poziom istotności α = zweryfikować hipotezę, że prawdopodobieństwo zdarzenia się na tym terenie wypadku spowodowanego przez kierowcę w stanie nietrzeźwym est ednakowe dla wszystkich dni tygodnia. Mamy tu siedem przedziałów I, I,..., I 7 oraz p = p =... = p7 = 7, a liczności n podane są w tabelce. Z danych liczbowych wynika, że n =, np = = 6, 7

6 8 Testy zgodności 9 χ zaobs. ( ) = = = Z tablicy rozkładu chi-kwadrat dla 6 stopni swobody i poziomu istotności α = znaduemy χ α =. 59. Ponieważ χ < χ więc hipotezę H 0 o równości zaobs. prawdopodobieństw przymuemy. Omówiona metoda weryfikaci hipotez nieparametrycznych odnosi się wyłącznie do tych przypadków, gdy dystrybuanta F ednoznacznie określa hipotetyczny rozkład, bowiem tylko wtedy w sposób ednoznaczny można określić prawdopodobieństwa p. Nie można na przykład przedstawionym testem χ zweryfikować hipotezy, że cecha X elementów populaci ma rozkład normalny, eśli parametry tego rozkładu nie są znane. Można ednak ulepszyć, a dokładnie poszerzyć metodę zaproponowaną przez Pearsona. Fisher udowodnił, że przy spełnieniu pewnych warunków odnośnie do nieznanych parametrów dystrybuanty F test χ może być zastosowany również w tych przypadkach, gdy dystrybuanta F precyzue edynie pewną klasę rozkładów, a ściśle mówiąc, zależy od nieznanych parametrów. Przedstawimy teraz zmodyfikowany przzez Fishera test χ. Sformułuemy napierw twierdzenie udowodnione przez Fishera. cząstkowe TWIERDZENIE 9.. Niech p = p ( λ λ λ ),,..., i niech istnieą ciągłe pochodne m δp δ p,, =,,..., r + ; i, l =,,..., m. δλ δλ δλ i l Jeżeli macierz [ δp δλ ] ( r i m) i =,,..., + ; =,,..., est rzędu m, a parametry λ, λ,..., λm zostały wyznaczone metodą nawiększe wiarygodności, to rozkład statystyki χ Pearsona zmierza, gdy n, do rozkładu chi-kwadrat o r-m stopniach swobody. Z twierdzenia 9. wynika, że eżeli chcemy zweryfikować hipotezę H 0, że cecha X elementów populaci ma rozkład o dystrybuancie F zależne od m parametrów, to do weryfikaci takie hipotezy można użyć testu χ Pearsona. Zbiorem krytycznym w tym przypadku będzie zbiór

7 Testy zgodności 9 9 {(,,..., ):. } W = x x x n χ zaobs > χ α, gdzie χ α est liczbą odczytaną z tablicy rozkładu chi-kwadrat spełniaącą warunek ( ) ( ) P χ > χα = k r m x dx = α, χ α przy czym k ( x) r m est gęstością prawdopodobieństwa zmienne losowe o rozkładzie chikwadrat z r-m stopniami swobody. PRZYKŁAD 9. (Plucińscy, 990). W dziale kontroli techniczne pewne fabryki konfekci badanie akości partii płaszczy damskich przeprowadza się wyrywkowo. W celu zbadania akości partii płaszczy damskich pobrano próbkę o liczności 80 sztuk i zbadano liczby usterek otrzymuąc następuące dane liczbowe: Liczba usterek Liczba płaszczy Przymuąc poziom istotności α = 0. 05, zweryfikować hipotezę H 0, że rozkład liczby usterek w płaszczach produkowanych w te fabryce est rozkładem Poissona. Mamy tu eden nieznany parametr λ. Jak wiemy estymatorem NW parametru λ est X n, a więc ako oszacowania parametru λ przymuemy x n = 5.. I I I 3 I 4 I 5

8 0 Testy zgodności 9 Rys. 9.. Podział na przedziały zmienności Przymimy podziały na przedziały I ak na Rys. 9.. Dwie ostatnie kolumny danych z tabelki połączyliśmy ze względu na małe liczności w tych kolumnach. Z tablicy rozkładu Poissona dla λ = 5. odczytuemy prawdopodobieństwa p. Następnie obliczamy wartość statystyki χ Pearsona zapisuąc kolene obliczenia w następuące tabelce: n p np n np ( n np) ( n np) np χ zaobs. =.3464 Mamy więc tu 5 przedziałów i eden parametr wyznaczony na podstawie próbki, zatem liczba stopni swobody est równa 3. Z tablic rozkładu chi-kwadrat dla α = i trzech stopni swobody odczytuemy χ zaobs. = < χ α = 7. 85, więc przymuemy hipotezę H 0, że rozkład liczby usterek w płaszczach est rozkładem Poissona. 9.3.Test λ Kołmogorowa

9 Testy zgodności 9 Test nieparametryczny można również skonstruować na podstawie twierdzenia Kołmogorowa. Przypuśćmy, że interesuąca nas cecha X elementów populaci est zmienną losową typu ciągłego. Na podstawie n elementowe próbki (n co namnie rzędu kilku dziesiątków) chcemy zweryfikować hipotezę H 0, że cecha X ma dystrybuantę F. Jako test do weryfikaci hipotezy H 0 możemy przyąć statystykę nd = n sup F ( x) F( x), (9.6) n < x< n gdzie F n est dystrybuantą empiryczną. Rozkład graniczny statystyki nd n precyzue twierdzenie Kołmogorowa (patrz np. Plucińscy, 990). Przymimy poziom istotności α. Zbiorem krytycznym est tu zbiór {( n ) n } W = x, x,..., x : nd > λ, (9.7) gdzie λ est liczbą spełniaącą warunek ( ) ( ) P nd > λ = n Q λ = α, (9.8) przy czym ( ) Q λ est wartością dystrybuanty rozkładu określone w twierdzeniu Kołmogorowa (patrz np. Plucińscy, 990). Dla danego α znamy Q( λ ), a z odpowiednie tablicy odczytamy wartość λ. Hipotezę H 0, że cecha X ma dystrybuantę F odrzucamy, gdy nd n > λ (9.9) i przymuemy, gdy nd n λ. (9.0)

10 Testy zgodności 9 Należy podkreślić, że przy stosowaniu testu λ Kołmogorowa trzeba mieć na uwadze pewne ograniczenia. Po pierwsze dystrybuanta F musi ednoznacznie określać hipotetyczny rozkład w tym sensie, że nie może zależeć od parametrów szacowanych na podstawie próbki. W przypadku zależności F od nieznanych parametrów twierdzenie Kołmogorowa nie est prawdziwe. Po drugie w związku z założeniem ciągłości dystrybuanty F wyników obserwaci nie można grupować. 9.4.Test Kołmogorowa- Smirnowa Przymimy, że dane są dwie populace. Chcemy zweryfikować hipotezę H 0, że cecha X elementów obydwu populaci ma taką samą ciągłą dystrybuantę F. Test dla zweryfikowania takie hipotezy oparty est na następuącym twierdzeniu Smirnowa: TWIERDZENIE 9.. Niech: a) X, X,..., X i Y, Y,..., Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o ednakowym n n rozkładzie z ciągłą dystrybuantą F, b) F i F n n będą dystrybuantami empirycznymi określonymi wzorami F F n n n Card i : X x i n i,,,..., (9.) ( x) = { < = } n Card i : Y x i n i,,,..., (9.) ( x) = { < = } c) ( ) ( ) δ n Wówczas nn = sup Fn x Fn x, n = < x< n + n. ( n < ) = ( ) lim P nδ x Q x (9.3) n n gdzie

11 Testy zgodności 9 3 ( ) Q x k k x ( ) e x > 0 = k = (9.4) 0 x 0 Wygodnym testem do weryfikowania sformułowane hipotezy est statystyka ( ) ( ) nδ n = n sup Fn x Fn x < x<. (9.5) Opiszemy teraz metodę postępowania przy weryfikaci. Mamy dwie populace. Pobieramy z nich próbki odpowiednio o liczebnościach n i n. Przypuśćmy, że zaobserwowaliśmy wartości x, x,..., x n oraz y, y,..., y n. Na podstawie tych danych znaduemy dystrybuanty empiryczne F ( x) n i F ( x), a następnie kres n górny bezwzględne wartości różnicy tych dystrybuant i wartość statystyki nδ n. Ustalamy poziom istotności α, a następnie zbiór krytyczny {( n n ) n } W = x, x,..., x, y, y,..., y : n δ > λ, (9.6) gdzie λ est liczbą spełniaącą warunek P ( n n ) δ > λ = α. (9.7) Liczba ( ) Q λ est wartością dystrybuanty (9.4). Wartości dystrybuanty są stablicowane (patrz np. Plucińscy, 990). Dla danego α, a tym samym ( ) Q λ z tablicy odczytuemy wartość λ. gdy Hipotezę H 0 o równości dystrybuant cechy X elementów obu populaci odrzucamy, nδ n > λ (9.8) i przymuemy, gdy nδ n λ. (9.9)

12 4 Testy zgodności 9 Pamiętać należy, że test Kołmogorowa-Smirnowa oparty est na granicznym rozkładzie statystyki nδ n, a więc być stosowany tylko wtedy, gdy liczebności są dostatecznie duże (co namnie rzędu kilku dziesiątek). PRZYKŁAD 9.3 (Plucińscy, 990). W celu zbadania trwałości opon samochodowych produkowanych przez fabryki A i B pobrano próbki z bieżące produkci obu fabryk i otrzymano następuące dane dotyczące maksymalnego przebiegu samochodów na badanych oponach (wyrażone w tysiącach km): Maksymalny przebieg Liczba opon z fabryki A z fabryki B Razem Przymuąc poziom istotności α = 0. 0 zweryfikować hipotezę H 0, że rozkłady przebiegów dla opon produkowanych przez obie fabryki maą tę samą ciągłą dystrybuantę F. Zastosuemy tu test Kołmogorowa-Smirnowa, a obliczenia zapiszemy w postaci następuące tabelki: x n n n sk n sk F ( x) n F ( x) n F ( x) F ( x) n n

13 Testy zgodności , W tabelce te przez n sk i n sk oznaczyliśmy tzw. Częstości skumulowane, tzn. n i. Z ostatnie kolumny tabelki odczytuemy, że n x x Ponieważ ( ) ( ) = sup F x F x = (9.0) δ n n n nn n = n + n = = 84. 7, n = 9., (9.) więc δ = = (9.) n n Przyęliśmy α = 0. 0, tzn. Q( λ ) = Dla te wartości Q( λ ) z tablicy rozkładu Kołmogorowa (patrz np. Plucińscy, 990) odczytuemy λ = 5.. Zatem otrzymaliśmy, że nδ n = > λ = 5., (9.3)

14 6 Testy zgodności 9 czyli spełniona est nierówność (9.8). Oznacza to, że hipotezę H 0 o równości dystrybuant dla maksymalnych przebiegów opon pochodzących z fabryk A i B należy odrzucić. Na zakończenie należy podkreślić, że w założeniach twierdzenia Smirnowa występue warunek ciągłości dystrybuanty F, co est równoważne temu, że prawdopodobieństwo wystąpienia w próbce dwóch ednakowych wartości est równe zeru. Grupowanie wyników w przedziałach może doprowadzić do błędnych wniosków (patrz np. Plucińscy, 990). Niemnie ednak w praktyce wielkości badane obserwue się tylko z pewną dokładnością związaną z przyętym układem ednostek, co siłą rzeczy prowadzi do grupowania wyników. Przedziały grupowania nie powinny być większe niż ednostka przyęte dla danego zagadnienia skali.

15 Testy zgodności 9 7 Problemy rozdziału 9. Histogramy statystyczne ako źródła hipotez statystycznych o rozkładach prawdopodobieństwa w pierwszym etapie badań statystycznych.. Weryfikaca hipotezy o rozkładzie prawdopodobieństwa. 3. Test chi-kwadrat Pearsona. 4. Rozkład chi-kwadrat. 5. Klasy obserwaci a liczba obserwaci. 6. Zbiór krytyczny w teście chi-kwadrat. 7. Modyfikaca Fishera testu chi-kwadrat. 8. Liczba stopni swobody testu chi-kwadrat. 9. Test Kołmogorowa. 0. Zbiór krytyczny testu Kołmogorowa.. Test Kołmogorowa-Smirnowa.. Zbiór krytyczny testu Kołmogorowa-Smirnowa. 3. Porównanie akości testu chi-kwadrat a Kołmogorowa.

Elementy badań operacyjnych programowanie liniowe

Elementy badań operacyjnych programowanie liniowe Elementy badań operacynych programowanie liniowe. Wprowadzenie. Formalny standardowy model liniowy maksymalizaci (minimalizaci) ako przykład realizaci dwóch klasycznych zasad sprawnego działania (A. osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu.

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Rozdział 2 Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Definicja 2.. Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych. Będziemy rozważać ciągi o wyrazach rzeczywistych, czyli zgodnie z powyższą definicją

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Promotor: dr hab. Rafaª Weron sªowa kluczowe: Ryzyko Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA

ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Analiza rozkładów zmiennych znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. W działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ROZPRAWA DOKTORSKA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ROZPRAWA DOKTORSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Monika Stankiewicz MODELOWANIE PROFILI KLIENTÓW W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI Promotor: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANA REGRESJA LOGARYTMICZNO-NORMALNA W SZACOWANIU REZERWY SZKODOWEJ *

ZMODYFIKOWANA REGRESJA LOGARYTMICZNO-NORMALNA W SZACOWANIU REZERWY SZKODOWEJ * Alica Wolny-Dominiak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZMODYFIKOWANA REGRESJA LOGARYTMICZNO-NORMALNA W SZACOWANIU REZERWY SZKODOWEJ * Wprowadzenie W pracy est analizowany proces wyznaczania rezerwy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo