UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: , kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości, zwaną w dalszej części umowy Liderem Projektu reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Koyer - Prezesa Zarządu; a (nazwa firmy) z siedzibą w (miejscowość) przy ul. (ulica), (kod, miejscowość), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (numer KRS), zwaną w dalszej części umowy Beneficjentem Pomocy reprezentowaną przez (imię i nazwisko reprezentanta lub reprezentantów wraz z zajmowanymi stanowiskami); przy czym kaŝda ze Stron Porozumienia zwana jest dalej takŝe Stroną, a obie łącznie Stronami. Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, Ŝe w dniu zawarcia Umowy są umocowani do występowania w imieniu Stron i niniejszym zawierają Umowę o następującej treści: PREAMBUŁA Niniejsza Umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu Systemowe motywowanie program rozwojowy dla kadr HR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie uczestnictwa Beneficjentów Końcowych w Projekcie realizowanym przez Lidera Projektu. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 1. DEFINICJE 1) Programie naleŝy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2) Działaniu / Poddziałaniu naleŝy przez to rozumieć Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. 3) Instytucji WdraŜającej naleŝy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 4) Projekcie naleŝy przez to rozumieć projekt pt. Systemowe motywowanie program rozwojowy dla kadr HR, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy. 5) Szkoleniu naleŝy przez to rozumieć dwudniowe zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach Kursu. 6) Kursie naleŝy przez to rozumieć cykl 14 dni szkoleń realizowanych w ramach Projektu, do udziału w którym został zgłoszony Beneficjent Końcowy. 7) Wnioskodawcy / Liderze Projektu naleŝy przez to rozumieć TAW Polska Sp. z o.o. 8) Beneficjencie Pomocy naleŝy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który powadzi działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego, który kieruje Strona 1 z 6

2 swoich pracowników Beneficjentów Końcowych, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, na Kurs. 9) Beneficjencie Końcowym naleŝy przez to rozumieć pracownika Beneficjenta Pomocy zgłoszonego do udziału w Kursie, związanego z Beneficjentem umową o pracę lub umową cywilnoprawną, którego miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. 2. ZAKRES UMOWY 1) Niniejsza Umowa została zawarta dla potrzeb realizacji Projektu. 2) Umowa dotyczy odbycia przez Beneficjentów Końcowych Kursu składającego się z: a) 14 dni szkoleń stacjonarnych realizowanych zgodnie z następującym programem ramowym: Zespół ds. budowania systemu wartościowania pracy - praca w zespole projektowym (2 dni); Metodyka budowania systemu wartościowania pracy (2 dni); Projektowanie systemu oceny pracowniczej (2 dni); Prowadzenie rozmów oceniających (2 dni); Jak przygotować i prowadzić szkolenia wewnętrzne z zakresu prowadzenia rozmów oceniających (2 dni); Planowanie rozwoju pracowników (2 dni); Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju (2 dni). b) Zajęć w trybie e-learning o tematyce zgodnej z opisem zawartym w pkt. 2 ppkt. a, w wymiarze 70 ekranów do kaŝdego tematu Szkolenia, łącznie 480 ekranów kursu zajęć e-learning. 3) Kurs, o którym mowa w pkt. 2 odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Lidera Projektu. Wszystkie Szkolenia będą realizowane we Wrocławiu. Lider projektu przekaŝe Beneficjentowi informację o lokalizacji szkoleń najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kaŝdego Kursu drogą mailową na adres wymieniony w 9 pkt. 5. 4) Szkolenia w ramach Kursu będą realizowane w dni robocze, w godzinach od 8.30 do 16.30, w formie 2-dniowych zajęć dydaktycznych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 3. CZAS TRWANIA UMOWY 1) Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez Strony i będzie trwać do czasu wywiązania się Beneficjenta Pomocy oraz Beneficjentów Końcowych z wszystkich, określonych w Umowie, obowiązków wobec Lidera Projektu. 2) Umowa traci moc prawną z chwilą zakończenia realizacji Projektu przez Lidera Projektu. 4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ LIDERA PROJEKTU 1) Lider Projektu podejmie wszelkie niezbędne kroki zmierzające ku zorganizowaniu i przeprowadzeniu zaplanowanych Kursów. 2) W zakresie obowiązków Lidera Projektu będzie leŝeć w szczególności: a) Organizacja zajęć dydaktycznych, b) Zapewnienie Beneficjentom Końcowym materiałów szkoleniowych i piśmienniczych, c) Zapewnienie sal szkoleniowych spełniających przyjęte na rynku standardy, Strona 2 z 6

3 d) Zapewnienie podczas Szkolenia wyŝywienia Beneficjentom Końcowym w postaci dwóch przerw kawowych oraz jednego ciepłego posiłku w ciągu kaŝdego dnia zajęć, e) Zapewnienie Beneficjentom Końcowym dojeŝdŝającym powyŝej 50 km do miejsca szkolenia kolacji w pierwszym dniu Szkolenia i jednego noclegu. Świadczenie to będzie zapewniane do wyczerpania środków otrzymanych od Instytucji WdraŜającej w ramach dotacji i przeznaczonych na ten cel. 3) Lider Projektu zobowiązuje się po zakończeniu udziału Beneficjenta/ów Końcowego/ych w Projekcie przekazać Beneficjentowi Pomocy informację o przekazanej pomocy publicznej. 4) Lider zobowiązuje się do monitorowania jakości Kursów zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie Projektu. 5) Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Szkoleń w ramach Kursu, w sytuacjach wyjątkowych. Za kaŝdym razem Beneficjenci Końcowi będą o tym fakcie informowani najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem Szkolenia. 6) Grupy uczestników zgłoszone do poszczególnych Kursów będą liczyły do 18 osób. 7) Niezebranie w ramach prowadzonych działań rekrutacyjnych minimum 16-osobowej grupy uczestników Kursu moŝe być podstawą do odstąpienia przez Lidera Projektu od realizacji niniejszej Umowy. MoŜe to nastąpić najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia pierwszego Szkolenia w ramach danego Kursu. O takim fakcie Beneficjent Pomocy zostanie powiadomiony drogą mailową. 5. ZASADY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH 1) Zgłoszenia Beneficjentów Końcowych będą dokonywane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej projektu pod adresem 2) Po pozytywnej weryfikacji przez Lidera Projektu zgodności elektronicznej wersji zgłoszenia z wymogami Projektu i potwierdzeniu dostępności miejsc na Kursie Beneficjent Pomocy zgłasza udział Beneficjentów Końcowych do uczestnictwa w Kursie za pomocą druku formularza zgodnego z Załącznikiem nr 2 i przekazując dokumenty zawarte w Załącznikach 3, 5 oraz 4 (tylko w przypadku duŝych firm) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych, których listę i sposób prawidłowego przygotowania zawiera Załącznik nr 6. 3) Skuteczne zgłoszenie następuje po dostarczeniu Liderowi Projektu kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 4) Lider Projektu zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu dokumentów koniecznych do dostarczenia przez Beneficjenta Pomocy, o ile będzie to uzasadnione wymogami Instytucji WdraŜającej. O zaistnieniu takiego faktu Lider Projektu niezwłocznie poinformuje Beneficjenta Pomocy drogą mailową. 6. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ BENEFICJENTA POMOCY 1) Beneficjent Pomocy ma prawo do: a) Wyboru Beneficjentów Końcowych do udziału w Kursach przy uwzględnieniu zapisów niniejszej Umowy i wymogów Projektu, Strona 3 z 6

4 b) Uzyskania informacji nt. przebiegu Kursu, 2) Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do: a) Zgłoszenia Beneficjentów Końcowych w terminach oraz na zasadach określonych w 5. b) Udzielenia zgłoszonym Beneficjentom Końcowym zgody na uczestnictwo w Szkoleniu, kaŝdorazowo kiedy będzie to wynikało z przedstawionego przez Lidera Projektu harmonogramu Kursu, c) Dostarczenia Liderowi Projektu wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, w terminach i zakresie opisanym w 5. W odniesieniu do dokumentów, których terminów dostarczenia szczegółowo nie reguluje niniejsza Umowa, Beneficjent Pomocy zobowiązuje przekazywać je Liderowi Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Beneficjenta o konieczności ich dostarczenia. d) Przestrzegania zapisów niniejszej Umowy. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1) Dane osobowe Beneficjentów Końcowych będą przetwarzane przez Ministra Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4; Warszawa. 2) Dane osobowe Beneficjentów Końcowych będą przetwarzane przez Lidera Projektu dla celów zarządzania Projektem. 3) Dane osobowe Beneficjentów Końcowych przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Projektem. 4) Dane osobowe Beneficjentów Końcowych mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak równieŝ w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5) Podanie danych osobowych przez Beneficjentów Końcowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem moŝliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 6) Beneficjent Pomocy oraz Beneficjenci Końcowi mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 8. POMOC PUBLICZNA I ROZLICZENIA FINANSOWE W PROJEKCIE 1) Pełny koszt udziału 1 Beneficjenta Końcowego w Kursie wynosi 8 607,33 zł netto (słownie: osiem tysięcy sześćset siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) 2) Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości zaleŝnej od wielkości jego przedsiębiorstwa zgodnie z poniŝszym wykazem: a) Małe przedsiębiorstwo 940,32 zł netto (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych i trzydzieści dwa grosze); b) Średnie przedsiębiorstwo 1410,49 zł netto (słownie: tysiąc czterysta dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy); Strona 4 z 6

5 c) DuŜe przedsiębiorstwo 1880,65 zł netto (słownie: tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy). 3) Wielkość przedsiębiorstwa jest określana na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 800/2008 z dnia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu oraz Ustawy z dnia o swobodzie działalności gospodarczej. 4) Wkład prywatny w postaci gotówki zostanie wniesiony przelewem na konto bankowe Projektu o numerze w terminie najpóźniej na 7 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niŝ 14 dni przed rozpoczęciem Kursu. 5) RóŜnica pomiędzy całkowitym kosztem udziału Beneficjenta Końcowego w Kursie a wkładem gotówkowym wniesionym przez Beneficjenta Pomocy zostanie pokryta ze środków dotacji wniesionych na realizację Projektu przez Unię Europejską i BudŜet Państwa. Udzielone wsparcie jest pomocą publiczną na szkolenia. 6) Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi w ramach Projektu nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej (art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 7) Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do zapłacenia pełnych kosztów Kursu, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu w sytuacjach gdy: a) zgłoszony przez niego Beneficjent Końcowy przekroczy limit dopuszczalnej liczby nieobecności na Szkoleniach wynoszący 20% całkowitej liczby godzin realizowanych w ramach Kursu, b) nie dostarczy Liderowi Projektu wymaganej niniejszą Umową dokumentacji, c) odstąpi od Umowy w trakcie jej realizacji. 8) W przypadkach opisanych w pkt. 7 niniejszego paragrafu Beneficjent Pomocy zrealizuje płatność w kwocie, o której mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, za kaŝdego Beneficjenta Końcowego, którego dotyczy jedna lub więcej sytuacji wskazanych powyŝej w podpunktach a, b i c. Płatność zostanie zrealizowana na konto Lidera Projektu o numerze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 9) W sytuacjach wyjątkowych Lider Projektu moŝe wyrazić zgodę na zastąpienie Beneficjenta Końcowego, który z waŝnych przyczyn losowych musi przerwać udział w Kursie, innym Beneficjentem Końcowym spełniającym wymogi niniejszej Umowy. 10) Ponadto w przypadkach określonych w 8 pkt. 5 podpunkty a, b i c Beneficjenci Końcowi, których zapisy te dotyczą, nie uzyskują zaświadczeń uczestnictwa oraz jakichkolwiek innych dokumentów poświadczających uczestnictwo w Kursie. 9. WYMIANA INFORMACJI 1) Wymiana bieŝących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną, telefoniczne lub faksem. 2) KaŜda ze Stron Umowy moŝe zaŝądać potwierdzenia otrzymanych informacji w formie pisemnej drogą mailową lub pocztową przy zastosowaniu przesyłki poleconej. śądanie takie powinno być bezwzględnie spełnione. Strona 5 z 6

6 3) Wszelką korespondencję do Lidera Projektu naleŝy kierować na adres: TAW Polska Sp. z o.o., ul. Więzienna 21, Wrocław, Tel , faks , mail: 4) Wszelka korespondencja od Lidera Projektu będzie kierowana do Beneficjenta Pomocy na adres:. (nazwa podmiotu, miejscowość, ulica, kod pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e- mail do osoby wyznaczonej do kontaktu) 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy pod rygorem niewaŝności wymagają formy pisemnej. 2) W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego. 3) W przypadku sprzeczności lub rozbieŝności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy o dofinansowanie Projektu, które będą wiąŝące dla Stron. 4) Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią: 1. Harmonogram realizacji szkoleń. 11 ZAŁĄCZNIKI 2. Dokumentacja rekrutacyjna (formularz danych osobowych Beneficjenta Końcowego, formularz danych Beneficjenta Pomocy, zgoda na przetwarzanie danych, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie o prawdziwości danych). 3. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niŝ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz instrukcja. 4. Oświadczenie o spełnieniu efektu zachęty. 5. Oświadczenie o aktualności przekazanych danych w dniu podpisania umowy. 6. Lista sprawdzająca dokumentację rekrutacyjną. Lider Projektu Beneficjent Pomocy Strona 6 z 6

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo