UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL /12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu."

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL /12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , reprezentowanym przez Pana Cezarego Fryszkiewicza, zwanym dalej Projektodawcą. a..., Nazwa przedsiębiorstwa. Adres przedsiębiorstwa zwanym/ą dalej Przedsiębiorcą (Beneficjentem Pomocy) Numer KRS/wpis do ewidencji NIP Regon Reprezentowaną przez PREAMBUŁA Niniejszą umową zawiera się na potrzeby projektu BUDOWANIE INNOWACYJNEJ ORGANIZACJI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspierane rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 594/POKL/ / Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 1. DEFINICJE 1. Programie należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 2. Działaniu/Poddziałaniu należy przez to rozumieć Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; 3. Projekcie należy przez to rozumieć projekt Budowanie innowacyjnej organizacji ; 4. Projektodawcy/Organizatorze należy przez to rozumieć Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Spółka Jawna; 5. Szkoleniu należy przez to rozumieć 16-godzinne szkolenie z wybranej tematyki z zakresu metod budowania innowacyjnej organizacji. 6. Doradztwie po szkoleniu należy przez to rozumieć 1-godzinne indywidualne spotkanie uczestnika/czki z coachem, podczas którego uzyskają pomoc we wdrożeniu uzyskanej wiedzy w codzienną praktykę pracy. 7. Przedsiębiorcy/Beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć podmiot określony jako strona umowy, przedsiębiorstwo z sektora mikroprzedsiębiorstw. 8. Uczestniku/uczestniczce szkolenia należy przez to rozumieć osoby samozatrudnione, właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw zgłoszonych przez Beneficjenta pomocy do udziału w szkoleniach. Strona1

2 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników w projekcie finansowanym przez Unię Europejską pt.: Budowanie innowacyjnej organizacji. 2. Grupę docelową w projekcie co najmniej w 80% stanowią przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania lub PO KL w latach przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. 3. Na podstawie umowy przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną na szkolenia. 4. Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o informacje z dokumentów: a. Formularz zgłoszeniowy osoby samozatrudnionej (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) Pakiet dla osoby samozatrudnionej. b. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (w przypadku zgłoszenia przedsiębiorstwa) wraz z Formularzem zgłoszeniowym uczestnika Pakiet dla przedsiębiorcy i pracowników. c. Wypełniony test wiedzy badanie potrzeb szkoleniowych. d. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. e. Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa. f. Sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe (jeśli podmiot zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; pozostałe podmioty - oświadczenie, że nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań). g. Kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status Przedsiębiorcy. złożonych przez Przedsiębiorcę przed podpisaniem niniejszej Umowy, potwierdzających kwalifikowalność Przedsiębiorcy do ubiegania się o pomoc publiczną na szkolenia. 3. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez wszystkie strony i będzie trwać do czasu: a. zakończenia szkolenia, na który zostali zakwalifikowani pracownicy Beneficjenta Pomocy oraz, b. wywiązania się Beneficjenta Pomocy oraz Beneficjentów Ostatecznych z wszystkich obowiązków wobec Projektodawcy określonych w umowie. 2. Umowa traci moc prawną najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu przez Projektodawcę tj r. 4. ZAKRES WSPARCIA 1. Zakres wsparcia obejmuje udział Przedsiębiorcy i/lub pracowników Przedsiębiorcy zajmujących stanowiska kierownicze/menedżerskie/związane z kadrą zarządzającą, w szkoleniach ogólnych oraz doradztwie/ coachingu po szkoleniu. 2. Szkolenia, o których mowa w ust.1, realizowane będą z następujących tematów: Twórcze myślenie menedżera kluczem do innowacyjności przedsiębiorstwa Nowa psychologia osiągnięć dla menedżerów Innowacyjne zarządzanie HR nowoczesne metody rekrutacji Coaching jako innowacyjne narzędzie rozwoju kadr 3. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu, z wybranej tematyki. 4. Dodatkowo każdy uczestnik/uczestniczka będzie brał/a udział w indywidualnym spotkaniu z coachem (doradztwie związanym ze szkoleniem) po szkoleniu (1 godz./1 os), podczas którego będzie miał/a możliwość utrwalenia oraz uzupełnienia zdobytej wiedzy. Celem spotkań coachingowych będzie indywidualne wsparcie we wdrożeniu uzyskanej na danym szkoleniu wiedzy w codzienną praktykę pracy uczestników/uczestniczek. Strona2

3 5. DANE OSÓB DELEGOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Dane osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie: Lp. Imię i nazwisko PESEL Pełny adres zamieszkania ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROJEKTODAWCY 1. Projektodawca w ramach niniejszej umowy zapewnia uczestnikom/uczestniczkom: a. udział w szkoleniu z wybranego przez siebie tematu (2 dni - 16 godzin lekcyjnych); b. udział w doradztwie związanym ze szkoleniem/coachingu ok. miesiąca po odbytym szkoleniu (1 godz.) c. profesjonalną kadrę trenerską o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach; d. materiały szkoleniowe (segregator, notatnik, długopis); e. wyżywienie (obiady oraz przerwy kawowe); f. certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające ich uczestnictwo w szkoleniach oraz nabyte kompetencje i kwalifikacje. 7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW BENEFICJENTA 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do: a. udziału i/lub zapewnienia udziału w szkoleniu oraz doradztwie/ coachingu po szkoleniu Pracowników Przedsiębiorcy, których wskazuje w 4 niniejszej umowy. b. dostarczenia Projektodawcy wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, opisanych w 2 punkt 3. c. doręczenia Projektodawcy podpisanej Umowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście lub listem poleconym, w wersji papierowej, co najmniej na 3 dni robocze przed datą wybranego szkolenia, o której mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy; d. wniesienia wkładu własnego na 3 dni robocze przed datą wybranego szkolenia, o którym mowa w 8 ust.5 niniejszej umowy; e. przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy oraz postanowień zawartych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. f. przechowywania dokumentacji dotyczącej uzyskanej pomocy publicznej przez okres 10 lat licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. 8. POMOC PUBLICZNA I ROZLICZENIA FINANSOWE W PROJEKCIE 1. Na podstawie umowy Przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną na szkolenia w wysokości 80% wartości szkoleń na podstawie programu pomocowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki o numerze referencyjnym SA.32222(2011/X). 2. Całkowity planowany koszt 1 (jednego) szkolenia dla 1 (jednego) uczestnika/uczestniczki wynosi 733,00 PLN (100% wartości szkolenia). 3. W związku z udziałem w szkoleniu Przedsiębiorca otrzyma pomoc publiczną na szkolenia stanowiącą nie więcej niż 80% kosztów szkolenia określonych w ust.1 niniejszego paragrafu dla mikro przedsiębiorstw, przy czym przez mikro przedsiębiorstwa należy przyjąć przedsiębiorstwo w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Strona3

4 (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu WE. 4. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej umowy nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej (na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 5. Planowana wartość pomocy publicznej na szkolenia 1 (jednego uczestnika/uczestniczki) wynosi 733,00 PLN (słownie: siedemset trzydzieści trzy złotych 00/100 groszy). 6. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wniesienia za jednego uczestnika/uczestniczkę wkładu prywatnego w postaci gotówki w kwocie co najmniej 146,60 PLN (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 60/100 groszy), stanowiącej nie mniej niż 20% wartości szkolenia. 7. W przypadku nie wniesienia wkładu prywatnego w wysokości, o której mowa w ust.6, beneficjent pomocy zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności związanych z konsekwencjami nie wniesienia wkładu w odpowiedniej wysokości, o której mowa w ust Łączny całkowity planowany koszt szkoleń, łączna całkowita planowana wartość pomocy publicznej przyznanej Przedsiębiorcy na podstawie umowy oraz łączny wkład własny do wniesienia przez Przedsiębiorcę zależy od liczby Pracowników Przedsiębiorcy, delegowanych na szkolenia. 9. Wniesienie do projektu wkładu pieniężnego odbędzie się na podstawie wystawionej przez Projektodawcę faktury VAT, co nastąpi nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania wpłaty. 10. Przedsiębiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na rachunek bankowy nr., nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, o którym mowa w 4 ust.2. W tytule przelewu należy wskazać: nazwę Przedsiębiorcy, datę szkolenia. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 9. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Przedsiębiorca jest uprawniony do rezygnacji z udziału w szkoleniu poprzez pisemne oświadczenie (list/faks/ ) złożone u Projektodawcy najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 2. W przypadku rezygnacji przez Przedsiębiorcę z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w 8 ust.1. zobowiązuje się on do pokrycia 100% kosztów szkolenia za zakwalifikowaną osobę, pomniejszonego o wniesiony wkład własny w formie pieniężnej. 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od uczestnika projektu) przedsiębiorstwo może zostać wezwane do zwrotu 100% kosztów szkolenia zaplanowanych w projekcie w trybie natychmiastowym. 4. Projektodawca jest uprawniony do przesunięcia terminu szkolenia nie później niż na 5 dni roboczych przed datą szkolenia. 5. Projektodawca zobowiązuje się najpóźniej na 5 dni roboczych, poinformować Uczestników projektu o nowym terminie. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Za dzień przyznania pomocy publicznej uznaje się dzień podpisania niniejszej Umowy. 3. Przedsiębiorca niniejszym potwierdza prawdziwość danych zawartych w Formularzach wymienionych w 2 ust.3. niniejszej Umowy. 4. Niniejsza umowa potwierdza kwalifikowalność Uczestników/Uczestniczek do udziału w Projekcie. 5. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy, Strony postarają się rozwiązać polubownie na zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Projektodawcy. Strona4

5 6. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają /pod rygorem nieważności/ formy pisemnej w postaci aneksu. 8. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przedsiębiorca (Beneficjent Pomocy): Projektodawca: (Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmy).. (Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmy) Strona5

6 Załącznik do umowy szkoleniowej OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIAN W związku z procedurą podpisywania umowy o udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) pt. Budowanie innowacyjnej organizacji, oświadczam: - że wszystkie przedstawione przeze mnie/przez Przedsiębiorstwo, które reprezentuję* dane zawarte w oświadczeniach/dokumentach stanowiących załączniki do umowy wewnątrzprojektowej są aktualne na dzień podpisania umowy i zawarte w nich dane nie uległy zmianie. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż stwierdzenia zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą... Miejscowość, data. Pieczątka i podpis osoby upoważnionej * niewłaściwe skreślić Strona6

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta dnia

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Zawarta w dniu. w Lublinie. pomiędzy: Lechaa Consulting Sp. z o.o.

UMOWA SZKOLENIOWA. Zawarta w dniu. w Lublinie. pomiędzy: Lechaa Consulting Sp. z o.o. Załącznik nr 13 UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w dniu. w Lublinie pomiędzy: z siedzibą w Lublinie 20-834 ul. Fiołkowa 7, REGON 004182334, NIP 712-278-35-96, Reprezentowaną przez., zwaną dalej ORGANIZATOREM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej www.cpb.rze.pl www.budownictwo.lubelskie.net.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Poznań, 24.06.2014 r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.technologia-pracy.pl ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo