Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia dla firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 37, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: Tomasza Kuszaka Zwanego dalej Operatora Pomocy A Nazwa firmy:..... Pełny adres firmy.. Wpisanym do rejestru.. NIP.. REGON.. Reprezentowanym przez:.... Telefon: Zwanym dalej Beneficjentem Ostatecznym. PREAMBUŁA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest projektem partnerskim realizowanym przez Energia Dla Firm Sp. z o.o. wraz z Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o.o. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie uczestnictwa pracowników Beneficjenta Ostatecznego w projekcie realizowanym przez Operatora pomocy. 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: a) POKL - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

2 b) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt nr: 636/POKL /12 pt. Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; d) Operator Pomocy należy przez to rozumieć Energia dla firm Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 37, Warszawa e) Partner Projektu- należy przez to rozumieć : Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o.o., ul. B. Dobrzańskiego 3, Lublin f) Beneficjencie Ostatecznym należy przez to rozumieć podmiot określony jako strona umowy, przedsiębiorstwo korzystające z oferowanego w ramach projektu wsparcia (szkolenia i doradztwo), spełniające kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; g) Beneficjencie Końcowym (Uczestniku szkolenia) należy przez to rozumieć osobę samozatrudnioną lub pracowników Beneficjenta Ostatecznego zgłoszonych na kurs, związanych z Beneficjentem umową o pracę, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w realizowanym Projekcie, spełniający kryteria określone we wniosku o dofinansowanie; h) Kursie / Szkoleniu należy przez to rozumieć szkolenie z zakresu: poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa- czas trwania kursu 48 godzin. Moduł I (24 h) - szkolenie z tematu wykorzystana energii w firmie z uwzględnieniem Odnawialnych Żródeł Energii. Moduł II ( 24 h)- Szkolenie z proekologicznych rozwiązań w zakresie; systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oczyszczania energii, przetwarzania odpadów i) Usługi doradcze- należy rozumieć doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Każda firma otrzyma przeciętnie 120 godzin doradztwa kończącego się raportem dotyczącym stanu efektywności energetycznej firmy. Zakres doradztwa: - inwentaryzacja potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, w tym systemu grzewczego, energetycznego, zapotrzebowania na energię, ocenę właściwości cieplnych budynku, oraz określenie jaka jest charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa (48 godzin) - określenie możliwych wariantów poprawienia efektywności energetycznej i ocena ich opłacalności (48 godzin) - opracowanie najefektywniejszej metody wdrożenia (24 godziny). j) Mikroprzedsiębiorcy należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. k) Pomocy de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość z złotych kwoty euro. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy.

3 Trudnej sytuacji finansowej należy przez to rozumieć : w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokości tego kapitału, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokości tego kapitału, każdy przedsiębiorca spełniający kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym. 2. ZAKRES UMOWY 1. Umowa dotyczy udziału pracowników Beneficjenta Ostatecznego w szkoleniach oraz uczestnictwie Beneficjenta Ostatecznego w doradztwie : a) Szkolenia z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa - czas trwania kursu 48 godzinodpowiedzialny Partner Projektu Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o.o. b) Doradztwa z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa - czas trwania doradztwa 120 godzin-odpowiedzialny Operator pomocy Energia Dla Firm Sp. z.o.o. 2. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy de minimis przez Operatora Pomocy w formie szkolenia i doradztwa z zakresu poprawy efektywności energetycznej. 3. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez wszystkie strony i trwa do czasu: a) zakończenia szkolenia i doradztwa, na który zostali zakwalifikowani pracownicy Beneficjenta Ostatecznego, oraz b) wywiązania się Beneficjenta Ostatecznego oraz Beneficjentów Końcowych ze wszystkich zobowiązań wobec Operatora Pomocy określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ OPERATORA POMOCY 1. Operator Pomocy podejmie wszelkie niezbędne kroki zmierzające ku zorganizowaniu i przeprowadzenia szkoleń. 2. W zakresie obowiązków Operatora Pomocy będzie leżeć w szczególności: a) organizacja zajęć szkoleniowych; b) doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa c) zapewnienie sal wykładowych d) zapewnienie materiałów szkoleniowych; e) zapewnienie wyżywienia uczestnikom kursu; f) wydanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 5 ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIAZKÓW BENEFICJENTA OSTATECZNEGO I KOŃCOWEGO 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do: a) uzyskania informacji na temat przebiegu kursu i doradztwa;

4 b) wglądu w przekazywane przez siebie dane osobowe i ich poprawianie. c) na zakończenie doradztwa otrzymać opracowane studium techniczno-ekonomiczne w zakresie wdrożenia rozwiązań ograniczających energochłonność przedsiębiorstwa, d) uczestniczyć w bieżących konsultacjach i propozycjach wdrożenia rozwiązań energooszczędnych, e) we własnym zakresie proponować rozwiązania/inwestycje, mogące przyczynić się do ograniczenia zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta Ostatecznego, dla których zespół ekspertów/specjalistów zobowiązany będzie policzyć ich koszt oraz okresy zwrotu, 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: a) zgłoszenia pracowników Beneficjentów Końcowych, którzy wezmą udział w Kursie, przekazania ich danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie; b) udzielenia zgłoszonym pracownikom zgody na uczestnictwo w zajęciach, każdorazowo, kiedy będzie to wynikało z przedstawionego przez Operatora Pomocy harmonogramu kursu, c) dostarczenia Operatorowi Pomocy wszystkich wymaganych przez niego dokumentów; d) wyznaczyć min. 3 pracowników przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za koordynowanie, którzy w trakcie realizacji doradztwa współpracować będą z osobami prowadzącymi doradztwo. e) na uczestnictwo w doradztwie, każdorazowo kiedy będzie to wynikało z przedstawionego przez Operatora harmonogramu doradztwa, f) przedstawiania osobom prowadzącym doradztwo, wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, związanych z przedmiotem doradztwa, podczas świadczenia usług doradczych, g) przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy oraz innych dokumentów związanych z projektem oraz wdrażanymi działaniami, w tym w szczególności: Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie Ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Polsce. a) udostępnienia dokumentów finansowo-księgowych dotyczących jego sytuacji finansowej w przypadku kontroli projektu ze strony i na prośbę Instytucji Wdrażającej. b) Beneficjent Ostateczny oraz Beneficjenci Końcowi powinni dostarczyć wymagane dokumenty bez wezwania. c) Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do poinformowania Operatora pomocy o wszelkich zmianach w sytuacji firmy, które skutkowałyby zmianą statusu i kondycji Przedsiębiorstwa 6. POMOC DE MINIMIS I ROZLICZENIA FINANSOWE W PROJEKCIE a) W ramach projektu Beneficjentowi Ostatecznemu przyznana zostaje pomoc de minimis w wysokości 100% wartości szkolenia i doradztwa pomnożonego przez ilość osób oddelegowanych na szkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z późniejszymi zmianami. b) Po podpisaniu niniejszej Umowy Beneficjentowi Ostatecznemu zostanie wydane zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. c) Beneficjent nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

5 d) Organizator jest zobowiązany wystawić Beneficjentowi Ostatecznemu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). 7. KARY UMOWNE 1. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do zapłaty względem Operatora Pomocy kary umownej w wysokości 8 974,49 zł za każdego szkolonego pracownika w przypadku: a) odstąpienia od umowy, b) niewywiązania się z obowiązku dostarczenia dokumentów określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, c) obecności Beneficjenta Końcowego (uczestnika szkolenia) poniżej 80% zajęć, d) przedstawienia fałszywych lub niepełnych oświadczeń w celu uzyskania wsparcia, e) udzielenia fałszywych informacji dotyczących uzyskania wsparcia w ramach konkursów ogłaszanych w latach r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Poddziałania 8.1.1, PO KL oraz uzyskania wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 i Operator Pomocy nie wyda certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w 7 ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie informacje oraz zmiany do niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą załatwiane przez strony polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Operatora Pomocy. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Obie strony zobowiązują się do przechowywania dokumentów potwierdzających udzielenie pomocy publicznej przez 10 lat od dnia podpisania niniejszej umowy. 6. Integralną częścią niniejszej umowy są: Formularz Zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Deklaracja Uczestnictwa w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Beneficjenta Końcowego. 7. Podpisując Umowę Wewnątrzprojektową dotyczącą udziału w Projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw 8. Beneficjent Ostateczny akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw 9. Podpisując niniejszą umowę Beneficjent oświadcza że: a) nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej, b) nie podległa wykluczeniom, c) przedsiębiorstwo posiada status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw,

6 d) sytuacja finansowa firmy na dzień podpisania umowy nie uległa zmianie w stosunku do informacji zawartych w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, e) nie korzystał z pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych lub korzystał z takiej formy wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych, ale pomoc ta nie przekroczyła pułapu 200 tyś. euro w tym okresie, f) na dzień podpisania umowy nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem (zgodnie z art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z ) oraz par. 2a ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MRR z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.), g) pomoc de minimis o jaką się ubiega nie dotyczy działalności podlegających wykluczeniu z możliwości uzyskania tej formy pomocy wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. A-b i ust. 3 lit. a-d Rozporządzenia Komisji (WE)nr 800/2008z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Rz.UE L214/3 z )/art.1 i 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktaty do pomocy de minimis, h) nie uzyskał/uzyskał wsparcia/e 1 w ramach konkursów ogłaszanych w latach r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Poddziałania i 8.1.2, i) nie uzyskał wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 i Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, j) dane zawarte w przedłożonych Operatorowi Pomocy dokumentach zgłoszeniowych są aktualne i nie uległy zmianie na dzień podpisania niniejszej umowy (podpis Operatora Pomocy) (podpis i pieczęć Beneficjenta Ostatecznego ).. (miejscowość, data).. (miejscowość, data) 1 Niepotrzebne skreślić

7 DANE OSÓB ZGŁASZANYCH NA KURS Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zgłasza następującego/cych pracownika/pracowników zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie: 1. Imię i nazwisko.... Adres zamieszkania. PESEL. Tel. kontaktowy.. Forma zatrudnienia. Wybrany kurs. 2. Imię i nazwisko.... Adres zamieszkania. PESEL. Tel. kontaktowy.. Forma zatrudnienia. Wybrany kurs. 3. Imię i nazwisko.... Adres zamieszkania. PESEL. Tel. kontaktowy.. Forma zatrudnienia. Wybrany kurs.... (podpis i pieczęć Beneficjenta Ostatecznego)

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE Projekt Zielone budowa. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo