Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , reprezentowanym przez Agatę Małysz kierownika Projektu, zwanym dalej Organizatorem szkoleń a Nazwa:. Pełny adres przedsiębiorstwa:.. wpisanym do rejestru.... prowadzonego przez..... pod numerem.., NIP....,REGON, reprezentowanym przez. zwanym dalej Beneficjentem Ostatecznym, o następującej treści: PREAMBUŁA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pn. Słoneczne Kwalifikacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie uczestnictwa pracowników Beneficjenta Ostatecznego w projekcie realizowanym przez Operatora Pomocy. 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: a) POKL - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumieć projekt pt: Słoneczne Kwalifikacje, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) - należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; d) Operator Pomocy należy przez to rozumieć Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training; e) Beneficjencie Ostatecznym należy przez to rozumieć podmiot określony, jako strona umowy, małe/mikro przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; f) Beneficjencie Końcowym (Uczestniku szkolenia) należy przez to rozumieć osobę samozatrudnioną lub pracowników Beneficjenta Ostatecznego zgłoszonych na kurs, związanych z Beneficjentem umową o pracę, osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w realizowanym Projekcie, spełniający kryteria określone we wniosku o dofinansowanie; a) Kursie/Szkoleniu należy przez to rozumieć szkolenie dla instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) składające się z 3 modułów: Systemy Solarne - Termiczne 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godzin zajęć praktycznych; Pompy Ciepła 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godzin zajęć praktycznych; Systemy Solarne Fotowoltaiczne 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godzin zajęć praktycznych; g) Mikroprzedsiębiorcy należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat podatkowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. h) Małym przedsiębiorcy należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat podatkowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu, Strona 1 z 5

2 sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. i) Osobie samozatrudnionej należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników. j) Pomocy de minimis to wsparcie państwa udzielane jednemu przedsiębiorstwu, pomoc de minimis nie może zostać udzielona jednemu przedsiębiorstwu, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymało pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość z złotych kwoty euro, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy. 2. ZAKRES UMOWY 1. Umowa dotyczy odbycia przez pracowników Beneficjenta Ostatecznego kursu: Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z egzaminem po zakończeniu szkolenia dla. osób. 2. Cena szkolenia, o którym mowa w ust. 1 na jednego pracownika, objęta regułami pomocy de minimis wynosi: 7350,00 PLN słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 gr 3. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez wszystkie strony i trwa do czasu: a) Zakończenia kursu, na który zostali zakwalifikowani pracownicy Beneficjenta Ostatecznego, oraz b) Wywiązania się Beneficjenta Ostatecznego oraz Beneficjentów Końcowych ze wszystkich zobowiązań wobec Operatora Pomocy określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ OPERATORA POMOCY 1. Operator Pomocy podejmie wszelkie niezbędne kroki zmierzające ku zorganizowaniu i przeprowadzenia szkolenia. 2. W zakresie obowiązków Operatora Pomocy będzie leżeć w szczególności: a) Przeprowadzenia analizy szkoleniowej; b) Organizacja zajęć szkoleniowych; c) Zapewnienie sal wykładowych, hal ćwiczeniowych oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu; d) Zapewnienie wyżywienia uczestnikom kursu w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych; e) Zapewnienie sprzętu do zajęć praktycznych dla uczestników kursu; f) Umożliwienie wszystkim uczestnikom kursu przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobte kwalifikacje zawodowe; g) Pokrycie jednorazowo kosztów egzaminu. W przypadku nie zdania egzaminu pracodawca nie ponosi kosztów z tego tytułu. h) Wydanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. 5. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIAZKÓW BENEFICJENTA OSTATECZNEGO I KOŃCOWEGO 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do: a) Uzyskania informacji na temat przebiegu kursu; b) Wglądu w przekazywane przez siebie dane osobowe i ich poprawianie. 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: a) Zgłoszenia pracowników Beneficjentów Końcowych, którzy wezmą udział w Kursie, przekazania ich danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie; b) Udzielenia zgłoszonym pracownikom zgody na uczestnictwo w zajęciach, każdorazowo, kiedy będzie to wynikało z przedstawionego przez Operatora Pomocy harmonogramu kursu, c) Dostarczenia Operatorowi Pomocy wszystkich wymaganych przez niego dokumentów; d) Przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy oraz innych dokumentów związanych z projektem oraz wdrażanymi działaniami, w tym w szczególności: Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie Ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Polsce. Strona 2 z 5

3 e) Udostępnienia dokumentów finansowo-księgowych dotyczących jego sytuacji finansowej w przypadku kontroli projektu ze strony i na prośbę Instytucji Wdrażającej. 3. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do poinformowania Operatora pomocy o wszelkich zmianach w sytuacji firmy, które skutkowałyby zmianą statusu i kondycji Przedsiębiorstwa. 4. Beneficjent Ostateczny oraz Beneficjenci Końcowy powinni dostarczyć wymagane dokumenty bez wezwania. 6. POMOC DE MINIMIS I ROZLICZENIA FINANSOWE W PROJEKCIE 1. W ramach projektu Beneficjentowi Ostatecznemu przyznana zostaje pomoc de minimis w wysokości 100% wartości kursu, o którym mowa w 2 pkt.1 tj. 7350,00 (słownie: Siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) na jednego uczestnika szkolenia. 2. W ramach projektu Beneficjentowi Ostatecznemu przyznana zostaje pomoc de minimis w wysokości 100% wartości szkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca Beneficjent Ostateczny nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Organizator jest zobowiązany wystawić Beneficjentowi Ostatecznemu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do przechowywania dokumentów zwianych z otrzymaną pomocą de minimis przez okres 10 lat od dnia otrzymania pomocy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. 7. KARY UMOWNE 1. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do zapłaty względem Organizatora szkolenia kary umownej w wysokości 7350,00 PLN brutto (słownie: Siedem tysiący trzysta pięćdziesiąt złotych) za każdego szkolonego pracownika w przypadku: odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trakcie jej realizacji, niewywiązania się z obowiązku dostarczenia dokumentów określonych w regulaminie stanowiącym integralną część niniejszej umowy, przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez uczestnika szkolenia (20% całkowitej liczby godzin), nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym przez Operatora Pomocy terminie i miejscu, przedstawienia fałszywych lub niepełnych oświadczeń w celu uzyskania wsparcia 2. Organizator szkolenia nie wyda pracownikom Beneficjenta Ostatecznego certyfikatów Naczelnej Organizacji Technicznej potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w 7 pkt. 1 umowy. 8. WYMIANA INFORMACJI 1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną na adres mailowy oraz telefonicznie lub faxem. 2. Wymiana informacji mających znaczenie dla realizacji projektu następuje wyłącznie pisemnie, listem poleconym skierowanym na adres drugiej Strony, określony w niniejszej Umowie. Niezależnie od powyższego, każda ze stron umowy może zażądać potwierdzenia informacji w sposób opisany w ust. 2. Żądanie takie powinno być bezwzględnie spełnione. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie informacje oraz zmiany do niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. 3. Podpisując Umowę Szkoleniową dotyczącą udziału w Projekcie Słoneczne Kwalifikacje Beneficjent Ostateczny akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu uczestnictwa w projekcie Słoneczne Kwalifikacje Strona 3 z 5

4 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą załatwiane przez strony polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Operatora Pomocy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 6. Obie strony zobowiązują się do przechowywania dokumentów potwierdzających udzielenie pomocy publicznej przez 10 lat od dnia podpisania niniejszej umowy. 7. Integralną częścią niniejszej umowy są: Formularz Zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Deklaracja Uczestnictwa w projekcie Słoneczne Kwalifikacje Beneficjenta Końcowego. 8. Podpisując niniejszą umowę Beneficjent oświadcza, że: a) nie podległa wykluczeniom, b) przedsiębiorstwo posiada status mikro/małego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z str. 3 z późn. zm.) c) nie korzystał z pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych lub korzystał z takiej formy wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych, ale pomoc ta nie przekroczyła pułapu 200 tyś. euro dla jednego przedsiębiorstwa (100 tyś. euro w sektorze transportu drogowego towarów) w tym okresie, d) na dzień podpisania umowy nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z z późn. zm. ) oraz Rozdział 2 par pkt 4 Rozporządzenia MRR z dnia 15 grudnia 2010r. z późn. zm. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki e) pomoc de minimis udzielana jednemu przedsiębiorstwu, o jaką się ubiega nie dotyczy działalności podlegających wykluczeniu z możliwości uzyskania tej formy pomocy wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. A-b i ust. 3 lit. A-d Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Rz.UE L214/3 z z późn. zm.)/art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, f) dane zawarte w przedłożonych Operatorowi Pomocy dokumentach zgłoszeniowych są aktualne i nie uległy zmianie na dzień podpisania niniejszej umowy.. (podpis Operatora Pomocy).. (podpis i pieczęć Beneficjenta Ostatecznego). (miejscowość, data).... (miejscowość, data) Strona 4 z 5

5 DANE OSÓB ZGŁASZANYCH NA KURS Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zgłasza następującego/cych pracownika/pracowników zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie: 1. Imię i nazwisko... Tel. kontaktowy Imię i nazwisko... Tel. kontaktowy Imię i nazwisko... Tel. kontaktowy (podpis i pieczęć Beneficjenta Ostatecznego) Strona 5 z 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo