UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta dnia pomiędzy: Questus Robert Kozielski, REGON , NIP z siedzibą w Łodzi, kod pocztowy , ul. Organizacji WiN 83/7, reprezentowaną przez: Roberta Kozielskiego (właściciel) a przedsiębiorstwem: Nazwa Firmy NIP REGON Adres: Ulica Kod pocztowy - Miasto Telefon Fax: Adres Reprezentowaną przez Zwanym dalej Uczestnikiem Projektu PREAMBUŁA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt. Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

2 1. Definicje Dla potrzeb Umowy przyjmuje się definicje, że określone poniżej pojęcia oznaczają: 1. Projekt: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw 2. Uczestnik Projektu przedsiębiorstwo: mikro lub małe delegujące swoich pracowników lub właścicieli do udziału w Projekcie 3. Pracownicy Przedsiębiorstwa pracownicy firmy Uczestnika Projektu wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę delegowani do udziału w Projekcie 4. Realizator Projektu Questus Robert Kozielski 5. Siedziba Realizatora ul. Organizacji WiN 83/7, Łódź 6. Biuro Projektu - ul. Łokietka 48, Kraków 7. POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 9. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw nr Umowy UDA-POKL / Szkolenie zajęcia szkoleniowe 2. Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika Projektu w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw nr Umowy UDA-POKL / Szkolenia 1. Zakres wsparcia projektowego obejmuje szkolenia ogólne dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. 2. Szkolenia będą odbywać się w salach i terminach zapewnionych przez Realizatora Projektu 4. Zobowiązania Realizatora Projektu 1. Realizator Projektu w wykonaniu Umowy zobowiązuje się: a) Przeprowadzić szkolenia określone w 3 Umowy zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa b) zapewnić wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne c) zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe d) zapewnić wyżywienie w dniu szkoleń (obiad oraz przerwy kawowe) e) sporządzić i wydać Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach pod warunkiem wypełnienia zobowiązań określonych w 5. Umowy. 2. Realizator Projektu w zakresie wykonania umowy ma prawo do korzystania z podwykonawców w zakresie zgodnym z Umową o dofinansowaniu.

3 5. Zobowiązania Uczestnika Projektu Uczestnik Projektu zobowiązuje się: 1. do delegowania pracowników do uczestnictwa w szkoleniach i zapewnienia ich obecności na zajęciach, 2. do zapewnienia udziału Pracowników Przedsiębiorstwa w badaniach ewaluacyjnych 3. do zapewnienia odpowiedniej frekwencji Pracowników Przedsiębiorstwa w szkoleniu (dopuszczalny próg nieobecności Pracowników Przedsiębiorstwa wynosi 11,1 % jednostek zajęciowych [jedna sesja szkoleniowa]) 4. w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów szkolenia. 5. w przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycia kosztów Projektu stanowiących 100% wartości szkolenia. 6. Wkład własny 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w pieniądzu w kwocie 1248,50 pln na jednego pracownika oddelegowanego na szkolenie/właściciela firmy, na rachunek Realizatora Projektu: Multibank nr rachunku: , w terminie wskazanym przez Realizatora Projektu (nie późniejszym niż dzień rozpoczęcia pierwszego z cyklu szkoleń). 2. Realizator Projektu wystawi Uczestnikowi Projektu fakturę VAT stanowiąca potwierdzenie wniesienia wkładu własnego. Uczestnik Projektu oświadcza, że: 7. Oświadczenia stron Jest przedsiębiorstwem mającym siedzibę lub filię na terenie województwa małopolskiego. Nie jest pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego, nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej. Prowadzi działalność w sektorze czasu wolnego (turystyka, rekreacja, rozrywka). W przypadku oświadczenia nieprawdy Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do pokrycia 100% kosztów szkoleń, do których został zakwalifikowany na podstawie przedstawionego mu stosownego dokumentu w terminie 7 dni od jego dostarczenia. 8 Rozwiązanie Umowy Realizator Projektu może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 1. został złożony wobec Uczestnika Projektu wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Uczestnik Projektu pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze. 2. Uczestnik Projektu pozostaje w zwłoce bądź uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym przypadku Uczestnik pokrywa 100% kosztów udziału w Projekcie.

4 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane w formie pisemnej. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń. 3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Realizatora Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. 4. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała postanowieniom Umowy o Dofinansowanie. 6. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu. 7. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 8. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. 9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki: Załącznik 1: Program szkolenia Załącznik 2: Dokument delegowania pracownika/zgłoszenia Właściciela Załącznik 3: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.. Questus Robert Kozielski - Realizator Projektu. Przedsiębiorstwo - Uczestnik Projektu (pieczątka i podpis)

5 Załącznik 1: Program szkolenia: Sesja I. - Marketing a źródła sukcesu firmy wykorzystanie szans rynkowych i analizy strategicznej firmy. Sesja II. - Budowanie wartości dla klientów cele i strategie rynkowe firm sektora usług. Sesja III. - Zachowanie klienta na rynku usług psychologia klienta na rynku usług. Sesja IV. - Specyfika rynku usług marketing specjalistyczny na rynku usług. Sesja V. - Budowanie relacji z klientami metody i narzędzia budowy relacji z klientem i dostawcą. Sesja VI. - Komunikacja rynkowa narzędzia komunikacji i innowacyjność produktu. Sesja VII. - Marketing i sprzedaż w branży turystycznej, hotelarskiej i czasu wolnego - narzędzia budowy i zarządzanie marką i sprzedażą. Sesja VIII. - Praktyczne aspekty marketingu sektora turystycznego - praktyka działań marketingowych w sektorze czasu wolnego. Sesja IX. - Badania na rynku usług turystycznych - metody i narzędzia badawcze oraz analiza wniosków. Harmonogram: Szkolenie Grupa A Grupa B *terminy poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie

6 Załącznik 2: Dokument delegowania pracownika/zgłoszenia Właściciela: Imię i nazwisko Stanowisko zostaje skierowany/a do udziału w projekcie szkoleniowym Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupa szkoleniowa, do której delegowany jest Pracownik/zgłoszony Właściciel: Grupa A - Inauguracja 12 marca 2011 Grupa B - Inauguracja 21 maja 2011 Upoważniam firmę questus do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami), jestem uprawniony/a do otrzymywania faktur VAT. Data Przedsiębiorstwo - Uczestnik Projektu (pieczątka i podpis)

7 Załącznik 3: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: W związku z przystąpieniem do projektu Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw oświadczam, że.. (pełna nazwa Przedsiębiorstwa) z siedzibą w..., NIP:... REGON:.. Jest*: Mikroprzedsiębiorstwem Małym Przedsiębiorstwem w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnotowym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3) ** Data Przedsiębiorstwo - Uczestnik Projektu (pieczątka i podpis) * zaznaczyć właściwe ** definicje: 1. Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie: Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 2. Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie: Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej www.cpb.rze.pl www.budownictwo.lubelskie.net.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo