Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a.. mającym swą siedzibę w zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Nr 29/14 Prezydenta Miasta Puławy z dnia r. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej pn. System Obsługi Inwestora wraz z system CMS oraz świadczenie usługi hostingowej. 2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 4. Usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych umową warunkach. 2 Termin realizacji 1. Wykonawca opracuje i uruchomi stronę internetową pn. System Obsługi Inwestora wraz z system CMS w terminie do r. 2. Zamawiający potwierdzi wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 protokołem odbioru usługi, który jest podstawą do wystawienia faktury. 3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań polegających na hostingu i wsparciu technicznym utworzonej strony do r., poczynając od dnia następnego po dniu dokonania odbioru usługi, o których mowa w ust Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania poszczególnych elementów umowy w następujących terminach:

2 1) opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora zostanie zrealizowane do r., 2) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS dla Portalu wraz z opracowanym layoutem po zatwierdzeniu koncepcji Portalu przez Zamawiającego do r., 4) przeprowadzenie dwóch szkoleń dla użytkowników systemu CMS z jego obsługi w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 5) wsparcie techniczne dla użytkowników systemu CMS będzie realizowane w okresie od dnia odbioru systemu CMS do dnia r., 6) świadczenie usługi hostingowej strony internetowej oraz systemu CMS na serwerze Wykonawcy będzie realizowane do r. 3 Obowiązki stron 1. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca: 1) jest zobowiązany do ścisłego kontaktu i współpracy z Zamawiającym każdorazowo przy realizacji kolejnych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 2) jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z przepisami prawa, 3) ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług, 4) odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia, 5) jest zobowiązany na każdym etapie zamówienia do realizacji zadań zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie fazy przygotowań. Wszelkie uchybienia będą skutkować naliczaniem kar za nienależyte wykonanie umowy, zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy, 6) dochowania terminów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia, 7) będzie zobowiązany do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego. 2. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 2) terminowego regulowania płatności, 3) dochowywania terminów określonych w umowie. 4 Realizacja umowy 1. Zamawiający ma prawo do oceny oraz kontroli świadczenia usług objętych umową na każdym etapie ich realizacji. 2. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać propozycje wykonania usług, projekty materiałów, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia i przedkładać je do akceptacji Zamawiającego na zasadach i w terminach w nim określonych lub wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionych projektów związanych z realizacją usług.

3 4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu poprawionych materiałów w termie wskazanym przez Zamawiającego. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do przedłożonych mu do akceptacji materiałów lub usług, które nie zostały poprawiane lub uwzględnione przez Wykonawcę - w szczególności, gdy nie usunął on zgłoszonych wad, lub nie zrobił tego należycie - Zamawiający może odmówić przyjęcia tych materiałów lub usług, informując o tym wcześniej Wykonawcę. 6. Usługi Wykonawcy wchodzące w zakres przedmiotu umowy będą podlegały odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą wszystkie wchodzące w zakres przedmiotu umowy świadczenia wykonane przez Wykonawcę, bez jakichkolwiek wad lub usterek. 7. Przedmiot odbioru podlegać będzie sprawdzeniu w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie i opisie przedmiotu zamówienia. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 1. Za wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i zaakceptowane przez Zamawiającego usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie. netto, co odpowiada kwocie zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz prowadzenie działań polegających na hostingu i wsparciu technicznym utworzonej strony do r. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie po realizacji usługi na podstawie podpisanego protokołu odbioru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Płatność na rzecz Wykonawcy może być pomniejszona o naliczone kary umowne. 6 Kary umowne 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust.1; 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu prac określonych umową za: 1) opracowanie koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, 2) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) dla Portalu wraz z opracowanym layoutem 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

4 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 4. Łączna wysokość kar umownych nie może wynieść więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 7 Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie. 2. Wszelkie zapisy umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne, na zasadzie ryzyka. 3. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 8 Prawa autorskie 1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do: Koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Inwestycyjnego, Layoutu graficznego Portalu Inwestycyjnego, Systemu Zarządzania Treścią CMS. 2. Strony postanawiają, że autorskie prawa majątkowe obejmować będą następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie całości lub poszczególnych elementów zamówienia na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili zawarcia Umowy; 2) zwielokrotnianie całości lub poszczególnych elementów zamówienia przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia Umowy; 3) obrót całością oraz poszczególnymi elementami zamówienia, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem; 4) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: wprowadzenie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci nietrwałej RAM, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do elementów zamówienia w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 5) zwielokrotnianie kodu źródłowego lub tłumaczenie jego formy (w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). - w oryginalnej (polskiej) wersji językowej, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego następuje z dniem odbioru. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane przez niego w ramach umowy prace, w tym dostarczone przez niego materiały, informacje oraz oprogramowanie potrzebne do realizacji niniejszej umowy nie naruszą jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji. 5. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonanymi przez Wykonawcę. 6. Wykonawca odpowiadać będzie za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku prac objętych umową, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz zwrotu i wynagrodzenia poniesionych z tego tytułu kosztów. 7. Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. 9 Zarządzanie realizacją umowy 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest... tel.:..., Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest.. tel.:.., Postanowienia końcowe 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Zamawiający Wykonawca

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo