REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na: 1) administrację centralną; 2) administrację wydziałową; 3) administrację pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 2. Jednostkami organizacyjnymi administracji są: działy, biura, samodzielne sekcje, sekcje, zespoły, inspektoraty, dziekanaty, sekretariaty, kancelarie, samodzielne stanowiska pracy, zakłady, warsztaty oraz administracje obiektów Uniwersytetu. 3. Jednostki organizacyjne administracji tworzy, przekształca i znosi rektor, na wniosek kanclerza. 4. Rektor może utworzyć inną jednostkę organizacyjną administracji niż określona w ust Administracją Uniwersytetu kieruje kanclerz w zakresie określonym przez Statut oraz niniejszy Regulamin. 2. Pracownicy administracji wydziałowej i administracji pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu podlegają ponadto nadzorowi kierownika tej jednostki w zakresie powierzonych im obowiązków pracowniczych 3. Kierownicy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności zakres zadań podległych im pracowników administracji i obsługi, organizują i nadzorują ich pracę oraz występują do kanclerza, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, z wnioskami w sprawie nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy z tymi pracownikami, wnioskami w sprawie awansowania, nagradzania i karania podległych im pracowników oraz wnioskami o skierowanie pracowników na szkolenia, studia i inne formy kształcenia. 4. Nadzór nad administracją Uniwersytetu sprawuje rektor Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych administracji należy w szczególności: 1) przygotowywanie wniosków, opinii i projektów dokumentów; 2) opracowywanie materiałów i informacji dla władz Uniwersytetu; 3) opracowywanie założeń oraz projektów aktów normatywnych, decyzji, umów i porozumień; 4) realizacja, nadzór i kontrola wykonywania zadań zawartych w aktach normatywnych, umowach, porozumieniach, decyzjach, poleceniach i wystąpieniach; 5) sprawozdawczość z zakresu zadań jednostki; 6) przygotowywanie i przekazywanie akt jednostki do archiwum; 7) rozpatrywanie i załatwianie podań, skarg i wniosków, z uwzględnieniem zależności służbowej; 8) wykonywanie zadań zleconych przez prorektorów, kanclerza lub jego zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie działania danej

2 jednostki przewidzianym w Statucie oraz w niniejszym Regulaminie i innych aktach normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie. 2. Jednostka organizacyjna administracji, której zlecono załatwienie określonej sprawy, odpowiedzialna jest za pełną realizację zlecenia oraz udzielenie informacji o sposobie i terminie załatwienia sprawy. Jeżeli należyta realizacja zlecenia wymaga współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji, jednostka przyjmująca zlecenie we własnym zakresie podejmuje i organizuje tę współpracę, którą nadzoruje kierownik jednostki przyjmującej zlecenie. 3. Jednostka organizacyjna administracji, która odebrała zlecenie nie mieszczące się w zakresie spraw należących do jej właściwości, obowiązana jest przekazać zlecenie jednostce właściwej do załatwienia sprawy, która udziela informacji o sposobie i terminie załatwienia sprawy. 4. Przy wykonywaniu zadań jednostki organizacyjne administracji zobowiązane są do ścisłego współdziałania, uzgodnień i konsultacji oraz udostępniania materiałów i danych niezbędnych do wykonania zadania. 5. Jednostki organizacyjne administracji wydziałowej i administracji pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wykonują zadania zgodnie z zaleceniami właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych administracji centralnej. 6. Za realizację zadań jednostki organizacyjnej administracji odpowiada jej kierownik, w szczególności za: 1) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań; 2) sprawną organizację pracy; 3) określenie zakresów czynności podległych pracowników; 4) zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej; 5) przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej; 6) zabezpieczenie mienia Uniwersytetu; 7) zapewnienie współpracy i współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji; 8) prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników; 9) prowadzenie zbioru wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności jednostki; 10) stosowanie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Kodeks pracy. 7. Podczas nieobecności kierownika jednostki organizacyjnej administracji zastępuje go zastępca albo wyznaczony pracownik Jednostki organizacyjne administracji realizują swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w nich pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi. 2. Etatyzację na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 ustala kanclerz, na wniosek kierownika danej jednostki lub z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem ust Etatyzację w jednostkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy, o których mowa w 14 ust. 1 6, ustala kanclerz po uprzednim uzgodnieniu odpowiednio z rektorem albo właściwym prorektorem. 5 Do obowiązków pracownika administracji Uniwersytetu należy w szczególności: 1) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i innych aktów normatywnych Uniwersytetu; 2) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 3) rzetelne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska, a w szczególności przestrzeganie terminów realizacji zadań; 2

3 4) wykazywanie inicjatywy w celu pełnego i prawidłowego wykonania powierzonych zadań; 5) znajomość i stosowanie przepisów dotyczących wykonywanych zadań; 6) współpraca z innymi pracownikami przy realizacji zadań; 7) dbanie o powierzone mienie, czystość i estetykę miejsca pracy. II. ZASADY KIEROWANIA ADMINISTRACJĄ UNIWERSYTETU 6 1. Kanclerz jest przełożonym wszystkich pracowników administracji i obsługi Uniwersytetu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez rektora, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. W zakresie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, kanclerz jest umocowany do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji i obsługi, a także do przyznawania tym pracownikom nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w ust. 2, może nastąpić w odniesieniu do kierownika jednostki organizacyjnej administracji lub samodzielnego stanowiska pracy, wymienionych w 14 ust. 1-6, po uprzednim uzgodnieniu z rektorem, w odniesieniu do kierownika jednostki organizacyjnej administracji wydziałowej po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem a w odniesieniu do kierownika jednostki organizacyjnej administracji pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem tej jednostki. 4. Kanclerz działa przy pomocy zastępców: 1) do spraw administracyjno gospodarczych; 2) do spraw technicznych; 3) do spraw inwestycji; 4) kwestora, który pełni też funkcję głównego księgowego Do zadań kanclerza, poza zadaniami wskazanymi w Statucie, należy: 1) kontrola planowego i terminowego wykonania zadań gospodarczo-finansowych Uniwersytetu; 2) współpraca z dziekanami oraz kierownikami pozostałych jednostek organizacyjnych w sprawach administracyjno-gospodarczych; 3) ustalanie zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych administracji i samodzielnych stanowisk pracy, z odpowiednim zastosowaniem 6 ust. 3 oraz z zastrzeżeniem 8 ust. 1 pkt 2); 4) realizacja decyzji rektora w sprawach finansowych; 5) dysponowanie funduszem bezosobowym na cele ogólnouniwersyteckie; 6) gospodarowanie osobowym funduszem płac pracowników administracji i obsługi; 7) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z funkcjonowaniem administracji Uniwersytetu; 8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie obsługi procesu dydaktycznego i badawczego przez utrzymywanie sprawnej infrastruktury technicznej oraz realizację niezbędnych dostaw i usług; 9) wykonywanie czynności dotyczących likwidacji środków trwałych oraz rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie z tytułu niedoboru; 10) doskonalenie pracy administracji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; 11) przeprowadzanie ocen okresowych pracowników administracji, co najmniej raz na pięć lat, na zasadach określonych przez rektora; 12) opracowanie systemu awansu zawodowego pracowników administracji i obsługi; 3

4 13) współpraca z samorządem studentów i samorządem doktorantów w zakresie realizacji zabezpieczenia ich potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych; 14) kierowanie pracowników, na wniosek bezpośredniego przełożonego, na szkolenia, studia i inne formy kształcenia; 15) ustalanie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami; 16) wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora. 2. Kanclerz podlega rektorowi i przed nim odpowiada za swoją działalność. 3. Kanclerz współdziała z prorektorami w zakresie zadań wyznaczonych przez rektora. 4. Kanclerz podejmuje działania kierując się zasadami legalności, rzetelności, celowości i gospodarności oraz przepisami obowiązującego prawa Do podstawowych zadań zastępców kanclerza należy w szczególności: 1) realizacja zadań wyznaczonych przez kanclerza, kontrola ich wykonania oraz analiza rozwiązań organizacyjnych, technicznych, formalno-prawnych i ekonomicznych w kontekście poprawy jakości i efektywności pracy; 2) ustalanie zakresów obowiązków kierowników podległych jednostek organizacyjnych administracji; 3) nadzorowanie pracy podległych jednostek organizacyjnych administracji, w szczególności w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa; 4) wyznaczanie i realizacja strategii w zakresie zarządzania powierzonym obszarem działania; 5) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych; 6) współdziałanie z prorektorami i dziekanami oraz kierownikami pozostałych jednostek organizacyjnych; 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez kanclerza. 2. Zastępcy kanclerza ponoszą odpowiedzialność w zakresie spraw wynikających z powierzonych im zadań. Do zadań zastępcy kanclerza do spraw administracyjno-gospodarczych należy: 1) nadzór nad gospodarką materiałowo-magazynową; 2) nadzór nad gospodarką transportową; 3) nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Uniwersytetu; 4) nadzór nad inwentaryzacją majątku; 5) organizacja i zapewnienie realizacji usług i dostaw wykonywanych przez podmioty zewnętrzne; 6) współpraca z właściwymi prorektorami w zakresie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz w sprawach dotyczących domów i stołówek studenckich oraz obsługi administracyjnej i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Do zadań zastępcy kanclerza do spraw technicznych należy: 1) nadzór nad opracowywaniem planów w zakresie potrzeb remontowych Uniwersytetu i ich terminową realizacją; 2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z utrzymaniem sprawności technicznej obiektów; 3) nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem terenu; 4

5 4) nadzór nad realizacją robót remontowych, modernizacyjnych i budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z wyłączeniem inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 5) organizacja i zapewnienie realizacji usług, dostaw i robót budowlanych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. 11 Do zadań zastępcy kanclerza do spraw inwestycji należy: 1) podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z przygotowaniem terenu, opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) organizacja i zapewnienie realizacji usług, dostaw i robót budowlanych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne Do zadań kwestora należy: 1) opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu; 2) nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu; 3) sprawozdawczość finansowa określona odrębnymi przepisami; 4) ustalanie i aktualizacja dokumentacji opisującej politykę rachunkowości w Uniwersytecie; 5) nadzór nad realizacją polityki finansowej Uniwersytetu; 6) analiza i prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu. 2. Zadania kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy Kwestor realizuje zadania przy pomocy zastępców. 2. Zakresy obowiązków zastępców ustala kwestor po uprzednim uzgodnieniu z kanclerzem. III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU 14 Według zakresów wykonywanych zadań ustala się następującą strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu: 1. Rektorowi bezpośrednio podlegają: 1) Biuro Rektora; 2) Zespół Radców Prawnych; 3) Kancelaria tajna; 4) Samodzielne stanowisko ds. analiz ekonomiczno-finansowych; 5) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego; 6) Samodzielne stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej; 7) Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych; 8) Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej; 9) Samodzielne stanowisko ds. rewizji. 2. Prorektorowi ds. kadry i rozwoju uczelni bezpośrednio podlegają: 1) Dział Kadr i Organizacji; 5

6 2) Dział Socjalny; 3) Inspektorat BHP. 3. Prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej bezpośrednio podlegają: 1) Dział Nauki i Programów Krajowych; 2) Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego; 3) Dział Współpracy z Zagranicą. 4. Prorektorowi ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką bezpośrednio podlegają: 1) Dział Programów Europejskich; 2) Biuro ds. Realizacji Projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne; 3) Biuro Informacji i Promocji; 4) Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM ( Biuro Karier ); 5) Samodzielne stanowisko ds. uczelnianego systemu informacyjnego. 5. Prorektorowi ds. kształcenia bezpośrednio podlegają: 1) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia; 2) Samodzielna sekcja ds. studiów doktoranckich. 6. Prorektorowi ds. studenckich bezpośrednio podlega Dział Nauczania. 7. Jednostki organizacyjne administracji, wymienione w ust. 2-6, niezależnie od swego podporządkowania, wykonują również zadania powierzone bezpośrednio przez innych prorektorów, jeżeli realizacja tych zadań wynika z zakresu obowiązków danego prorektora. 8. Kanclerzowi bezpośrednio podlegają: 1) Sekretariat Kanclerza; 2) Dział Zamówień Publicznych; 3) Kancelaria Główna; 4) Samodzielne stanowisko ds. nieruchomości; 5) Samodzielne stanowisko ds. ochrony obiektów uniwersyteckich; 6) Zakład Graficzny; 7) Administracja Domu Nauczyciela Akademickiego; 8) Administracje ośrodków wypoczynkowych i domów pracy twórczej: a) Akademicka baza noclegowa Bacówka w Jamnej, b) Dom wypoczynkowy w Zakopanem, c) Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu, d) Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku, e) Ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy w Kołobrzegu, f) Zespół Pałacowo-Parkowy w Gułtowach. 9. Zastępcy kanclerza ds. administracyjno gospodarczych bezpośrednio podlegają: 1) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 2) Dział Zaopatrzenia; 3) Samodzielna sekcja inwentaryzacji; 4) Sekcje administracyjno-gospodarcze: a) Collegium Biologicum, b) Collegium Chemicum, c) Collegium Geologicum i Collegium Geographicum im. Profesora Stanisława Pawłowskiego, d) Collegium Historicum, e) Collegium im. Hipolita Cegielskiego, f) Collegium Iuridicum Novum, 6

7 g) Collegium Maius, h) Collegium Mathematicum i budynek dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, i) Collegium Minus, Collegium Iuridicum i obiekt przy ulicy Słowackiego, j) Collegium Novum, k) Collegium Physicum, l) budynek dydaktyczny przy ulicy Drzymały, m) budynek dydaktyczny przy ulicy Międzychodzkiej, n) budynek dydaktyczny Wydziału Teologicznego, o) budynek dydaktyczny- Obserwatorium Astronomiczne, p) Biblioteka Uniwersytecka, q) zespół budynków dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, r) sekcje administracyjno-gospodarcze w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu: - zespół budynków dydaktycznych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, - zespół budynków dydaktycznych w Słubicach, - budynek dydaktyczny Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II, - budynek dydaktyczny w Kościanie, - budynek dydaktyczny w Pile, - budynek dydaktyczny w Śremie; 5) Administracje domów i osiedli studenckich : a) Dom Akademicki przy ulicy Nieszawskiej, b) Dom studencki Babilon, c) Dom studencki Hanka, d) Dom studencki Jowita, e) Domy studenckie w Gnieźnie, f) Domy studenckie w Kaliszu, g) Osiedle studenckie Jagienka i Zbyszko, h) Osiedle studenckie w Słubicach; 6) Administracje obiektów sportowych: a) Pływalnia Uniwersytecka, b) Sala sportowa przy ulicy Młyńskiej, c) Sala sportowa przy ulicy Umultowskiej. 10. Zastępcy kanclerza ds. technicznych bezpośrednio podlegają: 1) Dział Techniczny; 2) Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze. 11. Zastępcy kanclerza ds. inwestycji bezpośrednio podlega Dział Inwestycji. 12. Zastępcy kanclerza-kwestorowi bezpośrednio podlegają: 1) Dział Ewidencji Majątku; 2) Dział Finansowy; 3) Dział Księgowości i Kosztów; 4) Dział Płac i Stypendiów. 13. Dziekanowi bezpośrednio podlega administracja wydziałowa, w tym dziekanat. 14.Kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu bezpośrednio podlega administracja tej jednostki. 7

8 IV. ZAKRESY DZIAŁANIA JEDNOSTEK ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU Dział Administracyjno-Gospodarczy: 1) organizowanie i koordynowanie pracy kierowników sekcji administracyjnogospodarczych; 2) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i likwidacją szkód majątkowych; 3) przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia lokali i powierzchni oraz wystawienie faktur na podstawie zawartych umów; 4) administrowanie lokalami mieszkalnymi; 5) zabezpieczenie obsługi centrali telefonicznej, analiza kosztów i kontrola rozliczeń połączeń telefonicznych, prowadzenie ewidencji użytkowników telefonów; 6) organizowanie przewozów osobowych i towarowych pojazdami własnymi i wynajętymi według potrzeb jednostek organizacyjnych; 7) prowadzenie gospodarki środkami transportowymi oraz paliwami; 8) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, rozliczaniem i rejestracją kosztów przejazdów komunikacją miejską; 9) wyposażanie, w porozumieniu z samodzielnym stanowiskiem ds. ochrony przeciwpożarowej, obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej i znaki ewakuacyjne; 10) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach, dozoru i ochrony mienia, przewozu osób, prania, dezynsekcji i deratyzacji, dostawy paliwa oraz rozliczanie kosztów tych usług i dostaw; 11) ustalanie rejonów sprzątania oraz norm zużycia środków czystości oraz innych środków wykorzystywanych do utrzymania czystości w obiektach; 12) przygotowywanie projektów umów dotyczących wykorzystywania do celów służbowych samochodów nie będących własnością Uniwersytetu oraz rozliczanie kosztów z tym związanych; 13) sprawdzanie zgodności faktur z zawartymi umowami na dostawę mediów do obiektów, w tym energii elektrycznej, wody oraz wywozu nieczystości; 14) techniczne zabezpieczenie uroczystości organizowanych przez władze Uniwersytetu; 15) opracowywanie i ewidencja protokołów z postępowania likwidacyjnego składników trwałych, z wyłączeniem aparatury naukowej, oraz druków ścisłego zarachowania. 2. Dział Ewidencji Majątku: 1) prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych; 2) prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji budowlanych; 3) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i wyposażenia; 4) rozliczanie amortyzacji; 5) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów stanowiących własność Uniwersytetu; 6) kontrola dokumentów dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątkowymi; 7) kontrola i uzgadnianie ewidencji składników majątkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych; 8) prowadzenie ewidencji rachunków z tytułu nadwyżek i niedoborów; 9) sporządzanie rozdzielników kosztów dotyczących zużycia materiałów z magazynu; 10) sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji oraz stanu majątku trwałego Uniwersytetu. 8

9 3. Dział Finansowy: 1) prowadzenie gospodarki kasowej i bankowej Uniwersytetu w zakresie wpłat i wypłat w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym w PLN i walutach obcych, współpraca z bankami, zabezpieczenie obrotu gotówkowego i pomieszczeń kasowych; 2) prowadzenie spraw związanych z obsługą lokat terminowych; 3) udzielanie jednostkom organizacyjnym informacji o środkach finansowych zgromadzonych na ich kontach; 4) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania płatności zagranicznych, zwrotu nadpłaconych należności, zwrotu wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz krajowych delegacji służbowych; 5) ewidencja udzielanych zaliczek oraz egzekwowanie ich terminowego rozliczania; 6) wystawianie faktur i not księgowych dotyczących należności z tytułu dochodów i zwrotu wydatków w oparciu o dokumentację źródłową dostarczaną przez właściwe jednostki organizacyjne; 7) wzywanie dłużników do zapłaty wierzytelności; 8) dokonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku VAT; 9) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowych; 10) ewidencja druków ścisłego zarachowania związanych z gospodarką finansową oraz kontrola gospodarki tymi drukami. 4. Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego: 2) zaopatrywanie Uniwersytetu w aparaturę, odczynniki, gazy i szkło do celów naukowych i dydaktycznych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania; 3) organizacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych aparatury; 4) opracowywanie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z zakupami i naprawami aparatury w zakresie niezbędnym do rozliczeń i księgowania; 5) inicjowanie działania Komisji Likwidacyjnej w zakresie aparatury i udział w jej pracach; 6) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, ścisła współpraca z Działem Zamówień Publicznych. 5. Dział Inwestycji: 1) prowadzenie, w oparciu o obowiązujące przepisy, inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 2) przygotowywanie dokumentacji do ubiegania się o środki finansowe; 3) prowadzenie nadzoru inwestorskiego; 4) sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 5) dokonywanie odbiorów wykonywanych obiektów; 6) bieżąca kontrola stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego robót; 7) prowadzenie sprawozdawczości finansowej inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 8) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. 6. Dział Kadr i Organizacji: 2) obsługa administracyjna spraw związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych i komputerowej ewidencji osobowej; 3) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem pracowników; 4) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego pracowników i ich rodzin; 9

10 5) prowadzenie spraw związanych z regulacjami wynagrodzeń i innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy (odprawy rentowe, emerytalne, pośmiertne); 6) przygotowywanie wniosków o odznaczenia i nagrody Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 7) prowadzenie dokumentacji stypendiów doktorskich i habilitacyjnych oraz urlopów naukowych; 8) obsługa administracyjna spraw związanych z oceną okresową pracowników; 9) ewidencja stopni i tytułów naukowych uzyskiwanych przez pracowników; 10) dokonywanie analizy stanu i struktury zatrudnienia, ewidencja etatów; 11) przechowywanie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy; 12) bieżąca kontrola czasu pracy pracowników administracji centralnej; 13) obsługa administracyjna urlopów pracowniczych; 14) obsługa administracyjna spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników; 15) opracowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących stanu zatrudnienia; 16) planowanie, ustalanie i rozliczanie funduszu nagród; 17) załatwianie spraw związanych z alternatywnymi formami zatrudnienia (staże absolwenckie, zastępcza służba wojskowa, praktyki, wolontariat); 18) ewidencja wewnętrznych aktów normatywnych; 19) ewidencja jednostek organizacyjnych; 20) obsługa administracyjna wniosków o przyznanie emerytury lub renty; 21) wystawianie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych, identyfikatorów oraz innych dokumentów poświadczających zatrudnienie. 7. Dział Księgowości i Kosztów: 1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie księgowości finansowej oraz ewidencji rozliczania kosztów; 2) uzgadnianie kosztów oraz okresowe rozliczanie kosztów pośrednich na wszystkie rodzaje działalności; 3) opracowywanie na wniosek uprawnionych osób informacji ekonomicznych o wykorzystaniu środków do celów planistycznych, aplikacyjnych oraz sprawozdawczych; 4) archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych; 5) prowadzenie, we współpracy z Działem Ewidencji Majątku, ewidencji pozabilansowej rzeczowych składników majątku nabytych lub wytworzonych w toku realizacji działalności badawczej. 8. Dział Nauczania: 2) obsługa bieżąca studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów podyplomowych związana z tokiem studiów; 3) prowadzenie spraw studentów cudzoziemców; 4) koordynacja prac związanych z rekrutacją na I rok studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym obsługa uczelnianej komisji rekrutacyjnej; 5) obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnej dla studentów I i II instancji; 6) załatwianie spraw związanych z działalnością kół naukowych i organizacji studenckich; 7) organizacja inauguracji roku akademickiego dla studentów I roku; 8) załatwianie spraw dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego studentów; 9) ustalanie terminarza oraz rezerwacja uroczystości absolutoryjnych; 10) prowadzenie całokształtu zadań związanych z uwierzytelnianiem dyplomów ukończenia studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych; 10

11 11) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z koordynacją praktyk pedagogicznych, zawodowych i ćwiczeń terenowych; 12) nadzór merytoryczny nad drukami ścisłego zarachowania, w tym dyplomami ukończenia studiów wyższych wraz z odpisami, świadectwami ukończenia studiów podyplomowych, legitymacjami i indeksami; 13) sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym umów cywilnoprawnych płatnych z działalności dydaktycznej i dochodów własnych Uniwersytetu; 14) przygotowywanie poleceń wypłat z tytułu godzin ponadwymiarowych; 15) obsługa administracyjna pełnomocnika rektora ds. pomocy materialnej oraz obsługa uczelnianej komisji ekonomicznej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem miejsc w domach studenckich, koordynacja prac związanych z przyznawaniem stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe; 16) obsługa administracyjna funduszu na działalność socjalno-kulturalną studentów; 17) prowadzenie sekretariatu Parlamentu Samorządu Studentów UAM; 18) obsługa administracyjna Klubu Uczelnianego AZS UAM oraz współpraca ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Organizacją Środowiskową AZS Poznań; 19) koordynacja działalności Ośrodka Teatralnego Maski ; 20) obsługa administracyjna Poradni Psychologicznej dla Studentów UAM. 9. Dział Nauki i Programów Krajowych: 2) administracyjna obsługa całokształtu działalności naukowo-badawczej (wnioski, umowy, kontrola realizacji oraz sprawozdawczość z zakresu badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej); 3) przygotowywanie dokumentacji i projektów umów o wykonanie prac badawczych zlecanych przez podmioty krajowe i zagraniczne; 4) obsługa administracyjna interdyscyplinarnych projektów badawczych o charakterze międzyuczelnianym; 5) opracowywanie projektów umów krajowych o współpracy naukowo badawczej i ich ewidencja; 6) prowadzenie centralnego rejestru nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego; 7) ewidencja zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych; 8) ewidencja publikacji naukowych Uniwersytetu; 9) sporządzanie wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendia, nagrody i inne formy wspierania działalności badawczej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz dotacje przyznawane przez inne fundacje i fundusze krajowe; 10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji konferencji naukowych. 10. Dział Płac i Stypendiów: 1) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych; 2) księgowanie list płac oraz uzgadnianie kont finansowych; 3) dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń; 4) dokonywanie przelewów wynagrodzeń i stypendiów na właściwe konta bankowe; 5) prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi w zakresie naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych rozliczeń PIT; 11

12 6) naliczanie, sporządzanie deklaracji DRA, RMUA i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy; 7) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń Rp7 stanowiących podstawę do naliczenia wysokości emerytury lub renty oraz informowanie ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez zatrudnionych w Uniwersytecie emerytów i rencistów; 8) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń osobowych; 9) przechowywanie i zabezpieczanie list płac. 11. Dział Programów Europejskich: 2) doradztwo i konsultacja pomysłów i wniosków dotyczących projektów badawczych, dydaktycznych oraz infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich (m.in. z funduszy strukturalnych, 7 Programu Ramowego), a także pomoc w uzyskaniu wymaganych załączników; 3) informowanie o możliwościach finansowania projektów badawczych, dydaktycznych i infrastrukturalnych ze środków europejskich oraz o aktualnych konkursach, zasadach, szkoleniach; 4) udostępnianie dokumentacji konkursowej, aktualnych wytycznych programu; 5) rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń planowanych projektów oraz prowadzenie zestawień i statystyk dotyczących składanych wniosków i prowadzonych projektów; 6) organizowanie konsultacji indywidualnych z ekspertami, w tym z Krajowego i Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE; 7) współpraca z instytucjami prowadzącymi nabór wniosków o dofinansowanie projektów oraz inną działalność z zakresu programów europejskich; 8) załatwianie spraw dotyczących obiegu dokumentów związanych z realizacją umów cywilnoprawnych zawartych w ramach projektów europejskich; 9) przechowywanie kopii umów o dofinansowanie projektów oraz sporządzonych aneksów, kolejnych wersji wniosków aplikacyjnych, protokołów pokontrolnych oraz korespondencji z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą. 12. Dział Socjalny: 2) prowadzenie spraw związanych z przydziałem miejsc dla pracowników i doktorantów w domach studenckich i Domu Nauczyciela Akademickiego; 3) obsługa pracowników oraz emerytów i rencistów w zakresie korzystania z usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 4) organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin; 5) organizowanie imprez okolicznościowych dla emerytów i rencistów; 6) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością ośrodków wypoczynkowych; 7) prowadzenie bazy danych emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 13. Dział Techniczny: 1) ustalanie danych do planu remontów obiektów, przygotowywanie planu i jego realizacja; 2) nadzór nad remontami, w tym sprawdzanie kosztorysów i odbiór robót; 3) prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów i sprawowanie nadzoru technicznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; 4) prowadzenie całokształtu zagadnień gospodarki energetycznej i ciepłowniczej; 5) zabezpieczanie łączności telefonicznej i jej konserwacja; 6) bieżąca kontrola wydatków na remonty; 7) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji budowlanych, z wyłączeniem prac objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 12

13 8) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych; 9) prowadzenie nadzoru inwestorskiego; 10) sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie inwestycji, z wyłączeniem inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 11) dokonywanie odbiorów wykonywanych obiektów; 12) bieżąca kontrola stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego robót; 13) prowadzenie sprawozdawczości finansowej inwestycji, z wyłączeniem inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu; 14) sprawowanie, we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym, kierownikami domów i osiedli studenckich oraz innych obiektów, nadzoru nad pracami konserwatorów urządzeń technicznych w obiektach. 14. Dział Współpracy z Zagranicą: 2) inicjowanie współpracy z zagranicą oraz informowanie społeczności akademickiej o nowych ofertach, projektach mobilności studentów i naukowców, stypendiach i propozycjach nadesłanych do Uniwersytetu; 3) inicjowanie współpracy w zakresie strategii internacjonalizacji badań i kształcenia na Uniwersytecie; 4) aktywna działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach organizacji kształcenia cudzoziemców / AMU-PIE /; 5) kompleksowa obsługa wyjazdów służbowych za granicę; 6) organizowanie obsługi związanej z przyjmowaniem pracowników cudzoziemców oraz uczestników studiów doktoranckich cudzoziemców; 7) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w ramach umów międzyuczelnianych (wymiana osobowa, wizyty, wymiana programowa); 8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu przyjazdów gości z zagranicy; 9) kompletowanie materiałów do planów współpracy oraz archiwizacja umów i porozumień z ośrodkami zagranicznymi; 10) kompleksowa obsługa studentów i pracowników w ramach Lifelong learning programme ERASMUS. 15. Dział Zamówień Publicznych: 1) prowadzenie centralnego rejestru zamówień Uniwersytetu; 2) przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia; 3) sprawdzanie wniosków o udzielenie zamówienia pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności weryfikacja trybu udzielenia zamówienia; 4) uczestnictwo w opracowaniu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 5) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych; 6) udostępnianie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie ich rejestru, przyjmowanie i rejestrowanie ofert; 7) publikacja ogłoszeń w sprawach zamówień oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych; 8) obsługa formalno-prawna postępowań o udzielenie zamówienia; 9) opracowanie projektu umowy lub istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia; 10) prowadzenie korespondencji w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia; 11) opracowanie projektu decyzji o powołaniu komisji przetargowej; 12) wydawanie dyspozycji zwrotu wadium; 13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych. 13

14 16. Dział Zaopatrzenia: 1) realizacja zamówień na materiały i surowce niezbędne dla zapewnienia sprawności eksploatacyjnej obiektów, bieżącej konserwacji i remontów; 2) zakup, magazynowanie i dystrybucja materiałów biurowych, administracyjnych, odzieży roboczej i ochronnej, środków higieny osobistej i czystościowych oraz środków do działalności naukowo dydaktycznej; 3) prowadzenie ewidencji i rozliczeń materiałowych; 4) prowadzenie dokumentacji magazynowej; 5) zamawianie pieczątek służbowych, ich ewidencja i wydawanie; 6) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. 17. Biuro ds. Realizacji Projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne wykonuje zadania w ramach tego projektu. 18. Biuro Informacji i Promocji: 2) inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, naukową, kulturalną i sportową Uniwersytetu wśród kandydatów na studia I i II stopnia oraz studiów doktoranckich i podyplomowych; 3) aktywne tworzenie dobrego wizerunku Uniwersytetu na zewnątrz poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, współplanowanie i realizacja prac nad przygotowaniem cyklicznych wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, otwartych dla społeczności Uniwersytetu, miasta Poznania i województwa wielkopolskiego; 4) przygotowywanie materiałów promocyjnych, medialnych kampanii reklamowych w prasie, Internecie, radiu i telewizji oraz na nośnikach outdoor; 5) planowanie i realizacja obecności oferty Uniwersytetu na targach edukacyjnych w Polsce i za granicą; 6) prowadzenie działań budujących i wzmacniających markę Uniwersytetu na rynku, w ramach programu Ambasador UAM, Akademicki Poznań i Study In Poznań ; 7) zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu i innych podmiotów; 8) wykonywanie prac zleconych przez Biuro Rektora oraz pomoc w obsłudze imprez akademickich. 19. Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier): 2) prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy dla studentów i absolwentów Uniwersytetu poprzez nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami; 3) prowadzenie monitoringu prasowego i internetowego ofert pracy; 4) gromadzenie informacji o kursach językowych i studiach podyplomowych; 5) prowadzenie rozmów doradczych, ankietowanie studentów i absolwentów, prowadzenie szkoleń i seminariów związanych z rynkiem pracy; 6) prowadzenie baz danych studentów i absolwentów poszukujących pracy oraz baz danych pracodawców i opracowywanie informatora o firmach; 7) prowadzenie spraw związanych z wolontariatem; 8) organizowanie targów pracy oraz Festiwalu Nauki i Sztuki; 9) przygotowywanie prezentacji firm zainteresowanych współpracą w zakresie poszukiwania potencjalnych pracowników; 10) opieka nad praktykami nie będącymi praktykami programowymi. 14

15 20. Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia: 2) obsługa działalności Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia; 3) obsługa strony internetowej informowanie o bieżącej działalności jednostek wymienionych w strukturze Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia; 4) rejestracja przepisów i wytycznych dotyczących budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; 5) gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz wspomaganie działań odpowiednich koordynatorów związanych z wdrażaniem na Uniwersytecie postanowień Procesu Bolońskiego; 6) prowadzenie ankietyzacji; 7) gromadzenie i przetwarzanie, we współpracy z Biurem Karier, danych dotyczących monitoringu absolwentów i opinii pracodawców; 8) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń. 21. Biuro Rektora: 1) obsługa organizacyjna i administracyjna rektora, prorektorów, senatu, komisji senackich i rektorskich oraz zespołów powoływanych przez rektora; 2) obsługa kancelaryjna i prowadzenie sekretariatów rektora i prorektorów; 3) przygotowywanie sprawozdań rektora z działalności Uniwersytetu, materiałów do rankingów, analiz i prezentacji; 4) organizacja i obsługa konferencji, komisji, posiedzeń innych gremiów oraz spotkań i uroczystości organizowanych przez rektora lub prorektorów; 5) przygotowywanie i opracowywanie materiałów na posiedzenia senatu; 6) współorganizacja posiedzeń nadzwyczajnych senatu oraz uroczystości nadania doktoratów honoris causa; 7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pełnomocnictw udzielonych przez rektora; 8) prowadzenie ewidencji odznaczeń, tytułów, godności i innych wyróżnień przyznawanych przez Uniwersytet; 9) uwierzytelnianie przez kierownika Biura odpisów dokumentów i poświadczanie własnoręczności podpisów w wewnętrznym obiegu dokumentów; 10) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie obsługi rektora i prorektorów. 22. Samodzielna sekcja inwentaryzacji: 1) opracowywanie planów i realizacja inwentaryzacji ciągłej oraz przeprowadzanie inwentaryzacji doraźnych; 2) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego i przedstawianie wniosków uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej; 3) opracowywanie wniosków dotyczących usprawnienia ewidencji majątku oraz ochrony mienia; 4) współpraca z Działem Ewidencji Majątku. 23. Samodzielna sekcja ds. studiów doktoranckich: 2) obsługa administracyjna stypendiów doktoranckich; 3) obsługa administracyjna posiedzeń komisji dyscyplinarnej dla doktorantów I i II instancji oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej i uczelnianej komisji ekonomicznej doktorantów; 4) załatwianie spraw dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów. 15

16 24. Sekcje administracyjno-gospodarcze: 1) dbałość o oszczędne i racjonalne zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i materiałów eksploatacyjnych; 2) utrzymywanie obiektów w pełnej sprawności poprzez ogrzewanie i dostarczanie wody, konserwację urządzeń i wyposażenia, usuwanie skutków awarii, dbałość o planowanie i wykonywanie remontów oraz niezbędnych dostaw i usług; 3) gospodarka sprzętem, środkami utrzymania czystości i innymi materiałami; 4) utrzymanie porządku i czystości na terenie i w otoczeniu obiektu; 5) sporządzanie dokumentacji płacowej dla zatrudnionych w obiekcie pracowników. 25. Zespół Radców Prawnych: 1) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, zarządzeń, regulaminów i instrukcji o charakterze normatywnym; 2) udzielanie pisemnych lub ustnych opinii prawnych na żądanie organów Uniwersytetu, kanclerza, zastępców kanclerza lub kierowników jednostek organizacyjnych; 3) informowanie rektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Uniwersytetu oraz o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa; 4) wykonywanie obsługi prawnej w zakresie określonym w ustawie o radcach prawnych. 26. Inspektorat BHP: 2) kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzanie przeglądów warunków pracy i nauki; 3) organizowanie szkoleń okresowych i wstępnych dla pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowanie o środkach profilaktycznych podjętych w celu zmniejszenia ryzyka; 5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ich dokumentowanie; 6) prowadzenie dokumentacji wypadków w drodze do i z pracy oraz chorób zawodowych; 7) analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych w celu ich ograniczenia; 8) udział w odbiorach technicznych obiektów remontowanych lub nowo powstałych; 9) kontrolowanie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz aktualizowanie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; 10) kontrolowanie przeprowadzanych badań profilaktycznych pracowników oraz organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 11) współpraca ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz organizacjami związkowymi; 12) współpraca z państwowymi organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy; 13) doradztwo z zakresie organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 14) wykonywanie innych zadań służby bhp wynikających z odrębnych przepisów. 27. Sekretariat Kanclerza: 1) przyjmowanie, rozdział i prowadzenie bieżącej korespondencji wpływającej do kanclerza i jego zastępców oraz przygotowywanie korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych administracji; 2) prowadzenie rejestru interesantów; 16

17 3) prowadzenie ewidencji terminów zebrań, narad, spotkań, udział w ich przygotowaniu i protokołowanie; 4) przygotowywanie wyjazdów służbowych kanclerza i jego zastępców; 5) prowadzenie terminarza czynności kanclerza i jego zastępców; 6) prowadzenie podręcznego zbioru przepisów. 28. Kancelaria Główna: 1) odbiór, wysyłanie i rozdział poczty wewnętrznej i zewnętrznej; 2) nadawanie listów krajowych i zagranicznych, ekspediowanie listów kurierskich, nadawanie telegramów; 3) rozsyłanie okólników, komunikatów i zarządzeń. 29. Kancelaria Tajna wykonuje zadania wynikające z przepisów o kancelariach tajnych. 30. Samodzielne stanowisko ds. analiz ekonomiczno-finansowych: 1) przygotowywanie i aktualizacja prognozy równowagi finansowej Uniwersytetu; 2) bieżąca analiza płynności finansowej Uniwersytetu; 3) analiza obszarów powstawania kosztów oraz ustalanie optymalnego poziomu wydatków; 4) nadzorowanie spójności informacji finansowej wewnątrz Uniwersytetu; 5) udział w opracowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu. 31. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego wykonuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. 32. Samodzielne stanowisko ds. nieruchomości: 1) przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości gruntowych; 2) kompletowanie dokumentacji związanej ze stanem prawnym nieruchomości; 3) przygotowywanie dokumentacji związanej z nabyciem lub zbyciem prawa własności lub ograniczonych praw rzeczowych; 4) prowadzenie spraw związanych z rewindykacją nieruchomości; 5) prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. 33. Samodzielne stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej: 1) prowadzenie spraw obronnych Uniwersytetu; 2) realizacja zadań organizacyjnych, szkoleniowych i innych mających na celu przygotowanie obrony cywilnej do wykonywania zadań obronno-ratowniczych przewidzianych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 3) prowadzenie magazynu sprzętu ochrony cywilnej. 34. Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych: 1) ochrona informacji niejawnych; 2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; 3) szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych; 4) kierowanie pracą Kancelarii Tajnej, organizowanie obiegu dokumentów o charakterze poufnym i tajnym; 5) inicjowanie i organizowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej oraz kontrolowanie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów; 6) przeprowadzanie okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych. 17

18 35. Samodzielne stanowisko ds. ochrony obiektów uniwersyteckich: 1) nadzór i kontrola zabezpieczenia obiektów zgodnie z opracowanym planem ochrony; 2) współdziałanie z jednostkami policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obiektów. 36. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej: 1) organizowanie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w tym opiniowanie potrzeb w zakresie środków i urządzeń gaśniczych oraz urządzeń i instalacji alarmowej sygnalizacyjnej, wdrażanie postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opiniowanie projektów modernizacji i remontów pomieszczeń i urządzeń instalacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opiniowanie instrukcji technologicznych, ruchowych z uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej; 2) współdziałanie z właściwymi terenowo jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej; 3) udział w dochodzeniach przeciwpożarowych, analizowanie przyczyn powstawania pożarów oraz występowanie z wnioskami mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu; 4) prowadzenie ewidencji i statystyki pożarów i strat; 5) udział w prowadzeniu szkoleń informacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników, studentów i doktorantów. 37. Samodzielne stanowisko ds. rewizji: 1) prowadzenie planowanych i doraźnych rewizji (kontroli) w jednostkach organizacyjnych w zakresie działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjnej; 2) instruowanie pracowników kontrolowanych jednostek w zakresie obowiązujących przepisów ogólnych i wewnętrznych w aspekcie zagadnień związanych z przedmiotem kontroli ( rewizji ); 3) zabezpieczanie dowodów rzeczowych w przypadku wykrycia nadużyć oraz sporządzanie projektów wniosków do organów ścigania; 4) współpraca z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrolę w Uniwersytecie. 38. Samodzielne stanowisko ds. uczelnianego systemu informacyjnego: 1) koordynacja prac zespołu do spraw strony WWW w Centrum Informatycznym; 2) koordynacja prac korespondentów uczelnianego systemu informacyjnego; 3) realizacja internetowych kampanii reklamowych na serwisie WWW Uniwersytetu; 4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie serwisu WWW. 39. Zakład Graficzny: 1) wykonywanie usług małej poligrafii i kserograficznych; 2) druk materiałów, ustalanie harmonogramu druku, cen i wysokości nakładów; 3) prowadzenie analitycznej ewidencji kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz ścisła współpraca z Działem Księgowości i Kosztów. 40. Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze: 1) wykonywanie prac remontowych na zlecenie Działu Technicznego; 2) świadczenie usług w zakresie wykonania nietypowego sprzętu, wyposażenia i urządzeń dla jednostek organizacyjnych na zlecenie Działu Technicznego; 3) prowadzenie analitycznej ewidencji kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz współdziałanie w zakresie rozliczeń z Działem Księgowości i Kosztów; 4) świadczenie usług zewnętrznych za zgodą zastępcy kanclerza ds. technicznych. 18

19 41. Administracje domów i osiedli studenckich: 1) dbałość o oszczędne i racjonalne zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i materiałów eksploatacyjnych; 2) utrzymywanie obiektów w pełnej sprawności poprzez ogrzewanie i dostarczanie ciepłej wody, konserwację urządzeń i wyposażenia, usuwanie skutków awarii, dbałość o planowanie i wykonywanie remontów i niezbędnych dostaw i usług; 3) gospodarka sprzętem, środkami utrzymania czystości i innymi materiałami; 4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakwaterowaniem studentów i osób niebędących studentami; 5) prowadzenie ksiąg meldunkowych, przyjmowanie i ewidencjonowanie opłat, ustalanie odszkodowań za zniszczone mienie, nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców postanowień regulaminu domu studenckiego; 6) kierowanie do właściwego prorektora wniosków o pozbawienie miejsca w domu studenckim za nieprzestrzeganie regulaminu domu studenckiego; 7) utrzymywanie czystości i sprawności eksploatacyjnej obiektu i wyposażenia, gospodarka opałem i innymi materiałami; 8) sporządzanie dokumentacji płacowej dla zatrudnionych w obiekcie pracowników; 9) określanie potrzeb remontowych, dbałość o planowanie i wykonywanie remontów; 10) planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt, meble, pościel i materiały czystościowe; 11) ścisła współpraca z Działem Nauczania, dziekanami oraz radą mieszkańców domu studenckiego. 42. Administracja Domu Nauczyciela Akademickiego: 1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakwaterowaniem nauczycieli akademickich; 2) prowadzenie ksiąg meldunkowych, przyjmowanie i ewidencjonowanie opłat; 3) nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców postanowień regulaminu Domu Nauczyciela Akademickiego; 4) utrzymywanie czystości i sprawności eksploatacyjnej obiektu. 43. Administracje obiektów sportowych: 1) ścisła współpraca z kierownictwem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; 2) wykonywanie zadań zleconych przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w zakresie zajęć sportowych; 3) dbałość o oszczędne i racjonalne zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i materiałów eksploatacyjnych; 4) utrzymywanie obiektów w pełnej sprawności poprzez ogrzewanie i dostarczanie wody, konserwację urządzeń i wyposażenia, usuwanie skutków awarii, dbałość o planowanie i wykonywanie remontów i niezbędnych dostaw i usług; 5) gospodarka sprzętem, środkami utrzymania czystości i innymi materiałami; 6) utrzymywanie czystości i sprawności eksploatacyjnej obiektu i wyposażenia; 7) nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników obiektu postanowień regulaminu obiektu. 44. Administracje ośrodków wypoczynkowych i domów pracy twórczej: 1) tworzenie pracownikom optymalnych warunków dla realizacji prawa do wypoczynku; 2) zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego pracowników przebywających w domach pracy twórczej; 3) obsługa administracyjna szkoleń, posiedzeń i innych spotkań organizowanych w domach pracy twórczej

20 1. Do zakresu działania administracji wydziałowej należy: 1) prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów wyższych i studiów doktoranckich realizowanych przez wydział; 2) opracowywanie rozkładów zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej i zjazdów dydaktycznych; 3) prowadzenie ewidencji studentów wydziału i dokumentacji studiów; 4) prowadzenie dokumentacji z zakresu procesu nauczania; 5) prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń materialnych; 6) przygotowywanie wniosków dotyczących spraw osobowych pracowników wydziału; 7) prowadzenie dokumentacji z zakresu rozwoju kadry naukowej (przewody doktorskie, habilitacyjne, nadawanie tytułów naukowych i honorowych); 8) przygotowywanie projektów umów w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych zleconych oraz prowadzenie ewidencji tych zajęć; 9) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu badań naukowych wydziału; 10) koordynowanie działalności jednostek wydziałowych oraz prowadzenie zbiorczych planów i sprawozdawczości tych jednostek; 11) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy pracowników wydziału oraz spraw związanych z planowaniem urlopów i ich realizacją, sporządzanie list obecności i kontrola obecności pracowników nie będących nauczycielami akademickimi; 12) wykonywanie obsługi sekretarskiej dziekana, prodziekanów i rady wydziału; 13) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pracy dziekanatu; 14) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. 2. Zakres zadań administracji wydziałowej w sekretariatach określa dziekan, na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału. 17 Do zakresu działania administracji pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu należy obsługa działalności naukowej i dydaktycznej tych jednostek. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18 Sposób i tryb wykonywania poszczególnych czynności w zakresie administracji Uniwersytetu szczegółowo regulują: 1) instrukcja kancelaryjna; 2) instrukcja o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych; 3) instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych; 4) regulamin zamówień publicznych; 5) regulamin ocen pracowników administracji; 6) regulamin pracy. 19 Schemat struktury organizacyjnej administracji Uniwersytetu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 20

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo