Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2 Symbol klasyfikacyjny Hasło klasyfikacyjne Kategoria archiwalna w jednostce merytorycznej Organizacja działalności Senatu A 0001 Rady podstawowych jednostek organizacyjnych lub innych jednostek A 0010 Sprawy organizacyjne komisji senackich A 0011 Sprawy organizacyjne komisji rektorskich A 0012 Sprawy organizacyjne komisji powołanych przez kanclerza A 0013 Sprawy organizacyjne komisji podstawowych jednostek organizacyjnych A 003 Organizacja i działalności Kolegium Rektorskiego A 0040 Czynności wyborcze wykonywane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą A 0041 Czynności wyborcze wykonywane przez inne komisje wyborcze A 020 Sprawy cywilne BE5 021 Sprawy karne BE5 022 Sprawy administracyjne BE5 040 Ochrona i udostępnianie danych osobowych A 2

3 041 Udostępnianie informacji publicznej A 043 Ewidencja pieczęci urzędowych oraz pieczątek i stempli A 044 Ochrona informacji niejawnych A 060 Kontrola zewnętrzna A 071 Emblematy i ceremoniał SGH A 100 Osobowy fundusz płac i etaty A 101 Bezosobowy fundusz płac i honoraria A 1100 Konkursy na stanowiska B Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy BE Czasowe przydzielenie innych obowiązków służbowych BE Oceny okresowe B Konkursy na stanowiska B Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy BE Obciążenia dydaktyczne B Oceny okresowe B5 112 Sprawy pracowników niepełnosprawnych B Awanse B Premie, nagrody, dodatki B10 3

4 1132 Odznaczenia państwowe B3 114 Sprawy wojskowe pracowników B5 115 Badania okresowe B5 120 Akta osobowe pracowników BE Pomoce ewidencyjne do akt osobowych BE Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników na kursach, szkoleniach itp. B5 organizowanych przez SGH 131 Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników na kursach, szkoleniach itp. B5 organizowanych przez inne instytucje 140 Listy obecności B3 141 Absencje B Macierzyńskie i wychowawcze B Bezpłatne B Czas pracy B3 144 Delegacje służbowe B3 145 Kary porządkowe Bc 146 Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne dotyczące nauczycieli akademickich BE Badania lekarskie w trakcie zatrudnienia (okresowe i kontrolne) B5 151 Szkolenia z dziedziny BHP B5 4

5 1530 Wypadki przy pracy BE Wypadki w drodze do pracy lub z pracy do domu BE Choroby zawodowe BE Zapomogi B Pożyczki mieszkaniowe i remontowe B Dofinansowanie do wypoczynku B Dofinansowanie do podręczników szkolnych B Świadczenia świąteczne B Ewidencja osobowa BE Zapomogi B Dofinansowanie do wypoczynku B Dofinansowanie do podręczników szkolnych B Świadczenia świąteczne B5 165 Sprawy emerytów i rencistów SGH B5 200 Inwestycje budowlane A 201 Remonty BE5 210 Ewidencja nieruchomości SGH A 211 Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez uczelnię A 5

6 212 Najem nieruchomości na potrzeby uczelni B Najem lub użyczanie nieruchomości innym osobom prawnym lub fizycznym B Konserwacja, remonty bieżące, przeglądy, usuwanie awarii B5 215 Podatki i opłaty publiczne B Zakupy B Eksploatacja B Magazynowanie B Zakupy B Magazynowanie B Zakupy B Eksploatacja B Magazynowanie B5 223 Konserwacja, naprawa, przeglądy i modernizacja, remonty aparatury naukowo- B5 badawczej, technicznej, audiowizualnej, sprzętu komputerowego i sieciowego 2240 Nabywanie i zbywanie środków transportu SGH B Gospodarowanie i eksploatacja środków transportu SGH B Ryczałty samochodowe na pojazdy prywatne używane do celów służbowych B Zakupy B5 6

7 2251 Eksploatacja B Magazynowanie B5 230 Ochrona mienia uczelni BE Ochrona przeciwpożarowa BE Sprawy związane z obronnością BE Ubezpieczenia majątkowe B Ubezpieczenia środków transportu B5 301 Plan rzeczowo-finansowy SGH i jego zmiany A 302 Okresowe sprawozdania finansowe B5 303 Roczne sprawozdania finansowe A 310 Obrót gotówkowy B5 311 Obrót bezgotówkowy B5 312 Raporty kasowe B Dotacje z budżetu państwa B Kredyty bankowe B5 i pożyczki 3132 Pozostałe źródła finansowania SGH B5 314 Dowody księgowe B5 7

8 315 Dokumentacja księgowa B Rozliczenia ze studentami B Rozliczenia z doktorantami B Rozliczenia z kontrahentami B Rozliczenia z instytucjami podatkowymi B Windykacja należności B5 320 Listy płac B Listy płac dotyczące umów cywilno-prawnych B5 322 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników B Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne studentów B Rozliczenie podatków od wynagrodzeń B Studenckich B Doktoranckich B Habilitacyjnych B5 326 Zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie B Do celów emerytalnych Bc 3271 Do innych celów Bc 330 Dowody księgowe dotyczące gospodarki materiałowej B5 8

9 331 Ewidencja środków trwałych i przedmiotów niskocennych BE5 332 Przemieszczenia i użyczenia środków trwałych i przedmiotów niskocennych BE5 333 Inwentaryzacja środków trwałych i przedmiotów niskocennych BE5 334 Likwidacja środków trwałych i przedmiotów niskocennych BE5 34 Zamówienia publiczne B5 350 Fundusz zasadniczy B Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych B Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów B5 400 Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia A 4010 Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia A 4011 Postępowanie odwoławcze na studia pierwszego stopnia B Dokumentacja kandydatów nieprzyjętych na studia w toku postępowania B5 rekrutacyjnego 4020 Programy przedmiotów A 4021 Tok studiów- studia stacjonarne BE Tok studiów- studia niestacjonarne BE Egzaminy i inne formy zaliczenia zajęć BE Praca i egzamin dyplomowy BE50 9

10 4030 Akta osobowe studentów BE Legitymacje studenckie B Zaświadczenia do banku B Inne zaświadczenia B5 404 Dyplomy ukończenia studiów BE Nostryfikacje i uznawanie dyplomów uczelni zagranicznych A 410 Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich A 4110 Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia A 4111 Postępowanie odwoławcze na studia drugiego stopnia B Dokumentacja kandydatów nieprzyjętych na studia w toku postępowania B5 rekrutacyjnego 4120 Programy przedmiotów A 4121 Tok studiów- studia stacjonarne BE Tok studiów- studia niestacjonarne BE Egzaminy i inne formy zaliczenia zajęć BE Praca i egzamin dyplomowy BE Akta osobowe studentów BE Legitymacje studenckie B5 10

11 4133 Zaświadczenia do banku B Inne zaświadczenia B5 414 Dyplomy ukończenia studiów BE Nostryfikacje i uznawanie dyplomów uczelni zagranicznych A 420 Kierunki i specjalności dla studiów trzeciego stopnia A 4210 Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia A 4211 Postępowanie odwoławcze na studia trzeciego stopnia B Dokumentacja kandydatów nieprzyjętych na studia w toku postępowania B5 rekrutacyjnego 4220 Programy przedmiotów A 4221 Propozycje do organizacji zajęć dydaktycznych B Tok studiów- studia stacjonarne BE Tok studiów- studia niestacjonarne BE Egzaminy i inne formy zaliczenia zajęć BE Akta osobowe doktorantów BE Pomoce ewidencyjne do akt osobowych doktorantów BE Albumy doktorantów A 4233 Legitymacje doktoranckie B5 11

12 4234 Zaświadczenia do banku B Inne zaświadczenia B5 430 Tworzenie, uruchamianie i likwidacja studiów podyplomowych A 4310 Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe A 4311 Postępowanie odwoławcze na studia podyplomowe B Dokumentacja kandydatów nieprzyjętych na studia w toku postępowania B5 rekrutacyjnego 432 Organizacja i tok studiów podyplomowych A 433 Weryfikacja efektów kształcenia BE Akta osobowe słuchaczy BE Pomoce ewidencyjne do akt osobowych słuchaczy BE Zaświadczenia do banku B Inne zaświadczenia B5 435 Wydawanie świadectw A 44 Kształcenie ustawiczne BE Sprawy dyscyplinarne studentów BE Sprawy dyscyplinarne doktorantów BE Nagrody B10 12

13 4800 Stypendia socjalne B Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych B Inne stypendia dla studentów B Zapomogi B Pożyczki i kredyty B Stypendia socjalne B Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych B Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia B Stypendia dla najlepszych doktorantów B Stypendia doktoranckie B Inne stypendia dla doktorantów B Zapomogi B Pożyczki i kredyty B Kwaterunek studentów i doktorantów w domach studenckich B Kwaterunek gości B Ubezpieczenie studentów w ZUS i w towarzystwach ubezpieczeniowych B Wypadki B Postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora A 13

14 5001 Dyplomy doktorskie A 5002 Nostryfikacja stopnia naukowego doktora A 5010 Postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego A 5011 Dyplomy doktora habilitowanego A 5012 Nostryfikacja stopnia naukowego doktora habilitowanego A 510 Postępowanie o nadanie tytułu profesora A 520 Nadawanie tytułu doktora honoris causa A 521 Księga doktorów honoris causa A 53 Stypendia naukowe B5 600 Działalność statutowa A 601 Granty, projekty zewnętrzne, inwestycje aparaturowe itp. A 620 Kwerendy biblioteczne A 621 Kwerendy archiwalne A 622 Inne kwerendy BE5 701 Inne formy gromadzenia B5 702 Zbiory specjalne B5 703 Dary BE Gospodarka dubletami i drukami zbędnymi B3 14

15 7050 Inwentarz A 7051 Karty akcesyjne czasopism A 7052 Skontrum A 7053 Księga ubytków A 7100 Kartkowy A 711 Udostępnianie w czytelni B Na miejscu B Międzybiblioteczne BE Wykazy spisów zdawczo-odbiorczych A 7202 Księgi inwentarzowe, katalogi, skorowidze, inne formy opracowania A 7204 Dokumentacja skontrum A 7205 Spis zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum A państwowego 7206 Protokoły brakowania akt i spisy akt wybrakowanych A 7210 Udostępnianie akt w czytelni B Wypożyczanie materiałów archiwalnych B Kwerendy dla potrzeb społecznych B Rewindykacja akt A 15

16 7221 Dary BE Zakupy BE Księga nabytków i ubytków A 730 Konserwacja starodruków BE5 731 Konserwacja książek i czasopism BE5 732 Konserwacja archiwaliów BE5 80 Plan wydawnictw B3 81 Teki wydawnicze A 82 Publikacje wydawnicze A 83 Magazynowanie wydawnictw B3 840 Sprzedaż wewnętrzna B3 841 Sprzedaż zewnętrzna B10 85 Poligrafia B5 90 Procedura aplikacyjna A 91 Realizacja projektu BE50 92 Dokumentacja dotycząca odbiorców projektów BE Wymiana studentów BE Sprawozdania z realizacji projektu A 16

17 941 Audyt dotyczący realizowanego projektu A 942 Ewaluacja projektu BE Kontrola realizacji projektu A 950 Rozliczenia projektu BE Wnioski o transze płatności BE10 17

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo