Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1

2 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w ich skład. 2 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach zwany dalej Inspektoratem, działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206); 3) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii; 4) niniejszego Regulaminu. 3 Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Granicznego Lekarza Weterynarii, zwanego dalej Granicznym Lekarzem. ORGANIZACJA INSPEKTORATU 4 1. Inspektoratem kieruje Graniczny Lekarz przy pomocy Zastępcy Granicznego Lekarza Weterynarii. 2. W przypadku nieobecności Granicznego Lekarza zastępuje go Zastępca Granicznego Lekarza Weterynarii. 3. W razie nieobsadzenia stanowiska lub nieobecności osoby, o której mowa w ust. 2, działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Granicznego Lekarza starszy inspektor weterynaryjny lub inspektor weterynaryjny Do obowiązków Granicznego Lekarza należy: 2

3 1) zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Inspektoratu, właściwych warunków jego działania oraz właściwej organizacji pracy, 2) określenie szczegółowego zakresu czynności pracowników Inspektoratu, 3) wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i poleceń, 4) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Inspektoracie, 5) wyznaczanie zadań do realizacji przez poszczególne zespoły i samodzielne stanowiska pracy oraz nadzór nad ich realizacją. 2. Wynikające z Regulaminu zadania Granicznego Lekarza w czasie jego nieobecności lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska realizuje Zastępca Granicznego Lekarza Weterynarii. 4. W razie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Granicznego Lekarza i Zastępcy Granicznego Lekarza Weterynarii, wynikające z Regulaminu zadania Granicznego Lekarza wykonuje pisemnie upoważniony pracownik, o którym mowa w 4 ust.3. 6 Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują: 1) Graniczny Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w 4 ust. 3, oraz 2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Granicznego Lekarza Granicznemu Lekarzowi podlegają bezpośrednio: 1) wszyscy pracownicy Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Bezledach 2. Zastępcy Granicznego Lekarza Weterynarii podlegają bezpośrednio: ---// )

4 ----// Prawo do podpisywania dokumentów związanych z działalnością Inspektoratu ma: 1) Graniczny Lekarz, 2) Zastępca Granicznego Lekarza, 3) Starsi inspektorzy weterynaryjni oraz inspektorzy weterynaryjni w zakresie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Granicznego Lekarza. 2. Wszelkie pisma przedkładane do podpisania przez Granicznego Lekarza lub jego zastępcę powinny być na kopiach parafowane odpowiednio przez: a) pracownika prowadzącego daną sprawę, b) kierownika zespołu, jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest zatrudniony w ramach zespołu, c) głównego księgowego w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe. 3. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym. 4.Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali pisemnie upoważnieni przez Granicznego Lekarza Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala Graniczny Lekarz w drodze instrukcji kancelaryjnej. 2. Instrukcja kancelaryjna, o której mowa w ust. 1, wprowadzana jest zarządzeniem Granicznego Lekarza. 10 Przekazywanie składników majątkowych w użytkowanie pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie następuje w drodze pisemnej. 11 4

5 1. Do zakresu zadań zespołu do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej należy: 1/ Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym. 2/ Weterynaryjna kontrola wwozu i przewozu jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt, wjazdu zwierząt żywych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego Wspólnoty, kontrola towarów eksportowanych z Polski 3/ Wprowadzanie informacji o dokonanych odprawach do lokalnej bazy danych 4/ Sprawozdawczość i wymiana informacji z GIW Warszawa i Biurem do Spraw Granic 5/ Obsługa systemu wymiany informacji TRACES. 6/ Współpraca z Urzędem Celnym, Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Spożywczych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego i wymiany informacji. 7/ Dbanie o czystość i wygląd pomieszczeń biurowych i laboratoryjnokontrolnych. 8/ Wykonywanie innych czynności związanych z weterynaryjną kontrolą graniczną i działalnością Inspektoratu, wyszczególnionych indywidualnie w zakresie czynności pracowników, a także powierzonych w sposób, o którym mowa w ust W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą stanowiska pracy ds.: 1)weterynaryjnej kontroli granicznej Do zakresu zadań zespołu do spraw administracyjnych należy: 1. zapewnienie obsługi sekretariatu Inspektoratu poprzez przyjmowanie i wysyłanie pism z zachowaniem procedury przewidzianej w Instrukcji 5

6 kancelaryjnej, o której mowa w 9, 2. prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i ustalania comiesięcznych harmonogramów czasu pracy, 4. prowadzenie dokumentacji w sprawach naboru pracowników, 5. prowadzenie rejestru zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w 4 ust.3, 5 ust.1 pkt.3 i ust.3, 14 pkt.5, 6. prowadzenie ewidencji zakupu i rozchodu znaczków pocztowych oraz materiałów biurowych, 7. przygotowanie dokumentów do archiwizacji, 8. prowadzenie gospodarki kasowej Inspektoratu 9. sporządzanie raportów miesięcznych (ewidencja sprzedaży na podstawie rachunków 9.prowadzenie ewidencji zakupu, likwidacji środków trwałych i pozostałych środków i przedmiotów mniej wartościowych, 10. realizacja potrzeb zaopatrzeniowych Inspektoratu 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą stanowiska pracy ds.: 1) obsługi sekretariatu i spraw kadrowych 2) informatyki 13 Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska 1 do spraw finansowo księgowych należy: 1. realizacja zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości, a w szczególności: a/ prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b/ prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową zgodnie z ustawą o rachunkowości, umożliwiające sporządzanie sprawozdawczości, c/ kompletowanie dowodów księgowych oraz nadzór nad należytym przechowywaniem tych dokumentów 1 6

7 d/ dekretowanie dowodów księgowych, e/ sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej wszystkich dowodów księgowych, oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe, f/ potwierdzanie kontroli dowodów księgowych własnoręcznym podpisem, g/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, h/ uzgadnianie co miesiąc kont analitycznych z kontami syntetycznymi, i/ sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, j/ rozliczanie dochodów budżetowych i terminowe przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, k/ opracowanie projektów i dokonywanie aktualizacji zakładowego planu kont wraz ze zmianami zasad rachunkowości oraz przekładanie ich do zatwierdzenia Granicznemu Lekarzowi, 2.udział w sporządzaniu planów finansowych Inspektoratu oraz dokonywanie zmian przewidzianych przepisami prawa. 3.zabezpieczenie środków finansowych oraz analiza ich wykorzystania, 4. sprawdzanie realizacji zakupów w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, 5. egzekwowanie należności, 6. terminowa regulacja zobowiązań publiczno prawnych, 7. organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątku Inspektoratu oraz rozliczanie inwentaryzacji, 8. naliczanie płac i prowadzenie ewidencji9 dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych, 9. prowadzenie dokumentacji związanej z płacami i rozliczeniami z ZUS, 10. prowadzenie rejestru wynagrodzeń do celów ustalania nagród, 11.zapewnienie terminowej wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, 12. prowadzenie analizy w zakresie zatrudnienia i funduszu płac, 13.prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych 7

8 14. w skład samodzielnego stanowiska, o którym mowa w ust..1, wchodzi stanowisko pracy ds. 1. Finansowo księgowych- Główny Księgowy 14 Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy: 1. opiniowanie pod względem formalno-prawnym instrukcji, zarządzeń oraz regulaminów wydawanych przez Granicznego Lekarza, 2. opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów cywilnoprawnych, których stroną jest Inspektorat, 3. wydawanie opinii prawnych pracowniczych oraz innych sprawach prowadzonych przez Inspektorat, 4. udzielanie porad prawnych pracownikom Inspektoratu w zakresie realizowanych przez nich zadań, 5. zastępstwo procesowe Granicznego Lekarza w postępowaniach sądowych i administracyjnych, toczących się z udziałem Inspektoratu, na podstawie każdorazowego pełnomocnictwa Granicznego Lekarza, 6. nadzór prawny nad egzekucją należności Inspektoratu, 7. nadzór prawny w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publiczny7ch, 8. poinformowanie Granicznego Lekarza o zmianach aktów prawnych, dotyczących działania pracy Inspektoratu Pracami zespołów kierują kierownicy. 2. Kierownicy odpowiadają za: 1) należyte zorganizowanie pracy i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa; 2) porządek i dyscyplinę pracy; 3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw. 3. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Granicznemu 8

9 Lekarzowi do zatwierdzenia. 16 Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Granicznego Lekarza. 9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi.

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA Zakres kompetencji i odpowiedzialności w Polskim Radiu Szczecin SA Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo