PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)"

Transkrypt

1 PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1370) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1356) M.4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1480) M.5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 253, poz. 1520) M.6 M.7 M.8 M.9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2011 r., nr 196, poz. 1168) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. z 2011 r., nr 201, poz. 1187) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011 r., nr 201, poz. 1188) M.10 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie: warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2011 r., nr 246, poz. 1470) M.11 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 196, poz. 1167) M.12 Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595 z późn. zm.) M.13 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383)

2 M.14 Obwieszczenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora Warszawa (Dz.U. z 2014 r., poz. 48) M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (Dz. U. z 2011r., nr 204, poz. 1201) Komunikat nr 1/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie minimum kadrowego Komunikat nr 2/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich. Komunikat nr 3/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie dokumentacji wniosku o wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Komunikat nr 4/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego M.20 Uchwała PAN w sprawie Kodeksu etyki pracownika naukowego PRZEPISY WEWNĘTRZNE SGGW S.1 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z załącznikami S.2 Zarządzenie nr 69/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów SGGW z załącznikami S.3 Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury oceny i motywowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z załącznikami S.4 Uchwała nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z załącznikiem S.5 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 roku : w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych z załącznikiem S.6 Przewodnik po Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów

3 S.7 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2015/2016 z załącznikami S.8 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach S.9 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW z załącznikiem S.10 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich z załącznikiem S.11 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.12 Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 z załącznikami S.13 Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.14 S.15 Procedura SGGW - Procedura przeprowadzania wśród studentów i doktorantów SGGW ankiety oceny zajęć dydaktycznych oraz ich prowadzących Uchwała nr /2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia strategii do 2020 r. S.16 Zarządzenie nr 6/2009 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.17 Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie procedury postępowania przy zawieraniu porozumienia o współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego wraz z załącznikami S.18 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.19 Regulamin Samorządu Studentów S.20 Regulamin Samorządu Doktorantów

4 S.21 Zarządzenie nr 67/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.22 Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne z logo Uczelni oraz innych znaków graficznych S.23 Zarządzenia nr 8 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Opisu i zasad stosowania znaku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Księgi Logo S.24 Zarządzenie nr 13/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie realizacji badania pn. Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów" oraz na przesyłanie materiałów informacyjnych SGGW drogą elektroniczną S.25 Instrukcja SGGW - Instrukcja współpracy SGGW z pracodawcami przy wykorzystaniu Platformy Wspomagającej Zdalną Weryfikację Programów Kształcenia przez Pracodawców S.26 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu SGGW z późniejszymi zmianami S.27 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.28 Zarządzenie nr 79 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym z Unii Europejskiej oraz ogłoszenie tekstu jednolitego wraz z załącznikami S.29 Zarządzenie nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia r. w sprawie wymogów dotyczących pisania prac dyplomowych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.30 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.31 Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5 S.32 Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.33 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne) wraz z załącznikami S.34 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.35 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki studenta i Kodeksu etyki doktoranta w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.36 Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikiem S.37 Zarządzenie nr 71/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 05 września 2013 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 64 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.38 Zarządzenie nr 76/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SGGW wraz z załącznikami S.39 Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów SGGW wraz z załącznikami S.40 Zarządzenie nr 75/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 68 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. : w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2014/2015 S.41 Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015

6 S.42 Uchwała nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne wraz z załącznikami S.43 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora i wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.44 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu wydawanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.45 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów S.46 Zarządzenie nr 8/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.47 Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 101 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikiem S.48 Zarządzenie nr 2/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzeń pracowników SGGW wraz z załącznikiem S.49 Zarządzenie nr 73/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie określenia dla nauczycieli akademickich stawek za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych S.50 Zarządzenie nr 5/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 55 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło i umów o przeniesienie praw autorskich oraz obiegu dokumentów związanych z tymi umowami S.51 Zarządzenie Nr 31/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie polityki przeciwdziałania mobbingowi w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.52 Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia okresowej oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za okres

7 S.53 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikami S.54 Zarządzenie nr 37/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na rok akademicki 2014/2015 S.55 Zarządzenie nr 54/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015 wraz z załącznikiem S.56 Zarządzenie nr 66/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 54 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015 wraz z załącznikiem S.57 Zarządzenie nr 53/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2014/2015 wraz z załącznikiem S.58 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części S.59 Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 51 Rektora SGGW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie osób uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących zwrotu studentom nadpłat i pomyłkowo wniesionych opłat i odsetek S.60 Pismo Okólne nr 3/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. sprawie wprowadzenia Zasad postępowania obowiązujących przy rekrutacji na studia z wykorzystaniem skrytki epuap do przekazywania decyzji administracyjnej wraz z załącznikiem S.61 Pismo Okólne nr 3/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie dni i godzin przyjęć studentów w dziekanatach wydziałów oraz uczestników studiów podyplomowych w sekretariatach tych studiów

8 S.62 Zarządzenie nr 25/2004 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Centralnego SGGW, Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla SGGW oraz Instrukcji kancelaryjnej dla SGGW wraz z załącznikami S.63 Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 8 października 2010 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych używanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.64 S.65 Regulaminy kół naukowych Zarządzenie nr 41/2008 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia Księgi dyplomów S.66 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i prawami sui generis do baz danych oraz dobrami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z załącznikiem S.67 Procedura SGGW Zajęcia w językach obcych S.68 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.69 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium podziału dotacji dydaktycznej na rok 2014 w części przypadającej na wynagrodzenia dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych S.70 Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.71 Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych wraz z załącznikami PRZEPISY WEWNĘTRZNE WNE W.1 Strategia rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie do 2020 W.2 Decyzja Dziekana WNE nr 17/2013 z dnia w sprawie powołania Rady Pracodawców Wydziału Nauk Ekonomicznych W.3 Decyzja Dziekana WNE nr 18/2013 z dnia w sprawie powołania Rady Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych W.4 Regulamin ogólny działania komisji wydziałowych W.5 Decyzja Dziekana w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych

9 W.6 Decyzja Dziekana WNE nr 4/2014 z dnia r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz I.1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Termin realizacji

Lp. Działanie Termin realizacji Załącznik do uchwały nr 294 Senatu UŚ z dnia 30 października 2018 r. Zakresy zadań i terminy ich realizacji, wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W p p!" #$%& '( #)'" p#$ $ ') #p* jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Zgodnie z tą uchwałą dziekan WZiKS UJ sprawuje nadzór nad wdrożeniem wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. Środowisko Wewnętrzne. Przestrzeganie wartości etycznych 1. Pismo okólne Rektora UWr Nr 4/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego.

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego. Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie profesorów wizytujących

Zarządzenie Nr 48 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie profesorów wizytujących Zarządzenie Nr 48 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie profesorów wizytujących Na podstawie 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE POLITECHNIKA WARSZAWSKA HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Harmonogram przygotowany został w oparciu o: 1) ustawę z dnia 3 lipca Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 229 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r. Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA WZDJK_3 Data ostatniej zmiany:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 1. Zarządzenie Nr I/2/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 110/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Wejście w życie 1 października 2018 r. 1 stycznia 2022 r.) Ewaluacja jakości działalności naukowej: Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych UKSW i Kwestury UKSW 2. BR-0161-I-2/ r. w sprawie likwidacji Muzeum UKSW

w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych UKSW i Kwestury UKSW 2. BR-0161-I-2/ r. w sprawie likwidacji Muzeum UKSW Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni 2013 L.P NR ZARZĄDZENIA Z DNIA ZARZĄDZENIE REKTORA : 1. BR-0161-I-1/2013 3.01.2013r. w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW:

Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - SYSTEM WSPARCIA STUDENTÓW WZDJK_5 Data ostatniej zmiany: 26.05.2015, 27.06.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 października 2013 r. Zarządzenie Nr 3/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla Prorektorów. Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura. Ustalenie zasad postępowania w zakresie określania kryteriów kwalifikacyjnych i ustalania limitów przyjęć na dany kierunek studiów.

Procedura. Ustalenie zasad postępowania w zakresie określania kryteriów kwalifikacyjnych i ustalania limitów przyjęć na dany kierunek studiów. Procedura Symbol: Data: WSZJK-R-BL 15.03.2011 r. Wydanie: I 7 Stron: PRZYGOTOWANIE KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE DOBORU KANDYDATÓW ORAZ USTALANIE LIMITÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZE I STUDIA TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 117 Rektora z dnia 28 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 136 UCHWAŁA Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie Umowa zawarta w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Stronami: Uczestnik studiów doktoranckich: - Pan/Pani adres zamieszkania: adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Procedura KRAJOWE I ZAGRANICZNE PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Procedura KRAJOWE I ZAGRANICZNE PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Procedura Symbol: Data: WSZJK-I-MKZ-BL 15.09.2014 r. Wydanie: Stron: 2 7 KRAJOWE I ZAGRANICZNE PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

AGH: Wdrażanie przepisów U2.0. Andrzej R. Pach, Spotkanie Władz AGH,

AGH: Wdrażanie przepisów U2.0. Andrzej R. Pach, Spotkanie Władz AGH, AGH: Wdrażanie przepisów U2.0 Andrzej R. Pach, Spotkanie Władz AGH, 12.09.2018 Podstawowe obszary zmian» Finansowanie uczelni» Algorytm podziału środków» Ewaluacja działalności naukowej» Składanie oświadczeń»

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R /2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R /2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-43/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie opłat na pokrycie kosztów związanych z przewodem doktorskim, postępowaniem habilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

1 Dokonuję szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

1 Dokonuję szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Poznań, 20 września 2016 roku DOP-0212-78/2016 Zarządzenie nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2016 roku w sprawie szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2019

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2019 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2019 1. Zarządzenie Nr I/07/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia i zorganizowania sesji egzaminacyjnej 2018/2019 Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2016. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 1 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2016. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 1 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Biuro Studiów i Projektów Wzornictwa Przemysłowego i Architektury ATEST STUDIO w Łodzi podjęta w dniu 15.03.2017 r. Na podstawie art. 227 2 ksh,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku DO-0130/31/2012 Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Cel i zakres procedury Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad zgłaszania tematów prac dyplomowych, określenie roli promotora na każdym etapie procesu dyplomowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 74/2008

Zarządzenie nr 74/2008 Zarządzenie nr 74/2008 z dnia 24 listopada 2008r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2008. Na podstawie art. 92 i art. 98 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: 1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 186/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 roku Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-33/2016

ZARZĄDZENIE R-33/2016 ZARZĄDZENIE R-33/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ KOSZALIN 2015 1 1. Wprowadzenie Część I Opis systemu Jednym z podstawowych wymagań współczesnego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 20/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr R- 20/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr R- 20/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz nadawania tytułu naukowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-40/2017

ZARZĄDZENIE R-40/2017 ZARZĄDZENIE R-40/2017 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego

w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego Zarz.: 69/XV R/2012 zm.: 2/XV R/2013 92/XV R/2013 87/XV R/2014 Zarządzenie nr 69/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku 75.0200.110.2016 Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Zał. 1 do uchwały 52/2012 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU S P I S T R E Ś C I: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Organizacja studiów doktoranckich... 3 III.

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE, PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE, POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

STUDIA DOKTORANCKIE, PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE, POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA STUDIA DOKTORANCKIE, PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE, POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W ŚWIETLE USTAWY 2.0 USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. PRAWO O SZKOLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2016 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2016 1. Zarządzenie Nr I/05/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 2. Zarządzenie Nr I/06/2016

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 64/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 64/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 15 Uchwała nr 75/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania oceny realizacji programu na stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo