ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni, 2) zmiany regulaminu organizacyjnego Uczelni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 2012 r. z późn. zm.). Na podstawie: - 18 ust. 5, 35 ust. 2 pkt 2), 99 ust. 2 i 100 statutu Uczelni (tekst jednolity - zarządzenie R -7/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. z późn. zm.) w związku z wdrażaniem projektu Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych w sektorze nauki z a r z ą d z a m, co następuje: 1 1. Przekształcam poprzez zmianę nazwy Dział Rozwoju Kadry Naukowej w Sekcję Rozwoju Kadry Naukowej. 2. Włączam Archiwum w strukturę Kancelarii Głównej i podporządkowuję bezpośrednio Zastępcy Kanclerza. Wprowadzam następujące zmiany do regulaminu organizacyjnego Uczelni: ust. 3 i 7 otrzymują brzmienie: 8 3. Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą: Dział Współpracy z Zagranicą, Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej. 7. Jednostki administracyjne podporządkowane kanclerzowi: - Dział Infrastruktury, - Sekcja Zamówień Publicznych, - Dom Studenta 1, - Dom Studenta 2, - Dom Studenta 3, - Dom Studenta 4,

2 - Zastępca kanclerza, któremu bezpośrednio podlegają: -- Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu, -- Dział Ogólno-Administracyjny: -- Nr 1, -- Nr 2, -- Nr 3, -- Nr 4, -- Nr 5, -- Nr 6, -- Nr 7, -- Nr 8, -- Nr 9, -- Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej, -- Stanowisko Pracy ds. BHP i P.Poż., -- Kancelaria Główna, - Kwestor (Z-ca kanclerza - Główny Księgowy), któremu bezpośrednio podlegają: -- Zastępca kwestora, -- Sekcja Księgowości Finansowej, Majątkowej i Kosztów, -- Sekcja Rachuby Płac, -- Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 1, -- Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 2, -- Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów Dotychczasowy 31 oznacza się jako otrzymuje brzmienie: 31 Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej Do zakresu działania Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i doskonaleniem kadry naukowej, 2) koordynacja okresowej oceny nauczycieli akademickich, 3) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem wniosków o nagrody ministra i nagrody Rektora oraz inne nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, 4) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem wniosków o stypendia i urlopy naukowe oraz inne formy doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli (staże, konferencje, sympozja itp.), 5) koordynacja prac w zakresie opracowywania pod względem formalnoprawnym wniosków o przyznanie wydziałom uprawnień do nadawania stopni naukowych, 2

3 6) koordynacja prac pod względem formalno-prawnym w zakresie przeprowadzanych przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora na wydziałach posiadających odpowiednie uprawnienia, 7) bieżące informowanie jednostek o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora, 8) bieżąca weryfikacja dokumentacji prowadzonych przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz przekazywanie dokumentacji do archiwum Uczelni, 9) prowadzenie dokumentacji finansowej dot. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora przeprowadzanych w Uczelni: a) sporządzanie kalkulacji kosztów przeprowadzenia przewodów i postępowań, b) przygotowywanie umów z: kandydatami i jednostkami zatrudniającymi kandydatów do stopni i postępowań o nadanie tytułu niebędących pracownikami Uczelni, recenzentami, promotorami, członkami komisji habilitacyjnych, 10) negocjacje z innymi jednostkami przeprowadzającymi przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora dla pracowników Uczelni oraz koordynacja spraw związanych z realizacją zawartych umów, 11) prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie recenzowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich, 12) zamawianie druków i przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych dyplomów, 13) przygotowywanie dyplomów nagród rektorskich, 14) wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POLON w zakresie związanym z zadaniami sekcji, 15) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju i doskonalenia kadry naukowej, 16) koordynacja weryfikacji materiałów do cyklicznych edycji Informatora Nauki Polskiej oraz bieżąca informacja o zmianach organizacyjnych i personalnych w Uczelni, celem zamieszczenia w bazie danych INP, 17) sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie informacji dot. rozwoju i doskonalenia kadry naukowej dla potrzeb jednostek Uczelni, MNiSW, GUS itp., 18) obsługa administracyjna posiedzeń: Rektorskiego Zespołu ds. nagród dla nauczycieli akademickich, 3

4 Stałej Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry w zakresie rozwoju kadry naukowej, 19) aktualizacja strony internetowej Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej otrzymuje brzmienie: 40 Dział Ogólno Administracyjny 1. Do zakresu działania Działu Ogólno Administracyjnego należy w szczególności: 1) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach i na terenach zielonych oraz organizowanie i nadzorowanie prac nad urządzeniem terenów zielonych, 2) prowadzenie ewidencji wydanych podległym pracownikom narzędzi i sprzętu gospodarczego oraz paliwa, 3) zaopatrywanie pracowników, na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także środki higieny osobistej oraz ich ewidencja, 4) sporządzanie zestawień procentowych podziału kosztowego faktur za: usługi, energię elektryczną, wodę i ścieki, ścieki kanalizacji deszczowej, rozmowy telefoniczne, itp. związanych z administrowaniem obiektów, 5) zamawianie dla potrzeb Uczelni pieczątek oraz ich ewidencja, 6) zabezpieczenie w zakresie materiałowym i technicznym uroczystości organizowanych przez Uczelnię (np. inauguracja roku akademickiego), 7) przekazywanie najemcy przedmiotu najmu/dzierżawy oraz bieżące fakturowanie i protokólarny odbiór przedmiotu najmu/dzierżawy po zakończeniu umowy i prowadzenie spraw z tym związanych, 8) prowadzenie spraw związanych z najmem doraźnym pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych, hal sportowych Uczelni oraz bieżące fakturowanie, 9) zabezpieczenie obsługi central telefonicznych, 10) zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Uczelni w druki w Centrali Wydawniczej Druków, druki ścisłego zarachowania, kwitariusze przychodowe oraz ich ewidencja, 11) zlecanie wykonania naprawy mebli oraz sprzętu biurowego, 12) załatwianie spraw związanych z prenumeratą gazet i czasopism (z wyłączeniem Biblioteki Głównej), 13) przygotowywanie i składanie do Sekcji Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie zamówienia w zakresie: wywozu nieczystości, utrzymania porządku i czystości, dozoru mienia, ubezpieczeń itp. oraz prowadzenie spraw z tym związanych, 14) przygotowywanie projektów umów na niektóre usługi związane z działalnością Uczelni np. konwojowanie wartości pieniężnych itp., 4

5 15) sporządzanie dla potrzeb GUS sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, 16) sporządzanie zestawień w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat, 17) występowanie z wnioskiem do Rektora o zlecanie wykonania przeglądów okresowych, legalizacji, uzupełnienia, konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnianie pełnej sprawności i wyposażenia w sprzęt gaśniczy, 18) występowanie z wnioskiem do Rektora o zlecanie dokonania przeglądów kanałów spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach Uczelni zgodnie z przepisami, 19) nadzorowanie pracy kierowników obiektów dydaktycznych, 20) terminowe wykonywanie zaleceń organów kontrolnych. Kierownikowi Działu Ogólno-Administracyjnego podlegają kierownicy obiektów dydaktycznych. Do zakresu działania kierowników obiektów dydaktycznych należy w szczególności: 1) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości we wszystkich administrowanych pomieszczeniach, a także na chodnikach i placach przylegających do obiektów, 2) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i nietrwałego w obiektach powierzonych w administrowanie oraz wnioskowanie do komisji likwidacyjnej o likwidację środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w uzgodnieniu z kwesturą, 3) wykonywanie zestawień procentowych podziału kosztowego przekazywanych do księgowości faktur związanych z administrowanymi obiektami, 4) sporządzanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosków przetargowych, zestawień, wykazów, analiz, zapotrzebowań, itp. związanych z administrowaniem obiektów, 5) zgłaszanie do Działu Infrastruktury awarii i uszkodzeń w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji technicznych celem ich usunięcia, 6) prawidłowe zabezpieczenie mienia i administrowanych obiektów oraz - po uzyskaniu akceptacji Kierownika Działu Ogólno-Administracyjnego - zgłaszanie szkody powstałej na skutek awarii, zdarzeń losowych itp. do firmy ubezpieczeniowej i koordynowanie prac związanych z likwidacją szkody, 7) występowanie z wnioskiem do kanclerza w zakresie potrzeb przeprowadzenia remontów i konserwacji administrowanych obiektów, 5

6 8) dbanie o należyty stan bhp oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie przewidzianym przepisami, 9) występowanie z wnioskiem do kanclerza o zakup sprzętu administracyjnobiurowego i gospodarczego, 10) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków służbowych podległych pracowników oraz rozliczanie ich czasu pracy i przedkładanie niezbędnych dokumentów do Działu Ogólno-Administracyjnego, 11) zapewnienie podległym pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz środków czystości, 12) terminowe wykonywanie zaleceń organów kontrolnych. 4. Po 43 dodaje się 43a. 43a otrzymuje brzmienie: 43a Kancelaria Główna 1. Do zakresu działania Kancelarii Głównej należy w szczególności: 1) przyjmowanie oraz rozdzielanie korespondencji (wpływów) i przesyłek, 2) prowadzenie rejestru wpływów specjalnych i wartościowych, 3) wysyłanie i przyjmowanie pism i przesyłek. W ramach Kancelarii Głównej działa Archiwum, do zadań którego należy w szczególności: 1) przyjmowanie materiałów archiwalnych od jednostek organizacyjnych działalności podstawowej i administracyjnej, 2) przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych materiałów archiwalnych, prowadzenie ich ewidencji i udostępnianie, 3) brakowanie materiałów kategorii B, których okres przechowywania już upłynął, przekazywanie ich na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego Archiwum Państwowego w Radomiu, 4) coroczne sporządzanie wykazu akt kategorii A przyjętych do archiwum zakładowego w danym roku, 5) coroczne sporządzanie sprawozdania z działalności Archiwum obejmującego: ilość materiałów archiwalnych przyjętych, ilość materiałów udostępnionych i wypożyczonych, ilość materiałów archiwalnych wybrakowanych i przekazanych na makulaturę. Czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami. 6

7 3 Zmienia się schemat struktury organizacyjnej administracji Uczelni stanowiący załącznik do regulaminu organizacyjnego w sposób uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem. Aktualny schemat struktury organizacyjnej administracji stanowi załącznik do zarządzenia. 4 Traci moc zarządzenie R-61/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: 1) podporządkowania Archiwum Kierownikowi Kancelarii Głównej, 2) zmiany regulaminu organizacyjnego Uczelni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 2012 r. z późn. zm.). 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. R E K T O R prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 7

8 Schemat struktury organizacyjnej administracji Uczelni wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia R-68/2014 z dnia r. REKTOR Biuro Rektora Radcy Prawni Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Ośrodek Informatyki i Promocji Dział Kadr Dział Gospodarowania Nieruchomościami i Obsługi Remontów Stanowisko ds. Obronnych Wydawnictwo Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego Prorektor ds. ch i Studenckich Prorektor ds.rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Prorektor ds. Badań Naukowych K a n c l e r z Dział Nauczania Dział Spraw Studenckich Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Biuro Obsługi Studenta 1 Biuro Obsługi Studenta 2 Biuro Obsługi Studenta 3 Dział Współpracy z Zagranicą Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Ośrodek Transferu Innowacji Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej Zastępca Kanclerza Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu Dział Ogólno- Administracyjny Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej Stanowisko Pracy ds. BHP i P. Poż. Kancelaria Główna Dział Infrastruktury Sekcja Zamówień Publicznych DS. 1 DS. 2 DS. 3 DS. 4 Kwestor Główny Księgowy Zastępca Kanclerza Zastępca Kwestora Zastępca Głównego Księgowego Sekcja Księgowości Finansowej, Majątkowej i Kosztów Sekcja Rachuby Płac Nr1 Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 Nr7 Nr8 Nr9 Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 1 Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 2 8 Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 3

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2013 roku

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2013 roku DO-0130/110/2013 Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności:

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: I. ZADANIA OGÓLNE 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Sekretarza Miasta. 2. Koordynacja i nadzór nad obiegiem korespondencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 2013 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ Rzeczowy Wykaz kt Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo