REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

2 I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu realizuje zadania wynikające ze Statutu Kolegium. 2. Organem prowadzącym kolegium jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 3. Nadzór pedagogiczny nad kolegium i Dyrektorem kolegium sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu 4. Opiekę naukowo-dydaktyczną w kolegium sprawują: nad specjalnością język angielski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nad specjalnością język niemiecki Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu 5. Pracą Kolegium kieruje Dyrektor, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora. 6. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających ze Statutu. 7. Dyrektor kolegium jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w kolegium nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. II. GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 1. Dyrektor zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 3. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor. III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Ustala się wewnętrzną strukturę organizacyjną Kolegium: - dyrektor - wicedyrektor - kierownik specjalności - kierownik praktyk pedagogicznych - kierownik gospodarczy 2

3 i stanowiska pracy: - główny księgowy - specjalista d/s adm.-kadr. - nauczyciele - biblioteka - pracownicy administracji i obsługi 2. Schemat organizacyjny NKJO stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. IV. DO ZADAŃ DYREKTORA NALEŻY: 1. Dyrektor w zakresie działalności organizacyjnej w Kolegium poprzez swoich pracowników realizuje zadania: - organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu, - egzekwuje od pracowników Kolegium realizację przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych i innych związanych z działalnością statutową Kolegium, - ustala zakresy czynności dla pracowników, - kieruje całokształtem planowania naukowo-dydaktycznej pracy Kolegium, - organizuje i przygotowuje posiedzenia Rad Programowych, - zapewnia warunki bezpieczeństwa słuchaczom i pracownikom na terenie Kolegium, - zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie akt i druków ścisłego zarachowania, - zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną, - kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy. V. DO ZADAŃ WICEDYREKTORA NALEŻY: - zapewnienie warunków do realizacji programów nauczania, - hospitowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z planami hospitacji 3

4 - kierowanie bieżącą działalnością Kolegium według przydzielonych czynności, - zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności, - sprawowanie nadzoru nad biblioteką Kolegium, - udział w posiedzeniach Rady Programowej. VI. DO ZADAŃ KIEROWNIKA SPECJALNOŚCI NALEŻY: - sprawowanie opieki nad słuchaczami danej specjalności, - sprawowanie opieki pedagogicznej nad daną specjalnością, - przygotowanie propozycji zadań specjalności do planu pracy kolegium, - przygotowanie projektów szczegółowych planów i programów nauczania, - ustalanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, - prowadzenie współpracy z opiekunami naukowo-dydaktycznymi, - sprawowanie opieki nad nauczycielami-cudzoziemcami, - przeprowadzanie hospitacji zajęć nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, - kierowanie bieżącą działalnością danej specjalności, - udział w posiedzeniach Rady Programowej. VII. DO ZADAN KIEROWNIKA PRAKTYK NALEŻY: - opracowywanie w porozumieniu z kierownikami specjalności form praktyki pedagogicznej oraz nadzór nad jej przebiegiem, - przygotowywanie porozumień o prowadzeniu praktyk pedagogicznych z dyrektorami szkół lub placówek, - prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami, - udział w posiedzeniach Rady Programowej. VIII. DO ZADAŃ KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO NALEŻY: - organizowanie przeglądów technicznych budynku, - organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego, 4

5 - przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczenia mienia szkolnego (odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie), - inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów, - sporządzanie sprawozdawczości, - obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf i inne), - sporządzanie zapotrzebowań i zakupów artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu szkolnego i innych, - prowadzenie spraw związanych z remontami w Kolegium (przetargi, dokumentacja), - nadzorowanie pracy pracowników administracji i obsługi, - wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Kolegium, - współpraca z głównym księgowym (zakupy i ich rozliczenia, uzgadnianie ksiąg inwentarzowych i planów zakupów i wydatków). - nadzór nad bezpieczeństwem pracy i ochroną przeciwpożarową. IX. DO ZADAŃ KSIĘGOWEGO NALEŻY: - prowadzenie rachunkowości Kolegium zgodnie z obowiązującymi przepisami, - prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, - dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywana budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji Kolegium, - sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu, - przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej, - prowadzenie obsługi księgowej związanej ze sporządzaniem list płac - sporządzanie przelewów, - rozliczenia z ZUS-em, - rozliczenia z Urzędami Skarbowymi, - wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kolegium. X. DO ZADAŃ SPECJALISTY D/S ADM.-KADR. NALEŻY: - prowadzenie spraw osobowych pracowników 5

6 - sporządzanie list obecności, - prowadzenie kartoteki urlopowej oraz rocznej ewidencji obecności w pracy, - wykonywanie dokumentacji i umów zatrudnianym i zwalnianym pracownikom, - wystawianie pracownikom legitymacji ubezpieczeniowych, - wykonywanie innych prac nie wymienionych wyżej, a wynikających z toku pracy oraz wszystkich innych prac zleconych przez dyrektora, - zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych - wykonywanie prac zgodnie z przydziałem czynności i obowiązków XI. DO ZADAŃ NAUCZYCIELI NALEŻY: - sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami, - sprawowanie opieki nad realizacją indywidualnego toku lub programu kształcenia, - kierowanie przygotowaniem prac dyplomowych, - udział w seminariach, konferencjach i innych formach doskonalenia organizowanych przez ośrodki uniwersyteckie, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz organizacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą, - pełnienie różnych funkcji nie objętych planem i programem nauczania, a wynikającym ze specyfiki zakładu kształcenia nauczycieli, - przeprowadzania egzaminów wstępnych i pozostałych egzaminów \ zgodnie z programem nauczania. XII. DO ZADAŃ BIBLIOTEKI NALEŻY: - gromadzenie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz posługiwanie się technologią informacyjną, - prowadzenie szkolenia bibliotecznego dla słuchaczy, - udostępnianie zbiorów bibliotecznych, - zakup, gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów - konserwacja katalogów, - organizacja udostępniania zbiorów, 6

7 - planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna za zbiory, - informacje o zaległościach w zwrotach książek słuchaczy i pracowników odchodzących z Kolegium, - wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kolegium. XIII. DO ZADAŃ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI NALEŻY: - obsługa kancelaryjna Kolegium, - prowadzenie spraw słuchaczy (zaświadczenia, legitymacje, duplikaty świadectw), - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej, - obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf, telefon i inne), - prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy Kolegium (raporty kasowe, czeki, rozliczenia zaliczek), - współpraca z zastępcą dyrektora (sprawy uczniowskie i nauczycieli), - współpraca z głównym księgowym w zakresie spraw finansowych (kasa, druki ścisłego zarachowania), - prowadzenie prac związanych z gromadzeniem danych dotyczących mierzenia jakości pracy NKJO, - prowadzenie wydawnictw NKJO, - przygotowanie materiałów promujących NKJO, - organizacja uroczystości szkolnych, - wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kolegium lub kierownika gospodarczego. - zabezpieczenie pieczęci i stempli szkolnych. XIV. DO ZADAŃ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI NALEŻY (sprzątające, konserwator, technik, portier): - wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy (sprzątające), - oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości (sprzątające, portier), 7

8 - obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp (sprzątające, technik, portier, konserwator), - konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu (sprzątające, technik, portier, konserwator), - wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętów szkolnych, urządzeń szkolnych i ich konserwacja (konserwator), - czuwanie nad zabezpieczeniem Kolegium przed włamaniem (wszyscy pracownicy obsługi), - wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez kierownika gospodarczego i Dyrektora Kolegium. XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym stosuje się przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa. 2. Regulamin organizacyjny Kolegium wchodzi w życie z dniem r 8

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo