SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa Kartuzy Kartuzy, 24 stycznia 2012 roku... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A SPRAWODANIE WYKONANIA PLANU AUDYTU A ROK 2011 Janina Kwiecień (-) STAROSTA KARTUSKI Przyjmuję do wiadomości (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Podstawa prawna godnie z art.283 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni. Adrian Kłos (-) AUDYTOR WEWNĘTRNY Sporządził (Audytor wewnętrzny) 1

2 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1 Lp. Nazwa jednostki Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego) 2 Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach 3 Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie 4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach 5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach 6 Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 7 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kartuzach 8 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie 9 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach 10 arząd Dróg Powiatowych w Kartuzach 11 espół Szkół Ogólnokształcących im. H.Derdowskiego w Kartuzach 12 espół Szkół Ponadgimnazjalnych im. rtm. W.Pileckiego w Przodkowie 13 espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 14 espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 15 espół Szkół Technicznych w Kartuzach 16 espół Szkół awodowych i Ogólnokształcących im.i Brygady Pancernej im.boh.westerplatte w Kartuzach 17 espół Szkół awodowych i Ogólnokształcących w Żukowie 1 ) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie - art. 287 ust. 1 ustawy. 2

3 2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego Lp. Imię i nazwisko 2) Nazwa stanowiska Numer telefonu Adres poczty elektronicznej Wymiar czasu pracy Kwalifikacje zawodowe 3) Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym ½ 1. Adrian Kłos Audytor wewnętrzny (samodzielne stanowisko) (0) w.605 1/1 egzamin MF (nr 280/2004) Udział w 10 szkoleniach głównie w ramach projektu: Akademia arządzania Nowoczesnym i Przejrzystym Urzędem oraz IIA Polska. 1 2 Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego? TAK (ostatnia udokumentowana samoocena dokonana w drodze ankiet do kontroli wewnętrznej patrz. A /AS/10 i A oraz identyfikacja ryzyka na 2011 rok dla stanowiska AW - A ) 2) Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego. 3) Kwalifikacje zawodowe. Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, inspektor kontroli skarbowej, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. kwalifikacji zawodowych należy wpisać. 4) Niepotrzebne skreślić. 3

4 3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym Lp. Temat zadania audytowego 5) adanie zapewniające () albo czynność doradcza (D) (w tym sprawdzające (S)) Audyt wewnętrzny zlecony Typ obszaru działalności, w którym dzono zadanie audytowe Opis obszaru działalności wspomagającej 7) Liczba audytorów wewnętrznych dzających zadanie audytowe Plan 8) Liczba audytorów wewnętrznych d zających zadanie audytowe Wykonanie Czas dzenia zadania audytowego Plan 8) Czas dzenia zadania audytowego Wykonani e Powoła -nie rzeczoznawcy //2011 (77) Badanie współpracy z Wydziałem Finansowym (oraz innymi komórkami) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zamówieniem publicznym powyżej 14 tys. euro plan zamówień publicznych na dany rok budżetowy. Planowany Działalność wspomagająca akupy 1/1 1/1 I kwartał I-II kwartał NIE 2//2011 (31) Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata Planowany Działalność wspomagająca Bezpieczeństwo /arządzanie 1/1 1/1 II kwartał II kwartał NIE 5) Należy wpisać wszystkie dzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 6) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 7) Kolumnę należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: Gospodarka finansowa albo akupy, albo arządzanie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo arządzanie. 8) W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, należy wpisać -. 4

5 Lp. Temat zadania audytowego 5) adanie zapewniające () albo czynność doradcza (D) (w tym sprawdzające (S)) Audyt wewnętrzny zlecony Typ obszaru działalności, w którym dzono zadanie audytowe Opis obszaru działalności wspomagającej 7) Liczba audytorów wewnętrznych dzających zadanie audytowe Plan 8) Liczba audytorów wewnętrznych d zających zadanie audytowe Wykonanie Czas dzenia zadania audytowego Plan 8) Czas dzenia zadania audytowego Wykonani e Powoła -nie rzeczoznawcy //2011 4//2011 (44) Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji i wniosków radnych, w tym: A. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, B. kontrola terminowego i rzeczowego załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań, organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i zażaleń. (14) Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych i zasad gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów publicznych - espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Planowany Planowany Działalność wspomagająca Działalność podstawowa arządzanie 1/1 1/1-1/1 1/1 II kwartał III kwartał III-IV kwartał III kwartał NIE NIE 5

6 Lp. Temat zadania audytowego 5) adanie zapewniające () albo czynność doradcza (D) (w tym sprawdzające (S)) Audyt wewnętrzny zlecony Typ obszaru działalności, w którym dzono zadanie audytowe Opis obszaru działalności wspomagającej 7) Liczba audytorów wewnętrznych dzających zadanie audytowe Plan 8) Liczba audytorów wewnętrznych d zających zadanie audytowe Wykonanie Czas dzenia zadania audytowego Plan 8) Czas dzenia zadania audytowego Wykonani e Powoła -nie rzeczoznawcy /C/2011 (64) Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) oraz jej (jego) analiza. Obszar Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Kartuzach (44,41%) D Planowany wg. bieżących zaleceń kierownictwa Działalność wspomagająca Gospodarka finansowa /arządzenie mieniem 1/1 1/1 II kwartał 15 IV kwartał 20 NIE 6

7 4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach dzonych zadań audytowych Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) adanie zapewnia -jące () albo czynność doradcza (D) Efekty dzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski //2011 (77) Badanie współpracy z Wydziałem Finansowym (oraz innymi komórkami) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zamówieniem publicznym powyżej 14 tys. euro plan zamówień publicznych na dany rok budżetowy. większenie bezpieczeństwa zasobów / Wzrost efektywności i skuteczności działania / większenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej W ramach podsumowania zadania potwierdzono prawidłowość wykonywania powierzonych zadań przez zasoby ludzkie Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Podjęte działania kadr Referatu świadczą o efektywnym dążeniu do poprawy jakości realizowanych zadań na bieżąco. W przyszłości należy dokonywać bieżących ocen celem dostosowywania ilości personelu do ilości wykonywanych zadań. Podstawową rekomendacją było zastąpienie w systemie wydatków jednostki, akceptacji specjalisty Wydziału Organizacyjnego, dokonywanej do oceny zamówień publicznych dla zaangażowania prawnego wydatków i w konsekwencji dla opisywania dowodów źródłowych, poprzez dokonywanie tych czynności przez wyznaczonego pracownika Referatu Inwestycji, Remontów i amówień Publicznych. mianę wdrożyć w drodze stosownych zmian procedur wewnętrznych jednostki oraz wzmożenie bieżącej kontroli i przeglądów po zakończeniu postępowań dotyczących zakupów celem ich weryfikacji i analiz. Referat realizuje zadania Powiatu w sposób prawidłowy, rzetelnie, celowo, z prawidłowym poziomem wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji celu. łożoność/ Kompleksowość/ Elastyczność/ Ilość operacji finansowych 9) Należy wybrać odpowiednio: apewnienie o prawidłowości działania albo Wzrost efektywności i skuteczności działania, albo większenie bezpieczeństwa zasobów, albo Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem, albo Identyfikacja znacznego ryzyka, albo większenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej, albo Wykrycie znacznej nieprawidłowości. 7

8 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) adanie zapewnia -jące () albo czynność doradcza (D) Efekty dzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski //2011 3//2011 (31) Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata (44) Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji i wniosków radnych, w tym: A. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, B. kontrola terminowego i rzeczowego załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań, organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i zażaleń. apewnienie o prawidłowości działania / Identyfikacja znacznego ryzyka apewnienie o prawidłowości działania / Wzrost efektywności i skuteczności działania W toku niniejszego audytu wydano 4 rekomendacje. Stwierdzono jedynie minimalne uchybienia w sposobie określania zadań w regulaminie organizacyjnym oraz jakości niektórych pomieszczeń przeznaczonych do archiwizacji dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalność w tym zakresie. Rekomendacja dotycząca płac w wydziale, ma na celu identyfikację istotnego ryzyka dla kontynuacji pracy poprzez zachowanie wyspecjalizowanej kadry w ramach naszego zakładu pracy. W zakresie przygotowania do wdrożenia elektronicznego przyjmowania wniosków od klientów, mimo, że nie stwierdzono błędów w wykonywaniu zadań wydano rekomendację, która zdaniem audytora wdroży prosty instrument badawczy (cykliczne informacje o ilości populacji w sprawie). Da on obraz skali przypuszczalnych ryzyk w tym zakresie. W wyniku dzonego kompleksowego audytu wewnętrznego w zakresie nadzoru nad skargami, wnioskami i interpelacjami radnych stwierdzono średni poziom ryzyka rezydualnego. Taki poziom ryzyka jest najmniejszym możliwym w badanym zakresie, gdyż dla badanego obszaru występuje zawsze wysoki poziom ryzyka wrodzonego. Skargi ze swojej istoty stanowią wysokie ryzyko dla każdej organizacji, w tym i dla naszego starostwa. W toku niniejszego audytu nie wydano żadnych rekomendacji, mając na uwadze, że wykryte uchybienia dotyczyły okresu sprzed 10 lat i w chwili obecnej zostały całkowicie wyeliminowane poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych. Kwalifikacje pracowników / Stabilność / Kompleksowość Kontrola wewnętrzna/ Wrażliwość/ łożoność/ Kompleksowość 8

9 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) adanie zapewnia -jące () albo czynność doradcza (D) Efekty dzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski //2011 (14) Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych i zasad gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów publicznych - espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. apewnienie o prawidłowości działania W audytowanej jednostce co roku prowadzana była kontrola wewnętrzna dokonywana przez kontrolerów wewnętrznych (kontrola zarządcza II stopnia) Starostwa Powiatowego w Kartuzach głównie w zakresie ponoszonych wydatków. Przeprowadzone działania potwierdziły utrwalenie się pozytywnych tendencji w zakresie funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej i dobrej praktyki w jednostce audytowanej oraz działań nadzorczych ze strony organu założycielskiego. Obecnie nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie funkcjonowania, co daje we wszystkich zbadanych obszarach minimalny poziom ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Dokonano analizy wszystkich zakładanych wstępnie ryzyk wystąpienia nieprawidłowości. W toku dzonych działań nie stwierdzono rażących uchybień w espole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Powierzone zadania były realizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, w sposób racjonalny i efektywny. Materialność/ Kontrola/ łożoność/ Kompleksowość 9

10 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) adanie zapewnia -jące () albo czynność doradcza (D) Efekty dzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski /C/2011 (64) Sporządzanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz jego analiza. Obszar Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Kartuzach (44,41%) D większenie bezpieczeństwa zasobów / Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem / apewnienie o prawidłowości działania W ramach podsumowania zadania potwierdzono stan przygotowania i wykonywania powierzonych zadań przez zasoby ludzkie Starostwa Powiatowego w Kartuzach. W toku prac zapoznano się z fizycznym położeniem archiwalnej dokumentacji planistycznej na lata kolejne. badano zakres i sposób obiegu informacji w zakresie planowania strategicznego. W toku niniejszego audytu wewnętrznego wydano następujące rekomendacje o charakterze doradczym: I. Stwierdzona poprawność działania na wszystkich etapach czynności planistycznych i ich dostosowanie do panujących zasad prawnych i funkcjonalnych nie wymaga wdrażania żadnych istotnych zmian naprawczych. II. W toku najbliższych zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kartuzach dostosować nazewnictwo zastosowane w 23 pkt.15) Regulaminu Organizacyjnego do aktualnych zwrotów, zgodnych z nowelą ustawy o finansach publicznych, tj. Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna lub rozważyć inne umiejscowienie funkcjonalne tego zadania. III. achowanie zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w toku zadania. IV. Wykorzystanie środków UE i zewnętrznych zostało zrealizowano na więcej niż zadowalającym poziomie. V. Rozwój Powiatu Kartuskiego jest widoczny w ilości i wielkości zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji. Materialność/ Stabilność/ łożoność/ Kompleksowość/ Wrażliwość 10

11 5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Czas dzenia czynności sprawdzających Liczba audytorów wewnętrznych dzających czynności sprawdzające Opinia w sprawie przejęcia dokumentacji finansowej po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej Powiatu Kartuskiego Szpital Powiatowy im. Dr A. Majkowskiego w Kartuzach w likwidacji. adanie consultingowe. (1/C/2010 A /1/C/1/AB/10) Sprawdzenie przestrzegania zasad gospodarki budżetowej obszaru pozyskiwania, gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków. (3//2009 A /3//AB/09) IV kwartał 5 dni (w ramach zadania A /S/2011) IV kwartał 5 dni (w ramach zadania A /S/2011) 1/1 1/1 6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej adanie zapewniające () albo czynność doradcza (D) Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej (-) (-) Wszystkie planowane zadania wykonano w 2011 roku. 11

12 7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym 10) W 2011 roku audytor wewnętrzny pracował w wymiarze 1/1 etatu. Działania w sprawie opierały się na Planie rocznym audytu wewnętrznego na 2011rok (A /AS/10). Podstawą dzenia audytu wewnętrznego było upoważnienie roczne. W przypisanych terminach sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania audytu wewnętrznego za 2010 rok oraz Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok. Roczny plan audytu sporządzany został na podstawie systematycznie dzanej analizy ryzyka wszystkich obszarów jednostki. Do realizacji wybierano te zadania, które w toku określonej procedurami wewnętrznymi, metody analizy wykazały najpilniejszą potrzebę sprawdzenia poprawności działania w sprawie lub dokonania oceny skali występujących problemów. godnie z Planem audytu wewnętrznego na 2010 rok zostało zaplanowane 5 zadań audytowych. 4 zadania miały charakter zapewniający, a jedno charakter consultingowy, taki charakter zadań jest zgodny trybem pracy audytu wewnętrznego i z podziałem na zadania zapewniające i czynności doradcze. realizowano 4 zadania zapewniające i poszerzono zakres zadania doradczego. W toku pracy, dokonywano także bieżącej analizy problemów oraz prowadzono tzw. czynności sprawdzające. Audytor wewnętrzny zatrudniony w Starostowie Powiatowym w Kartuzach jest członkiem The Institute of Internal Auditors (IIA), a tym samym członkiem krajowej struktury tej organizacji IIA Polska. W roku ubiegłym wziął udział w szkoleniach, konferencjach organizacji oraz w walnym zjeździe wybierającym nowe władze Stowarzyszenia. Sprawozdania ze wszystkich odbytych szkoleń zostały załączone do akt bieżących audytu wewnętrznego. W 2011 roku audytor wewnętrzny wziął dział w 5 szkoleniach w ramach projektu: Akademia arządzania Nowoczesnym i Przejrzystym Urzędem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W toku dzonych działań nie stwierdzono rażących uchybień. Wykonywane zadania były przez objęte audytem podmioty realizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, w sposób racjonalny i efektywny. 10) W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego. 12

13 8. Informacja na temat cyklu audytu wewnętrznego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie dzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w 7 ust.4 określa obowiązek wskazania czasu wyrażonego w latach, którym - odpowiednio przy niezmienionych zasobach osobowych komórki audytu wewnętrznego zostałyby dzone zadania zapewniające we wszystkich obszarach ryzyka - cykl audytu. Oblicza się go na podstawie wzoru zgodnego z 7 ust.5 niniejszego rozporządzenia. W toku dzonej analizy ryzyka wyodrębniono 78 obszarów, na 2011 rok zaplanowano 5 zadań audytowych, z czego 4 miało charakter zapewniający (a jedno - consultingowy). Oznacza to, że cykl audytu liczony na 2011 rok dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach wynosi 19,5 lat. Cykl audytu 2010 roku wynosił 15 lat. Wzrost jest spowodowany mniejsza ilością wykonanych zadań zapewniających w omawianym okresie, z korzyścią dla zadań doradczych i sprawdzających. 13

14 Jednocześnie na podstawie odrębnej (autorskiej) analizy można wskazać, iż łączna ilość dni audytowych potrzebnych do dzenia wszystkich zadań, na podstawie obecnie wyliczonego poziomu ryzyka wyniosła dni. W 2011 roku na zadania zapewniające przeznaczono 120 dni - co oznacza, iż cykl audytu obliczony tą metodą wynosił 9,875 lat. Cykl audytu 2010 roku dla dni, liczony tą metodą wynosił 9,75 lat. Daje to więc podobny poziom zapewniania działań, dostosowany do poziomu ryzyka rezydualnego jednostki. Adrian Kłos (-) AUDYTOR WEWNĘTRNY a/a AK (data) (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego) 14

15 ałącznik nr 1 Wykaz zadań audytowych i wykaz obszarów ryzyka wg. potrzeb audytu wewnętrznego na 2011 rok Lp. Temat zadania audytowego Obszar ryzyka 1//2011 2//2011 3//2011 4//2011 1/C/2011 Badanie współpracy z Wydziałem Finansowym (oraz innymi komórkami) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zamówieniem publicznym powyżej 14 tys. euro plan zamówień publicznych na dany rok budżetowy. Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji i wniosków radnych, w tym: A. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, B. kontrola terminowego i rzeczowego załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań, organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i zażaleń. Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych i zasad gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów publicznych - espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) oraz jej (jego) analiza. Referat Inwestycji, Remontów i amówień Publicznych Wydział Komunikacji Wydział Organizacyjny espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu 15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 83-300 Kartuzy (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Kartuzy, 02 grudnia 203 roku A.72.6.203

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 20. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Kartuzy, 27 stycznia 2016 roku A.1721.1.2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 AW.1721.1.2014.RŚ Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1, 46-220 Kluczbork (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 Starostwo Powiatowe w ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.4.2013 Kartuzy, 2013.11.26 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy Kartuzy, 27 stycznia 2017 roku (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.1.2017

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.4.2015 Kartuzy, 2015-12-30

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.7.2012 Kartuzy, 2012.12.31 PLAN

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. W dniu 1 maja 2008 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 Urząd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa jednostki zatrudniającej audytora wew.) nr AWiK.1721. 6.2014 ZATWIERDZAM:.. 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 Urząd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice nr AWiK.1721.3.2012 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Świeciu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ul. Hallera 9 Nr 92/15 Starosty 86-100 Świecie Świeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. PLAN AUDYTU NA ROK 2015 AW.1721.2.2015 1. Jednostki sektora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 (KANCELARIA OGÓLNA (-) 2015-01-14)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 (KANCELARIA OGÓLNA (-) 2015-01-14) Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Kartuzy, 14 stycznia 2015 roku A.1721.1.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. J. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska SSAW.AS.0941 - /2009 SPRAWODANIE WYKONANIA PLANU AUDYTU A ROK 2008 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki 1 2 URZĄD

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8 72-010 Police. Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych W której prowadzony jest audyt wewnętrzny Police, 25 styczeń 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1 Starostwo Powiatowe w ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.3.2014 Kartuzy, 2014-12-29 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2017 Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2017 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012 Urząd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice nr AWiK.1721.2.2013 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr z dnia PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Opracował: Audytor Wewnętrzny Paweł Piątek Skarżysko Kamienna marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK Zespół Audytu Wewnętrznego I Kontroli Finansowej Załącznik Nr 3 do programu KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK 1. Dokonujący przeglądu: Kluczowe procesy Wyodrębnienie organizacyjne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU Dane osoby wypełniającej formularz Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Służbowy adres poczty elektronicznej Nr telefonu służbowego Data sporządzenia Tomasz Janik audytor wewnętrzny tjanik@asp.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH SYGNATURA: A.0915-7/AB/05 Nr A.0915-7/6/ 16 /AB/05 Egzemplarz nr BIP Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu (wyciąg) Zgodnie z punktem III.4 Księga procedur Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2009 URAD MIASTA LESNA 64-00 LESNO UL. KARASIA 5 AW 094-/0 SPRAWODANIE WYKONANIA PLANU AUDYTU A ROK 2009. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym ) Lp. Nazwa jednostki 2. 2. URĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1 Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice.... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2011 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 5A, 6-54 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca usługodawcy niezatrudnionego w jednostce

Ankieta dotycząca usługodawcy niezatrudnionego w jednostce O wypełnienie ankiety prosimy kierownika jednostki bądź osobę wyznaczoną przez kierownika lecz NIE usługodawcę Ankieta dotycząca usługodawcy niezatrudnionego w jednostce (ankieta obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU Dane osoby wypełniającej formularz Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Służbowy adres poczty elektronicznej Nr telefonu służbowego Data sporządzenia Tomasz Janik audytor wewnętrzny tjanik@asp.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II0 Sygnatura : AK-AW 7.0 PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 0 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym *.... 6. 7. 8. 9. 0. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012 P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012 POWIAT OLESKI 1 Spis treści 1. INFORMACJE O POWIECIE OLESKIM ISTOTNE DLA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1.1 Nazwa jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r. STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Aw.1431.4.2016 Kędzierzyn-Koźle 04.03.2016r. S P R A W O Z D A N I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA AW.1721.2.2016 I NSTRUKCJA P R O W A D Z E N I A A U D Y T U W E W NĘTRZNEGO W U R ZĘDZIE M I E J S K I M W J A W O R Z E I J E D N O S T K A C H O R G A N I Z A C Y J N Y C H G M I N Y J A W O R CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 64/12 Starosty Gostyńskiego Starostwo Powiatowe ul. Wrocławska 256 63800 Gostyń. PLAN AUDYTU NA ROK 2013 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie HANDIKAP AUDYT ul. Bieniewicka 2B/18 01-631 Warszawa www.handikap-audyt.pl tel. 22-292 31 00; fax 22-490-56-00 e-mail: audyt@handikap-audyt.pl SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014 NA.0811.1.2015.NOW Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014 1. Podstawowe informacje o komórce audytu

Bardziej szczegółowo

ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Nr 1 /2010/2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69, ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Praca zbiorowa pod redakcją Anny Kostur Wydanie drugie poprawione Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 Rozdział 1 AUDYT W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

ul. Ceynowy SOMONINO NIP GMINA SOMONINO ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO NIP 589-10-31-191 Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice. Adres poczty elektronicznej 032/

URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice. Adres poczty elektronicznej 032/ Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki 1 2 1.

Bardziej szczegółowo