SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa Kartuzy (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Kartuzy, 02 grudnia 203 roku A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 203 Janina Kwiecień (-) STAROSTA KARTUSKI Przyjmuję do wiadomości (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Podstawa prawna Zgodnie z art.283 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni. Adrian Kłos (-) AUDYTOR WEWNĘTRZNY Sporządził (Audytor wewnętrzny)

2 . Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki 2 Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego) 2 Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach 3 Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie 4 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach 6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach 7 Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 8 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kartuzach 9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H.Derdowskiego w Kartuzach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. rtm. W.Pileckiego w Przodkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Wybickiego w Somoninie ) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie - art. 287 ust. ustawy. 2

3 Lp. Nazwa jednostki Zespół Szkół Technicznych im. F.Ceynowy w Kartuzach Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.i Brygady Pancernej im.boh.westerplatte w Kartuzach Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Książąt Pomorskich w Żukowie 3

4 2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego Lp. Imię i nazwisko 2) Nazwa stanowiska Numer telefonu Adres poczty elektronicznej Wymiar czasu pracy (w etatach) Kwalifikacje zawodowe 3) Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach) dni. Adrian Kłos Audytor wewnętrzny (samodzielne stanowisko) w.605 / egzamin MF (nr 280/2004) Udział w 5 szkoleniach głównie w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego oraz IIA Polska (koło pomorskie). A A Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego? TAK (udokumentowana samoocena dokonana w drodze ankiety 203 rok dla stanowiska AW - A ) 2) Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 3 grudnia roku sprawozdawczego. 3) Kwalifikacje zawodowe. Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, inspektor kontroli skarbowej, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. kwalifikacji zawodowych należy wpisać. 4) Niepotrzebne skreślić. 4

5 3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym Lp. Temat zadania audytowego 5) Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) (w tym sprawdzające (S)) Audyt wewnętrzny zlecony Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe Opis obszaru działalności wspomagającej 7) Liczba audytorów wewnętrznych przeprowa dzających zadanie audytowe (w etatach) Plan 8) Liczba audytorów wewnętrznych przeprowad zających zadanie audytowe (w etatach) Wykonanie Czas przeprowa dzenia zadania audytowego (w dniach) Plan 8) Czas przeprowadz enia zadania audytowego (w dniach) Wykonanie Powołanie rzeczoznawcy /Z/203 2/Z/ Zarząd i administracja budynkami starostwa. (dodatkowe zadanie) System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Z Z Planowany Zlecony 20 ust.2 pkt.4 r.rm KRI Działalność wspomagająca Działalność wspomagająca Zarządzanie mieniem Zarządzanie, systemy informatyczne I kwartał / / 30 -/- / - I - II kwartał 30 II - III kwartał 35 NIE NIE 3/Z/ Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Z Planowany Działalność wspomagająca Bezpieczeństwo / / II kwartał 30 III kwartał 30 NIE 5) Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 6) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 7) Kolumnę należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzanie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie. 8) W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, należy wpisać -. 5

6 Lp. Temat zadania audytowego 5) Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) (w tym sprawdzające (S)) Audyt wewnętrzny zlecony Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe Opis obszaru działalności wspomagającej 7) Liczba audytorów wewnętrznych przeprowa dzających zadanie audytowe (w etatach) Plan 8) Liczba audytorów wewnętrznych przeprowad zających zadanie audytowe (w etatach) Wykonanie Czas przeprowa dzenia zadania audytowego (w dniach) Plan 8) Czas przeprowadz enia zadania audytowego (w dniach) Wykonanie Powołanie rzeczoznawcy /Z/203 /S/203 5 Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych i zasad gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów publicznych - Zespół Szkół Zawodowych w Somoninie. 3 Sprawdzenie realizacji zaleceń z poprzednich czynności audytorskich oraz obszaru. Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata Zadanie zapewniające. (A Zadanie bieżąca analiza 2/Z/20). Z S Planowany Planowany Działalność podstawowa Działalność wspomagająca Bezpieczeństwo, Zarządzanie / / / / III kwartał 30 IV kwartał 3 III - IV kwartał 25 IV kwartał 3 NIE NIE 6

7 4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) Zadanie zapewnia -jące (Z) albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski /Z/ Zarząd i administracja budynkami starostwa. Z Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów / Identyfikacja znacznego ryzyka / Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej W toku audytu dokonano pełnej oceny zagadnień wyodrębnionych do sprawdzenia w oparciu dokumentację związaną z zarządem i zabezpieczeniem budynków. Łączna wartość księgowa nieruchomości ujęta w księgach Starostwa Powiatowego w Kartuzach to ,54 zł. W toku niniejszego audytu wydano następującą rekomendację: ) Ocenić, stan obiektu po byłej Komendzie Policji przy ul. Kościuszki w Kartuzach, w szczególności wieży masztu antenowego i rozważyć zabezpieczenie infrastruktury grożącej bezpieczeństwu. Uzasadnieniem wydanej rekomendacji jest wysokie potencjalne ryzyko i niemożliwe do oceniania skutki ewentualnych dewastacji lub nawet katastrofy budowlanej. Audytor wewnętrzny udziela racjonalnego zapewnienia o prawidłowości postępowania w omawianym zakresie, oceniając, iż podjęte rozwiązania systemowe w pełni realizują zakres prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i zarządczej nad powierzonym katalogiem zadań Starostwa. Zaobserwowane zagrożenia są jedynie potencjalne. Podjęte działania kadr Wydziału Organizacyjnego i innych stanowisk zaangażowanych w sprawie świadczą o efektywnym dążeniu do poprawy jakości realizowanych zadań na bieżąco, są na wysokim poziomie merytorycznym oraz wykazują duże zaangażowanie w sprawie. Wszystkie zbadane stanowiska bez zastrzeżeń realizowały powierzone im zadania. Skoro skala błędu jest niższa niż %, to audytor wewnętrzny udziela racjonalnego zapewnienia w sprawie poprawności realizowanych zadań. W toku zadania przeprowadzono kompleksową analizę ryzyka badanego obszaru. Dokonano badania analizując tak słabości jak i silne strony płynące z obecnego stanu infrastruktury i organizacji pracy. Stwierdzono, że Sekretarz Powiatu oraz podlegli Mu pracownicy a także Referaty Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych oraz Gospodarki Nieruchomościami realizują zadania Powiatu w zakresie im powierzonym w sposób prawidłowy, rzetelny, celowy, oraz z prawidłowym poziomem wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji celu. Nie stwierdzono naruszenia przesłanek legalności postępowania. Kontrola wewnętrzna/ Wrażliwość/ Złożoność/ Kwalifikacje pracowników / Stabilność / Materialność 9) Należy wybrać odpowiednio: Zapewnienie o prawidłowości działania albo Wzrost efektywności i skuteczności działania, albo Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów, albo Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem, albo Identyfikacja znacznego ryzyka, albo Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej, albo Wykrycie znacznej nieprawidłowości. 7

8 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) Zadanie zapewnia -jące (Z) albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski /Z/203 (dodatkowe zadanie) System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Z Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów / Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem / Wzrost efektywności i skuteczności działania / Identyfikacja znacznego ryzyka / Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej Prowadzone zadanie realizuje obowiązek corocznego audytu wewnętrznego w zakresie IT, wynikającym z 20 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 202 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz.526). Podjęte działania pionu IT nadal świadczą o efektywnym dążeniu do poprawy jakości realizowanych zadań na bieżąco, są na wysokim poziomie merytorycznym oraz wykazują duże zaangażowanie w sprawie. Podobnie inne zbadane stanowiska bez zastrzeżeń ciągle realizują powierzone im zadania. W toku niniejszego audytu wydano następujące rekomendacje: ) Na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Kartuzach podać informacje o wszystkich prowadzonych rejestrach w szczególności dotyczące Wydziałów i stanowisk: Komunikacji, Budownictwa, Ochrony Zdrowia, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Zespołu Radców Prawnych. 2) Należy stale mieć na uwadze, że założenia Krajowych Ram Interoperacyjności powinny być wprowadzone do systemów przy pierwszej istotnej ich modernizacji. Stąd w przyszłości konieczne jest określenie zakresu modernizacji, który będzie wyznaczał podmiotowo i przedmiotowo zakres obowiązywania wdrożenia zakładanych prawem zmian. W toku audytu stwierdzono, że systemy teleinformatyczne Starostwa Powiatowym w Kartuzach już obecnie w podstawowym zakresie spełniają, w więcej niż dostatecznym stopniu, przesłanki opisane w przedmiotowym rozporządzeniu RM: poufności ( 2 pkt 4), integralności ( 2 pkt 5) i dostępności ( 2 pkt. 4). Jesteśmy, zatem wstępnie gotowi do optymalnego wdrożenia zasad interoperacyjności, przy nakładzie dodatkowych sił i środków, po podjęciu właściwej i kompetentnej decyzji w sprawie. Skoro skala błędu jest niższa niż %, to audytor wewnętrzny udziela racjonalnego zapewnienia w sprawie poprawności realizowanych zadań. W toku zadania przeprowadzono kompleksową analizę ryzyka badanego obszaru. Dokonano badania analizując tak słabości jak i silne strony płynące z obecnego stanu infrastruktury i organizacji pracy. Kontrola wewnętrzna/ Wrażliwość/ Złożoność/ Kwalifikacje pracowników / Stabilność / Materialność 8

9 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) Zadanie zapewnia -jące (Z) albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski /Z/ Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Z Zapewnienie o prawidłowości działania W ramach podsumowania należy stwierdzić, że zaobserwowane zagrożenia są jedynie potencjalne a problemy rozwiązywane fachowo i na bieżąco. Podjęte działania kadr Referatu Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innych stanowisk zaangażowanych w sprawie świadczą o efektywnym dążeniu do poprawy jakości realizowanych zadań na bieżąco, są na wysokim poziomie merytorycznym oraz wykazują duże zaangażowanie w sprawie. Wszystkie zbadane stanowiska bez zastrzeżeń realizowały powierzone im zadania. Skoro skala błędu jest niższa niż %, to audytor wewnętrzny udziela racjonalnego zapewnienia w sprawie poprawności realizowanych zadań. W toku zadania przeprowadzono kompleksową analizę ryzyka badanego obszaru. Stwierdzono, że Kierownik Referatu oraz podlegli Jej pracownicy realizują zadania Powiatu w zakresie im powierzonym w sposób prawidłowy, rzetelny, celowy, oraz z prawidłowym poziomem wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji celu. Nie stwierdzono naruszenia przesłanek legalności postępowania. Złożoność/ Kwalifikacje pracowników / Stabilność 9

10 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) Zadanie zapewnia -jące (Z) albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski /Z/203 5 Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych i zasad gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów publicznych - Zespół Szkół Zawodowych w Somoninie. Z Zapewnienie o prawidłowości działania / Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów / Wzrost efektywności i skuteczności działania W wyniku przeprowadzonego kompleksowego audytu wewnętrznego w zakresie wydatkowania środków budżetu Powiatu Kartuskiego oraz innych elementów funkcjonowania jednostki stwierdzono minimalny poziom ryzyka rezydualnego. W toku niniejszego audytu stwierdzono, że dokumentacja dotycząca projektów związanych z dysponowaniem środkami UE jest prowadzona poprawnie. Pozyskane środki opiewają w okresie badanym na sumę ,24 EURO. Kwota stanowi równowartość ponad,2 mln złotych. Wydatki strukturalne (środki krajowe) poniesione w 202 roku wyniosły ,87 zł i stanowiły 2,66 % w wydatkach ogółem. Są to znakomite wyniki. Dokonano analizy wszystkich zakładanych wstępnie ryzyk wystąpienia nieprawidłowości. W toku przeprowadzonych działań nie stwierdzono rażących uchybień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie. Powierzone zadania były realizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, w sposób racjonalny i efektywny. W toku audytu wewnętrznego sprawdzeniem objęto wydatki pochodzące z budżetu Powiatu Kartuskiego za 202 rok. Dokonano także sprawdzenia porównawczego planu finansowego bieżącego okresu. W toku sprawdzenia zbadano skalę pozostałych problemów związanych z niektórymi zadaniami wykonywanymi przez jednostkę, a także dokonano analizy przyjętych zasad rachunkowości (polityki rachunkowości), mających wpływ na badane środki, będące przedmiotem niniejszego audytu wewnętrznego. Dokonano oceny mechanizmów kontroli zarządczej jednostki. Wstępnie zapoznano się z zakresem zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji. Zbadano zakres i sposób dokonywania wydatków, w tym zadania określone w Prawie zamówień publicznych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia za pomocą tzw. testów rzeczywistych, dokonano potwierdzenia dokonanych wydatków. Sprawdzono sposób i jakość pozyskiwania środków z UE - nie stwierdzono żadnych uchybień. Dysponowanie środkami UE w okresie ostatnich trzech lat jest prowadzone więcej niż poprawnie. Środki z UE opiewają w badanym okresie na sumę ,24 EURO. Kwota stanowi równowartość ponad,2 mln złotych. W tym zakresie działania pozyskiwania przekraczają standardowe ramy działania i stawiają audytowaną placówkę w pozycji lidera tych działań w obszarze oświaty powiatu. Zadania wykonywane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie są realizowane w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi procedurami i przepisami, racjonalnie i efektywnie. Najistotniejszym ustaleniem dla badanej jednostki jest stwierdzone zachowywanie zasad funkcjonowania, jako jednostki sektora finansów publicznych. Proponowaną reakcją audytora na taki minimalny charakter ryzyka jest jedynie bieżące monitorowanie w ramach przyjętego systemu kontroli zarządczej. Audytor wewnętrzny udziela racjonalnego zapewnienia w sprawie poprawności funkcjonowania zbadanych obszarów w jednostce. Kontrola wewnętrzna/ Złożoność/ Kwalifikacje pracowników / Materialność 0

11 Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) Zadanie zapewnia -jące (Z) albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski /S/203 3 Sprawdzenie realizacji zaleceń z poprzednich czynności audytorskich oraz obszaru. Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata Zadanie zapewniające. (A Zadanie bieżąca analiza 2/Z/20). S Zapewnienie o prawidłowości działania / Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów / Wzrost efektywności i skuteczności działania / Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej Zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego na 20 rok w Wydziale Komunikacji przeprowadzono audyt wewnętrzny (A Zadanie 2/Z/20). W jego toku w dniu 30 czerwca 20 roku sporządzono sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego. W toku niniejszego audytu wydano 4 rekomendacje. W toku czynności sprawdzających poddano analizie obecny stan faktyczny. Ustalono, że wdrożono lub zrealizowano działania w zakresie objętego audytem Wydziału, zmierzające do realizacji wszystkich opisanych rekomendacji. Ustalenia w sprawie dokonano na podstawie pisma nr D AG oraz własnych obserwacji audytora wewnętrznego. Stwierdzono, że na bieżąco wdrażane są zmiany w regulaminie organizacyjnym, podjęto działania, które można uznać, za przygotowanie do elektronicznej obsługi klientów, najniższe płace w Wydziale zostały korzystnie zweryfikowane, plany dotyczące powierzchni archiwalnej ze strony Wydziału Komunikacji zostały określone bez uwag. W ramach podsumowania zadania należy stwierdzić, że merytorycznie praca Wydziału Komunikacji i zarządzanie tą komórką jest stale na wysokim poziomie, poprawne i zupełne zapisy w zakresie prowadzonej dokumentacji oraz bieżące i skuteczne reakcje na pojawiające się problemy, przy stale utrzymującej się dużej liczbie spraw i interesantów. Kontrola wewnętrzna/ Kwalifikacje pracowników / Stabilność

12 5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające Sprawdzenie realizacji zaleceń z poprzednich czynności audytorskich oraz obszaru. Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata IV kwartał 4 dni (sprawdzenie zadania A /Z/20) (w etatach) / 6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe Lp. Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej /C/ Zapewnienie warunków obsługi klientów i badanie jakości realizowanych usług. Obszar Wydział Organizacyjny i wszystkie komórki Starostwo Powiatowe w Kartuzach (67,06%) 2/C/ Szkolenie pracowników i indywidualne ścieżki kariery, jako element zarządzania kadrami. Obszar Wydział Organizacyjny i wszystkie komórki Starostwo Powiatowe w Kartuzach (60,50%) C C Brak czasu operacyjnego uniemożliwił realizację zakładanego wstępnie harmonogramu. Zaplanowano na 203 rok 3 zdania zapewniające i 2 doradcze. Zrealizowano zamiast tego 4 zadania zapewniające i zdanie sprawdzające. Spowodowane to było koniecznością realizacji dodatkowego zadania zapewniającego System zarządzania bezpieczeństwem informacji (A /Z/203) oraz usprawiedliwionymi nieobecnościami audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce. Audytor wewnętrzny pracuje w wymiarze / etatu ( osoba). W Wydziale Organizacyjnym przeprowadzono w 203 roku 2 zadania zapewniające. Zadanie, które znacząco wpłynęło na nowy harmonogram było z zakresu obowiązkowego corocznego audytu wewnętrznego KRI; audytor wykonał to zadanie, aby uniknąć dla jednostki negatywnych konsekwencji (ewentualny wytyk kontroli zewnętrznych w sprawie niespełnienia wymogów 20 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 202 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz.526)). Dodatkowo należy ocenić, że przeprowadzanie w 203 roku przez audytora łącznie 4 zadań w tym samym Wydziale, byłoby zbędne i nieefektywne. Realizacja wskazanych zadań doradczych przesunięta jest na 205 rok. 2

13 7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym 0) Art.283 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakazuje do końca stycznia każdego roku kierownikowi komórki audytu wewnętrznego sporządzić sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie, odmiennie sporządzane jest jeszcze w roku, którego dotyczy, a mianowicie 203 roku. Wcześniejsza realizacja obowiązku, jest podyktowana, tym, że audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce, w okresie sprawozdawczym (do 3 stycznia 204r.) będzie korzystał z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego. W 203 roku audytor wewnętrzny pracował w wymiarze / etatu ( osoba). Działania w sprawie opierały się na Planie rocznym audytu wewnętrznego na 203 rok (A ). Podstawą przeprowadzenia audytu wewnętrznego było upoważnienie roczne. W przypisanych terminach sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania audytu wewnętrznego za 202 rok oraz Plan audytu wewnętrznego na 204 rok. Roczny plan audytu sporządzany został na podstawie systematycznie przeprowadzanej analizy ryzyka wszystkich obszarów jednostki. Audyt wewnętrzny starał się zwiększyć wydajność działań w toku strategii swojego działania w ostatnich latach, w 202 roku zaplanowano 6 zadań, w 203 powrócono do poprzednio realizowanych wielkości 5 zadań (z czego dwóch o charakterze doradczym). Zrealizowano zamiast tego 4 zadania zapewniające i zdanie sprawdzające. Spowodowane to było koniecznością realizacji dodatkowego zadania zapewniającego System zarządzania bezpieczeństwem informacji (A ) oraz usprawiedliwionymi nieobecnościami audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce, w tym skrócenie w końcówce roku czasu operacyjnego o prawie jeden miesiąc (grudzień 203r.). Zasadniczy wpływ na realizację zadań miał obowiązek zrealizowania corocznego audytu wewnętrznego w zakresie IT, wynikającego z 20 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 202 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz.526). W toku pracy, dokonywano także bieżącej analizy problemów oraz prowadzono tzw. czynności sprawdzające. Audytor wewnętrzny zatrudniony w Starostowie Powiatowym w Kartuzach jest członkiem The Institute of Internal Auditors (IIA), a tym samym członkiem krajowej 0) W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego. 3

14 struktury tej organizacji IIA Polska. W roku ubiegłym wziął udział w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych w ramach regionalnego koła w/w Stowarzyszenia (Pomorski IIA). Sprawozdania ze wszystkich odbytych szkoleń zostały załączone do akt bieżących audytu wewnętrznego. W 203 roku audytor wewnętrzny wziął udział w 5 szkoleniach. W toku przeprowadzonych działań nie stwierdzono rażących uchybień. Wykonywane zadania były przez objęte audytem podmioty realizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, w sposób racjonalny i efektywny. 8. Informacja na temat cyklu audytu wewnętrznego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia lutego 200 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w 7 ust.4 określa obowiązek wskazania czasu wyrażonego w latach, którym - odpowiednio przy niezmienionych zasobach osobowych komórki audytu wewnętrznego zostałyby przeprowadzone zadania zapewniające we wszystkich obszarach ryzyka - cykl audytu. Oblicza się go na podstawie wzoru zgodnego z 7 ust.5 niniejszego rozporządzenia. W toku przeprowadzonej analizy ryzyka wyodrębniono 77 obszarów (+ 2 consultingowe), na 203 rok zaplanowano 5 zadań audytowych, z czego zrealizowano 4 o charakterze zapewniającym. 4

15 Oznacza to, że cykl audytu liczony na 203 rok dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach wynosi 9,25 lat. Cykl audytu 202 roku wynosił 8,75 lat. Cykl audytu w porównaniu z ubiegłym okresem wydłużył się o się o ½ roku. Adrian Kłos (-) AUDYTOR WEWNĘTRZNY a/a AK (data) (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego) 5

16 Załącznik nr Wykaz zadań audytowych i wykaz obszarów ryzyka wg. potrzeb audytu wewnętrznego na 203 rok Lp. Temat zadania audytowego Obszar ryzyka /Z/203 2/Z/203 (78) Zarząd i administracja budynkami starostwa. (dodatkowe zadanie) System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wydział Organizacyjny/Sekretarz Powiatu Wydział Organizacyjny/Sekretarz Powiatu 3/Z/203 4/Z/203 /S/203 (66) Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. (5) Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych i zasad gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów publicznych - Zespół Szkół Zawodowych w Somoninie. (3) Sprawdzenie realizacji zaleceń z poprzednich czynności audytorskich oraz obszaru. Kompleksowe badanie zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji za lata Zadanie zapewniające. (A Zadanie bieżąca analiza 2/Z/20). Referat ds. Ochrony Zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zespół Szkół Zawodowych im. J.Wybickiego w Somoninie Wydział Komunikacji 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Kartuzy, 27 stycznia 2016 roku A.1721.1.2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-0 Kartuzy Kartuzy, 24 stycznia 2012 roku... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.3.2012

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 Starostwo Powiatowe w ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.4.2013 Kartuzy, 2013.11.26 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.4.2015 Kartuzy, 2015-12-30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 AW.1721.1.2014.RŚ Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1, 46-220 Kluczbork (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 20. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.7.2012 Kartuzy, 2012.12.31 PLAN

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 (KANCELARIA OGÓLNA (-) 2015-01-14)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 (KANCELARIA OGÓLNA (-) 2015-01-14) Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Kartuzy, 14 stycznia 2015 roku A.1721.1.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016 Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy Kartuzy, 27 stycznia 2017 roku (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.1.2017

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. W dniu 1 maja 2008 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1 Starostwo Powiatowe w ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) A.1721.3.2014 Kartuzy, 2014-12-29 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 Urząd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice nr AWiK.1721.3.2012 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Świeciu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ul. Hallera 9 Nr 92/15 Starosty 86-100 Świecie Świeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. PLAN AUDYTU NA ROK 2015 AW.1721.2.2015 1. Jednostki sektora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 Urząd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa jednostki zatrudniającej audytora wew.) nr AWiK.1721. 6.2014 ZATWIERDZAM:.. 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. J. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska SSAW.AS.0941 - /2009 SPRAWODANIE WYKONANIA PLANU AUDYTU A ROK 2008 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki 1 2 URZĄD

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012 Urząd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice nr AWiK.1721.2.2013 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2017 Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2017 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2009r. AW.0941/02/09 PLAN AUDYTU NA ROK 2010 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1 Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice.... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2011 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8 72-010 Police. Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych W której prowadzony jest audyt wewnętrzny Police, 25 styczeń 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie HANDIKAP AUDYT ul. Bieniewicka 2B/18 01-631 Warszawa www.handikap-audyt.pl tel. 22-292 31 00; fax 22-490-56-00 e-mail: audyt@handikap-audyt.pl SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 5A, 6-54 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

ul. Ceynowy SOMONINO NIP GMINA SOMONINO ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO NIP 589-10-31-191 Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU Dane osoby wypełniającej formularz Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Służbowy adres poczty elektronicznej Nr telefonu służbowego Data sporządzenia Tomasz Janik audytor wewnętrzny tjanik@asp.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

Sprawozdanie z zadania zapewniającego Numer sprawy: Numer dokumentu roboczego: Sprawozdanie z zadania zapewniającego Rozdział 1 Wprowadzenie 1. Temat zadania zapewniającego 2. Numer zadania zapewniającego 3. Podstawa przeprowadzenia zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Audyt funduszy strukturalnych

Audyt funduszy strukturalnych Audyt funduszy strukturalnych AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. Audyt funduszy strukturalnych Planowany czas wykładu: 45 min. Prowadzący: Marcin Wójtowicz. Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego: Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu oraz zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 64/12 Starosty Gostyńskiego Starostwo Powiatowe ul. Wrocławska 256 63800 Gostyń. PLAN AUDYTU NA ROK 2013 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr z dnia PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Opracował: Audytor Wewnętrzny Paweł Piątek Skarżysko Kamienna marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 18 61713 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.165.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU Dane osoby wypełniającej formularz Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Służbowy adres poczty elektronicznej Nr telefonu służbowego Data sporządzenia Tomasz Janik audytor wewnętrzny tjanik@asp.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH SYGNATURA: A.0915-7/AB/05 Nr A.0915-7/6/ 16 /AB/05 Egzemplarz nr BIP Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu (wyciąg) Zgodnie z punktem III.4 Księga procedur Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgorzeleckiego Nr 37 z dnia 3 października 2016 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU ZATWIERDZAM: STAROSTA ZGORZELECKI Urszula Ciupak 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Urząd Miasta Lędziny ul Lędzińska 55 43-143 Lędziny (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 26 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 26 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 41/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014 NA.0811.1.2015.NOW Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014 1. Podstawowe informacje o komórce audytu

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 Sygnatura: BRPO-AW-0930-01/07 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006 1. Podstawowe informacje a) Informacje

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK Zespół Audytu Wewnętrznego I Kontroli Finansowej Załącznik Nr 3 do programu KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK 1. Dokonujący przeglądu: Kluczowe procesy Wyodrębnienie organizacyjne stanowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO Gdańsk, dnia 15.04.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego NA.0811.1.2016.NOW Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015 1. Podstawowe informacje o komórce audytu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016 Załącznik do zarządzenia Nr 17/16 Starosty Lubartowskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Powiat Lubartowski ul. Słowackiego 8 21-100 Lubartów PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016 l. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wstęp Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej "Kartą" jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA AW.1721.2.2016 I NSTRUKCJA P R O W A D Z E N I A A U D Y T U W E W NĘTRZNEGO W U R ZĘDZIE M I E J S K I M W J A W O R Z E I J E D N O S T K A C H O R G A N I Z A C Y J N Y C H G M I N Y J A W O R CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo